EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0295

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro obchod zřízeném na základě Prozatímní dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé, pokud jde o změnu některých ustanovení Protokolu II o definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráce

COM/2020/295 final

V Bruselu dne 7.7.2020

COM(2020) 295 final

Návrh

ROZHODNUTÍ RADY

o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro obchod zřízeném na základě Prozatímní dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé, pokud jde o změnu některých ustanovení Protokolu II o definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráce


DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1.Předmět návrhu

Tento návrh se týká rozhodnutí o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro obchod zřízeném Prozatímní dohodou o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé (dále jen „dohoda“), pokud jde o plánované přijetí rozhodnutí o změně některých ustanovení protokolu II uvedené dohody.

2.Souvislosti návrhu

2.1.Prozatímní dohoda o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé

Prozatímní dohoda o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé (dále jen „dohoda“) má a) umožnit tichomořským státům využívat lepší přístup na trh, který nabízí Evropská unie (dále jen „EU“); b) podporovat udržitelný hospodářský rozvoj a postupnou integraci tichomořských států do světového hospodářství; c) vytvořit zónu volného obchodu mezi Evropskou unií a tichomořskými státy na základě společného zájmu prostřednictvím postupné liberalizace obchodu způsobem, jenž je v souladu s použitelnými pravidly WTO a v souladu se zásadou asymetrie, při zohlednění specifických potřeb a omezení kapacit tichomořských států, pokud jde o úrovně a načasování závazků; d) stanovit vhodná pravidla pro řešení sporů a e) zavést příslušná institucionální ujednání.

Dohodu 1 podepsala EU dne 13. července 2009 a prozatímně ji provádí Papua-Nová Guinea od 20. prosince 2009 a Fidžijská republika od 28. července 2014. Po přistoupení k dohodě ji také prozatímně provádí Nezávislý stát Samoa od 31. prosince 2018 a od 17. května 2020 Šalamounovy ostrovy.

2.2.Výbor pro obchod

Výbor pro obchod je subjektem zřízeným v souladu s článkem 68 dohody. Sestává ze zástupců EU a tichomořských států (Papua-Nová Guinea, Fidži, Samoa a Šalamounovy ostrovy). Výbor pro obchod si stanoví jednací řád a předsedají mu společně zástupce EU a zástupce z tichomořských států.

Výbor pro obchod se zabývá veškerými záležitostmi, jež jsou nezbytné k provádění dohody, včetně rozvojové spolupráce. Při výkonu svých funkcí může Výbor pro obchod a) zřizovat zvláštní výbory nebo orgány nezbytné pro provádění této dohody a dohlížet na ně; b) scházet se v jakémkoli termínu, na němž se smluvní strany dohodnou; c) posuzovat jakékoli otázky, které spadají do působnosti této dohody, a podnikat odpovídající kroky při výkonu svých funkcí a d) přijímat rozhodnutí nebo vydávat doporučení v případech stanovených dohodou.

Výbor pro obchod pověří výkonem zvláštních rozhodovacích pravomocí k provádění dohody zvláštní výbory, uvedené v příslušných ustanoveních dohody, zejména Zvláštní výbor pro celní spolupráci a pravidla původu.

2.3.Zamýšlený akt Výboru pro obchod

V *září 2020* má Výbor pro obchod na svém osmém zasedání přijmout rozhodnutí o změně některých ustanovení protokolu II týkajících se definice pojmu „původní produkty“ a metod správní spolupráce (dále jen „zamýšlený akt“).

Účelem zamýšleného aktu je:

aktualizovat ustanovení o pravidlech původu podle nejnovějšího vývoje a poskytnout hospodářským subjektům zjednodušená a pružnější pravidla původu přijetím následujících změn:

a)zrušit tato ustanovení, která již nejsou relevantní:

ustanovení čl. 3 odst. 7: již není relevantní upřesnění, že kumulace se začala uplatňovat po 1. lednu 2010 a 1. říjnu 2015,

článek 4a a příloha VIIIa již nejsou relevantní, neboť nebyly určeny žádné sousední rozvojové země,

ustanovení čl. 4 odst. 8 druhá věta a příloha XII: již není relevantní uvádět produkty pocházející z Jižní Afriky, pro něž se kumulace začala používat po 31. prosinci 2009;

b)sjednotit název článku 7 s názvem v obsahu;

c)v hlavě II zavést nový článek 12 nazvaný „Oddělené účetnictví“ s cílem umožnit hospodářským subjektům šetřit náklady použitím této metody pro vedení zásob;

d)v hlavě III zrušit článek 13 a nahradit ho novým článkem 14 nazvaným „Nezměnitelnost“ s cílem umožnit hospodářským subjektům větší flexibilitu, pokud jde o důkazy, které se poskytují celním orgánům země dovozu, pokud se překládka nebo uskladnění původních produktů v celním skladu uskutečňuje ve třetí zemi;

e)zrušit článek 14 „Výstavy“ a článek 38 „Svobodná pásma“, které po zavedení ustanovení o „nezměnitelnosti“ již nejsou zapotřebí;

f)změnit článek 15 hlavy IV s cílem umožnit hospodářským subjektům větší flexibilitu při dodržování požadavků na doklady o původu zboží;

g)zahrnout nový článek 39 s cílem shrnout funkce a odpovědnost Zvláštního výboru pro celní spolupráci a pravidla původu, které jsou zmíněny v různých ustanoveních protokolu II, a odpovídajícím způsobem aktualizovat článek 41,

aktualizovat přílohu II protokolu II dohody s cílem uvést ji do souladu se zněním nomenklatury HS z roku 2017:

příloha II protokolu II vychází ze znění nomenklatury harmonizovaného systému (HS) z roku 2007 připojené k Mezinárodní úmluvě o harmonizovaném systému popisu a číselném označování zboží Světové celní organizace. Světová celní organizace vydala novou nomenklaturu HS 2017, která je účinná od 1. ledna 2017. Měl by být nicméně zachován status quo, pokud jde o pravidla původu, neboť změny provedené v nomenklatuře harmonizovaného systému nemají za cíl ovlivnit pravidlo původu platné pro daný produkt,

změnit znění přílohy IV protokolu II dohody s cílem zahrnout chorvatské znění prohlášení na faktuře:

Smlouva o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii byla podepsána dne 9. prosince 2011 a uplatňuje se od 1. července 2013. Dohoda se vztahuje na jedné straně na území, na která se vztahuje Smlouva o fungování Evropské unie za podmínek v ní uvedených, a na straně druhé na území signatářských tichomořských států,

aktualizovat seznam zámořských zemí a území v příloze VIII protokolu II dohody tak, aby byl uveden do souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie:

v příloze VIII protokolu II dohody je uveden seznam zámořských zemí a území Evropské unie. Status některých území se nedávno změnil: mezi zámořské země a území přidružené k Unii se od 1. ledna 2012 řadí Svatý Bartoloměj (Francie) a od 1. ledna 2014 Bermudy (Spojené království) a Mayotte (Francie) se k 1. lednu 2014 stalo nejvzdálenějším regionem Unie,

po přistoupení Samoy a Šalamounových ostrovů k dohodě vyjmout oba státy z pojmu „jiné státy AKT“ uvedeného v příloze X protokolu II.

S ohledem na počet změn, jež mají být v protokolu II dohody a jeho přílohách provedeny, je nutno kvůli přehlednosti nahradit celé jeho znění.

3.Postoj, který má být zaujat jménem Unie

Protokol II týkající se definice pojmu „původní produkty“ a metod správní spolupráce byl uzavřen v roce 2009. Některá ustanovení původního protokolu II nejsou aktualizována podle posledního vývoje pravidel původu, z čehož mohou vyplývat překážky pro využívání výhod preferenčního zacházení stanoveného v uvedené dohodě.

Navrhované změny zjednoduší plnění požadavků a dodržování postupů pravidel původu a umožní větší flexibilitu v této oblasti. Například:

oddělené účetnictví umožní hospodářským subjektům při vedení zásob šetřit náklady,

hospodářským subjektům je nabízena větší flexibilita, pokud jde o důkazy, které se poskytují celním orgánům země dovozu, jestliže se překládka nebo uskladnění původních produktů v celním skladu uskutečňuje ve třetí zemi,

to, že bude mít registrovaný vývozce možnost používat výlučně prohlášení na faktuře jako platný doklad o původu, zjednoduší postupy pro určení původu a sníží administrativní náklady spojené s vydáváním průvodních osvědčení EUR.1, což umožní hospodářským subjektům plně využívat preferenčního sazebního zacházení a to zase může mít pozitivní dopad na trh.

Toto zjednodušení tudíž usnadní obchod a posílí hospodářský rozvoj v tichomořské oblasti tím, že hospodářským subjektům umožní plně využívat preferenčního zacházení podle prozatímní dohody o hospodářském partnerství.

Tyto změny zjednoduší plnění požadavků a dodržování postupů pravidel původu a umožní určitou flexibilitu v této oblasti. Zjednodušení usnadní obchod a optimalizuje využívání preferenčního zacházení hospodářskými subjekty. Kromě toho navržené změny podpoří regionální integraci a hospodářský rozvoj v tichomořských státech tím, že subjektům poskytnou více možností splnit požadavky týkající se pravidel původu.

Změny produktů (názvy a popisy) uvedené v příloze II protokolu II dohody jsou nutné z důvodu úprav podle aktualizací nomenklatury HS, které v letech 2012 a 2017 provedla Světová celní organizace, a zachování jednotnosti popisu produktů a zařazení zboží s harmonizovaným systémem.

Příloha VIII protokolu II dohody obsahuje seznam zámořských zemí a území EU. Ve smyslu protokolu II se „zámořskými zeměmi a územími“ rozumí země a území uvedené v části čtvrté Smlouvy o založení Evropského společenství. Tento seznam by měl být aktualizován tak, aby zohledňoval nedávnou změnu statusu některých zámořských zemí a území.

Je třeba uvést, že rozhodnutím Rady (EU) 2019/2143 ze dne 11. listopadu 2019 již byl stanoven postoj, který má být zaujat jménem EU ve Výboru pro obchod zřízeném podle dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé, pokud jde o změnu příloh II a VIII protokolu II dohody (Úř. věst. L 331, 20.12.2019, s. 1). Z důvodu přehlednosti je postoj v rámci stávající iniciativy přepracován (nezměněn).

Navrhované rozhodnutí je v souladu se závazky EU vyplývajícími z ustanovení uvedené dohody.

4.Právní základ

4.1.Procesněprávní základ

4.1.1.Zásady

Ustanovení čl. 218 odst. 9 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) zavádí rozhodnutí, jimiž se stanoví „postoje, které mají být jménem Unie zaujaty v orgánu zřízeném dohodou, má-li tento orgán přijímat akty s právními účinky, s výjimkou aktů, které doplňují nebo pozměňují institucionální rámec dohody“.

Pojem „akty s právními účinky“ zahrnuje akty, které mají právní účinky na základě pravidel mezinárodního práva, jimiž se dotyčný orgán řídí. Tento pojem zahrnuje rovněž nástroje, jež podle mezinárodního práva nemají závazný účinek, ale „mohou rozhodujícím způsobem ovlivnit obsah právní úpravy přijaté zákonodárcem Unie“ 2 .

4.1.2.Uplatnění na stávající případ

Akt, který má Výbor pro obchod přijmout, představuje akt s právními účinky, jenž bude závazný podle mezinárodního práva v souladu s články 8, 68 a 78 dohody.

Zamýšlený akt nedoplňuje ani nepozměňuje institucionální rámec dohody.

Procesněprávním základem navrhovaného rozhodnutí je tudíž čl. 218 odst. 9 SFEU.

4.2.Hmotněprávní základ

4.2.1.Zásady

Hmotněprávní základ rozhodnutí podle čl. 218 odst. 9 SFEU závisí v první řadě na cíli a obsahu zamýšleného aktu, k němuž se zaujímá postoj jménem Unie. Sleduje-li zamýšlený akt dvojí účel nebo má-li dvě složky a lze-li jeden z těchto účelů nebo jednu z těchto složek identifikovat jako hlavní, zatímco druhý účel či druhá složka je pouze vedlejší, musí být rozhodnutí přijaté podle čl. 218 odst. 9 SFEU založeno na jediném hmotněprávním základu, a sice na tom, který si žádá hlavní nebo převažující účel či složka.

4.2.2.Uplatnění na stávající případ

Hlavní cíl a obsah plánovaného aktu se týkají společné obchodní politiky.

Hmotněprávním základem navrhovaného rozhodnutí by tudíž měl být čl. 207 odst. 4 první pododstavec SFEU.

4.3.Závěr

Právním základem navrhovaného rozhodnutí by měl být článek 207 ve spojení s čl. 218 odst. 9 SFEU.

4.4.Zveřejnění zamýšleného aktu

Jelikož tento akt Výboru pro obchod změní Prozatímní dohodu o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé, je vhodné jej po jeho přijetí zveřejnit v Úředním věstníku Evropské unie.

Návrh

ROZHODNUTÍ RADY

o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro obchod zřízeném na základě Prozatímní dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé, pokud jde o změnu některých ustanovení Protokolu II o definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráce

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 4 první pododstavec ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)Prozatímní dohodu o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé 3 (dále jen „dohoda“), která stanoví rámec pro dohodu o hospodářském partnerství, prozatímně provádí Papua-Nová Guinea ode dne 20. prosince 2009 a Fidžijská republika od 28. července 2014. Po přistoupení k dohodě ji také prozatímně provádí Nezávislý stát Samoa od 31. prosince 2018 a od 17. května 2020 Šalamounovy ostrovy.

(2)Podle článků 13 a 68 dohody a článku 41 protokolu II dohody může Výbor pro obchod přijmout změny ustanovení protokolu II dohody.

(3)Výbor pro obchod má na svém osmém zasedání v *září 2020* přijmout rozhodnutí o změně některých ustanovení Protokolu II o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce.

(4)Je vhodné stanovit postoj, který má být zaujat jménem Unie ve Výboru pro obchod, neboť zamýšlené rozhodnutí bude pro Unii závazné.

(5)Protokol II o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce uzavřený v roce 2009 vyžaduje změny některých ustanovení za účelem aktualizace pravidel původu podle posledního vývoje, aby tato pravidla byla pružnější a jednodušší, s cílem usnadnit obchod pro hospodářské subjekty a optimalizovat využívání preferenčního zacházení.

(6)Změny produktů (názvy a popisy) uvedené v příloze II protokolu II dohody jsou nutné z důvodu úprav podle aktualizací nomenklatury HS, které v letech 2012 a 2017 provedla Světová celní organizace, a zachování jednotnosti popisu produktů a zařazení zboží s harmonizovaným systémem.

(7)Smlouva o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii byla podepsána dne 9. prosince 2011 a uplatňuje se od 1. července 2013. Dohoda se vztahuje na jedné straně na území, na která se vztahuje Smlouva o fungování Evropské unie za podmínek v ní uvedených, a na straně druhé na území signatářských tichomořských států. Je třeba změnit znění přílohy IV protokolu II dohody s cílem zahrnout chorvatské znění prohlášení na faktuře.

(8)Příloha VIII protokolu II dohody obsahuje seznam zámořských zemí a území EU. Ve smyslu protokolu se „zámořskými zeměmi a územími“ rozumí země a území uvedené v části čtvrté Smlouvy o založení Evropského společenství. Tento seznam by měl být aktualizován tak, aby zohledňoval nedávnou změnu statusu některých zámořských zemí a území.

(9)Vzhledem k přistoupení Samoy a Šalamounových ostrovů k dohodě by měly být oba státy vyňaty z pojmu „jiné státy AKT“ uvedeného v příloze X protokolu II,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Postoj, který má být jménem Unie zaujat ve Výboru pro obchod na jeho osmém zasedání, vychází z návrhu aktu výboru připojeného k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Komisi.

V Bruselu dne

   Za Radu

   předseda/předsedkyně

(1)    Rozhodnutí Rady 2009/729/ES ze dne 13. července 2009 o podpisu a prozatímním provádění prozatímní dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé (Úř. věst. L 272, 16.10.2009, s. 1).
(2)    Rozsudek Soudního dvora ze dne 7. října 2014, Německo v. Rada, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, body 61 až 64.
(3)    Rozhodnutí Rady 2009/729/ES ze dne 13. července 2009 o podpisu a prozatímním provádění prozatímní dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé (Úř. věst. L 272, 16.10.2009, s. 1).
Top

V Bruselu dne 7.7.2020

COM(2020) 295 final

PŘÍLOHA

návrhu rozhodnutí Rady

o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro obchod zřízeném na základě Prozatímní dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé, pokud jde o změnu některých ustanovení Protokolu II o definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráce


PŘÍLOHA

NÁVRH

ROZHODNUTÍ č. … / 2020
VÝBORU PRO OBCHOD

ZŘÍZENÉHO PROZATÍMNÍ DOHODOU O PARTNERSTVÍ MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM NA JEDNÉ STRANĚ A TICHOMOŘSKÝMI STÁTY NA STRANĚ DRUHÉ

ze dne...,

kterým se mění některá ustanovení Protokolu II o definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráce

VÝBOR PRO OBCHOD,

s ohledem na Prozatímní dohodu o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé 1 (dále jen „dohoda“), která stanoví rámec pro dohodu o hospodářském partnerství a která byla podepsána v Londýně dne 30. července 2009, a zejména na článek 8, čl. 68 odst. 3 a článek 78 ve spojení s článkem 41 protokolu II uvedené dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)Dohodu prozatímně provádí ode dne 20. prosince 2009 Papua-Nová Guinea a od 28. července 2014 Fidžijská republika. Po přistoupení k dohodě ji také prozatímně provádí od 31. prosince 2018 Nezávislý stát Samoa a od 17. května 2020 Šalamounovy ostrovy.

(2)V souladu s článkem 8 dohody přezkoumá Výbor pro obchod ustanovení Protokolu II o definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráce za účelem jejich dalšího zjednodušení.

(3) Smluvní strany toto přezkoumání provedly a dohodly se na těchto změnách protokolu II:

i) zrušit tato ustanovení, která již nejsou použitelná:

– ustanovení čl. 3 odst. 7,

– článek 4a,

– přílohy VIIIa a XII;

ii) provést opravy těchto ustanovení:

– ustanovení čl. 4 odst. 8 zrušením druhé věty, která již není použitelná,

– názvu článku 7 tak, aby odpovídal názvu v obsahu;

iii) v hlavě II vložit nový článek 12 nazvaný „Oddělené účetnictví“ s cílem umožnit hospodářským subjektům šetřit náklady použitím této metody pro vedení zásob;

iv) zrušit článek 13 hlavy III a nahradit ho novým článkem 14 nazvaným „Nezměnitelnost“ s cílem umožnit hospodářským subjektům větší flexibilitu, pokud jde o důkazy, které se poskytují celním orgánům země dovozu, pokud se překládka nebo uskladnění původních produktů v celním skladu uskutečňuje ve třetí zemi;

           v) zrušit článek 14 „Výstavy“ a článek 38 „Svobodná pásma“, které po zavedení ustanovení o „nezměnitelnosti“ již nejsou zapotřebí;

           vi) změnit článek 15 hlavy IV s cílem umožnit hospodářským subjektům větší flexibilitu při dodržování požadavků na doklady o původu zboží;

           vii) zahrnout nový článek 39 s cílem shrnout funkce a odpovědnost Zvláštního výboru pro celní spolupráci a pravidla původu, které jsou zmíněny v různých ustanoveních protokolu II, a odpovídajícím způsobem aktualizovat článek 41.

(4)    Příloha II protokolu II dohody vychází ze znění nomenklatury harmonizovaného systému (HS) z roku 2007 připojené k Mezinárodní úmluvě o harmonizovaném systému popisu a číselném označování zboží Světové celní organizace. Světová celní organizace vydala novou nomenklaturu HS 2017, která je účinná od 1. ledna 2017. Přílohu II protokolu II dohody je třeba uvést do souladu se zněním nomenklatury HS z roku 2017. Měl by být nicméně zachován status quo, pokud jde o pravidla původu, neboť změny provedené v nomenklatuře harmonizovaného systému nemají za cíl ovlivnit pravidlo původu platné pro daný produkt.

(5)    Smlouva o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii byla podepsána dne 9. prosince 2011 a uplatňuje se od 1. července 2013. Dohoda se vztahuje na jedné straně na území, na která se vztahuje Smlouva o fungování Evropské unie za podmínek v ní uvedených, a na straně druhé na území signatářských tichomořských států. Je třeba odpovídajícím způsobem změnit znění přílohy IV protokolu II dohody s cílem zahrnout chorvatské znění prohlášení na faktuře.

(6)    V příloze VIII protokolu II dohody je uveden seznam zámořských zemí a území Evropské unie. Status některých území se nedávno změnil: mezi zámořské země a území přidružené k Unii se od 1. ledna 2012 řadí Svatý Bartoloměj (Francie) a od 1. ledna 2014 Bermudy (Spojené království) a Mayotte (Francie) se k 1. lednu 2014 stalo nejvzdálenějším regionem Unie. Seznam zámořských zemí a území v příloze VIII protokolu II dohody je třeba změnit tak, aby byl uveden do souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie.

(7)    Vzhledem k přistoupení Samoy a Šalamounových ostrovů k dohodě by měly být oba státy vyňaty z pojmu „jiné státy AKT“ uvedeného v příloze X protokolu II.

(8)        S ohledem na počet změn, jež mají být provedeny, a z důvodu přehlednosti by mělo být nahrazeno celé znění protokolu II dohody,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Znění protokolu II dohody se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V … dne …

Za Výbor pro obchod

Jménem Unie            Jménem tichomořských státůPŘÍLOHA

PROTOKOL II

o definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráce

OBSAH

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek

1.    Definice

HLAVA II

DEFINICE POJMU „PŮVODNÍ PRODUKTY“

Články

2.    Obecné požadavky

3.    Kumulace v Evropském společenství

4.    Kumulace v tichomořských státech

5.    Zcela získané produkty

6.    Dostatečně opracované nebo zpracované produkty 

7.    Nedostatečné opracování nebo zpracování

8.    Určující jednotka

9.    Příslušenství, náhradní díly a nástroje

10.    Soupravy

11.    Neutrální prvky

12.    Oddělené účetnictví

HLAVA III

POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE ÚZEMÍ

Články

13.    Zásada teritoriality

14.    Nezměnitelnost

HLAVA IV

DOKLAD O PŮVODU

Články

15.    Obecné požadavky

16.    Postup pro vydání průvodního osvědčení EUR.1

17.    Dodatečně vydaná průvodní osvědčení EUR.1

18.    Vydání duplikátu průvodního osvědčení EUR.1

19.        Vydání průvodního osvědčení EUR.1 na základě dříve vydaného nebo vystaveného dokladu o původu

20.    Podmínky pro vystavení prohlášení na faktuře

21.    Schválený vývozce

22.    Platnost dokladu o původu

23.    Předkládání dokladu o původu

24.    Dovoz po částech

25.    Osvobození od dokladu o původu

26.    Informační postupy pro účely kumulace

27.    Podpůrné doklady

28.    Uchovávání dokladu o původu a podpůrných dokladů

29.    Rozpory a formální chyby

30.    Částky vyjádřené v eurech

HLAVA V

METODY SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE

Články

31.    Správní podmínky, které musí být splněny, aby se na produkty vztahovaly výhody vyplývající z dohody

32.    Oznámení informací týkajících se celních orgánů

33.    Vzájemná pomoc

34.    Kontrola dokladu o původu

35.    Kontrola prohlášení dodavatele

36.    Řešení sporů

37.    Sankce

38.    Odchylky

39.    Zvláštní výbor pro celní spolupráci a pravidla původu

HLAVA VI

   CEUTA A MELILLA

Článek

40.    Zvláštní podmínky

HLAVA VII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Články

41.    Přezkum a uplatňování pravidel původu

42.    Přílohy

43.    Provádění protokolu

PŘÍLOHY

PŘÍLOHA I PROTOKOLU II:    Úvodní poznámky k seznamu v příloze II

PŘÍLOHA II PROTOKOLU II:    Seznam operací opracování nebo zpracování, které musí být provedeny na nepůvodních materiálech, aby vyrobený produkt mohl získat status původu

PŘÍLOHA IIa PROTOKOLU II:    Výjimky ze seznamu opracování nebo zpracování, které musí být provedeny na nepůvodních materiálech, aby vyrobený produkt mohl získat status původu

PŘÍLOHA III PROTOKOLU II:    Formulář průvodního osvědčení

PŘÍLOHA IV PROTOKOLU II:    Prohlášení na faktuře

PŘÍLOHA Va PROTOKOLU II:    Prohlášení dodavatele pro produkty se statusem preferenčního původu

PŘÍLOHA Vb PROTOKOLU II:    Prohlášení dodavatele pro produkty bez statusu preferenčního původu

PŘÍLOHA VI PROTOKOLU II:    Osvědčení údajů

PŘÍLOHA VII PROTOKOLU II:    Formulář žádosti o odchylku

PŘÍLOHA VIII PROTOKOLU II:    Zámořské země a území

PŘÍLOHA IX PROTOKOLU II:    Produkty, na které se ustanovení o kumulaci podle článků 3 a 4 vztahují po 1. říjnu 2015 

PŘÍLOHA X PROTOKOLU II:    Ostatní státy AKT

PŘÍLOHA XI PROTOKOLU II:    Produkty pocházející z Jihoafrické republiky vyňaté z kumulace podle článku 4

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ o Andorrském knížectví

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ o Republice San MarinoHLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto protokolu se rozumí:

a)    „výrobou“ každé opracování nebo zpracování, včetně sestavování nebo specifických procesů;

b)    „materiálem“ jakékoli příměsi, suroviny, komponenty, části apod., které jsou používány při výrobě produktu;

c)    „produktem“ vyráběný produkt, i když je zamýšleno jeho pozdější využití v jiné výrobní operaci;

d)    „zbožím“ jak materiály, tak produkty;

e)    „celní hodnotou“ hodnota určená v souladu s Dohodou o provádění článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 (dohoda WTO o celní hodnotě);

f)    „cenou ze závodu“ cena zaplacená za produkt ze závodu výrobci v Evropském společenství nebo v tichomořském státě, v jehož podniku došlo k poslednímu opracování nebo zpracování, pokud tato cena zahrnuje hodnotu veškerého materiálu použitého při výrobě po odečtení případných zaplacených vnitřních daní, které se vracejí nebo mohou být vráceny při vývozu získaného produktu;

g)    „hodnotou materiálů“ celní hodnota použitých nepůvodních materiálů v okamžiku dovozu a, není-li známa nebo nelze-li ji určit, první ověřitelná cena zaplacená za tyto materiály na území Evropského společenství nebo tichomořského státu;

h)    „hodnotou původních materiálů“ hodnota těchto materiálů stanovená podle písmene g) obdobně;

i)    „přidanou hodnotou“ cena ze závodu snížená o celní hodnotu všech použitých materiálů, které pocházejí z ostatních zemí nebo území uvedených v článcích 3 a 4, se kterými je možná kumulace, nebo není-li celní hodnota známa a nelze-li ji určit, první ověřitelná cena zaplacená za tyto materiály v Evropském společenství nebo některém z tichomořských států;

j)    „kapitolami“ a „čísly“ kapitoly a čísla (čtyřmístné kódy) používané v nomenklatuře, která tvoří harmonizovaný systém popisu a číselného označování zboží (v tomto protokolu dále jen „harmonizovaný systém“ nebo „HS“);

k)    „zařazením“ zařazení produktu nebo materiálu do určitého čísla;

l)    „zásilkou“ produkty, které buď zasílá současně jeden vývozce jednomu příjemci, nebo které jsou přepravovány na základě jediného přepravního dokladu od vývozce k příjemci, a pokud tento doklad neexistuje, na podkladě jediné faktury;

m)    „územími“ území včetně teritoriálních vod;

n)    „ZZÚ“ zámořské země a území uvedené v příloze VIII;

o)    „ostatními státy AKT“ všechny státy AKT s výjimkou tichomořských států.


