EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Dodržování práv duševního vlastnictví

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Směrnice 2004/48/ES — dodržování práv duševního vlastnictví

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Tato směrnice poskytuje minimální soubor opatření, postupů a opravných prostředků, které umožňují účinné dodržování práv duševního vlastnictví podle občanského práva v celé EU, kde zajišťuje jednotnou úroveň ochrany na vnitřním trhu.

V roce 2017 přijala Evropská komise balíček opatření k dalšímu zlepšení uplatňování a dodržování práv duševního vlastnictví a boji proti padělání a pirátství. Konkrétně vydala Sdělení s pokyny, které objasňuje pravidla stanovená v této směrnici pro situace, ve kterých byly v zemích EU používány různé výklady. Opatření vyplývají z desetibodového akčního plánu pro dodržování práv duševního vlastnictví v EU stanoveného Komisí v roce 2014.

KLÍČOVÉ BODY

Cíle

Hlavním cílem směrnice je zajistit, aby byly v celé EU dostupné stejné nástroje, které umožní tvůrcům a inovátorům uplatňovat svá práva duševního vlastnictví. Kromě řešení padělání a pirátství napomáhá směrnice také k dosahování cílů, které zahrnují:

 • propagaci inovací a konkurenceschopnosti podniků – ukládání účinných trestů za padělání a pirátství může pomoci zajistit důvěru v jednotný trh,
 • ochranu zaměstnanosti v Evropě – škoda, kterou utrpí podniky z důvodu padělání a pirátství, se odrazí v počtu nabízených pracovních míst,
 • zajištění ochrany spotřebitele – spotřebitelé jsou úmyslně klamáni ohledně kvality, kterou mohou očekávat od výrobku, jenž představuje zdravotní (např. padělaná léčiva či kosmetika) a bezpečnostní rizika (např. padělané hračky či elektrické spotřebiče) a v zásadě nemají užitek ze záruky, pozáručního servisu nebo účinných nápravných opatření v případě škody,
 • zajištění zachování veřejného pořádku – padělatelství a pirátství porušují pracovněprávní předpisy (nelegální práce), finanční předpisy (daňové úniky), hygienické předpisy i předpisy ohledně bezpečnosti výrobků.

Oblast působnosti

Tato směrnice se použije na jakékoli porušení práv duševního vlastnictví stanovené právem EU nebo vnitrostátním právem dotyčného členského státu.

Touto směrnicí nejsou dotčena:

 • pravidla EU o dodržování práv, která se týkají autorského práva nebo se na něj vztahují,
 • pravidla EU upravující hmotné právo o duševním vlastnictví (tedy právo definující práva a povinnosti v souvislosti s duševním vlastnictvím),
 • mezinárodní závazky členských států, zejména Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví („dohoda TRIPS“),
 • vnitrostátní pravidla členských států týkající se trestního řízení nebo trestů v případě porušení práv duševního vlastnictví.

Obecný závazek

 • Členské státy stanovují opatření, řízení a nápravná opatření potřebná k zajištění dodržování práv duševního vlastnictví a provádějí příslušná opatření proti těm, kdo se dopouštějí padělatelství a pirátství.
 • Tato opatření, řízení a nápravná opatření musí být účinná, přiměřená a odrazující a musí být používána způsobem, který zabraňuje vzniku překážek právně dovoleného obchodu a poskytuje záruky proti jejich zneužití.

Uplatnění ochrany

Žádost na uplatnění prostředků ochrany duševního vlastnictví může být podána:

 • nositeli práv duševního vlastnictví,
 • všemi dalšími osobami oprávněnými k užívání těchto práv (např. držiteli licencí) a orgány zastupujícími nositele práv duševního vlastnictví (kolektivními správci práv duševního vlastnictví a specializovanými ochrannými orgány) v souladu s rozhodným právem.

Právo na informace

Na žádost nárokovatele může soud nařídit, aby byly informace o původu zboží a služeb, u kterých existuje domněnka o porušování práv duševního vlastnictví a informace o jejich sítích distribuce a zásobování, poskytnuty porušovatelem práva nebo jinou osobou, pokud tato osoba:

 • prokazatelně v obchodním měřítku držela zboží porušující právo,
 • prokazatelně v obchodním měřítku užívala služby porušující právo,
 • prokazatelně v obchodním měřítku poskytovala služby užívané v činnostech porušujících právo,
 • byla označena jako účastník na výrobě, zpracování nebo distribuci zboží či poskytování služeb.

Pravidla pro získávání a uchovávání důkazů

Na žádost navrhovatele může soud nařídit protistraně, aby přednesla důkazy, které jsou v její kompetenci, což spadá pod ochranu důvěrných informací. Soud může také vydat opatření, které umožní, aby byly uchovávány příslušné důkazy pro údajné porušování práv.

Předběžná a zajišťovací opatření

Na žádost navrhovatele může soud vydat soudní zákaz* určený k:

 • zamezení hrozícímu porušení práva duševního vlastnictví,
 • prozatímnímu zákazu pokračování v údajném porušování tohoto práva,
 • tomu, aby pokračování údajného porušování práv podléhalo zřízení záruk, které mají zajistit, že nositel práva bude odškodněn.

V některých případech mohou soudní orgány nařídit předběžné zabavení movitého a nemovitého majetku údajného porušovatele práv, včetně zmrazení jeho bankovních účtů nebo jiného majetku.

Opatření vyplývající z rozhodnutí ve věci

Na žádost navrhovatele může soud nařídit nápravná opatření, která umožní stáhnout či odstranění zboží porušující práva z trhu či jeho zničení.

Soud může také vydat trvalý zákaz, který zabrání pokračování porušování práv nebo poškozené straně přizná náhradu škody.

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Je v platnosti od pátku 20. května 2004 a měla nabýt podoby zákona v zemích EU nejpozději do neděle 29. dubna 2006.

KONTEXT

KLÍČOVÉ POJMY

Soudní zákaz: také známý jako prozatímní zákaz, jde o dočasné soudní příkazy, který požadují či zabraňují straně, aby činila jisté úkony až do konečného rozhodnutí v dané věci.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví (Úř. věst. L 157, 30.4.2004, s. 45–86)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru – Pokyny k některým aspektům směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictví (COM(2017) 708 final, 29.11.2017)

Poslední aktualizace 11.06.2018

Top