EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Přidělování letištních časů na letištích EU

Přidělování letištních časů na letištích EU

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EHS) č. 95/93 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích EU (nařízení o přidělování letištních časů)

CO JE CÍLEM NAŘÍZENÍ?

Cílem je zajistit, aby v případě nedostatku kapacity letišť byly dostupné časy* pro přílet a odlet účinně využívány a rozděleny spravedlivým, nediskriminačnímtransparentním způsobem.

KLÍČOVÉ BODY

 • Nařízení stanovuje objektivní kritéria, na jejichž základě může být letiště určeno jako koordinované letiště* nebo letiště s plánovaným provozem*, pokud je jeho kapacita nedostatečná.
 • Členské státy EU mohou určit kterékoliv letiště jako koordinované letiště, pokud:
  • je provedena analýza kapacity,
  • existuje závažný nedostatek kapacity, který není možné krátkodobě vyřešit.

Koordinátor / letištní zprostředkovatel

 • Členský stát EU zodpovědný za koordinované letiště nebo letiště s plánovaným provozem jmenuje kvalifikovanou fyzickou nebo právnickou osobu s rozsáhlými zkušenostmi s koordinací související s plánováním pohybu letadel leteckých dopravců jako koordinátora letiště nebo letištního zprostředkovatele.
 • Koordinátor nebo letištní zprostředkovatel jedná neutrálním, nediskriminačním a transparentním způsobem a měl by být funkčně oddělen od každé zúčastněné strany.
 • Systém financování činností koordinátora musí zaručit nezávislost postavení koordinátora. Je možné jmenovat téhož koordinátora pro více než jedno letiště.

Kapacita letiště

 • Kapacita letištních časů dostupných k přidělení je určována dvakrát ročně příslušnými orgány podle dvou programových „období“ (zima a léto) platných pro mezinárodní letectví. Výpočet kapacity letiště je založen na objektivní analýze možností uspokojení letového provozu.
 • Letečtí dopravci musí koordinátorovi poskytnout veškeré požadované významné informace.

Koordinační výbor

 • Příslušný členský stát EU musí zajistit, aby byl na koordinovaném letišti ustaven koordinační výbor.
 • Koordinační výbor předkládá návrhy a poskytuje poradenství koordinátorovi ohledně všech otázek týkajících se kapacity letiště, a obzvláště:
  • příležitostí na zvýšení kapacity,
  • koordinačních parametrů,
  • metodiky monitorování,
  • místních zásad.
 • Členy této komise se mohou stát:
  • letečtí dopravci, kteří dané letiště používají,
  • řídící orgán letiště,
  • orgány řízení letového provozu,
  • zástupci obecného letectví.

Postup pro přidělování letištních časů

 • Platí obecná zásada, pokud jde o přidělení letištního času, že pokud letecký dopravce využil alespoň 80 % své série letištních časů* během letního/zimního plánovacího období, je oprávněn získat stejnou přidělenou sérii letištních časů v odpovídajícím plánovacím období na následující rok (systém známý jako historická práva). Série letištních časů, které letečtí dopravci nevyužívají dostatečně, jsou pak vráceny do poolu letištních časů k přerozdělení (tzv. pravidlo „pozbytí nevyužívaných časů“).
 • Fond letištních časů může být vytvořen z nově vytvořených letištních časů, nevyužitých letištních časů nebo letištních časů, kterých se vzdal letecký dopravce nebo které se staly dostupnými jinak.
 • Koordinátor také bere ohled na dodatečná pravidla a pokyny stanovené odvětvím letecké dopravy a místní pokyny navržené koordinačním výborem a schválené daným členským státem EU nebo jiným příslušným orgánem zodpovědným za letiště za předpokladu, že pravidla nebo pokyny jsou kompatibilní s nařízením o přidělování letištních časů a právními předpisy EU.
 • Pokud nemůže být požadavku na určitý letištní čas vyhověno, informuje koordinátor žádajícího leteckého dopravce o důvodech této skutečnosti a uvede nejbližší náhradní letištní čas.
 • Letečtí dopravci mohou letištní časy mezi sebou vzájemně vyměňovat způsobem jeden za jeden nebo je mohou mezi sebou za určitých konkrétních okolností převádět (například mezi mateřskou a dceřinou společností, v případě částečného nebo úplného převzetí nebo převedením na jinou trasu). V takových případech je vždy vyžadováno výslovné potvrzení od koordinátora.
 • Členský stát může vyhradit některé letištní časy pro regionální spoje.

Uplatňování

 • Letový plán leteckého dopravce může být odmítnut příslušnými orgány řízení letového provozu, pokud letecký dopravce zamýšlí přistát nebo vzlétnout na koordinovaném letišti, aniž by mu byl koordinátorem přidělen letištní čas.
 • Pokud letecký dopravce opakovaně a úmyslně provozuje letecké služby v časech, které se výrazně liší od přiděleného letištního času, nebo jej užívá výrazně odlišným způsobem, může koordinátor rozhodnout o odnětí daných letištních časů tomuto leteckému dopravci. Letecký dopravce tak může pozbýt svého práva vyplývajícího z historických práv.
 • Členské státy musí zajistit, aby byly dostupné účinné, přiměřené a odrazující sankce pro řešení situace tohoto druhu.

