EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2004_11_059_CS_TOC

Úřední věstník Evropské unie
Zvlastni vydani 2004
11.Vnější vztahy
Svazek 59

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

31.12.1994   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 357/2


EVROPSKÁ DOHODA

zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Rumunskem na straně druhé (1)

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

ŘECKÁ REPUBLIKA,

ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,

IRSKO,

ITALSKÁ REPUBLIKA,

LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

smluvní strany Smlouvy o založení EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, Smlouvy o založení EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ UHLÍ A OCELI a Smlouvy o založení EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ PRO ATOMOVOU ENERGII (dále jen „členské státy“), a

EVROPSKÉ HOSPODÁŘSKÉ SPOLEČENSTVÍ, EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ PRO ATOMOVOU ENERGII a EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ UHLÍ A OCELI (dále jen „Společenství“),

na jedné straně,

a RUMUNSKO,

na straně druhé,

S OHLEDEM NA význam tradičních vztahů mezi Společenstvím, jeho členskými státy a Rumunskem a význam společně sdílených hodnot,

UZNÁVAJÍCE, že Společenství a Rumunsko si přejí posílit tyto vztahy a vytvořit těsné a trvalé vztahy založené na společném zájmu a vzájemnosti, které umožní Rumunsku zúčastnit se procesu evropské integrace, a posílit a rozšířit tak vztahy založené v minulosti zejména Dohodou o obchodu a obchodní a hospodářské spolupráci, podepsanou dne 22. října 1990,

S OHLEDEM NA příležitost pro vztah nové kvality, kterou nabízí vznik nové demokracie v Rumunsku,

S OHLEDEM NA odhodlání Společenství a jeho členských států a Rumunska posilovat politické a hospodářské svobody, které tvoří samotný základ přidružení,

UZNÁVAJÍCE potřebu pokračovat v procesu přechodu Rumunska k novému politickému a hospodářskému systému, jenž respektuje právní stát a lidská práva včetně práv osob patřících k menšinám, je založen na systému mnoha politických stran se svobodnými a demokratickými volbami, a zajišťuje hospodářskou liberalizaci s cílem zavést tržní hospodářství, a s pomocí Společenství tento proces dokončit,

S OHLEDEM NA pevné odhodlání Společenství a jeho členských států a Rumunska plně provádět všechny další zásady a ustanovení obsažené v Závěrečném aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE), v závěrečných dokumentech z Vídně a Madridu, Pařížské chartě pro novou Evropu, Helsinském dokumentu KBSE „Výzvy změny“, a v Evropské energetické chartě,

VĚDOMY SI důležitosti této dohody pro vytváření a prohlubování systému stability v Evropě založeného na spolupráci, se Společenstvím jako jedním z jeho základních kamenů,

USUZUJÍCE, že by měl být vytvořen vztah mezi plným prováděním přidružení na jedné straně a pokračováním skutečného provádění politických, hospodářských a právních reforem v Rumunsku na straně druhé, stejně jako mezi zaváděním faktorů nezbytných pro spolupráci a skutečným sbližováním systémů stran, zejména s přihlédnutím k závěrům Bonnské konference KBSE,

PŘEJÍCE SI zřídit pravidelný politický dialog o dvoustranných a mezinárodních otázkách společného zájmu za účelem podpory a dokončení přidružení,

BEROUCE V ÚVAHU ochotu Společenství poskytovat Rumunsku rozhodující podporu pro dokončení přechodu na tržní hospodářství a pomáhat Rumunsku vyrovnávat se s hospodářskými a sociálními důsledky strukturálních změn,

BEROUCE V ÚVAHU dále ochotu Společenství zřizovat nástroje spolupráce a hospodářské, technické a finanční pomoci na globálním a víceletém základě,

S OHLEDEM NA odhodlání Společenství a Rumunska prosazovat zásady volného obchodu, a zejména dodržovat práva a povinnosti vyplývající ze Všeobecné dohody o clech a obchodu,

VĚDOMY SI potřeby vytvořit nezbytné podmínky pro svobodu usazování, svobodu poskytování služeb a pro volný pohyb kapitálu,

MAJÍCE NA MYSLI hospodářské a sociální nerovnosti mezi Společenstvím a Rumunskem a uznávajíce tak, že cíle tohoto přidružení by měly být dosaženy prostřednictvím vhodných ustanovení této dohody,

PŘESVĚDČENY, že tato dohoda vytvoří nové prostředí pro jejich hospodářské vztahy a zejména pro rozvoj obchodu a investic, nástrojů nezbytných pro hospodářskou restrukturalizaci a technologickou modernizaci,

PŘEJÍCE SI zřídit kulturní spolupráci a rozvíjet výměnu informací,

UZNÁVAJÍCE skutečnost, že konečným cílem Rumunska je stát se členem Společenství, a že toto přidružení podle názoru stran napomůže Rumunsku k dosažení tohoto cíle,

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ:

Willy CLAES,

ministr zahraničních věcí;

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ:

Niels Helveg PETERSEN,

ministr zahraničních věcí;

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO:

Klaus KINKEL,

ministr zahraničních věcí;

ŘECKÁ REPUBLIKA:

Michel PAPACONSTANTINOU,

ministr zahraničních věcí;

ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ:

Javier SOLANA,

ministr zahraničních věcí;

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA:

Roland DUMAS,

předseda vlády;

ministr zahraničních věcí;

IRSKO:

Dick SPRING,

ministr zahraničních věcí;

ITALSKÁ REPUBLIKA:

Eimilio COLOMBO,

ministr zahraničních věcí;

LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ:

Jacques POOS,

ministr zahraničních věcí;

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ:

P. KOOIJMANS,

ministr zahraničních věcí;

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA:

J. M. DURÃO BARROSO,

ministr zahraničních věcí;

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA:

Douglas HURD,

ministr zahraničních věcí;

EVROPSKÉ HOSPODÁŘSKÉ SPOLEČENSTVÍ, EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ PRO ATOMOVOU ENERGII a EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ UHLÍ A OCELI:

Niels Helveg PETERSEN,

ministr zahraničních věcí Dánského království, úřadující předseda Rady Evropských společenství;

Leon BRITTAN,

člen Komise;

H. van den BROEK,

člen Komise;

RUMUNSKO:

Nicolae VACAROIU,

předseda vlády;

Teodor Viorel MELESCANU,

státní ministr

ministr zahraničních věcí,

DOHODLI NA TOMTO:

Článek 1

Zakládá se přidružení mezi Společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Rumunskem na straně druhé. Účelem tohoto přidružení je:

poskytnout vhodný rámec pro politický dialog mezi stranami, který umožňuje rozvoj úzkých politických vztahů,

podporovat rozvoj obchodu a harmonických hospodářských vztahů mezi stranami a tím hospodářský rozvoj Rumunska,

poskytnout základnu pro hospodářskou, sociální, finanční a kulturní spolupráci,

podporovat úsilí Rumunska o rozvoj svého hospodářství, o dokončení přechodu k tržní ekonomice a o konsolidaci demokracie,

zřídit instituce vhodné pro účinné fungování přidružení,

poskytnout rámec pro postupnou integraci Rumunska do Společenství. Za tímto účelem bude Rumunsko působit ke splnění nezbytných podmínek.

HLAVA I

POLITICKÝ DIALOG

Článek 2

Mezi stranami bude zahájen pravidelný politický dialog, který tyto strany hodlají rozvíjet a prohlubovat. Tento dialog doprovází a upevňuje sbližování mezi Společenstvím a Rumunskem, podporuje politické a hospodářské změny probíhající v této zemi a přispívá k vytváření nových vztahů solidarity a nových forem spolupráce. Politický dialog:

usnadní plnou integraci Rumunska do společenství demokratických národů a postupné sbližování se Společenstvím. Hospodářské sbližování, jež stanoví tato dohoda, povede k větší politické konvergenci,

povede k lepšímu vzájemnému porozumění a vzrůstající konvergenci postojů v mezinárodních otázkách, a zejména v otázkách, které mohou mít podstatné důsledky pro jednu nebo druhou stranu,

přispěje ke sbližování postojů stran v bezpečnostních otázkách a posílí bezpečnost a stabilitu v celé Evropě.

Článek 3

1.   Mezi stranami budou probíhat vhodné konzultace na nejvyšší politické úrovni.

2.   Na ministerské úrovni bude politický dialog probíhat v rámci Rady přidružení. Ta bude mít obecnou odpovědnost za všechny otázky, které jí budou chtít strany předložit.

Článek 4

Další postupy a mechanismy politického dialogu stanoví strany, a to především v těchto formách:

setkání na úrovni vyšších úředníků (politických ředitelů) mezi představiteli Rumunska na jedné straně a předsednictva Rady Evropských společenství a Komise na straně druhé,

plné využívání diplomatického spojení,

začlenění Rumunska do skupiny zemí získávajících pravidelné informace o otázkách projednávaných v rámci Evropské politické spolupráce, jakož i výměna informací s ohledem na dosažení cílů vymezených v článku 2,

všechny další prostředky, které by přispěly k utřídění, rozvoji a zvyšování úrovně tohoto dialogu.

Článek 5

Politický dialog na parlamentní úrovni bude probíhat v rámci Parlamentního výboru pro přidružení.

HLAVA II

OBECNÉ ZÁSADY

Článek 6

Úcta k demokratickým zásadám a lidským právům stanoveným v Helsinském závěrečném aktu a Pařížské chartě pro novou Evropu, stejně jako zásady tržního hospodářství, působí na domácí a zahraniční politiku stran a vytváří základní prvky tohoto přidružení.

Článek 7

1.   Přidružení zahrnuje přechodné období v maximální době trvání deseti let, rozdělené do dvou po sobě jdoucích etap, z nichž každá potrvá v zásadě pět let. První etapa začíná vstupem této dohody v platnost.

2.   Rada přidružení, majíc na paměti, že zásady tržního hospodářství mají pro toto přidružení zásadní význam, pravidelně zkoumá používání této dohody a úspěchy Rumunska v procesu vedoucímu k systému tržního hospodářství na základě zásad stanovených v preambuli.

3.   Během období dvanácti měsíců předcházejících uplynutí první etapy se sejde Rada přidružení, aby rozhodla o přechodu do druhé etapy, stejně jako o možných změnách ohledně opatření, jež se týkají provádění ustanovení, jimiž se se řídí druhá etapa. Přitom vezme v úvahu výsledky zkoumání uvedeného v odstavci 2.

4.   Dvě etapy stanovené v odstavcích 1 a 3 se nepoužijí na hlavu III.

HLAVA III

VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ

Článek 8

1.   Během přechodného období, na něž odkazuje článek 7, Společenství a Rumunsko postupně vytvoří oblast volného obchodu založenou na vzájemných a vyvážených povinnostech, v souladu s ustanoveními této dohody a v souladu s ustanoveními Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT).

2.   Na klasifikaci zboží při obchodu mezi oběma stranami se použije kombinovaná nomenklatura zboží.

3.   Základním clem na každý produkt, na které se mají vztahovat postupná snižování podle této dohody, bude clo skutečně uplatňované erga omnes v den předcházející vstupu této dohody v platnost.

4.   Jestliže po vstupu této dohody v platnost dojde k jakémukoliv snížení celních sazeb založenému na zásadě erga omnes, tato snížená cla nahradí základní cla uvedená v odstavci 3 počínaje dnem, kdy se toto snížení uplatní.

5.   Společenství a Rumunsko si navzájem sdělí svá příslušná základní cla.

KAPITOLA I

PRŮMYSLOVÉ VÝROBKY

Článek 9

1.   Ustanovení této kapitoly se vztahují na produkty pocházející ze Společenství a z Rumunska, které jsou uvedeny v kapitolách 25 až 97 kombinované nomenklatury, s výjimkou produktů uvedených v příloze I.

2.   Ustanovení článků 10 až 14 včetně se nevztahují na produkty uvedené v článcích 16 a 17.

Článek 10

1.   Dovozní cla Společenství na produkty pocházející z Rumunska, jiné než produkty uvedené v příloze IIa, IIb a III, se vstupem této dohody v platnost zrušují.

2.   Dovozní cla Společenství na produkty pocházející z Rumunska, uvedené v příloze IIa, se postupně zrušují podle tohoto harmonogramu:

v den vstupu této dohody v platnost se všechna cla sníží na 50 % základního cla,

jeden rok po dni vstupu této dohody v platnost se zbývající cla zrušují.

Dovozní cla Společenství na produkty pocházející z Rumunska, uvedené v příloze IIb, se od data vstupu dohody v platnost postupně snižují o 20 % základního cla ročně tak, aby bylo úplného zrušení dosaženo koncem čtvrtého roku po dni vstupu této dohody v platnost.

3.   Produkty pocházející z Rumunska, uvedené v příloze III, požívají výhod pozastavení dovozních cel v rámci limitů ročních celních kvót nebo stropů Společenství, které se postupně zvyšují v souladu s podmínkami uvedenými v této příloze tak, aby bylo úplného zrušení dovozních cel na příslušné produkty dosaženo nejpozději koncem pátého roku.

Současně se postupně odbourají dovozní cla, jež se mají použít při vyčerpání kvóty nebo při opětovném vybírání cel u produktů, pro které platí celní strop, a to ročními sníženími o 15 % cla počínaje vstupem této dohody v platnost. Zbývající cla se zrušují koncem pátého roku.

4.   Množstevní omezení dovozů do Společenství a opatření s rovnocenným účinkem se u produktů pocházejících z Rumunska zrušují dnem vstupu této dohody v platnost.

Článek 11

1.   Rumunská dovozní cla na produkty pocházející ze Společenství, uvedené v příloze IV, se dnem vstupu této dohody v platnost zrušují.

2.   Rumunská dovozní cla na produkty pocházející ze Společenství, uvedené v příloze V, se postupně snižují podle tohoto harmonogramu:

dnem vstupu této dohody v platnost na 80 % základního cla,

tři roky po dni vstupu této dohody v platnost na 40 % základního cla,

pět let po dni vstupu této dohody v platnost na 0 % základního cla.

3.   Rumunská dovozní cla na produkty pocházející ze Společenství, uvedené v příloze VI, se zruší v souladu s harmonogramem stanoveným v uvedené příloze.

4.   Rumunská dovozní cla na produkty pocházející ze Společenství, s výjimkou produktů uvedených v přílohách IV, V a VI, se postupně sníží v souladu s tímto harmonogramem:

tři roky po dni vstupu této dohody v platnost na 80 % základního cla,

pět let po dni vstupu této dohody v platnost na 60 % základního cla,

šest let po dni vstupu této dohody v platnost na 50 % základního cla,

sedm let po dni vstupu této dohody v platnost na 35 % základního cla,

osm let po dni vstupu této dohody v platnost na 20 % základního cla,

devět let po dni vstupu této dohody v platnost na 0 % základního cla.

5.   Produkty pocházející ze Společenství, uvedené v příloze VII, požívají výhod pozastavení rumunského dovozního cla v rámci limitu ročních kvót, které se budou postupně zvyšovat, jak je stanoveno v uvedené příloze. Dovozní cla z množství převyšujících výše uvedené kvóty se postupně odstraní v souladu sharmonogramem uvedeným v odstavci 4.

6.   Množstevní omezení dovozů do Rumunska se u produktů pocházejících ze Společenství zrušují dnem vstupu této dohody v platnost.

7.   Opatření s účinkem rovnocenným množstevním omezením dovozů do Rumunska se u produktů pocházejících ze Společenství zrušují dnem vstupu této dohody v platnost, s výjimkou produktů uvedených v příloze VIII, u kterých se tato opatření zruší v souladu s harmonogramem stanoveným v uvedené příloze.

Článek 12

Ustanovení o zrušení dovozních cel se rovněž použijí na dovozní cla daňové povahy.

Článek 13

1.   Vstupem této dohody v platnost zruší Společenství pro dovozy z Rumunska veškeré poplatky s účinkem rovnocenným dovozním clům.

2.   Vstupem této dohody v platnost zruší Rumunsko pro dovozy ze Společenství veškeré poplatky s účinkem rovnocenným dovozním clům, s výjimkou poplatku 0,5 % ad valorem za celní náležitosti, který se zruší v souladu s tímto harmonogramem:

na konci třetího roku snížení na 0,25 % ad valorem,

zrušení nejpozději do konce pátého roku po vstupu dohody v platnost.

Článek 14

1.   Společenství a Rumunsko postupně nejpozději do konce pátého roku po vstupu této dohody v platnost zruší veškerá vývozní cla a poplatky s rovnocenným účinkem.

2.   Společenství zrušuje dnem vstupu této dohody v platnost množstevní omezení vývozů do Rumunska a veškerá opatření s rovnocenným účinkem.

3.   Rumunsko zrušuje dnem vstupu této dohody v platnost množstevní omezení vývozů do Společenství a veškerá opatření s rovnocenným účinkem, s výjimkou omezení uvedených v příloze IX, která budou rušena postupně a zrušují se nejpozději do konce pátého roku po vstupu této dohody v platnost.

Článek 15

Každá ze stran prohlašuje, že je připravena snížit svá cla na obchod s druhou stranou rychleji, než je stanoveno v článcích 10 a 11, pokud to umožní její celková hospodářská situace a stav příslušného hospodářského odvětví.

Rada přidružení může za tímto účelem vydávat doporučení.

Článek 16

Protokol 1 stanoví opatření, která se použijí na textilní výrobky v něm uvedené.

Článek 17

Protokol 2 stanoví opatření, která se použijí na produkty, na něž se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli.

Článek 18

1.   Ustanovení této kapitoly Společenství nebrání zachovat zemědělskou složku u cel na produkty uvedené v příloze X, pocházející z Rumunska.

2.   Ustanovení této kapitoly Rumunsku nebrání zavést zemědělskou složku u cel na produkty uvedené v příloze X, pocházející ze Společenství.

KAPITOLA II

Zemědělství

Článek 19

1.   Ustanovení této kapitoly se použijí na zemědělské produkty pocházející ze Společenství a z Rumunska.

2.   „Zemědělskými produkty“ se rozumějí produkty uvedené v kapitolách 1 až 24 kombinované nomenklatury a produkty uvedené v příloze I, avšak s výjimkou produktů rybolovu vymezených nařízením (EHS) č. 3687/91.

Článek 20

Protokol 3 stanoví právní úpravu obchodování se zpracovanými zemědělskými produkty v něm uvedenými.

Článek 21

1.   Společenství zrušuje dnem vstupu dohody v platnost množstevní omezení dovozů zemědělských produktů pocházejících z Rumunska, která vyplývají z nařízení Rady (EHS) č. 3420/83 v podobě existující k datu jejího podpisu.

2.   Zemědělské produkty pocházející z Rumunska, uvedené v přílohách XIa a XIb, požívají ode dne vstupu této dohody v platnost výhod snížení dávek v rámci limitu kvót Společenství nebo snížení cel za podmínek stanovených v uvedených přílohách.

3.   Rumunsko zruší dnem vstupu dohody v platnost množstevní omezení na dovoz zemědělských produktů pocházejících ze Společenství.

4.   Společenství a Rumunsko si vzájemně udělí koncese uvedené v přílohách XIIa, XIIb a XIII, na harmonickém a vzájemném základě, v souladu s podmínkami uvedenými v těchto přílohách.

5.   S přihlédnutím k objemu vzájemného obchodu se zemědělskými produkty, k jejich zvláštní citlivosti, k pravidlům společné zemědělské politiky Společenství, k úloze zemědělství pro rumunskou ekonomiku a k důsledkům mnohostranných obchodních jednání v rámci Všeobecné dohody o clech a obchodu, posoudí Společenství a Rumunsko v Radě přidružení pro jednotlivé produkty, na řádném a vzájemném základě, možnosti poskytnutí dalších vzájemných koncesí.

6.   S přihlédnutím k potřebě zvýšeného souladu mezi zemědělskými politikami Společenství a Rumunska, jakož i k cíli Rumunska stát se členem Společenství, budou obě strany v Radě přidružení konzultovat strategie a praktické podmínky svých zemědělských politik.

Článek 22

Nehledě na jiná ustanovení této dohody, a zejména článek 31, s ohledem na zvláštní citlivost zemědělských trhů, obě strany zahájí okamžité konzultace pro nalezení vhodného řešení, pokud dovozy produktů pocházejících z jedné ze stran, jež podléhají koncesím poskytnutým v článku 21, vážně naruší trhy druhé strany. Do nalezení takového řešení může dotčená strana přijmout opatření, která pokládá za nezbytná.

KAPITOLA III

Rybolov

Článek 23

Ustanovení této kapitoly se použijí na produkty rybolovu pocházející ze Společenství a z Rumunska, na něž se vztahuje nařízení (EHS) č. 3687/91 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu.

Článek 24

1.   Společenství a Rumunsko si vzájemně udělí koncese uvedené v přílohách XIV a XV, na harmonickém a vzájemném základě, v souladu s podmínkami uvedenými v uvedených přílohách. Ustanovení čl. 21 odst. 5 se použijí obdobně na produkty rybolovu.

2.   Rada přidružení přezkoumá možnost uzavření dohody mezi stranami o produktech rybolovu, jakmile to nezbytné podmínky umožní.

KAPITOLA IV

Společná ustanovení

Článek 25

Ustanovení této kapitoly se použijí na obchod se všemi produkty, není-li zde nebo v protokolech 1, 2 nebo 3 stanoveno jinak.

Článek 26

1.   Ode dne vstupu této dohody v platnost se v obchodu mezi Společenstvím a Rumunskem nezavádějí žádná nová dovozní nebo vývozní cla nebo poplatky s rovnocenným účinkem, ani se nezvyšují dosud používaná cla nebo poplatky.

2.   Ode dne vstupu této dohody v platnost se v obchodu mezi Společenstvím a Rumunskem nezavádějí žádná nová množstevní dovozní nebo vývozní omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem, ani se nezpřísňují dosud používaná omezení.

3.   Jakákoliv nová dovozní nebo vývozní cla nebo poplatky s rovnocenným účinkem nebo jejich zvýšení nebo jakákoliv nová množstevní dovozní nebo vývozní omezení nebo jejich zvýšení zavedená Rumunskem po zahájení vyjednávání se zruší nejpozději ke dni vstupu dohody v platnost.

4.   Aniž jsou dotčeny koncese poskytnuté podle článku 21, ustanovení odstavců 1 a 2 tohoto článku nijak neomezují provádění příslušné zemědělské politiky Rumunska a Společenství nebo přijímání jakýchkoliv opatření podle těchto politik.

Článek 27

1.   Smluvní strany se zdrží zavedení jakékoliv vnitřní daně, která by přímo nebo nepřímo způsobila diskriminaci mezi produkty jedné smluvní strany a podobnými produkty pocházejícími z území druhé smluvní strany.

2.   Produkty vyvezené na území jedné ze smluvních stran nesmí být zvýhodněny vrácením vnitřní nepřímé daně nad rámec nepřímé daně, jež na ně byla uvalena.

Článek 28

1.   Tato dohoda nebrání zachování nebo zřizování celních unií, oblastí volného obchodu nebo režimů příhraničního obchodu, pokud nemění obchodní úpravy stanovené touto dohodou.

2.   V rámci Rady přidružení se mezi stranami uskuteční konzultace o dohodách zřizujících takové celní unie nebo oblasti volného obchodu a na vyžádání i o ostatních významných otázkách týkajících se jejich obchodní politiky vůči třetím zemím. Takové konzultace se uskuteční zejména v případě přistoupení třetího státu ke Společenství, s cílem zohlednit vzájemné zájmy Společenství a Rumunska uvedené v této dohodě.

Článek 29

Rumunsko může přijmout výjimečná opatření omezeného trvání ve formě zvýšených cel odchylně od ustanovení článku 11 a čl. 26 odst. 1.

Tato opatření se mohou týkat pouze vznikajících průmyslových odvětví nebo určitých odvětví procházejících restrukturalizací nebo čelících vážným obtížím, zejména tam, kde tyto obtíže působí výrazné sociální problémy.

Rumunská dovozní cla na produkty pocházející ze Společenství zaváděná formou těchto opatření nepřevýší 25 % ad valorem a zachovají preferenční prvek pro produkty pocházející ze Společenství. Celková hodnota dovozů produktů, které podléhají těmto opatřením, nepřevýší 15 % celkových dovozů průmyslových výrobků stanovených v kapitole I ze Společenství za poslední rok, za který jsou k dispozici statistiky.

Tato opatření se budou používat po dobu nejvýše pěti let, pokud Rada přidružení nepovolí delší období. Přestanou se používat nejpozději při uplynutí přechodného období.

Nesmějí se zavést žádná taková opatření týkající se daného produktu, pokud uplynuly více než tři roky od odstranění všech cel, množstevních omezení nebo poplatků, a opatření s rovnocenným účinkem pro tento produkt.

Rumunsko oznámí Radě přidružení jakákoli výjimečná opatření, která zamýšlí přijmout, a na žádost Společenství se o těchto opatřeních a o odvětvích, na něž se vztahují, v Radě přidružení před jejich použitím uskuteční konzultace. Při přijímání těchto opatření Rumunsko poskytne Radě přidružení harmonogram odstraňování cel zavedených podle tohoto článku. Tento harmonogram stanoví postupné odstraňování těchto cel prostřednictvím každoročního rovnoměrného snižování, které začne nejpozději dva roky po jejich zavedení. Rada přidružení může rozhodnout o odlišném harmonogramu.

Článek 30

Pokud jedna smluvní strana zjistí, že při obchodu s druhou smluvní stranou dochází k dumpingu ve smyslu článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu, může proti tomuto postupu přijmout vhodná opatření v souladu s Dohodou o použití článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu, s příslušnými vnitrostátními právními předpisy a S podmínkami a postupy stanovenými v článku 34.

Článek 31

Pokud se nějaký produkt dováží v takovém zvětšeném množství a za takových podmínek, že působí nebo hrozí způsobit:

závažnou újmu domácím výrobcům podobných nebo přímo soutěžících produktů na území jedné ze stran nebo

vážné narušení některého odvětví ekonomiky nebo obtíže, které by mohly vyvolat vážné zhoršení hospodářské situace v oblasti,

může Společenství nebo Rumunsko, ať se to týká kteréhokoliv z nich, přijmout příslušná opatření za podmínek a podle postupů stanovených v článku 34.

Článek 32

Pokud postup podle ustanovení článků 14 a 26 vede:

i)

ke zpětnému vývozu do třetí země, vůči níž vyvážející strana uplatňuje pro daný produkt množstevní vývozní omezení, vývozní cla nebo opatření s rovnocenným účinkem,

nebo

ii)

k vážnému nedostatku nebo k hrozbě nedostatku produktu nezbytného pro vyvážející stranu,

a kde výše uvedené situace vedou nebo mohou vést k velkým obtížím pro vyvážející stranu, může tato strana přijmout příslušná opatření za podmínek a podle postupů stanovených v článku 34. Tato opatření nesmějí být diskriminační a zrušují se, pokud okolnosti již neodůvodňují jejich trvání.

Článek 33

Členské státy a Rumunsko postupně upraví státní monopoly obchodní povahy tak, aby ke konci pátého roku po vstupu této dohody v platnost neexistovala pro státní příslušníky členských států a Rumunska žádná diskriminace, pokud jde o podmínky opatřování a uvádění zboží na trh. Rada přidružení je informována o opatřeních přijatých za tímto účelem.

Článek 34

1.   V případě, že Společenství nebo Rumunsko podrobí dovozy produktů, jež mohou způsobit obtíže uvedené v článku 31, správnímu postupu, jehož cílem je rychlé poskytování informací o vývoji obchodních toků, oznámí to druhé straně.

2.   V případech uvedených v článcích 30, 31 a 32 ještě před přijetím opatření podle výše zmíněných článků nebo v případech, na něž se vztahuje odst. 3 písm. d), Společenství nebo Rumunsko, podle povahy případu, co nejrychleji poskytnou Radě přidružení veškeré důležité informace s cílem nalézt řešení přijatelné pro obě strany.

Při výběru opatření musí být dána přednost takovým opatřením, která co nejméně narušují fungování této dohody.

Ochranná opatření se neprodleně oznámí Radě přidružení a jsou předmětem pravidelných konzultací v rámci tohoto orgánu, zejména za účelem jejich zrušení, jakmile to okolnosti dovolí.

3.   Při provádění odstavce 2 se použijí následující ustanovení:

a)

Pokud jde o článek 31, problémy vyplývající ze situace uvedené v tomto článku se předloží k posouzení Radě přidružení, která může přijmout jakékoliv rozhodnutí nezbytné k jejich odstranění.

Jestliže Rada přidružení nebo vyvážející strana nepřijmou rozhodnutí, kterým by byly problémy odstraněny, nebo není-li dosaženo jiného uspokojivého řešení do třiceti dnů od předložení záležitosti, dovážející strana může přijmout příslušná opatření k odstranění problému. Tato opatření nesmí překročit meze, které jsou nezbytně nutné pro zamezení obtížím, které nastaly.

b)

Pokud jde o článek 30, Radě přidružení se případ dumpingu oznámí co nejdříve poté, co orgány dovážející strany zahájí šetření. Nebyl-li dumping ukončen nebo nebylo-li dosaženo jiného uspokojivého řešení do třiceti dnů od předložení záležitosti Radě přidružení, může dovážející strana přijmout příslušná opatření.

c)

Pokud jde o článek 32, obtíže vyplývající ze situací uvedených v tomto článku se předloží k posouzení Radě přidružení.

