Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Směrnice o audiovizuálních mediálních službách

Go to the summaries’ table of contents

Směrnice o audiovizuálních mediálních službách

Cílem směrnice je vytvořit rámec pro poskytování přeshraničních audiovizuálních mediálních služeb, aby se posílil vnitřní trh v oblasti výroby a distribuce pořadů a aby byly zaručeny podmínky spravedlivé hospodářské soutěže.

PŘEHLED

Touto směrnicí se zavádí právní a správní předpisy týkající se poskytování a pohybu audiovizuálních mediálních služeb.

Kterých poskytovatelů mediálních služeb*se směrnice týká?

Směrnice se na poskytovatele mediálních služeb vztahuje tehdy, pokud:

redakční rozhodnutí o audiovizuálních mediálních službách jsou přijímána v zemi Evropské unie (EU), kde má poskytovatel sídlo;

sídlo poskytovatele a audiovizuální mediální služby jsou situovány v různých zemích EU;

poskytovatel služeb má sídlo v zemi EU a rozhodnutí o audiovizuálních mediálních službách jsou přijímána ve třetí zemi;

poskytovatel služeb používá zařízení pro přenos vzestupného signálu k družici umístěné v zemi EU;

poskytovatel služeb využívá družicové kapacity země EU.

Do jaké míry se uplatňuje svoboda dalšího šíření?

Země EU nesmějí bránit dalšímu šíření audiovizuálních mediálních služeb z jiných zemí EU, pokud součástí vysílání nejsou pořady násilné nebo pornografické povahy, které by mohly ohrozit nezletilé.

Další šíření mohou omezit také tehdy, pokud se domnívají, že je ohroženo veřejné zdraví, bezpečnost nebo ochrana spotřebitelů.

Jaké jsou povinnosti poskytovatelů mediálních služeb?

Poskytovatelé služeb musejí dát spotřebitelům k dispozici tyto informace:

svůj název;

svou adresu;

kontaktní údaje;

příslušné regulační nebo kontrolní orgány.

Ochrana nezletilých osob

Z důvodu ochrany nezletilých při vysílání pořadů pornografické nebo násilné povahy musí takovým programům předcházet zvukové upozornění nebo musejí být po celou dobu vysílání označeny viditelným symbolem.

Podněcování nenávisti

Audiovizuální mediální služby nesmějí podněcovat k nenávisti na základě rasy, pohlaví, náboženského vyznání nebo státní příslušnosti.

Dostupnost audiovizuálních mediálních služeb

Poskytovatelé jsou povinni zlepšovat dostupnost svých služeb osobám se zrakovým nebo sluchovým postižením.

Právo na informace

Země EU mohou přijmout opatření, kterými zajistí, aby některé události, jejichž společenský význam státy považují za zásadní, nemohly být vysílány na základě výhradních práv způsobem, který by významnou část veřejnosti v dané zemi EU zbavil možnosti tyto události sledovat. Každá země EU může sestavit seznam takových událostí a prováděcích postupů.

Pro účely vysílání krátkých zpravodajských příspěvků mají všechny subjekty televizního vysílání usazené v některé zemi EU právo na přístup ke krátkým výňatkům týkajícím se událostí zásadního společenského významu, které jsou vysílány exkluzivně.

Podpora nezávislých evropských pořadů

Subjekty televizního vysílání musejí věnovat alespoň 10 % svého vysílacího času nebo 10 % programového rozpočtu na evropská díla vytvořená výrobci nezávislými na subjektech televizního vysílání, s výjimkou času určeného pro:

informace;

sportovní přenosy;

soutěže;

reklamu;

teletextové služby;

teleshopping.

Pokud jde o audiovizuální mediální služby na vyžádání, zajistí země EU, aby poskytovatelé audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání podporovali výrobu evropských pořadů a přístup k nim. V tomto smyslu mohou poskytovatelé audiovizuálních služeb na výrobu evropských pořadů finančně přispívat nebo evropským pořadům vyhradit určitý podíl nebo většinu prostoru ve svém programu.

Audiovizuální obchodní sdělení

Poskytovatelé mediálních služeb poskytují audiovizuální obchodní sdělení*. Ta musejí splňovat určité podmínky:

musejí být snadno rozpoznatelná. Skrytá audiovizuální obchodní sdělení se zakazují;

nesmějí používat podprahové techniky;

nesmějí narušovat lidskou důstojnost;

nesmějí být diskriminační;

nesmějí podporovat chování ohrožující životní prostředí;

sdělení týkající se alkoholických nápojů nesmějí být výslovně zaměřena na nezletilé osoby;

nesmějí propagovat tabákové výrobky;

nesmějí propagovat léčivé přípravky a léčebné postupy, které jsou dostupné pouze na lékařský předpis;

nesmějí tělesně nebo mravně ohrožovat nezletilé osoby.

Některé audiovizuální mediální pořady nebo služby mohou být sponzorovány*. V tom případě musejí splňovat další požadavky:

nesmějí mít vliv na odpovědnost a redakční nezávislost poskytovatele mediálních služeb;

nesmějí přímo podněcovat k nákupu nebo pronájmu zboží;

televizní diváci musejí být informováni o existenci dohody o sponzorství.

Umisťování produktů* se povoluje za určitých okolností a v určitých typech pořadů.

Televizní reklama a teleshopping

Televizní reklama a teleshopping musejí být od redakčního obsahu zřetelně odlišeny obrazovými, zvukovými nebo prostorovými prostředky.

Vysílání filmů vytvořených pro televizi (s výjimkou seriálů, cyklů a dokumentů), kinematografických děl a zpravodajských pořadů může být přerušeno televizní reklamou nebo teleshoppingem jednou během každého vysílacího úseku o délce 30 minut.

Touto směrnicí se zrušuje směrnice 89/552/ES.

KLÍČOVÉ POJMY

* Poskytovatel mediálních služeb: fyzická nebo právnická osoba, která má redakční odpovědnost za výběr audiovizuálního obsahu v audiovizuální mediální službě a určuje způsob organizace této služby.

* Audiovizuální obchodní sdělení: obrazová sekvence se zvukem nebo bez něj, která je určena k přímé či nepřímé propagaci zboží, služeb či obrazu na veřejnosti fyzické či právnické osoby vykonávající hospodářskou služby.

* Sponzorství: jakýkoli příspěvek poskytnutý veřejným nebo soukromým podnikem nebo fyzickou osobou, které se nezabývají poskytováním audiovizuálních mediálních služeb ani výrobou audiovizuálních děl, na financování audiovizuálních mediálních služeb nebo pořadů s cílem propagovat svou firmu, ochrannou známku, obraz na veřejnosti, činnost nebo služby.

* Umístění produktu: začlenění produktu, služby nebo ochranné známky do pořadu za úplatu nebo jinou protihodnotu.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách)

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2010/13/EU

5.5.2010

Úř. věst. L 95 ze dne 15.4.2010

Poslední aktualizace 21.09.2015

Top