EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Občanskoprávní odpovědnost za škody způsobené znečištěním ropou: úmluva o ropných palivech

Občanskoprávní odpovědnost za škody způsobené znečištěním ropou: úmluva o ropných palivech

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí 2002/762/ES, kterým se země EU zmocňují k podpisu, ratifikaci nebo přistoupení k úmluvě o ropných palivech

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

Toto rozhodnutí zmocňuje země EU k podpisu, ratifikaci nebo přistoupení k Mezinárodní úmluvě o občanskoprávní odpovědnosti za škody způsobené znečištěním ropnými palivy (úmluva o ropných palivech) z roku 2001.

KLÍČOVÉ BODY

Úmluva o ropných palivech byla přijata pod záštitou Mezinárodní námořní organizace (IMO) s cílem zajistit přiměřenou, okamžitou a účinnou náhradu těm, kdo utrpěli škodu způsobenou únikem ropných látek přepravovaných jako palivo v nádržích lodí.

Soulad s pravidly EU

 • Článek 9 a 10 úmluvy o ropných palivech mají vliv na pravidla stanovená v nařízení Rady (ES) č. 44/2001 (nyní nařízení (EU) č. 1215/2012) o příslušnosti, uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.
 • Úmluva neobsahuje ustanovení, že by ji měla podepsat, ratifikovat nebo k ní přistoupit mezinárodní organizace, například EU.
 • Úmluvu tudíž musí v zájmu EU podepsat, ratifikovat a přistoupit k ní země EU se zmocněním EU. Musí přitom učinit prohlášení, kterým se zavazují, že budou nařízení (ES) č. 1215/2012 používat ve vzájemných vztazích.

Oblast působnosti

Úmluva se vztahuje na:

 • škody způsobené znečištěním na území, v teritoriálních vodách a ve výlučné hospodářské zóně nebo podobně v zemi, která je jednou ze stran úmluvy,
 • opatření přijatá k předcházení takových škod nebo k jejich minimalizaci.

Nevztahuje se na válečné lodě, pomocné válečné ani jiné lodě vlastněné některou zemí. Nicméně každá země, která je jednou ze stran úmluvy, se může rozhodnout použít ji na uvedené lodě.

Odpovědnost majitele lodi

Majitel lodi je v době nehody odpovědný za veškeré škody způsobené znečištěními převáženými ropnými palivy. Majitel lodi však unikne odpovědnosti, pokud může prokázat, že:

 • škoda byla způsobena válečným činem, nepřátelskými akcemi, povstáním nebo přírodním živlem výjimečné, nevyhnutelné a neodvratné povahy, nebo
 • škoda byla vzniklá následkem jednání nebo opomenutí třetí strany s úmyslem způsobit škodu, nebo
 • škoda byla způsobena nedbalostí vlády nebo jiného odpovědného orgánu.

Povinné pojištění nebo finanční záruka

 • Majitelé lodí s hrubou prostorností větší než 1 000 tun registrovaných v zemi, jež je jednou ze stran úmluvy, musí mít sjednáno pojištění nebo jinou finanční záruku, například záruku banky nebo podobné finanční instituce, aby mohli dostát své odpovědnosti za škody způsobené znečištěním.
 • Pro každou loď vystavuje příslušný orgán země osvědčení, které potvrzuje, že má platné pojištění nebo jinou finanční záruku. Osvědčení se musí se nacházet na palubě lodi. Kopie se uloží také u orgánů, které vedou záznamy o registraci lodi.

Příslušnost a výkon rozhodnutí

 • Soudní návrh na náhradu škody proti majiteli lodi, pojistiteli nebo jiné osobě poskytující záruku, musí být předložen v zemi nebo v zemích, kde byly škody způsobené zemětřesením způsobeny.
 • Úmluva definuje podmínky, za nichž soudní rozhodnutí vynesená soudem v jedné zemi, jež je stranou úmluvy, mohou být uznávána nebo vykonávána v jiné zemi

Lhůty

 • Práva na úhradu na základě této úmluvy přestane platit, pokud do tří let od data, kdy škoda vznikla, nebude podána žaloba.
 • Žalobu nelze podat více než šest let od data nehody, která způsobila škody.

ODKDY SE ÚMLUVA POUŽIJE?

Rozhodnutí Rady vyzvalo země EU k přijetí nezbytných kroků, aby ratifikační listiny nebo listiny o přistoupení uložily do 30. června 2006.

ÚČINEK

V roce 2015 v souladu s rozhodnutím Rady ratifikovalo/přistoupilo k úmluvě všech 28 zemí EU.

AKT

Rozhodnutí Rady 2002/762/ES ze dne 19. září 2002, kterým se členské státy zmocňují v zájmu Společenství k podpisu, ratifikaci nebo přistoupení k Mezinárodní úmluvě o občanskoprávní odpovědnosti za škody způsobené znečištěním ropnými palivy z roku 2001 (úmluva o ropných palivech) (Úř. věst. L 256, 25.9.2002, s. 7–8)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. L 351, 20.12.2012, s. 1-32)

Postupné změny nařízení (EU) č. 1215/2012 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 14.03.2016

Top