Změny

Původní nařízení bylo sedmkrát změněno:

 • v roce 2002 po teroristických útocích ze září roku 2001, aby se umožnilo leteckým dopravcům ponechat si letištní časy, které jim byly přiděleny na rok 2001 během léta 2002 a zimního období letového řádu 2002/2003 (nařízení (ES) č. 894/2002),
 • v roce 2003 kvůli zohlednění války v Iráku a rozšíření těžkého akutního respiračního syndromu, aby se zajistilo, že nevyužití letištních časů přidělených pro rok 2003 nezpůsobí provozovatelům ztrátu nároku na tyto letištní časy (nařízení (ES) č. 1554/2003),
 • v roce 2004 za účelem upřesnění použití stávajícího systému v řadě různých bodů, včetně nezávislého postavení koordinátorů a fungování postupů přidělování letištních časů (nařízení 793/2004/ES),
 • v roce 2009 s ohledem na celosvětovou hospodářskou a finanční krizi, aby se zajistilo, že nevyužité letištní časy přidělené pro letní období letového řádu 2009 nezpůsobí provozovatelům ztrátu jejich nároku na tyto letištní časy (nařízení (ES) č. 545/2009),
 • v roce 2020 s ohledem na krizi COVID-19, aby se zajistilo, že nevyužité letištní časy přidělené na březen 2020 (a pro spoje do Číny a Hongkongu na období od 23. ledna do 29. února 2020) a letištní časy přidělené na celé letní období letového řádu 2020 nezpůsobí leteckým dopravcům ztrátu nároku na tyto letištní časy (nařízení (EU) č. 2020/459). V říjnu 2020 byla tato opatření prodloužena do 27. března 2021, aby se uvolnil tlak na celý letecký průmysl a snížily emise tím, že letecké společnosti nebudou létat s téměř prázdnými letadly (nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1477),
 • v roce 2021 nařízení (EU) 2021/250 pozměnilo nařízení (EHS) č. 95/93 s cílem poskytnout další dočasnou úlevu od pravidel využívání letištních časů na letištích EU kvůli krizi COVID-19. Vzhledem k poklesu poptávky po cestujících museli letečtí dopravci od 1. března 2020 provést zásadní změny ve svých letových řádech. Ty vedly k tomu, že míra využití letištních časů na koordinovaných letištích klesla hluboko pod hranici 80 % stanovenou nařízením o přidělování letištních časů. Pozměňující nařízení umožňuje leteckým společnostem vrátit 50 % sérií letištních časů před zahájením letní sezóny 2021, avšak letecké společnosti budou muset využít alespoň 50 % zbývajících letištních časů, pokud si je chtějí podržet. Letecké společnosti budou muset vrátit jakýkoli letištní čas, který nemají v úmyslu využít, alespoň 3 týdny před plánovaným letem, aby tuto nevyužitou kapacitu měly možnost využít ostatní letecké společnosti. Evropská komise má pravomoc stanovit příslušnou hranici využití pro zimní sezónu 2021/2022 a letní sezónu 2022 prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Platí ode dne 22. února 1993.

KONTEXT

KLÍČOVÉ POJMY

Letištní časy: povolení využívat plný rozsah letištní infrastruktury nezbytné k provozu letecké dopravy na koordinovaném letišti v určitý den a čas za účelem přistání nebo vzletu udělené koordinátorem.
Koordinované letiště: letiště s vysokou úrovní provozního přetížení, kde jsou během daného časového rozmezí požadavky vyšší než dostupné kapacity a kdy je pro leteckého dopravce nezbytné, aby k uskutečnění přistání nebo vzletu měl od koordinátora přidělený letištní čas.
Letiště s plánovaným provozem: letiště, kde může vzniknout provozní přetížení a kde byl určen letištní zprostředkovatel, aby usnadnil provoz leteckých dopravců, kteří na tomto letišti provozují nebo hodlají provozovat služby.
Série letištních časů: alespoň pět letištních časů vyžádaných a přidělených na stejný čas ve stejný den v týdnu v plánovacím období.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Rady (EHS) č. 95/93 ze dne 18. ledna 1993 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství (Úř. věst. L 14, 22.1.1993, s. 1–6)

Následné změny nařízení (EHS) č. 95/93 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o uplatňování nařízení (EHS) č. 95/93 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství, ve znění pozdějších předpisů (KOM (2008) 227 v konečném znění, 30.4.2008)

Sdělení Komise o uplatňování nařízení (ES) č. 793/2004 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství (KOM(2007) 704 v konečném znění, 15.11.2007)

Poslední aktualizace 29.03.2021

Top