EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Trh EU s produkty rybolovu a akvakultury

Trh EU s produkty rybolovu a akvakultury

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) č. 1379/2013 – společná organizace trhů s produkty rybolovu a akvakultury

CO JE CÍLEM NAŘÍZENÍ?

V rámci reformy společné rybářské politiky (SRP) EU přezkoumává nařízení cíle a právní úpravu společné organizace trhů s produkty rybolovu a akvakultury (chov ryb a měkkýšů).

KLÍČOVÉ BODY

Systém zahrnuje pět hlavních oblastí:

 • profesní organizace,
 • obchodní normy,
 • informace pro spotřebitele,
 • pravidla hospodářské soutěže,
 • informace o trhu (shromažďování a analýza relevantních údajů o trhu za účelem jejich použití při rozhodování).

Profesní organizace

 • Nařízení stanoví několik konkrétních cílů pro organizace producentů, včetně podpory udržitelného rybolovu a omezení výmětů.
 • Reforma se rovněž zaměřuje na kolektivní řízení činností prostřednictvím plánů produkce a uvádění na trh. Pravidla a struktura těchto plánů jsou stanoveny v navazujícím prováděcím nařízení a Evropská komise vydala doporučení k usnadnění úlohy příslušných vnitrostátních orgánů v tomto ohledu.
 • Pravidla o uznávání profesních organizací a meziodvětvových organizací jsou stanovena v tomto textu a dalším prováděcím nařízení.

Obchodní normy

Jsou stanoveny společné obchodní normy pro produkty rybolovu bez ohledu na jejich původ (z Unie nebo dovezené). Produkty rybolovu, které tyto normy nesplňují, mohou být použity k jiným účelům než k přímé lidské spotřebě (například na krmiva pro zvířata v zájmovém chovu nebo kosmetické výrobky).

Informace pro spotřebitele

Na štítku s informacemi pro spotřebitele musí být uvedeno:

 • obchodní názvy příslušného druhu (název nebo názvy, které jsou přijímány nebo povoleny na místní či regionální úrovni v dané zemi) a jeho vědecký název,
 • způsob produkce,
 • oblast, v níž byl produkt odloven nebo odchován, a typ lovného zařízení použitého při rybolovu,
 • zda byl produkt rozmrazen,
 • případně datum minimální trvanlivosti.

Pravidla hospodářské soutěže

Společná organizace trhů podléhá pravidlům EU týkajícím se hospodářské soutěže, ale jsou povoleny některé výjimky, aby se zajistilo řádné fungování politiky a splnění cílů EU (např. úprava úrovně produkce jednotlivých členských zemí).

Informace o trhu

Komise má poskytovat informace o trhu profesním organizacím, zúčastněným subjektům a tvůrcům politik prostřednictvím šíření ekonomických poznatků, tržní analýzy a monitorování cen.

Pandemie COVID-19 – změna nařízení

 • Nařízením (EU) 2020/560 se mění nařízení (EU) č. 1379/2013 a zavádí se zvláštní opatření ke zmírnění dopadu pandemie COVID-19. Z důvodu pandemie COVID-19 došlo k výraznému poklesu poptávky po produktech rybolovu a akvakultury, což mělo závažné socioekonomické důsledky pro komunity, kde rybolov a akvakultura plní významnou úlohu.
 • Cílem pozměněného nařízení je umožnit flexibilnější přerozdělování finančních zdrojů v rámci operačních programů každé jednotlivé země EU a zjednodušit postup změny operačních programů při zavádění nových opatření.
 • Vzhledem k významné úloze organizací producentů při řešení krize se strop pro finanční podporu pro plány produkce a uvádění produktů na trh výrazně zvyšuje a země EU mohou poskytnout zálohy až do výše 100 % finanční podpory. Kromě toho byla rozšířena možnost používat mechanismus pro podporu skladování i na organizace producentů v oblasti akvakultury.

ODKDY NAŘÍZENÍ PLATÍ?

Platí ode dne 1. ledna 2014.

KONTEXT

Toto nařízení je druhou ze tří částí legislativního balíčku reformy SRP. Doprovází nařízení (EU) č. 1380/2013 o SRP (viz shrnutí) a nařízení (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu (viz shrnutí).

Další informace najdete zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 1–21)

Následné změny nařízení (EU) č. 1379/2013 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Doporučení Komise 2014/117/EU ze dne 3. března 2014 o vytvoření a provádění plánů produkce a uvádění na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury (Úř. věst. L 65, 5.3.2014, s. 31–38)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1418/2013 ze dne 17. prosince 2013 o plánech produkce a uvádění produktů na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury (Úř. věst. L 353, 28.12.2013, s. 40–42)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1419/2013 ze dne 17. prosince 2013 o uznávání organizací producentů a meziodvětvových organizací, o rozšíření působnosti pravidel organizací producentů a meziodvětvových organizací a o zveřejňování spouštěcích cen, jak je stanoveno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury (Úř. věst. L 353, 28.12.2013, s. 43–47)

Viz konsolidované znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1420/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zrušení nařízení (ES) č. 347/96, (ES) č. 1924/2000, (ES) č. 1925/2000, (ES) č. 2508/2000, (ES) č. 2509/2000, (ES) č. 2813/2000, (ES) č. 2814/2000, (ES) č. 150/2001, (ES) č. 939/2001, (ES) č. 1813/2001, (ES) č. 2065/2001, (ES) č. 2183/2001, (ES) č. 2318/2001, (ES) č. 2493/2001, (ES) č. 2306/2002, (ES) č. 802/2006, (ES) č. 2003/2006, (ES) č. 696/2008 a (ES) č. 248/2009 po přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury (Úř. věst. L 353, 28.12.2013, s. 48–50)

Poslední aktualizace 04.06.2020

Top