HLAVA II

DEFINICE POJMU „PŮVODNÍ PRODUKTY“

Článek 2

Obecné požadavky

1.    Pro účely prozatímní dohody o hospodářském partnerství (dále jen „dohoda“) se za produkty pocházející z Evropského společenství považují:

a)    produkty, které byly zcela získány v Evropském společenství ve smyslu článku 5 tohoto protokolu;

b)    produkty, které byly v Evropském společenství získány s použitím materiálů, které tam nebyly zcela získány, jestliže byly tyto materiály v Evropském společenství dostatečně opracovány nebo zpracovány ve smyslu článku 6.

2.    Pro účely této dohody se za produkty pocházející z tichomořského státu považují:

a)    produkty zcela získané v tichomořském státě ve smyslu článku 5 tohoto protokolu;

b)    produkty, které byly získány v tichomořském státě s použitím materiálů, které tam nebyly zcela získány, jestliže byly tyto materiály v daném tichomořském státě dostatečně opracovány nebo zpracovány ve smyslu článku 6.

Článek 3

Kumulace v Evropském společenství

1.    Aniž je dotčen čl. 2 odst. 1, považují se produkty za pocházející z Evropského společenství, jestliže jsou zde získány s použitím materiálů pocházejících z tichomořského státu, jiných států AKT nebo ZZÚ, za předpokladu, že opracování nebo zpracování provedené v Evropském společenství přesahuje rámec operací uvedených v článku 7. Není nutné, aby tyto materiály byly dostatečně opracovány nebo zpracovány.

2.    V případech, kdy opracování nebo zpracování provedené v Evropském společenství nepřesahuje rámec operací uvedených v článku 7, považuje se získaný produkt za produkt pocházející z Evropského společenství pouze tehdy, přesahuje-li hodnota zde přidaná hodnotu použitých materiálů pocházejících z jedné z ostatních zemí nebo území uvedených v odstavci 1. Pokud tomu tak není, považuje se získaný produkt za produkt pocházející ze země nebo území, které vytvářejí nejvyšší hodnotu původních materiálů použitých při výrobě v Evropském společenství.

3.    Produkty pocházející z jedné ze zemí nebo území uvedených v odstavcích 1 a 2, které nebyly v Evropském společenství žádným způsobem opracovány nebo zpracovány, si při vývozu do jedné z těchto zemí nebo území uchovají svůj původ.

4.    Pro účely čl. 2 odst. 1 písm. b) se opracování nebo zpracování provedené v tichomořském státě, jiných státech AKT nebo ZZÚ považuje za provedené v Evropském společenství, jsou-li získané produkty podrobeny následnému opracování nebo zpracování v Evropském společenství. Pokud jsou na základě tohoto ustanovení původní produkty získány ve dvou nebo více dotčených zemích nebo územích, jsou považovány za pocházející z Evropského společenství, pouze pokud opracování nebo zpracování přesahuje rámec operací uvedených v článku 7.

5.    V případech, kdy opracování nebo zpracování provedené v Evropském společenství nepřesahuje rámec operací uvedených v článku 7, považuje se získaný produkt za produkt pocházející z Evropského společenství pouze tehdy, přesahuje-li hodnota zde přidaná hodnotu materiálů použitých v jedné z ostatních zemí nebo území uvedených v odstavci 4. Pokud tomu tak není, považuje se získaný produkt za produkt pocházející ze země nebo území, které vytvářejí nejvyšší hodnotu materiálů použitých při výrobě.

6.    Kumulaci stanovenou v tomto článku lze uplatnit pouze za předpokladu, že:

a)    země, které se účastní procesu získávání statusu původu, a země určení uzavřely dohodu o správní spolupráci, která zajišťuje náležité provádění tohoto článku;

b)    materiály a produkty získaly status původu na základě pravidel původu, která se shodují s pravidly uvedenými v tomto protokolu;

c)    Evropské společenství poskytne tichomořským státům prostřednictvím Evropské komise podrobnosti o dohodách o správní spolupráci s jinými zeměmi nebo územími uvedenými v tomto článku. Evropská komise zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie (v řadě C) a tichomořské státy zveřejní podle svých postupů datum, kdy může být kumulace podle tohoto článku uplatňována u zemí nebo území uvedených v tomto článku, které vyhověly nezbytným požadavkům.

Článek 4

Kumulace v tichomořských státech

1.    Aniž je dotčen čl. 2 odst. 2, považují se produkty za pocházející z tichomořského státu, jestliže jsou zde získány s použitím materiálů pocházejících z Evropského společenství, jiných států AKT, ZZÚ nebo jiných tichomořských států za předpokladu, že opracování nebo zpracování provedené v daném tichomořském státě přesahuje rámec operací uvedených v článku 7. Není nutné, aby tyto materiály byly dostatečně opracovány nebo zpracovány.

2.    V případech, kdy opracování nebo zpracování provedené v tichomořském státě nepřesahuje rámec operací uvedených v článku 7, považuje se získaný výrobek za výrobek pocházející z daného tichomořského státu pouze tehdy, přesahuje-li hodnota zde přidaná hodnotu použitých materiálů pocházejících z jedné z ostatních zemí nebo území uvedených v odstavci 1. Pokud tomu tak není, považuje se získaný produkt za produkt pocházející ze země nebo území, které vytvářejí nejvyšší hodnotu původních materiálů použitých při výrobě v daném tichomořském státě.

3.    Produkty pocházející z jedné ze zemí nebo území uvedených v odstavci 1 a 2, které nebyly v tichomořském státě žádným způsobem opracovány nebo zpracovány, si při vývozu do jedné z těchto zemí nebo území uchovají svůj původ.

4.    Pro účely čl. 2 odst. 2 písm. b) se opracování nebo zpracování provedené v Evropském společenství, jiných tichomořských státech, jiných státech AKT nebo ZZÚ považuje za provedené v tichomořském státě, jsou-li získané produkty podrobeny následnému opracování nebo zpracování v daném tichomořském státě. Pokud jsou na základě tohoto ustanovení původní produkty získány ve dvou nebo více dotčených zemích nebo územích, jsou považovány za pocházející z tichomořského státu, pouze pokud opracování nebo zpracování přesahuje rámec operací uvedených v článku 7.

5.    V případech, kdy opracování nebo zpracování provedené v tichomořském státě nepřesahuje rámec operací uvedených v článku 7, považuje se získaný výrobek za výrobek pocházející z daného tichomořského státu pouze tehdy, přesahuje-li hodnota zde přidaná hodnotu použitých materiálů v jedné z ostatních zemí nebo území uvedených v odstavci 4. Pokud tomu tak není, považuje se získaný produkt za produkt pocházející ze země nebo území, které vytvářejí nejvyšší hodnotu materiálů použitých při výrobě.

6.    Kumulaci stanovenou v tomto článku lze uplatnit pouze za předpokladu, že:

a)    země, které se účastní procesu získávání statusu původu, a země určení uzavřely dohodu o správní spolupráci, která zajišťuje náležité provádění tohoto článku;

b)    materiály a produkty získaly status původu na základě pravidel původu, která se shodují s pravidly uvedenými v tomto protokolu;

c)    tichomořské státy poskytnou Evropskému společenství prostřednictvím Evropské komise podrobnosti o dohodách o správní spolupráci s jinými zeměmi nebo územími uvedenými v tomto článku. Evropská komise zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie (v řadě C) a tichomořské státy zveřejní podle svých postupů datum, kdy může být kumulace podle tohoto článku uplatňována u zemí nebo území uvedených v tomto článku, které vyhověly nezbytným požadavkům.

7.    Kumulace stanovená v tomto článku se nepoužije na produkty uvedené v příloze IX. Bez ohledu na tuto skutečnost lze kumulaci stanovenou v tomto článku uplatnit až po 1. říjnu 2015 na produkty uvedené v příloze IX a po 1. lednu 2010 na rýži čísla 1006, pocházejí-li materiály použité při výrobě takových produktů z tichomořského státu nebo jiného státu AKT, který je členem dohody o hospodářském partnerství (EPA), nebo je v nich provedeno opracování nebo zpracování.

8.    Tento článek se nevztahuje na produkty pocházející z Jihoafrické republiky uvedené v příloze XI.

Článek 5

Zcela získané produkty

1.    Za produkty zcela získané v tichomořském státě nebo v Evropském společenství se považují:

a)    nerostné produkty tam vytěžené z půdy nebo z mořského dna;

b)    produkty zpracované z ovoce a zeleniny tam sklizených;

c)    živá zvířata tam narozená nebo vylíhnutá a chovaná;

d)    produkty získané z živých zvířat tam chovaných;

e)    i)    produkty tamního lovu nebo rybolovu;

   ii)    produkty akvakultury, včetně mořské akvakultury, pokud jsou ryby tam narozené či vylíhnuté a chované;

f)    produkty mořského rybolovu a jiné produkty získané tamními plavidly z moře mimo teritoriální vody Evropského společenství nebo tichomořského státu;

g)    produkty vyrobené na tamních výrobních plavidlech výhradně z produktů uvedených v písmenu f);

h)    upotřebené předměty tam sebrané, jsou-li použitelné pouze k opětovnému získání surovin, včetně použitých pneumatik vhodných pouze k protektorování nebo k použití jako odpad;

i)    odpad a šrot pocházející z výrobních operací tam provedených;

j)    produkty získané z mořského dna nebo z mořského podzemí ležícího mimo jejich teritoriální vody, mají-li výhradní práva k využívání tohoto mořského dna nebo mořského podzemí;

k)    zboží tam vyrobené výhradně z produktů uvedených v písmenech a) až j).

2.    Pojmy „tamní plavidla“ a „tamní výrobní plavidla“ v odst. 1 písm. f) a g) se vztahují pouze na plavidla a výrobní plavidla:

a)    která jsou registrována v členském státě Evropského společenství nebo v tichomořském státě;

b)    která plují pod vlajkou členského státu Evropského společenství nebo tichomořského státu;

c)    která splňují jednu z těchto podmínek:

   i)    vlastní je alespoň z 50 % státní příslušníci členského státu Evropského společenství nebo tichomořského státu;

   nebo

   ii)    je vlastní společnosti,

       které mají sídlo a hlavní provozovnu v některém členském státě Evropského společenství nebo tichomořském státě a

       které vlastní alespoň z 50 % některý členský stát Evropského společenství nebo tichomořský stát, veřejné subjekty nebo státní příslušníci tohoto státu.

3.    Bez ohledu na ustanovení odstavce 2 uzná Evropské společenství na žádost tichomořského státu plavidla pronajatá provozovateli tohoto tichomořského státu jako „tamní plavidla“ pro provádění rybolovu v jeho výlučné ekonomické zóně, pokud Zvláštní výbor pro celní spolupráci a pravidla původu uznal, že dohoda o pronájmu, v jejímž případě bylo provozovatelům v Evropském společenství nabídnuto právo prvního odmítnutí, poskytuje přiměřené možnosti pro rozvoj kapacity tichomořského státu provádět rybolov, a zejména ukládá tomuto tichomořskému státu odpovědnost za námořní a obchodní řízení plavidla, které má k dispozici na významně dlouhou dobu.

4.    Podmínky stanovené v odstavci 2 mohou být splněny v různých státech, pokud tyto státy náleží k tichomořským státům. V tomto případě se produkty považují za produkty pocházející ze státu, jehož státní příslušníci nebo společnosti plavidlo nebo výrobní plavidlo vlastní podle odst. 2 písm. c). V případě, že plavidlo nebo výrobní plavidlo vlastní státní příslušníci nebo společnosti států náležících k jiným dohodám o hospodářském partnerství, produkty se považují za produkty pocházející ze státu, jehož státní příslušníci nebo společnosti mají na výrobě největší podíl podle ustanovení odst. 2 písm. c).

Článek 6

Dostatečně opracované nebo zpracované produkty

1.    Pro účely článku 2 se produkty, jež nejsou zcela získány, považují za dostatečně opracované nebo zpracované, jsou-li splněny podmínky uvedené v seznamu v příloze II.

2.    Bez ohledu na odstavec 1 lze produkty uvedené v příloze IIa považovat pro účely článku 2 za dostatečně opracované nebo zpracované, jsou-li splněny podmínky stanovené v uvedené příloze.

3.    Podmínky uvedené výše v odstavcích 1 a 2 stanoví pro všechny produkty, na něž se vztahuje tato dohoda, opracování nebo zpracování, které musí být provedeno na nepůvodních materiálech použitých k jejich výrobě, a vztahují se výhradně na tyto materiály. Z toho vyplývá, že pokud je produkt, který získal status původu na základě splnění podmínek stanovených pro něj v seznamu, použit při výrobě jiného produktu, nevztahují se na něj podmínky použitelné pro produkt, v němž je obsažen, a neberou se v úvahu ani nepůvodní materiály, které mohly být použity při jeho výrobě.

4.    Odchylně od odstavců 1 a 2 však lze použít nepůvodní materiály, které by se podle podmínek uvedených v příloze II a příloze IIa neměly k výrobě daného produktu použít, pokud:

a)    jejich celková hodnota nepřesáhne 15 % ceny produktu ze závodu;

b)    použitím tohoto odstavce není překročen žádný procentní podíl uvedený v seznamu jako nejvyšší přípustná hodnota nepůvodních materiálů.

5.    Ustanovení odstavce 4 se nevztahují na produkty kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému.

6.    a)    Smluvní strany uznávají, že od podpisu Loméské úmluvy v roce 1976 nebyly tichomořské státy schopny vytvořit odpovídající vnitrostátní flotilu, která by respektovala podmínky stanovené v čl. 5 odst. 2 tohoto protokolu II. Smluvní strany rovněž uznávají zvláštní okolnosti tichomořských států, mezi něž patří nedostatek zcela získaných ryb za účelem uspokojení poptávky na pevnině, velmi omezená rybolovná kapacita rybářských plavidel tichomořských států, omezená zpracovatelská kapacita, jež je dána fyzickými a ekonomickými faktory, nízké riziko destabilizace trhu EU v důsledku velkého přílivu produktů rybolovu z tichomořských států, geografická izolace tichomořských států, jakož i vzdálenost od trhu EU. Konečným společným cílem smluvních stran je rovněž podporovat další rozvoj tichomořských států, jakož i udržitelný rybolov a řádnou správu rybolovu.

   b)    Smluvní strany uznávají, že rybolov má pro obyvatelstvo tichomořských států obrovský význam a že ryby, např. tuňáci v západním a středním Tichém oceánu, jsou pro tichomořské státy nejdůležitějším společným přírodním zdrojem dlouhodobého příjmu a zaměstnanosti. Na tyto společné rybolovné zdroje ve vodách tichomořských států se vztahují různé mechanismy řízení na regionální, subregionální a vnitrostátní úrovni, včetně nástroje „Vessel Day Scheme“, jehož cílem je zajistit regionální udržitelnost rybolovu tuňáků pomocí zatahovacích sítí. Tyto činnosti jsou monitorovány v rámci Komise pro rybolov v západním a středním Tichém oceánu, prostřednictvím systému pro sledování plavidel a pozorovacích programů. V souvislosti s tím smluvní strany souhlasí, že pokud jsou okolnosti takové, že k úplnému uspokojení poptávky na pevnině nelze použít zcela získané produkty podle definice v čl. 5 odst. 1 písm. f) a g), bez ohledu na odstavec 1 a poté, co určitý tichomořský stát předem uvědomil Evropskou komisi, se zpracované produkty rybolovu čísel 1604 a 1605, které byly zpracovány nebo vyrobeny v prostorách na pevnině v daném státě z nepůvodních materiálů kapitoly 3, které byly vyloženy v přístavu daného státu, považují za dostatečně opracované nebo zpracované pro účely článku 2. V oznámení Evropské komisi je nutno uvést důvody, proč se použitím tohoto písmene stimuluje rozvoj odvětví rybolovu v daném státě, potřebné informace o daných živočišných druzích, o produktech, jež mají být vyrobeny, a příslušná množství.

   c)    Zpráva o provádění písmene b) musí být vypracována nejpozději do tří let od oznámení.

   d)    Na základě této zprávy Evropské společenství a žádající tichomořský stát vedou konzultace o použití písmene b), v jejichž rámci zejména zohlední jeho vliv na vývoj, jakož i účinnou ochranu a udržitelné řízení zdrojů, a v případě potřeby je změní.    

   e)    Písmenem b) nejsou dotčena hygienická a rostlinolékařská opatření platná v EU, účinná ochrana a udržitelné řízení zdrojů rybolovu, ani podpora v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu v daném regionu.

   f)    Ustanovení tohoto odstavce se použije v případě dovozu z tichomořského státu od prvního dne následujícího po dni, kdy bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno, že dotyčný stát učinil oznámení Evropské komisi v souladu písmenem b).

7.    Odstavce 1 a 6 se použijí s výhradou článku 7.

Článek 7

Nedostatečné opracování nebo zpracování

1.    Aniž je dotčen odstavec 2 a bez ohledu na to, zda jsou splněny podmínky článku 6, považuje se opracování nebo zpracování za nedostatečné k tomu, aby produktu udělilo status původu, v případě těchto operací:

a)    operace, jejichž účelem je uchování produktů v dobrém stavu během přepravy a skladování;

b)    rozdělování a spojování nákladových kusů;

c)    umývání, čištění; zbavování prachu, odstraňování oxidů, oleje, barev nebo jiných povlaků;

d)    žehlení nebo mandlování textilií;

e)    jednoduché operace natírání a leštění;

f)    loupání, částečné nebo úplné bělení, leštění a hlazení obilovin a rýže;

g)    operace barvení cukru nebo tvarování cukru; částečné nebo úplné mletí cukru;

h)    loupání, odpeckovávání ovoce, ořechů a zeleniny a zbavování kůry;

i)    ostření, jednoduché broušení nebo jednoduché řezání;

j)    prosévání, prohazování, třídění, zařazování, srovnávání, sdružování (včetně tvorby souprav (sad) předmětů);

k)    jednoduché plnění do lahví, konzerv, lahviček, pytlů, beden, krabic, upevnění na podložky nebo desky a veškeré ostatní jednoduché operace obalové úpravy;

l)    připevňování nebo tisk značek, štítků, log nebo obdobných rozlišovacích znaků na produkty nebo jejich obaly;

m)    jednoduché mísení produktů, též různých druhů; mísení cukru s jiným materiálem;

n)    jednoduché sestavování součástí předmětů na úplný produkt nebo rozkládání produktů na části;

o)    kombinace dvou nebo více operací uvedených v písmenech a) až n);

p)    porážení zvířat.

2.    Při určování, zda se opracování nebo zpracování provedené na produktu považuje za nedostatečné ve smyslu odstavce 1, se všechny operace provedené na tomto produktu v Evropském společenství nebo v tichomořských státech posuzují dohromady.

Článek 8

Určující jednotka

1.    Určující jednotkou pro použití tohoto protokolu je produkt, který je považován za základní jednotku při jeho zařazení do nomenklatury harmonizovaného systému.

Z toho vyplývá, že:

a)    je-li produkt sestávající ze sady nebo sestavy předmětů zařazen podle harmonizovaného systému do jednoho čísla, je určující jednotkou tento celek;

b)    sestává-li zásilka z více stejných produktů zařazených do stejného čísla harmonizovaného systému, posuzuje se pro účely použití tohoto protokolu každý produkt samostatně.

2.    Je-li podle všeobecného pravidla 5 pro výklad harmonizovaného systému zařazován s produktem i obal, považuje se pro účely určení původu za tvořící jeden celek s produktem.

Článek 9

Příslušenství, náhradní díly a nástroje

Příslušenství, náhradní díly a nástroje dodávané spolu se strojem, přístrojem, nástrojem, zařízením nebo vozidlem se považují za jeden celek se strojem, přístrojem, nástrojem, zařízením nebo vozidlem, jestliže jsou součástí jejich běžného vybavení a jsou zahrnuty v ceně nebo nejsou fakturovány zvlášť.

Článek 10

Soupravy

Soupravy zboží ve smyslu všeobecného pravidla 3 pro výklad harmonizovaného systému se považují za původní produkty, jestliže jsou původními produkty všechny součásti, z nichž se skládají. Souprava, která se skládá z původních i nepůvodních produktů, se však považuje za původní jako celek, jestliže hodnota nepůvodních produktů netvoří více než 15 % ceny soupravy ze závodu.

Článek 11

Neutrální prvky

Při určování, zda je produkt původní, není nutné určovat původ těchto prvků, které mohou být použity k jeho výrobě:

a)    energie a palivo;

b)    zařízení a vybavení;

c)    stroje a nástroje;

d)    zboží, které se nestává a nemá se stát součástí konečného složení produktu.

Článek 12

Oddělené účetnictví

1.    Jestliže oddělené skladování zásob původních a nepůvodních zastupitelných materiálů přináší značné náklady nebo materiální obtíže, mohou celní orgány na písemnou žádost dotčených osob povolit pro vedení těchto zásob použití metody „odděleného účetnictví“ (dále jen „metoda“).

2.    Metoda uvedená v odstavci 1 se vztahuje rovněž na původní a nepůvodní surový cukr bez přísady aromatických přípravků nebo barviv určený pro další rafinaci podpoložek 1701 12, 1701 13 a 1701 14 harmonizovaného systému, který je před vyvezením do Evropského společenství nebo do tichomořských států fyzicky kombinován nebo míchán v tichomořském státě nebo v Evropském společenství.

3. Metoda musí zajistit, aby se počet nebo množství získaných produktů, které lze považovat za pocházející z tichomořského státu (tichomořských států) nebo z Unie, kdykoli rovnal počtu nebo množství produktů, které by byly získány, pokud by zásoby byly fyzicky odděleny.

4. Celní orgány mohou pro udělení povolení uvedeného v odstavci 1 stanovit jakékoli podmínky, které považují za vhodné.

5. Metoda se uplatňuje a její uplatňování se zaznamenává na základě všeobecných účetních zásad platných v zemi, kde byl produkt vyroben.

6. Subjekt, který tuto metodu využívá, může podle konkrétní situace vyhotovit doklady o původu nebo o ně požádat, a to na takové množství produktů, které lze považovat za původní. Na žádost celních orgánů subjekt podá prohlášení o způsobu, jakým byla uvedená množství spravována.

7. Celní orgány sledují využívání povolení a mohou je odebrat, jestliže subjekt udělené povolení jakýmkoli způsobem zneužije nebo nesplní některou z dalších podmínek stanovených v tomto protokolu.

8. Pro potřeby odstavce 1 se „zastupitelnými materiály“ rozumí materiály stejného druhu

a obchodní kvality, se stejnými technickými a fyzickými vlastnostmi, které

od sebe nelze rozeznat pro účely určení jejich původu.

HLAVA III

POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE ÚZEMÍ

Článek 13

Zásada teritoriality

1.    S výjimkou případů podle článků 3 a 4 musí být podmínky pro získání statusu původu stanovené v hlavě II v tichomořských státech nebo v Evropském společenství plněny nepřetržitě.

2.    Jsou-li původní produkty vyvezené z tichomořského státu nebo Evropského společenství do jiné země vráceny, je třeba je s výjimkou případů uvedených v článcích 3 a 4 považovat za nepůvodní, nelze-li celním orgánům věrohodně prokázat, že:

a)    vrácené produkty jsou totožné s vyvezenými produkty a

b)    byly případně podrobeny pouze operacím nezbytným pro jejich uchování v dobrém stavu po dobu pobytu v dané zemi nebo při svém vývozu.


Článek 14

Nezměnitelnost

1. Původní produkty deklarované k domácímu použití v některé ze smluvních stran musí být stejné jako produkty vyvezené z druhé smluvní strany, v níž získaly status původu. Před jejich deklarováním k domácímu použití nesmí být pozměněny, jakýmkoli způsobem přetvořeny nebo podrobeny operacím kromě těch, které je mají uchovat v dobrém stavu, nebo jiných, než je přidání nebo připevnění značek, štítků, pečetí či jakékoli jiné dokumentace, aby byl zajištěn soulad se specifickými vnitrostátními požadavky dovážející smluvní strany.