Rada přidružení může přijmout jakákoliv rozhodnutí nezbytná k odstranění těchto obtíží. Jestliže takové rozhodnutí nepřijme do třiceti dnů od předložení záležitosti, vyvážející strana může na vývoz daného produktu použít příslušná opatření.

d)

Tam, kde výjimečné okolnosti, které vyžadují okamžitá opatření, znemožňují předchozí oznámení nebo prozkoumání, podle povahy případu, může Společenství nebo Rumunsko v situacích uvedených v článcích 30, 31 a 32 bezodkladně použít prozatímní opatření předběžné opatrnosti nezbytná výlučně k zvládnutí dané situace a neprodleně je oznámí Radě přidružení.

Článek 35

Protokol 4 stanoví pravidla původu pro použití celních preferencí podle této dohody.

Článek 36

Tato dohoda nevylučuje zákazy nebo omezení dovozů, vývozů nebo tranzitu zboží na základě veřejné morálky, veřejné politiky nebo veřejné bezpečnosti; ochrany zdraví a života lidí, zvířat nebo rostlin; ochrany vyčerpatelných přírodních zdrojů; ochrany národních kulturních pokladů s uměleckou, historickou nebo archeologickou hodnotou; ochrany duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví nebo pravidel ohledně zlata a stříbra. Tyto zákazy nebo omezení však nesmí zakládat svévolnou diskriminaci nebo skryté omezování obchodu mezi smluvními stranami.

Článek 37

Protokol 5 stanoví zvláštní ustanovení, která se použijí na obchod mezi Rumunskem na jedné straně a Španělskem a Portugalskem na straně druhé.

HLAVA IV

POHYB PRACOVNÍKŮ, USAZOVÁNÍ, POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

KAPITOLA I

Pohyb pracovníků

Článek 38

1.   S výhradou podmínek a úprav platných v jednotlivých členských státech:

zacházení poskytované pracovníkům rumunské státní příslušností, kteří jsou legálně zaměstnáni na území členského státu, je prosté jakékoliv diskriminace založené na státní příslušnosti, pokud se týká pracovních podmínek, odměňování nebo propouštění v porovnání s vlastními státními příslušníky tohoto členského státu,

pro pracovníka, který je legálně zaměstnán na území členského státu, s výjimkou sezónních pracovníků a pracovníků, na něž se vztahují dvoustranné dohody ve smyslu článku 42, pokud tyto dohody nestanoví jinak, platí, že jeho manžel(ka) a děti mají přístup na trh pracovních sil tohoto členského státu po dobu povoleného pracovního pobytu tohoto pracovníka.

2.   Rumunsko poskytne, s výhradou svých platných podmínek a úprav, zacházení uvedené v odstavci 1 pracovníkům, kteří jsou státními příslušníky členského státu a jsou legálně zaměstnáni na jeho území, stejně jako i jejich manželovi (manželce) a dětem, které legálně pobývají na uvedeném území.

Článek 39

1.   V zájmu koordinace systémů sociálního zabezpečení pracovníků s rumunskou státní příslušností, kteří jsou legálně zaměstnáni na území členského státu, a jejich rodinných příslušníků, kteří tam legálně pobývají, a S výhradou podmínek a úprav platných v jednotlivých členských státech:

veškeré doby pojištění, zaměstnání nebo pobytu, které tito pracovníci prodělají v různých členských státech, se pro účely výplaty důchodů a anuit starobních, invalidních a pro případ smrti a pro účely zdravotní péče o takové pracovníky a jejich rodinné příslušníky sečtou,

jakékoliv důchody nebo anuity starobní, pro případ smrti, v důsledku pracovních úrazů nebo nemocí z povolání nebo invalidity z nich vyplývající, s výjimkou bezpříspěvkových požitků, jsou volně převoditelné v kursu použitelném podle právních předpisů dlužného členského státu nebo států,

dotčení pracovníci dostávají rodinné přídavky pro své rodinné příslušníky uvedené výše.

2.   Rumunsko poskytne pracovníkům, kteří jsou státními příslušníky členského státu a jsou legálně zaměstnáni na jeho území, a jejich rodinným příslušníkům, kteří tam legálně pobývají, zacházení podobné tomu, jež je uvedeno ve druhé a třetí odrážce odstavce 1.

Článek 40

1.   Rada přidružení přijme svým rozhodnutím vhodná ustanovení pro provedení cíle vytyčeného v článku 39.

2.   Rada přidružení přijme svým rozhodnutím pravidla správní spolupráce poskytující nezbytné řídící a kontrolní záruky používání ustanovení uvedených v odstavci 1.

Článek 41

Ustanovení přijatá Radou přidružení v souladu s článkem 40 se nedotknou práv ani závazků vyplývajících z dvoustranných dohod mezi Rumunskem a členskými státy, kde tyto dohody poskytují státním příslušníkům Rumunska nebo členských států výhodnější zacházení.

Článek 42

1.   S ohledem na situaci na trhu práce v členském státě, podle jeho právních předpisů a S ohledem na pravidla, jež v tomto členském státě platí v oblasti pohybu pracovníků:

stávající prostředky přístupu k zaměstnání pro pracovníky z Rumunska, poskytované členskými státy na základě dvoustranných dohod, by měly být zachovány, a pokud to je možné, zlepšeny,

ostatní členské státy příznivě zváží možnost uzavřít podobné dohody.

2.   Rada přidružení posoudí poskytnutí dalších zlepšení včetně prostředků přístupu k odborné přípravě v souladu s pravidly a postupy platnými v členských státech, a s ohledem na situaci na trhu práce v členských státech a ve Společenství.

Článek 43

Během druhé etapy uvedené v článku 7 nebo dříve, bude-li tak rozhodnuto, posoudí Rada přidružení další způsoby zlepšení pohybu pracovníků, s ohledem na mimo jiné sociální a hospodářskou situaci v Rumunsku a situaci zaměstnanosti ve Společenství. Rada přidružení za tímto účelem vydá doporučení.

Článek 44

V zájmu usnadnění restrukturalizace zdrojů pracovních sil vyplývající z hospodářské restrukturalizace v Rumunsku poskytne Společenství technickou pomoc při zřizování vhodného systému sociálního zabezpečení v Rumunsku podle článku 89.

KAPITOLA II

Usazování

Článek 45

1.   Počínaje vstupem dohody v platnost poskytne každý členský stát pro usazování rumunských společností a státních příslušníků a pro činnost rumunských společností a státních příslušníků usazených na jeho území zacházení, které není méně výhodné než zacházení, které poskytuje vlastním společnostem nebo státním příslušníkům, s výjimkou záležitostí uvedených v příloze XVI.

2.   Aniž je dotčen odstavec 3, Rumunsko počínaje vstupem dohody v platnost poskytne pro usazování společností a státních příslušníků Společenství a pro činnost společností a státních příslušníků Společenství usazených na jeho území zacházení, které není méně výhodné, než jaké poskytuje svým vlastním společnostem a státním příslušníkům, s výjimkou odvětví a záležitostí uvedených v příloze XVII. Pokud by v okamžiku vstupu této dohody v platnost stávající právní a správní předpisy pro určité ekonomické činnosti poskytnutí takového zacházení společnostem a státním příslušníkům Společenství neumožňovaly, Rumunsko je pozmění tak, aby zajišťovaly poskytování takového zacházení nejpozději do konce pátého roku po vstupu této dohody v platnost.

3.   Pro oblasti a záležitosti uvedené v příloze XVIII, s výjimkou bankovních činností uvedených v zákoně č. 33 z roku 1991, poskytne Rumunsko postupně a nejpozději do konce přechodného období uvedeného v článku 7 pro usazování společností a státních příslušníků Společenství zacházení, které není méně výhodné, než jaké je poskytováno vlastním společnostem nebo státním příslušníkům. Pokud jde o výše uvedené bankovní činnosti, národní zacházení bude poskytnuto nejpozději do konce pátého roku po vstupu této dohody v platnost.

4.   Rumunsko během přechodného období uvedeného v odstavcích 2 a 3 nepřijme žádné nové předpisy ani opatření, která zavádějí diskriminaci, pokud jde o usazování společností a státních příslušníků Společenství na jeho území ve srovnání s vlastními společnostmi a státními příslušníky.

5.   Pro účely této dohody se:

a)

„usazováním“ rozumí

i)

pokud jde o státní příslušníky, právo zahajovat a provádět ekonomické činnosti jako osoby samostatně výdělečně činné a zřizovat a řídit podniky, zvláště společnosti, které účinně ovládají. Samostatně výdělečná činnost a provozování obchodních podniků nezahrnuje hledání nebo přijímání zaměstnání na trhu práce ani právo na přístup na trh práce druhé strany. Ustanovení této kapitoly se nepoužijí na osoby, které nejsou výlučně samostatně výdělečně činné,

ii)

pokud jde o společnosti, právo zahajovat a provádět ekonomické činnosti prostřednictvím zakládání a řízení dceřiných společností, poboček a obchodních zastoupení;

b)

„dceřinou společností“ rozumí společnost, která je první společností účinně ovládána;

c)

„ekonomickými činnostmi“ rozumí zejména činnosti průmyslové či obchodní povahy a výkon svobodných povolání.

6.   Rada přidružení pravidelně posuzuje možnost urychlit poskytování národního zacházení v odvětvích uvedených v příloze XVIII a možnost zahrnutí oblastí nebo záležitostí uvedených v přílohách XVI a XVII do působnosti odstavců 1, 2, 3 a 4 tohoto článku. Změny těchto příloh mohou být provedeny na základě rozhodnutí Rady přidružení .

Po uplynutí přechodného období uvedeného v odstavcích. 2 a 3 může Rada přidružení na žádost Rumunska výjimečně, a pokud vznikne taková potřeba, rozhodnout na omezenou dobu o prodloužit dobu trvání těchto přechodných období pro některé oblasti nebo záležitosti.

7.   Nehledě na ustanovení tohoto článku, společnosti Společenství usazené na území Rumunska budou mít od vstupu této dohody v platnost právo nabývat, užívat, pronajímat a prodávat nemovitosti, a pokud jde o veřejný majetek, zemědělskou půdu a lesy, právo pronájmu, pokud je to nezbytné pro provádění ekonomických činností, pro něž jsou založeny. Toto právo nezahrnuje usazování za účelem obchodu a zprostředkování v oblasti nemovitostí a přírodních zdrojů.

Rumunsko poskytne tato práva pobočkám a obchodním zastoupením společností Společenství usazených v Rumunsku nejpozději na konci prvních pěti let po vstupu této dohody v platnost.

Rumunsko poskytne tato práva státním příslušníkům Společenství usazeným v Rumunsku jako osoby samostatně výdělečně činné nejpozději do konce přechodného období uvedeného v článku 7.

Článek 46

1.   S výhradou ustanovení článku 45, s výjimkou finančních služeb popsaných v příloze XVIII, může každá strana regulovat usazování a činnost společností a státních příslušníků na svém území do té míry, pokud tato regulace nediskriminuje společnosti a státní příslušníky druhé strany ve srovnání se svými vlastními společnostmi a státními příslušníky.

2.   Pokud jde o finanční služby popsané v příloze XVIII, touto dohodou není dotčeno právo stran přijímat opatření nezbytná pro provádění své měnové politiky nebo pravidel bankovního dohledu s cílem zajistit ochranu investorů, depozitářů, pojištěnců nebo fiduciářů, nebo zajistit integritu a stabilitu finančního systému. Tato opatření nediskriminují společnosti a státní příslušníky druhé strany na základě státní příslušnosti ve srovnání se svými vlastními společnostmi a státními příslušníky.

Článek 47

S cílem usnadnit státním příslušníkům Společenství a Rumunska zahájení a provádění regulovaných odborných činností v Rumunsku a ve Společenství Rada přidružení posoudí, které kroky je nutné učinit pro vzájemné uznávání kvalifikace. Za tím účelem může přijmout veškerá nezbytná opatření.

Článek 48

Ustanovení článku 46 nebrání stranám použít zvláštní pravidla ohledně zřizování a provozování poboček a obchodních zastoupení společností druhé strany na svém území v případě, že nejsou zapsány v obchodním rejstříku první strany, kdy jsou tato pravidla odůvodněna právními nebo technickými rozdíly mezi takovými pobočkami a obchodními zastoupeními ve srovnání s pobočkami a obchodními zastoupeními společností zapsaných v obchodním rejstříku na jejím území, nebo kdy jsou v případě finančních služeb odůvodněna opatrností. Rozdíl v zacházení nepřesáhne rámec toho, co je nezbytně nutné v důsledku takových právních nebo technických rozdílů, nebo v případě finančních služeb popsaných v příloze XVIII, důvodů opatrnosti.

Článek 49

1.   Pro účely této dohody se „společností Společenství“, a „rumunskou společností“ rozumí společnost, která byla založena v souladu s právními předpisy členského státu nebo Rumunska, a která má své sídlo, správní ústředí nebo hlavní provozovnu na území Společenství nebo Rumunska. Pokud však společnost založená v souladu s právními předpisy členského státu nebo Rumunska má na území Společenství nebo Rumunska pouze své sídlo, musí mít její činnost skutečnou a soustavnou vazbu na hospodářství jednoho z členských států nebo Rumunska.

2.   Pokud jde o mezinárodní námořní dopravu, státní příslušníci členských států nebo Rumunska, usazení mimo Společenství nebo Rumunsko, a společnosti provozující lodní dopravu usazené mimo Společenství nebo Rumunsko, a ovládané státními příslušníky členského státu nebo státními příslušníky Rumunska, rovněž požívají výhod ustanovení této kapitoly a kapitoly III této hlavy, pokud jsou jejich plavidla registrovaná v tomto členském státě nebo v Rumunsku, v souladu s jejich příslušnými právními předpisy.

3.   Pro účely této dohody se „státním příslušníkem Společenství“ a „rumunským státním příslušníkem“ rozumí fyzická osoba, která je státním příslušníkem jednoho z členských států nebo Rumunska.

4.   Ustanovení této dohody stranám nebrání přijmout opatření nezbytná k tomu, aby zabránily obcházení jejich opatření ohledně přístupu třetích zemí na jejich trh prostřednictvím ustanovení této dohody.

Článek 50

Pro účely této dohody se „finančními službami“ rozumějí činnosti popsané v příloze XVIII. Rada přidružení může rozsah přílohy XVIII rozšířit nebo pozměnit.

Článek 51

Během prvních pěti let následujících po vstupu této dohody v platnost může Rumunsko zavést opatření, která se odchylují od ustanovení této kapitoly v oblasti usazování společností a státních příslušníků Společenství, pokud pro některá odvětví platí, že:

v nich probíhá restrukturalizace nebo

čelí závažným obtížím, zvláště tam, kde tyto závažné obtíže v Rumunsku zahrnují závažné sociální problémy, nebo

hrozí zánik nebo drastické snížení celkového podílu rumunských společností nebo státních příslušníků na trhu, který v Rumunsku v daném odvětví zaujímají, nebo

se v Rumunsku jedná o nově vznikající odvětví.

Pro taková opatření platí, že:

i)

jejich použitelnost končí nejpozději dva roky po uplynutí pátého roku následujícího po datu vstupu této dohody v platnost a

ii)

musí být přiměřená a nezbytná pro účely nápravy situace a

iii)

vztahují se pouze na rumunské podniky vytvořené po vstupu takových opatření v platnost a nezavádějí diskriminaci, pokud jde o činnost společností nebo státních příslušníků Společenství usazených v Rumunsku již v době zavedení daného opatření, v porovnání s rumunskými společnostmi nebo státními příslušníky.

Rada přidružení může výjimečně na žádost Rumunska a v případě takové potřeby rozhodnout o prodloužení období uvedených v odrážce i) pro dané odvětví na omezenou dobu nepřekračující délku přechodného období uvedeného v článku 7.

Při navrhování a používání takových opatření poskytne Rumunsko, kdykoli je to možné, společnostem a státním příslušníkům Společenství preferenční zacházení a v žádném případě zacházení, které je méně výhodné než zacházení, které je poskytováno společnostem a státním příslušníkům z kterékoli třetí země.

Před zavedením těchto opatření je Rumunsko bude konzultovat s Radou přidružení a neuvede je v účinnost před uplynutím jednoho měsíce od oznámení konkrétních opatření Radě přidružení ze strany Rumunska, kromě případů, kde hrozba nenapravitelné škody vyžaduje přijetí naléhavých opatření, a kdy bude Rumunsko konzultovat s Radou přidružení okamžitě po jejich zavedení.

Po uplynutí pátého roku následujícího po vstupu této dohody v platnost může Rumunsko přijmout taková opatření pouze se souhlasem Rady přidružení a za podmínek jí stanovených.

Článek 52

1.   Ustanovení této kapitoly se nepoužijí na služby v letecké dopravě, vnitrozemské vodní dopravě a námořní kabotážní dopravě.

2.   Rada přidružení může vydávat doporučení ke zlepšení usazování a činností v oblastech uvedených v odstavci 1.

Článek 53

1.   Nehledě na ustanovení kapitoly I této hlavy a v souladu s platnými právními předpisy hostitelské země podniku jsou příjemci práv usazování poskytovaných Rumunskem nebo Společenstvím oprávněni, aby prostřednictvím jedné ze svých dceřiných společností na území Rumunska nebo Společenství zaměstnávali nebo nechali zaměstnat pracovníky, kteří jsou státními příslušníky členských států Společenství nebo Rumunska, pokud jsou tito zaměstnanci klíčovým personálem ve smyslu odstavce 2 tohoto článku a jsou zaměstnáváni výlučně těmito příjemci nebo jejich dceřinými společnostmi. Povolení k pobytu a pracovní povolení platí pro tyto zaměstnance pouze po dobu výkonu tohoto zaměstnání.

2.   „Klíčovým personálem příjemců práv usazování“ (dále jen „organizace“), se rozumí:

a)

vedoucí pracovníci organizace, kteří především řídí podnik a kteří jsou pod obecným dohledem a vedením představenstva či akcionářů, a jejichž úkoly zahrnují:

řízení organizace, jejího oddělení či útvaru,

dohled nad prací a kontrolu práce ostatních kontrolních, odborných nebo vedoucích zaměstnanců,

osobní oprávnění přijímat a propouštět zaměstnance nebo doporučovat jejich přijetí a propuštění a v přijímání jiných opatření ohledně zaměstnanců;

b)

osoby zaměstnávané organizací, které mají vysokou nebo neobvyklou:

kvalifikaci pro daný druh práce nebo obchodu, vyžadující zvláštní technické znalosti,

znalosti nezbytné pro služby poskytované organizací, pro její výzkumné vybavení, technologie nebo řízení.

Toto může zahrnovat pracovníky povolání vyžadujících povolení, avšak nikoli výlučně.

Je nutné, aby každý takový pracovník již byl příslušnou organizací zaměstnán po dobu nejméně jednoho roku předcházejícího jeho převedení touto organizací.

Článek 54

1.   Ustanovení této kapitoly se použijí s výhradou omezení odůvodněných na základě veřejného pořádku, bezpečnosti nebo zdraví.

2.   Nepoužijí se na činnost, která je na území každé strany spojena, byť jen příležitostně, s výkonem úřední moci.

Článek 55

Na společnosti, které jsou kontrolovány a výhradně vlastněny společně rumunskými společnostmi nebo státními příslušníky a společnostmi nebo státními příslušníky Společenství, se rovněž vztahují ustanovení této kapitoly a kapitoly III této hlavy.

KAPITOLA III

Poskytování služeb mezi Společenstvím a Rumunskem

Článek 56

1.   V souladu s ustanoveními této kapitoly se strany zavazují podniknout kroky nezbytné k tomu, aby bylo společnostem Společenství a rumunským společnostem nebo státním příslušníkům Společenství nebo Rumunska, usazeným na území strany, která není totožná se stranou osoby, pro niž jsou služby určeny, postupně povoleno poskytovat služby, a vezmou přitom v úvahu rozvoj odvětví služeb na území obou stran.

2.   ve shodě s liberalizačním procesem zmíněným v odstavci 1 a S výhradou ustanovení čl. 59 odst. 1 umožní strany dočasný pohyb fyzických osob, které poskytují služby, nebo které jsou zaměstnávány poskytovatelem služeb jako klíčový personál podle čl. 53 odst. 2, včetně fyzických osob, které jsou zástupci společnosti nebo státního příslušníka Společenství nebo Rumunska a usilují o dočasný vstup za účelem jednání o prodeji služeb nebo sjednání dohody o prodeji služeb pro tohoto poskytovatele služeb, kde tito zástupci nejsou sami zapojeni do přímého prodeje nebo do poskytování služeb veřejnosti.

3.   Rada přidružení podnikne opatření nezbytná pro postupné provádění ustanovení odstavce 1 tohoto článku.

Článek 57

Pokud jde o poskytování dopravních služeb mezi Společenstvím a Rumunskem, nahrazují se ustanovení článku 56 tímto:

1.

Strany se zavazují účinně provádět zásadu neomezeného přístupu na mezinárodní námořní trh a k mezinárodní námořní dopravě na obchodním základě.

a)

Výše uvedeným ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z Kodexu jednání liniových konferencí OSN, používaného jednou nebo druhou stranu této dohody. Společnosti, které nejsou členy konference, mohou provozovat svou činnost v soutěži s konferencí, pokud dodržují zásadu korektní hospodářské soutěže na obchodním základě.

b)

Strany potvrzují své odhodlání zachovat prostředí svobodné soutěže jako základní ryS obchodu s volně loženým suchým a tekutým nákladem.

2.

Při používání zásad uvedených v bodu 1 strany:

a)

nezačlení ustanovení o sdílení nákladu do budoucích dvoustranných dohod s třetím zeměmi, kromě výjimečných situací, kdy by společnosti liniové dopravy z jedné ze stran této dohody nemohly jinak neměly účinnou příležitost ucházet se o obchod do dotčené třetí země a z ní;

b)

v budoucích dvoustranných dohodách zakáží systém sdílení nákladu v případě volně loženého suchého a tekutého nákladu;

c)

při vstupu této dohody v platnost zruší všechna jednostranná opatření, správní, technické a ostatní překážky, které by mohly mít omezující nebo diskriminační účinky na svobodnou dodávku služeb v mezinárodní námořní dopravě.

3.

S cílem zajišťovat koordinovaný rozvoj a postupnou liberalizaci dopravy mezi stranami, přizpůsobenou jejich vzájemným obchodním potřebám se podmínky vzájemného přístupu na trh letecké a vnitrozemské dopravy řeší zvláštními dohodami o dopravě, sjednanými mezi stranami po vstupu této dohody v platnost.

4.

Před uzavřením dohod uvedených v odstavci 3 nepřijmou strany žádná opatření nebo akce, které by byly více omezující nebo diskriminační, než situace v den předcházející dni vstupu této dohody v platnost.

5.

Během přechodného období Rumunsko postupně přizpůsobí své právní předpisy včetně správních, technických a ostatních pravidel aktuálním právním předpisům Společenství v oblasti letecké a vnitrozemské dopravy do té míry, do jaké to poslouží cílům liberalizace a vzájemného přístupu na trhy stran, a usnadní pohyb osob a zboží.

6.

V souladu s pokrokem, jehož strany dosáhnou při realizaci cílů této kapitoly, Rada přidružení posoudí způsoby vytváření podmínek nezbytných pro zlepšování svobody poskytování leteckých a vnitrozemských dopravních služeb.

Článek 58

Pro záležitosti, jež jsou předmětem této kapitoly, platí ustanovení článku 54.

KAPITOLA IV

Obecná ustanovení

Článek 59

1.   Pro účely hlavy IV nebrání žádné ustanovení této dohody stranám v používání jejich právních a správních předpisů, které upravují vstup a pobyt, práci, pracovní podmínky, usazování fyzických osob a poskytování služeb za předpokladu, že je nebudou používat takovým způsobem, aby omezily nebo odstranily výhody vzniklé kterékoli straně na základě určitého ustanovení této dohody. Tímto ustanovením není dotčeno používání článku 54.

2.   Ustanovení kapitol II, III a IV hlavy IV se upraví rozhodnutím Rady přidružení podle výsledků jednání o službách, která probíhají v rámci Uruguayského kola, a zejména tak, aby bylo zajištěno, že podle kteréhokoliv ustanovení této dohody jedna strana poskytne druhé straně zacházení, které není méně výhodné, než zacházení, které je přiznáno podle ustanovení budoucí Všeobecné dohody o obchodu službami (GATS).

3.   Vyloučení společností a státních příslušníků Společenství usazených v Rumunsku v souladu s ustanoveními kapitoly II hlavy IV z veřejné podpory, kterou Rumunsko poskytuje v oblasti veřejných vzdělávacích služeb, zdravotnictví, sociálních a kulturních služeb, se po dobu přechodného období uvedeného v článku 7 považuje za slučitelné s ustanoveními hlavy IV a s pravidly hospodářské soutěže uvedenými v hlavě V.

HLAVA V

PLATBY, KAPITÁL, HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ A OSTATNÍ HOSPODÁŘSKÁ USTANOVENÍ, SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

KAPITOLA I

Běžné platby a pohyb kapitálu

Článek 60

Strany se zavazují, že povolí veškeré platby na běžném účtu platební bilance ve volně směnitelné měně do té míry, do jaké se tyto platební transakce týkají pohybu zboží, služeb nebo osob mezi stranami, liberalizovaného podle této dohody.

Článek 61

1.   Pokud jde o transakce na kapitálovém účtu platební bilance, počínaje dnem vstupu této dohody v platnost zajistí členské státy a Rumunsko volný pohyb kapitálu týkající se přímých investic uskutečněných ve společnostech, které byly založeny v souladu s právními předpisy hostitelské země, investic uskutečněných v souladu s kapitolou II hlavy IV, a likvidaci a repatriaci těchto investic a veškerého zisku, který z nich pochází.

2.   Nehledě na výše uvedené ustanovení, tento volný pohyb, likvidace a repatriace budou zajištěny do konce první etapy uvedené v článku 7 pro všechny investice spojené s usazováním státních příslušníků Společenství, kteří podnikají v Rumunsku jako osoby samostatně výdělečně činné podle kapitoly II hlavy IV.

3.   Aniž je dotčen odstavec 1, členské státy od vstupu této dohody v platnost a Rumunsko od konce pátého roku následujícího po vstupu této dohody v platnost nezavedou žádná nová devizová omezení pro pohyb kapitálu a s ním spojené běžné platby mezi rezidenty Společenství a Rumunska a neučiní stávající úpravy více omezující.

4.   Strany uskuteční vzájemné konzultace s cílem usnadnit pohyb kapitálu mezi Společenstvím a Rumunskem za účelem podpory cílů této dohody.

Článek 62

1.   Během prvních pěti let následujících po dni vstupu této dohody v platnost podniknou strany opatření umožňující vytvoření podmínek nezbytných pro další postupné používání pravidel Společenství pro volný pohyb kapitálu.

2.   Koncem pátého roku od vstupu této dohody v platnost Rada přidružení přezkoumá způsoby, které umožní používání pravidel Společenství pro pohyb kapitálu v plném rozsahu.

Článek 63

S odkazem na ustanovení této kapitoly a nehledě na ustanovení článku 65, dokud nebude zavedena plná směnitelnost rumunskéměny ve smyslu článku VIII Mezinárodního měnového fondu (MMF), může Rumunsko za výjimečných okolností uplatňovat devizová omezení při poskytování nebo přijímání krátkodobých a střednědobých úvěrů, pokud jsou taková omezení na Rumunsko uvalena pro účely poskytování těchto úvěrů a jsou povolena podle statusu Rumunska v rámci MMF.

Rumunsko uplatní tato omezení nediskriminačním způsobem. Jsou uplatňována tak, aby co nejméně narušila tuto dohodu. Rumunsko neprodleně uvědomí Radu přidružení o zavedení takových opatření a o veškerých jejich změnách.

KAPITOLA II

Hospodářská soutěž a ostatní hospodářská ustanovení

Článek 64

1.   Tyto postupy jsou neslučitelné s řádným fungováním této dohody, jelikož mohou ovlivnit obchod mezi Společenstvím a Rumunskem:

i)

veškeré dohody mezi podniky, rozhodnutí sdružení podniků a jednání podniků ve vzájemné shodě, jejichž cílem či výsledkem je znemožnění, omezení nebo narušení hospodářské soutěže,

ii)

zneužívání dominantního postavení jedním nebo více podniky na území Společenství nebo Rumunska jako celku nebo na jeho podstatné části,

iii)

každá veřejná podpora, která narušuje nebo hrozí narušit hospodářskou soutěž zvýhodňováním některých podniků nebo výrobou určitého zboží.

2.   Jakékoli postupy, které jsou v rozporu s tímto článkem, se posuzují na základě kritérií vyplývajících z používání pravidel článků 85, 86 a 92 Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství.

