EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Hospodářský a finanční výbor

Hospodářský a finanční výbor

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí 2012/245/EU – revidované stanovy Hospodářského a finančního výboru

CO JE CÍLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

KLÍČOVÉ BODY

Hospodářský a finanční výbor byl původně vytvořen v rámci Maastrichtské smlouvy v roce 1992. Má následující úkoly:

 • poskytovat stanoviska na vyžádání Rady nebo Komise nebo ze své vlastní iniciativy pro podání těmto institucím;
 • sledovat hospodářskou a finanční situaci zemí EU a EU a pravidelně o ní, zejména o finančních vztazích se zeměmi mimo EU a mezinárodními institucemi, podávat zprávy Radě a Komisi;
 • přispívat k přípravě práce Rady ministrů hospodářství a financí EU (známé jako Ecofin) a provádět další poradní a přípravné úkoly přidělené Radou;
 • posuzovat alespoň jednou ročně situaci v oblasti pohybu kapitálu a volnosti plateb, jak vyplývá z provádění Smluv a z opatření přijatých Radou;
 • sledovat měnovou a finanční situaci a všeobecný platební styk zemí EU, na které se vztahují výjimky (země, o nichž Rada nerozhodla, že splňují nezbytné podmínky pro přijetí eura), a pravidelně o tom podávat zprávu Radě a Komisi.

Složení

 • Výbor se skládá z vyšších úředníků z oblasti národní veřejné správy a centrálních bank, ECB a Komise. Každá země EU jmenuje 2 zástupce (1 z národní veřejné služby a 1 z národní centrální banky) a také 2 náhradníky. Jak Komise, tak ECB pověří 2 úplné členy a 2 náhradníky.
 • Hospodářský a finanční výbor se schází ve dvojím složení, tj. se členy národní centrální banky nebo bez nich podle položek na pořadu jednání rady ECOFIN.
 • Hospodářský a finanční výbor se také schází ve složení eurozóny, Pracovní skupiny pro Euroskupinu. V tomto složení se s Komisí a ECB setkávají pouze členové eurozóny, aby připravili práci Euroskupiny. Zástupci národních centrálních bank přítomni nejsou.
 • Ze zástupců národní veřejné správy je zvolen stálý předseda na období dvou let, přičemž toto období může být obnoveno. Předsedovi pomáhá sekretariát, který podporuje i Výbor pro hospodářskou politiku a Euroskupinu.

Jak výbor pracuje

Stanoviska a zprávy Hospodářského a finančního výboru se běžně přijímají konsensem buď na zasedáních, nebo na základě písemného postupu. V případě hlasování má hlas každý stálý člen (nebo v případě absence jeho náhradník). Pokud se stanovisko výboru týká záležitosti, která povede k rozhodnutí rady ECOFIN, zástupci národních centrálních bank a Komise se hlasování neúčastní.

Pracovní skupiny a podvýbory

V květnu 2013 byla ustavena skupina odborníků na vysoké úrovni, aby přednesla doporučení, jak zvýšit přístup MSP na kapitálové trhy, a o dlouhodobém financování infrastruktury v Evropě. Hospodářský a finanční výbor má také podvýbory a pracovní skupiny, které pokrývají široký rozsahtémat a pracují trvale nebo ad-hoc. Mezi témata patří:

 • trhy se státními dluhopisy v EU (tj. trhy s cennými papíry, dluhopisy atd. prodávanými vládami na financování jejich půjček);
 • problematika finanční stability a finančních služeb (jako je vývoj v odvětví pojišťovnictví a penzijních fondů);
 • Mezinárodní měnový fond a související otázky;
 • oběh a vydávání mincí eura a
 • statistika.

ODKDY SE ROZHODNUTÍ POUŽIJE?

Používá se od 9. května 2012.

KONTEXT

Vice informací najdete zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Rozhodnutí Rady 2012/245/EU ze dne 26. dubna 2012 o revizi stanov Hospodářského a finančního výboru (Úř. věst. L 121, 8.5.2012, s. 22–24)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Rozhodnutí Rady 98/743/ES ze dne 21. prosince 1998 o podrobnostech složení Hospodářského a finančního výboru (Úř. věst. L 358, 31.12.1998, s. 109–110.

Rozhodnutí Rady 1999/8/ES ze dne 31. prosince 1998, kterým se přijímají stanovy Hospodářského a finančního výboru (Úř. věst. L 5, 9.1.1999, s. 71)

Postupné změny rozhodnutí 1999/8/ES byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Poslední aktualizace 29.03.2017

Top