EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Výzvy, jimž čelí mladí lidé: posílení meziodvětvové spolupráce v rámci politiky

Výzvy, jimž čelí mladí lidé: posílení meziodvětvové spolupráce v rámci politiky

Ministři EU považují spolupráci v rámci oblastí politiky za důležitou pro řešení sociálních a ekonomických problémů, jimž mladí lidé čelí.

AKT

Závěry Rady o posílení meziodvětvové spolupráce v rámci politiky v oblasti mládeže za účelem účinného řešení sociálních a ekonomických výzev, jimž čelí mladí lidé (Úř. věst. C 172, 27.5.2015, s. 3-7)

PŘEHLED

Ministři EU považují spolupráci v rámci oblastí politiky za důležitou pro řešení sociálních a ekonomických problémů, jimž mladí lidé čelí.

K ČEMU TYTO ZÁVĚRY RADY SLOUŽÍ?

Zvažují strategie na posílení meziodvětvového přístupu k problematice mladých lidí tak, aby tvůrci politik mohli na problémy reagovat efektivněji a rychleji s maximálním využitím všech dostupných programů a financování EU v této oblasti.

KLÍČOVÉ BODY

Meziodvětvová politika

Pro provádění rozsáhlé meziodvětvové politiky v oblasti mládeže musí země EU:

 • brát otázky mládeže v úvahu při vytváření politiky v oblastech, jako je vzdělávání, odborná příprava, zaměstnanost a další, které mají na mladé lidi vliv. Má-li to fungovat efektivně, je nutná spolupráce mezi institucemi na místní, regionální a vnitrostátní úrovni,
 • uplatňovat zastřešující strategie v oblasti mládeže propojující příslušná politická opatření, která řeší problémy mladých lidí, a zapojit mladé lidi a mládežnické organizace,
 • zřídit metody pro monitorování situace mladých lidí umožňující politiky založené na faktech a znalostech.

Vyzývají Evropskou komisi, aby:

 • zvážila, jak při řešení výzev, jimž čelí mladí lidé, účinně uplatňovat koordinovaný přístup k politikám,
 • vyhodnocovala, jak jsou otázky politiky v oblasti mládeže zohledňovány v dalších oblastech politik, které mají vliv na mladé lidi.

Vyzývají země EU a Komisi, aby:

 • plně využívaly program Erasmus+ k posílení spolupráce mezi odvětvími,
 • shromažďovaly údaje o tom, jak může meziodvětvová spolupráce přinášet pozitivní důsledky.

Přístupy šité na míru

Jsou zapotřebí speciálně navržené meziodvětvové přístupy k programům, které by řešily sociální a ekonomické výzvy, jimž čelí mladí lidé.

Země EU jsou vyzývány, aby:

 • posílily přístupy založené na partnerství, pokud jde o provádění opatření, jako jsou záruky pro mladé lidi,
 • usilovaly o podporu pro provádění činností, které jsou v současné době financovány v rámci záruk pro mladé lidi a do nichž je zapojeno odvětví mládeže,
 • posílily spolupráci mezi institucemi poskytujícími formální vzdělávání (školy a vysoké školy) a poskytovateli neformálního učení (mládežnické a sportovní kluby) za účelem řešení problému předčasného ukončování školní docházky,
 • prosazovaly spolupráci mezi oblastí práce s mládeží a sociálních služeb s cílem řešit otázku začlenění mladých lidí do společnosti.

Komise je žádána, aby usnadnila interakci na úrovni EU mezi tvůrci politik v oblasti mládeže a nevládními organizacemi zapojenými do provádění záruk pro mladé lidi.

Závěry vyzývají země EU společně s Komisí, aby:

 • za účelem řešení výzev, jimž čelí mladí lidé, zvážily využívání evropských strukturálních fondů a programu Erasmus+,
 • řešily otázky v rámci nadcházejícího vzájemného učení mezi zeměmi EU zaměřeného na posílení meziodvětvové politiky v oblasti mládeže na vnitrostátní úrovni, které je pořádáno v rámci pracovního plánu EU v oblasti mládeže.

Práce s mládeží

Rada EU žádá, aby země EU a Komise prosazovaly hodnotu práce s mládeží při řešení výzev, jimž čelí mladí lidé, tak, že budou:

 • prosazovat uznávání práce s mládeží a nástrojů neformálního učení, jako je Pas mládeže, v dalších odvětvích, jako je zaměstnanost, vzdělávání, odborná příprava a kultura,
 • zkoumat možnosti uplatňování certifikátu Pas mládeže (Youthpass) jako vnitrostátního nástroje v oblasti uznávání.

Další informace:

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě ze dne 20. května 2014 o pracovním plánu Evropské unie v oblasti mládeže na období let 2014-2015 (Úř. věst. C 183, 14.6.2014, s. 5-11).

Poslední aktualizace 24.09.2015

Top