EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Mnohojazyčnost - přínos a závazek

Toto sdělení Evropské komise zdůrazňuje hodnotu jazykové rozmanitosti v EU. Předkládá opatření, která by se měla přijmout pro prosazení mnohojazyčnosti do politik EU, aby bylo možné naplnit „barcelonský cíl“ (Evropané by měli umět mluvit kromě mateřštiny ještě dvěma dalšími jazyky).

AKT

Sdělení komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Mnohojazyčnost: přínos pro Evropu i společný závazek KOM(2008) 566 v konečném znění ze dne 18. 9. 2008).

PŘEHLED

Toto sdělení Evropské komise zdůrazňuje hodnotu jazykové rozmanitosti v EU. Předkládá opatření, která by se měla přijmout pro prosazení mnohojazyčnosti do politik EU, aby bylo možné naplnit „barcelonský cíl“ (Evropané by měli umět mluvit kromě mateřštiny ještě dvěma dalšími jazyky).

CO JE ÚKOLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

  • Sdělení navrhuje využít stávající programy a iniciativy a podpořit jazykovou výuku, hodnocení jazykových znalostí a další rozvoj osnov pro tlumočníky a překladatele.
  • Zlepšuje mobilitu studentů a pracovníků, sděluje výsledky studie o jazykových znalostech, podporuje kreativitu a inovace ve výuce jazyků a poskytuje platformu, kde by si příslušné zúčastněné strany mohly vyměňovat osvědčené postupy.
  • Podporuje používání filmových titulků a podporuje šíření evropských děl; podporuje projekty zahrnující jazykové a komunikační technologie a přeshraniční správní spolupráci s cílem zmenšit jazykovou propast.
  • Stimuluje podporování evropských jazyků v zemích mimo EU pro posílení hospodářských a kulturních vazeb.

KLÍČOVÉ BODY

  • Mnohojazyčnost je důležitá pro sociální soudržnost a mobilitu pracovníků. To je klíčový bod usnesení Rady z roku 2008, které klade důraz na evropskou strategii pro mnohojazyčnost.
  • Je třeba více se soustředit na dospělé a ty, kdo jsou mimo rámec formálního vzdělávání, u nichž je větší pravděpodobnost, že hovoří pouze jedním jazykem. Tato myšlenka je součástí zásady „celoživotního učení“, jež byla formulována v doporučení Rady z roku 2012, které vyzývalo země EU, aby nabízely občanům pracovní příležitosti na základě neformálních zkušeností.
  • Zásada celoživotního učení je také klíčovým prvkem programu Erasmus +, který spojuje současné systémy EU pro sport, vzdělávání, mládež a odbornou přípravu a nabízí více Evropanům šanci žít a získávat dovednosti v zahraničí.
  • Jazykovou propast v EU lze zmenšit prostřednictvím médií, nových technologií a překladatelských služeb.
  • Důležitost jazykové výuky a hodnocení jazykových znalostí je zopakována v závěrech Rady z roku 2014 o mnohojazyčnosti a rozvoji jazykových kompetencí.

KLÍČOVÉ POJMY

Program celoživotního učení je program, který Evropanům umožňuje věnovat se učení v kterékoli fázi jejich života. Spadá pod program Erasmus+.

Další informace jsou k dispozici na internetové stránce Generálního ředitelství Evropské komise pro vzdělávání a kulturu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Usnesení Rady ze dne 21. listopadu 2008 o evropské strategii pro mnohojazyčnost (2008/C 320/01) (Úřední věstník C 320 ze dne 16.12.2008, s. 1-3).

Doporučení Rady ze dne 20. prosince 2012 o uznávání neformálního a informálního učení (2012/C 398/01) (Úřední věstník C 398 ze dne 22.12.2012, s. 1-5).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí program „Erasmus+“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušují rozhodnutí č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (Úřední věstník L 347 ze dne 20.12.2013, s. 50-83)

Závěry Rady ze dne 20. května 2014 o mnohojazyčnosti a rozvoji jazykových kompetencí (2014/C 183/06) (Úřední věstník C 183 ze dne 14.6.2014, s. 26-29).

Poslední aktualizace 19.12.2014

Top