3.   Rada přidružení přijme do tří let od vstupu této dohody v platnost nezbytná pravidla pro provádění odstavců 1 a 2.

4.

a)

Za účelem použití odst. 1 bodu iii) strany uznávají, že během prvních pěti let po vstupu této dohody v platnost je jakákoliv veřejná podpora poskytnutá Rumunskem posuzována s ohledem na skutečnost, že Rumunsko se považuje za oblast shodnou s těmi oblastmi Společenství, které jsou uvedeny v čl. 92 odst. 3 písm. a) Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství. Rada přidružení rozhodne s ohledem na hospodářskou situaci v Rumunsku, zda toto období bude prodlouženo o další pětiletá období.

b)

Každá strana zajistí transparentnost v oblasti veřejné podpory mimo jiné tím, že každoročně poskytne druhé straně zprávy o celkové částce a o rozdělování poskytnuté podpory a že na požádání poskytne informace o programech podpory. Na žádost jedné strany druhá strana poskytne informace o jednotlivých konkrétních případech veřejné podpory.

5.   Pokud jde o produkty uvedené v kapitolách II a III hlavy III:

ustanovení odst. 1 bodu iii) se nepoužije,

veškeré postupy, které jsou v rozporu s odst. 1 bodem i), by měly být posuzovány podle kritérií zavedených Společenstvím na základě článků 42 a 43 Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména podle kritérií stanovených nařízením Rady č. 26/1962.

6.   Jestliže Společenství nebo Rumunsko usoudí, že určité postupy jsou neslučitelné s podmínkami odstavce 1, a:

nejsou dostatečně řešeny v rámci prováděcích pravidel uvedených v odstavci 3 nebo

za neexistence takových pravidel, a pokud takové postupy působí nebo hrozí způsobit vážnou újmu zájmu druhé strany nebo závažnou újmu jejímu domácímu hospodářskému odvětví, včetně odvětví služeb,

může přijmout vhodná opatření po konzultaci v Radě přidružení nebo třicet pracovních dnů po žádosti o takovou konzultaci.

V případě postupů neslučitelných s odst. 1 bodem iii) tohoto článku mohou být tato vhodná opatření, pokud se na ně vztahuje Všeobecná dohoda o clech a obchodu, přijata pouze v souladu s postupy a za podmínek stanovených Všeobecnou dohodou o clech a obchodu a veškerými dalšími dokumenty sjednanými pod její záštitou, které jsou použitelné mezi stranami.

7.   Nehledě na opačná ustanovení přijatá v souladu s odstavcem 3 si strany vyměňují informace s ohledem na omezení vynucená požadavky úředního a obchodního tajemství.

8.   Tento článek se nepoužije na produkty, na něž se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli, které jsou předmětem protokolu 2.

Článek 65

1.   Strany se vynasnaží zamezit uvalení omezujících opatření, včetně opatření vztahujících se na dovoz pro účely platební bilance. V případě jejich zavedení předloží strana, která je zavedla, druhé straně harmonogram jejich zrušení.

2.   Jsou-li jeden nebo více členských států Společenství nebo Rumunsko ve vážných obtížích ohledně platební bilance nebo pokud tyto obtíže bezprostředně hrozí, mohou Společenství nebo Rumunsko, podle povahy případu, přijmout v souladu s podmínkami stanovenými podle Všeobecné dohody o clech a obchodu omezující opatření, včetně opatření vztahujících se na dovozy, která mají omezené trvání a nesmějí být nad rámec toho, co je nezbytně nutné pro nápravu platební bilance. Společenství a Rumunsko, podle povahy případu, o nich ihned uvědomí druhou stranu.

3.   Žádná omezující opatření se nepoužijí na převody týkající se investic, a zejména na repatriaci částek investovaných nebo reinvestovaných, a na jakýkoliv druh příjmů z nich plynoucí.

Článek 66

Pokud jde o veřejné podniky a podniky, jimž byla poskytnuta zvláštní nebo výlučná práva, Rada přidružení zajistí, že počínaje třetím rokem ode dne vstupu této dohody v platnost budou při provádění této dohody dodržovány zásady Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství, zejména článku 90, a zásady závěrečného dokumentu Bonnského zasedání Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě z dubna 1990 (zejména svoboda rozhodování podnikatelů).

Článek 67

1.   Rumunsko bude nadále zlepšovat ochranu práv duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví, aby ke konci pátého roku po vstupu této dohody v platnost zajistilo úroveň ochrany podobnou úrovni, která existuje ve Společenství, včetně srovnatelných prostředků pro vynucování takových práv.

2.   ve stejné lhůtě Rumunsko požádá o přistoupení k Mnichovské úmluvě o poskytování evropských patentů ze dne 5. října 1973. Rumunsko rovněž přistoupí k dalším mnohostranným úmluvám o právech duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví (uvedených v odstavci 1 přílohy XIX), jejichž stranami členské státy jsou nebo jež členské státy fakticky uplatňují.

3.   Dnem vstupu dohody v platnost Rumunsko poskytne zacházení ne méně výhodné, než poskytuje jakékoliv třetí zemi na základě jakékoliv dvoustranné dohody.

Článek 68

1.   Strany pokládají za žádoucí cíl otevření veřejných nabídkových řízení na základě nediskriminace a vzájemnosti, zejména v souvislosti s GATT.

2.   Rumunské společnosti ve smyslu článku 49 mají od vstupu této dohody v platnost přístup k nabídkovým řízením ve Společenství podle pravidel Společenství pro zadávání veřejných zakázek za podmínek, které nejsou méně výhodné, než podmínky poskytované společnostem Společenství.

Společnostem Společenství ve smyslu článku 49 této dohody bude nejpozději do konce přechodného období uvedeného v článku 7 poskytnut přístup k veřejným nabídkovým řízením v Rumunsku na základě zacházení, které není méně výhodné, než zacházení, které je poskytováno rumunským společnostem.

Společnosti Společenství, které jsou usazeny v Rumunsku podle ustanovení kapitoly II hlavy IV ve formě dceřiných společností ve smyslu článku 45 a ve formách uvedených v článku 55, mají od data vstupu této dohody v platnost přístup k veřejným nabídkovým řízením za podmínek, které nejsou méně výhodné, než podmínky, které jsou poskytovány rumunským společnostem. Společnostem Společenství usazeným v Rumunsku ve formě poboček a obchodních zastoupení ve smyslu článku 45 bude poskytnuto takové zacházení nejpozději do konce přechodného období uvedeného v článku 7.

Rada přidružení bude před koncem přechodného období pravidelně zkoumat, zda má Rumunsko možnost poskytnout přístup k nabídkovým řízením v Rumunsku všem společnostem Společenství.

3.   Pokud jde o usazování, činnost a dodávky služeb mezi Společenstvím a Rumunskem, jakož i o zaměstnávání a pohyb pracovních sil související s prováděním veřejných zakázek, použijí se ustanovení článků 38 až 59.

KAPITOLA III

Sbližování právních předpisů

Článek 69

Strany uznávají, že důležitou podmínkou pro hospodářské začlenění Rumunska do Společenství je sblížení stávajících a budoucích rumunských právních předpisů s právními předpisy Společenství. Rumunsko vyvine úsilí, aby zajistilo, že se jeho právní předpisy postupně stanou slučitelnými s právními předpisy Společenství.

Článek 70

Sbližování právních předpisů se týká zejména těchto oblastí: celní právo, právo společností, bankovní právo, účetnictví a daně společností, duševní vlastnictví, ochrana pracovníků na pracovišti, finanční služby, pravidla hospodářské soutěže, ochrana zdraví a života osob, zvířat a rostlin, ochrana spotřebitele, nepřímé daně, technická pravidla a normy, právní předpisy pro oblast jaderné energie, doprava a životní prostředí.

Článek 71

Společenství poskytne Rumunsku technickou pomoc pro provádění těchto opatření, která může mimo jiné zahrnovat:

výměnu odborníků,

včasné poskytování informací, zejména o příslušných právních předpisech,

organizování seminářů,

vzdělávací činnost,

pomoc při překladech právních předpisů Společenství v příslušných odvětvích.

HLAVA VI

HOSPODÁŘSKÁ SPOLUPRÁCE

Článek 72

1.   Společenství a Rumunsko zřídí hospodářskou spolupráci s cílem přispět k rozvoji a růstovému potenciálu Rumunska. Tato spolupráce posílí stávající hospodářské vazby na nejširším možném základě ku prospěchu obou stran.

2.   Politiky a další opatření budou pojaty tak, aby vedly k hospodářskému a sociálnímu rozvoji Rumunska, a budou se řídit zásadou udržitelného rozvoje. Tyto politiky by měly zajistit, že budou od počátku rovněž plně začleněna hlediska ochrany životního prostředí a že budou spojena s požadavky harmonického sociálního rozvoje.

3.   Za tímto účelem by měla být spolupráce zaměřena zejména na politiky a opatření v oblasti průmyslu včetně investic, zemědělství a průmyslu v zemědělství, energetiky, dopravy, telekomunikací, regionálního rozvoje a cestovního ruchu.

4.   Zvláštní pozornost se věnuje opatřením, která mohou posílit spolupráci mezi zeměmi střední a východní Evropy s cílem harmonického rozvoje tohoto regionu.

Článek 73

Průmyslová spolupráce

1.   Spolupráce se zaměří na podporu zejména těchto oblastí:

průmyslová spolupráce mezi hospodářskými subjekty obou stran, zvláště s cílem posílit soukromý sektor,

účast Společenství na úsilí Rumunska o modernizaci a restrukturalizaci jeho průmyslu jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru, což umožní přechod od centrálně plánovaného systému k tržnímu hospodářství za podmínek, které zajistí ochranu životního prostředí,

restrukturalizace jednotlivých odvětví,

zakládání nových podniků v oblastech s růstovým potenciálem,

převod technologií a know-how.

2.   Iniciativy průmyslové spolupráce berou v úvahu priority stanovené Rumunskem. Tyto iniciativy by měly usilovat zejména o vytvoření vhodného rámce pro podniky, o zlepšení know-how v oblasti řízení a o podporu průhlednosti v oblasti trhů a podmínek pro podniky, a podle potřeby zahrnují technickou pomoc.

Článek 74

Podpora a ochrana investic

1.   Spolupráce se zaměří na vytvoření příznivého prostředí pro domácí i zahraniční soukromé investice, které jsou nezbytné pro hospodářskou a průmyslovou obnovu Rumunska.

2.   Konkrétní cíle spolupráce budou zahrnovat:

zřízení a prohloubení právního rámce, který podporuje a ochraňuje investice, Rumunskem,

uzavření dohody o podpoře a ochraně investic mezi členskými státy a Rumunskem,

provádění vhodných opatření pro převod kapitálu,

zlepšení ochrany investic,

pokračování deregulace a zlepšování hospodářské infrastruktury,

výměnu informací o investičních příležitostech, mimo jiné ve formě obchodních veletrhů, výstav, obchodních týdnů a jiných akcí.

Článek 75

Zemědělské a průmyslové normy a posuzování shody

1.   Strany spolupracují s cílem snížit rozdíly v oblasti normalizace a postupů pro posuzování shody.

2.   Za tímto účelem spolupráce usiluje:

o podporu používání technických předpisů Společenství a evropských norem a postupů pro posuzování shody průmyslových a zemědělských výrobků a potravin Rumunskem,

o podporu výměny technických předpisů Společenství a evropských norem a postupů v posuzování shody,

v případě potřeby o uzavírání dohod o vzájemném uznávání v těchto oblastech ,

o povzbuzování aktivní a pravidelné účasti Rumunska na práci specializovaných organizací (CEN, Cenelec, ETSI, EOTC).

3.   Společenství poskytne Rumunsku v případě potřeby technickou pomoc.

Článek 76

Spolupráce v oblasti vědy a technologie

1.   Strany podporují spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje technologií. Zvláštní pozornost věnují těmto činnostem:

vzájemné výměně informací o politikách stran v oblasti vědy a technologií,

organizování společných vědeckých setkání (seminářů a pracovních setkání),

společné vědecko-výzkumné činnosti zaměřené na podporu vědeckého pokroku a na předávání technologií a know-how,

odborné přípravě a programům mobility pro výzkumné pracovníky a odborníky obou stran,

rozvoji prostředí příznivého pro výzkum a uplatnění nových technologií a dostatečné ochraně duševního vlastnictví a výsledků výzkumu,

účasti Rumunska na programech Společenství v souladu s odstavcem 3.

V případě potřeby bude poskytnuta technická pomoc.

2.   Rada přidružení určí vhodné postupy pro rozvoj této spolupráce.

3.   Spolupráce podle rámcového programu Společenství v oblasti výzkumu a vývoje technologií se provádí podle zvláštního režimu, který bude vyjednán a uzavřen v souladu s právními postupy obou stran.

Článek 77

Vzdělávání a odborná příprava

1.   Stranu budou spolupracovat s cílem zvyšovat úroveň obecné vzdělanosti a odborné kvalifikace v Rumunsku, jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru, s ohledem na rumunské priority. Budou vytvořeny instituční rámce a plány spolupráce (na základě Evropské nadace odborného vzdělávání, až bude založena, a programu Tempus). V této souvislosti bude rovněž zvážena účast Rumunska na dalších programech Společenství.

2.   Tato spolupráce se zaměří zejména na tyto oblasti:

reforma rumunského systému vzdělávání a odborné přípravy,

počáteční odborná příprava, příprava při zaměstnání a rekvalifikace, včetně přípravy vedoucích pracovníků ve veřejném i soukromém sektoru a vyšších státních úředníků, zejména v prioritních oblastech, které budou určeny,

spolupráce mezi vysokými školami, spolupráce mezi vysokými školami a firmami, mobilita učitelů, studentů, správců a mladých lidí,

podpora výuky v oblasti evropských studií ve vhodných institucích,

vzájemné uznávání doby studia a diplomů,

výuka jazyků Společenství,

příprava překladatelů a tlumočníků, podpora užívání jazykových norem a terminologie Společenství a rozvoj vhodné infrastruktury pro překlady z rumunštiny do jazyků společenství a naopak,

rozvoj dálkového vzdělávání a nových vzdělávacích technologií,

poskytování stipendií,

poskytování vzdělávacích materiálů a vzdělávacího vybavení.

S cílem podpořit integraci Rumunska na úroveň vzdělávacích organizací, podniků a výzkumných institucí Společenství, uvedených v článku 76, Společenství přijme vhodná opatření k usnadnění účasti Rumunska na činnosti těchto institucí a usnadnění zakládání jejich poboček v Rumunsku. Cíle výše uvedených organizací by se měly zaměřit na vzdělávání vědců, profesionálů a státních úředníků, kteří se budou účastnit procesu evropské integrace a spolupráce s institucemi Společenství.

Článek 78

Zemědělství a zemědělsko-průmyslové odvětví

1.   Cílem spolupráce v této oblasti je modernizace, restrukturalizace a privatizace zemědělství a zemědělsko-průmyslového odvětví v Rumunsku. Usiluje zejména o:

rozvoj soukromých farem a distribučních sítí, metod skladování, uvádění na trh, řízení atd.,

modernizaci infrastruktury venkova (doprava, zásobování vodou, telekomunikace),

zlepšení územního plánování, včetně plánování a urbanistického plánování,

zlepšení produktivity, jakosti a účinnosti využíváním vhodných metod a produktů; zajištění odborné přípravy a sledování v oblasti využívání metod proti znečišťování u vstupů,

podporu komplementarity v zemědělství,

podporu výměny know-how, zejména mezi soukromým sektorem ve Společenství a v Rumunsku,

rozvoj a modernizace zpracovatelských firem a jejich marketingových technik,

rozvoj spolupráce v oblasti zdraví zvířat a rostlin, zdravotní nezávadnosti potravin (včetně ionizace), s cílem dosáhnout postupné harmonizace s normami Společenství prostřednictvím pomoci v odborné přípravě a organizaci kontrol,

vytvoření a podporu účinné spolupráce na zemědělských informačních systémech ,

rozvoj a podporu účinné spolupráce na systémech zabezpečování jakosti slučitelných se vzory Společenství ,

o výměnu informací týkajících se zemědělské politiky a právních předpisů,

poskytování technické pomoci a převod know-how, týkajícího se systému dodávek mléka do škol, do Rumunska.

2.   Pro tyto účely poskytne Společenství podle potřeby technickou pomoc.

Článek 79

Energetika

1.   V rámci zásad tržního hospodářství a Evropské energetické charty strany spolupracují na postupné integraci trhů s energií v Evropě.

2.   Spolupráce zahrnuje mimo jiné podle potřeby technickou pomoc v těchto oblastech:

formulace a plánování energetické politiky,

řízení a odborná příprava pro odvětví energetiky,

podpora úspor energie a energetické účinnosti,

rozvoj energetických zdrojů,

zlepšení distribuce, stejně jako zlepšení a diverzifikace dodávek,

vliv výroby a spotřeby energie na životní prostředí,

odvětví jaderné energie,

větší míra liberalizace trhu s energií, včetně usnadnění tranzitu plynu a elektrické energie,

odvětví elektřiny a plynu, včetně posouzení možnosti propojení distribučních sítí,

modernizace energetických infrastruktur,

formulace rámcových podmínek spolupráce mezi podniky v tomto odvětví, která by mohla zahrnovat i podporu společným podnikům,

převod technologií a know-how, které může ve vhodných případech zahrnovat podporu a uvádění na trh účinných energetických technologií.

Článek 80

Spolupráce v jaderné oblasti

1.   Cílem spolupráce je zajistit bezpečnější využívání jaderné energie.

2.   Spolupráce se týká zejména těchto témat:

průmyslová opatření k zajištění provozní bezpečnosti rumunských jaderných elektráren,

zlepšení odborné přípravy vedoucích pracovníků a ostatního personálu jaderných zařízení,

zlepšení rumunských právních a správních předpisů o jaderné bezpečnosti a posílení orgánů dozoru a jejich prostředků,

jaderná bezpečnost, připravenost na mimořádné jaderné události a jejich řízení,

ochrana před zářením, včetně sledování záření emitovaného do životního prostředí,

potíže s palivovým cyklem a ochrana jaderných materiálů,

nakládání s radioaktivním odpadem,

vyřazení z provozu a demontáž jaderných zařízení,

dekontaminace.

3.   Spolupráce bude zahrnovat výměnu informací a zkušeností a činnost v oblasti výzkumu a vývoje v souladu s článkem 76.

Článek 81

Životní prostředí

1.   Strany rozvíjejí a posilují svou spolupráci v oblasti životního prostředí a lidského zdraví, kterou považují za prioritní.

2.   Spolupráce se zaměří na boj se zhoršováním životního prostředí, a zejména na:

účinné sledování úrovní znečištění; informační systémy o stavu životního prostředí,

boj proti místnímu, regionálnímu a přeshraničnímu znečištění ovzduší a vody a znečištění přesahujícímu hranice států,

ekologickou obnovu,

udržitelnou, účelnou a ekologicky účinnou výrobu a využívání energie; bezpečnost průmyslových závodů,

klasifikaci chemických látek a bezpečné nakládání s nimi,

jakost vody, zejména přeshraničních vodních toků (Dunaj, Černé moře),

snižování produkce odpadu, jeho recyklaci a bezpečné odstranění, provádění Basilejské úmluvy,

vliv zemědělství na životní prostředí; erozi půdy; chemické znečištění,

ochranu lesů,

zachování biodiverzity,

územní plánování, včetně plánování výstavby a urbanistického plánování,

využívání hospodářských a daňových nástrojů,

změny globálního klimatu,

environmentální vzdělávání a informovanost.

3.   Spolupráce se bude zejména uskutečňovat prostřednictvím:

výměny informací a odborníků, včetně informací a odborníků z oblasti předávání čistých technologií a bezpečného a environmentálně šetrného využití biotechnologií,

programů odborné přípravy,

společné výzkumné činnosti,

sbližování práva (normy Společenství),

spolupráce na regionální úrovni (včetně spolupráce v rámci Evropské agentury pro životní prostředí, až ji Společenství zřídí) a na mezinárodní úrovni,

rozvoje strategií, zejména pokud jde o globální a klimatické otázky,

studií o vlivech na životní prostředí.

Článek 82

Vodní hospodářství

Strany rozvinou spolupráci v různých oblastech vodního hospodářství se zvláštním ohledem na:

environmentálně šetrné využití vod povodí, řek a jezer přesahujících hranice států,

harmonizací předpisů o vodním hospodářství, a prostředky technické regulace vod (směrnice, limity, normy, normativní a logistická opatření),

modernizace výzkumu a vývoje a vědeckého základu vodního hospodářství.

Článek 83

Doprava

1.   Strany rozvíjejí a posilují svou spolupráci s cílem umožnit Rumunsku:

restrukturalizovat a modernizovat dopravu,

zlepšovat pohyb osob a zboží a přístup k dopravnímu trhu odstraňováním správních, technických a jiných překážek,

usnadňovat tranzitní přepravu Společenství přes Rumunsko pro silniční, železniční, vnitrozemskou vodní a kombinovanou dopravu,

dosáhnout provozních norem srovnatelných s úrovní ve Společenství.

2.   Spolupráce zahrnuje zejména tyto oblasti:

ekonomické, právní a technické programy odborné přípravy,

poskytování technické pomoci a poradenství a výměna informací,

poskytování prostředků na rozvoj rumunské dopravní infrastruktury.

3.   Spolupráce zahrnuje tyto prioritní oblasti:

výstavba a modernizace silniční dopravy včetně postupného usnadňování podmínek tranzitu,

řízení železnic a letišť včetně spolupráce mezi příslušnými vnitrostátními orgány,

modernizaci silniční, vnitrozemské vodní, železniční, přístavní a letištní infrastruktury na hlavních trasách společného zájmu a na transevropských spojích,

územní plánování, včetně stavebního a urbanistického plánování spojeného s dopravou,

zlepšení technického vybavení, aby splňovalo normy Společenství, zejména v oblasti silniční a železniční dopravy, multimodální a tranzitní dopravy,

vytvoření důsledných dopravních politik slučitelných s politikami platnými ve Společenství,

podporu společných technologických a výzkumných programů v souladu s článkem 76.

Článek 84

Telekomunikace, poštovní služby a vysílání

1.   Strany rozšíří a posílí spolupráci v této oblasti a za tím účelem budou podnikat zejména tyto činnosti:

výměna informací o politikách v oblasti telekomunikací, poštovních služeb a rozhlasového a televizního vysílání,

výměnu technických a dalších informací a organizování seminářů, odborných setkání a konferencí pro odborníky obou stran,

vzdělávací a poradenská činnost,

uskutečňování převodu technologií,

provádění společných projektů příslušnými subjekty obou stran,

podpora evropských norem, systémů osvědčování a regulace,

podpora nových komunikačních zařízení, služeb a instalací, zejména s komerčními aplikacemi.

2.   Tyto činnosti se zaměří na následující prioritní oblasti:

modernizaci rumunské telekomunikační sítě a její zapojení do evropské a světové sítě,

spolupráce v rámci struktur pro evropskou normalizaci,

integraci transevropských systémů; právní a regulační aspekty telekomunikací,

řízení telekomunikačních, poštovních a vysílacích služeb v nových ekonomických podmínkách: organizační struktury, strategie a plánování, zásady nákupu,

územní plánování, včetně plánování výstavby a urbanistického plánování,

modernizaci rumunských poštovních a vysílacích služeb, včetně právních a regulačních hledisek.

Článek 85

Bankovnictví, pojišťovnictví, ostatní finanční služby a spolupráce při kontrole

1.   Strany spolupracují s cílem vytvořit a rozvíjet vhodný rámec pro podporu odvětví bankovnictví, pojišťovnictví a finančních služeb v Rumunsku.

a)

Spolupráce se zaměří na tyto oblasti:

zlepšení účinných účetních a auditorských systémů v Rumunsku na základě norem Společenství,

posílení a restrukturalizace bankovních a finančních systémů,

zlepšení a harmonizace systému dozoru a regulačního systému pro bankovní a finanční služby,

příprava terminologických slovníčků,

výměna informací, zejména pokud jde o navrhované právní předpisy.

b)

Za tímto účelem bude spolupráce zahrnovat poskytování technické pomoci a odborné přípravy.

2.   Strany budou spolupracovat s cílem rozvíjet v Rumunsku účinné kontrolní systémy podle standardních metod a postupů Společenství.

Článek 86

Měnová politika

Na žádost rumunských orgánů poskytne Společenství technickou pomoc určenou na podporu úsilí Rumunska o zavedení plné směnitelnosti leu a o postupné sblížení jeho politiky s politikou Evropského měnového systému. To bude zahrnovat neformální výměnu informací o zásadách a fungování Evropského měnového systému.

Článek 87

Praní peněz

1.   Strany zřídí rámec spolupráce s cílem znemožnit používání jejich finančních soustav k praní výnosů pocházejících z trestné činnosti obecně, a zejména z trestných činů souvisejících s drogami.

2.   Spolupráce v této oblasti zahrnuje správní a technickou pomoc za účelem zřízení vhodných norem zaměřených proti praní peněz, které jsou rovnocenné normám, jež v této oblasti přijalo Společenství a mezinárodní fóra, včetně Financial Action Task Force (FATF).

Článek 88

Regionální rozvoj

1.   Strany posílí vzájemnou spolupráci v oblasti regionálního rozvoje a územního plánování.

2.   Za tímto účelem mohou být přijata kterákoli z dále uvedených opatření:

výměna informací mezi vnitrostátními, regionálními nebo místními orgány o regionální politice a o politice územního plánování a podle potřeby poskytování pomoci Rumunsku při formulaci takové politiky,

společné akce regionálních a místních orgánů v oblasti hospodářského rozvoje,

společné akce regionálních a místních orgánů v oblasti hospodářského rozvoje,

výměnné návštěvy za účelem zkoumání možností spolupráce a pomoci,

výměna zaměstnanců státní správy nebo odborníků,

poskytování technické pomoci se zvláštním důrazem na rozvoj znevýhodněných oblastí,

vytváření programů na výměnu informací a zkušeností, včetně formy seminářů.

Článek 89

Spolupráce v sociální oblasti

1.   V oblasti zdraví a bezpečnosti rozvíjejí strany vzájemnou spolupráci s cílem zlepšit úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti pracujících, vycházejíce z úrovně ochrany existující ve Společenství. Spolupráce zahrnuje zejména:

poskytování technické pomoci,

výměnu odborníků,

spolupráci mezi firmami,

informační, správní a další potřebnou pomoc firmám a odborné vzdělávání,

spolupráci v oblasti veřejného zdraví.

2.   Pokud jde o zaměstnanost, spolupráce mezi stranami se zaměří zejména na tyto činnosti:

organizace trhu práce,

služby při hledání zaměstnání a poradenství pro povolání,

plánování a provádění regionálních restrukturalizačních programů,

podporu rozvoje místní zaměstnanosti.

Spolupráce v této oblasti se realizuje prostřednictvím akcí jako je zpracování studií, poskytování služeb odborníků, informace a odborné vzdělávání.

3.   Pokud jde o sociální zabezpečení, spolupráce mezi stranami se zaměří na přizpůsobení rumunského systému sociálního zabezpečení nové hospodářské a sociální situaci, zejména poskytováním služeb odborníků, informacemi a odborným vzděláváním.

Článek 90

Cestovní ruch

Strany posílí a rozvinou vzájemnou spolupráci, která zahrnuje:

usnadňování obchodu v oblasti cestovního ruchu a podporu turistické výměny mezi mladými lidmi,

zvětšení toků informací mezinárodními sítěmi, databázemi atd.,

převod know-how prostřednictvím odborné přípravy, výměn, seminářů,

studování možností společných akcí (přeshraniční projekty, partnerská města atd.),

členství Rumunska v příslušných evropských turistických organizacích,

harmonizaci statistických systémů a pravidel cestovního ruchu,

výměnu názorů a zajištění vhodné výměny informací o významných záležitostech společného zájmu, které mají vliv na odvětví cestovního ruchu,

technická pomoc pro komerční rozvoj infrastruktury prospěšné pro oblast cestovního ruchu.

Článek 91

Malé a střední podniky

1.   Strany hodlají rozvíjet a posilovat malé a střední podniky (MSP), zejména v soukromém sektoru, jakož i spolupráci mezi malými a středními podniky ve Společenství a v Rumunsku.

2.   Podporují výměnu informací a know-how v následujících oblastech:

v případě potřeby zlepšování právních, správních, technických, daňových a finančních podmínek pro zřizování a rozšiřování malých a středních podniků a pro přeshraniční spolupráci,

poskytování specializovaných služeb požadovaných malými a středními podniky (vzdělávání vedoucích pracovníků, účetnictví, uvádění na trh, jakost, kontrola atd.) a posilování agentur, které takové služby poskytují,

vytvoření vhodných vazeb se subjekty ve Společenství za účelem zlepšení toku informací pro malé a střední podniky a podpory přeshraniční spolupráce (např. BC-NET, Euro-info centra, konference atd.).

3.   Spolupráce bude zahrnovat poskytování technické pomoci, zejména pro vytvoření vhodné institucionální podpory malých a středních podniků na národní i regionální úrovni, v oblasti finančních, vzdělávacích, poradenských, technologických a marketingových služeb.

Článek 92

Informace a komunikace

1.   Společenství a Rumunsko podniknou vhodné kroky na podporu účinné vzájemné výměny informací. Prioritu budou mít programy zaměřené na poskytování základních informací o Společenství široké veřejnosti a specializovaných informací odborným kruhům v Rumunsku, včetně přístupu do databází Společenství, pokud to je možné.