2. Skladování produktů nebo zásilek může probíhat ve třetí zemi, která není smluvní stranou, za předpokladu, že zůstává v této třetí zemi pod dohledem celních orgánů.

3. Aniž jsou dotčena ustanovení hlavy V, rozdělování zásilek lze provést ve třetí zemi, která není smluvní stranou, pokud je provede vývozce nebo jsou provedena na jeho odpovědnost a pokud zásilky zůstávají v této třetí zemi, ve které dochází k rozdělení, pod dohledem celních orgánů.

4. V případě pochybností o tom, zda podmínky stanovené v odstavcích 1 až 3 jsou splněny, mohou celní orgány požádat deklaranta, aby poskytl důkaz o splnění podmínek, který může být poskytnut jakýmkoli způsobem, včetně smluvních přepravních dokladů, jako jsou konosamenty, nebo faktických či konkrétních důkazů založených na značení nebo číslování balíků nebo jakýchkoli důkazů týkajících se samotného zboží.

 

HLAVA IV

DOKLAD O PŮVODU

Článek 15

Obecné požadavky

1.    Ustanovení dohody se na produkty pocházející z tichomořského státu (při dovozu do Evropského společenství) a na produkty pocházející z Evropského společenství (při dovozu do tichomořského státu) vztahují po předložení:

a)    průvodního osvědčení EUR.1, jehož vzor je obsažen v příloze III; nebo

b)    v případech uvedených v čl. 20 odst. 1 prohlášení uvedeného vývozcem na faktuře, dodacím listu nebo jakémkoli jiném obchodním dokladu, který popisuje dotyčné produkty dostatečně podrobně, aby umožnil jejich identifikaci (dále jen „prohlášení na faktuře“); znění prohlášení na faktuře je uvedeno v příloze IV.

2.    Bez ohledu na odstavec 1 se tato dohoda vztahuje na původní produkty ve smyslu tohoto protokolu v případech uvedených v článku 25, aniž by bylo nutné předložit kterýkoli z dokladů uvedených výše.

3. Po oznámení ve Zvláštním výboru pro celní spolupráci a pravidla původu se na produkty pocházející z jedné smluvní strany při dovozu na území druhé smluvní strany vztahují výhody preferenčního celního zacházení podle této dohody při předložení prohlášení na faktuře vydaného podle článku 21 vývozcem registrovaným v souladu s příslušnými právními předpisy smluvních stran. Toto oznámení musí obsahovat ustanovení, že se nepoužije odst. 1 písm. a) a b).

4.    Při uplatňování ustanovení této hlavy se vývozci snaží používat jazyk společný tichomořským státům i Evropskému společenství.

Článek 16

Postup pro vydání průvodního osvědčení EUR.1

1.    Průvodní osvědčení EUR.1 vydávají celní orgány země vývozu na základě písemné žádosti podané vývozcem nebo jménem vývozce jeho zplnomocněným zástupcem.

2.    Za tímto účelem vyplní vývozce nebo jeho zplnomocněný zástupce průvodní osvědčení EUR.1 a formulář žádosti, jejichž vzory jsou obsaženy v příloze III. Tyto formuláře se vyplňují v souladu s tímto protokolem. Jsou-li formuláře vyplňovány rukou, musí být vyplněny inkoustem a hůlkovým písmem. Popis produktů se uvede v kolonce vyhrazené pro tento účel tak, aby zde nebyly ponechány prázdné řádky. Není-li vyplněna celá kolonka, podtrhne se poslední řádek popisu vodorovnou čarou a prázdný prostor se proškrtne.

3.    Vývozce žádající o vydání průvodního osvědčení EUR.1 musí být připraven kdykoli předložit na žádost celních orgánů země vývozu, v níž se vydává průvodní osvědčení EUR.1, veškeré náležité doklady prokazující status původu dotyčných produktů a splnění ostatních podmínek stanovených v tomto protokolu.

4.    Průvodní osvědčení EUR.1 vydávají celní orgány členského státu Evropského společenství nebo tichomořského státu, pokud lze dotyčné produkty považovat za pocházející z Evropského společenství nebo z tichomořského státu nebo z jedné z jiných zemí nebo území uvedených v článcích 3 a 4 a splňují-li ostatní podmínky stanovené v tomto protokolu.

5.    Vydávající celní orgány přijmou všechna nezbytná opatření k ověření statusu původu produktů a splnění všech ostatních požadavků podle tohoto protokolu. Za tímto účelem mají právo požadovat jakékoli důkazy a provádět jakoukoli kontrolu účtů vývozce nebo jakékoli další kontroly, které považují za vhodné. Vydávající celní orgány také zajistí, aby formuláře uvedené v odstavci 2 byly řádně vyplněny. Zejména zkontrolují, zda bylo místo vyhrazené pro popis produktů vyplněno takovým způsobem, aby byla vyloučena možnost dodatečného podvodného vpisování údajů.

6.    Datum vydání průvodního osvědčení EUR.1 se uvádí v kolonce 11 osvědčení.

7.    Celní orgány vydají průvodní osvědčení EUR.1 a poskytnou je vývozci, jakmile je vlastní vývoz proveden nebo zajištěn.

Článek 17

Dodatečně vydaná průvodní osvědčení EUR.1

1.    Bez ohledu na čl. 16 odst. 7 může být průvodní osvědčení EUR.1 ve výjimečných případech vydáno až po vývozu produktů, jichž se týká, jestliže:

a)    nebylo vydáno při vývozu v důsledku omylu, neúmyslného opomenutí nebo zvláštních okolností; nebo

b)    bylo celním orgánům věrohodně prokázáno, že průvodní osvědčení EUR.1 bylo vydáno, ale nebylo při dovozu přijato z technických důvodů.

2.    Pro účely odstavce 1 musí vývozce ve své žádosti uvést místo a datum vývozu produktů, na něž se vztahuje průvodní osvědčení EUR.1, a odůvodnění své žádosti.

3.    Celní orgány mohou vydat průvodní osvědčení EUR.1 dodatečně pouze poté, co zkontrolují, že údaje uvedené v žádosti vývozce souhlasí s příslušnými podklady.

4.    Průvodní osvědčení EUR.1 vydaná dodatečně musí obsahovat tuto poznámku v angličtině:

„ISSUED RETROSPECTIVELY“

5.    Poznámka uvedená v odstavci 4 se zapíše do kolonky „Poznámky“ průvodního osvědčení EUR.1.

Článek 18

Vydání duplikátu průvodního osvědčení EUR.1

1.    V případě krádeže, ztráty nebo zničení průvodního osvědčení EUR.1 může vývozce požádat celní orgány, které jej vydaly, o vystavení duplikátu na základě vývozních dokladů, které mají v držení.

2.    Takto vydaný duplikát musí obsahovat tuto poznámku v angličtině:

„DUPLICATE“.

3.    Poznámka uvedená v odstavci 2 se zapíše do kolonky „Poznámky“ duplikátu průvodního osvědčení EUR.1.

4.    Duplikát nabývá účinku dnem, kdy byl vydán prvopis průvodního osvědčení EUR.1, a tento den v něm musí být uveden.

Článek 19

Vydání průvodního osvědčení EUR.1 na základě dříve vydaného nebo vystaveného dokladu o původu

Pokud jsou původní produkty pod celním dohledem v tichomořském státě nebo v Evropském společenství, je možné nahradit původní doklad o původu jedním nebo více průvodními osvědčeními EUR.1 pro účely zaslání všech nebo některých produktů na jiná místa v tichomořských státech nebo v Evropském společenství. Náhradní průvodní osvědčení EUR.1 vydá celní úřad, pod jehož dohledem se produkty nacházejí, a schválí celní orgán, pod jehož dohledem se produkty nacházejí.

Článek 20

Podmínky pro vystavení prohlášení na faktuře

1.    Prohlášení na faktuře uvedené v čl. 15 odst. 1 písm. b) může vystavit:

a)    schválený vývozce ve smyslu článku 21 nebo

b)    kterýkoli vývozce pro jakoukoli zásilku sestávající z jednoho nebo více nákladových kusů obsahujících původní produkty, jejichž celková hodnota nepřesahuje 6 000 EUR.

2.    Prohlášení na faktuře může být vystaveno, lze-li dotčené produkty považovat za produkty pocházející z tichomořského státu nebo z Evropského společenství nebo z jedné z ostatních zemí nebo území uvedených v článcích 3 a 4, a splňují-li tyto produkty ostatní podmínky tohoto protokolu.

3.    Vývozce vystavující prohlášení na faktuře musí být připraven kdykoli na žádost celních orgánů země vývozu předložit veškeré náležité doklady prokazující status původu dotyčných produktů a splnění ostatních podmínek stanovených v tomto protokolu.

4.    Prohlášení na faktuře, jehož znění je uvedeno v příloze IV tohoto protokolu, vystavuje vývozce v jedné z jazykových verzí stanovených v uvedené příloze a v souladu s vnitrostátními právními předpisy země vývozu, a to na psacím stroji, razítkem nebo tiskem na faktuře, dodacím listu nebo jakémkoli jiném obchodním dokladu. Je-li prohlášení psáno rukou, musí být psáno inkoustem a hůlkovým písmem.

5.    Prohlášení na faktuře podepisuje vlastnoručně vývozce. Tato prohlášení však není povinen podepisovat schválený vývozce ve smyslu článku 21, jestliže se celním orgánům země vývozu písemně zaváže, že přebírá plnou odpovědnost za jakékoli prohlášení na faktuře, které jej identifikuje, jako by je vlastnoručně podepsal.

6.    Prohlášení na faktuře může vývozce vystavit při vývozu produktů, na něž se vztahuje, nebo po vývozu, je-li předloženo v zemi dovozu do dvou let po dovozu produktů, na něž se vztahuje.

Článek 21

Schválený vývozce

1.    Celní orgány země vývozu mohou povolit kterémukoli vývozci, který často odesílá produkty, na něž se vztahují ustanovení o obchodní spolupráci dohody, vystavovat prohlášení na faktuře bez ohledu na hodnotu dotyčných produktů. Vývozce, který žádá o takové povolení, musí ke spokojenosti celních orgánů poskytnout veškeré záruky potřebné k ověření statusu původu produktů a splnění ostatních podmínek stanovených v tomto protokolu.

2.    Celní orgány mohou vázat poskytnutí statusu schváleného vývozce na splnění jakýchkoli podmínek, které považují za vhodné.

3.    Celní orgány přidělí schválenému vývozci číslo celního povolení, které musí být uváděno v prohlášení na faktuře.

4.    Celní orgány dohlížejí na využívání povolení schváleným vývozcem.

5.    Celní orgány mohou povolení kdykoli odejmout. Jsou povinny tak učinit, jestliže schválený vývozce již neskýtá záruky uvedené v odstavci 1, nesplňuje podmínky zmíněné v odstavci 2 nebo udělené povolení jinak jakýmkoli způsobem zneužívá.

Článek 22

Platnost dokladu o původu

1.    Doklad o původu platí deset měsíců ode dne vydání v zemi vývozu a v této lhůtě musí být předložen celním orgánům země dovozu.

2.    Doklady o původu, které jsou celním orgánům země dovozu předloženy po uplynutí lhůty pro jejich předložení uvedené v odstavci 1, mohou být přijaty pro účely uplatnění preferenčního zacházení pouze v případě, že nemohly být předloženy ve stanovené lhůtě v důsledku mimořádných okolností.

3.    V ostatních případech opožděného předložení dokladů o původu je mohou celní orgány země dovozu přijmout, pokud jim byly produkty předloženy před uplynutím uvedené lhůty.

Článek 23

Předkládání dokladu o původu

Doklady o původu se předkládají celním orgánům země dovozu v souladu s postupy platnými v dané zemi. Tyto orgány mohou požadovat překlad dokladu o původu a mohou rovněž požadovat, aby bylo dovozní prohlášení doplněno prohlášením dovozce o tom, že produkty splňují podmínky pro provádění dohody.

Článek 24

Dovoz po částech

Jsou-li na žádost dovozce a za podmínek stanovených celními orgány země dovozu dováženy po částech rozložené nebo nesložené produkty ve smyslu všeobecného pravidla 2 a) pro výklad harmonizovaného systému spadající do tříd XVI a XVII nebo čísel 7308 a 9406 harmonizovaného systému, předkládá se celním orgánům jediný doklad o původu těchto produktů při dovozu první části.

Článek 25

Osvobození od dokladu o původu

1.    Produkty, které jsou posílány v drobných zásilkách soukromými osobami soukromým osobám nebo se nacházejí v osobních zavazadlech cestujících, se považují za původní produkty, aniž by bylo třeba předložit doklad o původu, pokud nejsou dováženy obchodně, pokud dovozce prohlásí, že produkty splňují podmínky tohoto protokolu, a pokud o pravdivosti tohoto prohlášení neexistují žádné pochybnosti. Pokud jsou produkty zasílány poštou, může být toto prohlášení uvedeno na celním prohlášení CN22/CN23 nebo na listu papíru, který se k tomuto dokladu přiloží.

2.    Za neobchodní dovoz se považuje příležitostný dovoz výlučně produktů pro osobní potřebu příjemců nebo cestujících nebo jejich rodin, je-li z povahy a množství těchto produktů zřejmé, že neslouží žádnému obchodnímu účelu.

3.    Celková hodnota těchto produktů nesmí u drobných zásilek přesáhnout 500 EUR a u produktů nacházejících se v osobních zavazadlech cestujících 1 200 EUR.

Článek 26

Informační postupy pro účely kumulace

1.    Použijí-li se čl. 3 odst. 1 a čl. 4 odst. 1, prokazuje se status původu ve smyslu tohoto protokolu u materiálů pocházejících z tichomořského státu, z Evropského společenství, z jiného státu AKT nebo ze ZZÚ průvodním osvědčením EUR.1 nebo prohlášením dodavatele, jehož vzor je obsažen v příloze Va tohoto protokolu a které podává vývozce ve státě nebo v Evropském společenství, odkud materiály pocházejí.

2.    Použijí-li se čl. 3 odst. 4 a čl. 4 odst. 4, prokazuje se opracování nebo zpracování provedené v tichomořském státě, v Evropském společenství, v jiném státě AKT nebo v ZZÚ prohlášením dodavatele, jehož vzor je obsažen v příloze Vb tohoto protokolu a které podává vývozce ve státě nebo v Evropském společenství, odkud materiály pocházejí.

3.    Dodavatel vyhotoví pro každou zásilku zboží zvláštní prohlášení dodavatele na obchodní faktuře týkající se této zásilky nebo na příloze k této faktuře nebo na dodacím listu či jiném obchodním dokladu týkajícím se dané zásilky, který popisuje dotyčné materiály dostatečně podrobně, aby umožnil jejich identifikaci.

4.    Prohlášení dodavatele lze vyhotovit na předtištěném formuláři.

5.    Prohlášení dodavatele musí být opatřena vlastnoručním podpisem dodavatele. Pokud jsou však faktura a prohlášení dodavatele zhotoveny pomocí metod elektronického zpracování údajů, nemusí být prohlášení dodavatele podepsáno vlastnoručně za předpokladu, že je odpovědný pracovník dodavatelské společnosti identifikován ke spokojenosti celních orgánů ve státě, kde se prohlášení dodavatele vystavují. Uvedené celní orgány mohou stanovit prováděcí podmínky k tomuto odstavci.

6.    Prohlášení dodavatele se předkládají celním orgánům v zemi vývozu, které byly požádány o vydání průvodního osvědčení EUR.1.

7.    Dodavatel vystavující prohlášení musí být připraven kdykoli předložit na žádost celních orgánů země, ve které je prohlášení vystaveno, veškeré náležité doklady prokazující, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou správné.

8.    Prohlášení dodavatele vystavená a osvědčení údajů vydaná před datem vstupu tohoto protokolu v platnost v souladu s článkem 26 protokolu 1 k dohodě z Cotonou zůstávají v platnosti.

Článek 27

Podpůrné doklady

Doklady uvedené v čl. 16 odst. 3 a čl. 20 odst. 3, které prokazují, že produkty uvedené v průvodním osvědčení EUR.1 nebo v prohlášení na faktuře mohou být považovány za produkty pocházející z tichomořského státu, z Evropského společenství nebo z jiné země či území uvedených v článcích 3 a 4 a že splňují ostatní podmínky stanovené v tomto protokolu, mohou být mimo jiné:

a)    přímý důkaz o činnostech prováděných vývozcem nebo dodavatelem při získávání dotyčného zboží, který se nachází například v jeho účtech nebo účetnictví;

b)    doklady prokazující status původu použitých materiálů, vydané nebo vystavené v tichomořském státě, v Evropském společenství nebo v jiné zemi či území uvedených v článcích 3 a 4, jsou-li tyto doklady použity v souladu s vnitrostátním právem;

c)    doklady prokazující opracování nebo zpracování materiálů v tichomořském státě, v Evropském společenství nebo v jiné zemi či území uvedených v článcích 3 a 4, vydané nebo vystavené v tichomořském státě, v Evropském společenství nebo jiné zemi či území uvedených v článcích 3 a 4, jsou-li tyto doklady použity v souladu s vnitrostátním právem;

d)    průvodní osvědčení EUR.1 nebo prohlášení na faktuře prokazující status původu použitých materiálů, vydané nebo vystavené v tichomořském státě, v Evropském společenství nebo v jiné zemi či území uvedených v článcích 3 a 4 v souladu s tímto protokolem.

Článek 28

Uchovávání dokladu o původu a podpůrných dokladů

1.    Vývozce, který žádá o vydání průvodního osvědčení EUR.1, uchovává doklady uvedené v čl. 16 odst. 3 po dobu nejméně tří let.

2.    Vývozce vystavující prohlášení na faktuře uchovává kopii tohoto prohlášení a kopie dokladů uvedených v čl. 20 odst. 3 po dobu nejméně tří let.

3.    Dodavatel vystavující prohlášení dodavatele uchovává kopie prohlášení a faktury, dodacího listu nebo jiného obchodního dokladu, ke kterému je prohlášení připojeno, a doklady uvedené v čl. 26 odst. 7 po dobu nejméně tří let.

4.    Celní orgány země vývozu, které vydávají průvodní osvědčení EUR.1, uchovávají formulář žádosti uvedený v čl. 16 odst. 2 po dobu nejméně tří let.

5.    Celní orgány země dovozu uchovávají průvodní osvědčení EUR.1 a prohlášení na faktuře, která jim byla předložena, po dobu nejméně tří let.

Článek 29

Rozpory a formální chyby

1.    Jsou-li zjištěny drobné rozpory mezi údaji uvedenými v dokladu o původu a údaji v dokladech, které byly celnímu orgánu předloženy za účelem splnění celních formalit při dovozu produktů, není tím zapříčiněna neplatnost dokladu o původu, je-li možné nesporně dokázat, že se daný doklad skutečně vztahuje na předložené produkty.

2.    Zjevné formální chyby, například překlepy v dokladu o původu, nevedou k jeho odmítnutí, nejsou-li takové povahy, že vyvolávají pochybnost o správnosti údajů uvedených v tomto dokladu.

Článek 30

Částky vyjádřené v eurech

1.    Pro účely použití ustanovení čl. 20 odst. 1 písm. b) a čl. 25 odst. 3 v případech, kdy jsou produkty fakturovány v jiné měně než v eurech, jsou částky v národních měnách tichomořského státu, členských států Evropského společenství a jiných zemí nebo území uvedených v článcích 3 a 4, které odpovídají částkám vyjádřeným v eurech, stanoveny každoročně každou z dotčených zemí.

2.    Na zásilku se vztahuje čl. 20 odst. 1 písm. b) nebo čl. 25 odst. 3, je-li částka v měně, ve které je vystavena faktura, v souladu s částkou stanovenou dotčenou zemí.

3.    Částky, které se mají použít v jakékoli dané národní měně, jsou přepočtem částek vyjádřených v eurech na tuto měnu podle kurzu platného k prvnímu pracovnímu dni měsíce října. Částky se sdělují Evropské komisi do 15. října a použijí se od 1. ledna následujícího roku. Evropská komise oznamuje tyto částky všem dotčeným zemím.

4.    Země může částku vyplývající z přepočtu částky vyjádřené v eurech na její národní měnu zaokrouhlit směrem nahoru nebo dolů. Zaokrouhlená částka se nesmí odlišovat od částky vyplývající z přepočtu o více než 5 %. Země může ponechat ekvivalent částky vyjádřené v eurech ve své národní měně nezměněn, jestliže v okamžiku každoroční úpravy stanovené v odstavci 3 přepočet této částky před zaokrouhlením převyšuje stávající ekvivalent v národní měně o méně než 15 %. Ekvivalent v národní měně může být ponechán nezměněn, pokud by přepočet způsobil pokles jeho hodnoty.

5.    Částky vyjádřené v eurech přezkoumává Zvláštní výbor pro celní spolupráci a pravidla původu na žádost Evropského společenství nebo tichomořských států. Při tomto přezkumu Zvláštní výbor pro celní spolupráci a pravidla původu zváží, zda je žádoucí zachovat účinky dotčených limitů v reálných hodnotách. K tomuto účelu může rozhodnout o úpravě částek vyjádřených v eurech.

HLAVA V

METODY SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 31

Správní podmínky, které musí být splněny, aby se na produkty vztahovaly výhody vyplývající z dohody

1.    Na produkty, které ve smyslu tohoto protokolu pocházejí z tichomořských států nebo z Evropského společenství, se při celním dovozním prohlášení vztahují preference vyplývající z dohody pouze v případě, že byly vyvezeny nejdříve v den, kdy vyvážející země splnila ustanovení v odstavci 2.

2.    Smluvní strany se zasadí o zavedení:

a)    potřebných vnitrostátních a regionálních opatření nezbytných pro provádění a prosazování pravidel a postupů stanovených v tomto protokolu, včetně případných opatření nezbytných pro uplatňování článků 3 a 4;

b)    správních struktur a systémů nezbytných pro případné řízení a kontrolu původu produktů a dodržování dalších podmínek stanovených v tomto protokolu.

Provedou oznámení podle článku 32.

Článek 32

Oznámení informací týkajících se celních orgánů

1.    Tichomořské státy a členské státy Evropského společenství si prostřednictvím Komise Evropských společenství navzájem předají adresy celních orgánů, které vydávají a kontrolují průvodní osvědčení EUR.1 a prohlášení na faktuře nebo prohlášení dodavatele, a vzory otisků razítek, která jejich celní orgány používají pro vydávání těchto osvědčení.

Průvodní osvědčení EUR.1 a prohlášení na faktuře nebo prohlášení dodavatele se pro účely poskytnutí preferenčního zacházení přijímají od data, kdy Komise Evropských společenství tyto informace obdrží.

2.    Tichomořské státy a členské státy Evropského společenství se navzájem okamžitě informují o případných změnách informací uvedených v odstavci 1.

3.    Orgány uvedené v odstavci 1 jednají z pověření vlády dotčené země. Orgány odpovědné za kontrolu a ověřování náležejí k vládním orgánům dotčené země.

Článek 33

Vzájemná pomoc

1.    Za účelem zajištění řádného uplatňování tohoto protokolu si Evropské společenství, tichomořské státy a jiné země uvedené v článcích 3 a 4 poskytují prostřednictvím příslušných celních správ vzájemnou pomoc při ověřování pravosti průvodních osvědčení EUR.1, prohlášení na faktuře nebo prohlášení dodavatele a při kontrole správnosti údajů uváděných v těchto dokladech. Tichomořské státy rovněž:

a)    poskytnou Evropskému společenství i sobě navzájem veškerou nezbytnou podporu v případě žádosti o sledování řádné správy a kontroly protokolu v dotčené zemi, a to včetně kontrol na místě;

b)    v souladu s článkem 34 ověří status původu produktů a dodržování dalších podmínek stanovených v tomto protokolu.

2.    Konzultované orgány poskytují příslušné informace o podmínkách, za kterých byl produkt vyroben, a zejména uvádějí podmínky, za kterých byla dodržena pravidla původu v dotyčných různých tichomořských státech, v Evropském společenství a jiných dotčených zemích uvedených v článcích 3 a 4.

Článek 34

Kontrola dokladu o původu

1.    Následné kontroly dokladu o původu se provádí na základě analýzy rizik a namátkou nebo vždy v případech, kdy mají celní orgány země dovozu důvodné pochybnosti o pravosti dokladů, o statusu původu dotyčných produktů nebo o splnění ostatních podmínek stanovených v tomto protokolu.

2.    Pro účely provádění odstavce 1 vrátí celní orgány země dovozu průvodní osvědčení EUR.1 a fakturu, pokud byla předložena, prohlášení na faktuře nebo kopii těchto dokladů celním orgánům země vývozu a podle potřeby uvedou důvody žádosti o kontrolu. Spolu s žádostí o kontrolu zašlou rovněž veškeré doklady a získané informace nasvědčující tomu, že údaje uvedené v dokladu o původu nejsou správné.

3.    Kontrolu provádějí celní orgány země vývozu. Za tímto účelem mají právo požadovat jakékoli důkazy a provádět jakoukoli kontrolu účtů vývozce nebo jakékoli další kontroly, které považují za vhodné.

4.    Jestliže se celní orgány země dovozu rozhodnou pozastavit preferenční zacházení pro dotyčné produkty až do výsledku kontroly, nabídnou dovozci propuštění produktů s výhradou uplatnění ochranných opatření považovaných za potřebná.

5.    Celní orgány, které požádaly o kontrolu, musí být informovány o jejích výsledcích co nejdříve. Z výsledků musí být zřejmé, zda jsou doklady pravé a zda lze dotyčné produkty považovat za produkty pocházející z tichomořského státu, z Evropského společenství nebo z některé z jiných zemí uvedených v článcích 3 a 4 a zda splňují ostatní podmínky stanovené v tomto protokolu.

6.    Jestliže v případech důvodných pochybností do deseti měsíců ode dne žádosti o kontrolu není obdržena žádná odpověď nebo pokud odpověď neobsahuje dostatečné informace pro určení pravosti uvedeného dokladu nebo pro určení skutečného původu produktů, zamítnou celní orgány, které požádaly o kontrolu, nárok na preference, s výjimkou mimořádných okolností.

