EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Jednací řád evropského inspektora ochrany údajů

This summary has been archived and will not be updated. See 'Jednací řád evropského inspektora ochrany údajů' for an updated information about the subject.

Jednací řád evropského inspektora ochrany údajů

Od roku 2004 se evropský inspektor ochrany údajů rozrostl z malého subjektu o dvou členech a sekretariátu na subjekt zaměstnávající více než 50 osob. V roce 2010 proběhla jeho reorganizace a známkou jeho vyzrálosti bylo v roce 2012 přijetí jednacího řádu.

AKT

Rozhodnutí evropského inspektora ochrany údajů č. 2013/504/EU ze dne 17. prosince 2012 o přijetí jednacího řádu.

PŘEHLED

Evropský inspektor ochrany údajů je nezávislý orgán dohledu, který zajišťuje, aby orgány a instituce Evropské unie (EU) respektovaly osobní údaje a soukromí. Jeho pravomoci jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 45/2001 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi EU a o volném pohybu těchto údajů. Jeho úloha spadá do tří oblastí:

  • Dohled: zajišťuje, aby orgány a instituce EU zpracovávaly osobní údaje zaměstnanců EU a dalších osob v souladu se zákonem. Inspektoři ochrany údajů musí dodržovat povinnosti, například pouze zpracování osobních údajů z konkrétního a zákonného důvodu uvedeného při sběru údajů. Subjekt údajů (osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány) má vymahatelná práva, jako je právo být informován o zpracování údajů a právo na opravu údajů. Všechny orgány/instituce EU musí mít interního inspektora ochrany údajů. Evropský inspektor ochrany údajů také prošetřuje stížnosti podané jedinci, kteří se domnívají, že některý orgán nebo instituce EU porušily jejich práva týkající se osobních údajů.
  • Konzultace: evropský inspektor ochrany údajů radí Evropské komisi, Parlamentu a Radě v souvislosti s vlivem na ochranu údajů u nových návrhů právních předpisů a jiných otázek týkajících se soukromí občanů. Evropský inspektor ochrany údajů bedlivě sleduje přezkum právního rámce ochrany údajů.
  • Spolupráce: evropský inspektor ochrany údajů spolupracuje s dalšími orgány na ochranu údajů, aby bylo v celé Evropě k otázkám ochrany údajů přistupováno důsledně. Ústřední platformou pro spolupráci s vnitrostátními orgány dohledu je pracovní skupina zřízená podle článku 29.

V roce 2012 přijal evropský inspektor ochrany údajů jednací řád. Jednací řád opakuje mnohé ze zásad stanovených v nařízení (ES) č. 45/2001 a stanovuje též prováděcí předpisy k vnitřním procesům rozhodování, úlohám inspektora a správní rady, organizaci a práci sekretariátu, plánování, vnitřnímu řízení a otevřenosti a transparentnosti této instituce.

Kontext

Od roku 2004, kdy byl evropský inspektor ochrany údajů zřízen, došlo k významným změnám v právních, ekonomických a technologických souvislostech. Lisabonská smlouva potvrdila ochranu údajů jako základní zásadu práva EU a řada rozhodnutí Evropského soudního dvora zdůraznila důležitost ochrany soukromí a údajů jako nedílnou součást rozhodování v EU.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Rozhodnutí 2013/504/EU

18. 12. 2012

-

Úř. věst. L 273 ze dne 15. 10. 2013

SOUVISEJÍCÍ AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001).

Poslední aktualizace: 27.06.2014

Top