EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pravidlo de minimis – vynětí malých podpor z oznamování

Pravidlo de minimis – vynětí malých podpor z oznamování

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) č. 1407/2013 o podpoře de minimis pro státní podporu

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Upravuje případy malé státní podpory (tzv. podpory de minimis) vyňaté z kontroly státní podpory proto, že nejsou považovány za ovlivňující hospodářskou soutěž a obchod na vnitřním trhu EU.

Podpora de minimis se skutečně vztahuje na malou státní podporu poskytnutou podnikům (v zásadě společnostem), kterou země EU nemusí oznamovat Evropské komisi. Maximální výše činí 200 000 EUR na podnik během tříletého období.

KLÍČOVÉ BODY

Státní financování, které splňuje kritéria čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), představuje státní podporu a musí být podle čl. 108 odst. 3 SFEU oznámeno Komisi. Rada však může vymezovat druhy podpor, které jsou z oznamovací povinnosti vyňaty a Komise může přijmout nařízení týkající se těchto kategorií státních podpor. Podpora de minimis by mohla takovou kategorii tvořit,a proto se na ni oznamovací postup nevztahuje.

V roce 2006 Komise přijala nařízení o podpoře de minimis (nařízení (ES) č. 1998/2006), které platilo v období od roku 2007 do roku 2013. Toto nařízení zdvojnásobilo strop výše vyňaté podpory ze 100 000 EUR na společnost během tříletého období na 200 000 EUR. Toto navýšení nezohlednilo jen vývoj inflace a hrubého domácího produktu v EU do roku 2006, ale také pravděpodobný vývoj těchto faktorů od roku 2007 do roku 2013. Vzhledem k finanční krizi byla reálná inflace výrazně nižší, než se očekávalo v roce 2006. Vzhledem k tomu nebyl důvod pro další navýšení tohoto stropu.

Současné nařízení (EU) č. 1407/2013, které upravuje a nahrazuje nařízení (ES) č. 1998/2006, dále zjednodušuje nakládání s drobnými opatřeními státní podpory. Zejména společnosti, které mají finanční potíže, již nejsou vyňaty z oblasti působnosti tohoto nařízení, a proto budou moci dostávat podporu de minimis.

Kromě toho byla zjednodušena a objasněna definice toho, co představuje „podnik“. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. 2.2 tohoto nařízení.

Kromě toho nařízení o podpoře de minimis mohou za splnění určitých podmínek využívat i zvýhodněné půjčky až do výše 1 milionu EUR. Další podrobnosti jsou uvedeny v čl. 4 tohoto nařízení.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Platí ode dne 1. ledna 2014. Nařízení je v platnosti do 31. prosince 2020.

KONTEXT

Po vypuknutí epidemie COVID-19 a zavedení opatření k řešení dopadu této krize Evropská komise přijala:

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24.12.2013, s. 1-8)

Poslední aktualizace 02.06.2020

Top