Článek 93

Ochrana spotřebitele

1.   Strany spolupracují s cílem dosáhnout plné slučitelnosti systémů ochrany spotřebitele v Rumunsku a ve Společenství.

2.   Za tímto účelem spolupráce zahrne podle stávajících možností tyto oblasti:

výměna informací a odborníků,

přístup do databází Společenství,

vzdělávací činnost a technická pomoc.

Článek 94

Cla

1.   Cílem spolupráce je zaručit dodržování všech ustanovení, která mají být přijata v souvislosti s obchodem, a dosáhnout sblížení rumunského celního systému a celního systému Společenství, což pomůže usnadnit liberalizaci plánovanou podle této dohody.

2.   Spolupráce bude zahrnovat zejména tyto oblasti:

výměna informací,

zavedení jednotného správního dokladu a kombinované nomenklatury,

vzájemné propojení mezi tranzitními režimy Společenství a Rumunska,

zjednodušení kontrol a náležitostí v přepravě zboží,

organizování seminářů a umisťování praktikantů,

Technická pomoc se poskytuje podle potřeby.

3.   Aniž je tím dotčena další spolupráce uvedená v této dohodě, zejména v článku 97, vzájemná pomoc mezi správními orgány stran v celních věcech bude probíhat v souladu s ustanoveními protokolu 6.

Článek 95

Spolupráce v oblasti statistiky

1.   Cílem spolupráce v této oblasti je vyvinutí účinnného statistického systému, který rychle a včaS poskytuje spolehlivé statistiky potřebné pro podporu a sledování procesu hospodářské reformy a pro přispění k rozvoji soukromého podnikání v Rumunsku.

2.   Strany spolupracují zejména v těchto oblastech:

posílení rumunského statistického aparátu,

dosahování harmonizace se standardními mezinárodními metodami, normami a klasifikacemi (zvláště Společenství),

poskytování údajů potřebných pro podporu a sledování hospodářské reformy,

poskytování vhodných makroekonomických a mikroekonomických údajů hospodářským subjektům v soukromém sektoru,

zaručení důvěrného charakteru údajů,

výměna statistických informací.

výstavba databází.

3.   Společenství poskytne v případě potřeby technickou pomoc.

Článek 96

Ekonomika

1.   Společenství a Rumunsko usnadní proceS hospodářských reforem a integrace koordinací hospodářské politiky vzájemnou spoluprací směřující k lepšímu pochopení základních prvků svých hospodářství a plánu a provádění hospodářské politiky v tržním hospodářství.

2.   Za tímto účelem budou Společenství a Rumunsko:

provádět výměnu informací o makroekonomickém výkonu a vyhlídkách a o rozvojových strategiích,

analyzovat společně hospodářské otázky společného zájmu včetně vytváření rámce hospodářské politiky a nástrojů k jejímu provádění,

podporovat, zvláště prostřednictvím programu Akce pro spolupráci v ekonomice (ACE), širokou spolupráci mezi ekonomy a manažery ve Společenství a v Rumunsku s cílem urychlovat předávání know-how pro navrhování hospodářských politik a umožňovat širokou distribuci výsledků výzkumu vztahujícího se k těmto politikám.

Článek 97

Boj proti drogám

1.   Spolupráce je zaměřena zejména na zvýšení účinnosti politik a opatření proti dodávkám a nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami a omezení zneužívání těchto látek.

2.   Strany se dohodnou na nutných metodách spolupráce pro dosažení těchto cílů, včetně metod provádění společných akcí. Jejich akce budou založeny na konzultacích a těsné koordinaci cílů a opatření přijatých v oblastech uvedených v odstavci 1.

3.   Spolupráce mezi stranami bude zahrnovat technickou a správní pomoc, která by se mohla týkat zejména těchto oblastí:

navrhování a provádění vnitrostátních právních předpisů,

vytvoření nebo posílení institucí, informačních center a sociálních a zdravotních center,

vzdělávání personálu a výzkum,

předcházení zneužití prvotních a dalších důležitých chemických látek k nedovolené výrobě omamných nebo psychotropních látek.

Spolupráce v této oblasti bude zahrnovat správní a technickou pomoc za účelem zavedení vhodných norem proti zneužívání dotyčných produktů, rovnocenných normám přijatým Společenstvím a příslušnými mezinárodními subjekty, zejména pracovní skupinou pro chemické výrobky (Chemical Action Task Force, CATF).

Strany se mohou dohodnout na zahrnutí dalších oblastí.

Článek 98

Státní správa

Strany podpoří spolupráci mezi svými orgány státní správy, včetně zřizování výměnných programů, za účelem zlepšení vzájemné znalosti struktury a činnosti svých příslušných systémů.

HLAVA VII

KULTURNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 99

1.   S přihlédnutím ke Slavnostnímu prohlášení o Evropské unii se strany zavazují podporovat, povzbuzovat a usnadňovat kulturní spolupráci. Tam, kde je to vhodné, mohou být programy kulturní spolupráce Společenství nebo jednoho nebo více členských států rozšířeny na Rumunsko a mohou být rozvíjeny další aktivity oboustranného zájmu.

Tato spolupráce může pokrývat zejména tyto oblasti:

výměna nekomerčních uměleckých děl a umělců,

překlady literárních děl,

uchovávání a obnova památek a lokalit (architektonické a kulturní dědictví),

vzdělávání pracovníků v oblasti kultury,

organizace kulturních akcí zaměřených na Evropu.

rozšiřování informací o významných kulturních akcích, včetně odborné přípravy rumunských odborníků v této oblasti.

2.   Strany budou spolupracovat při podpoře audiovizuálního průmyslu v Evropě. Audiovizuální odvětví v Rumunsku by se zejména mohlo účastnit činností organizovaných Společenstvím v rámci programu MEDIA v souladu s postupy stanovenými subjekty odpovědnými za řízení jednotlivých činností a v souladus rozhodnutím Rady Evropských společenství ze dne 21. prosince 1990, kterým byl tento program zřízen. Společenství podpoří rumunské audiovizuální odvětví v účasti na příslušných programech Eureka.

Strany koordinují a případně harmonizují své politiky týkající se regulace přeshraničního vysílání, technických norem v audiovizuální oblasti a podpory evropské audiovizuální technologie.

Spolupráce by mohla zahrnovat mimo jiné výměnu programů, burz a materiálů pro vzdělávání novinářů a dalších profesionálů v oblasti médií.

HLAVA VIII

FINANČNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 100

Za účelem dosažení cílů této dohody a v souladu s články 101, 102, 104 a 105, aniž je dotčen článek 103, obdrží Rumunsko dočasnou finanční pomoc od Společenství ve formě grantů a půjček, včetně půjček od Evropské investiční banky v souladu s ustanoveními článku 18 statutu této banky, s cílem urychlit hospodářskou transformaci Rumunska a pomoci Rumunsku vyrovnat se s hospodářskými a sociálními důsledky restrukturalizace.

Článek 101

Tato finanční pomoc bude pokryta:

buď na víceletém základě v rámci programu Phare podle nařízení Rady (EHS) č. 3906/89, ve znění pozdějších předpisů, nebo v rámci nového finančního víceletého rámce vytvořeného Společenstvím po konzultacích s Rumunskem a s ohledem na důvody uvedené v článcích 104 a 105 této dohody,

půjčkami poskytnutými Evropskou investiční bankou až do uplynutí doby jejich dostupnosti; po konzultacích s Rumunskem stanoví Společenství maximální částku a dobu dostupnosti úvěrů od Evropské investiční banky pro Rumunsko v následujících letech.

Článek 102

Cíle a oblasti finanční pomoci Společenství se stanoví v rámcovém programu, na kterém se strany mezi sebou dohodnou. Strany o něm uvědomí Radu přidružení.

Článek 103

1.   Společenství v případě zvláštní potřeby a s ohledem na obecné zásady činnosti skupiny G-24 a dostupnost všech finančních zdrojů posoudí na žádost Rumunska a v koordinaci s mezinárodními finančními institucemi v kontextu skupiny G-24 možnost poskytnutí dočasné finanční pomoci:

na podporu opatření s cílem je zavést a udržet směnitelnost rumunské měny,

na podporu úsilí o střednědobou stabilizaci a strukturální změny, včetně pomoci pro platební bilanci.

2.   Tato finanční pomoc je podmíněna tím, že Rumunsko předloží programy podporované MMF v souvislosti se skupinou G-24, buď pro směnitelnost a/nebo restrukturalizaci svého hospodářství, že Společenství tyto programy přijme, že Rumunsko bude tyto programy trvale dodržovat, a že dojde k rychlému přechodu na systém financování ze soukromých zdrojů.

3.   Rada přidružení bude informována o podmínkách, za nichž bude tato pomoc poskytnuta, a o dodržování povinností, k nimž se Rumunsko ohledně této pomoci zaváže.

Článek 104

Finanční pomoc Společenství se vyhodnotí s ohledem na vzniklé potřeby a úroveň rozvoje Rumunska, a na stanovené priority a absorpční kapacitu rumunské ekonomiky, na schopnost splácet půjčky a na pokrok směrem k tržnímu hospodářství a restrukturalizaci v Rumunsku.

Článek 105

S cílem umožnit optimální využití dostupných zdrojů strany zajistí, aby se příspěvky technické pomoci Společenství poskytovaly v úzké součinnosti s příspěvky z jiných zdrojů, kterými jsou například členské státy, další země včetně skupiny G-24, a mezinárodní finanční instituce jako Mezinárodní měnový fond, Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj a Evropská banka pro obnovu a rozvoj.

HLAVA IX

INSTITUCIONÁLNÍ, OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 106

Zřizuje se Rada přidružení, která dohlíží na provádění této dohody. Schází se na úrovni ministrů jednou za rok a tehdy, když to okolnosti vyžadují. Zkoumá všechny důležité otázky vzniklé v rámci této dohody a všechny další dvoustranné nebo mezinárodní otázky společného zájmu.

Článek 107

1.   Rada přidružení se skládá ze členů Rady Evropských společenství a ze členů Komise Evropských společenství na jedné straně a ze členů jmenovaných rumunskou vládou na straně druhé.

2.   Členové Rady přidružení se mohou nechat zastupovat v souladu s podmínkami stanovenými v jejím jednacím řádu.

3.   Rada přidružení přijme svůj jednací řád.

4.   V předsednictví Rady přidružení se střídá člen Rady Evropských společenství a člen rumunské vlády v souladu s ustanoveními stanovenými jejím jednacím řádem.

5.   Je-li to vhodné, Evropská investiční banka se účastní práce Rady přidružení jako pozorovatel.

Článek 108

Rada přidružení je oprávněna za účelem dosažení cílů této dohody a v případech uvedených v této dohodě přijímat rozhodnutí. Přijatá rozhodnutí jsou závazná pro obě strany, jež podniknou opatření nezbytná k provedení přijatých rozhodnutí. Rada přidružení může také vydávat vhodná doporučení.

Svá rozhodnutí a doporučení přijímá na základě dohody obou stran.

Článek 109

1.   Každá ze stran může předložit Radě přidružení jakýkoli spor týkající se používání nebo výkladu této dohody.

2.   Rada přidružení může tento spor urovnat prostřednictvím rozhodnutí.

3.   Každá ze stran je povinna přijmout opatření nezbytná k provedení rozhodnutí uvedeného v odstavci 2.

4.   V případě, že spor nebude možné urovnat podle odstavce 2, může kterákoliv strana oznámit druhé straně jmenování rozhodce; druhá strana poté musí do dvou měsíců jmenovat druhého rozhodce. Při používání tohoto postupu se Společenství a členské státy považují za jednu stranu sporu.

Rada přidružení jmenuje třetího rozhodce.

Rozhodnutí rozhodců se přijímají většinou hlasů.

Každá ze stran sporu je povinna přijmout opatření nezbytná k provedení rozhodnutí rozhodců.

Článek 110

1.   Radě přidružení je při výkonu jejích povinností nápomocen Výbor pro přidružení, složený z představitelů rumunské vlády na jedné straně a z představitelů Rady Evropských společenství a členů Komise Evropských společenství na straně druhé, obvykle na úrovni vyšších státních úředníků.

Rada přidružení ve svém jednacím řádu určí povinnosti Výboru pro přidružení, které zahrnují zejména přípravu jednání Rady přidružení, a způsob fungování výboru.

2.   Rada přidružení může delegovat na Výbor pro přidružení kterékoli své pravomoci. V takovém případě Výbor pro přidružení přijímá rozhodnutí v souladu s podmínkami uvedenými v článku 108.

Článek 111

Rada přidružení může rozhodnout o zřízení jakéhokoli dalšího zvláštního výboru nebo orgánu, který jí je nápomocen při plnění úkolů.

Rada přidružení stanoví ve svém jednacím řádu složení, úkoly a způsob činnosti těchto výborů nebo orgánů.

Článek 112

Zřizuje se Parlamentní výbor pro přidružení. Je fórem pro členy rumunského parlamentu a Evropského parlamentu, ve kterém se budou scházet a vyměňovat si názory. Schází se ve lhůtách, které si sám určí.

Článek 113

1.   Parlamentní výbor pro přidružení tvoří členové Evropského parlamentu na jedné straně a členové rumunského parlamentu na straně druhé.

2.   Parlamentní výbor pro přidružení přijme svůj jednací řád.

3.   V předsednictví parlamentního výboru pro přidružení se střídají Evropský parlament a rumunský parlament v souladu s ustanoveními zakotvenými v jeho jednacím řádu.

Článek 114

Parlamentní výbor pro přidružení si může vyžádat příslušné informace týkající se provádění této dohody od Rady přidružení, která pak výboru požadované informace poskytne.

Parlamentní výbor pro přidružení je informován o rozhodnutích Rady přidružení.

Parlamentní výbor pro přidružení může Radě přidružení podávat doporučení.

Článek 115

V rámci působnosti této dohody se každá ze stran zavazuje zajistit, aby fyzické a právnické osoby druhé strany měly bez diskriminace ve srovnání s jejími vlastními státními příslušníky přístup k příslušným soudům a správním orgánům stran, aby mohly hájit svá individuální a vlastnická práva, včetně práv týkajících se duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví.

Článek 116

Tato dohoda nebrání smluvní straně, aby přijala opatření:

a)

která považuje za nezbytná pro zabránění úniku informací, který by byl v rozporu s jejími zásadními bezpečnostními zájmy;

b)

která se týkají výroby zbraní nebo obchodu s nimi, s municí nebo válečným materiálem nebo výzkumu, vývoje nebo výroby nepostradatelné pro obranné účely za předpokladu, že tato opatření nepoškodí podmínky hospodářské soutěže, pokud jde o produkty, které nejsou výhradně určeny pro vojenské účely;

c)

která považuje za nezbytná pro vlastní bezpečnost v případě vážných vnitřních nepokojů, jež ohrožují zachovávání práva a pořádku, v době války nebo vážného mezinárodního napětí, jež vytváří hrozbu války, nebo pro plnění závazků, které přijala za účelem zachování míru a mezinárodní bezpečnosti.

Článek 117

1.   V oblastech upravených touto dohodou, a aniž jsou dotčena zvláštní opatření v ní obsažená:

úprava uplatňovaná Rumunskem vůči Společenství nesmí působit diskriminaci mezi členskými státy, jejich státními příslušníky nebo jejich společnostmi či firmami,

úprava uplatňovaná Společenstvím vůči Rumunsku nesmí působit diskriminaci mezi rumunskými státními příslušníky nebo jejich společnostmi či firmami.

2.   Ustanovením odstavce 1 není dotčeno právo stran uplatňovat příslušná opatření svých daňových předpisů vůči daňovým poplatníkům, kteří se nenacházejí ve stejné situaci, pokud jde o místo jejich pobytu.

Článek 118

Produkty pocházející z Rumunska nepožívají při dovozu do Společenství výhodnějšího zacházení, než jaké uplatňují členské státy mezi sebou.

Zacházení poskytnuté Rumunsku podle hlavy IV a kapitoly I hlavy V nesmí být výhodnější než zacházení, které si poskytují členské státy mezi sebou.

Článek 119

1.   Strany přijmou veškerá obecná nebo zvláštní opatření potřebná ke splnění svých povinností podle této dohody. Dohlížejí na to, aby bylo dosaženo cílů vyjádřených v této dohodě.

2.   Domnívá-li se některá ze stran, že druhá strana neplní své závazky vyplývající z této dohody, může přijmout vhodná opatření. Předtím, avšak s výjimkou zvlášť naléhavých případů, poskytne Radě přidružení všechny související informace, které jsou nezbytné pro důkladné posouzení situace, s cílem nalézt řešení přijatelné pro obě strany.

Při výběru opatření musí být dána přednost takovým, která nejméně naruší působení této dohody. Tato opatření budou neprodleně oznámena Radě přidružení a budou předmětem konzultací v Radě přidružení, jestliže o to druhá strana požádá.

Článek 120

Dokud nebude dosaženo rovnocenných práv pro jednotlivce a hospodářské subjekty na základě této dohody, nejsou touto dohodou dotčena práva, která jim jsou poskytnuta na základě stávajících dohod mezi jedním nebo více členskými státy na jedné straně a Rumunskem na straně druhé, s výjimkou oblastí, které náleží do působnosti Společenství, a aniž jsou dotčeny závazky členských států vyplývající z této dohody v oblastech, které náleží do jejich působnosti.

Článek 121

Protokoly 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, a přílohy I až XIX tvoří nedílnou součást této dohody.

Článek 122

Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

Kterákoli ze stran může tuto dohodu vypovědět podáním výpovědi druhé straně. Tato dohoda pozbývá platnosti šest měsíců od data výpovědi.

Článek 123

Tato dohoda se na jedné straně vztahuje na území, na něž se vztahují Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství, Evropského společenství pro atomovou energii, a Evropského společenství uhlí a oceli, a to za podmínek stanovených v těchto smlouvách, na jedné straně, a na území Rumunska na straně druhé.

Článek 124

Tato dohoda je vyhotovena ve dvou prvopisech v anglickém, dánském, francouzském, italském, německém, nizozemském, portugalském, řeckém, španělském a rumunském jazyce, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Článek 125

Tuto dohodu schválí strany v souladu se svými vlastními postupy.

Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni, kdy si strany vzájemně oznámí, že postupy uvedené v prvním odstavci byly ukončeny.

Dnem vstupu v platnost tato dohoda nahrazuje Dohodu mezi Evropským hospodářským společenstvím, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Rumunskem o obchodu a hospodářské a obchodní spolupráci, podepsanou v Lucemburku dne 22. října 1990.

Článek 126

1.   V případě, že před dokončením postupů nezbytných pro vstup této dohody v platnost některé části této dohody, zejména části týkající se pohybu zboží, nabývají účinku v roce 1993 na základě prozatímní dohody mezi Společenstvím a Rumunskem, se smluvní strany dohodly, že za takových okolností se pro účely hlavy III, článků 64 a 67 této dohody, a protokolů 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 k této dohodě slovy „datum vstupu této dohody v platnost“ rozumí:

datum vstupu v platnost prozatímní dohody, pokud jde o povinnosti nabývající účinnosti od tohoto data, a

1. leden 1993, pokud jde o povinnosti nabývající účinnosti po datu vstupu v platnost, které jsou uvedeny s odkazem na datum vstupu v platnost.

2.   V případě vstupu v platnost po 1. lednu se použijí ustanovení protokolu 7.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.Εις πίστωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι έθεσαν τις υπογραφές τους στην παρούσα συμφωνία.In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Acordo.Drept pentru care subsemnaţii Plenipotenţiari au semnat prezentul Acord.

Hecho en Bruselas, el uno de febrero de mil novecientos noventa y tres.Udfærdiget i Bruxelles, den første februar nitten hundrede og treoghalvfems.Geschehen zu Brüssel am ersten Februar neunzehnhundertdreiundneunzig.Έγινε στις Βρυξέλλες, την πρώτη Φεбρουαρίου χίλια εννιακόσια εννενήντα τρία.Done at Brussels on the first day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-three.Fait à Bruxelles, le premier février mil neuf cent quatre-vingt-treize.Fatto a Bruxelles, addì primo febbraio millenovecentonovantatré.Gedaan te Brussel, de eerste februari negentienhonderd drieënnegentig.Feito em Bruxelas, em um de Fevereiro de mil novecentos e noventa e três.Încheiat la Bruxelles, în prima zi a lunii februarie, anul o mie nouă sute nouăzeci şi trei

Pour le royaume de BelgiqueVoor het Koninkrijk België

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireannFor Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Pela República Portuguesa

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por el Consejo y la Comisión de las Comunidades EuropeasFor Rådet og Kommissionen for De Europæiske FællesskaberFür den Rat und die Kommission der Europäischen GemeinschaftenΓια το Συμθούλιο και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ΚοινοτήτωνFor the Council and the Commission of the European CommunitiesPour le Conseil et la Commission des Communautés européennesPer il Consiglio e la Commissione delle Comunità europeeVoor de Raad en de Commissie van de Europese GemeenschappenPelo Conselho e Pela Comissão das Comunidades Europeias

Image

Pentru Rômania

Image


(1)  Dohoda vypracovaná v jedenácti úředních jazycích Evropské unie (v jazyce španělském, dánském, německém, řeckém, anglickém, francouzském, italském, nizozemském, portugalském, finském, švédském) byla zveřejněna v Úředním věstníku Úř. věst. L 357, 31.12.1994, s. 2.

Jazyková znění v jazyce českém, estonském, lotyšském, litevském, maďarském, maltském, polském, slovenském a slovinském se zveřejňují v tomto svazku zvláštního vydání z roku 2004.


SEZNAM PŘÍLOH

 

 

 

Strana

I

Články 9 a 19

Definice průmyslových a zemědělských produktů…

38

IIa

Čl. 10 odst. 2

Celní koncese Společenství…

39

IIb

Čl. 10 odst. 2

Celní koncese Společenství…

40

III

Čl. 10 odst. 3

Celní koncese Společenství…

41

IV

Čl. 11 odst. 1

Celní koncese Rumunska…

44

V

Čl. 11 odst. 2

Celní koncese Rumunska…

49

VI

Čl. 11 odst. 3

Celní koncese Rumunska: automobily…

51

VII

Čl. 11 odst. 5

Celní koncese kvót Rumunska…

52

VIII

Čl. 11 odst. 7

Rumunské koncese: rovnocenný účinek množstevním omezením dovozů…

53

IX

Čl. 14 odst. 3

Rumunské koncese: množstevní omezení vývozů…

54

X

Článek 18

Zpracované zemědělské produkty…

57

XI

Čl. 21 odst. 2

Zemědělské koncese Společenství…

58

XII

Čl. 21 odst. 4

Zvláštní zemědělské koncese Společenství…

62

XIII

Čl. 21 odst. 4

Zvláštní zemědělské koncese Rumunska…

65

XIV

Článek 24

Rybářské koncese Společenství…

70

XV

Článek 24

Rybářské koncese Rumunska…

72

XVI

Čl. 45 odst. 1

Usazování…

73

XVII

Čl. 45 odst. 2

Usazování: „vyjmutá odvětví“

74

XVIII

Články 45, 46,48 a 50

Usazování: „finanční služby…“

75

XIX

Článek 67

Duševní vlastnictví

77


SEZNAM PROTOKOLŮ

PROTOKOL

PŘÍSLUŠNÝ ČLÁNEK

NÁZEV

1

16

O textilních a oděvních výrobcích

2

17

O produktech, na něž se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO)

3

20

O obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty, uvedenými v článku 20 dohody, mezi Rumunskem a Společenstvím

4

35

O definici pojmu „původní produkty“ a o způsobech správní spolupráce

5

37

O zvláštních ustanoveních týkajících se obchodu mezi Rumunskem a Španělskem a Portugalskem

6

94

O vzájemné pomoci v celních záležitostech

7

126

O koncesích s ročními limity


ZÁVĚREČNÝ AKT

Zplnomocnění zástupci:

BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ,

DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO,

ŘECKÉ REPUBLIKY,

ŠPANĚLSKÉHO KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY,

IRSKA,

ITALSKÉ REPUBLIKY,

LUCEMBURSKÉHO VELKOVÉVODSTVÍ,

NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ,

PORTUGALSKÉ REPUBLIKY,

SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

smluvní strany Smlouvy o založení EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, Smlouvy o založení EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ UHLÍ A OCELI a Smlouvy o založení EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ PRO ATOMOVOU ENERGII (dále jen „členské státy“), a EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ PRO ATOMOVOU ENERGII a EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ UHLÍ A OCELI (dále jen „Společenství“),

na jedné straně,

a zplnomocnění zástupci RUMUNSKA,

na straně druhé,

kteří se sešli v Bruselu dnešního dne prvního února roku tisíc devět set devadesát tři k podpisu Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Rumunskem na straně druhé (dále jen „Evropská dohoda“), přijali tyto texty:

Evropskou dohodu a tyto protokoly:

Protokol 1

o textilních a oděvních výrobcích,

Protokol 2

o produktech, na něž se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO),

Protokol 3

o obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty uvedenými v článku 20 dohody, mezi Rumunskem a Společenstvím

Protokol 4

o definici pojmu „původní produkty“ a způsobech správní spolupráce

Protokol 5

o zvláštních ustanoveních týkajících se obchodu mezi Rumunskem a Španělskem a Portugalskem

Protokol 6

o vzájemné pomoci v celních záležitostech

Protokol 7

o koncesích s ročními limity

Zplnomocnění zástupci členských států a Společenství a zplnomocnění zástupci Rumunska přijali znění společných prohlášení uvedených níže a připojených k tomuto závěrečnému aktu:

 

Společné prohlášení k čl. 8 odst. 3 dohody,

 

Společné prohlášení k čl. 8 odst. 4 dohody,

 

Společné prohlášení k čl. 10 odst. 3 dohody,

 

Společné prohlášení k čl. 38 odst. 1 dohody,

 

Společné prohlášení k článku 38 dohody,

 

Společné prohlášení k článku 39 dohody,

 

Společné prohlášení k článku 40 dohody,

 

Společné prohlášení k čl. 45 odst. 7 dohody,

 

Společné prohlášení ke kapitole II hlavy IV dohody,

 

Společné prohlášení ke kapitole III hlavy IV dohody,

 

Společné prohlášení k čl. 57 odst. 3 dohody,

 

Společné prohlášení k článku 59 dohody,

 

Společné prohlášení k článku 60 dohody,

 

Společné prohlášení k článku 64 dohody,

 

Společné prohlášení k článku 67 dohody,

 

Společné prohlášení k článku 111 dohody,

 

Společné prohlášení k protokolu 1 k dohodě,

 

Společné prohlášení k protokolu 4 k dohodě,

 

Společné prohlášení k článku 5 protokolu 6 k dohodě.

Zplnomocnění zástupci členských států a Společenství a zplnomocnění zástupci Rumunska rovněž vzali na vědomí následující výměny dopisů, připojené k tomuto závěrečnému aktu:

 

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Rumunskem o tranzitu,

 

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Rumunskem o vnitrozemské dopravní infrastruktuře,

 

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Rumunskem o určitých ujednáních o živém skotu.

Zplnomocnění zástupci Rumunska vzali na vědomí prohlášení, která jsou dále vyjmenována a která se připojují k tomuto závěrečnému aktu:

 

Prohlášení Společenství k čl. 2 odst. 3 protokolu 1,

 

Prohlášení Společenství k čl. 9 odst. 1 bodu 3 a čl. 9 odst. 4 protokolu 2,

 

Prohlášení Společenství k čl. 9 odst. 4 protokolu 2,

 

Prohlášení Společenství k protokolu 2,

 

Prohlášení Společenství k čl. 21 odst. 4 dohody.

Zplnomocnění zástupci členských států a Společenství vzali na vědomí prohlášení uvedená níže a připojená k tomuto závěrečnému aktu:

 

Prohlášení Rumunska k článku 8 dohody,

 

Prohlášení Rumunska k čl. 14 odst. 3 dohody,

 

Prohlášení Rumunska k článku 21 dohody,

 

Prohlášení Rumunska k protokolu 4 k dohodě.

