EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zemědělci v nejvzdálenějších regionech - podpora EU

Zemědělci v nejvzdálenějších regionech - podpora EU

Evropská unie má zvláštní pravidla pro pomoc zemědělství v oblastech, které jsou dotčeny svou geografickou odlehlostí od hlavního trhu EU, půdou a podnebím a také hospodářské závislosti na malém množství produktů.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013 ze dne 13. března 2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 247/2006.

PŘEHLED

Evropská unie má zvláštní pravidla pro pomoc zemědělství v oblastech, které jsou dotčeny svou geografickou odlehlostí od hlavního trhu EU, půdou a podnebím a také hospodářské závislosti na malém množství produktů.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Umožňuje zvláštní opatření, jejichž cílem je kompenzovat obtíže, kterým nejvzdálenější regiony EU čelí v důsledku své odlehlé polohy. Má dva cíle:

 • 1.

  zaručit zásobování těchto regionů základními produkty k lidské spotřebě nebo ke zpracování a jakožto zemědělské vstupy, a to za cenu, která kompenzuje jejich vzdálenou polohu, z dlouhodobého hlediska zajistit kontinuitu a rozvoj místní zemědělské produkce; její cena však nesmí být na takové úrovni, aby to poškozovalo místní produkci těchto výrobků,

 • 2.

  udržovat a dále posilovat konkurenceschopnosttradičních zemědělských činností .

KLÍČOVÉ BODY

Zvláštní opatření pro nejvzdálenější regiony jsou známa jako POSEI (z francouzského názvu „Programme d'Options Spécifiques à l'Éloignement et l'Insularité“ - programy opatření speciálně zaměřených na odlehlost a ostrovní charakter).

Způsobilé oblasti

Oblasti způsobilé pro financování z programů POSEI jsou:

 • Francie: Guadeloupe, Francouzská Guyana, Martinik, Réunion a Mayotte,
 • Portugalsko: Azory a Madeira,
 • Španělsko: Kanárské ostrovy.

Řízení a rozpočet programů POSEI

Každá z příslušných zemí EU rozhoduje o vhodné zeměpisné úrovni, na níž by měl(y) být program(y) zavedeny. Každoročně jsou pro dotyčné tři země EU v souvislosti s jejich nejvzdálenějšími regiony k dispozici následující částky, jak stanoví článek 30 odstavec 2 a 3 nařízení:

 • francouzské zámořské departementy: 278,41 milionu EUR (z čehož je maximální částka 26,9 milionu EUR určena na zvláštní zásobovací opatření),
 • Azory a Madeira: 106,21 milionu EUR (z čehož je maximální částka 21,2 milionu EUR určena na zvláštní zásobovací opatření),
 • Kanárské ostrovy 268,42 milionu EUR (z čehož je maximální částka 72,7 milionu EUR určena na zvláštní zásobovací opatření).

Zvláštní zásobovací režimy

Pokud jsou schváleny, jsou udělovány pod podmínkou, že dopad hospodářské výhody je přenesen na konečného uživatele. Výhoda se stanoví tak, že je rovna částce osvobození od dovozních cel nebo výši podpory.

Při podání žádosti o vývozní licence, osvědčení o osvobození nebo osvědčení o podpoře se nepožaduje složení jistoty. Nicméně řídicí orgán může požadovat složení jistoty ve výši rovné částce přiznané výhody.

Opatření na podporu místní zemědělské produkce

Program může zahrnovat opatření na podporu produkce, zpracování nebo prodeje zemědělských produktů v nejvzdálenějších regionech.

Každé opatření lze členit na akce. Pro každou akci vymezí program alespoň příjemce, podmínky způsobilosti a jednotkovou výši podpory, která je pro danou akci přidělena.

Kontroly a sankce

Produkty spadající do zvláštního režimu jsou kontrolovány při vstupu do nejvzdálenějších regionů, jakož i při vývozu nebo odeslání. Pokud pravidla nejsou dodržována, orgány mohou hospodářskému subjektu (např. zemědělcům a společnostem, které vlastní zemědělské hospodářství) a dočasně pozastavit nebo zrušit jejich registraci.

Opatření na podporu místní zemědělské produkce jsou ověřována správními kontrolami i kontrolami na místě. V případě neoprávněné platby je dotyčný příjemce povinen dotyčnou částku vrátit.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Od 21. 3. 2013. Zrušuje nařízení (ES) č. 247/2006.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise, v části věnované programům POSEI a zvláštním opatřením ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost a použitelnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 228/2013

21. 3. 2013

-

Úř. věst. L 78, 20. 3. 2013, s. 23-40

Poslední aktualizace 16.03.2015

Top