Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) č. 1305/2013 — podpora pro rozvoj venkova

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Toto nařízení:

 • stanoví, jaký cíl má Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) v oblasti rozvoje zemědělství v letech 2014–2020. Zemědělství má být
  • geograficky a environmentálně vyváženější a šetrné ke klimatu,
  • odolnějsí, konkurenceschopnější a inovativnější,
 • stanoví pravidla podpory EU pro rozvoj venkova, financované z EZFRV,
 • vysvětluje, jaké má EZFRV cíle a jak funguje.

KLÍČOVÉ BODY

Účel

EZFRV se zaměřuje na:

 • zlepšení konkurenceschopnosti v zemědělství,
 • zajištění toho, aby přírodní zdroje byly řízeny udržitelným způsobem a aby opatření k řešení změny klimatu byla realizována účinně,
 • zajištění toho, aby venkovské oblasti v celé EU získaly podporu pro rozvoj, což zahrnuje vytvoření nových pracovních míst a ochranu stávajících pracovních příležitostí.

Priority

EU podporuje činnosti směřující ke splnění šesti prioritních cílů:

 • 1.

  zesílený přenos znalostí a inovace;

 • 2.

  konkurenceschopnější zemědělství a udržitelně obhospodařované lesy;

 • 3.

  lepší organizace potravinového řetězce, včetně zpracovávání zemědělských produktů a jejich uvádění na trh a řízení rizik;

 • 4.

  obnova, zachování a zlepšení ekosystémů;

 • 5.

  podpora účinného využívání zdrojů a přechod na nízkouhlíkové hospodářství a

 • 6.

  zlepšení sociálního začleňování, snižování chudoby a posílení hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech.

Země a regiony EU se mohou rovněž zaměřit na otázky, které jsou obzvláště důležité v jejich oblasti, jako jsou

 • mladí zemědělci,
 • malé farmy,
 • horské oblasti,
 • ženy ve venkovských oblastech,
 • zmírňování změny klimatu / přizpůsobování se této změně a biologická rozmanitost,
 • vytvoření krátkých dodavatelských řetězců (tedy posloupnost procesů při produkci a distribuci zemědělských produktů).

Rozpočet

 • Rozpočet EZFRV byl v roce 2015 stanoven na 99,3 miliard EUR. Alespoň 30 % % z této částky musí být použito na opatření k ochraně životního prostředí a boj proti klimatickým změnám a 5 % je vyhrazeno na rozvoj místních strategií.
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/791 reviduje rozdělení rozpočtu podpory EU pro programy na rozvoj venkova (příloha I Nařízení (EU) č 1305/2013)

Provádění

Podle nařízení je nutné, aby politika rozvoje venkova byla v souladu s ostatními politikami v této oblasti. Jsou zavedena pravidla na úrovni EU a uzavřeny dohody mezi zeměmi EU, jejichž prostřednictvím se zajistí, aby finanční prostředky EU byly využity efektivně, přičemž se minimalizují překryvy a nekonzistence.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Používá se od 1. ledna 2014.

KONTEXT

EZFRV je jedním ze dvou fondů poskytujících finanční prostředky k provádění společné zemědělské politiky EU. Podporuje cíle strategie Evropa 2020, a to podporou rozvoje venkova v celé EU, přičemž spolupracuje s dalšími iniciativami v této oblasti k zajištění účinného využití peněz z EU.

Další informace najdete zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005. (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487–548)

Postupné změny nařízení (EU) č. 1305/2013 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320–469)

Viz konsolidované znění

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňují některá ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a kterým se zavádějí přechodná ustanovení (Úř. věst. L 227, 31.7.2014, s. 1–17)

Viz konsolidované znění

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 808/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (Úř. věst. L 227, 31.7.2014, s. 18–68)

Viz konsolidované znění

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost) (Úř. věst. L 227, 31.7.2014, s. 69–124)

Viz konsolidované znění

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/791 ze dne 27. dubna 2015, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (Úř. věst. L 127, 22.5.2015, s. 1–4)

Poslední aktualizace 31.08.2016

Top