Hecho en Bruselas, el uno de febrero de mil novecientos noventa y tres.Udfærdiget i Bruxelles, den første februar nitten hundrede og treoghalvfems.Geschehen zu Brüssel am ersten Februar neunzehnhundertdreiundneunzig.Έγινε στις Βρυξέλλες, την πρώτη Φεбρουαρίου χίλια εννιακόσια εννενήντα τρία.Done at Brussels on the first day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-three.Fait à Bruxelles, le premier février mil neuf cent quatre-vingt-treize.Fatto a Bruxelles, addì primo febbraio millenovecentonovantatré.Gedaan te Brussel, de eerste februari negentienhonderd drieënnegentig.Feito em Bruxelas, em um de Fevereiro de mil novecentos e noventa e três.Încheiat la Bruxelles, în prima zi a lunii februarie, anul o mie nouă sute nouăzeci şi trei

Pour le royaume de BelgiqueVoor het Koninkrijk België

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireannFor Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Pela República Portuguesa

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por el Consejo y la Comisión de las Comunidades EuropeasFor Rådet og Kommissionen for De Europæiske FællesskaberFür den Rat und die Kommission der Europäischen GemeinschaftenΓια το Συμбούλιο και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ΚοινοτήτωνFor the Council and the Commission of the European CommunitiesPour le Conseil et la Commission des Communautés européennesPer il Consiglio e la Commissione delle Comunità europeeVoor de Raad en de Commissie van de Europese GemeenschappenPelo Conselho e Pela Comissão das Comunidades Europeias

Image

Pentru Rômania

Image


31.12.1994   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 358/3


EVROPSKÁ DOHODA

zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bulharskou republikou na straně druhé (1)

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

ŘECKÁ REPUBLIKA,

ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,

IRSKO,

ITALSKÁ REPUBLIKA,

LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

smluvní strany Smlouvy o založení EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, Smlouvy o založení EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ UHLÍ A OCELI a Smlouvy o založení EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ PRO ATOMOVOU ENERGII (dále jen „členské státy“), a

EVROPSKÉ HOSPODÁŘSKÉ SPOLEČENSTVÍ, EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ PRO ATOMOVOU ENERGII a EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ UHLÍ A OCELI (dále jen „Společenství“)

na jedné straně

a BULHARSKÁ REPUBLIKA (dále jen „Bulharsko“)

na straně druhé,

S OHLEDEM NA význam tradičních vztahů mezi Společenstvím, jeho členskými státy a Bulharskem a význam společně sdílených hodnot,

UZNÁVAJÍCE, že Společenství a Bulharsko si přejí posílit tyto vztahy a vytvořit těsné a trvalé vztahy založené na společném zájmu a vzájemnosti, které umožní Bulharsku zúčastnit se procesu evropské integrace, a posílit a rozšířit tak vztahy založené v minulosti zejména Dohodou o obchodu a obchodní a hospodářské spolupráci, podepsanou dne 8. května 1990,

S OHLEDEM NA příležitost pro vztah nové kvality, kterou nabízí vznik nové demokracie v Bulharsku,

S OHLEDEM NA odhodlání Společenství a jeho členských států a Bulharska posilovat politické a hospodářské svobody, které tvoří samotný základ přidružení,

UZNÁVAJÍCE zásadní povahu demokratických změn v Bulharsku, které se odehrávají pokojným způsobem a směřují k vybudování nového politického a hospodářského systému založeného na právním státu a lidských právech, politické pluralitě, a pluralitního systému mnoha politických stran, zahrnujícího svobodné a demokratické volby, a právní a hospodářské podmínky nezbytné pro rozvoj tržního hospodářství, jakož i potřebu v tomto procesu pokračovat a dokončit jej s pomocí Společenství,

S OHLEDEM NA pevné odhodlání Společenství a jeho členských států a Bulharska dodržovat zásady právního státu a lidských práv, včetně práv menšin, a plně provádět všechny další zásady a ustanovení obsažené v Závěrečném aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE), v závěrečných dokumentech z Vídně a Madridu, Pařížské chartě pro novou Evropu, stejně jako zásady a ustanovení Evropské energetické charty,

PŘEJÍCE SI podporovat zlepšování kontaktů mezi svými občany, stejně jako volný tok informací a myšlenek v souladu s dohodou stran v rámci KBSE,

VĚDOMY SI důležitosti této dohody pro vytváření a prohlubování systému stability v Evropě založeného na spolupráci, se Společenstvím jako jedním z jeho základních kamenů,

USUZUJÍCE, že by měl být vytvořen vztah mezi plným prováděním přidružení na jedné straně a pokračováním skutečného provádění politických, hospodářských a právních reforem v Bulharsku na straně druhé, stejně jako mezi zaváděním faktorů nezbytných pro spolupráci a skutečným sbližováním systémů stran, zejména s přihlédnutím k závěrům Bonnské konference KBSE,

PŘEJÍCE SI zřídit pravidelný politický dialog o dvoustranných a mezinárodních otázkách společného zájmu za účelem podpory a dokončení přidružení,

BEROUCE V ÚVAHU ochotu Společenství poskytovat Bulharsku rozhodující podporu pro dokončení přechodu na tržní hospodářství a pomáhat Bulharsku vyrovnávat se s hospodářskými a sociálními důsledky strukturálních změn,

BEROUCE v ÚVAHU dále ochotu Společenství zřizovat nástroje spolupráce a hospodářské, technické a finanční pomoci na globálním a víceletém základě,

S OHLEDEM NA odhodlání Společenství a Bulharska prosazovat zásady volného obchodu, zejména v souvislosti se zásadami Všeobecné dohody o clech a obchodu,

MAJÍCE NA MYSLI hospodářské a sociální nerovnosti mezi Společenstvím a Bulharskem a uznávajíce tak, že cíle tohoto přidružení by měly být dosaženy prostřednictvím vhodných ustanovení této dohody,

PŘESVĚDČENY, že tato dohoda vytvoří nové prostředí pro jejich hospodářské vztahy a zejména pro rozvoj obchodu a investic, nástrojů nezbytných pro hospodářskou restrukturalizaci a technologickou modernizaci bulharské ekonomiky,

PŘEJÍCE SI zřídit kulturní spolupráci a rozvíjet výměnu informací,

UZNÁVAJÍCE skutečnost, že konečným cílem Bulharska je stát se členem Společenství, a že toto přidružení podle názoru stran napomůže Bulharsku k dosažení tohoto cíle,

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ:

Robert URBAIN,

ministr zahraničního obchodu a evropských záležitostí;

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ:

Jørgen ØSTROM MØLLER,

státní tajemník pro zahraniční věci;

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO:

Klaus KINKEL,

spolkový ministr zahraničních věcí;

ŘECKÁ REPUBLIKA:

Michel PAPACONSTANTINOU,

ministr zahraničních věcí;

ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ:

Javier SOLANA,

ministr zahraničních věcí;

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA:

Elisabeth GUIGOU,

ministryně pro evropské záležitosti,

IRSKO:

Dick SPRING,

ministr zahraničních věcí;

ITALSKÁ REPUBLIKA:

Valdo SPINI,

státní tajemník pro zahraniční věci;

LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ:

Jacques POOS,

ministr zahraničních věcí;

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ:

P. KOOIJMANS,

ministr zahraničních věcí;

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA:

J. M. DURAO BARROSO,

ministr zahraničních věcí;

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA:

Douglas HURD,

státní tajemník pro záležitosti zahraničí a Britského společenství národů;

EVROPSKÉ HOSPODÁŘSKÉ SPOLEČENSTVÍ, EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ PRO ATOMOVOU ENERGII A EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ UHLÍ A OCELI:

Niels HELVEG PETERSEN,

ministr zahraničních věcí Dánského království, úřadující předseda Rady Evropských společenství;

Sir Leon BRITTAN,

člen Komise Evropských společenství;

Hans VAN DEN BROEK,

člen Komise Evropských společenství;

BULHARSKÁ REPUBLIKA:

Luben BEROV,

ministerský předseda a ministr zahraničních věcí;

DOHODLI NA TOMTO:

Článek 1

1.   Zakládá se přidružení mezi Společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Bulharskem na straně druhé.

2.   Cílem tohoto přidružení je:

poskytnout vhodný rámec pro politický dialog mezi stranami, umožňující rozvoj těsných politických vztahů,

postupně zřídit oblast volného obchodu mezi Společenstvím a Bulharskem, která zahrne téměř celý jejich vzájemný obchod,

podporovat rozšíření obchodu a harmonických hospodářských vztahů mezi stranami a podpořit tak dynamický hospodářský rozvoj a prosperitu Bulharska,

poskytnout základnu pro hospodářskou, finanční, kulturní a sociální spolupráci a pro pomoc Společenství Bulharsku,

podporovat úsilí Bulharska rozvíjet hospodářství a dokončit přechod k tržnímu hospodářství,

poskytnout vhodný rámec pro postupnou integraci Bulharska do Společenství. Za tímto účelem se v souladu s tržními mechanismy vytvoří nová pravidla, politiky a postupy a Bulharsko bude pracovat na splnění nezbytných požadavků v tomto ohledu,

zřídit instituce vhodné pro účinné fungování přidružení.

HLAVA I

POLITICKÝ DIALOG

Článek 2

Mezi stranami bude zahájen pravidelný politický dialog, který tyto strany hodlají rozvíjet a prohlubovat. Tento dialog doprovází a upevňuje sbližování mezi Společenstvím a Bulharskem, podporuje politické a hospodářské změny probíhající v této zemi a přispívá k vytváření nových vztahů solidarity a nových forem spolupráce. Politický dialog a spolupráce založené na sdílených hodnotách a cílech:

usnadní plnou integraci Bulharska do společenství demokratických národů a postupné sbližování se Společenstvím. Hospodářské sbližování, jež stanoví tato dohoda, povede k větší politické konvergenci,

povede k lepšímu vzájemnému porozumění a vzrůstající konvergenci postojů v mezinárodních otázkách, a zejména v otázkách, které mohou mít podstatné důsledky pro jednu nebo druhou stranu,

umožní každé straně vzít ve svém rozhodovacím procesu v úvahu postoj a zájmy druhé strany,

přispěje ke sbližování postojů stran v bezpečnostních otázkách a posílí bezpečnost a stabilitu v celé Evropě.

Článek 3

1.   Podle potřeby se konají setkání mezi předsedou Evropské rady a předsedou Komise Evropských společenství na jedné straně a prezidentem Bulharské republiky na straně druhé.

2.   Na ministerské úrovni probíhá politický dialog v rámci Rady přidružení. Ta má obecnou odpovědnost za všechny záležitosti, které jí strany svěří.

Článek 4

Strany stanoví další postupy a mechanismy politického dialogu, a to především v těchto formách:

setkání na úrovni vyšších úředníků (politických ředitelů) mezi představiteli Bulharska na jedné straně a předsednictví Rady Evropských společenství a Komise Evropských společenství na straně druhé,

plné využívání všech diplomatických spojení mezi stranami, včetně vhodných kontaktů na dvoustranné i mnohostranné úrovni, jako jsou jednání OSN, KBSE a další mnohostranná fóra,

začlenění Bulharska do skupiny zemí získávajících pravidelné informace o otázkách projednávaných v rámci Evropské politické spolupráce, jakož i výměna informací s cílem dosažení cílů uvedených v článku 2,

všechny další prostředky, které by přispěly ke konsolidaci, rozvoji a posílení tohoto dialogu.

Článek 5

Politický dialog na parlamentní úrovni probíhá v rámci Parlamentního výboru pro přidružení.

HLAVA II

OBECNÉ ZÁSADY

Článek 6

Úcta k demokratickým zásadám a lidským právům stanovená v Helsinském závěrečném aktu a Pařížské chartě pro novou Evropu je inspirací pro domácí i zahraniční politiku stran a zakládá podstatný prvek tohoto přidružení.

Článek 7

1.   Přidružení zahrnuje přechodné období v maximální době trvání deseti let, rozdělené do dvou po sobě jdoucích etap, z nichž každá potrvá v zásadě pět let. První etapa začíná vstupem této dohody v platnost.

2.   Rada přidružení, majíc na paměti, že zásady tržního hospodářství mají pro toto přidružení zásadní význam, pravidelně zkoumá používání této dohody a úspěchy Bulharska v procesu vedoucímu k systému tržního hospodářství na základě zásad stanovených v preambuli.

3.   Během období dvanácti měsíců předcházejících uplynutí první etapy se sejde Rada přidružení, aby rozhodla o přechodu do druhé etapy, stejně jako o možných změnách ohledně opatření, jež se týkají provádění ustanovení, jimiž se řídí druhá etapa. Přitom vezme v úvahu výsledky zkoumání uvedeného v odstavci 2.

4.   Dvě etapy stanovené v odstavcích 1, 2 a 3 se nepoužijí na hlavu III.

HLAVA III

VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ

Článek 8

1.   Společenství a Bulharsko postupně vytvoří oblast volného obchodu s přechodným obdobím trvajícím nejvýše deset let počínaje vstupem této dohody v platnost, v souladu s ustanoveními této dohody a v souladu s ustanoveními Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT).

2.   Kombinovaná nomenklatura zboží se používá pro klasifikaci zboží pro dovoz do Společenství. Na klasifikaci zboží pro dovoz do Bulharska se použije bulharský celní sazebník.

3.   Základní clo na každý produkt, na které se mají vztahovat postupná snižování podle této dohody, se rovná clu skutečně platnému erga omnes ke dni předcházejícímu vstupu této dohody v platnost.

4.   Jestliže po vstupu této dohody v platnost dojde k jakémukoliv obecnému snížení celních sazeb podle zásady erga omnes, a zejména ke snížení podle dohody o clech uzavřené jako výsledek Uruguayského kola GATT, tato snížená cla nahradí základní cla uvedená v odstavci 3 počínaje dnem, kdy se toto snížení uplatní.

5.   Společenství a Bulharsko si navzájem sdělí svá příslušná základní cla.

KAPITOLA I

Průmyslové výrobky

Článek 9

1.   Ustanovení této kapitoly se vztahují na výrobky pocházející ze Společenství a z Bulharska, které jsou uvedeny v kapitolách 25 až 97 kombinované nomenklatury a bulharského celního sazebníku, s výjimkou výrobků uvedených v příloze I.

2.   Ustanovení článků 10 až 14 včetně se nevztahují na výrobky uvedené v článcích 16 a 17.

Článek 10

1.   Dovozní cla Společenství na produkty pocházející z Bulharska, jiné než produkty uvedené v příloze IIa, IIb a III, se vstupem této dohody v platnost zrušují.

2.   Dovozní cla Společenství na produkty pocházející z Bulharska, uvedené v příloze IIa, se postupně zrušují podle tohoto harmonogramu:

v den vstupu této dohody v platnost se všechna cla sníží na 50 % základního cla,

jeden rok po dni vstupu této dohody v platnost se zbývající cla zrušují.

Dovozní cla Společenství na produkty pocházející z Bulharska, uvedené v příloze IIb, se od data vstupu dohody v platnost postupně snižují o 20 % základního cla ročně tak, aby bylo úplného zrušení dosaženo koncem čtvrtého roku po dni vstupu této dohody v platnost.

3.   Produkty pocházející z Bulharska, uvedené v příloze III, požívají výhod pozastavení dovozních cel v rámci limitů ročních celních kvót nebo stropů Společenství, které se postupně zvyšují v souladu s podmínkami uvedenými v této příloze tak, aby bylo úplného zrušení dovozních cel na příslušné produkty dosaženo nejpozději koncem pátého roku.

Současně se postupně odbourají dovozní cla, jež se mají použít na dovozní množství při vyčerpání kvóty nebo při opětovném vybírání cel u produktů, pro které platí celní strop, a to ročními sníženími o 15 % základního cla počínaje vstupem této dohody v platnost. Zbývající cla se zrušují koncem pátého roku.

4.   Množstevní omezení dovozů do Společenství a opatření s rovnocenným účinkem se u produktů pocházejících z Bulharska zrušují dnem vstupu této dohody v platnost.

Článek 11

1.   Bulharská dovozní cla na produkty pocházející ze Společenství, uvedené v příloze IV, se dnem vstupu této dohody v platnost zrušují.

2.   Bulharská dovozní cla na produkty pocházející ze Společenství, uvedené v příloze V, se postupně snižují podle tohoto harmonogramu:

jeden rok po vstupu této dohody v platnost se všechna cla sníží na 80 % základního cla,

tři roky po dni vstupu této dohody v platnost se všechna cla sníží na 40 % základního cla,

pět let po dni vstupu této dohody v platnost se zbývající cla zrušují.

3.   Bulharská dovozní cla na produkty pocházející ze Společenství, uvedené v příloze VI, se postupně snižují podle tohoto harmonogramu:

tři roky po dni vstupu této dohody v platnost se všechna cla sníží na 80 % základního cla,

pět let po dni vstupu této dohody v platnost se všechna cla sníží na 60 % základního cla,

šest let po dni vstupu této dohody v platnost se všechna cla sníží na 45 % základního cla,

sedm let po dni vstupu této dohody v platnost se všechna cla sníží na 30 % základního cla,

osm let po dni vstupu této dohody v platnost se všechna cla sníží na 15 % základního cla,

devět let po dni vstupu této dohody v platnost se zbývající cla zrušují.

4.   Množstevní omezení pro dovozy produktů pocházejících ze Společenství do Bulharska a opatření s rovnocenným účinkem se zrušují dnem vstupu této dohody v platnost, s výjimkou produktů uvedených v příloze VII, u kterých se tato opatření zrušují podle harmonogramu uvedeného v této příloze.

Článek 12

Ustanovení o zrušení dovozních cel se rovněž použijí na dovozní cla daňové povahy.

Článek 13

1.   Vstupem této dohody v platnost zruší Společenství pro dovozy z Bulharska veškeré poplatky s účinkem rovnocenným dovozním clům.

2.   Vstupem této dohody v platnost zruší Bulharsko pro dovozy ze Společenství veškeré poplatky s účinkem rovnocenným dovozním clům, s výjimkou poplatků uvedených v příloze VIII, které se zrušují podle harmonogramu v této příloze.

Článek 14

1.   Společenství a Bulharsko postupně nejpozději do konce pátého roku po vstupu této dohody v platnost zruší veškerá vývozní cla a poplatky s rovnocenným účinkem.

2.   Společenství zrušuje dnem vstupu této dohody v platnost množstevní omezení vývozů do Bulharska a veškerá opatření s rovnocenným účinkem.

3.   Bulharsko zrušuje dnem vstupu této dohody v platnost množstevní omezení vývozů do Společenství a veškerá opatření s rovnocenným účinkem, s výjimkou omezení uvedených v příloze IX, která se zrušují nejpozději do konce pátého roku po vstupu této dohody v platnost.

Článek 15

Každá ze stran prohlašuje, že je připravena snížit svá cla na obchod s druhou stranou rychleji, než je stanoveno v článcích 10 a 11, pokud to umožní její celková hospodářská situace a stav příslušného hospodářského odvětví.

Rada přidružení může za tímto účelem vydávat doporučení.

Článek 16

Protokol 1 stanoví opatření, která se použijí na textilní výrobky v něm uvedené.

Článek 17

Protokol 2 stanoví opatření, která se použijí na výrobky, na něž se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli.

Článek 18

1.   Ustanovení této kapitoly Společenství nebrání zachovat zemědělskou složku u cel na produkty uvedené v příloze X, pocházející z Bulharska.

2.   Ustanovení této kapitoly Bulharsku nebrání zavést zemědělskou složku u cel na produkty uvedené v příloze X, pocházející ze Společenství.

KAPITOLA II

Zemědělství

Článek 19

1.   Ustanovení této kapitoly se použijí na zemědělské produkty pocházející ze Společenství a z Bulharska.

2.   „Zemědělskými produkty“ se rozumějí produkty uvedené v kapitolách 1 až 24 kombinované nomenklatury a bulharského celního sazebníku a produkty uvedené v příloze I, avšak s výjimkou produktů rybolovu vymezených nařízením (EHS) č. 3687/91 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu.

Článek 20

Protokol 3 stanoví právní úpravu obchodování se zpracovanými zemědělskými produkty v něm uvedenými.

Článek 21

1.   Společenství zrušuje dnem vstupu dohody v platnost množstevní omezení dovozů zemědělských produktů pocházejících z Bulharska, která vyplývají z nařízení Rady (EHS) č. 3420/83 v podobě existující k datu jejího podpisu.

2.   Zemědělské produkty pocházející z Bulharska, uvedené v příloze XI, požívají dnem vstupu této dohody v platnost výhod snížení cel a dávek v rámci kvót Společenství za podmínek uvedených v této příloze.

3.   Zemědělské produkty pocházející ze Společenství, uvedené v příloze XIIa, se dovážejí do Bulharska bez množstevních omezení.

Zemědělské produkty pocházející ze Společenství, uvedené v příloze XIIb, podléhají množstevním omezením uvedeným v této příloze.

4.   Společenství a Bulharsko si vzájemně udělí koncese uvedené v přílohách XIII a XIV, na harmonickém a vzájemném základě, v souladu s podmínkami uvedenými v těchto přílohách.

5.   S přihlédnutím k objemu vzájemného obchodu se zemědělskými produkty, k jejich zvláštní citlivosti, k pravidlům společné zemědělské politiky Společenství, k pravidlům bulharské zemědělské politiky, k úloze zemědělství pro bulharskou ekonomiku a k důsledkům mnohostranných obchodních jednání v rámci Všeobecné dohody o clech a obchodu posoudí Společenství a Bulharsko v Radě přidružení pro jednotlivé produkty, na řádném a vzájemném základě, možnosti poskytnutí dalších vzájemných koncesí.

Článek 22

Bez ohledu na jiná ustanovení této dohody, a zejména článek 31, zahájí obě strany s ohledem na zvláštní citlivost zemědělských trhů okamžité konzultace pro nalezení vhodného řešení, pokud dovoz produktů pocházejících z jedné ze stran, jež podléhají koncesím poskytnutým v článku 21, vážně naruší trhy druhé strany. Do nalezení takového řešení může dotčená strana přijmout opatření, která pokládá za nezbytná.

KAPITOLA III

Rybolov

Článek 23

Ustanovení této kapitoly se použijí na produkty rybolovu pocházející ze Společenství a z Bulharska, na které se vztahuje nařízení (EHS) č. 3687/91.

Článek 24

Ustanovení čl. 21 odst. 5 se přiměřeně použije na produkty rybolovu.

KAPITOLA IV

Společná ustanovení

Článek 25

Ustanovení této kapitoly se použijí na obchod se všemi produkty, není-li zde nebo v protokolech 1, 2 nebo 3 stanoveno jinak.

Článek 26

1.   Ode dne vstupu této dohody v platnost se v obchodu mezi Společenstvím a Bulharskem nezavádějí žádná nová dovozní nebo vývozní cla nebo poplatky s rovnocenným účinkem, ani se nezvyšují dosud používaná cla nebo poplatky.

2.   Ode dne vstupu této dohody v platnost se v obchodu mezi Společenstvím a Bulharskem nezavádějí žádná nová množstevní dovozní nebo vývozní omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem, ani se nezpřísňují dosud používaná omezení.

3.   Aniž jsou dotčeny koncese udělené podle článku 21, ustanovení odstavců 1 a 2 tohoto článku nijak neomezují provádění příslušné zemědělské politiky Bulharska a Společenství nebo přijímání jakýchkoliv opatření podle těchto politik.

Článek 27

1.   Smluvní strany se zdrží zavedení jakékoliv vnitřní daně, která by přímo nebo nepřímo způsobila diskriminaci mezi produkty jedné smluvní strany a podobnými produkty pocházejícími z území druhé smluvní strany.

2.   Produkty vyvezené na území jedné ze smluvních stran nesmí být zvýhodněny vrácením vnitřní nepřímé daně nad rámec nepřímé daně, jež na ně byla uvalena.

Článek 28

1.   Tato dohoda nebrání zachování nebo zřizování celních unií, oblastí volného obchodu nebo režimů příhraničního obchodu, pokud nemění obchodní úpravy stanovené touto dohodou.

2.   V rámci Rady přidružení se mezi stranami uskuteční konzultace o dohodách zřizujících takové celní unie nebo oblasti volného obchodu a na vyžádání i o ostatních významných otázkách týkajících se jejich obchodní politiky vůči třetím zemím. Takové konzultace se uskuteční zejména v případě přistoupení třetího státu ke Společenství, s cílem zohlednit vzájemné zájmy Společenství a Bulharska uvedené v této dohodě.

Článek 29

Bulharsko může přijmout výjimečná opatření omezeného trvání ve formě zvýšených cel odchylně od ustanovení článku 11 a čl. 26 odst. 1.

Tato opatření se mohou týkat pouze vznikajících průmyslových odvětví nebo určitých odvětví procházejících restrukturalizací nebo čelících vážným obtížím, zejména tam, kde tyto obtíže působí výrazné sociální problémy.

Bulharská dovozní cla na produkty pocházející ze Společenství zaváděná formou těchto opatření nepřevýší 25 % ad valorem a zachovají preferenční prvek pro produkty pocházející ze Společenství. Celková hodnota dovozů produktů, které podléhají těmto opatřením, nepřevýší 15 % celkových dovozů průmyslových výrobků stanovených v kapitole I ze Společenství za poslední rok, za který jsou k dispozici statistiky.

Tato opatření se budou používat po dobu nejvýše pěti let, pokud Rada přidružení nepovolí delší období. Přestanou se používat nejpozději při uplynutí přechodného období.

Nesmějí se zavést žádná taková opatření týkající se daného produktu, pokud uplynuly více než tři roky od odstranění všech cel, množstevních omezení nebo poplatků, a opatření s rovnocenným účinkem pro tento produkt.

Bulharsko oznámí Radě přidružení jakákoli výjimečná opatření, která zamýšlí přijmout, a na žádost Společenství se o těchto opatřeních a o odvětvích, na něž se vztahují, v Radě přidružení před jejich použitím uskuteční konzultace. Při přijímání těchto opatření Bulharsko poskytne Radě přidružení harmonogram odstraňování cel zavedených podle tohoto článku. Tento harmonogram stanoví postupné odstraňování těchto cel prostřednictvím každoročního rovnoměrného snižování, které začne nejpozději dva roky po jejich zavedení. Rada přidružení může rozhodnout o odlišném harmonogramu.

Článek 30

Pokud jedna smluvní strana zjistí, že při obchodu s druhou smluvní stranou dochází k dumpingu ve smyslu článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu, může proti tomuto postupu přijmout vhodná opatření v souladu s Dohodou o použití článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu, s příslušnými vnitrostátními právními předpisy a s podmínkami a postupy stanovenými v článku 34.

Článek 31

Pokud se nějaký produkt dováží v takovém množství a za takových podmínek, že působí nebo hrozí, že způsobí:

závažnou újmu domácím výrobcům podobných nebo konkurenčních produktů na území jedné ze stran, nebo

vážné narušení některého hospodářského odvětví nebo obtíže, které by mohly vyvolat vážné zhoršení hospodářské situace v oblasti,

může Společenství nebo Bulharsko, ať se to týká kteréhokoliv z nich, přijmout příslušná opatření za podmínek a v souladu s postupy stanovenými v článku 34.

Článek 32

Pokud postup podle ustanovení článků 14 a 26 vede:

i)

ke zpětnému vývozu do třetí země, vůči níž vyvážející strana uplatňuje pro daný produkt množstevní omezení vývozu, vývozní cla nebo poplatky s rovnocenným účinkem,

nebo

ii)

k vážnému nedostatku nebo k hrozbě nedostatku produktu nezbytného pro vyvážející stranu,

a kde výše uvedené situace vedou nebo mohou vést k velkým obtížím pro vyvážející stranu, může tato strana přijmout příslušná opatření za podmínek a podle postupů stanovených v článku 34. Tato opatření nesmějí být diskriminační a zrušují se, pokud okolnosti již neodůvodňují jejich trvání.

Článek 33

Členské státy a Bulharsko postupně upraví státní monopoly obchodní povahy tak, aby ke konci pátého roku po vstupu této dohody v platnost neexistovala pro státní příslušníky členských států a Bulharska žádná diskriminace, pokud jde o podmínky opatřování a uvádění zboží na trh. Rada přidružení je informována o opatřeních přijatých za tímto účelem.

Článek 34

1.   V případě, že Společenství nebo Bulharsko podrobí dovozy produktů, jež mohou způsobit obtíže uvedené v článku 31, správnímu postupu, jehož cílem je rychlé poskytování informací o vývoji obchodních toků, oznámí to druhé straně.

2.   V případech uvedených v článcích 30, 31 a 32 ještě před přijetím opatření podle výše zmíněných článků nebo v případech, na něž se vztahuje odst. 3 písm. d), Společenství nebo Bulharsko, podle povahy případu, co nejrychleji poskytnou Radě přidružení veškeré důležité informace s cílem nalézt řešení přijatelné pro obě strany.

Při výběru opatření musí být dána přednost takovým opatřením, která co nejméně narušují fungování této dohody.

Ochranná opatření jsou neprodleně oznámena Radě přidružení a jsou předmětem pravidelných konzultací v rámci tohoto orgánu, zejména s ohledem na stanovení harmonogramu jejich zrušení za příznivějších okolností.

3.   Při provádění odstavce 2 se použijí následující ustanovení:

a)

Pokud jde o článek 31, problémy vyplývající ze situace uvedené v tomto článku se předloží k posouzení Radě přidružení, která může přijmout jakékoliv rozhodnutí nezbytné k jejich odstranění.

Jestliže Rada přidružení nebo vyvážející strana nepřijmou rozhodnutí, kterým by byly problémy odstraněny, nebo není-li dosaženo jiného uspokojivého řešení do třiceti dnů od předložení záležitosti, dovážející strana může přijmout příslušná opatření k odstranění problému. Tato opatření nesmí překročit meze, které jsou nezbytně nutné pro zamezení obtížím, které nastaly.

b)

Pokud jde o článek 30, Radě přidružení se případ dumpingu oznámí co nejdříve poté, co orgány dovážející strany zahájí šetření. Nebyl-li dumping ukončen nebo nebylo-li dosaženo jiného uspokojivého řešení do třiceti dnů od předložení záležitosti Radě přidružení, může dovážející strana přijmout příslušná opatření.

c)

Pokud jde o článek 32, obtíže vyplývající ze situací uvedených v tomto článku se předloží k posouzení Radě přidružení.