7.    Pokud kontrolní postup nebo jiné dostupné údaje naznačují, že dochází k porušování tohoto protokolu, provede země vývozu z vlastní iniciativy nebo na žádost země dovozu dostatečně rychle příslušná šetření nebo jejich provedení zajistí, aby byla tato porušení zjištěna a aby jim bylo zabráněno; k tomuto účelu může dotyčná země vývozu vyzvat zemi dovozu k účasti na těchto kontrolách.

Článek 35

Kontrola prohlášení dodavatele

1.    Kontrola prohlášení dodavatele se provádí na základě analýzy rizik a náhodně nebo kdykoli mají celní orgány státu, kde bylo k těmto prohlášením při vydávání průvodního osvědčení EUR.1 nebo při vypracování prohlášení na faktuře přihlédnuto, opodstatněné pochybnosti o pravosti dokladu nebo o správnosti údajů uvedených v tomto dokladu.

2.    Celní orgány, jimž se prohlášení dodavatele předkládá, mohou požádat celní orgány státu, kde bylo prohlášení vystaveno, aby vydaly osvědčení údajů, jehož vzor je obsažen v příloze VI tohoto protokolu. Případně mohou orgány, které osvědčení potvrzují a jimž se prohlášení dodavatele předkládá, požádat vývozce, aby předložil osvědčení údajů vydané celními orgány státu, kde bylo prohlášení vystaveno.

Úřad, který osvědčení údajů vydal, uchovává jeho kopii po dobu nejméně tří let.

3.    Celní orgány žádající o kontrolu musí být informovány o jejích výsledcích co nejdříve. Z výsledků musí být zřejmé, zda jsou údaje uvedené v prohlášení dodavatele správné, a musí celním orgánům umožnit určit, zda a v jakém rozsahu může být dané prohlášení dodavatele vzato v úvahu pro vydání průvodního osvědčení EUR.1 nebo pro vystavení prohlášení na faktuře.

4.    Kontrolu provádí celní orgány země, kde bylo prohlášení dodavatele vystaveno. Za tímto účelem mají právo požádat o jakékoli důkazy nebo provést jakoukoli kontrolu účtů dodavatele nebo jakoukoli jinou kontrolu, kterou považují za vhodnou, s cílem zkontrolovat správnost kteréhokoli prohlášení dodavatele.

5.    Každé průvodní osvědčení EUR.1 nebo prohlášení na faktuře vydané nebo vystavené na základě nesprávného prohlášení dodavatele je od počátku neplatné.

Článek 36

Řešení sporů

Pokud nastanou spory ohledně kontrolních postupů uvedených v článcích 34 a 35, které nelze mezi celními orgány žádajícími o kontrolu a celními orgány odpovědnými za provedení této kontroly vyřešit, nebo pokud je vznesena otázka týkající se výkladu tohoto protokolu, předloží se tyto spory nebo otázky Zvláštnímu výboru pro celní spolupráci a pravidla původu.

Ve všech případech se řešení sporů mezi dovozcem a celními orgány země dovozu řídí právními předpisy této země.

Článek 37

Sankce

Každé osobě, která vystaví nebo nechá vystavit doklad obsahující nesprávné údaje s úmyslem získat pro produkty preferenční zacházení, se uloží sankce.

Článek 38

Odchylky

1.    Zvláštní výbor pro celní spolupráci a pravidla původu (v tomto článku dále jen „výbor“) může přijmout odchylnou úpravu od tohoto protokolu, pokud vývoj stávajících průmyslových odvětví nebo vytvoření nových průmyslových odvětví v tichomořských státech k přijetí takové odchylné úpravy opravňuje.

Při předložení žádosti o odchylku výboru nebo předtím příslušný tichomořský stát nebo státy informují Evropské společenství o své žádosti o odchylku a uvedou odůvodnění v souladu s odstavcem 2.

Evropské společenství odpoví kladně na všechny žádosti tichomořských států, které jsou řádně odůvodněny v souladu s tímto článkem a které nemohou způsobit vážnou újmu stávajícímu odvětví Společenství.

2.    S cílem usnadnit přezkoumání žádostí o odchylku výborem předloží tichomořský stát nebo státy, který žádost vznáší, prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze VII tohoto protokolu na podporu své žádosti co nejúplnější údaje, které zahrnou zejména tyto informace:

   popis dokončeného produktu,

   povahu a množství materiálů pocházejících ze třetí země,

   povahu a množství materiálů pocházejících z tichomořských států nebo ze zemí či území uvedených v článcích 3 a 4 nebo materiálů, které byly v těchto zemích či územích zpracovány,

   výrobní procesy,

   přidanou hodnotu,

   počet zaměstnanců v dotyčném podniku,

   předpokládaný objem vývozu do Evropského společenství,

   ostatní možné zdroje dodávek surovin,

   důvody požadovaného trvání s ohledem na snahy nalézt nové zdroje dodávek,

   ostatní poznámky.

Stejná pravidla platí pro veškeré žádosti o prodloužení.

Výbor může formulář změnit.

3.    Při přezkoumání žádostí se bere ohled zejména na:

a)    úroveň rozvoje nebo zeměpisnou situaci dotyčného tichomořského státu;

b)    případy, kdy by používání stávajících pravidel původu značně postihlo schopnost stávajícího odvětví tichomořského státu pokračovat ve vývozu do Evropského společenství, se zvláštním ohledem na případy, které by mohly vyústit v ukončení jeho činnosti;

c)    specifické případy, kdy lze jasně prokázat, že pravidla původu by mohla odrazovat od významných investic v některém z odvětví, a kde by odchylka ve prospěch uskutečnění investičního programu umožnila plnit tato pravidla po etapách.

4.    V každém případě se ověří, zda řešením daného problému nejsou pravidla o kumulaci původu.

5.    Dále se žádost o výjimku přezkoumá vstřícně, zejména s ohledem na:

a)    hospodářský a sociální dopad rozhodnutí zvláště s ohledem na zaměstnanost;

b)    potřebu použít odchylku pro určité období s ohledem na konkrétní situaci dotyčného tichomořského státu a jeho obtíže.

6.    Při přezkoumání žádostí se v jednotlivých případech bere zvláštní ohled na možnost udělení statusu původu produktům, které obsahují materiály pocházející ze sousedních rozvojových zemí, nejméně rozvinutých zemí nebo rozvojových zemí, se kterými má jeden nebo více tichomořských států zvláštní vztahy, za předpokladu, že je možné zřídit uspokojivou správní spolupráci.

7.    Aniž jsou dotčeny odstavce 1 až 6, poskytne se odchylka v případě, kdy přidaná hodnota nepůvodních produktů použitých v dotyčném tichomořském státě činí nejméně 45 % hodnoty konečného produktu, za předpokladu, že tato odchylka nezpůsobí vážnou újmu hospodářskému odvětví Evropského společenství nebo jednoho či několika jeho členských států.

8.    Výbor podnikne kroky nezbytné k tomu, aby bylo rozhodnutí přijato co nejrychleji, v žádném případě ne později než do 75 pracovních dnů poté, co žádost přijme spolupředseda výboru za ES. Pokud Evropské společenství neinformuje tichomořské státy o svém postoji k žádosti během této lhůty, považuje se žádost za schválenou.

9.    a)    Odchylka platí po období, které určí výbor, obvykle pět let.

b)    Rozhodnutí o odchylce může stanovit obnovování odchylky bez nutnosti nového rozhodnutí výboru za předpokladu, že dotyčný tichomořský stát nebo státy tři měsíce před koncem každého období předloží důkaz o tom, že stále nejsou schopny plnit ty podmínky tohoto protokolu, na které se odchylka vztahuje.

Pokud je proti prodloužení vznesena námitka, výbor ji co nejdříve přezkoumá a rozhodne, zda má být odchylka prodloužena. Výbor postupuje podle odstavce 8. Přijmou se veškerá nezbytná opatření, aby se zabránilo přerušení používání odchylky.

c)    V obdobích uvedených v písmenech a) a b) může výbor přezkoumat podmínky provádění odchylky, pokud zjistí podstatnou změnu v důvodech rozhodnutí poskytnout odchylku. Na základě přezkoumání se výbor může rozhodnout změnit podmínky svého rozhodnutí ohledně rozsahu odchylky nebo jakékoli jiné dříve stanovené podmínky.

Článek 39

Zvláštní výbor pro celní spolupráci a pravidla původu

1.    Za účinné provádění a fungování tohoto protokolu je odpovědný Zvláštní výbor pro celní spolupráci a pravidla původu zřízený podle článku 68 dohody (dále jen „výbor“).

2.    Pro účely tohoto protokolu vykonává výbor mimo jiné tyto funkce:

a)    přijímá rozhodnutí o odchylkách od tohoto protokolu podle podmínek uvedených v článku 38;

b)    provádí přezkum a v případě nutnosti dává Výboru pro obchod vhodná doporučení s ohledem na:

i)    provádění a fungování tohoto protokolu a

ii)    veškeré změny ustanovení tohoto protokolu navrhované smluvní stranou;

za tímto účelem výbor zohlední potřeby tichomořských států v oblasti rozvoje;

   c)    řeší veškeré spory vzniklé v souladu s článkem 36 a

d)    zvažuje jakékoli jiné záležitosti související s tímto protokolem, na nichž se smluvní strany dohodnou.

3.    Výbor zasedá v jakémkoli termínu, na kterém se dohodnou smluvní strany.

4.    Výbor sestává z úředníků z Evropské unie a z úředníků z tichomořských států odpovědných za celní otázky. V nezbytných případech může výbor žádat o vhodné odborné posudky.


HLAVA VI

CEUTA A MELILLA

Článek 40

Zvláštní podmínky

1.    Pojem „Evropské společenství“ užívaný v tomto protokolu nezahrnuje Ceutu a Melillu. Pojem „produkty pocházející z Evropského společenství“ nezahrnuje produkty pocházející z Ceuty a Melilly.

2.    Tento protokol se použije obdobně při určování, zda lze určité produkty při dovozu do Ceuty a Melilly považovat za produkty pocházející z tichomořského státu.

3.    Jsou-li produkty zcela získané v Ceutě, Melille nebo v Evropském společenství opracovány a zpracovány v tichomořském státě, považují se za produkty zcela získané v tichomořském státě.

4.    Opracování nebo zpracování prováděné v Ceutě, Melille nebo v Evropském společenství se považuje za provedené v tichomořském státě v případě, že materiály byly v tichomořském státě dále opracovány nebo zpracovány.

5.    Pro účely provádění odstavců 3 a 4 nejsou nedostatečné operace uvedené v článku 7 tohoto protokolu považovány za opracování nebo zpracování.

6.    Ceuta a Melilla se považují za jediné území.


HLAVA VII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 41

Přezkum a uplatňování pravidel původu

1.    O změně tohoto protokolu může rozhodnout Výbor pro obchod.

2.    Bez ohledu na ustanovení odstavce 1 tohoto článku se tento protokol a jeho přílohy přezkoumají každých pět (5) let po vstupu tohoto protokolu v platnost tak, aby mohly být v případě nutnosti změněny nebo upraveny. Během přezkumu smluvní strany rovněž zohlední potřeby tichomořských států v oblasti rozvoje, jako je rozvoj technologií, výrobních procesů a všech ostatních faktorů.

3. Přijatá rozhodnutí budou provedena co nejdříve.

Článek 42

Přílohy

Přílohy tohoto protokolu tvoří jeho nedílnou součást.

Článek 43

Provádění protokolu

Evropské společenství i tichomořské státy přijmou kroky nezbytné k provedení tohoto protokolu.PŘÍLOHA I PROTOKOLU II

Úvodní poznámky k seznamu v příloze II

Poznámka 1:

Seznam stanoví pro každý produkt podmínky, které musí být splněny, aby tento produkt mohl být považován za dostatečně zpracovaný nebo opracovaný ve smyslu článku 6 protokolu.

Poznámka 2:

1.    První dva sloupce seznamu popisují získaný produkt. První sloupec obsahuje číslo nebo kapitolu harmonizovaného systému, ve druhém sloupci je uveden popis zboží odpovídající v tomto systému danému číslu nebo kapitole. Ke každému údaji v prvních dvou sloupcích je ve sloupci 3 nebo 4 stanoveno pravidlo. Je-li v některých případech před údajem v prvním sloupci uvedeno „ex“, znamená to, že se pravidlo ve sloupci 3 nebo 4 týká pouze té části čísla, která je výslovně uvedena ve sloupci 2.

2.    Pokud je ve sloupci 1 uvedena skupina čísel nebo číslo kapitoly, a popis produktů ve sloupci 2 je tudíž obecný, platí příslušná pravidla ve sloupci 3 nebo 4 pro všechny produkty, které jsou podle harmonizovaného systému zařazeny v kterémkoli čísle uvedené skupiny nebo kapitoly ve sloupci 1.

3.    Jsou-li v seznamu stanovena rozdílná pravidla pro různé produkty patřící do téhož čísla, obsahuje každá odrážka popis té části čísla, které odpovídá příslušné pravidlo ve sloupci 3 nebo 4.

4.    Je-li pro údaj v prvních dvou sloupcích stanoveno pravidlo ve sloupci 3 i 4, může si vývozce zvolit, zda uplatní pravidlo uvedené ve sloupci 3 nebo ve sloupci 4. Pokud ve sloupci 4 není uvedeno žádné pravidlo původu, musí být uplatněno pravidlo stanovené ve sloupci 3.Poznámka 3:

1.    Ustanovení článku 6 protokolu, která se týkají produktů, které získaly status původu a které byly použity při výrobě jiných produktů, se použijí bez ohledu na to, zda byl status původu získán v rámci závodu, kde jsou tyto produkty používány, nebo v jiném závodě v Evropském společenství nebo v tichomořských státech.

   Příklad:

Motor čísla 8407, u něhož pravidlo stanoví, že hodnota použitých nepůvodních materiálů nesmí přesáhnout 40 % ceny ze závodu, je vyroben z „ostatní legované oceli nahrubo tvarované kováním“ čísla ex 7224.

Pokud byl tento výkovek zhotoven v Evropském společenství z nepůvodního ingotu, získal již status původu na základě pravidla uvedeného pro číslo ex 7224 seznamu. Tento výkovek pak bude při výpočtu hodnoty motoru považován za původní produkt bez ohledu na to, zda byl vyroben ve stejném podniku nebo v jiném podniku v Evropském společenství. Hodnota nepůvodního ingotu se tedy při výpočtu hodnoty použitých nepůvodních materiálů nebere v úvahu.

2.    Pravidlo v seznamu stanoví minimální opracování nebo zpracování, které je nezbytné, přičemž vyšším stupněm opracování nebo zpracování se rovněž získá status původu; naopak nižší stupeň opracování nebo zpracování nemůže dát produktu status původu. Jestliže tedy pravidlo stanoví, že lze použít nepůvodní materiál určitého stupně opracování nebo zpracování, může se použít materiál nižšího stupně opracování nebo zpracování, ne však vyššího.

3.    Aniž je dotčena poznámka 3.2, pokud pravidlo stanoví, že lze použít „materiály kteréhokoli čísla“, lze použít rovněž materiály stejného čísla jako produkt, avšak s výhradou všech zvláštních omezení, která mohou být v tomto pravidle též obsažena. Avšak výrazem „výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla …“ se rozumí, že je možné použít pouze materiály zařazené ve stejném čísle jako produkt, jehož popis se liší od popisu produktu uvedeného ve sloupci 2 seznamu.

4.    Určuje-li pravidlo v seznamu, že produkt může být vyroben z více než jednoho materiálu, znamená to, že je možno libovolně použít jeden nebo více z uvedených materiálů. Nevyžaduje se tedy použití všech materiálů.

   Příklad:

   Pravidlo pro tkaniny čísel 5208 až 5212 stanoví, že lze použít přírodní vlákna a mezi jinými i materiály chemické. To neznamená, že musí být použity oba druhy materiálu; lze použít jeden nebo druhý nebo oba.

5.    Určuje-li pravidlo v seznamu, že produkt musí být vyroben z konkrétního materiálu, pak tato podmínka pochopitelně nebrání použití jiných materiálů, které v důsledku své přirozené povahy nemohou tomuto pravidlu odpovídat (viz také poznámka 6.3, která se vztahuje k textiliím).

   Příklad:

   Pravidlo pro výrobky z obilovin čísla 1904, které konkrétně vylučuje použití obilovin nebo produktů z nich, však nevylučuje použití minerálních solí, chemických a jiných přísad, které nejsou vyrobeny z obilovin.

To se však nevztahuje na produkty, které sice nemohou být vyrobeny z konkrétních materiálů uvedených v seznamu, mohou však být vyrobeny z materiálů stejné povahy v nižším stupni výroby.

   Příklad:

Jestliže je u oděvů ex kapitoly 62 vyrobených z netkaných materiálů povoleno použít pouze nepůvodní přízi, není možné použít jako výchozí materiál netkané textilie, přestože netkané textilie nelze obvykle vyrobit z příze. V takových případech bude obvykle výchozí materiál ve stavu před přízí – tj. ve stavu vlákna.

6.    Jestliže jsou v pravidle v seznamu uvedeny dva procentní podíly, které stanoví maximální hodnotu nepůvodních materiálů, které mohou být použity, pak tyto procentní podíly nelze sčítat. Maximální hodnota všech použitých nepůvodních materiálů tedy nesmí nikdy přesáhnout nejvyšší z daných procentních podílů. Jednotlivé procentní podíly vztahující se na konkrétní materiály nesmějí být překročeny.

Poznámka 4:

1.    Pojmem „přírodní vlákna“ se v seznamu rozumějí vlákna jiná než umělá nebo syntetická. Tento pojem je omezen na fáze zpracování před spřádáním, včetně odpadu, a není-li uvedeno jinak, zahrnuje vlákna mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná, avšak nespředená.

2.    Pojem „přírodní vlákna“ zahrnuje žíně čísla 0503, hedvábí čísel 5002 a 5003, vlnu a jemné nebo hrubé zvířecí chlupy čísel 5101 až 5105, bavlněná vlákna čísel 5201 až 5203 a jiná rostlinná vlákna čísel 5301 až 5305.

3.    Pojmy „textilní vláknina“, „chemické materiály“ a „papírenské materiály“ se v seznamu používají k označení materiálů nezařazených v kapitolách 50 až 63, které lze použít k výrobě umělých, syntetických nebo papírových vláken nebo příze.

4.    Pojem „chemická střižová vlákna“ se v seznamu používá k označení kabelu ze syntetických nebo umělých nekonečných vláken, syntetických nebo umělých střižových vláken nebo odpadu čísel 5501 až 5507.Poznámka 5:

1.    Je-li pro určitý produkt uveden odkaz na tuto poznámku, neplatí podmínky stanovené ve sloupci 3 pro žádné základní textilní materiály použité při jeho výrobě, jejichž souhrnná hmotnost nepřesahuje 10 % celkové hmotnosti všech použitých základních textilních materiálů (viz též poznámky 5.3 a 5.4 níže).

2.    Přípustnou odchylku uvedenou v poznámce 5.1 lze však uplatnit pouze pro směsové výrobky, které byly vyrobeny ze dvou nebo více základních textilních materiálů.

   Základními textilní materiály se rozumí:

       hedvábí,

       vlna,

       hrubé zvířecí chlupy,

       jemné zvířecí chlupy,

       koňské žíně,

       bavlna,

       papírenské materiály a papír,

       len,

       pravé konopí,

       juta a jiná textilní lýková vlákna,

       sisal a jiná textilní vlákna rodu Agave,

       kokosová, abaková, ramiová a jiná rostlinná textilní vlákna,

       syntetická nekonečná vlákna,

       umělá nekonečná vlákna,

       elektricky vodivá nekonečná vlákna,

       syntetická střižová vlákna z polypropylenu,

       syntetická střižová vlákna z polyesteru,

       syntetická střižová vlákna z polyamidu,

       syntetická střižová vlákna z polyakrylonitrilu,

       syntetická střižová vlákna z polyimidu,

       syntetická střižová vlákna z polytetrafluorethylenu,

       syntetická střižová vlákna z polyfenylensulfidu,

       syntetická střižová vlákna z polyvinylchloridu,

       jiná syntetická střižová vlákna,       viskózová umělá střižová vlákna,

       jiná umělá střižová vlákna,

       polyurethanové nitě s pružnými polyetherovými segmenty, též opředené,

       polyurethanové nitě s pružnými polyesterovými segmenty, též opředené,

       produkty čísla 5605 (metalizované nitě) s páskem, jehož jádro je z hliníkové fólie nebo plastové fólie, též potažených hliníkovým práškem, o šířce nepřesahující 5 mm, upevněným průhledným nebo barevným lepidlem mezi dvě vrstvy plastové fólie,

       ostatní produkty čísla 5605.

   Příklad:

   Příze čísla 5205 vyrobená z bavlněných vláken čísla 5203 a syntetických střižových vláken čísla 5506 je směsová příze. Proto lze použít nepůvodní syntetická střižová vlákna, která nesplňují pravidla původu (vyžadující výrobu z chemických materiálů nebo textilní vlákniny), pokud jejich celková hmotnost nepřesáhne 10 % hmotnosti příze.

   Příklad:

   Vlněná tkanina čísla 5112 vyrobená z vlněné příze čísla 5107 a syntetických nití ze střižových vláken čísla 5509 je směsová textilie. Proto lze použít syntetické nitě, které nesplňují pravidla původu (vyžadující výrobu z chemických materiálů nebo textilní vlákniny), nebo vlněné nitě, které nesplňují pravidla původu (vyžadující výrobu z přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání), nebo kombinaci těchto dvou materiálů, pokud jejich celková hmotnost nepřesáhne 10 % hmotnosti tkaniny.

   Příklad:

   Všívaná textilie čísla 5802 vyrobená z bavlněných nití čísla 5205 a bavlněné tkaniny čísla 5210 je směsový výrobek pouze tehdy, je-li bavlněná tkanina směsovou tkaninou zhotovenou z nití zařazených ve dvou různých číslech nebo jsou-li použité bavlněné nitě směsové.

   Příklad:

   Jestliže je dotyčná všívaná textilie vyrobena z bavlněných nití čísla 5205 a syntetické tkaniny čísla 5407, pak jsou použité nitě dvěma různými základními textilními materiály, a všívaná textilie je proto směsový výrobek.

3.    V případě produktů zahrnujících „polyurethanové nitě s pružnými polyetherovými segmenty, též opředené“ je uvedená přípustná odchylka pro tyto nitě 20 %.

4.    V případě produktů zahrnujících „pásek, jehož jádro je z hliníkové fólie nebo plastové fólie, též potažené hliníkovým práškem, o šířce nepřesahující 5 mm, upevněné lepidlem mezi dvě vrstvy plastové fólie“ je uvedená přípustná odchylka pro tento pásek 30 %.

Poznámka 6:

1.    V případě textilních výrobků, které jsou v seznamu označeny poznámkou odkazující na tuto úvodní poznámku, lze použít textilní ozdoby a doplňky, které nesplňují pravidlo stanovené v seznamu ve sloupci 3 pro dané zhotovené produkty, pokud jejich hmotnost nepřesáhne 10 % celkové hmotnosti všech obsažených textilních materiálů.

   Textilní ozdoby a doplňky jsou produkty, které jsou zařazeny v kapitolách 50 až 63. Podšívky a výplně se za ozdoby a doplňky nepovažují.

2.    Jakékoliv použité netextilní ozdoby a doplňky nebo jiné použité materiály, které obsahují textilie, nemusí splňovat podmínky stanovené ve sloupci 3, i když spadají mimo působnost poznámky 3.5.

3.    V souladu s poznámkou 3.5 se mohou jakékoliv nepůvodní netextilní ozdoby a doplňky nebo jiné produkty, které neobsahují žádné textilie, volně používat, pokud je nelze vyrobit z materiálů uvedených ve sloupci 3.

   Například 2 pokud některé pravidlo v seznamu stanoví, že pro určitý textilní výrobek, například halenku, musí být použita příze, nebrání to použití kovových součástí, například knoflíků, protože je nelze zhotovit z textilních materiálů.

4.    Při uplatnění pravidla procentního podílu se však musí při výpočtu hodnoty použitých nepůvodních materiálů brát v úvahu hodnota ozdob a doplňků.

Poznámka 7:

1.    Pro účely čísel ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 3403 se „specifickými procesy“ rozumí:

a)    vakuová destilace;

b)    redestilace při velmi pečlivém dělení do frakcí 3 ;

c)    krakování (štěpení);

d)    reformování (úprava);

e)    extrakce pomocí selektivních rozpouštědel;

f)    procesy využívající všechny tyto operace: reakce s koncentrovanou kyselinou sírovou, oleem (dýmavou kyselinou sírovou) nebo oxidem sírovým (anhydridem kyseliny sírové); neutralizace pomocí alkalických činidel; odbarvování a čištění přírodní aktivní zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným dřevěným uhlím nebo bauxitem;

g)    polymerizace;

h)    alkylace;

i)    izomerace.

2.    Pro účely čísel 2710, 2711 a 2712 se „specifickými procesy“ rozumí:

a)    vakuová destilace;

b)    redestilace při velmi pečlivém dělení do frakcí 4 ;

c)    krakování (štěpení);

d)    reformování (úprava);

e)    extrakce pomocí selektivních rozpouštědel;

f)    procesy využívající všechny tyto operace: reakce s koncentrovanou kyselinou sírovou, oleem (dýmavou kyselinou sírovou) nebo oxidem sírovým (anhydridem kyseliny sírové); neutralizace pomocí alkalických činidel; odbarvování a čištění přírodní aktivní zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným dřevěným uhlím nebo bauxitem;g)    polymerizace;

h)    alkylace;

i)    izomerace;

j)    pouze v případě těžkých olejů čísla ex 2710: odsiřování vodíkem vedoucí k redukci nejméně 85 % obsahu síry ze zpracovávaného produktu (podle metody ASTM D 1266-59 T);

k)    pouze v případě produktů čísla 2710: odstraňování parafinů jinou metodou než filtrováním;

l)    pouze pro těžké oleje čísla ex 2710: zpracování produktů pomocí vodíku při tlaku více než 20 bar a teplotě více než 250 °C s použitím katalyzátorů jiných než používaných při odsiřování, kde vodík v chemické reakci představuje aktivní prvek. Další zpracování mazacích olejů čísla ex 2710 pomocí vodíku (např. hydrogenační dočišťování nebo odbarvování) pro zlepšení barvy nebo stálosti není považováno za specifický proces;

m)    pouze v případě topných olejů čísla ex2710: atmosférická destilace (podle metody ASTM D 86), při níž se při 300 °C předestiluje méně než 30 % objemu produktů včetně ztrát;

n)    pouze v případě těžkých olejů jiných než plynné oleje a topné oleje čísla ex 2710: zpracování pomocí elektrického vysokofrekvenčního koronového výboje.

