EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Jednotný evropský akt

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Jednotný evropský akt

CO JE CÍLEM TOHOTO AKTU?

KLÍČOVÉ BODY

Cíle

 • Mezivládní vyjednávání, ze kterých vzešel JEA, mělo dvojí úkol, a to uzavřít:

Struktura

 • JEA se skládá z úvodu a čtyř hlav a obsahuje sérii prohlášení přijatých na konferenci.
 • úvodu jsou nastíněny základní cíle Smlouvy a vyjádřena vůle signatářů přeměnit soubor vzájemných vztahů za účelem vytvoření Evropské unie. Úvod také stanoví jedinečnou povahu Aktu a obsahuje společná pravidla pro spolupráci v oblasti zahraniční politiky a o Evropských společenstvích. Vysvětluje také oba cíle revize Smluv, tj. „prohlubováním společných politik a sledováním nových cílů zlepšovat hospodářskou a sociální situaci“ a „zajišťovat zlepšení činnosti Společenství“.
  • Hlava I obsahuje společná pravidla pro politickou spolupráci a Evropská společenství.
  • Hlava II se věnuje změnám Smluv o založení Evropských společenství.
  • Hlava III se týká evropské spolupráce v oblasti zahraniční politiky.
  • Hlava IV obsahuje obecná a závěrečná pravidla.

Institucionální změny

 • Aby bylo možné do roku 1993 vytvořit jednotný trh, JEA zavedl vyšší počet případů, kdy Rada může přijímat rozhodnutí kvalifikovanou většinou, a ne jednomyslně. Toto zjednodušené rozhodování znamenalo, že bude možné předcházet častým prodlevám při hledání jednomyslné shody mezi tehdejšími 12 členskými státy. Jednomyslný souhlas již neměl být podmínkou pro přijetí právních předpisů vedoucích k vytvoření vnitřního trhu s výjimkou opatření, která se týkají daňových otázek, volného pohybu osob a práv a zájmů zaměstnanců.
 • JEA ustavil Evropskou radu, která dala oficiální formu vrcholným setkáním hlav států či vlád, i když pravomoci tohoto orgánu byly upřesněny až později v článku 15 Smlouvy o Evropské unii (SEU).
 • Pravomoci Evropského parlamentu byly posíleny zavedením podmínky souhlasu Parlamentu při uzavírání dohod o rozšíření a přidružení. JEA zavedl postup spolupráce, který posílil postavení Parlamentu v dialogu mezi institucemi a dal mu možnost dvou čtení právních předpisů navrhovaných na základě omezeného počtu právních základů – tak byla připravena půda pro to, aby se Parlament v budoucnu stal spolunormotvůrcem společně s Radou.
 • JEA objasnil určitá pravidla týkající se prováděcích pravomocí. Článek 10 umožnil Radě jako obecné pravidlo svěřovat Komisi pravomoci k provádění pravidel stanovených Radou. Rada si mohla prováděcí pravomoc vyhradit pouze ve zvláštních případech. JEA také položil základy pro vytvoření Soudu prvního stupně (SPS) – nyní Tribunál.

Oblasti činnosti

 • Podle JEA se hlasování kvalifikovanou většinou stalo novou normou ve čtyřech stávajících oblastech pokrytých Smlouvami:
 • JEA zavedl několik nových oblastí politik, v nichž se měla rozhodnutí přijímat kvalifikovanou většinou. Jednalo se o tyto oblasti:

ODKDY JE AKT PLATNÝ?

JEA vstoupil v platnost dne 1. července 1987.

KONTEXT

Historie Evropské unie – 1980–1989 (Europa).

HLAVNÍ DOKUMENT

Jednotný evropský akt (Úř. věst. L 169, 29.6.1987, s. 1–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT))

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Dotvoření vnitřního trhu – bílá kniha Komise Evropské radě (Milán, 28.–29. června 1985) (COM(85) 310 final, 14.6.1985)

Poslední aktualizace 04.04.2018

Top