Rada přidružení může přijmout jakákoliv rozhodnutí nezbytná k odstranění těchto obtíží. Jestliže takové rozhodnutí nepřijme do třiceti dnů od předložení záležitosti, vyvážející strana může na vývoz daného produktu použít příslušná opatření.

d)

Tam, kde výjimečné okolnosti, které vyžadují okamžitá opatření, znemožňují předchozí oznámení nebo prozkoumání, podle povahy případu, může Společenství nebo Bulharsko v situacích uvedených v článcích 30, 31 a 32 bezodkladně použít prozatímní opatření předběžné opatrnosti nezbytná výlučně k zvládnutí dané situace a neprodleně je oznámí Radě přidružení.

Článek 35

Protokol 4 stanoví pravidla původu pro použití celních preferencí podle této dohody.

Článek 36

Tato dohoda nevylučuje zákazy nebo omezení dovozů, vývozů nebo tranzitu zboží na základě veřejné morálky, veřejné politiky nebo veřejné bezpečnosti; ochrany zdraví a života lidí, zvířat nebo rostlin; ochrany vyčerpatelných přírodních zdrojů; ochrany národních kulturních pokladů s uměleckou, historickou nebo archeologickou hodnotou; ochrany duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví nebo pravidel ohledně zlata a stříbra. Tyto zákazy nebo omezení však nesmí zakládat svévolnou diskriminaci nebo skryté omezování obchodu mezi smluvními stranami.

Článek 37

Protokol 5 stanoví zvláštní ustanovení, která se použijí na obchod mezi Bulharskem na jedné straně a Španělskem a Portugalskem na straně druhé.

HLAVA IV

POHYB PRACOVNÍKŮ, USAZOVÁNÍ, POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

KAPITOLA I

Pohyb pracovníků

Článek 38

1.   S výhradou podmínek a úprav platných v jednotlivých členských státech:

zacházení poskytované pracovníkům bulharské státní příslušností, kteří jsou legálně zaměstnáni na území členského státu, je prosté jakékoliv diskriminace založené na státní příslušnosti, pokud se týká pracovních podmínek, odměňování nebo propouštění v porovnání s vlastními státními příslušníky tohoto členského státu,

pro pracovníka, který je legálně zaměstnán na území členského státu, s výjimkou sezónních pracovníků a pracovníků, na něž se vztahují dvoustranné dohody ve smyslu článku 42, pokud tyto dohody nestanoví jinak, platí, že jeho manžel/ka a děti mají přístup na trh pracovních sil tohoto členského státu po dobu povoleného pracovního pobytu tohoto pracovníka.

2.   Bulharsko poskytne, s výhradou svých platných podmínek a úprav, zacházení uvedené v odstavci 1 pracovníkům, kteří jsou státními příslušníky členského státu a jsou legálně zaměstnáni na jeho území, stejně jako i jejich manželovi/manželce a dětem, které legálně pobývají na uvedeném území.

Článek 39

1.   V zájmu koordinace systémů sociálního zabezpečení pracovníků s bulharskou státní příslušností, kteří jsou legálně zaměstnáni na území členského státu, a jejich rodinných příslušníků, kteří tam legálně pobývají, a s výhradou podmínek a úprav platných v jednotlivých členských státech:

veškeré doby pojištění, zaměstnání nebo pobytu, které tito pracovníci prodělají v různých členských státech, se pro účely výplaty důchodů a anuit starobních, invalidních a pro případ smrti a pro účely zdravotní péče o takové pracovníky a jejich rodinné příslušníky sečtou,

jakékoliv důchody nebo anuity starobní, pro případ smrti, v důsledku pracovních úrazů nebo nemocí z povolání nebo invalidity z nich vyplývající, s výjimkou bezpříspěvkových požitků, jsou volně převoditelné v kursu použitelném podle právních předpisů dlužného členského státu nebo států,

dotčení pracovníci dostávají rodinné přídavky pro své rodinné příslušníky uvedené výše.

2.   Bulharsko poskytne pracovníkům, kteří jsou státními příslušníky členského státu a jsou legálně zaměstnáni na jeho území, a jejich rodinným příslušníkům, kteří tam legálně pobývají, zacházení podobné tomu, jež je uvedeno ve druhé a třetí odrážce odstavce 1.

Článek 40

1.   Rada přidružení přijme svým rozhodnutím vhodná ustanovení pro provedení cíle vytyčeného v článku 39.

2.   Rada přidružení přijme svým rozhodnutím pravidla správní spolupráce poskytující nezbytné řídící a kontrolní záruky používání ustanovení uvedených v odstavci 1.

Článek 41

Ustanovení přijatá Radou přidružení v souladu s článkem 40 se nedotknou práv ani závazků vyplývajících z dvoustranných dohod mezi Bulharskem a členskými státy, kde tyto dohody poskytují státním příslušníkům Bulharska nebo členských států výhodnější zacházení.

Článek 42

1.   S ohledem na situaci na trhu práce v členském státě, podle jeho právních předpisů a s ohledem na pravidla, jež v tomto členském státě platí v oblasti pohybu pracovníků:

stávající prostředky přístupu k zaměstnání pro pracovníky z Bulharska poskytované členskými státy na základě dvoustranných dohod by měly být zachovány, a pokud to je možné, zlepšeny,

ostatní členské státy příznivě zváží možnost uzavřít podobné dohody.

2.   Rada přidružení posoudí poskytnutí dalších zlepšení včetně prostředků přístupu k odborné přípravě v souladu s pravidly a postupy platnými v členských státech, a s ohledem na situaci na trhu práce v členských státech a ve Společenství.

Článek 43

Během druhé etapy uvedené v článku 7 nebo dříve, bude-li tak rozhodnuto, posoudí Rada přidružení další způsoby zlepšení pohybu pracovníků, s ohledem na mimo jiné sociální a hospodářskou situaci v Bulharsku a situaci zaměstnanosti ve Společenství. Rada přidružení za tímto účelem vydá doporučení.

Článek 44

V zájmu usnadnění restrukturalizace zdrojů pracovních sil vyplývající z hospodářské restrukturalizace v Bulharsku poskytne Společenství technickou pomoc při zřizování vhodného systému sociálního zabezpečení v Bulharsku podle článku 89.

KAPITOLA II

Usazování

Článek 45

1.   Počínaje vstupem dohody v platnost poskytne každý členský stát pro usazování bulharských společností a státních příslušníků a pro činnost bulharských společností a státních příslušníků usazených na jeho území zacházení, které není méně výhodné než zacházení, které poskytuje vlastním společnostem nebo státním příslušníkům, s výjimkou záležitostí uvedených v příloze XVa.

2.   Bulharsko:

i)

počínaje vstupem dohody v platnost poskytne pro usazování společností a státních příslušníků Společenství zacházení, které není méně výhodné, než jaké poskytuje svým vlastním společnostem a státním příslušníkům, s výjimkou odvětví a záležitostí uvedených v přílohách XVb a XVc, kde bude takové zacházení poskytnuto nejpozději ke konci přechodného období uvedeného v článku 7;

ii)

počínaje vstupem dohody v platnost poskytne pro činnost společností a státních příslušníků Společenství usazených v Bulharsku zacházení, které není méně výhodné, než zacházení, které poskytuje svým vlastním společnostem a státním příslušníkům.

3.   Ustanovení odstavce 2 tohoto článku se nevztahují na záležitosti uvedené v příloze XVd.

4.   Bulharsko během přechodného období uvedeného v odst. 2 bodu i) nepřijme žádné nové předpisy ani opatření, která zavádějí diskriminaci pokud jde o usazování společností a státních příslušníků Společenství na jeho území ve srovnání s vlastními společnostmi a státními příslušníky.

5.   Pro účely této dohody se:

a)

„usazováním“ rozumí:

i)

pokud jde o státní příslušníky, právo zahajovat a provádět ekonomické činnosti jako osoby samostatně výdělečně činné a zřizovat a řídit podniky, zvláště společnosti, které účinně ovládají. Samostatně výdělečná činnost a provozování obchodních podniků nezahrnuje hledání nebo přijímání zaměstnání na trhu práce ani právo na přístup na trh práce druhé strany. Ustanovení této kapitoly se nepoužijí na osoby, které nejsou výlučně samostatně výdělečně činné;

ii)

pokud jde o společnosti, právo zahajovat a provádět ekonomické činnosti prostřednictvím zakládání a řízení dceřiných společností, poboček a obchodních zastoupení;

b)

„dceřinou společností“ rozumí společnost, která je první společností účinně ovládána;

c)

„ekonomickými činnostmi“ rozumí zejména činnosti průmyslové či obchodní povahy, činnosti řemeslníků a svobodných povolání.

6.   Rada přidružení během přechodného období uvedeného v odst. 2 bodu i) pravidelně posuzuje možnost urychlit poskytování národního zacházení v odvětvích uvedených v přílohách XVb a XVc a možnost zahrnutí oblastí nebo záležitostí uvedených v příloze XVd do působnosti odst. 2 bodu i) tohoto článku. Změny těchto příloh mohou být provedeny na základě rozhodnutí Rady přidružení.

Po uplynutí přechodného období uvedeného v odst. 2 bodu i) může Rada přidružení na žádost Bulharska výjimečně, a pokud vznikne taková potřeba, rozhodnout na omezenou dobu o prodloužit dobu trvání vyloučení určitých oblastí nebo záležitostí uvedených v přílohách XVb a XVc.

Článek 46

1.   S výhradou ustanovení článku 45, s výjimkou finančních služeb popsaných v příloze XVb, může každá strana regulovat usazování a činnost společností a státních příslušníků na svém území do té míry, pokud tato regulace nediskriminuje společnosti a státní příslušníky druhé strany ve srovnání se svými vlastními společnostmi a státními příslušníky.

2.   Pokud jde o finanční služby popsané v příloze XVb, touto dohodou není dotčeno právo stran přijímat opatření nezbytná pro provádění své měnové politiky nebo pravidel bankovního dohledu s cílem zajistit ochranu investorů, depozitářů, pojištěnců nebo fiduciářů, nebo zajistit integritu a stabilitu finančního systému. Tato opatření nediskriminují společnosti a státní příslušníky druhé strany na základě státní příslušnosti ve srovnání se svými vlastními společnostmi a státními příslušníky.

Článek 47

S cílem usnadnit státním příslušníkům Společenství a Bulharska zahájení a provádění regulovaných odborných činností v Bulharsku a ve Společenství Rada přidružení posoudí, které kroky je nutné učinit pro vzájemné uznávání kvalifikace. Za tím účelem může přijmout veškerá nezbytná opatření.

Článek 48

Ustanovení článku 46 nebrání stranám použít zvláštní pravidla ohledně zřizování a provozování poboček a obchodních zastoupení společností druhé strany na svém území v případě, že nejsou zapsány v obchodním rejstříku první strany, kdy jsou tato pravidla odůvodněna právními nebo technickými rozdíly mezi takovými pobočkami a obchodními zastoupeními ve srovnání s pobočkami a obchodními zastoupeními společností zapsaných v obchodním rejstříku na jejím území, nebo kdy jsou v případě finančních služeb odůvodněna opatrností. Rozdíl v zacházení nepřesáhne rámec toho, co je nezbytně nutné v důsledku takových právních nebo technických rozdílů, nebo v případě finančních služeb popsaných v příloze XVb, důvodů opatrnosti.

Článek 49

1.   Pro účely této dohody se „společností Společenství“, a „bulharskou společností“ rozumí společnost, která byla založena v souladu s právními předpisy členského státu nebo Bulharska, a která má své sídlo, správní ústředí nebo hlavní provozovnu na území Společenství nebo Bulharska. Pokud však společnost založená v souladu s právními předpisy členského státu nebo Bulharska má na území Společenství nebo Bulharska pouze své sídlo, musí mít její činnost skutečnou a soustavnou vazbu na hospodářství jednoho z členských států nebo Bulharska.

2.   Pokud jde o mezinárodní námořní dopravu, státní příslušníci členských států nebo Bulharska, usazení mimo Společenství nebo Bulharsko, a společnosti provozující lodní dopravu usazené mimo Společenství nebo Bulharsko a ovládané státními příslušníky členského státu, popř. státními příslušníky Bulharska, rovněž požívají výhod ustanovení této kapitoly a kapitoly III této hlavy, pokud jsou jejich plavidla registrovaná v tomto členském státě nebo v Bulharsku, v souladu s jejich příslušnými právními předpisy.

3.   Pro účely této dohody se „státním příslušníkem Společenství“ a „bulharským státním příslušníkem“ rozumí fyzická osoba, která je státním příslušníkem jednoho z členských států nebo Bulharska.

4.   Ustanovení této dohody stranám nebrání přijmout opatření nezbytná k tomu, aby zabránily obcházení jejich opatření ohledně přístupu třetích zemí na jejich trh prostřednictvím ustanovení této dohody.

Článek 50

Pro účely této dohody se „finančními službami“ rozumějí činnosti popsané v příloze XVb. Rada přidružení může rozsah přílohy XVb rozšířit nebo pozměnit.

Článek 51

Během prvních pěti let následujících po vstupu této dohody v platnost, nebo pro odvětví uvedená v přílohách XVb a XVc během přechodného období uvedeného v článku 7, může Bulharsko zavést opatření, která se odchylují od ustanovení této kapitoly v oblasti usazování společností a státních příslušníků Společenství, pokud pro některá odvětví platí, že:

v nich probíhá restrukturalizace, nebo

čelí závažným obtížím, zvláště tam, kde tyto závažné obtíže v Bulharsku zahrnují závažné sociální problémy, nebo

hrozí zánik nebo drastické snížení celkového podílu bulharských společností nebo státních příslušníků na trhu, který v Bulharsku v daném odvětví zaujímají, nebo

se v Bulharsku jedná o nově vznikající odvětví.

Pro taková opatření platí, že:

i)

jejich použitelnost končí nejpozději dva roky po uplynutí pátého roku následujícího po datu vstupu této dohody v platnost a

ii)

musí být přiměřená a nezbytná pro účely nápravy situace a

iii)

se vztahují pouze na bulharské podniky vytvořené po vstupu takových opatření v platnost a nezavádějí diskriminaci, pokud jde o činnost společností nebo státních příslušníků Společenství usazených v Bulharsku již v době zavedení daného opatření, v porovnání s bulharskými společnostmi nebo státními příslušníky.

Rada přidružení může výjimečně na žádost Bulharska a v případě takové potřeby rozhodnout o prodloužení období uvedených v odrážce i) pro dané odvětví na omezenou dobu nepřekračující délku přechodného období uvedeného v článku 7.

Při navrhování a používání takových opatření poskytne Bulharsko, kdykoli je to možné, společnostem a státním příslušníkům Společenství preferenční zacházení a v žádném případě zacházení, které je méně výhodné, než zacházení, které je poskytováno společnostem a státním příslušníkům z kterékoli třetí země.

Před zavedením těchto opatření je Bulharsko bude konzultovat s Radou přidružení a neuvede je v účinnost před uplynutím jednoho měsíce od oznámení konkrétních opatření Radě přidružení ze strany Bulharska, kromě případů, kde hrozba nenapravitelné škody vyžaduje přijetí naléhavých opatření, a kdy bude Bulharsko konzultovat s Radou přidružení okamžitě po jejich zavedení.

Po uplynutí pátého roku následujícího po vstupu této dohody v platnost, nebo pro odvětví uvedená v přílohách XVb a XVc po uplynutí přechodného období uvedeného v článku 7, může Bulharsko přijmout taková opatření pouze se souhlasem Rady přidružení a za podmínek jí stanovených.

Článek 52

1.   Ustanovení této kapitoly se nepoužijí na služby v letecké dopravě, vnitrozemské vodní dopravě a námořní kabotážní dopravě.

2.   Rada přidružení může vydávat doporučení ke zlepšení usazování a činností v oblastech uvedených v odstavci 1.

Článek 53

1.   Bez ohledu na ustanovení kapitoly I této hlavy a v souladu s platnými právními předpisy hostitelské země podniku jsou příjemci práv usazování poskytovaných Bulharskem nebo Společenstvím oprávněni, aby prostřednictvím jedné ze svých dceřiných společností na území Bulharska nebo Společenství zaměstnávali nebo nechali zaměstnat pracovníky, kteří jsou státními příslušníky členských států Společenství nebo Bulharska, pokud jsou tito zaměstnanci klíčovým personálem ve smyslu odstavce 2 tohoto článku a jsou zaměstnáváni výlučně těmito příjemci nebo jejich dceřinými společnostmi. Povolení k pobytu a pracovní povolení platí pro tyto zaměstnance pouze po dobu výkonu tohoto zaměstnání.

2.   „Klíčovým personálem příjemců práv usazování“ (dále jen „organizace“), se rozumí:

a)

vedoucí pracovníci organizace, kteří především řídí podnik a kteří jsou pod obecným dohledem a vedením představenstva či akcionářů, a jejichž úkoly zahrnují:

řízení organizace, jejího oddělení či útvaru,

dohled nad prací a kontrolu práce ostatních kontrolních, odborných nebo vedoucích zaměstnanců,

osobní oprávnění přijímat a propouštět zaměstnance nebo doporučovat jejich přijetí a propuštění a v přijímání jiných opatření ohledně zaměstnanců;

b)

osoby zaměstnávané organizací, které mají vysokou nebo neobvyklou:

kvalifikaci pro daný druh práce nebo obchodu, vyžadující zvláštní technické znalosti,

znalosti nezbytné pro služby poskytované organizací, pro její výzkumné vybavení, technologie nebo řízení.

Toto může zahrnovat pracovníky povolání vyžadujících povolení, avšak nikoli výlučně.

Je nutné, aby každý takový pracovník již byl příslušnou organizací zaměstnán po dobu nejméně jednoho roku předcházejícího jeho převedení touto organizací.

Článek 54

1.   Ustanovení této kapitoly se použijí s výhradou omezení odůvodněných na základě veřejného pořádku, bezpečnosti nebo zdraví.

2.   Nepoužijí se na činnost, která je na území každé strany spojena, byť jen příležitostně, s výkonem úřední moci.

Článek 55

Na společnosti, které jsou kontrolovány a výhradně vlastněny společně bulharskými společnostmi nebo státními příslušníky a společnostmi nebo státními příslušníky Společenství, se rovněž vztahují ustanovení této kapitoly a kapitoly III této hlavy.

KAPITOLA III

Poskytování služeb mezi Společenstvím a Bulharskem

Článek 56

1.   V souladu s ustanoveními této kapitoly se strany zavazují podniknout kroky nezbytné k tomu, aby bylo společnostem Společenství a bulharským společnostem nebo státním příslušníkům Společenství nebo Bulharska, usazeným na území strany, která není totožná se stranou osoby, pro niž jsou služby určeny, postupně povoleno poskytovat služby, a vezmou přitom v úvahu rozvoj odvětví služeb na území obou stran.

2.   Ve shodě s liberalizačním procesem zmíněným v odstavci 1, a s výhradou ustanovení čl. 59 odst. 1 umožní strany dočasný pohyb fyzických osob, které poskytují služby, nebo které jsou zaměstnávány poskytovatelem služeb jako klíčový personál podle čl. 53 odst. 2, včetně fyzických osob, které jsou zástupci společnosti nebo státního příslušníka Společenství nebo Bulharska a usilují o dočasný vstup za účelem jednání o prodeji služeb nebo sjednání dohody o prodeji služeb pro tohoto poskytovatele služeb, kde tito zástupci nejsou sami zapojeni do přímého prodeje nebo do poskytování služeb veřejnosti.

3.   Rada přidružení podnikne opatření nezbytná pro postupné provádění ustanovení odstavce 1 tohoto článku.

Článek 57

Pokud jde o poskytování dopravních služeb mezi Společenstvím a Bulharskem, nahrazují se ustanovení článku 56 tímto:

1.

Strany se zavazují účinně provádět zásadu neomezeného přístupu na mezinárodní námořní trh a k mezinárodní námořní dopravě na obchodním základě.

a)

Výše uvedeným ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z Kodexu jednání liniových konferencí OSN, používaného jednou nebo druhou stranu této dohody.

Společnosti, které nejsou členy konference, mohou provozovat svou činnost v soutěži s konferencí, pokud dodržují zásadu korektní hospodářské soutěže na obchodním základě.

b)

Strany potvrzují své odhodlání zachovat prostředí svobodné soutěže jako základní rys obchodu s volně loženým suchým a tekutým nákladem.

2.

Při používání zásad uvedených v bodu 1 strany:

a)

nezačlení ustanovení o sdílení nákladu do budoucích dvoustranných dohod s třetím zeměmi, kromě výjimečných situací, kdy by společnosti liniové dopravy z jedné ze stran této dohody nemohly jinak neměly účinnou příležitost ucházet se o obchod do dotčené třetí země a z ní;

b)

v budoucích dvoustranných dohodách zakáží systém sdílení nákladu v případě volně loženého suchého a tekutého nákladu;

c)

při vstupu této dohody v platnost zruší všechna jednostranná opatření, správní, technické a ostatní překážky, které by mohly mít omezující nebo diskriminační účinky na svobodnou dodávku služeb v mezinárodní námořní dopravě.

3.

S cílem zajišťovat koordinovaný rozvoj a postupnou liberalizaci dopravy mezi stranami, přizpůsobenou jejich vzájemným obchodním potřebám se podmínky vzájemného přístupu na trh letecké a vnitrozemské dopravy řeší zvláštními dohodami o dopravě, sjednanými mezi stranami po vstupu této dohody v platnost.

4.

Před uzavřením dohod uvedených v odstavci 3 nepřijmou strany žádná opatření nebo akce, které by byly více omezující nebo diskriminační, než situace v den předcházející dni vstupu této dohody v platnost.

5.

Během přechodného období Bulharsko postupně přizpůsobí své právní předpisy včetně správních, technických a ostatních pravidel aktuálním právním předpisům Společenství v oblasti letecké a vnitrozemské dopravy do té míry, do jaké to poslouží cílům liberalizace a vzájemného přístupu na trhy stran, a usnadní pohyb osob a zboží.

6.

V souladu s pokrokem, jehož strany dosáhnou při realizaci cílů této kapitoly, Rada přidružení posoudí způsoby vytváření podmínek nezbytných pro zlepšování svobody poskytování leteckých a vnitrozemských dopravních služeb.

Článek 58

Pro záležitosti, jež jsou předmětem této kapitoly, platí ustanovení článku 54.

KAPITOLA IV

Obecná ustanovení

Článek 59

1.   Pro účely hlavy IV nebrání žádné ustanovení této dohody stranám v používání jejich právních a správních předpisů, které upravují vstup a pobyt, práci, pracovní podmínky, usazování fyzických osob a poskytování služeb za předpokladu, že je nebudou používat takovým způsobem, aby omezily nebo odstranily výhody vzniklé kterékoli straně na základě určitého ustanovení této dohody. Tímto ustanovením není dotčeno používání článku 54.

2.   Ustanovení kapitol II, III a IV hlavy IV se upraví rozhodnutím Rady přidružení podle výsledků jednání o službách, která probíhají v rámci Uruguayského kola, a zejména tak, aby bylo zajištěno, že podle kteréhokoliv ustanovení této dohody jedna strana poskytne druhé straně zacházení, které není méně výhodné, než zacházení, které je přiznáno podle ustanovení budoucí Všeobecné dohody o obchodu službami (GATS).

Do přistoupení Bulharska k budoucí dohodě GATS a aniž jsou dotčena jakákoli rozhodnutí, která může přijmout Rada přidružení,

i)

Společenství poskytne bulharským společnostem a státním příslušníkům zacházení, které není méně výhodné, než zacházení, které poskytne podle ustanovení budoucí dohody GATS společnostem a státním příslušníkům ostatních členů uvedené dohody,

ii)

Bulharsko poskytne společnostem a státním příslušníkům Společenství zacházení, které není méně výhodné, než zacházení, které Bulharsko poskytuje společnostem a státním příslušníkům z kterékoli třetí země.

3.   Vyloučení společností a státních příslušníků Společenství usazených v Bulharsku v souladu s ustanoveními kapitoly II hlavy IV z veřejné podpory, kterou Bulharsko poskytuje v oblasti veřejných vzdělávacích služeb, zdravotnictví, sociálních a kulturních služeb, se po dobu přechodného období uvedeného v článku 7 považuje za slučitelné s ustanoveními hlavy IV a s pravidly hospodářské soutěže uvedenými v hlavě V.

HLAVA V

PLATBY, KAPITÁL, HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ A OSTATNÍ HOSPODÁŘSKÁ USTANOVENÍ, SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

KAPITOLA I

Běžné platby a pohyb kapitálu

Článek 60

Strany se zavazují, že povolí veškeré platby na běžném účtu platební bilance ve volně směnitelné měně do té míry, do jaké se tyto platební transakce týkají pohybu zboží, služeb nebo osob mezi stranami, liberalizovaného podle této dohody.

Článek 61

1.   Pokud jde o transakce na kapitálovém účtu platební bilance, počínaje dnem vstupu této dohody v platnost, zajistí členské státy a Bulharsko volný pohyb kapitálu týkající se přímých investic uskutečněných ve společnostech, které byly založeny v souladu s právními předpisy hostitelské země, investic uskutečněných v souladu s kapitolou II hlavy IV, a likvidaci a repatriaci těchto investic a veškerého zisku, který z nich pochází.

Bez ohledu na výše uvedené ustanovení, tento volný pohyb, likvidace a repatriace budou zajištěny do konce první etapy uvedené v článku 7 pro všechny investice spojené s usazováním státních příslušníků Společenství, kteří podnikají v Bulharsku jako osoby samostatně výdělečně činné podle kapitoly II hlavy IV.

2.   Aniž je dotčen odstavec 1, členské státy od vstupu této dohody v platnost a Bulharsko od konce pátého roku následujícího po vstupu této dohody v platnost nezavedou žádná nová devizová omezení pro pohyb kapitálu a s ním spojené běžné platby mezi rezidenty Společenství a Bulharska a neučiní stávající úpravy více omezující.

3.   Ustanovení odstavců 1 a 2 nebrání Bulharsku uplatnit omezení investic uskutečňovaných v zahraničí bulharskými státními příslušníky a společnostmi. Likvidace nebo repatriace investic uskutečněných v Bulharsku a jakýchkoli výnosů z nich plynoucích však nesmí být dotčena.

4.   Strany uskuteční vzájemné konzultace s cílem usnadnit pohyb kapitálu mezi Společenstvím a Bulharskem za účelem podpory cílů této dohody.

Článek 62

1.   Během prvních pěti let následujících po dni vstupu této dohody v platnost podniknou strany opatření umožňující vytvoření podmínek nezbytných pro další postupné používání pravidel Společenství pro volný pohyb kapitálu.

2.   Koncem pátého roku od vstupu této dohody v platnost Rada přidružení přezkoumá způsoby, které umožní používání pravidel Společenství pro pohyb kapitálu v plném rozsahu.

Článek 63

S odkazem na ustanovení této kapitoly a bez ohledu na ustanovení článku 65, dokud nebude zavedena plná směnitelnost bulharské měny ve smyslu článku VIII Mezinárodního měnového fondu (MMF), může Bulharsko za výjimečných okolností uplatňovat devizová omezení při poskytování nebo přijímání krátkodobých a střednědobých úvěrů, pokud jsou taková omezení na Bulharsko uvalena pro účely poskytování těchto úvěrů a jsou povolena podle statusu Bulharska v rámci MMF.

Bulharsko uplatní tato omezení nediskriminačním způsobem. Jsou uplatňována tak, aby co nejméně narušila tuto dohodu. Bulharsko neprodleně uvědomí Radu přidružení o zavedení takových opatření a o veškerých jejich změnách.

KAPITOLA II

Hospodářská soutěž a ostatní hospodářská ustanovení

Článek 64

1.   Tyto postupy jsou neslučitelné s řádným fungováním této dohody, jelikož mohou ovlivnit obchod mezi Společenstvím a Bulharskem:

i)

veškeré dohody mezi podniky, rozhodnutí sdružení podniků a jednání podniků ve vzájemné shodě, jejichž cílem či výsledkem je předcházení, omezování nebo narušení hospodářské soutěže,

ii)

zneužívání dominantního postavení jedním nebo více podniky na území Společenství nebo Bulharska jako celku nebo na jeho podstatné části,

iii)

každá veřejná podpora, která narušuje nebo hrozí, že naruší hospodářskou soutěž zvýhodňováním některých podniků nebo výrobou určitého zboží.

2.   Jakékoli postupy, které jsou v rozporu s tímto článkem, se posuzují na základě kritérií vyplývajících z používání pravidel článků 85, 86 a 92 Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství.

3.   Rada přidružení přijme do tří let od vstupu této dohody v platnost nezbytná pravidla pro provádění odstavců 1 a 2.

4.

a)

Za účelem použití odst. 1 bodu iii) strany uznávají, že během prvních pěti let po vstupu této dohody v platnost je jakákoliv veřejná podpora poskytnutá Bulharskem posuzována s ohledem na skutečnost, že Bulharsko se považuje za oblast shodnou s těmi oblastmi Společenství, které jsou uvedeny v čl. 92 odst. 3 písm. a) Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství. Rada přidružení rozhodne s ohledem na hospodářskou situaci v Bulharsku, zda toto období bude prodlouženo o další pětiletá období.

b)

Každá strana zajistí transparentnost v oblasti veřejné podpory mimo jiné tím, že každoročně poskytne druhé straně zprávy o celkové částce a o rozdělování poskytnuté podpory a že na požádání poskytne informace o programech podpory. Na žádost jedné strany druhá strana poskytne informace o jednotlivých konkrétních případech veřejné podpory.