3.    Pro účely čísel ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 3403 nejsou pro získání statusu původu postačující jednoduché operace, jako jsou čištění, stáčení, odsolování, odvodňování, filtrování, barvení, značkování, zajišťování určitého obsahu síry mísením produktů s různým obsahem síry nebo jakákoli kombinace těchto nebo podobných operací.

PŘÍLOHA II PROTOKOLU II

Seznam operací opracování nebo zpracování, které musí být provedeny na nepůvodních materiálech, aby vyrobený produkt mohl získat status původu

Na některé produkty uvedené v seznamu se tato dohoda nevztahuje. Je tedy třeba nahlédnout do ostatních částí této dohody.

Kód HS

Popis produktu

Opracování nebo zpracování prováděné na nepůvodních materiálech, které uděluje status původu

(1)

(2)

(3)    nebo    (4)

Kapitola 1

Živá zvířata

Veškerá použitá zvířata kapitoly 1 musí být zcela získána

Kapitola 2

Maso a jedlé droby

Výroba, ve které všechny použité materiály kapitol 1 a 2 musí být zcela získány

ex Kapitola 3

Ryby a korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí; kromě:

Všechny použité materiály kapitoly 3 musí být zcela získány

0304

Rybí filé a jiné rybí maso (též mleté), čerstvé, chlazené nebo zmrazené

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů kapitoly 3 nepřesáhne 15 % ceny produktu ze závodu

0305

Ryby sušené, solené nebo ve slaném nálevu; uzené ryby, též vařené před nebo během uzení; rybí moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů kapitoly 3 nepřesáhne 15 % ceny produktu ze závodu

ex 0306

Korýši, též bez krunýřů, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; uzení měkkýši, též v lasturách nebo ulitách, též vaření před nebo během uzení; korýši v krunýřích, vaření ve vodě nebo v páře, též chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; moučky, prášky a pelety z korýšů, způsobilé k lidskému požívání

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů kapitoly 3 nepřesáhne 15 % ceny produktu ze závodu

ex 0307

Měkkýši, též v lasturách nebo ulitách, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; uzení měkkýši, též v lasturách nebo ulitách, též vaření před nebo během uzení; moučky, prášky a pelety z měkkýšů, způsobilé k lidskému požívání

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů kapitoly 3 nepřesáhne 15 % ceny produktu ze závodu

ex 0308

Vodní bezobratlí, jiní než korýši a měkkýši, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; uzení vodní bezobratlí, jiní než korýši a měkkýši, též vaření před nebo během uzení; moučky, prášky a pelety z vodních bezobratlých, jiných než korýšů a měkkýšů, způsobilé k lidskému požívání

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů kapitoly 3 nepřesáhne 15 % ceny produktu ze závodu

ex Kapitola 4

Mléko a mléčné výrobky; ptačí vejce; přírodní med; jedlé produkty živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté; kromě:

Výroba, ve které všechny použité materiály kapitoly 4 musí být zcela získány

0403

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao

Výroba, ve které:

- všechny použité materiály kapitoly 4 musí být zcela získány;

- všechny použité ovocné šťávy (kromě ananasové, limetové nebo grapefruitové) čísla 2009 již musí být původní;

- hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

ex Kapitola 5

Výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté; kromě:

Výroba, ve které všechny použité materiály kapitoly 5 musí být zcela získány

ex 0502

Štětiny a chlupy z domácích nebo divokých prasat

Čištění, desinfekce, třídění a rovnání štětin a chlupů


Kapitola 6

Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a okrasná zeleň

Výroba, ve které:

- všechny použité materiály kapitoly 6 musí být zcela získány;

- hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

Kapitola 7

Jedlá zelenina a některé kořeny a hlízy

Výroba, ve které všechny použité materiály kapitoly 7 musí být zcela získány

Kapitola 8

Jedlé ovoce a ořechy; kůra citrusových plodů nebo melounů

Výroba, ve které:

- veškeré použité ovoce a ořechy musí být zcela získány;

- hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

ex Kapitola 9

Káva, čaj, maté a koření; kromě:

Výroba, ve které všechny použité materiály kapitoly 9 musí být zcela získány

0901

Káva, též pražená či dekofeinovaná; kávové slupky a pulpy; kávové náhražky s jakýmkoliv obsahem kávy

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla

0902

Čaj, též aromatizovaný

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla

ex 0910

Kořenicí směsi

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla

Kapitola 10

Obiloviny

Výroba, ve které všechny použité materiály kapitoly 10 musí být zcela získány

ex Kapitola 11

Mlýnské výrobky; slad; škroby; inulin; pšeničný lepek; kromě:

Výroba, ve které všechny použité obiloviny, jedlá zelenina, kořeny a hlízy čísla 0714 nebo ovoce musí být zcela získány

ex 1106

Mouka, krupice a prášek ze sušených loupaných luštěnin čísla 0713

Sušení a mletí luštěnin čísla 0708

ex Kapitola 12

Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna, semena a plody; průmyslové nebo léčivé rostliny; sláma a pícniny

Výroba, ve které všechny použité materiály kapitoly 12 musí být zcela získány

ex 1211

Rostliny a části rostlin (včetně semen a plodů) používané

zejména ve voňavkářství, ve farmacii nebo jako insekticidy, fungicidy nebo

k podobným účelům, chlazené nebo zmrazené, též řezané, drcené nebo v prášku:

ex 121120

- Kořeny ženšenu

Výroba, ve které:

- jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

- hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

ex 121130, ex 121140 a ex 121150

- Listy koky, maková sláma a chvojník (ephedra)

Výroba, ve které všechny použité materiály kapitoly 14 musí být zcela získány

ex 121190

Rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahrnuté, jiné než krátká bavlna (z druhého vyzrňování)

Výroba, ve které všechny použité materiály kapitoly 14 musí být zcela získány

- Ořechy, bez přídavku cukru nebo alkoholu

Výroba, ve které hodnota použitých původních ořechů a olejnatých semen čísel 0801, 0802 a 1202 až 1207 přesahuje 60 % ceny produktu ze závodu

- Arašídové máslo; směsi na bázi obilovin; palmová jádra; kukuřice

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

- Ostatní kromě ovoce a ořechů vařených jinak než v páře nebo ve vodě, bez přídavku cukru, zmrazené

Výroba, ve které:

- jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

- hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

1301

Šelak; přírodní gumy, pryskyřice, klejopryskyřice a přírodní olejové pryskyřice (například balzámy)

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů čísla 1301 nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

1302

Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky, pektináty a pektany; agar-agar a ostatní slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené:

- Slizy a zahušťovadla získané z rostlin, upravené

Výroba z neupravených slizů a zahušťovadel

- Ostatní

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

Kapitola 14

Rostlinné pletací materiály; rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Výroba, ve které všechny použité materiály kapitoly 14 musí být zcela získány

ex Kapitola 15

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a výrobky vzniklé jejich štěpením; upravené jedlé tuky; živočišné nebo rostlinné vosky; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

1501

Vepřový tuk (včetně sádla) a drůbeží tuk, jiné než čísla 0209 nebo 1503:

- Tuky z kostí nebo odpadu

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů čísla 0203, 0206 nebo 0207 nebo kostí čísla 0506

- Ostatní

Výroba z masa či jedlých drobů z prasat čísla 0203 nebo 0206 nebo z masa a jedlých drobů z drůbeže čísla 0207

1502

Lůj hovězí, ovčí nebo kozí, jiný než čísla 1503:

- Tuky z kostí nebo odpadu

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů čísla 0201, 0202, 0204 nebo 0206 nebo kostí čísla 0506

- Ostatní

Výroba, ve které všechny použité materiály kapitoly 2 musí být zcela získány

1504

Tuky a oleje a jejich frakce z ryb nebo mořských savců, též rafinované, avšak chemicky neupravené:

- Pevné frakce

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 1504

- Ostatní

Výroba, ve které všechny použité materiály kapitol 2 a 3 musí být zcela získány

ex 1505

Rafinovaný lanolin

Výroba ze surového tuku z ovčí vlny čísla 1505

1506

Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené:

- Pevné frakce

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 1506

- Ostatní

Výroba, ve které všechny použité materiály kapitoly 2 musí být zcela získány

1507 až 1515

Rostlinné oleje a jejich frakce:

- Sójový, podzemnicový, palmový, kokosový (kopra), z palmových jader, babassuový, tungový (čínský dřevný) a ojticikový olej, myrtový vosk a japonský vosk, frakce jojobového oleje a olejů pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

- Pevné frakce, kromě frakce jojobového oleje

Výroba z ostatních materiálů čísel 1507 až 1515

- Ostatní

Výroba, ve které všechny použité rostlinné materiály musí být zcela získány


1516

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, částečně nebo zcela hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, ale jinak neupravené

Výroba, ve které:

- všechny použité materiály kapitoly 2 musí být zcela získány;

- všechny použité rostlinné materiály musí být zcela získány. Lze však použít materiály čísel 1507, 1508, 1511 a 1513

1517

Margarín; jedlé směsi nebo přípravky ze živočišných nebo rostlinných tuků nebo z olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516

Výroba, ve které:

- všechny použité materiály kapitol 2 a 4 musí být zcela získány;

- všechny použité rostlinné materiály musí být zcela získány. Lze však použít materiály čísel 1507, 1508, 1511 a 1513

ex Kapitola 16

Přípravky z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých; kromě:

Výroba ze zvířat kapitoly 1

1604 a 1605

Přípravky nebo konzervy z ryb; kaviár a kaviárové náhražky připravené z rybích jiker;

Korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí, upravení nebo v konzervách

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů kapitoly 3 nepřesáhne 15 % ceny produktu ze závodu

ex Kapitola 17

Cukr a cukrovinky; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

ex 1701

Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pevném stavu, s přísadou aromatických přípravků nebo barviva

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

1702

Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevném stavu; cukerné sirupy bez přísad aromatických přípravků nebo barviva; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel:

- Chemicky čistá maltóza a fruktóza

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 1702

- Ostatní cukry v pevném stavu, s přísadou aromatických přípravků nebo barviva

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

- Ostatní

Výroba, ve které všechny použité materiály již musí být původní

ex 1703

Melasy získané extrakcí nebo rafinací cukru, s přísadou aromatických přípravků nebo barviva

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

1704

Cukrovinky (včetně bílé čokolády), neobsahující kakao

Výroba, ve které:

- jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

- hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

Kapitola 18

Kakao a kakaové přípravky

Výroba, ve které:

- jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

- hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

1901

Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky ze zboží čísel 0401 až 0404, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

- Sladový výtažek

Výroba z obilovin kapitoly 10

- Ostatní

Výroba, ve které:

- jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

- hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

1902

Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak připravené, jako špagety, makarony, nudle, lasagne, noky, ravioli, cannelloni; kuskus, též připravený:

- Neobsahující více než 20 % hmotnostních masa, drobů, ryb, korýšů nebo měkkýšů

Výroba, ve které všechny použité obiloviny a deriváty (kromě tvrdé pšenice a jejích derivátů) musí být zcela získány

- Obsahující více než 20 % hmotnostních masa, drobů, ryb, korýšů nebo měkkýšů

Výroba, ve které:

- všechny použité obiloviny a deriváty (kromě tvrdé pšenice a jejích derivátů) musí být zcela získány;

- všechny použité materiály kapitol 2 a 3 musí být zcela získány

1903

Tapioka a její náhražky připravené ze škrobu, ve formě vloček, zrn, perel, prachu nebo v podobných formách

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě bramborového škrobu čísla 1108

1904

Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením (například pražené kukuřičné vločky – corn flakes); obiloviny (jiné než kukuřice) v zrnech, ve formě vloček nebo jinak zpracovaných zrn (kromě mouky, krupice a krupičky), předvařené nebo jinak připravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Výroba:

- z materiálů nezařazených do čísla 1806;

- ve které všechny použité obiloviny a mouka (kromě tvrdé pšenice a jejích derivátů a kukuřice Zea indurata) musí být zcela získány;

- ve které hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

1905

Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též obsahující kakao; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, rýžový papír a podobné výrobky

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů kapitoly 11

ex Kapitola 20

Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů nebo jiných částí rostlin; kromě:

Výroba, ve které veškeré použité ovoce, ořechy nebo zelenina musí být zcela získány

ex 2001

Jamy, batáty (sladké brambory) a podobné jedlé části rostlin s obsahem škrobu 5 % hmotnostních nebo více, připravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

ex 2004 a ex 2005

Brambory ve formě mouky, krupice nebo vloček, připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo kyselině octové

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

2006

Zelenina, ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky a jiné části rostlin, konzervované cukrem (máčením, glazováním nebo kandováním)

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

2007

Džemy, ovocná želé, marmelády, ovocné pomazánky, ovocné a ořechové protlaky (pyré) a pasty připravené vařením, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

Výroba, ve které:

- jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

- hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

ex 2008

- Ořechy, bez přídavku cukru nebo alkoholu

Výroba, ve které hodnota použitých původních ořechů a olejnatých semen čísel 0801, 0802 a 1202 až 1207 přesahuje 60 % ceny produktu ze závodu

- Arašídové máslo; směsi na bázi obilovin; palmová jádra; kukuřice

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

- Ostatní kromě ovoce a ořechů vařených jinak než v páře nebo ve vodě, bez přídavku cukru, zmrazené

Výroba, ve které:

- jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

- hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

2009

Ovocné šťávy (včetně vinného moštu) a zeleninové šťávy, nezkvašené, bez přídavku alkoholu, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

Výroba, ve které:

- jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

- hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

ex Kapitola 21

Různé jedlé přípravky; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

2101

Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výrobků nebo na bázi kávy, čaje nebo maté; pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich

Výroba, ve které:

- jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

- veškerá použitá čekanka musí být zcela získána

2103

Omáčky a přípravky pro omáčky; směsi koření a směsi přísad pro ochucení; hořčičná mouka a připravená hořčice:

- Omáčky a přípravky pro omáčky; směsi koření a směsi přísad pro ochucení

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít hořčičnou mouku nebo připravenou hořčici

- Hořčičná mouka a připravená hořčice

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla

ex 2104

Polévky a bujóny a přípravky pro polévky a bujóny

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě připravené nebo konzervované zeleniny čísel 2002 až 2005

2106

Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Výroba, ve které:

- jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

- hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

ex Kapitola 22

Nápoje, lihoviny a ocet; kromě:

Výroba, ve které:

- jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

- všechny použité hrozny nebo jakékoli materiály vyrobené z hroznů musí být zcela získány

2202

Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje, vyjma ovocné nebo zeleninové šťávy čísla 2009

Výroba, ve které:

- jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

- hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu;

- všechny použité ovocné šťávy (kromě ananasové, citrónové a grapefruitové) již musí být původní


2207

Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80 % obj. nebo více; ethylalkohol a ostatní destiláty, denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu

Výroba:

- z materiálů nezařazených do čísel 2207 nebo 2208;

- ve které všechny použité hrozny nebo materiály vyrobené z hroznů musí být zcela získány nebo, pokud jsou všechny ostatní použité materiály již původní, lze použít arak do 5 % objemu

2208

Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu nižším než 80 % obj.; destiláty, likéry a jiné lihové nápoje

Výroba:

- z materiálů nezařazených do čísel 2207 nebo 2208;

- ve které všechny použité hrozny nebo materiály vyrobené z hroznů musí být zcela získány nebo, pokud jsou všechny ostatní použité materiály již původní, lze použít arak do 5 % objemu

ex Kapitola 23

Zbytky a odpady z potravinářského průmyslu; připravené krmivo; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

ex 2301

Velrybí moučka; moučky, šroty a pelety z ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nezpůsobilé k lidskému požívání

Výroba, ve které všechny použité materiály kapitol 2 a 3 musí být zcela získány

ex 2303

Zbytky z výroby kukuřičného škrobu (vyjma koncentrovanou vodu z máčení) s obsahem proteinu, počítáno v sušině, převyšujícím 40 % hmotnostních

Výroba, ve které musí být veškerá použitá kukuřice zcela získána

ex 2306

Pokrutiny z oliv a jiné pevné zbytky po extrakci olivového oleje, s obsahem převyšujícím 3 % hmotnostní olivového oleje

Výroba, ve které musí být všechny použité olivy zcela získány

2309

Přípravky používané k výživě zvířat

Výroba, ve které:

- všechny použité obiloviny, cukr nebo melasa, maso nebo mléko již musí být původní;

- všechny použité materiály kapitoly 3 musí být zcela získány

ex Kapitola 24

Tabák a vyrobené tabákové náhražky; kromě:

Výroba, ve které všechny použité materiály kapitoly 24 musí být zcela získány

2402

Doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky a cigarety z tabáku

Výroba, ve které nejméně 70 % hmotnostních nezpracovaného tabáku nebo tabákového odpadu čísla 2401 již musí být původní

ex 2403

Tabák ke kouření

Výroba, ve které nejméně 70 % hmotnostních nezpracovaného tabáku nebo tabákového odpadu čísla 2401 již musí být původní

ex Kapitola 25

Sůl; síra; zeminy a kameny; sádrovcové materiály; vápno a cement; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

ex 2504

Přírodní krystalický grafit s obohaceným obsahem uhlíku, čištěný a mletý

Obohacení obsahu uhlíku, čištění a mletí surového krystalického grafitu

ex 2515

Mramor, rozřezaný pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru o tloušťce nepřesahující 25 cm

Řezání mramoru (též rozřezaného) o tloušťce převyšující 25 cm, pilou nebo jinak

ex 2516

Žula, porfyr, čedič, pískovec a jiné kameny pro výtvarné nebo stavební účely, rozřezané pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru, o tloušťce nepřesahující 25 cm

Řezání kamene (též rozřezaného) o tloušťce převyšující 25 cm, pilou nebo jinak

ex 2518

Dolomit kalcinovaný

Kalcinace nekalcinovaného dolomitu

ex 2519

Drcený přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit), v hermeticky uzavřených kontejnerech, a oxid hořčíku, též čistý, jiný než tavená nebo přepálená (slinutá) magnézie (oxid hořečnatý)

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit)

ex 2520

Sádry speciálně připravené pro zubní lékařství

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

ex 2524

Přírodní osinková (azbestová) vlákna

Výroba z azbestového koncentrátu

ex 2525

Slídový prach

Mletí slídy nebo slídového odpadu

ex 2530

Barevné hlinky, kalcinované nebo ve formě prášku

Kalcinace nebo mletí barevných hlinek

Kapitola 26

Rudy kovů, strusky a popely

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

ex Kapitola 27

Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; minerální vosky; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

ex 2707

Oleje, ve kterých hmotnost aromatických složek převažuje nad hmotností nearomatických složek, přičemž se tyto oleje podobají minerálním olejům získaným destilací vysokoteplotního uhelného dehtu, z nichž více než 65 % objemu předestiluje při teplotě do 250 °C (včetně směsí lakového benzinu a surového benzenu), k použití jako energetická nebo topná paliva

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů 5

Jiné operace než operace uvedené ve sloupci (3), ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené do stejného čísla, pokud jejich hodnota nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

ex 2709

Surové oleje ze živičných nerostů

Destruktivní destilace živičných materiálů

2710

Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující 70 % hmotnostních nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje základní složkou těchto přípravků

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů 6

Jiné operace než operace uvedené ve sloupci (3), ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené do stejného čísla, pokud jejich hodnota nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

2711

Ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů 7

Jiné operace než operace uvedené ve sloupci (3), ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené do stejného čísla, pokud jejich hodnota nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

2712

Vazelína; parafín, mikrokrystalický parafín, parafínový gáč, ozokerit, montánní vosk, rašelinový vosk, ostatní minerální vosky a podobné výrobky, získané synteticky nebo jiným způsobem, též barvené

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů 8

Jiné operace než operace uvedené ve sloupci (3), ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené do stejného čísla, pokud jejich hodnota nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

2713

Ropný koks, ropné živice a ostatní zbytky minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů 9

Jiné operace než operace uvedené ve sloupci (3), ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené do stejného čísla, pokud jejich hodnota nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

2714

Přírodní živice (bitumen) a přírodní asfalt; živičné nebo ropné břidlice a dehtové písky; asfaltity a asfaltické horniny

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů 10

Jiné operace než operace uvedené ve sloupci (3), ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené do stejného čísla, pokud jejich hodnota nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

2715

Živičné směsi na bázi přírodního asfaltu, přírodní živice, ropné živice, minerálního dehtu nebo minerální dehtové smoly (například živičné tmely, ředěné produkty)

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů 11

Jiné operace než operace uvedené ve sloupci (3), ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené do stejného čísla, pokud jejich hodnota nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

ex Kapitola 28

Anorganické chemikálie; anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, kovů vzácných zemin, radioaktivních prvků nebo izotopů; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené do stejného čísla, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

ex 2805

Smíšené kovy „Mischmetall“

Výroba elektrolytickou nebo termální cestou, při které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

ex 2811

Oxid sírový

Výroba z oxidu siřičitého

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

ex 2833

Síran hlinitý

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

ex 2840

Perboritan sodný

Výroba z tetraboritanu disodného pentahydrátu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

ex 2852

- Sloučeniny rtuti vnitřních etherů a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty:

- - Vnitřní ethery a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísla 2909 však nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

- - Cyklické acetaly a vnitřní poloacetaly a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

- Sloučeniny rtuti nukleových kyselin a jejich solí, chemicky definovaných i nedefinovaných; ostatní heterocyklické sloučeniny

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísel 2932, 2933 a 2934 však nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

- Jiné chemické produkty a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví (včetně sestávajících ze směsí přírodních produktů), jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující sloučeniny rtutí

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

- Diagnostické nebo laboratorní reagencie na podložce, připravené diagnostické nebo laboratorní reagencie obsahující sloučeniny rtutí, též na podložce, jiné než čísla 3002 nebo 3006; certifikované referenční materiály obsahující sloučeniny rtutí

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

ex Kapitola 29

Organické chemikálie; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené do stejného čísla, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

ex 2901

Acyklické uhlovodíky k použití jako energetická nebo topná paliva

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů 12

Jiné operace než operace uvedené ve sloupci (3), ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené do stejného čísla, pokud jejich hodnota nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

ex 2902

Cykloalkany a cykloalkeny (jiné než azuleny), benzen, toluen, xyleny, k použití jako energetická nebo topná paliva

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů 13  

Jiné operace než operace uvedené ve sloupci (3), ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené do stejného čísla, pokud jejich hodnota nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

ex 2905

Kovové alkoholáty alkoholů tohoto čísla a ethanolu

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 2905. Lze však použít alkoholáty kovů tohoto čísla za předpokladu, že jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

2915

Nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísel 2915 a 2916 však nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

ex 2932

- Vnitřní ethery a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísla 2909 však nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

- Cyklické acetaly a vnitřní poloacetaly a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

2933

Heterocyklické sloučeniny pouze s dusíkatým(i) heteroatomem (heteroatomy)

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísel 2932 a 2933 však nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu


2934

Nukleové kyseliny a jejich soli; ostatní heterocyklické sloučeniny

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísel 2932, 2933 a 2934 však nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

ex 2937

Hormony, prostaglandiny, tromboxany a leukotrieny, přírodní nebo reprodukované syntézou; jejich deriváty a strukturní analoga, včetně polipeptidů s modifikovaným řetězcem, používané zejména jako hormony:

 

- Ostatní heterocyklické sloučeniny pouze s dusíkatým(i) heteroatomem (heteroatomy)

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísel 2932 a 2933 však nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

 

- Ostatní nukleové kyseliny a jejich soli; ostatní heterocyklické sloučeniny

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísel 2932, 2933 a 2934 však nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

ex 293911

Koncentráty z makové slámy obsahující nejméně 50 % hmotnostních alkaloidů

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

293980

Alkaloidy jiného než rostlinného původu:

- Heterocyklické sloučeniny pouze s dusíkatým(i) heteroatomem (heteroatomy)

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísel 2932 a 2933 však nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

- Nukleové kyseliny a jejich soli; ostatní heterocyklické sloučeniny

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísel 2932, 2933 a 2934 však nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

ex Kapitola 30

Farmaceutické výrobky; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené do stejného čísla, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu

ex 3002

Lidská krev; zvířecí krev připravená k terapeutickým, profylaktickým nebo diagnostickým účelům; antiséra a ostatní krevní složky a modifikované imunologické výrobky, též modifikované nebo získané biotechnologickými procesy; očkovací látky, toxiny, kultury mikroorganismů (kromě kvasinek) a podobné výrobky:

- Ostatní sloučeniny s karboxyimidovou funkcí (včetně sacharinu a jeho solí) a sloučeniny s iminovou funkcí, ve formě peptidů a proteinů, které se přímo podílejí na regulaci imunologických procesů

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené do stejného čísla, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

- Výrobky sestávající ze dvou nebo více složek smíchaných k terapeutickým nebo profylaktickým účelům nebo nesmíchané výrobky k těmto účelům, odměřené nebo ve formách či v baleních pro maloobchodní prodej

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3002. Materiály z tohoto popisu lze rovněž použít, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu

- Ostatní:

- - Lidská krev

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3002. Materiály z tohoto popisu lze rovněž použít, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu

