EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eurodac: evropský systém pro porovnávání otisků prstů žadatelů o azyl

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) č. 603/2013 o systému „Eurodac“ – databázi otisků prstů EU pro porovnávání otisků prstů žadatelů o azyl

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

 • Rozšiřuje Eurodac, což je celounijní databáze biometrických údajů obsahující otisky prstů žadatelů o azyl a státních příslušníků zemí mimo EU / Evropský hospodářský prostor (EHP) pro porovnávání mezi zeměmi EU.
 • Cílem je:
  • usnadnit zemím EU určit odpovědnost za posouzení žádosti o azyl porovnáním otisků prstů žadatelů a státních příslušníků zemí mimo EU/EHP s ústřední databází a
  • umožnit za přesně stanovených podmínek přístup do databáze Eurodac orgánům pro vymáhání práva za účelem vyšetřování, odhalování nebo prevence teroristických trestných činů či jiných závažných trestných činů.

KLÍČOVÉ BODY

 • Každá země EU musí odebírat otisky prstů všem žadatelům o azyl a osobám zadrženým v souvislosti s nezákonným překročením hranic (např. státním příslušníkům zemí mimo EU/EHP nebo osobám bez státní příslušnosti vstupujícím na území EU bez platných dokladů) starších 14 let a do 72 hodin předat údaje do databáze Eurodac.
 • Pokud je zjištěno, že se žadatel o azyl nebo státní příslušník země mimo EU/EHP nachází v některé zemi EU protiprávně, může tato země EU nahlédnout do databáze Eurodac s cílem zjistit, zda tento jedinec již požádal o azyl v některé zemi EU nebo zda byl již předtím zadržen v souvislosti s neoprávněným vstupem na území EU.
 • Otisky prstů by měly být smazány, jakmile žadatelé o azyl, státní příslušníci zemí mimo EU/EHP nebo osoby bez státní příslušnosti získají občanství některé země EU.
 • Toto nařízení pomáhá při uplatňování nařízení Dublin III (nařízení (EU) č. 604/2013), které stanovuje pravidla pro určení, která země EU je odpovědná za zkoumání žádosti o azyl.
 • Původní právní předpisy týkající se Eurodac (nařízení Rady (ES) č. 2725/2000) nenabízely možnost žádat o porovnávání údajů s databází pro orgány pro vymáhání práva. Toto nařízení však umožňuje policejním složkámEuropolu porovnávat otisky prstů související s vyšetřováním trestné činnosti s databází Eurodac. Avšak z důvodu základního práva na soukromí smí orgány pro vymáhání práva používat Eurodac pouze pro srovnání:
  • pokud existuje důvodné přesvědčení, že tento postup jim výrazně pomůže v prevenci, odhalování nebo vyšetřování teroristických trestných činů nebo jiných závažných trestných činů, a
  • pouze jako poslední možnost až po provedení několika jiných způsobů šetření.
 • Údaje systému Eurodac nesmí být sdíleny se třetími zeměmi (kromě Islandu a Norska).
 • Někteří žadatelé o azyl a státní příslušníci zemí mimo EU/EHP nebo osoby bez státní příslušnosti odmítli spolupracovat se zeměmi EU, které se pokusily jim odebrat otisky prstů do databáze Eurodac. To vedlo Evropskou komisi k vydání dokumentu o možných nejlepších postupech týkajících se odebírání otisků prstů.
 • Protokol mezi EU, Islandem a Norskem, podepsaný v roce 2020, rozšiřuje použití nařízení (EU) č. 603/2013 na Norsko a Island.

ODKDY JE NAŘÍZENÍ V PLATNOSTI?

Platí od 20. července 2015.

KONTEXT

Databáze Eurodac byla původně vytvořena v roce 2000 (nařízení Rady (ES) č. 2725/2000) a funguje od roku 2003. Komise ji považuje za velmi úspěšný nástroj informační technologie (IT).

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 603/2013 ze dne 26. června 2013 o zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování nařízení (EU) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států, a pro podávání žádostí orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva a o změně nařízení (EU) č. 1077/2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 1–30)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Protokol mezi Evropskou unií, Islandem a Norským královstvím k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Islandskou republikou a Norským královstvím o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo na Islandu nebo v Norsku, který se týká přístupu do systému Eurodac pro účely vymáhání práva (Úř. věst. L 64, 3.3.2020, s. 3–7)

Pracovní dokument útvarů Komise o provádění nařízení Eurodac v souvislosti s povinností odebírat otisky prstů (SWD(2015) 150 final, 27.5.2015)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 31–59)

Následné změny nařízení (EU) č. 604/2013 byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 03.06.2020

Top