5.   Pokud jde o produkty uvedené v kapitolách II a III hlavy III:

ustanovení odst. 1 bodu iii) se nepoužije,

veškeré postupy, které jsou v rozporu s odst. 1 bodem i), by měly být posuzovány podle kritérií zavedených Společenstvím na základě článků 42 a 43 Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména podle kritérií stanovených nařízením Rady č. 26/1962.

6.   Jestliže Společenství nebo Bulharsko usoudí, že určité postupy jsou neslučitelné s podmínkami odstavce 1 a:

nejsou dostatečně řešeny v rámci prováděcích pravidel uvedených v odstavci 3, nebo

za neexistence takových pravidel, a pokud takové postupy působí nebo hrozí, že způsobí vážnou újmu zájmu druhé strany nebo závažnou újmu jejímu domácímu hospodářskému odvětví, včetně odvětví služeb,

může přijmout vhodná opatření po konzultaci v Radě přidružení nebo třicet pracovních dnů po žádosti o takovou konzultaci.

V případě postupů neslučitelných s odst. 1 bodem iii) tohoto článku mohou být tato vhodná opatření, pokud se na ně vztahuje Všeobecná dohoda o clech a obchodu, přijata pouze v souladu s postupy a za podmínek stanovených Všeobecnou dohodou o clech a obchodu a veškerými dalšími dokumenty sjednanými pod její záštitou, které jsou použitelné mezi stranami.

7.   Bez ohledu na opačná ustanovení přijatá v souladu s odstavcem 3 si strany vyměňují informace s ohledem na omezení vynucená požadavky úředního a obchodního tajemství.

8.   Tento článek se nepoužije na produkty, na něž se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli, které jsou předmětem protokolu 2.

Článek 65

1.   Strany vždy usilují o to, aby se vyhnuly používání omezujících opatření, včetně dovozních opatření, pro účely platební bilance. Strana, která přijme taková opatření, co nejdříve předloží druhé straně harmonogram jejich zrušení.

2.   Má-li jeden nebo více členských států Společenství nebo Bulharsko vážné potíže s platební bilancí nebo pokud jim tyto obtíže bezprostředně hrozí, mohou Společenství nebo Bulharsko, podle povahy případu, přijmout v souladu s podmínkami stanovenými podle Všeobecné dohody o clech a obchodu omezující opatření, včetně dovozních opatření, která mají omezenou dobu trvání a nesmějí přesahovat nezbytný pro vyřešení platební bilance. Společenství a Bulharsko o tom ihned uvědomí druhou stranu.

3.   Žádná omezující opatření se nepoužijí na převody týkající se investic, a zejména se nepoužijí na navrácení investovaných nebo znovu investovaných částek nebo jakýchkoli výnosů z nich.

Článek 66

Pokud jde o veřejné podniky a podniky, jimž byla poskytnuta zvláštní nebo výlučná práva, Rada přidružení zajistí, že počínaje třetím rokem ode dne vstupu této dohody v platnost budou dodržovány zásady Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství, zejména článku 90, a zásady závěrečného dokumentu Bonnského zasedání Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě z dubna 1990 (zejména svoboda rozhodování podnikatelů).

Článek 67

1.   Bulharsko bude nadále zlepšovat ochranu práv duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví, aby ke konci pátého roku po vstupu této dohody v platnost zajistilo úroveň ochrany podobnou úrovni, která existuje ve Společenství, včetně srovnatelných prostředků pro vynucování takových práv.

2.   Ve stejné lhůtě Bulharsko požádá o přistoupení k Mnichovské úmluvě o poskytování evropských patentů ze dne 5. října 1973. Bulharsko rovněž přistoupí k dalším mnohostranným úmluvám o právech duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví (uvedených v odstavci 1 přílohy XVI), jejichž stranami členské státy jsou nebo jež členské státy fakticky uplatňují.

Článek 68

1.   Strany pokládají za žádoucí cíl otevření veřejných nabídkových řízení na základě nediskriminace a vzájemnosti, zejména v souvislosti s GATT.

2.   Bulharské společnosti ve smyslu článku 49 mají od vstupu této dohody v platnost přístup k nabídkovým řízením ve Společenství podle pravidel Společenství pro zadávání veřejných zakázek za podmínek, které nejsou méně výhodné, než podmínky poskytované společnostem Společenství.

Společnostem Společenství ve smyslu článku 49 této dohody bude nejpozději do konce přechodného období uvedeného v článku 7 poskytnut přístup k veřejným nabídkovým řízením v Bulharsku na základě zacházení, které není méně výhodné, než zacházení, které je poskytováno bulharským společnostem.

Společnosti Společenství, které jsou usazeny v Bulharsku podle ustanovení kapitoly II hlavy IV ve formě dceřiných společností ve smyslu článku 45 a ve formách uvedených v článku 55, mají od data vstupu této dohody v platnost přístup k veřejným nabídkovým řízením za podmínek, které nejsou méně výhodné, než podmínky, které jsou poskytovány bulharským společnostem. Společnostem Společenství usazeným v Bulharsku ve formě poboček a obchodních zastoupení ve smyslu článku 45 bude poskytnuto takové zacházení nejpozději do konce přechodného období.

Rada přidružení bude před koncem přechodného období pravidelně zkoumat, zda má Bulharsko možnost poskytnout přístup k nabídkovým řízením v Bulharsku všem společnostem Společenství.

3.   Pokud jde o usazování, činnost a dodávky služeb mezi Společenstvím a Bulharskem, jakož i o zaměstnávání a pohyb pracovních sil související s prováděním veřejných zakázek, použijí se ustanovení článků 38 až 59.

KAPITOLA III

Sbližování právních předpisů

Článek 69

Strany uznávají, že důležitou podmínkou pro hospodářské začlenění Bulharska do Společenství je sblížení stávajících a budoucích bulharských právních předpisů s právními předpisy Společenství. Bulharsko vyvine úsilí, aby zajistilo, že se jeho právní předpisy postupně stanou slučitelnými s právními předpisy Společenství.

Článek 70

Sbližování právních předpisů se týká zejména těchto oblastí: celní právo, právo společností, bankovní právo, účetnictví a daně společností, duševní vlastnictví, ochrana pracovníků na pracovišti, finanční služby, pravidla hospodářské soutěže, ochrana zdraví a života osob, zvířat a rostlin, ochrana spotřebitele, nepřímé daně, technická pravidla a normy, právní předpisy pro oblast jaderné energie, doprava a životní prostředí.

Článek 71

Společenství poskytne Bulharsku technickou pomoc pro provádění těchto opatření, která může zahrnovat mimo jiné:

výměnu odborníků,

včasné poskytování informací, zejména o příslušných právních předpisech,

organizaci seminářů,

vzdělávací činnosti,

podpora při překladech právních předpisů Společenství v příslušných odvětvích.

HLAVA VI

HOSPODÁŘSKÁ SPOLUPRÁCE

Článek 72

1.   Společenství a Bulharsko zřídí hospodářskou spolupráci s cílem přispět k rozvoji a růstovému potenciálu Bulharska. Tato spolupráce posílí stávající hospodářské vazby na nejširším možném základě ku prospěchu obou stran.

2.   Politiky a další opatření budou pojaty tak, aby vedly k hospodářskému a sociálnímu rozvoji Bulharska, a budou se řídit zásadou udržitelného rozvoje. Tyto politiky by měly zajistit, že budou od počátku rovněž plně začleněna hlediska ochrany životního prostředí a že budou spojena s požadavky harmonického sociálního rozvoje.

3.   Za tímto účelem by měla být spolupráce zaměřena zejména na politiky a opatření v oblasti průmyslu včetně investic, zemědělství a průmyslu v zemědělství, energetiky, dopravy, telekomunikací, regionálního rozvoje a cestovního ruchu.

4.   Zvláštní pozornost se věnuje opatřením, která mohou posílit spolupráci mezi zeměmi střední a východní Evropy s cílem harmonického rozvoje tohoto regionu.

Článek 73

Průmyslová spolupráce

1.   Spolupráce se zaměří na podporu zejména těchto oblastí:

průmyslová spolupráce mezi hospodářskými subjekty obou stran, zvláště s cílem posílit soukromý sektor,

účast Společenství na úsilí Bulharska o modernizaci a restrukturalizaci jeho průmyslu jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru, což umožní přechod od centrálně plánovaného systému k tržnímu hospodářství za podmínek, které zajistí ochranu životního prostředí,

restrukturalizace jednotlivých odvětví; v této souvislosti Rada přidružení posoudí zejména potíže odvětví uhlí a oceli a konverzi obranného průmyslu,

zakládání nových podniků v oblastech s růstovým potenciálem, a zejména v odvětvích lehkého průmyslu, spotřebního zboží a tržních služeb,

převod technologií a know-how.

2.   Iniciativy průmyslové spolupráce berou v úvahu priority stanovené Bulharskem. Tyto iniciativy by měly usilovat zejména o vytvoření vhodného rámce pro podniky, o zlepšení know-how v oblasti řízení a o podporu průhlednosti v oblasti trhů a podmínek pro podniky, a podle potřeby zahrnují technickou pomoc.

Článek 74

Podpora a ochrana investic

1.   Spolupráce se zaměří na udržení a případně zlepšení právního rámce a příznivého prostředí pro soukromé investice a jejich ochranu, jak domácí, tak zahraniční, což je nezbytné pro hospodářskou a průmyslovou obnovu a rozvoj Bulharska. Tato spolupráce se rovněž zaměří na povzbuzování a podporu zahraničních investic a privatizace v Bulharsku.

2.   Konkrétní cíle spolupráce budou zahrnovat:

tam, kde je to vhodné, uzavření dohody o podpoře a ochraně investic mezi členskými státy a Bulharskem,

tam, kde je to vhodné, uzavření dohod o zamezení dvojího zdanění mezi členskými státy a Bulharskem,

provádění vhodných opatření pro převod kapitálu,

postupnou deregulaci a zlepšování hospodářské infrastruktury,

výměnu informací o investičních příležitostech, mimo jiné ve formě obchodních veletrhů, výstav, obchodních týdnů a jiných akcí,

výměnu informací o právních předpisech a správních postupech v oblasti investic.

3.   Bulharsko bude respektovat pravidla investičních opatření týkajících se obchodu se zbožím (TRIM), jakmile budou přijata v rámci GATT.

Článek 75

Zemědělské a průmyslové normy a posuzování shody

1.   Strany spolupracují s cílem snížit rozdíly v oblasti normalizace a postupů pro posuzování shody.

2.   Za tímto účelem spolupráce usiluje:

o podporu používání technických předpisů Společenství a evropských norem a postupů pro posuzování shody,

v případě potřeby o uzavírání dohod o vzájemném uznávání v těchto oblastech,

o povzbuzování aktivní a pravidelné účasti Bulharska na práci specializovaných organizací (CEN, Cenelec, ETSI, EOTC),

o podporu Bulharska v rámci evropských programů pro měření a zkoušky,

o podporu výměny technických a metodologických informací v oblasti kontroly jakosti a výrobních postupů.

3.   Společenství poskytne Bulharsku v případě potřeby technickou pomoc.

Článek 76

Spolupráce v oblasti vědy a technologie

1.   Strany podporují spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje technologií. Zvláštní pozornost věnují těmto činnostem:

vzájemné výměně informací o politikách stran v oblasti vědy a technologií,

organizování společných vědeckých setkání (seminářů a pracovních setkání),

společné vědecko-výzkumné činnosti zaměřené na podporu vědeckého pokroku a na předávání technologií a know-how,

odborné přípravě a programům mobility pro výzkumné pracovníky a odborníky obou stran,

rozvoji prostředí příznivého pro výzkum a uplatnění nových technologií a dostatečné ochraně duševního vlastnictví a výsledků výzkumu,

účasti Bulharska na programech Společenství v souladu s odstavcem 3.

V případě potřeby bude poskytnuta technická pomoc.

2.   Rada přidružení určí vhodné postupy pro rozvoj této spolupráce.

3.   Spolupráce podle rámcového programu Společenství v oblasti výzkumu a vývoje technologií se provádí podle zvláštního režimu, který bude vyjednán a uzavřen v souladu s právními postupy obou stran.

Článek 77

Vzdělávání a odborná příprava

1.   Spolupráce se zaměří na harmonický rozvoj lidských zdrojů a na zvyšování úrovně obecné vzdělanosti a odborné kvalifikace v Bulharsku, jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru, s ohledem na bulharské priority. Budou vytvořeny instituční rámce a plány spolupráce (na základě Evropské nadace odborného vzdělávání, až bude založena, a programu Tempus). V této souvislosti bude rovněž zvážena účast Bulharska na dalších programech Společenství.

2.   Tato spolupráce se zaměří zejména na tyto oblasti:

reforma bulharského systému vzdělávání a odborné přípravy,

počáteční odborná příprava, příprava při zaměstnání a rekvalifikace, včetně přípravy vedoucích pracovníků ve veřejném i soukromém sektoru a vyšších státních úředníků, zejména v prioritních oblastech, které budou určeny,

spolupráce mezi vysokými školami, spolupráce mezi vysokými školami a firmami, mobilita učitelů, studentů, správců a mladých lidí,

podpora výuky v oblasti evropských studií ve vhodných institucích,

vzájemné uznávání doby studia a diplomů,

výuka jazyků Společenství a bulharského jazyka,

příprava překladatelů a tlumočníků a podpora užívání jazykových norem a terminologie Společenství.

Článek 78

Zemědělství a zemědělsko-průmyslové odvětví

1.   Cílem spolupráce v této oblasti je modernizace, restrukturalizace a privatizace zemědělství a zemědělsko-průmyslového odvětví v Bulharsku. Usiluje zejména o:

rozvoj soukromých farem a distribučních sítí, metod skladování, uvádění na trh, řízení atd.,

modernizaci infrastruktury venkova (doprava, zásobování vodou, telekomunikace),

zlepšení územního plánování, včetně plánování a urbanistického plánování,

zlepšení produktivity a jakosti využíváním vhodných metod a produktů; o zajištění odborné přípravy a sledování v oblasti využívání metod proti znečišťování u vstupů,

restrukturalizaci, rozvoj a modernizaci zpracovatelských firem a jejich metod pro uvádění produktů na trh,

podporu vzájemné komplementarity v zemědělství,

o podporu průmyslové spolupráce v zemědělství a výměny know-how, zejména mezi soukromým sektorem ve Společenství a v Bulharsku,

o rozvoj spolupráce v oblasti zdraví zvířat a rostlin, zdravotní nezávadnosti potravin (zejména ionizace), včetně veterinárních předpisů a kontrol, rostlinných a rostlinolékařských předpisů s cílem dosáhnout postupné harmonizace s normami Společenství prostřednictvím pomoci v odborné přípravě a organizaci kontrol,

o rozvoj ekologicky čistých regionů, technologií a plodin,

o rozvoj a podporu účinné spolupráce na systémech zabezpečování jakosti slučitelných se vzory Společenství,

o podporu integrovaného rozvoje venkova v Bulharsku,

o výměnu informací týkajících se zemědělské politiky a právních předpisů.

2.   Pro tyto účely poskytne Společenství podle potřeby technickou pomoc.

Článek 79

Energetika

1.   V rámci zásad tržního hospodářství a Evropské energetické charty spolupracují strany na postupné integraci trhů s energií v Evropě.

2.   Spolupráce zahrnuje mimo jiné podle potřeby technickou pomoc v těchto oblastech:

formulace a plánování energetické politiky, včetně jejích dlouhodobých aspektů,

řízení a odborná příprava pro odvětví energetiky,

podpora úspor energie a energetické účinnosti,

rozvoj energetických zdrojů,

zlepšení distribuce a zlepšení a diverzifikace dodávek,

vliv výroby a spotřeby energie na životní prostředí,

odvětví jaderné energie,

větší míra liberalizace trhu s energií, včetně usnadnění tranzitu plynu a elektrické energie,

odvětví elektrické energie a plynu, včetně posouzení možnosti propojení distribučních sítí,

modernizace energetických infrastruktur,

formulace rámcových podmínek spolupráce mezi podniky v tomto odvětví,

převod technologií a know-how.

Článek 80

Jaderná bezpečnost

1.   Cílem spolupráce je zajistit bezpečnější využívání jaderné energie.

2.   Spolupráce se týká zejména těchto témat:

zlepšení provozní bezpečnosti bulharských jaderných elektráren,

zhodnocení proveditelnosti přeměny stávající elektrárny vybavené reaktory VVER-440,

zlepšení odborné přípravy vedoucích a jiných pracovníků jaderných zařízení,

zlepšení bulharských právních předpisů o jaderné bezpečnosti a posílení orgánů dozoru a jejich prostředků,

jaderná bezpečnost, připravenost na mimořádné jaderné události a jejich řízení,

ochrana před zářením, včetně sledování záření životního prostředí,

potíže s palivovým cyklem a ochrana jaderných materiálů,

nakládání s radioaktivním odpadem,

vyřazení z provozu a demontáž jaderných zařízení,

dekontaminace.

3.   Spolupráce bude zahrnovat výměnu informací a zkušeností a činnost v oblasti výzkumu a vývoje v souladu s článkem 76.

Článek 81

Životní prostředí

1.   Strany rozvíjejí a posilují spolupráci v oblasti životního prostředí a lidského zdraví, kterou považují za prioritní.

2.   Spolupráce se týká těchto činností:

účinné sledování úrovní znečištění; informační systémy o stavu životního prostředí,

boj proti místnímu a regionálnímu znečištění ovzduší a vody a znečištění přecházejícímu hranice států,

udržitelná, účinná a ekologická výroba a využívání energie; bezpečnost průmyslových závodů,

řízení vodních zdrojů pohraničních vodních cest, včetně vodních cest přesahujících hranice států, v souladu se zásadami mezinárodního práva, a zejména v souladu s ustanoveními Úmluvy o ochraně a využívání vodních toků přesahujících hranice států a mezinárodních jezer,

klasifikace chemických látek a bezpečné nakládání s nimi,

jakost vod, zejména vodních toků přesahujících hranice států (včetně Dunaje a Černého moře),

účinné předcházení a snižování znečišťování vody, zejména zdrojů pitné vody,

snižování produkce odpadu, jeho recyklace a bezpečné odstranění, provádění Basilejské úmluvy,

vliv zemědělství na životní prostředí; eroze půdy, slanost a acidifikace,

ochrana lesů, flóry a fauny; obnovení ekologické stability venkova,

územní plánování, včetně plánování výstavby a urbanistického plánování,

správa pobřežních zón,

využívání hospodářských a daňových nástrojů,

změny globálního klimatu a předcházení těmto změnám,

environmentální vzdělávání a informovanost,

provádění mezinárodních regionálních programů, mimo jiné pro povodí Dunaje a pro Černé moře.

3.   Spolupráce se uskutečňuje zejména prostřednictvím:

výměny informací a odborníků, včetně informací a odborníků z oblasti převodu čistých technologií,

programů odborné přípravy,

harmonizace právních předpisů (norem Společenství), nařízení, norem a metodologie,

spolupráce na regionální úrovni, případně včetně provádění společných programů na mezinárodní úrovni, zejména v oblasti správy, ochrany a jakosti vod vodních cest přesahujících hranice států; spolupráce v rámci Evropské agentury pro životní prostředí, jakmile bude vytvořena,

rozvoje strategií, zejména pokud jde o globální a klimatické otázky,

studií o vlivech na životní prostředí,

zlepšování péče o životní prostředí, mimo jiné vodního hospodářství.

4.   Protokol 8 obsahuje pravidla použitelná pro řízení, ochranu a jakost vod vodních cest přesahujících hranice států.

Článek 82

Doprava

1.   Strany rozvíjejí a posilují svou spolupráci s cílem umožnit Bulharsku:

restrukturalizovat a modernizovat dopravu,

zlepšovat pohyb osob a zboží a přístup k dopravnímu trhu odstraňováním správních, technických a jiných překážek,

usnadňovat tranzitní přepravu Společenství pro silniční, železniční, vnitrozemskou vodní a kombinovanou dopravu,

dosáhnout provozních norem srovnatelných s normami ve Společenství.

2.   Spolupráce zahrnuje zejména tyto oblasti:

ekonomické, právní a technické programy odborné přípravy,

poskytování technické pomoci a poradenství a výměna informací.

3.   Spolupráce zahrnuje tyto prioritní oblasti:

silniční doprava, včetně postupného zlepšování podmínek tranzitu,

řízení železnic a letišť včetně spolupráce mezi příslušnými vnitrostátními orgány,

rozvoj silniční sítě a modernizace infrastruktury silniční, vnitrozemské vodní, železniční a kombinované dopravy a přístavů a letišť na hlavních trasách společného zájmu a transevropských spojích,

územní plánování včetně stavebního a urbanistického plánování,

zlepšení technického vybavení, aby splňovalo normy Společenství, zejména v oblastech silniční a železniční dopravy, multimodální dopravy a překládky,

vytvoření důsledných dopravních politik slučitelných s politikami platnými ve Společenství,

podpora společných technologických a výzkumných programů v souladu s článkem 76.

Článek 83

Telekomunikace a poštovní služby

1.   Strany rozšíří a posílí spolupráci v této oblasti a za tím účelem podniknou zejména:

výměnu informací o politikách v oblasti telekomunikací a poštovních služeb,

výměnu technických a dalších informací a organizování seminářů, odborných setkání a konferencí pro odborníky obou stran,

vzdělávací a poradenskou činnost,

uskutečňování převodu technologií a know-how ve všech oblastech telekomunikací a poštovních služeb,

provádění společných projektů příslušnými subjekty obou stran,

podporu evropských norem, systémů osvědčování a regulačních přístupů,

podporu nových komunikačních zařízení, služeb a instalací, zejména s obchodním použitím.

2.   Tyto činnosti se zaměří na následující prioritní oblasti:

rozvoj a provádění odvětvové tržní politiky v oblasti telekomunikací a poštovních služeb v Bulharsku, právních a regulačních aktů a postupů,

modernizace bulharské telekomunikační sítě a její integrace do evropských a světových sítí,

spolupráce v rámci struktur pro evropskou normalizaci,

integrace transevropských systémů; právní a regulační aspekty telekomunikací,

řízení telekomunikací v novém hospodářském prostředí: organizační struktury, strategie a plánování, zásady nákupu.

Článek 84

Bankovnictví, pojišťovnictví a další finanční služby

1.   Strany spolupracují s cílem vytvořit a rozvíjet vhodný rámec pro podporu odvětví bankovnictví, pojišťovnictví a finančních služeb v Bulharsku.

2.   Spolupráce se zaměří na tyto oblasti:

zlepšení účinných účetních a auditorských systémů v Bulharsku na základě norem Společenství,

posílení a restrukturalizace bankovních a finančních systémů,

zlepšení a harmonizace systému dozoru a regulačního systému pro bankovní a finanční služby,

příprava terminologických slovníčků,

výměna informací, zejména pokud jde o navrhované právní předpisy,

příprava a překlady právních předpisů Společenství a Bulharska.

3.   Za tímto účelem bude spolupráce zahrnovat poskytování technické pomoci a odborné přípravy.

Článek 85

Spolupráce v oblasti auditu a finanční kontroly

1.   Strany spolupracují s cílem vyvinout v bulharské státní správě účinné systémy finanční kontroly a auditu podle standardních metod a postupů Společenství.

2.   Spolupráce se zaměří na tyto oblasti:

výměna příslušných informací o systémech auditu,

sjednocení kontrolní dokumentace,

činnost odborné přípravy a poradenství.

3.   Za tímto účelem poskytne Společenství podle potřeby technickou pomoc.

Článek 86

Měnová politika

Na žádost bulharských orgánů poskytne Společenství technickou pomoc určenou na podporu úsilí Bulharska o zavedení plné směnitelnosti leva a o postupné sblížení jeho politiky s politikou Evropského měnového systému. To bude zahrnovat neformální výměnu informací o zásadách a fungování Evropského měnového systému.

Článek 87

Praní peněz

1.   Strany zřídí rámec spolupráce s cílem znemožnit používání jejich finančních soustav k praní výnosů pocházejících z trestné činnosti obecně, a zejména z trestných činů souvisejících s drogami.

2.   Spolupráce v této oblasti zahrnuje správní a technickou pomoc za účelem zřízení vhodných norem zaměřených proti praní peněz, které jsou rovnocenné normám, jež v této oblasti přijalo Společenství a mezinárodní fóra, včetně Financial Action Task Force (FATF).

Článek 88

Regionální rozvoj

1.   Strany posílí vzájemnou spolupráci v oblasti regionálního rozvoje a územního plánování.

2.   Za tímto účelem mohou být přijata kterákoli z dále uvedených opatření:

výměna informací mezi vnitrostátními, regionálními nebo místními orgány o regionální politice a o politice územního plánování a podle potřeby poskytování pomoci Bulharsku při formulaci takové politiky,

společné akce regionálních a místních orgánů v oblasti hospodářského rozvoje,

studie společného přístupu k rozvoji regionů nacházejících se na hranicích Bulharska se Společenstvím,

výměnné návštěvy za účelem zkoumání možností spolupráce a pomoci,

výměna zaměstnanců státní správy nebo odborníků,

poskytování technické pomoci se zvláštním důrazem na rozvoj znevýhodněných oblastí,

vytváření programů na výměnu informací a zkušeností, včetně formy seminářů.

Článek 89

Spolupráce v sociální oblasti

1.   V oblasti zdraví a bezpečnosti rozvíjejí strany vzájemnou spolupráci s cílem zlepšit úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti pracujících, vycházejíce z úrovně ochrany existující ve Společenství. Spolupráce zahrnuje zejména:

poskytování technické pomoci,

výměnu odborníků,

spolupráci mezi firmami,

informační, správní a další potřebnou pomoc firmám a odborné vzdělávání,

spolupráci v oblasti veřejného zdraví.

2.   Pokud jde o zaměstnanost, spolupráce mezi stranami se zaměří zejména na tyto činnosti:

organizace trhu práce,

služby při hledání zaměstnání a poradenství pro povolání,

plánování a provádění regionálních restrukturalizačních programů,

podporu rozvoje místní zaměstnanosti.

Spolupráce v této oblasti se realizuje prostřednictvím akcí jako je zpracování studií, poskytování služeb odborníků, informace a odborné vzdělávání.

3.   Pokud jde o sociální zabezpečení, spolupráce mezi stranami se zaměří na přizpůsobení bulharského systému sociálního zabezpečení nové hospodářské a sociální situaci, zejména poskytováním služeb odborníků, informacemi a odborným vzděláváním.

Článek 90

Cestovní ruch

Strany posílí a rozvinou vzájemnou spolupráci, která zahrnuje:

usnadnění cestovního ruchu a případně zjednodušení příslušných náležitostí,

pomoc Bulharsku při privatizaci odvětví cestovního ruchu a při vypracování účinných politik na úrovni státu i společností, které umožní vytvoření optimálních právních, správních a finančních mechanismů pro jeho další rozvoj,

zvětšení toků informací mezinárodními sítěmi, databázemi atd.,

převod know-how prostřednictvím odborné přípravy, výměn, seminářů,

studování možností společných akcí (přeshraniční projekty, partnerská města atd.),

výměnu názorů a zajištění vhodné výměny informací o významných záležitostech společného zájmu, které mají vliv na odvětví cestovního ruchu.

Článek 91

Malé a střední podniky

1.   Strany hodlají rozvíjet a posilovat malé a střední podniky (MSP), zejména v soukromém sektoru, jakož i spolupráci mezi malými a středními podniky ve Společenství a v Bulharsku.

2.   Podporují výměnu informací a know-how v následujících oblastech:

v případě potřeby zlepšování právních, správních, technických, daňových a finančních podmínek pro zřizování a rozšiřování malých a středních podniků a pro přeshraniční spolupráci,

poskytování specializovaných služeb požadovaných malými a středními podniky (vzdělávání vedoucích pracovníků, účetnictví, uvádění na trh, jakost, kontrola atd.) a posilování agentur, které takové služby poskytují,

vytvoření vhodných vazeb se subjekty ve Společenství za účelem zlepšení toku informací pro malé a střední podniky a podpory přeshraniční spolupráce (např. BC-NET, Euro-info centra, konference atd.).

3.   Spolupráce bude zahrnovat poskytování technické pomoci, zejména pro vytvoření vhodné institucionální podpory malých a středních podniků na národní i regionální úrovni, v oblasti finančních, vzdělávacích, poradenských, technologických a marketingových služeb.

Článek 92

Informace a audiovizuální odvětví

1.   Společenství a Bulharsko podniknou vhodné kroky na podporu účinné vzájemné výměny informací. Prioritu budou mít programy zaměřené na poskytování základních informací o Společenství široké veřejnosti a specializovaných informací odborným kruhům v Bulharsku, včetně přístupu do databází Společenství, pokud to je možné.