- - Zvířecí krev připravená k terapeutickým nebo profylaktickým účelům

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3002. Materiály z tohoto popisu lze rovněž použít, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu

- - Krevní frakce, jiné než antiséra, hemoglobin, krevní globuliny a sérové globuliny

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3002. Materiály z tohoto popisu lze rovněž použít, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu

- - Hemoglobin, krevní globuliny a sérové globuliny

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3002. Materiály z tohoto popisu lze rovněž použít, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu

- - Ostatní

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3002. Materiály z tohoto popisu lze rovněž použít, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu

- Ostatní heterocyklické sloučeniny pouze s dusíkatým(i) heteroatomem (heteroatomy), obsahující ve struktuře nekondenzovaný imidazolový kruh (též hydrogenovaný), ve formě peptidů a proteinů, které se přímo podílejí na regulaci imunologických procesů

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísel 2932 a 2933 však nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

- Ostatní nukleové kyseliny a jejich soli, též chemicky definované, ve formě peptidů a proteinů, které se přímo podílejí na regulaci imunologických procesů; ostatní heterocyklické sloučeniny ve formě peptidů a proteinů, které se přímo podílejí na regulaci imunologických procesů

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísel 2932, 2933 a 2934 však nesmí přesáhnout 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

- Ostatní hormony, prostaglandiny, tromboxany a leukotrieny, přírodní nebo reprodukované syntézou, ve formě peptidů a proteinů (jiné než zboží čísla 2937), které se přímo podílejí na regulaci imunologických procesů; jejich deriváty a strukturní analoga, včetně polypeptidů s modifikovaným řetězcem, používané zejména jako hormony, ve formě peptidů a proteinů (jiné než zboží čísla 2937), které se přímo podílejí na regulaci imunologických procesů

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené do stejného čísla, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

- Ostatní polyethery v primárních formách, ve formě peptidů a proteinů, které se přímo podílejí na regulaci imunologických procesů

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu 14

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu

3003 a 3004

Léky (kromě zboží čísel 3002, 3005 nebo 3006):

- Získané z amikacinu čísla 2941

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály čísel 3003 nebo 3004, pokud jejich celková hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu

- Ostatní

Výroba, ve které:

- jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály čísel 3003 nebo 3004, pokud jejich celková hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu;

- hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

ex 3006

Zařízení rozpoznatelná pro stomické použití vyrobená z plastů

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

 

- Sterilní absorbovatelné nitě pro chirurgii nebo zubní lékařství a sterilní adhézní bariéry pro chirurgii nebo zubní lékařství, též absorbovatelné:

- - Vyrobené z plastů:

- - - Ploché výrobky dále opracované jinak než pouze povrchovou úpravou nebo řezané do tvarů jiných než pravoúhlých (včetně čtverce); ostatní výrobky opracované jinak než pouze povrchovou úpravou

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu

- - - Produkty adiční polymerace, ve kterých jediný monomer představuje více než 99 % hmotnostních celkového obsahu polymerů

Výroba, ve které:

– hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu;

– hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu 15

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu

- - - Ostatní

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu 16

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu

- - Vyrobené z textilií

Výroba z příze 17

300670

Gelové přípravky určené pro použití v humánním nebo veterinárním lékařství jako lubrikant na části těla při chirurgických operacích nebo lékařských prohlídkách nebo jako spojovací prostředek mezi tělem a lékařskými nástroji

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

ex 300692

Farmaceutický odpad:

Ostatní chemické produkty a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví (včetně sestávajících ze směsí přírodních produktů), jinde neuvedené ani nezahrnuté

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

ex Kapitola 31

Hnojiva; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené do stejného čísla, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

ex 3105

Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík; ostatní hnojiva; výrobky této kapitoly v tabletách nebo v podobné úpravě nebo v balení nepřesahujícím celkovou hmotnost 10 kg, kromě:

- dusičnanu sodného

- kyanamidu vápenného

- síranu draselného

- síranu hořečnato-draselného

Výroba, ve které:

- jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené do stejného čísla, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu

- hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

ex Kapitola 32

Tříselné nebo barvířské výtažky; taniny a jejich deriváty; barviva, pigmenty a jiné barvicí látky; nátěrové barvy a laky; tmely a jiné nátěrové hmoty; inkousty; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené do stejného čísla, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

ex 3201

Taniny a jejich soli, ethery, estery a jiné deriváty

Výroba z tříselných výtažků rostlinného původu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

3205

Barevné laky; přípravky na bázi barevných laků specifikované v poznámce 3 k této kapitole 18

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě čísel 3203, 3204 a 3205. Materiály čísla 3205 však lze použít, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

ex Kapitola 33

Vonné silice a pryskyřice; voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené do stejného čísla, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

3301

Vonné silice (též deterpenované), včetně pevných a absolutních; pryskyřice; extrahované olejové pryskyřice; koncentráty vonných silic v tucích, nevysychavých olejích, voscích nebo podobných látkách, získané enfleuráží nebo macerací; vedlejší terpenické produkty vznikající při deterpenaci vonných silic; vodné destiláty a vodné roztoky vonných silic

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně materiálů jiné „skupiny“ 19 tohoto čísla. Materiály ze stejné skupiny však lze použít, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

ex Kapitola 34

Mýdlo, organické povrchově aktivní prostředky, prací prostředky, mazací prostředky, umělé vosky, připravené vosky, lešticí nebo cídicí přípravky, svíčky a podobné výrobky, modelovací pasty, „dentální vosky“ a dentální přípravky na bázi sádry; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené do stejného čísla, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

ex 3403

Mazací prostředky obsahující minerální oleje nebo oleje ze živičných nerostů, pokud tvoří méně než 70 % hmotnostních

Rafinace a/nebo jeden nebo více specifických procesů 20

Jiné operace než operace uvedené ve sloupci (3), ve kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené do stejného čísla, pokud jejich hodnota nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

3404

Umělé vosky a připravené vosky:

- Na bázi parafínu, minerálních vosků, vosků ze živičných nerostů, parafínového gáče nebo volného vosku

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené do stejného čísla, pokud jejich hodnota nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

- Ostatní

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě:

- hydrogenovaných olejů charakteru vosků čísla 1516;

- mastných kyselin chemicky nedefinovaných nebo technických mastných alkoholů charakteru vosků čísla 3823;

- materiálů čísla 3404.

Tyto materiály však lze použít, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

ex Kapitola 35

Albuminoidní látky; modifikované škroby; klihy; enzymy; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené do stejného čísla, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

3505

Dextriny a jiné modifikované škroby (například předželatinované nebo esterifikované škroby); klihy na bázi škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů:

- Esterifikované a etherifikované škroby

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3505

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

- Ostatní

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů čísla 1108

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

ex 3507

Připravené enzymy, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

Kapitola 36

Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; pyroforické slitiny; některé hořlavé přípravky

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené do stejného čísla, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

ex Kapitola 37

Fotografické nebo kinematografické zboží; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené do stejného čísla, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

3701

Fotografické desky a ploché filmy, citlivé, neexponované, z jakéhokoliv materiálu jiného než z papíru, kartónu, lepenky nebo textilií; ploché filmy pro okamžitou fotografii, citlivé, neexponované, též v kazetách:

- Film pro okamžitou barevnou fotografii, v kazetách

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než 3701 nebo 3702. Materiály čísla 3702 však lze použít, pokud jejich hodnota nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

- Ostatní

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než 3701 nebo 3702. Lze však použít materiály čísel 3701 nebo 3702, pokud jejich celková hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

3702

Fotografické filmy ve svitcích, citlivé, neexponované, z jakéhokoliv materiálu jiného než z papíru, kartónu, lepenky nebo textilií; filmy pro okamžitou fotografii ve svitcích, citlivé, neexponované

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než 3701 nebo 3702

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

3704

Fotografické desky, filmy, papír, kartón, lepenka a textilie, exponované, avšak nevyvolané

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než 3701 až 3704

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

ex Kapitola 38

Různé chemické výrobky, kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené do stejného čísla, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

ex 3801

- Koloidní grafit v olejové suspenzi a polokoloidní grafit; uhlíkaté pasty pro elektrody

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

- Grafit ve formě pasty ve směsi s minerálním olejem, která obsahuje více než 30 % hmotnostních grafitu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů čísla 3403 nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

ex 3803

Tallový olej, rafinovaný

Rafinace surového tallového oleje

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

ex 3805

Sulfátové terpentýnové silice, čištěné

Čištění surových sulfátových terpentýnových silic destilací nebo rafinací

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

ex 3806

Estery pryskyřic

Výroba z pryskyřičných kyselin

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

ex 3807

Dřevná smola (smola z dřevného dehtu)

Destilace dřevného dehtu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

3808

Insekticidy, rodenticidy, fungicidy, herbicidy, přípravky proti klíčení a regulátory růstu rostlin, dezinfekční prostředky a podobné výrobky, v úpravě nebo balení pro drobný prodej nebo jako přípravky nebo výrobky (např. sirné pásy, knoty a svíčky a mucholapky)

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

3809

Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky k urychlení barvení nebo ustálení barviv a jiné výrobky a přípravky (například apretury a mořidla) používané v textilním, papírenském, kožedělném a podobném průmyslu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

3810

Přípravky na čištění kovových povrchů; tavidla a jiné pomocné přípravky pro pájení na měkko, pájení natvrdo nebo svařování; prášky a pasty k pájení nebo svařování sestávající z kovu a jiných materiálů; přípravky používané pro výplň svářecích elektrod nebo tyčí a k jejich oplášťování

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

3811

Antidetonační přípravky (proti klepání motoru), oxidační inhibitory, pryskyřičné inhibitory, zlepšovače viskozity, antikorozní přípravky a jiná připravená aditiva, pro minerální oleje (včetně benzinu) nebo pro jiné kapaliny používané pro stejné účely jako minerální oleje:

- Připravená aditiva pro mazací oleje, obsahující minerální oleje nebo oleje získané ze živičných nerostů

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů čísla 3811 nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

- Ostatní

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

3812

Připravené urychlovače vulkanizace; směsné plastifikátory pro kaučuk nebo plasty, jinde neuvedené ani nezahrnuté; antioxidační přípravky a jiné směsné stabilizátory pro kaučuk nebo plasty

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

3813

Přípravky a náplně do hasicích přístrojů; naplněné hasicí granáty a bomby

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

3814

Složená organická rozpouštědla a ředidla, jinde neuvedená ani nezahrnutá; připravené odstraňovače nátěrů nebo laků

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

3818

Chemické prvky dopované pro použití v elektronice, ve tvaru disků, destiček nebo v podobných tvarech; chemické sloučeniny dopované pro použití v elektronice

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

3819

Kapaliny pro hydraulické brzdy a jiné připravené kapaliny pro hydraulické převody, též obsahující méně než 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

3820

Přípravky proti zamrzání a připravené kapaliny k odmrazování

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

ex 3821

Připravené živné půdy pro vyživování mikroorganismů (včetně virů apod.) nebo rostlinných, lidských nebo živočišných buněk

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

3822

Diagnostické nebo laboratorní reagencie na podložce, připravené diagnostické nebo laboratorní reagencie, též na podložce, jiné než čísla 3002 nebo 3006

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

3823

Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace; technické mastné alkoholy:

- Technické monokarboxylové mastné kyseliny, kyselé oleje z rafinace

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

- Technické mastné alkoholy

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 3823

3824

Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra; chemické výrobky a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví (včetně sestávajících ze směsí přírodních výrobků), jinde neuvedené ani nezahrnuté; odpadní produkty chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

- Následující materiály tohoto čísla:

Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra na bázi přírodních pryskyřičných produktů

Naftenové kyseliny, jejich ve vodě nerozpustné soli a jejich estery

Sorbitol, jiný než čísla 2905

Ropné sulfonáty, kromě ropných sulfonátů alkalických kovů, amonia nebo ethanolaminů; thiofenické sulfonované kyseliny z olejů ze živičných nerostů a jejich soli

Iontoměniče

Getry (pohlcovače plynů) pro vakuové trubice

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené do stejného čísla, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

Alkalický oxid železa k čištění plynu

Zředěná čpavková voda a upotřebený oxid, získané při čištění uhelného plynu

Sulfonaftenové kyseliny, jejich soli nerozpustné ve vodě a jejich estery

Přiboudlina a Dippelův olej

Směsi solí s různými anionty

Kopírovací pasty na bázi želatiny, též na papírové nebo textilní podložce

- Ostatní

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

ex 3825

Odpadní produkty chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví, jinde neuvedené ani nezahrnuté; komunální odpad; splaškový kal; ostatní odpady specifikované v poznámce 6 k této kapitole:

 

- Vata, gáza, obinadla a podobné výrobky (například obvazy, náplasti, zábaly), impregnované nebo potažené farmaceutickými látkami nebo upravené ve formě nebo v balení pro drobný prodej k léčebným a chirurgickým účelům a pro účely zubního nebo veterinárního lékařství

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené do stejného čísla, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu

- Klinický odpad: chirurgické rukavice, rukavice bez prstů a palčáky

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

 

- Injekční stříkačky, jehly, katétry (cévky), kanyly a podobné výrobky

Výroba, ve které:

- jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

- hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu

3826

Bionafta a její směsi, též obsahující méně než 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

3901 až 3915

Plasty v primárních formách, odpady, úlomky a odřezky z plastů; kromě čísel ex 3907 a 3912, pro která jsou pravidla stanovena níže:

- Produkty adiční polymerace, ve kterých jediný monomer představuje více než 99 % hmotnostních celkového obsahu polymerů

Výroba, ve které:

- hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu;

- hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu 21

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu

- Ostatní

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu 22

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu

ex 3907

- Kopolymer vyrobený z polykarbonátu a akrylonitril-butadien-styrenového kopolymeru (ABS)

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít materiály zařazené do stejného čísla, pokud jejich hodnota nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu 23

- Polyester

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu, a/nebo výroba z polykarbonátu tetrabromo-(bisfenolu A)

3912

Celulóza a její chemické deriváty, jinde neuvedené ani nezahrnuté, v primárních formách

Výroba, ve které hodnota všech materiálů zařazených do stejného čísla jako produkt nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu

3916 až 3921

Polotovary a výrobky z plastů; kromě čísel ex 3916, ex 3917, ex 3920 a ex 3921, pro která jsou pravidla stanovena níže:

- Ploché výrobky dále opracované jinak než pouze povrchovou úpravou nebo řezané do tvarů jiných než pravoúhlých (včetně čtverce); ostatní výrobky opracované jinak než pouze povrchovou úpravou

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu

- Ostatní:- - Produkty adiční polymerace, ve kterých jediný monomer představuje více než 99 % hmotnostních celkového obsahu polymerů

Výroba, ve které:

- hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu;

- hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu 24

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu

- - Ostatní

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu 25

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu

ex 3916 a ex 3917

Profily a trubky

Výroba, ve které:

- hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu;

- hodnota všech materiálů zařazených do stejného čísla jako produkt nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu

ex 3920

- Ionomerní listy nebo fólie

Výroba z termoplastické parciální soli, která je kopolymerem ethylenu a kyseliny metakrylové částečně neutralizované kovovými ionty, zejména zinku a sodíku

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu

- Listy z regenerované celulózy, polyamidů nebo polyethylenu

Výroba, ve které hodnota všech materiálů zařazených do stejného čísla jako produkt nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu

ex 3921

Plastové fólie, pokovené

Výroba z vysoce transparentních polyesterových fólií o tloušťce méně než 23 mikronů 26

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu

3922 až 3926

Výrobky z plastů

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

ex Kapitola 40

Kaučuk a výrobky z něj; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

ex 4001

Laminované desky krepy pro obuv

Vrstvení listů přírodního kaučuku

4005

Směsný kaučuk, nevulkanizovaný, v primárních formách nebo v deskách, listech nebo pásech

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů, kromě přírodního kaučuku, nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

4012

Protektorované nebo použité pneumatiky z kaučuku; komorové (plné) obruče nebo nízkotlaké pláště, vyměnitelné běhouny pláště pneumatiky a ochranné vložky do ráfku pneumatiky, z kaučuku:

- Protektorované pneumatiky, komorové (plné) obruče nebo nízkotlaké pláště, z kaučuku

Protektorování použitých pneumatik

- Ostatní

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě materiálů čísla 4011 nebo 4012

ex 4017

Výrobky z tvrdého kaučuku

Výroba z tvrdého kaučuku

ex Kapitola 41

Surové kůže a kožky (jiné než kožešiny) a usně; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

ex 4102

Surové kůže ovčí nebo jehněčí, odchlupené

Odstranění vlny z neodchlupených ovčích nebo jehněčích kůží

ex 4104 až 4106

Kůže a kožky vyčiněné nebo zpracované na crust, odchlupené, též štípané, avšak dále neupravené

Přečinění předčiněné kůže

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

4107

Usně z hovězího dobytka (včetně buvolů) nebo koní a jiných lichokopytníků, po vyčinění nebo po zpracování na crust dále upravené, včetně kůží zpracovaných na pergamen, odchlupené, též štípané, jiné než usně čísla 4114:

Přečinění předčiněné kůže

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

ex 4114

Lakové nebo lakové-laminované usně; metalizované usně

Výroba z kůže čísel 4104 až 4107, 4112 nebo 4113, pokud její hodnota nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

Kapitola 42

Kožené zboží; sedlářské a řemenářské výrobky; cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky; výrobky ze střev (jiných než z housenek bource morušového)

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

ex Kapitola 43

Kožešiny a umělé kožešiny; výrobky z nich; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

ex 4302

Vyčiněné nebo upravené kožešiny, sešité:

- Pláty, kříže a podobné formy

Bělení nebo barvení a stříhání a sešití jednotlivých nesešitých vyčiněných nebo upravených kožešin

- Ostatní

Výroba z nesešitých, vyčiněných nebo upravených kožešin

4303

Oděvy, oděvní doplňky a jiné výrobky z kožešin

Výroba z nesešitých, vyčiněných nebo upravených kožešin čísla 4302

ex Kapitola 44

Dřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

ex 4403

Nahrubo opracované dřevo

Výroba ze surového dřeva, též odkorněného nebo pouze částečně nahrubo opracovaného

ex 4407

Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, o tloušťce převyšující 6 mm, hoblované, broušené pískem nebo spojované klínovým ozubem

Hoblování, broušení pískem nebo spojování klínovým ozubem

ex 4408

Dýhové listy a listy na překližky, o tloušťce nepřesahující 6 mm, sesazované, a jiné dřevo rozřezané podélně, krájené nebo loupané, o tloušťce nepřesahující 6 mm, hoblované, broušené pískem nebo spojované klínovým ozubem

Sesazování, hoblování, broušení pískem nebo spojování klínovým ozubem

ex 4409

Dřevo souvisle profilované podél jakékoliv z jeho hran nebo ploch, též hoblované, broušené pískem nebo spojované klínovým ozubem:

- Broušené pískem nebo spojované klínovým ozubem

Broušení pískem nebo spojování klínovým ozubem

- Lišty a tvarované lišty

Lištování nebo tvarování

ex 4410 až ex 4413

Lišty a tvarované lišty, včetně dekorativních lišt a ostatních tvarovaných prkének

Lištování nebo tvarování

ex 4415

Bedny, krabice, laťové bedny, bubny a podobné dřevěné obaly

Výroba z prken neřezaných na míru

ex 4416

Sudy, džbery, kádě, nádrže, vědra a jiné bednářské výrobky a jejich části a součásti, ze dřeva

Výroba ze štípaných dužin, které mají nařezané pouze dva základní povrchy

ex 4418

- Výrobky stavebního truhlářství a tesařství

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít dřevěné voštinové desky a šindele („shingles“ a „shakes“)

- Lišty a tvarované lišty

Lištování nebo tvarování

ex 4421

Polotovary na zápalky; dřevěné kolíčky (floky) do obuvi

Výroba ze dřeva kteréhokoli čísla, kromě protahovaného dřeva čísla 4409

ex Kapitola 45

Korek a korkové výrobky; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

4503

Výrobky z přírodního korku

Výroba z korku čísla 4501

Kapitola 46

Výrobky ze slámy, esparta nebo jiných pletacích materiálů; košíkářské a proutěné výrobky

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

Kapitola 47

Buničina ze dřeva nebo z jiných celulózových vláknovin; sběrový papír, kartón nebo lepenka (odpad a výmět)

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

ex Kapitola 48

Papír, kartón a lepenka; výrobky z papíroviny, papíru, kartónu nebo lepenky; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

ex 4811

Papír, kartón a lepenka, pouze linkované nebo čtverečkované

Výroba z papírenských materiálů kapitoly 47

4816

Karbonový papír, samokopírovací papír a jiné kopírovací nebo přetiskové papíry (jiné než čísla 4809), rozmnožovací blány nebo ofsetové desky, z papíru, též v krabicích

Výroba z papírenských materiálů kapitoly 47

4817

Obálky, zálepky, neilustrované dopisnice a korespondenční lístky, z papíru, kartónu nebo lepenky; krabice, tašky, náprsní tašky a psací soupravy, obsahující potřeby pro korespondenci, z papíru, kartónu nebo lepenky

Výroba, ve které:

- jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

- hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

ex 4818

Toaletní papír

Výroba z papírenských materiálů kapitoly 47

ex 4819

Kartóny, bedny, krabice, pytle a jiné obaly z papíru, kartónu, lepenky, buničité vaty nebo pásů zplstěných buničinových vláken

Výroba, ve které:

- jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

- hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

ex 4820

Složky dopisních papírů

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

ex 4823

Ostatní papír, kartón, lepenka, buničitá vata a pásy zplstěných buničinových vláken, nařezané na určitý rozměr nebo tvar

Výroba z papírenských materiálů kapitoly 47

ex Kapitola 49

Tištěné knihy, noviny, obrazy a jiné výrobky polygrafického průmyslu; rukopisy, strojopisy a plány; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

4909

Tištěné nebo ilustrované dopisnice nebo pohlednice; tištěné karty s osobními pozdravy, zprávami nebo oznámeními, též ilustrované, případně též s obálkami nebo ozdobami

Výroba z materiálů nezařazených do čísel 4909 nebo 4911

4910

Kalendáře všech druhů, tištěné, včetně kalendářů ve formě trhacích bloků:

- Kalendáře trvalého typu nebo s vyměnitelnými bloky připevněnými na základě jiném než z papíru nebo lepenky

Výroba, ve které:

- jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

- hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

- Ostatní

Výroba z materiálů nezařazených do čísel 4909 nebo 4911

ex Kapitola 50

Hedvábí; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

ex 5003

Hedvábný odpad (včetně zámotků nevhodných ke smotávání, niťového odpadu a rozvlákněného materiálu), mykaný nebo česaný

Mykání nebo česání hedvábného odpadu

5004 až ex 5006

Hedvábné nitě a příze spředené z hedvábného odpadu

Výroba z 27 :

- surového hedvábí nebo hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného či jinak zpracovaného pro spřádání,

- jiných přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,

- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo

- papírenských materiálů

5007

Tkaniny z hedvábí nebo z hedvábného odpadu:

Výroba z příze 28

Potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími pracovními operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesáhne 47,5 % ceny produktu ze závodu

ex Kapitola 51

Vlna, jemné nebo hrubé zvířecí chlupy; žíněné nitě a tkaniny; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

5106 až 5110

Příze z vlny, z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů nebo žíní

Výroba z 29 :

- surového hedvábí nebo hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného či jinak zpracovaného pro spřádání,

- přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,

- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo

- papírenských materiálů

5111 až 5113

Tkaniny z vlny, z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů nebo žíní:

Výroba z příze 30

Potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími pracovními operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesáhne 47,5 % ceny produktu ze závodu

ex Kapitola 52

Bavlna; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

5204 až 5207

Bavlněná příze a nitě

Výroba z 31 :

- surového hedvábí nebo hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného či jinak zpracovaného pro spřádání,

- přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,

- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo

- papírenských materiálů

5208 až 5212

Bavlněné tkaniny:

Výroba z příze 32

Potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími pracovními operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesáhne 47,5 % ceny produktu ze závodu

ex Kapitola 53

Jiná rostlinná textilní vlákna; papírové nitě a tkaniny z papírových nití; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

5306 až 5308

Nitě z jiných rostlinných textilních vláken; papírové nitě

Výroba z 33 :

- surového hedvábí nebo hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného či jinak zpracovaného pro spřádání,

- přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,

- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo

- papírenských materiálů

5309 až 5311

Tkaniny z jiných rostlinných textilních vláken; tkaniny z papírových nití

Výroba z příze 34

Potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími pracovními operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesáhne 47,5 % ceny produktu ze závodu

5401 až 5406

Nitě, nitě z jednoho nekonečného vlákna (monofilamentu) a nitě z chemických nekonečných vláken

Výroba z 35 :

- surového hedvábí nebo hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného či jinak zpracovaného pro spřádání,

- přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,

- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo

- papírenských materiálů

5407 a 5408

Tkaniny z nití z chemických nekonečných vláken

Výroba z příze 36

Potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími pracovními operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesáhne 47,5 % ceny produktu ze závodu

5501 až 5507

Chemická střižová vlákna

Výroba z chemických materiálů nebo textilní vlákniny

5508 až 5511

Příze a šicí nitě z chemických střižových vláken

Výroba z 37 :

- surového hedvábí nebo hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného či jinak zpracovaného pro spřádání,

- přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,

- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo

- papírenských materiálů

5512 až 5516

Tkaniny z chemických střižových vláken

Výroba z příze 38

Potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími pracovními operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesáhne 47,5 % ceny produktu ze závodu

ex Kapitola 56

Vata, plsť a netkané textilie; speciální nitě; motouzy, šňůry, provazy a lana a výrobky z nich; kromě:

Výroba z 39 :

- kokosových nití,

- přírodních vláken,

- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo

- papírenských materiálů

5602

Plsť, též impregnovaná, povrstvená, potažená nebo laminovaná:

- Vpichovaná plsť

Výroba z 40 :

