EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Označování potravin

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

CO JE CÍLEM NAŘÍZENÍ?

 • Jeho cílem je spotřebitelům zaručit právo na informace zavedením obecných zásad, požadavků a povinností v souvislosti s označováním potravin, které konzumují.
 • Zajišťuje dostatečnou pružnost, aby bylo možné reagovat na budoucí vývoj v potravinářském odvětví.
 • Slučuje předchozí právní předpisy, tedy směrnice 2000/13/ES o označování potravin a 90/496/EHS o nutričním označování potravin.

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

 • Tento právní předpis se vztahuje na podniky ve všech fázích potravinového řetězce a na všechny potraviny určené pro konečné spotřebitele. Patří sem i potraviny dodávané zařízeními společného stravování nebo potraviny určené k dodání do těchto zařízení.

Odpovědnost za poskytování informací

 • Odpovědnost za poskytování nezbytných informací a zajištění jejich přesnosti spočívá na výrobci, který pod svým názvem uvádí výrobek na trh. Pokud má sídlo mimo Evropskou unii (EU), má tuto odpovědnost dovozce.

Povinné informace

 • Některé informace jsou povinné. Patří sem:
  • název potraviny,
  • seznam složek,
  • čisté množství,
  • datum spotřeby,
  • v případě potřeby návod k použití,
  • jméno a adresa provozovatele,
  • výživové údaje.
 • Obecným pravidlem je, že uvedení země původu nebo místa provenience je povinné, kde by opomenutí tohoto údaje mohlo uvádět spotřebitele v omyl ohledně skutečné země původu nebo místa provenience potraviny. To platí zejména v případě, pokud by informace připojená k potravině nebo etiketa jako celek jinak naznačovala, že potravina je z jiné země původu nebo místa provenience.
 • Označení původu musí být uvedeno pro čerstvé, chlazené a zmrazené vepřové maso, skopové a kozí maso a drůbež. Na úrovni EU existují samostatná povinná pravidla původu pro potraviny, jako jsou med (směrnice 2001/110/ES), ovoce a zelenina a olivový olej (nařízení (EU) č. 1308/2013), ryby (nařízení (EU) č. 1379/2013) a hovězí maso a výrobky z hovězího masa (nařízení (ES) č. 1760/2000).
 • Tyto povinné informace musí mít k dispozici i zákazníci, kteří pro nákup potravin využívají prodej na dálku, a to bez dodatečných nákladů a před tím, než dojde k nákupu.
 • Skutečný obsah alkoholu musí být uveden u všech nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 1,2 %.
 • Další povinné informace musí být uváděny u určitých typů potravin, například potravin obsahujících sladidla, amonnou sůl nebo s vysokým obsahem kofeinu.
 • Čisté množství potravin a nápojů musí být uváděno v litrech, centilitrech, mililitrech, kilogramech nebo gramech.
 • Určité potraviny, například byliny a koření, aromata a bylinné čaje, jsou od požadavku na povinné výživové údaje osvobozeny.
 • U dalších potravin, zejména pak ovoce a zeleniny, sycených vod, octů a mléčných výrobků, například sýrů, másla, smetany a kysaného mléka, se uvedení seznamu složek nevyžaduje.
 • Informace o potravinách by pro veřejnost neměly být zavádějící, zejména vyvoláváním dojmu, že konkrétní potravina má zvláštní charakteristiky nebo účinky, které ve skutečnosti nemá. Tyto informace by měly být přesné, jasné a pro spotřebitele snadno srozumitelné.

Evropská komise přijala prováděcí nařízení (EU) 2018/775, které navazuje na čl. 26 odst. 3 nařízení (EU) č. 1169/2011 tím, že stanoví podrobná pravidla pro uvádění země původu nebo místa provenience primární složky potraviny. Toto nařízení, které je v platnosti od 1. dubna 2020, vyžaduje, aby na etiketě byla uvedena země původu nebo místo provenience primární složky, pokud nejsou totožné s danou zemí původu nebo daným místem provenience potraviny. Rovněž stanoví pravidla týkající se minimální velikosti písma a umístění tohoto štítku.

V roce 2018 vydala Komise sdělení o otázkách a odpovědích týkajících se používání nařízení (EU) č. 1169/2011 s cílem pomoci provozovatelům potravinářských podniků a vnitrostátním orgánům při uplatňování uvedeného nařízení.

V roce 2020 vydala Komise sdělení obsahující pokyny pro provozovatele potravinářských podniků a vnitrostátní orgány týkající se uplatňování pravidel pro označování v případě, kdy jsou uvedeny země původu nebo místo provenience potraviny, které nejsou totožné se zemí původu či místem provenience primární složky.

ODKDY TOTO NAŘÍZENÍ PLATÍ?

Platí ode dne 13. prosince 2014, s výjimkou zavedení údajů o výživové hodnotě (od 13. prosince 2016) a specifických požadavků týkajících se označení „mleté maso“ (1. ledna 2014) a uvedení primární složky (1. dubna 2020).

KONTEXT

Volný pohyb bezpečných a plnohodnotných potravin v EU významně přispívá ke zdraví a blahu občanů a je významným rysem jednotného trhu. Právní předpisy EU nejen zaručují vysokou úroveň ochrany zdraví, ale spotřebitelům také zajišťují patřičné informace, aby mohli informovaně vybírat potraviny, které kupují a konzumují.

Další informace viz:

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004 (Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 18–63).

Postupné změny nařízení (ES) č. 1169/2011 byly začleněny do původního znění. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Sdělení Komise o použití ustanovení čl. 26 odst. 3 nařízení (EU) č. 1169/2011 (Úř. věst. C 32, 31.1.2020, s. 1–8).

Sdělení Komise o otázkách a odpovědích týkajících se používání nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (Úř. věst. C 196, 8.6.2018, s. 1–14).

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/775 ze dne 28. května 2018, kterým se stanoví pravidla pro použití čl. 26 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, pokud jde o pravidla pro uvádění země původu nebo místa provenience primární složky potraviny (Úř. věst. L 131, 29.5.2018, s. 8–11).

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671–854).

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 1–21).

Viz konsolidované znění.

Směrnice Rady 2001/110/ES ze dne 20. prosince 2001 o medu (Úř. věst. L 10, 12.1.2002, s. 47–52).

Viz konsolidované znění.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97 (Úř. věst. L 204, 11.8.2000, s. 1–10).

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 24.11.2021

Top