EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Obchodní dohoda EU s Kolumbií, Peru a Ekvádorem

Obchodní dohoda EU s Kolumbií, Peru a Ekvádorem

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí 2012/735/EU o podpisu obchodní dohody mezi EU a zeměmi EU a Kolumbií a Peru

Obchodní dohoda mezi EU a zeměmi EU a Kolumbií a Peru

Rozhodnutí (EU) 2016/2369 o podpisu a prozatímním provádění protokolu o přistoupení k obchodní dohodě mezi EU a zeměmi EU a Kolumbií a Peru s ohledem na přistoupení Ekvádoru

Protokol o přistoupení k obchodní dohodě mezi EU a zeměmi EU a Kolumbií a Peru s ohledem na přistoupení Ekvádoru

CO JE CÍLEM TĚCHTO ROZHODNUTÍ A OBCHODNÍ DOHODY?

 • Rozhodnutí 2012/735/EU schvaluje jménem EU obchodní dohodu mezi EU a zeměmi EU na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé.
 • Obchodní dohoda mezi EU a Kolumbií a Peru si klade za cíl otevřít trhy na obou stranách a zvýšit stabilitu obchodního vztahu mezi partnery. Stanoví postupnou a vzájemnou liberalizaci formou ambiciózní a vyvážené oblasti volného obchodu.
 • Rozhodnutím (EU) 2016/2369 se přijímá protokol o přistoupení Ekvádoru k obchodní dohodě, který obsahuje všechna příslušná pravidla s ohledem na přistoupení Ekvádoru.
 • Celkovým cílem obchodní dohody je posílení obchodu a investic mezi těmito dvěma regiony prostřednictvím integrace výrobních hodnotových řetězců* a pomoci místním podnikům s rozvojem na regionálním trhu tak, aby mohly soupeřit v mezinárodní hospodářské soutěži.

KLÍČOVÉ BODY

Přínosy obchodní dohody pro partnery

 • Hlavním přínosem obchodní dohody je, že poskytuje podnikům stabilní a předvídatelné podmínky, a umožňuje jim tak s důvěrou obchodovat a investovat. Obchodní dohoda vytváří významné příležitosti pro podniky a spotřebitele na obou stranách.
 • K dalším očekávaným přínosům patří:
  • otevřené trhy pro zboží, služby, veřejné zakázky a investice,
  • roční úspora 500 milionů eur za dovozní cla (daně, které za dovoz vybírají celní orgány na základě hodnoty zboží nebo některých jiných kritérií, například hmotnosti) na konci přechodného období,
  • lepší podmínky pro obchod na základě usnadnění postupů (například pravidel původu, hygienických a rostlinolékařských opatření, celních postupů), zvýšení konkurenceschopnosti, zlepšení transparentnosti a zajištění ochrany práv k duševnímu vlastnictví,
  • transparentnější podnikatelské prostředí, které usnadňuje život firmám i jednotlivcům,
  • nová spolupráce v oblasti konkurenceschopnosti, inovací, modernizace výroby, usnadnění obchodu a převodu technologií.
 • Obchodní dohoda má také za cíl podporovat regionální integraci mezi andskými státy. V této souvislosti byla v červenci 2014 ukončena vyjednávání ohledně přistoupení Ekvádoru k obchodní dohodě a v lednu 2017 k ní Ekvádor též přistoupil.
 • Možnost přistoupit k obchodní dohodě má také Bolívie, která je členem Andského společenství.

Lidská práva a udržitelný rozvoj

Obchodní dohoda označuje jako zásadní prvky dodržování lidských práv a zásady právního státu. Obchodní dohoda také zahrnuje prvky na podporu udržitelného rozvoje v podobě provádění mezinárodních úmluv o pracovních právech a o ochraně životního prostředí. Do dohledu nad plněním těchto závazků se zapojují skupiny občanů.

Provádění obchodní dohody

 • Obchodní dohoda představuje pro Peru významnou příležitost pro peruánský vývoz v oblasti zemědělství a rybolovu (jedna třetina veškerého vývozu této země do EU). EU je největším investorem v Peru, převážně v oblastech komunikací, těžebního průmyslu, bankovnictví a financí.
 • Kolumbii obchodní dohoda umožňuje diverzifikovat vývoz do EU, a to nejen v oblastech zemědělství a rybolovu, ale i v oblasti kolumbijských průmyslových výrobků. EU je největším investorem v Kolumbii, a to převážně v odvětví zemědělství, paliv a těžby.
 • Podle třetí výroční zprávy o provádění obchodní dohody mezi EU a Kolumbií a Peru došlo po čtyřech letech provádění k mírnému snížení celkového objemu obchodu EU s Peru a Kolumbií v důsledku strmého poklesu mezinárodních cen komodit a skutečnosti, že nerostné produkty stále představují značnou část celkového objemu vývozu Kolumbie a Peru do EU. Obchodní dohoda však přispívá k diverzifikaci vývozu obou zemí, zejména s ohledem na zemědělsko-průmyslové výrobky.

ODKDY SE TATO ROZHODNUTÍ POUŽIJÍ?

 • Rozhodnutí 2012/735/EU se použije ode dne 31. května 2012. Obchodní dohoda s Peru je prozatímně uplatňována ode dne 1. března 2013 a obchodní dohoda s Kolumbií ode dne 1. srpna 2013. Plný vstup v platnost závisí na ratifikaci ze strany 28 zemí EU (1).
 • Rozhodnutí (EU) 2016/2369 se použije ode dne 11. listopadu 2016. Obchodní dohoda s Ekvádorem je prozatímně uplatňována ode dne 1. ledna 2017. Plný vstup v platnost závisí na ratifikaci ze strany 28 zemí EU (1).

KONTEXT

Další informace získáte zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Hodnotový řetězec: soubor obchodních činností, které vytvářejí hodnotu pro zákazníky firmy. V každém článku tohoto řetězce získá produkt nějakou hodnotu v důsledku přidaného vstupu nebo postupu.

HLAVNÍ DOKUMENTY

Rozhodnutí Rady 2012/735/EU ze dne 31. května 2012 o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé (Úř. věst. L 354, 21.12.2012, s. 1–2)

Obchodní dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé (Úř. věst. L 354, 21.12.2012, s. 3–2607)

Oznámení o prozatímním provádění Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé, a to mezi Evropskou unií a Peru (Úř. věst. L 56, 28.2.2013, s. 1)

Rozhodnutí Rady (EU) 2016/2369 ze dne 11. listopadu 2016 o podpisu jménem Unie a o prozatímním provádění Protokolu o přistoupení k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru (Úř. věst. L 356, 24.12.2016, s. 1–2)

Protokol o přistoupení k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru (Úř. věst. L 356, 24.12.2016, s. 3–1456)

Oznámení o prozatímním provádění Protokolu o přistoupení k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru, a to mezi Evropskou unií a Ekvádorskou republikou (Úř. věst. L 358, 29.12.2016, s. 1).

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě – Třetí výroční zpráva o provádění obchodní dohody mezi EU a Kolumbií a Peru (COM(2017) 585 final ze dne 10. 10. 2017)

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě – Druhá výroční zpráva o provádění Obchodní dohody mezi Evropskou unií a Kolumbií a Peru (COM(2016) 58 final ze dne 10. 2. 2016).

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě – Výroční zpráva o provádění Obchodní dohody mezi EU a Kolumbií a Peru (COM(2014) 718 final ze dne 4. 12. 2014).

Poslední aktualizace 16.10.2017(1) Spojené království vystupuje z Evropské unie a od 1. února 2020 se stane tzv. třetí zemí (státem mimo EU).

Top