EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) č. 1305/2013 – podpora pro rozvoj venkova

CO JE CÍLEM NAŘÍZENÍ?

Nařízení:

 • stanoví, jak Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) přispívá k rozvoji venkovských oblastí a zemědělského odvětví v letech 2014–2020, aby byly:
  • odolné, konkurenceschopné a inovativní,
  • šetrné a odolné vůči klimatu a environmentálně vyvážené,
  • sociálně inkluzivní,
 • stanoví pravidla podpory EU pro rozvoj venkova, financované z EZFRV,
 • vysvětluje, jaké má EZFRV cíle a jak funguje.

Bylo změněno nařízením (EU) 2017/2393, které zavedlo řadu technických změn pěti nařízení týkajících se společné zemědělské politiky (SZP):

Dále bylo změněno nařízením (EU) 2020/2220, které mimo jiné stanoví přechodná ustanovení pro provádění EZFRV, včetně zvláštních zdrojů, které po pandemii COVID-19 pomohou oživit zemědělství a venkovské oblasti EU.

KLÍČOVÉ BODY

Cíle

EZFRV se zaměřuje na:

 • zlepšení konkurenceschopnosti v zemědělství,
 • zajištění toho, aby přírodní zdroje byly řízeny udržitelným způsobem a aby opatření k řešení změny klimatu byla realizována účinně,
 • dosažení vyváženého územního rozvoje venkovských oblastí napříč EU, včetně vytváření a udržení pracovních míst.

Priority

EU podporuje činnosti směřující ke splnění šesti prioritních cílů:

 • podpora přenosu znalostí a inovace,
 • zvýšení životaschopnosti a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělství a udržitelné obhospodařování lesů,
 • podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracovávání zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství,
 • obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím,
 • podpora účinného využívání zdrojů a přechod na nízkouhlíkové hospodářství,
 • podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech.

Země a regiony EU se mohou rovněž zaměřit na otázky, které jsou obzvláště důležité v jejich oblasti, jako jsou:

 • mladí zemědělci,
 • malé farmy,
 • horské oblasti,
 • ženy ve venkovských oblastech,
 • zmírňování změny klimatu / přizpůsobování se této změně a biologická rozmanitost.

Rozpočet

 • Rozpočet EZFRV byl v roce 2015 stanoven na 99,3 miliard EUR. Alespoň 30 % z této částky musí být použito na opatření k ochraně životního prostředí a boj proti změnám klimatu a 5 % je vyhrazeno na strategie místního rozvoje.
 • Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/791 reviduje rozdělení rozpočtu podpory EU pro programy na rozvoj venkova (příloha I nařízení (EU) č. 1305/2013).

Změna nařízení z roku 2017

Nařízení (EU) 2017/2393, které se uplatňuje od 1. ledna 2018, usiluje o zjednodušení a zlepšení přístupu zemědělců k financování v rámci SZP. Kromě jiného zavádí:

 • nový odvětvový nástroj ke stabilizaci příjmu poskytující kompenzace zemědělcům postiženým výrazným poklesem jejich příjmu,
 • podporu pro pojistné smlouvy v případech, kdy dojde ke zničení více než 20 % průměrné roční produkce zemědělce, například z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek.

Provedení

Podle nařízení je nutné, aby politika rozvoje venkova byla v souladu s ostatními politikami v této oblasti. Jsou zavedena pravidla na úrovni EU a uzavřeny dohody, jejichž prostřednictvím se zajistí, aby finanční prostředky EU byly využity efektivně, přičemž se minimalizují překryvy a nekonzistence.

