EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Dohoda mezi EU a USA o pojištění a zajištění

Dohoda mezi EU a USA o pojištění a zajištění

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Dvoustranná dohoda mezi EU a Spojenými státy o obezřetnostních pravidlech týkajících se pojištění a zajištění

Rozhodnutí (EU) 2017/1792 – podpis jménem Unie a prozatímní provádění dvoustranné dohody mezi EU a Spojenými státy o obezřetnostních pravidlech týkajících se pojištění a zajištění

Rozhodnutí (EU) 2018/539 – uzavření dvoustranné dohody mezi EU a Spojenými státy o obezřetnostních pravidlech týkajících se pojištění a zajištění

CO JE CÍLEM DOHODY A ROZHODNUTÍ?

 • Cílem dohody je:
  • posílit právní jistotu a zajistit rovné podmínky pro pojistitele a zajistitele* působící v EU a ve Spojených státech,
  • zlepšit ochranu pojistníků a jiných spotřebitelů,
  • prosazovat spolupráci a výměnu důvěrných informací mezi orgány dohledu na obou stranách Atlantiku.
 • Rozhodnutím Rady (EU) 2017/1792 se schvaluje podpis této dvoustranné dohody ze strany EU. Rozhodnutím Rady (EU) 2018/539 se schvaluje tato dohoda jako taková.

KLÍČOVÉ BODY

Dohoda:

 • odstraňuje požadavky na jakoukoliv místní přítomnost, kolaterál* nebo podobné požadavky uložené podniku („přebírajícímu zajistiteli“), který není usazen v téže jurisdikci jako původní pojistitel („postupující pojistitel“),
 • upřesňuje, že přebírající zajistitel, který chce využívat rovného zacházení, musí splňovat určité podmínky týkající se finančního a tržního chování, například:
  • mít nejméně 226 milionů EUR, pokud má postupující pojistitel sídlo v EU, nebo 250 milionů USD, pokud má postupující pojistitel domicil ve Spojených státech,
  • udržovat určitý ukazatel kapitálové přiměřenosti,
  • na požádání poskytnout dokumentaci orgánům hostitelské země a
  • okamžitě provádět platby veškerých náhrad z dohod o pojištění,
 • stanoví postup, kterým se hostitelský orgán musí řídit, pokud chce uložit jakékoliv podmínky, protože se domnívá, že přebírající zajistitel již nesplňuje všechny uvedené požadavky,
 • potvrzuje, že za dohled nad zajišťovnou nesou odpovědnost orgány v jurisdikci, kde sídlí mateřská společnost, ačkoliv za určitých okolností mohou být zapojeny i hostitelské orgány,
 • vybízí orgány dohledu v EU a ve Spojených státech, aby si vyměňovaly informace a současně zachovávaly důvěrnost – v příloze se pak podrobně uvádí, jak tyto výměny provádět,
 • zřizuje společný výbor zástupců EU a USA, který se pravidelně schází a dohlíží na provádění dohody,
 • umožňuje kterékoliv ze stran po konzultaci s druhou stranou při dodržení určitých postupů dohodu vypovědět.

DATUM VSTUPU V PLATNOST

Dohoda vstoupila v platnost dne 4. dubna 2018, ačkoliv se prozatímně uplatňuje již od 7. listopadu 2017.

KONTEXT

 • Pojišťovny často využívají zajištění k omezení svého rizika, a to zejména v případě, že čelí možným významným ekologickým a jiným katastrofám. Zajistitel, úplatou za zajistné, vyplácí podíl z veškerých náhrad uplatněných u původního pojistitele.
 • EU a Spojené státy jsou významnými obchodními partnery v oblasti zajišťovacích služeb. Avšak státní zákony v oblasti pojistného práva ve Spojených státech ukládaly zajistitelům ze zemí mimo USA, s výjimkou těch usazených ve Francii, Německu, Irsku a Spojeném království, aby poskytli 100 % kolaterálu na krytí příslušných rizik – což je významný odrazující faktor pro řadu společností v EU.
 • Harmonizace pojištění v EU prostřednictvím směrnice Solventnost II (směrnice 2009/138/ES – viz shrnutí) otevřela v roce 2015 cestu k vyjednáváním o pojištění a zajištění se Spojenými státy. Tato jednání byla završena v lednu 2017.
 • Další informace najdete zde:

KLÍČOVÉ POJMY

Zajistitel: obchodní společnost, která poskytuje finanční ochranu pojišťovnám.
Kolaterál: aktiva, například hotovost a akreditivy.

HLAVNÍ DOKUMENTY

Dvoustranná dohoda mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o obezřetnostních pravidlech týkajících se pojištění a zajištění (Úř. věst. L 258, 6.10.2017, s. 4–21)

Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1792 ze dne 29. května 2017 o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Dvoustranné dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o obezřetnostních pravidlech týkajících se pojištění a zajištění (Úř. věst. L 258, 6.10.2017, s. 1–2)

Následné změny rozhodnutí (EU) 2017/1792 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Rozhodnutí Rady (EU) 2018/539 ze dne 20. března 2018 o uzavření Dvoustranné dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o obezřetnostních pravidlech týkajících se pojištění a zajištění (Úř. věst. L 90, 6.4.2018, s. 36–37)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Oznámení o vstupu v platnost Dvoustranné dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o obezřetnostních pravidlech týkajících se pojištění a zajištění (Úř. věst. L 91, 9.4.2018, s. 1)

Poznámka týkající se prozatímního provádění Dvoustranné dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o obezřetnostních opatřeních týkajících se pojišťoven a zajišťoven (Úř. věst. L 288, 7.11.2017, s. 1)

Poslední aktualizace 28.09.2020

Top