- přírodních vláken,

- chemických materiálů nebo textilní vlákniny

- Ostatní

Výroba z 41 :

- přírodních vláken,

- umělých střižových vláken nebo

- chemických materiálů nebo textilní vlákniny

5604

Kaučukové nitě a šňůry pokryté textilem; textilní nitě, pásky a podobné tvary čísel 5404 nebo 5405, impregnované, povrstvené, potažené nebo opláštěné kaučukem nebo plasty:

- Kaučukové nitě a šňůry potažené textilem

Výroba z kaučukových nití nebo šňůr, nepotažených textilem

- Ostatní

Výroba z 42 :

- přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,

- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo

- papírenských materiálů

5605

Metalizované nitě, též ovinuté, představující textilní nitě, pásky nebo podobné tvary čísel 5404 nebo 5405, kombinované s kovem ve formě nití, pásků nebo prášků nebo potažené kovem

Výroba z 43 :

- přírodních vláken,

- chemických střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,

- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo

- papírenských materiálů

5606

Ovinuté nitě, pásky a podobné tvary čísel 5404 nebo 5405, ovinuté (jiné než čísla 5605 a jiné než ovinuté žíněné nitě); žinylkové nitě (včetně povločkované žinylkové nitě); řetízkové nitě

Výroba z 44 :

- přírodních vláken,

- chemických střižových vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání,

- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo

- papírenských materiálů

Kapitola 57

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny:

- Z vpichované plsti

Výroba z 45 :

- přírodních vláken nebo

- chemických materiálů nebo textilní vlákniny

Jako výztuhu však lze použít jutovou textilii

- Z jiné plsti

Výroba z 46 :

- přírodních vláken, nemykaných, nečesaných ani jinak nezpracovaných pro spřádání nebo

- chemických materiálů nebo textilní vlákniny

- Ostatní

Výroba z příze 47

Jako výztuhu však lze použít jutovou textilii.

ex Kapitola 58

Speciální tkaniny; všívané textilie; krajky; tapiserie: prýmkařské výrobky; výšivky; kromě:

Výroba z příze 48

Potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími pracovními operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesáhne 47,5 % ceny produktu ze závodu

5805

Ručně tkané tapiserie typu Goblén, Flanderský goblén, Aubusson, Beauvais a podobné a jehlou vypracované tapiserie (např. stehem zvaným petit point nebo křížovým stehem), též zcela zhotovené

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

5810

Výšivky v metráži, v pásech nebo v motivech

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

5901

Textilie povrstvené lepidlem nebo škrobovými látkami, používané pro vnější obaly knih nebo podobné účely; kopírovací nebo průsvitná plátna na výkresy; připravené malířské plátno; ztužené plátno a podobné ztužené textilie používané jako kloboučnické podložky

Výroba z příze

5902

Pneumatikové kordové textilie z vysokopevnostních nití z nylonu nebo jiných polyamidů, polyesterů nebo viskózového hedvábí:

Výroba z příze

5903

Textilie impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované plasty, jiné než čísla 5902

Výroba z příze

Potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími pracovními operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesáhne 47,5 % ceny produktu ze závodu

5904

Linoleum, též přiříznuté do tvaru; podlahové krytiny sestávající z povrstvení nebo povlaku na textilní podložce, též přiříznuté do tvaru

Výroba z příze 49

5905

Textilní tapety:

Výroba z příze

Potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími pracovními operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesáhne 47,5 % ceny produktu ze závodu

5906

Pogumované textilie, jiné než čísla 5902:

Výroba z příze

5907

Textilie jiným způsobem impregnované, povrstvené nebo potažené; malované plátno pro divadelní scénu, textilie pro pozadí ve studiích nebo podobné textilie

Výroba z příze

Potisk spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími pracovními operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použité nepotisknuté textilie nepřesáhne 47,5 % ceny produktu ze závodu

5908

Textilní knoty tkané, spletené nebo pletené, pro lampy, vařiče, zapalovače, svíčky nebo podobné výrobky; žárové punčošky a duté úplety sloužící k jejich výrobě, též impregnované:

- Žárové plynové punčošky, impregnované

Výroba z dutých úpletů sloužících k výrobě žárových punčošek

- Ostatní

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

5909 až 5911

Textilní výrobky vhodné pro průmyslové použití:

- Lešticí kotouče nebo kroužky, jiné než z plsti čísla 5911

Výroba z příze nebo odpadních tkanin či hadrů čísla 6310

- Tkaniny běžně používané pro papírenské nebo jiné technické účely, též plstěné, též impregnované nebo potažené, nekonečné nebo opatřené spojovacími částmi, jednoduše nebo násobně tkané nebo násobně tkané na plocho na osnově nebo na útku čísla 5911

Výroba z příze 50

- Ostatní

Výroba z příze 51

Kapitola 60

Pletené nebo háčkované textilie

Výroba z příze 52

Kapitola 61

Oděvy a oděvní doplňky, pletené nebo háčkované:

- Získané sešíváním nebo jiným scelováním dvou či více dílů pletené nebo háčkované textilie, přiříznuté do tvaru či přímo tvarované

Výroba z textilie

- Ostatní

Výroba z příze 53

ex Kapitola 62

Oděvy a oděvní doplňky, jiné než pletené nebo háčkované; kromě:

Výroba z textilie

6213 a 6214

Kapesníky, přehozy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky:

- Vyšívané

Výroba z příze 54 55

Výroba z nevyšívané textilie, pokud hodnota použité nevyšívané textilie nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu 56

- Ostatní

Výroba z příze 57 58

Zhotovení následované potiskem spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími pracovními operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnování, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnota použitého nepotisknutého zboží čísel 6213 a 6214 nepřesáhne 47,5 % ceny produktu ze závodu

6217

Ostatní zcela zhotovené oděvní doplňky; části oděvů nebo oděvních doplňků, jiné než čísla 6212:

- Vyšívané

Výroba z příze 59

Výroba z nevyšívané textilie, pokud hodnota použité nevyšívané textilie nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu 60

- Ohnivzdorné vybavení z látky povrstvené fólií aluminizovaného polyesteru

Výroba z příze 61

Výroba z nepovrstvené textilie, pokud hodnota použité nepovrstvené textilie nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu 62

- Výztuhy límců a manžet, vystříhané

Výroba, ve které:

- jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

- hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

ex Kapitola 63

Jiné zcela zhotovené textilní výrobky; soupravy; obnošené oděvy a použité textilní výrobky; hadry; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

6301 až 6304

Přikrývky, plédy, ložní prádlo atd.; záclony atd.; ostatní bytové textilie:

- Z plsti nebo netkaných textilií

Výroba z 63 :

- vláken nebo

- chemických materiálů nebo textilní vlákniny

- Ostatní:

- - Vyšívané

Výroba z příze 64 65

Výroba z nevyšívané textilie (kromě pletené nebo háčkované), pokud hodnota použité nevyšívané textilie nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

- - Ostatní

Výroba z příze 66 67

6305

Pytle a pytlíky k balení zboží

Výroba z příze 68

6306

Nepromokavé plachty, ochranné a stínicí plachty; stany; plachty pro lodě, pro prkna k plachtění na vodě nebo na souši; kempinkové výrobky

Výroba z textilie

6307

Ostatní zcela zhotovené výrobky, včetně střihových šablon

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

6308

Soupravy sestávající z tkaniny a nitě, též s doplňky, pro výrobu koberečků, tapiserií, vyšívaných stolních ubrusů nebo servítků nebo podobných textilních výrobků, v balení pro drobný prodej

Každá položka soupravy musí splňovat pravidlo, které by pro ni platilo, kdyby nebyla zařazena do soupravy. Lze však použít nepůvodní předměty za předpokladu, že jejich souhrnná hodnota nepřesáhne 25 % ceny soupravy ze závodu

ex Kapitola 64

Obuv, kamaše a podobné výrobky; kromě:

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě svršků spojených s vnitřní podešví nebo s jinou částí podešve obuvi čísla 6406

6406

Části a součásti obuvi (včetně svršků, též spojených s podešvemi, jinými než zevními); vkládací stélky, pružné podpatěnky a podobné výrobky; kamaše, kožené kamaše a podobné výrobky a jejich části a součásti

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

ex Kapitola 65

Pokrývky hlavy a jejich části a součásti, kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

6505

Klobouky a jiné pokrývky hlavy, pletené nebo háčkované nebo zhotovené z krajek, plsti nebo jiných textilních materiálů, v metráži (ne však v pásech), též podšívané nebo zdobené; síťky na vlasy z jakéhokoliv materiálu, též podšívané nebo zdobené

Výroba z příze nebo textilních vláken 69

ex Kapitola 66

Deštníky, slunečníky, vycházkové hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a jejich části a součásti; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

6601

Deštníky a slunečníky (včetně deštníků v holi, zahradních slunečníků a podobných deštníků)

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

Kapitola 67

Upravená péra a prachové peří a výrobky z nich; umělé květiny; výrobky z vlasů

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

ex Kapitola 68

Výrobky z kamene, sádry, cementu, osinku (azbestu), slídy nebo podobných materiálů; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

ex 6803

Výrobky z přírodní nebo aglomerované břidlice

Výroba z opracované přírodní břidlice

ex 6812

Výrobky z osinku (azbestu); výrobky ze směsí na bázi osinku (azbestu) nebo ze směsí na bázi osinku (azbestu) a uhličitanu hořečnatého

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla

ex 6814

Výrobky ze slídy, včetně aglomerované nebo rekonstituované slídy, na podložce z papíru, kartónu, lepenky nebo jiných materiálů

Výroba ze zpracované slídy (včetně aglomerované nebo rekonstituované slídy)

Kapitola 69

Keramické výrobky

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

ex Kapitola 70

Sklo a skleněné výrobky; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

ex 7003, ex 7004 a ex 7005

Sklo s nereflexní vrstvou

Výroba z materiálů čísla 7001

7006

Sklo čísel 7003, 7004 nebo 7005, ohýbané, s opracovanými hranami, ryté, vrtané, smaltované nebo jinak opracované, avšak nezarámované ani nespojované s jinými materiály:

- Sklo ploché, s tenkou dielektrickou vrstvou, polovodičového stupně, podle norem SEMII 70

Výroba z nepovrstveného skleněného substrátu čísla 7006

- Ostatní

Výroba z materiálů čísla 7001

7007

Bezpečnostní sklo sestávající z tvrzeného nebo vrstveného skla

Výroba z materiálů čísla 7001

7008

Izolační jednotky z několika skleněných tabulí

Výroba z materiálů čísla 7001

7009

Skleněná zrcadla, též zarámovaná, včetně zpětných zrcátek

Výroba z materiálů čísla 7001

7010

Demižóny, lahve, sklenice, baňky, kelímky, lékovky, lahvičky na tablety, ampule a jiné skleněné obaly používané pro přepravu nebo k balení zboží; zavařovací sklenice; zátky, víčka a jiné uzávěry ze skla

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

Řezání skla, pokud hodnota neřezaného skla nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

7013

Stolní, kuchyňské, toaletní, kancelářské skleněné výrobky, skleněné výrobky pro vnitřní výzdobu nebo pro podobné účely (jiné než zboží čísel 7010 nebo 7018)

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

Řezání skla, pokud hodnota neřezaného skla nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

nebo

ruční zdobení (kromě sítotisku) ručně foukaného skla, pokud hodnota ručně foukaného skla nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

ex 7019

Výrobky (jiné než příze) ze skleněných vláken

Výroba z:

- nebarvených skleněných luntů, pramenců (rovings), příze nebo střiže (chopped strands) nebo

- skleněné vlny

ex Kapitola 71

Přírodní nebo uměle pěstované perly, drahokamy nebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy a výrobky z nich; bižuterie; mince; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

ex 7101

Přírodní nebo uměle pěstované perly, tříděné a dočasně navlečené pro usnadnění jejich dopravy

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

ex 7102, ex 7103 a ex 7104

Opracované drahokamy nebo polodrahokamy (přírodní, syntetické nebo rekonstituované)

Výroba z neopracovaných drahokamů nebo polodrahokamů

7106, 7108 a 7110

Drahé kovy:

- Netepané

Výroba z materiálů nezařazených do čísel 7106, 7108 nebo 7110

Elektrolytická, tepelná nebo chemická separace drahých kovů čísel 7106, 7108 nebo 7110

nebo

legování drahých kovů čísel 7106, 7108 nebo 7110 navzájem nebo s obecnými kovy

- Ve formě polotovaru nebo ve formě prachu

Výroba z netepaných drahých kovů

ex 7107, ex 7109 a ex 7111

Kovy plátované drahými kovy, ve formě polotovarů

Výroba z kovů plátovaných drahými kovy, netepaných

7116

Výrobky z přírodních nebo uměle pěstovaných perel, drahokamů nebo polodrahokamů (přírodních, syntetických nebo rekonstituovaných)

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

7117

Bižuterie

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

Výroba z částí a součástí z obecných kovů, neplátovaných nebo nepotažených drahými kovy, pokud hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

ex Kapitola 72

Železo a ocel; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

7207

Polotovary ze železa nebo nelegované oceli

Výroba z materiálů čísel 7201, 7202, 7203, 7204 nebo 7205

7208 až 7216

Ploché válcované výrobky, tyče a pruty, úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli

Výroba z ingotů nebo jiných primárních forem nebo polotovarů čísel 7206 nebo 7207

7217

Dráty ze železa nebo nelegované oceli

Výroba z polotovarů čísla 7207

ex 7218

Polotovary

Výroba z materiálů čísel 7201, 7202, 7203, 7204 nebo 7205

7219 až 7222

Ploché válcované výrobky, tyče a pruty, úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli

Výroba z ingotů nebo jiných primárních forem nebo polotovarů čísla 7218

7223

Dráty z nerezavějící oceli

Výroba z polotovarů čísla 7218

ex 7224

Polotovary

Výroba z materiálů čísel 7201, 7202, 7203, 7204 nebo 7205

7225 až 7228

Ploché válcované výrobky, tyče a pruty válcované za tepla, v nepravidelně vinutých svitcích; úhelníky, tvarovky a profily z ostatní legované oceli; duté vrtné tyče a pruty z legované nebo nelegované oceli

Výroba z ingotů nebo jiných primárních forem nebo polotovarů čísel 7206, 7207, 7218 nebo 7224

7229

Dráty z ostatní legované oceli

Výroba z polotovarů čísla 7224

ex Kapitola 73

Výrobky ze železa nebo oceli; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

ex 7301

Štětovnice

Výroba z materiálů čísla 7206

7302

Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli: kolejnice, přídržné kolejnice a ozubnice, hrotovnice, srdcovky, přestavné tyče výměny a ostatní přejezdová zařízení, pražce (příčné pražce), kolejnicové spojky, kolejnicové stoličky, klíny kolejnicových stoliček, podkladnice (kořenové desky), kolejnicové přídržky, úložné desky výhybky, kleštiny (táhla) a jiný materiál speciálně přizpůsobený pro spojování nebo upevňování kolejnic

Výroba z materiálů čísla 7206

7304, 7305 a 7306

Trouby, trubky a duté profily ze železa (jiného než litiny) nebo z oceli

Výroba z materiálů čísla 7206, 7207, 7218 nebo 7224

ex 7307

Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z nerezavějící oceli (ISO X5CrNiMo 1712), sestávající z několika částí

Soustružení, vrtání, vystružování, řezání závitů, odstraňování otřepů a otryskávání (pískování) kovaných polotovarů, jejichž hodnota nepřesáhne 35 % ceny produktu ze závodu

7308

Konstrukce (kromě montovaných staveb čísla 9406) a části a součásti konstrukcí (například mosty a části mostů, vrata plavebních komor a propustí, věže, příhradové sloupy, střechy, střešní rámové konstrukce, dveře a okna a jejich rámy, zárubně a prahy, okenice, sloupková zábradlí, pilíře a sloupky), ze železa nebo oceli; desky, tyče, úhelníky, tvarovky, profily, trubky a podobné výrobky ze železa nebo oceli, připravené pro použití v konstrukcích

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Nelze však použít svářené úhelníky, tvarovky a profily čísla 7301

ex 7315

Protismykové řetězy

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů čísla 7315 nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

ex Kapitola 74

Měď a výrobky z ní; kromě:

Výroba, ve které:

- jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

- hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

7401

Měděný kamínek (lech); cementová měď (srážená měď)

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

7402

Nerafinovaná měď; měděné anody pro elektrolytickou rafinaci

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

7403

Rafinovaná měď a slitiny mědi, netvářené (surové):

- Rafinovaná měď

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

- Slitiny mědi a rafinovaná měď s obsahem jiných prvků

Výroba z rafinované mědi, surové mědi nebo měděného odpadu či šrotu

7404

Měděný odpad a šrot

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

7405

Předslitiny mědi

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

ex Kapitola 75

Nikl a výrobky z něho; kromě:

Výroba, ve které:

- jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

- hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

7501 až 7503

Niklový kamínek (lech), slinutý oxid nikelnatý a jiné meziprodukty metalurgie niklu; netvářený (surový) nikl; niklový odpad a šrot

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

ex Kapitola 76

Hliník a výrobky z něho; kromě:

Výroba, ve které:

- jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

- hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

7601

Netvářený (surový) hliník

Výroba, ve které:

- jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt; a

- hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

Výroba tepelným nebo elektrolytickým zpracováním z nelegovaného hliníku nebo odpadu a šrotu z hliníku

7602

Hliníkový odpad a šrot

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

ex 7616

Výrobky z hliníku jiné než jemné drátěné pletivo, látky, mřížoviny, síťoviny, pletiva, ztužující tkaniny a podobné materiály (včetně nekonečných pásů) z hliníkového drátu a plechová mřížovina z hliníku

Výroba, ve které:

- jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít jemné drátěné pletivo, látky, mřížoviny, síťoviny, pletiva, ztužující tkaniny a podobné materiály (včetně nekonečných pásů) z hliníkového drátu nebo plechovou mřížovinu z hliníku

- hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

Kapitola 77

Určeno pro případnou budoucí potřebu harmonizovaného systému

ex Kapitola 78

Olovo a výrobky z něho; kromě:

Výroba, ve které:

- jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

- hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

7801

Netvářené (surové) olovo:

- Rafinované olovo

Výroba z olova ve slitině se stříbrem nebo ze surového olova

- Ostatní

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Nelze však použít odpad a šrot čísla 7802

7802

Olověný odpad a šrot

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

ex Kapitola 79

Zinek a výrobky z něho; kromě:

Výroba, ve které:

- jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

- hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

7901

Netvářený (surový) zinek

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Nelze však použít odpad a šrot čísla 7902

7902

Zinkový odpad a šrot

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

ex Kapitola 80

Cín a výrobky z něho; kromě:

Výroba, ve které:

- jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

- hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

8001

Netvářený (surový) cín

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Nelze však použít odpad a šrot čísla 8002

8002 a ex 8007

Cínový odpad a šrot; ostatní výrobky z cínu

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

Kapitola 81

Ostatní obecné kovy; cermety; výrobky z nich:

- Ostatní obecné kovy, tvářené; výrobky z nich

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů téhož čísla jako daný produkt nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

- Ostatní

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

ex Kapitola 82

Nástroje, nářadí, náčiní, nožířské výrobky a příbory, z obecných kovů; jejich části a součásti z obecných kovů; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

8206

Nástroje a nářadí dvou nebo více čísel 8202 až 8205, v soupravách (sadách) pro drobný prodej

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než 8202 až 8205. Do soupravy (sady) však lze začlenit nástroje a nářadí čísel 8202 až 8205, pokud jejich hodnota nepřesáhne 15 % ceny soupravy (sady) ze závodu

8207

Vyměnitelné nástroje pro ruční nástroje a nářadí, též poháněné motorem, nebo pro obráběcí stroje (například na lisování, ražení, děrování, řezání vnějších nebo vnitřních závitů, vrtání, vyvrtávání, protahování, frézování, soustružení nebo šroubování), včetně průvlaků pro tažení nebo protlačování kovů a nástrojů na vrtání nebo sondáž při zemních pracích

Výroba, ve které:

- jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

- hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

8208

Nože a řezné čepele pro stroje nebo mechanická zařízení

Výroba, ve které:

- jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

- hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

ex 8211

Nože s řeznou čepelí, též zoubkovanou (včetně zahradnických žabek), jiné než nože čísla 8208

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít čepele a rukojeti z obecných kovů

8214

Ostatní nožířské výrobky (například strojky na stříhání vlasů, řeznické nebo kuchyňské sekáčky, štípací sekery a kolébací nože, nože na papír); soupravy (sady) a nástroje na manikúru nebo pedikúru (včetně pilníčků na nehty)

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít rukojeti z obecných kovů.

8215

Lžíce, vidličky, sběračky, naběračky, cukrářské lžíce, nože na ryby, nože na krájení másla, kleštičky na cukr a podobné kuchyňské nebo jídelní výrobky

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít rukojeti z obecných kovů.

ex Kapitola 83

Různé výrobky z obecných kovů; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

ex 8302

Ostatní úchytky, kování a podobné výrobky pro budovy a zařízení pro automatické zavírání dveří

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít ostatní materiály čísla 8302, pokud jejich hodnota nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu

ex 8306

Sošky a jiné ozdobné předměty z obecných kovů

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít ostatní materiály čísla 8306, pokud jejich hodnota nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

ex Kapitola 84

Jaderné reaktory, kotle, stroje a mechanická zařízení; jejich části a součásti; kromě:

Výroba, ve které:

- jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

- hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

ex 8401

Palivové články pro jaderné reaktory

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny hotového produktu ze závodu

8402

Parní kotle (jiné než kotle k ústřednímu vytápění schopné dodávat jak horkou vodu, tak i nízkotlakou páru); kotle zvané „na přehřátou vodu“

Výroba, ve které:

- jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

- hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu

8403 a ex 8404

Kotle k ústřednímu vytápění, jiné než čísla 8402 a pomocná zařízení ke kotlům k ústřednímu vytápění

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než 8403 nebo 8404

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

8406

Parní turbíny

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

8407

Vratné nebo rotační zážehové spalovací pístové motory s vnitřním spalováním

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

8408

Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory nebo motory s žárovou hlavou)

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

8409

Části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně s motory čísel 8407 nebo 8408

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

8411

Proudové motory, turbovrtulové pohony a ostatní plynové turbíny

Výroba, ve které:

- jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

- hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu

8412

Ostatní motory a pohony

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

ex 8413

Objemová rotační čerpadla

Výroba, ve které:

- jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

- hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu

ex 8414

Průmyslové ventilátory, fukary a podobné výrobky

Výroba, ve které:

- jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

- hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu

8415

Klimatizační zařízení skládající se z motorem poháněného ventilátoru a ze zařízení na změnu teploty a vlhkosti vzduchu, včetně takových zařízení, ve kterých nemůže být vlhkost vzduchu regulována odděleně

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

8418

Chladničky, mrazničky a jiná chladicí nebo mrazicí zařízení, elektrické nebo jiné; tepelná čerpadla jiná než klimatizační zařízení čísla 8415

Výroba, ve které:

- jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

- hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu použitých původních materiálů

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu

ex 8419

Stroje pro dřevařský průmysl, pro zpracování papírové buničiny a lepenky

Výroba:

- ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

- ve které materiály zařazené do stejného čísla jako daný produkt jsou v rámci výše uvedeného limitu použity pouze do výše 25 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

8420

Kalandry nebo jiné válcovací stroje, jiné než stroje na válcování kovů nebo skla, válce pro tyto stroje

Výroba:

- ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

- ve které materiály zařazené do stejného čísla jako daný produkt jsou v rámci výše uvedeného limitu použity pouze do výše 25 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

8423

Přístroje a zařízení k určování hmotnosti (s výjimkou vah o citlivosti 5 cg nebo citlivější), včetně váhových počítacích nebo kontrolních strojů; závaží pro váhy všech druhů

Výroba, ve které:

- jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

- hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu

8425 až 8428

Zvedací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení

Výroba:

- ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

- ve které materiály zařazené do čísla 8431 jsou v rámci výše uvedeného limitu použity pouze do výše 10 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

8429

Samohybné buldozery, angldozery, srovnávače (grejdry), stroje na vyrovnávání terénu (nivelátory), škrabače (skrejpry), mechanické lopaty, rypadla, lopatové nakladače, dusadla a silniční válce:

- Silniční válce

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

- Ostatní

Výroba:

- ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

- ve které materiály zařazené do čísla 8431 jsou v rámci výše uvedeného limitu použity pouze do výše 10 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

8430

Ostatní srovnávací, vyrovnávací (nivelační), škrabací, hloubicí, pěchovací, zhutňovací, těžební (dobývací) nebo vrtací stroje, pro zemní práce, těžbu rud nebo nerostů; beranidla a vytahovače pilot; sněhové pluhy a sněhové frézy

Výroba:

- ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

- ve které materiály zařazené do čísla 8431 jsou v rámci výše uvedeného limitu použity pouze do výše 10 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

ex 8431

Části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně se silničními válci

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

8439

Stroje a přístroje pro výrobu buničiny (papíroviny) z vláknitého celulózového materiálu nebo pro výrobu nebo konečnou úpravu papíru, kartónu nebo lepenky

Výroba:

- ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

- ve které materiály zařazené do stejného čísla jako daný produkt jsou v rámci výše uvedeného limitu použity pouze do výše 25 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

8441

Ostatní stroje a přístroje pro zpracování buničiny (papíroviny), papíru, kartónu nebo lepenky, včetně řezaček všech druhů

Výroba:

- ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

- ve které materiály zařazené do stejného čísla jako daný produkt jsou v rámci výše uvedeného limitu použity pouze do výše 25 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

ex 8443

Kancelářské stroje (například psací stroje, počítací stroje, zařízení pro automatické zpracování dat, rozmnožovací stroje, spínací přístroje)

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

8444 až 8447

Stroje těchto čísel pro použití v textilním průmyslu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

ex 8448

Přídavná (pomocná) strojní zařízení pro stroje čísel 8444 a 8445

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

8452

Šicí stroje, jiné než stroje na sešívání knih čísla 8440; nábytek, podstavce a kryty speciálně konstruované pro šicí stroje; jehly do šicích strojů:

- Šicí stroje (pouze s prošívacím stehem) s hlavami o hmotnosti nepřesahující 16 kg bez motoru nebo 17 kg včetně motoru

Výroba:

- ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

- hodnota všech nepůvodních materiálů použitých při montáži hlavy (bez motoru) nepřesáhne hodnotu použitých původních materiálů;

- použité mechanismy pro napětí nitě, křížkový a klikatý steh jsou již původní

- Ostatní

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

ex 8456, 8457 až 8465 a ex 8466

Obráběcí stroje a přístroje a jejich části a součásti čísel 8456 až 8466, kromě:

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

- Stroje pro obrábění vodním paprskem

- Části, součásti a příslušenství strojů pro obrábění vodním paprskem

Výroba, ve které:

- jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

- hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

8469 až 8472

Kancelářské stroje (například psací stroje, počítací stroje, zařízení pro automatické zpracování dat, rozmnožovací stroje, spínací přístroje)

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

8480

Formovací rámy pro slévárny kovů; formovací základny; modely pro formy; formy na kovy (jiné než kokily na ingoty), karbidy kovů, sklo, nerostné materiály, kaučuk nebo plasty

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

8482

Valivá ložiska (kuličková, válečková, jehlová apod.)