2.   Strany spolupracují na podpoře audiovizuálního průmyslu v Evropě. Audiovizuální odvětví v Bulharsku by se zejména mohlo účastnit činností organizovaných Společenstvím v rámci programu MEDIA v souladu s postupy stanovenými subjekty odpovědnými za řízení jednotlivých činností a v souladu s rozhodnutím Rady Evropských společenství ze dne 21. prosince 1990, kterým byl tento program zřízen. Společenství podpoří bulharské audiovizuální odvětví v účasti příslušných programů Eureka.

Strany budou koordinovat a případně harmonizovat své politiky týkající se regulace přeshraničního vysílání, technických norem v audiovizuální oblasti a podpory evropské audiovizuální technologie.

Spolupráce by mohla zahrnovat mimo jiné výměnu programů, burz a prostředků pro odbornou přípravu novinářů a dalších profesionálů v oblasti médií.

Článek 93

Ochrana spotřebitele

1.   Strany spolupracují s cílem dosáhnout plné slučitelnosti systémů ochrany spotřebitele v Bulharsku a ve Společenství.

2.   Za tímto účelem spolupráce zahrne podle stávajících možností tyto oblasti:

výměna informací a odborníků,

přístup do databází Společenství,

vzdělávací činnost a technická pomoc.

Článek 94

Cla

1.   Cílem spolupráce je zaručit dodržování všech ustanovení, která mají být přijata v souvislosti s obchodem, a dosáhnout sblížení bulharského celního systému a celního systému Společenství, což pomůže usnadnit liberalizaci plánovanou podle této dohody.

2.   Spolupráce bude zahrnovat zejména tyto oblasti:

výměna informací,

rozvoj vhodné infrastruktury hraničních přechodů mezi stranami,

zavedení jednotného správního dokladu a kombinované nomenklatury Bulharskem,

vzájemné propojení mezi tranzitními režimy Společenství a Bulharska,

zjednodušení kontrol a náležitostí v přepravě zboží,

organizování seminářů a školení,

podpora při zavádění moderních celních informačních systémů.

Technická pomoc se poskytuje podle potřeby.

3.   Aniž je tím dotčena další spolupráce uvedená v této dohodě, zejména v článku 97, vzájemná pomoc mezi správními orgány stran v celních věcech bude probíhat v souladu s ustanoveními protokolu 6.

Článek 95

Spolupráce v oblasti statistiky

1.   Cílem spolupráce v této oblasti je vyvinutí účinného statistického systému, který rychle a včas poskytuje spolehlivé statistiky potřebné pro podporu a sledování procesu hospodářské reformy a pro přispění k rozvoji soukromého podnikání v Bulharsku.

2.   Strany spolupracují zejména v těchto oblastech:

posílení bulharského statistického aparátu,

dosahování harmonizace se standardními mezinárodními metodami, normami a klasifikacemi (zvláště Společenství),

poskytování údajů potřebných pro podporu a sledování hospodářské reformy,

poskytování vhodných makroekonomických a mikroekonomických údajů hospodářským subjektům v soukromém sektoru,

zaručení důvěrného charakteru údajů,

výměna statistických informací.

3.   Společenství poskytne v případě potřeby technickou pomoc.

Článek 96

Ekonomika

1.   Společenství a Bulharsko usnadní proces hospodářských reforem a integrace koordinací hospodářské politiky vzájemnou spoluprací směřující k lepšímu pochopení základních prvků svých hospodářství a plánu a provádění hospodářské politiky v tržním hospodářství.

2.   Za tímto účelem budou Společenství a Bulharsko:

provádět výměnu informací o makroekonomickém výkonu a vyhlídkách a o rozvojových strategiích,

analyzovat společně hospodářské otázky společného zájmu včetně vytváření rámce hospodářské politiky a nástrojů k jejímu provádění,

podporovat, zvláště prostřednictvím programu Akce pro spolupráci v ekonomice (ACE), širokou spolupráci mezi ekonomy a manažery ve Společenství a v Bulharsku s cílem urychlovat předávání know-how pro navrhování hospodářských politik a umožňovat širokou distribuci výsledků výzkumu vztahujícího se k těmto politikám.

Článek 97

Boj proti drogám

1.   Spolupráce je zaměřena zejména na zvýšení účinnosti politik a opatření proti dodávkám a nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami a omezení zneužívání těchto látek.

2.   Strany se dohodnou na nutných metodách spolupráce pro dosažení těchto cílů, včetně metod provádění společných akcí. Jejich akce budou založeny na konzultacích a těsné koordinaci cílů a opatření přijatých v oblastech uvedených v odstavci 1.

3.   Spolupráce mezi stranami bude zahrnovat technickou a správní pomoc, která by se mohla týkat zejména těchto oblastí:

navrhování a provádění vnitrostátních právních předpisů,

vytvoření nebo posílení institucí, informačních center a sociálních a zdravotních center,

zvýšení účinnosti institucí podílejících se na boji proti nedovolenému obchodu s omamnými látkami,

vzdělávání personálu a výzkum,

předcházení zneužití prvotních a dalších důležitých chemických látek k nedovolené výrobě omamných nebo psychotropních látek zavedením vhodných norem rovnocenných normám přijatým Společenstvím a příslušnými mezinárodními subjekty, zejména pracovní skupinou pro chemické výrobky (Chemical Action Task Force, CATF).

Strany se mohou dohodnout na zahrnutí dalších oblastí.

HLAVA VII

KULTURNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 98

S přihlédnutím ke Slavnostnímu prohlášení o Evropské unii se strany zavazují podporovat, povzbuzovat a usnadňovat kulturní spolupráci. Tam, kde je to vhodné, mohou být programy kulturní spolupráce Společenství nebo jednoho nebo více členských států rozšířeny na Bulharsko a mohou být rozvíjeny další aktivity oboustranného zájmu.

Tato spolupráce může pokrývat zejména tyto oblasti:

výměna nekomerčních uměleckých děl a umělců,

produkce filmů a filmový průmysl, s ohledem na spolupráci v audiovizuálním odvětví stanovenou v článku 92,

překlady literárních děl,

uchovávání a obnova památek a lokalit (architektonické a kulturní dědictví),

vzdělávání pracovníků v oblasti kultury,

organizace kulturních akcí zaměřených na Evropu.

HLAVA VIII

FINANČNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 99

Za účelem dosažení cílů této dohody a v souladu s články 100, 101, 103 a 104, aniž je dotčen článek 102, Bulharsko obdrží dočasnou finanční pomoc od Společenství ve formě grantů a půjček, včetně půjček od Evropské investiční banky v souladu s ustanoveními článku 18 statutu této banky, s cílem urychlit hospodářskou transformaci Bulharska a pomoci Bulharsku vyrovnat se s hospodářskými a sociálními důsledky restrukturalizace.

Článek 100

Tato finanční spolupráce bude pokryta:

buď na víceletém základě v rámci programu Phare podle nařízení Rady (EHS) č. 3906/89, ve znění pozdějších předpisů, nebo v rámci nového finančního víceletého rámce vytvořeného Společenstvím po konzultacích s Bulharskem a s ohledem na důvody uvedené v článcích 103 a 104 této dohody,

půjčkami poskytnutými Evropskou investiční bankou až do uplynutí doby jejich dostupnosti; po konzultacích s Bulharskem stanoví Společenství maximální částku a dobu dostupnosti úvěrů od Evropské investiční banky pro Bulharsko v následujících letech.

Článek 101

Cíle a oblasti finanční pomoci Společenství se stanoví v rámcovém programu, na kterém se strany mezi sebou dohodnou. Strany o něm uvědomí Radu přidružení.

Článek 102

1.   Společenství v případě zvláštní potřeby a s ohledem na obecné zásady činnosti skupiny G-24 a dostupnost všech finančních zdrojů posoudí na žádost Bulharska a v koordinaci s mezinárodními finančními institucemi v kontextu skupiny G-24 možnost poskytnutí dočasné finanční pomoci:

na podporu opatření s cílem je zavést a udržet směnitelnost bulharské měny,

na podporu úsilí o střednědobou stabilizaci a strukturální změny, včetně pomoci pro platební bilanci.

2.   Tato finanční pomoc je podmíněna tím, že Bulharsko předloží programy podporované MMF v souvislosti se skupinou G-24, buď pro směnitelnost a/nebo restrukturalizaci svého hospodářství, že Společenství tyto programy přijme, že Bulharsko bude tyto programy trvale dodržovat, a že dojde k rychlému přechodu na systém financování ze soukromých zdrojů.

3.   Rada přidružení bude informována o podmínkách, za nichž bude tato pomoc poskytnuta, a o dodržování povinností, k nimž se Bulharsko ohledně této pomoci zaváže.

Článek 103

Finanční pomoc Společenství se vyhodnotí s ohledem na vzniklé potřeby a úroveň rozvoje Bulharska, a na stanovené priority a absorpční kapacitu bulharské ekonomiky, na schopnost splácet půjčky a na pokrok směrem k tržnímu hospodářství a restrukturalizaci v Bulharsku.

Článek 104

S cílem umožnit optimální využití dostupných zdrojů strany zajistí, aby se příspěvky technické pomoci Společenství poskytovaly v úzké součinnosti s příspěvky z jiných zdrojů, kterými jsou například členské státy, další země včetně skupiny G-24, a mezinárodní finanční instituce jako Mezinárodní měnový fond, Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj a Evropská banka pro obnovu a rozvoj.

HLAVA IX

INSTITUCIONÁLNÍ, OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 105

Zřizuje se Rada přidružení, která dohlíží na provádění této dohody. Schází se na úrovni ministrů jednou za rok a tehdy, když to okolnosti vyžadují. Zkoumá všechny důležité otázky vzniklé v rámci této dohody a všechny další dvoustranné nebo mezinárodní otázky společného zájmu.

Článek 106

1.   Rada přidružení se skládá ze členů Rady Evropských společenství a ze členů Komise Evropských společenství na jedné straně a ze členů jmenovaných bulharskou vládou na straně druhé.

2.   Členové Rady přidružení se mohou nechat zastupovat v souladu s podmínkami stanovenými v jejím jednacím řádu.

3.   Rada přidružení přijme svůj jednací řád.

4.   V předsednictví Rady přidružení se střídá člen Rady Evropských společenství a člen bulharské vlády v souladu s ustanoveními stanovenými jejím jednacím řádem.

5.   Je-li to vhodné, Evropská investiční banka se účastní práce Rady přidružení jako pozorovatel.

Článek 107

Rada přidružení je oprávněna za účelem dosažení cílů této dohody a v případech uvedených v této dohodě přijímat rozhodnutí. Přijatá rozhodnutí jsou závazná pro obě strany, jež podniknou opatření nezbytná k provedení přijatých rozhodnutí. Rada přidružení může také vydávat vhodná doporučení.

Svá rozhodnutí a doporučení přijímá na základě dohody obou stran.

Článek 108

1.   Každá ze stran může předložit Radě přidružení jakýkoli spor týkající se používání nebo výkladu této dohody.

2.   Rada přidružení může tento spor urovnat prostřednictvím rozhodnutí.

3.   Každá ze stran je povinna přijmout opatření nezbytná k provedení rozhodnutí uvedeného v odstavci 2.

4.   V případě, že spor nebude možné urovnat podle odstavce 2, může kterákoliv strana oznámit druhé straně jmenování rozhodce; druhá strana poté musí do dvou měsíců jmenovat druhého rozhodce. Při používání tohoto postupu se Společenství a členské státy považují za jednu stranu sporu.

Rada přidružení jmenuje třetího rozhodce.

Rozhodnutí rozhodců se přijímají většinou hlasů.

Každá ze stran sporu je povinna přijmout opatření nezbytná k provedení rozhodnutí rozhodců.

Článek 109

1.   Radě přidružení je při výkonu jejích povinností nápomocen Výbor pro přidružení, složený z představitelů bulharské vlády na jedné straně a z představitelů Rady Evropských společenství a členů Komise Evropských společenství na straně druhé, obvykle na úrovni vyšších státních úředníků.

Rada přidružení ve svém jednacím řádu určí povinnosti Výboru pro přidružení, které zahrnují zejména přípravu jednání Rady přidružení, a způsob fungování výboru.

2.   Rada přidružení může delegovat na Výbor pro přidružení kterékoli své pravomoci. V takovém případě Výbor pro přidružení přijímá rozhodnutí v souladu s podmínkami uvedenými v článku 107.

Článek 110

Rada přidružení může rozhodnout o zřízení jakéhokoli dalšího zvláštního výboru nebo orgánu, který jí je nápomocen při plnění úkolů.

Rada přidružení stanoví ve svém jednacím řádu složení, úkoly a způsob činnosti těchto výborů nebo orgánů.

Článek 111

Zřizuje se Parlamentní výbor pro přidružení. Je fórem pro členy bulharského parlamentu a Evropského parlamentu, ve kterém se budou scházet a vyměňovat si názory. Schází se ve lhůtách, které si sám určí.

Článek 112

1.   Parlamentní výbor pro přidružení tvoří členové Evropského parlamentu na jedné straně a členové bulharského parlamentu na straně druhé.

2.   Parlamentní výbor pro přidružení přijme svůj jednací řád.

3.   V předsednictví parlamentního výboru pro přidružení se střídají Evropský parlament a bulharský parlament v souladu s ustanoveními zakotvenými v jeho jednacím řádu.

Článek 113

Parlamentní výbor pro přidružení si může vyžádat příslušné informace týkající se provádění této dohody od Rady přidružení, která pak výboru požadované informace poskytne.

Parlamentní výbor pro přidružení je informován o rozhodnutích Rady přidružení.

Parlamentní výbor pro přidružení může Radě přidružení podávat doporučení.

Článek 114

V rámci působnosti této dohody se každá ze stran zavazuje zajistit, aby fyzické a právnické osoby druhé strany neměly ve srovnání s vlastními státními příslušníky znevýhodněný přístup k příslušným soudům a správním orgánům stran, aby mohly hájit svá osobní a vlastnická práva, včetně práv týkajících se duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví.

Článek 115

Tato dohoda nebrání straně, aby přijala opatření:

a)

která považuje za nezbytná pro utajení informací, jejichž odhalení by bylo v rozporu s jejich zásadními bezpečnostními zájmy;

b)

která se týkají výroby zbraní nebo obchodu s nimi, střelivem nebo bojovými látkami nebo výzkumu, vývoje nebo výroby nepostradatelné pro obranné účely za předpokladu, že tato opatření nepoškodí podmínky hospodářské soutěže, pokud jde o výrobky, které nejsou výhradně určeny pro vojenské účely;

c)

která považuje za nezbytná pro vlastní bezpečnost v případě vážných vnitřních nepokojů, jež ohrožují zachovávání práva a pořádku, v době války nebo vážného mezinárodního napětí, jež představuje nebezpečí války, nebo pro plnění závazků, které přijala za účelem zachování míru a mezinárodní bezpečnosti.

Článek 116

1.   V oblastech upravených touto dohodou, a aniž jsou dotčena zvláštní opatření v ní obsažená:

úprava uplatňovaná Bulharskem vůči Společenství nesmí působit diskriminaci mezi členskými státy, jejich státními příslušníky nebo jejich společnostmi či firmami,

úprava uplatňovaná Společenstvím vůči Bulharsku nesmí působit diskriminaci mezi bulharskými státními příslušníky nebo jejich společnostmi či firmami.

2.   Ustanovením odstavce 1 není dotčeno právo stran uplatňovat příslušné daňové předpisy vůči daňovým poplatníkům, kteří se nenacházejí ve stejné situaci, pokud jde o místo jejich pobytu.

Článek 117

Produkty pocházející z Bulharska nepožívají při dovozu do Společenství výhodnější zacházení, než jaké uplatňují členské státy mezi sebou.

Zacházení poskytnuté Bulharsku podle hlavy IV a kapitoly I hlavy V nesmí být výhodnější než zacházení, které si poskytují členské státy mezi sebou.

Článek 118

1.   Strany přijmou veškerá obecná nebo zvláštní opatření nezbytná pro dodržování závazků podle této dohody. Dohlížejí na to, aby bylo dosaženo cílů vyjádřených v této dohodě.

2.   Domnívá-li se některá ze stran, že druhá strana neplní své závazky podle této dohody, může přijmout příslušná opatření. Před jejich přijetím, kromě případů zvláštní naléhavosti, poskytne Radě přidružení všechny související údaje, které jsou nezbytné pro důkladné posouzení situace s cílem nalézt řešení přijatelné pro obě strany.

Při výběru opatření musí být dána přednost těm, která nejméně naruší fungování této dohody. Tato opatření se neprodleně oznámí Radě přidružení a jsou v ní na žádost druhé strany konzultována.

Článek 119

Dokud nebude dosaženo rovnocenných práv pro jednotlivce a hospodářské subjekty na základě této dohody, nejsou touto dohodou dotčena práva, která jim jsou poskytnuta na základě stávajících dohod mezi jedním nebo více členskými státy na jedné straně a Bulharskem na straně druhé, s výjimkou oblastí, které náleží do působnosti Společenství, a aniž jsou dotčeny závazky členských států vyplývající z této dohody v oblastech, které náleží do jejich působnosti.

Článek 120

Protokoly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 a přílohy I až XVI tvoří nedílnou součást této dohody.

Článek 121

Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

Kterákoli ze stran může tuto dohodu vypovědět podáním výpovědi druhé straně. Tato dohoda pozbývá platnosti šest měsíců od data výpovědi.

Článek 122

Tato dohoda se na jedné straně vztahuje na území, na něž se vztahují Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství, Evropského společenství pro atomovou energii a Evropského společenství uhlí a oceli, a to za podmínek stanovených v těchto smlouvách, na jedné straně, a na území Bulharska na straně druhé.

Článek 123

Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, dánském, francouzském, italském, německém, nizozemském, portugalském, řeckém, španělském a bulharském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Článek 124

Tuto dohodu schválí strany v souladu s vlastními postupy.

Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem druhého měsíce po dni, kdy si strany navzájem oznámí ukončení postupů podle odstavce 1.

Dnem vstupu v platnost tato dohoda nahrazuje Dohodu mezi Evropským hospodářským společenstvím, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Bulharskem o obchodu a hospodářské a obchodní spolupráci, podepsanou v Bruselu dne 8. května 1990.

Článek 125

1.   V případě, že před dokončením postupů nezbytných pro vstup této dohody v platnost některé části této dohody, zejména části týkající se pohybu zboží, nabývají účinku v roce 1993 na základě prozatímní dohody mezi Společenstvím a Bulharskem, se smluvní strany dohodly, že za takových okolností se pro účely hlavy III, článků 64 a 67 této dohody, a protokolů 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 k této dohodě slovy „datum vstupu této dohody v platnost“ rozumí:

datum vstupu v platnost prozatímní dohody, pokud jde o povinnosti nabývající účinnosti od tohoto data, a

1. leden 1993, pokud jde o povinnosti nabývající účinnosti po datu vstupu v platnost, které jsou uvedeny s odkazem na datum vstupu v platnost.

2.   V případě vstupu v platnost po 1. lednu se použijí ustanovení protokolu 7.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.Εις πίστωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι έθεσαν τις υπογραφές τους στην παρούσα συμφωνία.In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Acordo.В УВЕРЕНИЕ НА КОЕТО, ДОЛУПОДПИСАНИТЕ УПРАВОМОЩЕНИ ЛИЦА ПОЛОАИХ ПОДПИСИТЕ СИ ПОД НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Hecho en Bruselas, el ocho de marzo de mil novecientos noventa y tres.Udfærdiget i Bruxelles, den ottende marts nitten hundrede og treoghalvfems.Geschehen zu Brüssel am achten März neunzehnhundertdreiundneunzig.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις οκτώ Μαρτίου χίλια εννιακόσια εννενήντα τρία.Done at Brussels on the eighth day of March in the year one thousand nine hundred and ninety-three.Fait à Bruxelles, le huit mars mil neuf cent quatre-vingt-treize.Fatto a Bruxelles, addì otto marzo millenovecentonovantatre.Gedaan te Brussel, de achtste maart negentienhonderd drieënnegentig.Feito em Bruxelas, em oito de Março de mil novecentos e noventa e tręs.Брюксел, осми март хиляда деветстотин деветдесет и третя година.

Pour le Royaume de BelgiqueVoor het Koninkrijk België

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireannFor Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Pela República Portuguesa

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por el Consejo y la Comisión de las Comunidades EuropeasFor Rådet og Kommissionen for De Europæiske FællesskaberFür den Rat und die Kommission der Europäischen GemeinschaftenΓια το Συμθούλιο και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ΚοινοτήτωνFor the Council and the Commission of the European CommunitiesPour le Conseil et la Commission des Communautés européennesPer il Consiglio e la Commissione delle Comunità europeeVoor de Raad en de Commissie van de Europese GemeenschappenPelo Conselho e Pela Comissão das Comunidades Europeias

Image

ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Image


(1)  Dohoda vypracovaná v jedenácti úředních jazycích Evropské unie (v jazyce španělském, dánském, německém, řeckém, anglickém, francouzském, italském, nizozemském, portugalském, finském, švédském) byla zveřejněna v Úředním věstníku L 358, 31.12.1994, S. 3.

Jazyková znění v jazyce českém, estonském, lotyšském, litevském, maďarském, maltském, polském, slovenském a slovinském se zveřejňují v tomto svazku zvláštního vydání z roku 2004.


SEZNAM PŘÍLOH

 

 

 

Strana

I

Články 9 a 19:

Definice průmyslových výrobků a zemědělských produktů…

236

IIa

Čl. 10 odst. 2:

Celní koncese Společenství…

237

IIb

Čl. 10 odst. 2:

Celní koncese Společenství…

238

III

Čl. 10 odst. 3:

Celní koncese Společenství…

239

IV

Čl. 11 odst. 1:

Celní koncese Bulharska…

240

V

Čl. 11 odst. 2:

Celní koncese Bulharska…

244

VI

Čl. 11 odst. 3:

Celní koncese Bulharska…

253

VII

Čl. 11 odst. 4:

Množstevní omezení dovozů do Bulharska…

267

VIII

Článek 13:

Poplatky s rovnocenným účinkem jako cla na dovozy…

268

IX

Čl. 14 odst. 3:

Množstevní omezení vývozů z Bulharska…

269

X

Článek 18:

Zpracované zemědělské produkty (kapitoly 25 až 97 KN)…

270

XIa, XIb

Čl. 21 odst. 2:

Zemědělské koncese Společenství…

271

XIIa, XIIb

Čl. 21 odst. 3

Zemědělské koncese Bulharska (množstevní omezení)…

275

XIIIa, XIIIb

Čl. 21 odst. 4:

Další zemědělské koncese Společenství…

277

Přiloha přilohám XIb a XIIIb…

281

XIVa, XIVb

Čl. 21 odst. 4:

Další zemědělské koncese Bulharska…

282

XVa

Článek 45:

Právní akty týkající se nemovitého majetku…

286

XVb

Články 45, 46, 48, 50 in 51:

Usazování: „finanční služby“…

287

XVc

Články 4 5a 51:

Usazování: „odvětví, která mají být po určitou dobu vyloučena z národního zacházení“…

289

XVd

Článek 45:

Usazování: „vyloučená odvětví…“

290

XVI

Článek 67:

Duševní vlastnictví

…291


SEZNAM PROTOKOLŮ

PROTOKOL

NÁZEV

1

O textilních a oděvních výrobcích

2

O výrobcích, na něž se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO)

3

O obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty mezi Bulharskem a Společenstvím

4

O definici pojmu „původní produkty“ a způsobech správní spolupráce

5

O zvláštních ustanoveních týkajících se obchodu mezi Bulharskem a Španělskem a Portugalskem

6

O vzájemné pomoci v celních záležitostech

7

O koncesích s ročními limity

8

O vodních tocích přesahujících hranice států


ZÁVĚREČNÝ AKT

Zplnomocnění zástupci:

BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ,

DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO,

ŘECKÉ REPUBLIKY,

ŠPANĚLSKÉHO KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY,

IRSKA,

ITALSKÉ REPUBLIKY,

LUCEMBURSKÉHO VELKOVÉVODSTVÍ,

NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ,

PORTUGALSKÉ REPUBLIKY,

SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

smluvních stran Smlouvy o založení EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, Smlouvy o založení EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ UHLÍ A OCELI a Smlouvy o založení EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ PRO ATOMOVOU ENERGII (dále jen „členské státy“), a EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ PRO ATOMOVOU ENERGII A EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ UHLÍ A OCELI (dále jen „Společenství“)

na jedné straně

a zplnomocnění zástupci BULHARSKÉ REPUBLIKY (dále jen „Bulharsko“)

na straně druhé,

kteří se sešli v Bruselu osmého března roku tisíc devět set devadesát tři k podpisu Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bulharskem na straně druhé (dále jen „Evropská dohoda“), přijali tyto texty:

Evropskou dohodu a tyto protokoly:

Protokol 1

o textilních a oděvních výrobcích

Protokol 2

o výrobcích, na které se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO)

Protokol 3

o obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty, na které se nevztahuje příloha II Smlouvy o EHS, mezi Bulharskem a Společenstvím

Protokol 4

o definici pojmu „původní produkty“ a způsobech správní spolupráce

Protokol 5

o zvláštních ustanoveních týkajících se obchodu mezi Bulharskem a Španělskem a Portugalskem

Protokol 6

o vzájemné pomoci v celních záležitostech

Protokol 7

o koncesích s ročními limity

Protokol 8

o vodních tocích přesahujících hranice států.

Zplnomocnění zástupci členských států a Společenství a zplnomocnění zástupci Bulharska přijali znění společných prohlášení uvedených níže a připojených k tomuto závěrečnému aktu:

 

Společné prohlášení k čl. 8 odst. 3 dohody

 

Společné prohlášení k čl. 8 odst. 4 dohody

 

Společné prohlášení k čl. 10 odst. 3 dohody

 

Společné prohlášení k čl. 21 odst. 4 dohody

 

Společné prohlášení k čl. 21 odst. 4 dohody

 

Společné prohlášení k čl. 38 odst. 1 dohody

 

Společné prohlášení k článku 38 dohody

 

Společné prohlášení k článku 39 dohody

 

Společné prohlášení k kapitole II hlavy IV dohody

 

Společné prohlášení k kapitole II hlavy IV dohody

 

Společné prohlášení k čl. 45 odst. 2 dohody

 

Společné prohlášení k čl. 57 odst. 3 dohody

 

Společné prohlášení k článku 59 dohody

 

Společné prohlášení k článku 60 dohody

 

Společné prohlášení k článku 64 dohody

 

Společné prohlášení k článku 67 dohody

 

Společné prohlášení k článku 110 dohody

 

Společné prohlášení k protokolu 1 k dohodě

 

Společné prohlášení k článku 5 a čl. 9 odst. 4 protokolu 2 k dohodě

 

Společné prohlášení k protokolu 4 k dohodě

 

Společné prohlášení k článku 5 protokolu 6 k dohodě

 

Společné prohlášení k protokolu 8 k dohodě.

Zplnomocnění zástupci členských států a Společenství a zplnomocnění zástupci Bulharska rovněž vzali na vědomí následující výměny dopisů, připojené k tomuto závěrečnému aktu:

 

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Bulharskem o tranzitu

 

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Bulharskem o vnitrozemské dopravní infrastruktuře

 

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Bulharskem o určitých ujednáních o živém skotu

 

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Bulharskem o některých ustanoveních o prasatech a drůbeži

 

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Bulharskem o uznání regionalizace u afrického moru prasat ve Španělském království.

Zplnomocnění zástupci Bulharska vzali na vědomí prohlášení, která jsou dále vyjmenována a která se připojují k tomuto závěrečnému aktu:

 

Prohlášení Společenství k čl. 21 odst. 4 dohody

 

Prohlášení Společenství k čl. 21 odst. 4 dohody

 

Prohlášení Společenství k čl. 2 odst. 3 protokolu 1 k dohodě

 

Prohlášení Společenství k čl. 9 odst. 1 bodu iii) a odst. 4 protokolu 2 k dohodě

 

Prohlášení Společenství k čl. 9 odst. 4 protokolu 2 k dohodě.

Zplnomocnění zástupci členských států a Společenství vzali na vědomí prohlášení uvedená níže a připojená k tomuto závěrečnému aktu:

 

Prohlášení Bulharska k čl. 14 odst. 3 dohody

 

Prohlášení Bulharska k čl. 21 odst. 3 dohody

 

Prohlášení Bulharska k čl. 45 odst. 3 ve spojení s přílohou XVd dohody

 

Prohlášení Bulharska k článku 59 dohody

 

Prohlášení Bulharska k článku 67 dohody

 

Prohlášení Bulharska k protokolu 2 k dohodě

 

Prohlášení Bulharska k protokolu 3 k dohodě.

V Bruselu dne osmého března tisíc devětset devadesát tři.

Pour le Royaume de BelgiqueVoor het Koninkrijk België

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireannFor Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Pela República Portuguesa

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por el Consejo y la Comisión de las Comunidades EuropeasFor Rådet og Kommissionen for De Europæiske FællesskaberFür den Rat und die Kommission der Europäischen GemeinschaftenΓια το Συμθούλιο και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ΚοινοτήτωνFor the Council and the Commission of the European CommunitiesPour le Conseil et la Commission des Communautés européennesPer il Consiglio e la Commissione delle Comunità europeeVoor de Raad en de Commissie van de Europese GemeenschappenPelo Conselho e Pela Comissão das Comunidades Europeias

Image

ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Image


Top