Pandemie COVID-19

 • Pozměňující nařízení (EU) 2020/872 poskytuje výjimečnou dočasnou mimořádnou pomoc zemědělcům a malým a středním podnikům působícím v oblasti zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů a bavlny podle EZFRV.
 • Členské státy EU musí směřovat podporu příjemcům, kteří jsou nejvíce postižení krizí způsobenou onemocněním COVID-19, a to na základě dostupných důkazů a objektivních, nediskriminačních kritérií.
 • Podpora musí mít formu paušální částky, která se vyplatí do 30. června 2021 na základě žádostí o podporu schválených příslušným vnitrostátním orgánem do 31. prosince 2020.
 • Maximální částka podpory nemůže přesáhnout 7 000 EUR na zemědělce a 50 000 EUR na malý a střední podnik.

Přechodná pravidla na roky 2021 a 2022

 • Pozměňující nařízení (EU) 2020/2220, přijaté v prosinci 2020, umožňuje pokračující uplatňování pravidel v rámci SZP na období 2014–2020 a zajišťuje kontinuitu plateb zemědělcům a dalším příjemcům podpory z EZFRV v letech 2021 a 2022 do 1. ledna 2023, kdy začne platit nový rámec.
 • Výjimečná dočasná pomoc zemědělcům a malým a středním podnikům, které jsou krizí COVID-19 obzvláště postiženy, kromě toho vyřeší přetrvávající problémy s likviditou, jež ohrožují kontinuitu zemědělské činnosti a malých podniků působících v oblasti zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů.
 • V souladu s víceletým finančním rámcem na období let 2021 až 2027 bude celkový objem podpory EU na rozvoj venkova od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2022 maximálně 26 896 831 880 EUR v současných cenách.
 • Dalších 8 070 486 840 EUR v současných cenách bude zpřístupněno jako dodatečné zdroje v rámci EZFRV na oživení zemědělství a venkovských oblastí EU na období let 2021 a 2022. Nařízení stanoví podrobná pravidla týkající se toho, jak by tyto prostředky měly být přiděleny prioritám, k nimž patří hospodářský a sociální rozvoj, opatření v oblasti klimatu, dobré životní podmínky zvířat atd.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Platí ode dne 1. ledna 2014.

KONTEXT

EZFRV je jedním ze dvou fondů EU, které poskytují peníze na provádění SZP (druhým je Evropský zemědělský záruční fond). Podporuje cíle strategie Evropa 2020, a to podporou rozvoje venkova v celé EU, přičemž spolupracuje s dalšími iniciativami v této oblasti k zajištění účinného využití peněz z EU.

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487–548)

Postupné změny nařízení (EU) č. 1305/2013 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1009 ze dne 10. července 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 808/2014 a (EU) č. 809/2014, pokud jde o některá opatření k řešení krize způsobené rozšířením onemocnění COVID-19 (Úř. věst. L 224, 13.7.2020, s. 1–6)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/872 ze dne 24. června 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, pokud jde o zvláštní opatření na poskytnutí mimořádné dočasné podpory v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19 (Úř. věst. L 204, 26.6.2020, s. 1–3)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/288 ze dne 13. února 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013, pokud jde o některá pravidla týkající se přímých plateb a podpory pro rozvoj venkova v letech 2019 a 2020 (Úř. věst. L 53, 22.2.2019, s. 14–16)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2393 ze dne 13. prosince 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), (EU) č. 1306/2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky, (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, a (EU) č. 652/2014, kterým se stanoví pravidla pro řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin (Úř. věst. L 350, 29.12.2017, s. 15–49)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňují některá ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a kterým se zavádějí přechodná ustanovení (Úř. věst. L 227, 31.7.2014, s. 1–17)

Viz konsolidované znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 808/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (Úř. věst. L 227, 31.7.2014, s. 18–68)

Viz konsolidované znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost (Úř. věst. L 227, 31.7.2014, s. 69–124)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 652/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se stanoví pravidla pro řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin, kterým se mění směrnice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a kterým se zrušují rozhodnutí Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES (Úř. věst. L 189, 27.6.2014, s. 1–32)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320–469)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549–607)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608–670)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671–854)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 08.04.2021

Top