EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Víceletý rozpočet EU (2014–2020)

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Víceletý rozpočet EU (2014–2020)

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013 – víceletý finanční rámec EU na období 2014–2020

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Nařízení stanoví maximální roční částky, které mohou být vynaloženy na různé oblasti politiky EU v období 2014–2020.

KLÍČOVÉ BODY

V prosinci 2013 EU schválila sedmiletý plán na období 2014–2020. Závazky (právně závazný příslib poskytnout finanční prostředky při splnění určitých podmínek) víceletého finančního rámce (VFR) během sedmiletého období činí 960 miliard eur a platby 908,4 miliardy eur (skutečné platby příjemcům), vyjádřeno v konstantních cenách z roku 2011.

Nařízení o VFR stanoví stropy (maximální částky) pro každou kategorii výdajů EU během daného období. Ty je třeba dodržet při schvalování ročních rozpočtů EU.

VFR na období 2014–2020 se dělí na následující okruhy:

  • Okruh 1 – Inteligentní růst podporující začlenění: 450,763 miliardy eur (z nichž 325,149 miliardy eur je vyčleněno na hospodářskou, sociální a územní soudržnost).
  • Okruh 2 – Udržitelný růst: přírodní zdroje: 373,179 miliardy eur.
  • Okruh 3 – Bezpečnost a občanství: 15,686 miliardy eur.
  • Okruh 4 – Globální Evropa: 58,704 miliardy eur.
  • Okruh 5 – Správa: 61,629 miliardy eur.

piechart

VFR na období 2014–2020 se zaměřuje především na růst a zaměstnanost. Podokruh 1a týkající se „konkurenceschopnosti“ se ve srovnání s předchozím VFR na období 2007–2013 zvýšil o více než 37 %, což odráží význam této politické priority. Nový VFR je však menší než jeho předchůdce kvůli tomu, že řada zemí EU čelí rozpočtovým tlakům na domácí frontě.

Nařízení o VFR také stanoví zvláštní nástroje, které EU umožňují reagovat na specifikované nepředvídané události. Nařízení rovněž umožňuje hradit jasně určené výdaje, které nelze financovat v rámci dostupných stropů pro jeden nebo více okruhů. Jsou to zejména:

Evropský parlament, Rada a Evropská komise také uzavřely interinstitucionální dohodu o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení. Tato dohoda by měla zhospodárnit roční rozpočtový proces a doplňovat nařízení o VFR.

Přerozdělení závazků nevyčerpaných v roce 2014

Nařízení o VFR stanoví, že v případě přijetí programů v rámci sdíleného řízení strukturálních a investičních fondů, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, Evropského námořního a rybářského fondu, Azylového, migračního a integračního fondu a Fondu pro vnitřní bezpečnost po 1. lednu 2014 je třeba VFR pozměnit tak, aby byly prostředky, které nebyly vyčerpány v roce 2014, přerozděleny do následujících let.

Proto bylo nařízení o VFR revidováno tak, aby bylo možné převést závazky nevyužité v roce 2014. Převod proběhl takto: 16,5 miliardy eur do roku 2015, 4,5 miliardy eur do roku 2016 a 0,1 miliardy eur do roku 2017. K převodu došlo v důsledku opoždění při přijímání 300 ze 645 programů EU v oblastech financovaných z výše uvedených fondů EU.

Revize víceletého finančního rámce EU ponechává celkové výdajové stropy beze změn a nezahrnuje žádné finanční prostředky navíc.

Přezkum

VFR by se měl přezkoumat nejpozději v roce 2016, aby Evropský parlament (zvolený v roce 2014), Rada a Komise (jmenovaná v roce 2014) mohly znovu posoudit priority pro zbývající roky finančního rámce. Toto hodnocení bylo provedeno při plném zohlednění ekonomické situace v dané době, jakož i posledních makroekonomických prognóz.

V návaznosti na přezkumv polovině období bylo nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013 v roce 2017 změněno nařízením (EU, Euratom) 2017/1123. Revidovaný VFR navyšuje pro období 2017–2020 zdroje vyčleněné na hlavní priority EU o 6,01 miliardy eur, a to tímto způsobem:

  • 2,08 miliardy eur na podporu hospodářského růstu a vytváření pracovních míst prostřednictvím programů, jako jsou Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (+1,2 miliardy eur), program Horizont 2020 (+200 milionů eur) a program Erasmus+ (+100 milionů eur),
  • 2,55 miliardy eur na opatření v oblasti migrace, posílení bezpečnosti a posílení ochrany vnějších hranic,
  • 1,39 miliardy eur na boj proti hlavním příčinám migrace.

Každý rok před zahájením rozpočtového procesu pro následující rok provede Komise technickou úpravu VFR v souladu s vývojem hrubého národního důchodu a cen v EU. Výsledky této úpravy pro rok 2018 byly nejprve sděleny Evropskému parlamentu a Radě v květnu 2017. Tyto výsledky však byly následně revidovány za účelem zohlednění změny nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, k níž došlo v roce 2017, a byly sděleny Evropskému parlamentu a Radě v září 2017.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Platí ode dne 1. ledna 2014.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884–891)

Následné změny nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Technická úprava finančního rámce pro rok 2018 v souladu s vývojem HND (ESA 2010) (Článek 6 nařízení Rady č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020), kterým se aktualizuje a nahrazuje sdělení COM(2017) 220 final (COM(2017) 473 final, 15.9.2017)

Interinstitucionální dohoda ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1–11).

Poslední aktualizace 29.11.2017

Top