EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sloučení rodiny

Sloučení rodiny

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2003/86/ES o právu na sloučení rodiny

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Jejím cílem je stanovit společná pravidla v oblasti práva na sloučení rodiny. Jde o to, umožnit členům rodiny státních příslušníků zemí mimo EU, kteří oprávněně pobývají na území EU, aby se k nim připojili v zemi EU, kde pobývají. Cílem je ochránit celistvost rodin a usnadnit integraci státních příslušníků třetích zemí.

Směrnice se nevztahuje na Irsko, Dánsko a Spojené království (1). Současně nevylučuje případně příznivější podmínky uznané vnitrostátními právními předpisy.

KLÍČOVÉ BODY

Podmínky

O sloučení rodiny mohou požádat státní příslušníci zemí mimo EU, kteří jsou v jedné ze zemí EU držiteli povolení k pobytu alespoň na jeden rok a kteří mají zákonnou možnost, že získají právo trvalého pobytu.

Směrnice se naopak nevztahuje na rodinné příslušníky občana EU, ani na státní příslušníky zemí mimo EU, kteří jsou žadateli o přiznání právního postavení uprchlíka a o jejichž žádosti nebylo pravomocně rozhodnuto, nebo kteří požívají nějaké dočasné formy ochrany.

Sloučení rodiny může být poskytnuto:

 • manželovi nebo manželce osoby usilující o sloučení rodiny,
 • nezletilým dětem daného páru (tj. svobodným dětem, které jsou pod věkovou hranicí zletilosti stanovenou právem dotyčné země EU) nebo jednoho člena daného páru, pokud má tato osoba děti v opatrování a děti jsou na ní závislé, včetně dětí osvojených.

Země EU mohou za určitých podmínek povolit sloučení rodiny:

 • nejbližším příbuzným v přímé vzestupné linii (otci nebo matce cizího státního příslušníka),
 • zletilým svobodným dětem,
 • nesezdanému partnerovi.

Polygamní manželství se neuznává: právo na sloučení může být poskytnuto jen jedné ženě / jednomu muži. Podobně jsou z práva na sloučení vyloučeny děti neuznaných manželek/manželů, ledaže by to vyžadovaly nejlepší zájmy dítěte (při uplatňování Úmluvy o právech dítěte z roku 1989).

Zemím EU je rovněž povoleno požadovat, aby státní příslušník zemí mimo EU a jeho manžel nebo manželka dosáhli minimálního věku (což v každém případě může být nejvýše 21 let), dříve než budou moci uplatnit právo na sloučení rodiny.

Postup

 • Země EU určí, jestli žádost o sloučení rodiny předloží cizí státní příslušník sám, anebo členové jeho rodiny, kteří se s ním chtějí spojit. Až na zvláštní případy se musí rodinný příslušník, jehož se sloučení týká, během postupu nacházet mimo EU. K žádosti se musí připojit doklady potvrzující rodinné vztahy a dodržení stanovených podmínek. Žádost musí být posouzena nejvýše do devíti měsíců od data podání.
 • Dotyčná osoba musí být na požádání schopna prokázat, že má ubytování, které odpovídá obecným normám bezpečnosti a zdraví, zdravotní pojištění a stálé finanční příjmy pro svou výživu a pro výživu svých rodinných příslušníků. Kromě toho se může požadovat, aby dodržovala integrační opatření v souladu s vnitrostátním právem a aby pobývala v dotyčné zemi EU po určitou dobu (nejvýše 2 roky), dříve než se s ní členové její rodiny budou moci spojit.
 • Vstup a pobyt člena rodiny budou moci být zamítnuty z důvodu veřejného pořádku, vnitřní bezpečnosti a veřejného zdraví. Stejně tak je tomu v případě podvodu (padělání dokumentů, účelové manželství atd.). Stejné důvody budou moci ospravedlnit odejmutí již uděleného povolení nebo zamítnutí jeho prodloužení.
 • Osoby, kterým je povolení zamítnuto, odejmuto nebo jeho prodloužení je zamítnuto, se mohou obrátit na soud.
 • S ohledem na sloučení rodiny uprchlíků země EU nemohou uložit podmínky týkající se minimálního pobytu na území předtím, než se k dané osobě připojí její rodinní příslušníci. Dále nemusí splnit výše uvedené podmínky týkající se ubytování, zdravotního pojištění a zdrojů, pokud je žádost o sloučení rodiny podána do tří měsíců od udělení postavení uprchlíka.

Práva rodinných příslušníků

 • Členové rodiny cizího státního příslušníka mají právo na povolení k pobytu na stejnou dobu, jako má osoba, se kterou se spojili, a stejně jako on mají právo na přístup ke vzdělání, zaměstnání a odborné přípravě.
 • Po pěti letech pobytu (nejpozději) bude mít manžel nebo nesezdaný partner a děti, které dosáhly plnoletosti, právo na samostatné povolení k pobytu.
 • Podmínky týkající se udělení a doby trvání samostatných povolení k pobytu stanoví vnitrostátní právo. Země EU mohou omezit pouze jejich udělení samostatného povolení k pobytu pro manžele nebo nesezdané páry v případech rozpadu rodinného vztahu.

Pokyny k používání směrnice

V roce 2014 Evropská komise zveřejnila pokyny pro země EU týkající se používání směrnice.

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Je v platnosti od pátku 3. října 2003 a měla nabýt podoby zákona v zemích EU nejpozději do neděle 3. října 2005.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny (Úř. věst. L 251, 3.10.2003, s. 12–18)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Pokyny pro používání směrnice 2003/86/ES o právu na sloučení rodiny (COM(2014) 210 final, 3.4.2014)

Zelená kniha o právu na sloučení rodiny státních příslušníků třetích zemí, kteří pobývají v Evropské unii (Směrnice 2003/86/ES) (KOM(2011) 735 v konečném znění, 15.11.2011)

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o používání směrnice Rady 2003/86/ES o právu na sloučení rodiny (KOM(2008) 610 v  konečném znění, 8.10.2008)

Poslední aktualizace 05.06.2018(1) Spojené království vystupuje z Evropské unie a od 1. února 2020 se stane tzv. třetí zemí (státem mimo EU).

Top