Výroba, ve které:

- jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

- hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu

8484

Těsnění a podobné výrobky z kovového plechu kombinovaného s jiným materiálem nebo ze dvou nebo více vrstev kovu; soubory (sady) nebo sestavy těsnění a podobných výrobků, různého složení, uložené v sáčcích, obálkách, vacích, pouzdrech nebo v podobných obalech; mechanické ucpávky

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

ex 8486

Obráběcí stroje pro zpracování jakéhokoliv materiálu úběrem pomocí laserů nebo jiných světelných nebo fotonových svazků, ultrazvuku, elektroeroze, elektrochemických reakcí, elektronových svazků, ionizujícího záření nebo obloukových výbojů v plazmatu a jejich části, součásti a příslušenství

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

Obráběcí stroje (včetně lisů) k opracování kovů ohýbáním, drážkováním (plechu) a překládáním, vyrovnáváním a rovnáním a jejich části, součásti a příslušenství

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

Obráběcí stroje k opracování kamene, keramiky, betonu, osinkocementu nebo podobných nerostných materiálů nebo stroje pro opracování skla za studena a jejich části, součásti a příslušenství

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

Označovací nástroje vytvářející předlohy pro zhotovení masek nebo ohniskových destiček z materiálů potažených fotocitlivou vrstvou; jejich části, součásti a příslušenství

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

Formy vstřikovacího nebo kompresního typu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

Zvedací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení

Výroba:

- ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

- ve které materiály zařazené do čísla 8431 jsou v rámci výše uvedeného limitu použity pouze do výše 10 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

8487

Části a součásti strojů a přístrojů, neobsahující elektrické konektory, izolátory, cívky, kontakty nebo jiné elektrické prvky, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

ex Kapitola 85

Elektrické stroje, přístroje a zařízení a jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku, části a součásti a příslušenství k těmto přístrojům; kromě:

Výroba, ve které:

- jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

- hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

8501

Elektrické motory a generátory (s výjimkou generátorových soustrojí)

Výroba:

- ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

- ve které materiály zařazené do čísla 8503 jsou v rámci výše uvedeného limitu použity pouze do výše 10 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

8502

Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče

Výroba:

- ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

- ve které materiály zařazené do čísla 8501 nebo 8503 jsou v rámci výše uvedeného limitu použity dohromady pouze do výše 10 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

ex 8504

Napájecí zdroje k zařízením pro automatické zpracování dat

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

ex 8517

Ostatní přístroje pro vysílání nebo přijímání hlasu, obrazů nebo jiných dat, včetně přístrojů pro komunikaci v drátových nebo bezdrátových sítích (jako jsou lokální nebo dálkové sítě), jiné než vysílací nebo přijímací přístroje čísel 8443, 8525, 8527 nebo 8528

Výroba:

- ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

- ve které hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu použitých původních materiálů

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu

ex 8518

Mikrofony a jejich stojany; reproduktory, též vestavěné; elektrické nízkofrekvenční zesilovače; elektrické zesilovače zvuku

Výroba:

- ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

- ve které hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu použitých původních materiálů

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu

8519

Přístroje pro záznam nebo reprodukci zvuku

Výroba:

- ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

- ve které hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu použitých původních materiálů

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

8521

Přístroje pro videofonní záznam nebo jeho reprodukci, též s vestavěným videotunerem

Výroba:

- ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

- ve které hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu použitých původních materiálů

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

8522

Části, součásti a příslušenství vhodné pro použití výhradně nebo hlavně s přístroji čísel 8519 nebo 8521

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

8523

Disky, pásky, energeticky nezávislá polovodičová paměťová zařízení, „čipové karty“ a jiná média pro záznam zvuku nebo jiného fenoménu, též nahraná, včetně matric a galvanických otisků pro výrobu disků, avšak kromě výrobků kapitoly 37:

- Disky, pásky, energeticky nezávislá polovodičová paměťová zařízení a jiná média pro záznam zvuku nebo jiného fenoménu, nenahraná, avšak s výjimkou výrobků kapitoly 37

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

- Disky, pásky, energeticky nezávislá polovodičová paměťová zařízení a jiná média pro záznam zvuku nebo jiného fenoménu, nahraná, avšak s výjimkou výrobků kapitoly 37

Výroba:

- ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

- ve které materiály zařazené do čísla 8523 jsou v rámci výše uvedeného limitu použity pouze do výše 10 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

- Matrice a galvanické otisky pro výrobu disků, avšak kromě výrobků kapitoly 37

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

- Čipové karty

Výroba:

- ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

- ve které materiály zařazené do čísla 8541 nebo 8542 jsou v rámci výše uvedeného limitu použity dohromady pouze do výše 10 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu

8525

Vysílací přístroje pro radiotelefonii, radiotelegrafii, rozhlasové nebo televizní vysílání, též obsahující přijímací zařízení nebo zařízení pro záznam nebo reprodukci zvuku; televizní kamery; digitální fotoaparáty a videokamery se záznamem obrazu i zvuku (kamkordéry)

Výroba:

- ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

- ve které hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu použitých původních materiálů

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu

8526

Radiolokační a radiosondážní přístroje (radary), radionavigační přístroje a radiové přístroje pro dálkové řízení

Výroba:

- ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

- ve které hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu použitých původních materiálů

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu

8527

Přijímací přístroje pro rozhlasové vysílání, též kombinované v jednom uzavření s přístrojem pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo s hodinami

Výroba:

- ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

- ve které hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu použitých původních materiálů

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu

8528

Monitory a projektory, bez vestavěného televizního přijímacího přístroje televizní přijímací přístroje, též s vestavěnými rozhlasovými přijímači nebo s přístroji pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu:

- Monitory a projektory, bez vestavěného televizního přijímacího přístroje, typu používaného výhradně nebo hlavně v systému automatizovaného zpracování dat čísla 8471

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

- Ostatní monitory a projektory, bez vestavěného televizního přijímacího přístroje; televizní přijímací přístroje, též s vestavěnými rozhlasovými přijímači nebo s přístroji pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu

Výroba:

- ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

- ve které hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu použitých původních materiálů

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu

8529

Části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně s přístroji čísel 8525 až 8528:

- Vhodné pro použití výhradně nebo hlavně s přístroji pro záznam nebo reprodukci zvuku

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

- Vhodné pro použití výhradně nebo hlavně s monitory a projektory, bez vestavěného televizního přijímacího přístroje, typu používaného výhradně nebo hlavně v systému automatizovaného zpracování dat čísla 8471

Výroba, ve které:

- jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

- hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

- Ostatní

Výroba:

- ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

- ve které hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu použitých původních materiálů

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu

8535

Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů, nebo k jejich zapojování, spojování a připojování, pro napětí převyšující 1 000 V

Výroba:

- ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

- ve které materiály zařazené do čísla 8538 jsou v rámci výše uvedeného limitu použity pouze do výše 10 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

8536

Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů, nebo k jejich zapojování, spojování a připojování, pro napětí nepřesahující 1 000 V; konektory pro optická vlákna, pro svazky optických vláken nebo pro kabely z optických vláken:

- Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů, nebo k jejich zapojování, spojování a připojování, pro napětí nepřesahující 1 000 V

Výroba:

- ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

- ve které materiály zařazené do čísla 8538 jsou v rámci výše uvedeného limitu použity pouze do výše 10 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

- Konektory pro optická vlákna, pro svazky optických vláken nebo pro kabely z optických vláken:

- - Z plastů

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

- - - Z keramiky

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

- - Z mědi

Výroba, ve které:

- jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

- hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

8537

Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a jiné základny, vybavené dvěma nebo více zařízeními čísel 8535 nebo 8536, pro elektrické ovládání nebo rozvod elektrického proudu, včetně těch, které mají vestavěny nástroje nebo přístroje kapitoly 90, číslicové ovládací přístroje, jiné než spojovací přístroje čísla 8517

Výroba:

- ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

- ve které materiály zařazené do čísla 8538 jsou v rámci výše uvedeného limitu použity pouze do výše 10 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

ex 8541

Diody, tranzistory a podobná polovodičová zařízení, kromě destiček ještě nerozřezaných na čipy

Výroba, ve které:

- jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

- hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu

8542

Elektronické integrované obvody:

- Monolitické integrované obvody

Výroba:

- ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

- ve které materiály zařazené do čísla 8541 nebo 8542 jsou v rámci výše uvedeného limitu použity dohromady pouze do výše 10 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu

- Multičipy, které jsou částmi nebo součástmi strojů nebo přístrojů, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

- Ostatní

Výroba:

- ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

- ve které materiály zařazené do čísla 8541 nebo 8542 jsou v rámci výše uvedeného limitu použity dohromady pouze do výše 10 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu

8544

Izolované (též s lakovaným povrchem nebo anodickým okysličením) dráty, kabely (včetně koaxiálních kabelů) a jiné izolované elektrické vodiče, též vybavené přípojkami; kabely z optických vláken vyrobené z jednotlivě opláštěných vláken, též spojené s elektrickými vodiči nebo vybavené přípojkami

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

8545

Uhlíkové elektrody, uhlíkové kartáčky, osvětlovací uhlíky, uhlíky pro elektrické baterie a ostatní výrobky z grafitu nebo z jiného uhlíku, též spojené s kovem, pro elektrické účely

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

8546

Elektrické izolátory z jakéhokoliv materiálu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

8547

Izolační části a součásti pro elektrické stroje, přístroje nebo zařízení, vyrobené zcela z izolačních materiálů nebo jen s jednoduchými, do materiálu vlisovanými drobnými kovovými součástmi (např. s objímkami se závitem), sloužícími výhradně k připevňování, jiné než izolátory čísla 8546; elektrické instalační trubky a jejich spojky z obecných kovů, s vnitřní izolací

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

8548

Odpad a zbytky galvanických článků, baterií a elektrických akumulátorů; nepoužitelné galvanické články, baterie a elektrické akumulátory; elektrické části a součásti strojů nebo přístrojů, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté:

- Elektronické mikrosestavy

Výroba, ve které:

- hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu a

- hodnota všech použitých materiálů čísel 8541 a 8542 v rámci výše uvedeného limitu nepřesáhne 10 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu

- Ostatní

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

ex Kapitola 86

Železniční nebo tramvajové lokomotivy, kolejová vozidla a jejich části a součásti; kolejový svrškový upevňovací materiál a upevňovací zařízení a jejich části a součásti; mechanická (včetně elektromechanických) dopravní signalizační zařízení všeho druhu; kromě:

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

8608

Kolejový svrškový upevňovací materiál a upevňovací zařízení; mechanické (včetně elektromechanických) přístroje a zařízení signalizační, bezpečnostní nebo pro řízení železniční, tramvajové, silniční dopravy a dopravy po vnitrozemských vodních cestách, pro parkovací zařízení a pro vybavení přístavů nebo letišť; jejich části a součásti

Výroba, ve které:

- jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

- hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

ex Kapitola 87

Vozidla, jiná než kolejová, jejich části, součásti a příslušenství; kromě:

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

8709

Vozíky s vlastním pohonem, nevybavené zdvihacím nebo manipulačním zařízením, typů používaných v továrnách, skladech, přístavech nebo na letištích k přepravě zboží na krátké vzdálenosti; malé tahače používané na železničních nástupištích; jejich části a součásti

Výroba, ve které:

- jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

- hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

8710

Tanky a jiná bojová obrněná vozidla, motorová, též vybavená zbraněmi, a části a součásti těchto vozidel

Výroba, ve které:

- jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

- hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

8711

Motocykly (včetně mopedů) a jízdní kola vybavená pomocným motorem, též s postranními vozíky; postranní vozíky:

- S vratným spalovacím pístovým motorem s vnitřním spalováním s obsahem válců:

- - nepřesahujícím 50 cm3

Výroba:

- ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

- ve které hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu použitých původních materiálů

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 20 % ceny produktu ze závodu

- - převyšujícím 50 cm3

Výroba:

- ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

- ve které hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu použitých původních materiálů

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu

- Ostatní

Výroba:

- ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

- ve které hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu použitých původních materiálů

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

ex 8712

Jízdní kola bez kuličkových ložisek

Výroba z materiálů nezařazených do čísla 8714

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

8715

Dětské kočárky a jejich části a součásti

Výroba, ve které:

- jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

- hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

8716

Přívěsy a návěsy; ostatní vozidla bez mechanického pohonu; jejich části a součásti

Výroba, ve které:

- jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

- hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

ex Kapitola 88

Letadla, kosmické lodě a jejich části a součásti; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

ex 8804

Rotující padáky

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 8804

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

8805

Letecké katapulty a podobné přístroje a zařízení; přístroje a zařízení pro přistávání aerodynů na letadlové lodi a podobné přístroje a zařízení; pozemní přístroje pro letecký výcvik; jejich části a součásti

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

Kapitola 89

Lodě, čluny a plovoucí konstrukce

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Nelze však použít trupy čísla 8906

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

ex Kapitola 90

Optické, fotografické, kinematografické, měřicí, kontrolní, přesné, lékařské nebo chirurgické nástroje a přístroje; jejich části, součásti a příslušenství; kromě:

Výroba, ve které:

- jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

- hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

9001

Optická vlákna a svazky optických vláken; kabely z optických vláken, jiné než čísla 8544; polarizační materiál v listech nebo deskách; čočky (včetně kontaktních čoček), hranoly, zrcadla a jiné optické články, z jakéhokoliv materiálu, nezasazené, jiné než z opticky neopracovaného skla

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

9002

Čočky, hranoly, zrcadla a jiné optické články z jakéhokoliv materiálu, zasazené, které tvoří části a součásti nebo příslušenství pro nástroje nebo přístroje, jiné než články z opticky neopracovaného skla

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

9004

Brýle (korekční, ochranné nebo jiné) a podobné výrobky

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

ex 9005

Binokulární a monokulární dalekohledy a jiné optické teleskopy a jejich podstavce a rámy; kromě astronomických refrakčních teleskopů a jejich podstavců a rámů

Výroba, ve které:

- jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

- hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu použitých původních materiálů

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

ex 9006

Fotografické přístroje (jiné než kinematografické); přístroje a žárovky pro bleskové světlo k fotografickým účelům, kromě elektricky rozsvěcených bleskových světel

Výroba, ve které:

- jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

- hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu použitých původních materiálů

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

9007

Kinematografické kamery a promítací přístroje, též s vestavěnými přístroji pro záznam nebo reprodukci zvuku

Výroba, ve které:

- jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

- hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu použitých původních materiálů

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

9011

Sdružené optické mikroskopy, včetně mikroskopů pro mikrofotografii, mikrokinematografii nebo mikroprojekci

Výroba, ve které:

- jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

- hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

- hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu použitých původních materiálů

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

ex 9014

Ostatní navigační nástroje a přístroje

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

9015

Geodetické, topografické, zeměměřičské, nivelační, fotogrammetrické zaměřovací, hydrografické, oceánografické, hydrologické, meteorologické nebo geofyzikální nástroje a přístroje, kromě kompasů; dálkoměry

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

9016

Váhy o citlivosti 5 cg nebo citlivější, též se závažími

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

9017

Kreslicí (rýsovací), označovací nebo matematické počítací nástroje a přístroje (například kreslicí (rýsovací) stroje, pantografy, úhloměry, kreslicí (rýsovací) soupravy, logaritmická pravítka, počítací kotouče); ruční délková měřidla (například měřicí tyče a měřicí pásma, mikrometry, posuvná měřítka), jinde v této kapitole neuvedená ani nezahrnutá

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

9018

Lékařské, chirurgické, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje a přístroje, včetně scintigrafických přístrojů, ostatní elektroléčebné přístroje a nástroje a přístroje pro vyšetření zraku:

- Zubolékařská křesla s vestavěnými zubolékařskými přístroji nebo zubolékařskými plivátky

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, včetně ostatních materiálů čísla 9018

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

- Ostatní

Výroba, ve které:

- jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

- hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu

9019

Přístroje pro mechanoterapii; masážní přístroje; psychotechnické přístroje; přístroje pro léčbu ozónem, kyslíkem, aerosolem, dýchací oživovací přístroje nebo jiné léčebné dýchací přístroje

Výroba, ve které:

- jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

- hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu

9020

Ostatní dýchací přístroje a plynové masky, s výjimkou ochranných masek bez mechanických částí a vyměnitelných filtrů

Výroba, ve které:

- jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

- hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu

9024

Stroje a přístroje pro zkoušení tvrdosti, pevnosti v tahu, stlačitelnosti, pružnosti nebo jiných mechanických vlastností materiálů (např. kovů, dřeva, textilních materiálů, papíru, plastů)

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

9025

Hydrometry (hustoměry) a podobné plovoucí přístroje, teploměry, pyrometry (žároměry), barometry, vlhkoměry a psychrometry, též s registračním zařízením a jakékoliv kombinace těchto přístrojů

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

9026

Přístroje a nástroje na měření nebo kontrolu průtoku, hladiny, tlaku nebo jiných proměnných charakteristik kapalin nebo plynů (například průtokoměry, hladinoměry, manometry, měřiče spotřeby tepla), s výjimkou přístrojů a zařízení čísel 9014, 9015, 9028 nebo 9032

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

9027

Přístroje a zařízení pro fyzikální nebo chemické rozbory (například polarimetry, refraktometry, spektrometry, analyzátory plynů nebo kouře); přístroje a zařízení na měření nebo kontrolu viskozity, pórovitosti, roztažnosti, povrchového napětí nebo podobné přístroje a zařízení; přístroje a zařízení na kalometrické, akustické nebo fotometrické měření (včetně expozimetrů); mikrotomy

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

9028

Měřiče dodávky nebo spotřeby plynů, kapalin a elektrické energie, včetně jejich kalibračních přístrojů:

- Části, součásti a příslušenství

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

- Ostatní

Výroba:

- ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

- ve které hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu použitých původních materiálů

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

9029

Otáčkoměry, počítače výrobků, taxametry, měřiče ujeté vzdálenosti, krokoměry a podobné přístroje; ukazatele rychlosti a tachometry, jiné než čísel 9014 nebo 9015; stroboskopy

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

9030

Osciloskopy, analyzátory spektra a ostatní přístroje a zařízení na měření a kontrolu elektrických veličin, kromě měřičů čísla 9028; přístroje a zařízení na měření nebo detekci záření alfa, beta, gama, rentgenového, kosmického nebo jiného ionizujícího záření

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

9031

Měřicí nebo kontrolní přístroje, zařízení a stroje, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté; projektory na kontrolu profilů

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

9032

Automatické regulační nebo kontrolní přístroje a zařízení

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

9033

Části, součásti a příslušenství (jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté) pro stroje, nástroje, přístroje nebo zařízení kapitoly 90

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

ex Kapitola 91

Hodiny a hodinky a jejich části a součásti; kromě:

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

9105

Ostatní hodiny

Výroba:

- ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

- ve které hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu použitých původních materiálů

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

9109

Hodinové strojky, úplné a smontované

Výroba:

- ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

- ve které hodnota všech použitých nepůvodních materiálů nepřesáhne hodnotu použitých původních materiálů

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

9110

Hodinové nebo hodinkové strojky úplné, nesmontované nebo částečně smontované (soupravy); hodinové nebo hodinkové strojky neúplné, smontované; neúplné a nesmontované hodinové nebo hodinkové strojky

Výroba:

- ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu;

- ve které materiály zařazené do čísla 9114 jsou v rámci výše uvedeného limitu použity pouze do výše 10 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

9111

Hodinková pouzdra a jejich části a součásti

Výroba, ve které:

- jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

- hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

9112

Hodinová pouzdra a pouzdra podobného typu pro ostatní výrobky této kapitoly a jejich části a součásti

Výroba, ve které:

- jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

- hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

9113

Hodinkové řemínky, pásky a náramky a jejich části a součásti:

- Z obecných kovů, též pozlacené, postříbřené nebo z kovů plátovaných drahými kovy

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

- Ostatní

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

Kapitola 92

Hudební nástroje; části, součásti a příslušenství těchto nástrojů

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

Kapitola 93

Zbraně a střelivo; jejich části, součásti a příslušenství

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

ex Kapitola 94

Nábytek; lůžkoviny, matrace, vložky do postelí, polštáře a podobné vycpávané výrobky; svítidla a osvětlovací zařízení, jinde neuvedená ani nezahrnutá; světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky; montované stavby; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

ex 9401 a ex 9403

Nábytek z obecných kovů zahrnující nepolstrovanou bavlněnou tkaninu o hmotnosti nejvýše 300 g/m2

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

nebo

výroba z bavlněné tkaniny již zhotovené ve formě připravené pro použití s materiály čísla 9401 nebo 9403 za předpokladu, že:

- její hodnota nepřesáhne 25 % ceny produktu ze závodu;

- všechny ostatní použité materiály jsou již původní a jsou zařazeny do jiného čísla než 9401 nebo 9403

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 40 % ceny produktu ze závodu

9405

Svítidla a osvětlovací zařízení, včetně reflektorů a světlometů, a jejich části a součásti, jinde neuvedené ani nezahrnuté; světelné reklamy, světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky s nesnímatelným pevným světelným zdrojem a jejich části a součásti, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

9406

Montované stavby

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

ex Kapitola 95

Hračky, hry a sportovní potřeby; jejich části, součásti a příslušenství; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

ex 9503

Ostatní hračky; zmenšené modely a podobné modely na hraní, též s pohonem; skládanky všech druhů

Výroba, ve které:

- jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

- hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

ex 9506

Golfové hole a jejich části a součásti

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt. Lze však použít hrubě opracované bloky pro výrobu hlav holí

ex Kapitola 96

Různé výrobky; kromě:

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

ex 9601 a ex 9602

Výrobky ze živočišných, rostlinných nebo nerostných řezbářských materiálů

Výroba z „opracovaných“ řezbářských materiálů stejného čísla

ex 9603

Košťata, smetáčky, štětce, štětky, kartáče a kartáčky (kromě proutěných košťat apod. a kartáčů vyrobených z kuních nebo veverčích chlupů), ruční mechanická košťata bez motoru, malířské podložky a válečky, stěrky a mopy

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

9605

Cestovní soupravy pro osobní toaletu, šití nebo čištění obuvi nebo oděvů

Každá součást soupravy musí splňovat pravidlo, které by pro ni platilo, kdyby nebyla součástí soupravy. Lze však použít nepůvodní zboží, pokud jeho celková hodnota nepřesáhne 15 % ceny soupravy ze závodu

9606

Knoflíky, stiskací knoflíky a patentky, formy na knoflíky a ostatní části a součásti těchto výrobků; knoflíkové polotovary

Výroba, ve které:

- jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

- hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

9608

Kuličková pera; popisovače, značkovače a zvýrazňovače s plstěným hrotem nebo jiným pórovitým hrotem; plnicí pera s perem a jiná plnicí pera; rydla pro rozmnožovače; patentní tužky; násadky na pera, držátka na tužky a podobné výrobky; části a součásti (včetně ochranných uzávěrů a příchytek) těchto výrobků, jiné než výrobky čísla 9609

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt.

Lze však použít psací pera nebo špičky pro pera ze stejného čísla

9612

Pásky do psacích strojů a podobné barvicí pásky napuštěné tiskařskou černí nebo jinak připravené k předávání otisků, též na cívkách nebo v kazetách; razítkové polštářky, též napuštěné, též v krabičkách

Výroba, ve které:

- jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt;

- hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 50 % ceny produktu ze závodu

ex 9613

Zapalovače s piezozapalováním

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů čísla 9613 nepřesáhne 30 % ceny produktu ze závodu

ex 9614

Dýmky a dýmkové hlavy

Výroba z hrubě opracovaných bloků

9619

Hygienické vložky a tampony, dětské pleny a podobné hygienické výrobky, z jakéhokoliv materiálu

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

9620

Monopody, bipody, tripody (stativy) a podobné výrobky

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

Kapitola 97

Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

PŘÍLOHA IIa PROTOKOLU II

VÝJIMKY ZE SEZNAMU OPRACOVÁNÍ
NEBO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ MUSÍ BÝT PROVEDENY NA

NEPŮVODNÍCH MATERIÁLECH, ABY

VYROBENÝ PRODUKT MOHL ZÍSKAT

STATUS PŮVODU

Na některé produkty uvedené v seznamu se tato dohoda nevztahuje. Je tedy třeba nahlédnout do ostatních částí této dohody.

Společná ustanovení

1.    V případě produktů popsaných v tabulce níže se mohou místo pravidel stanovených v příloze II použít rovněž následující pravidla.

2.    Doklad o původu vydaný nebo vyhotovený podle této přílohy obsahuje toto prohlášení v angličtině:

„Derogation – Annex II(a) of Protocol … – Materials of HS heading No … originating from … used.“Tato prohlášení musí být uvedena v kolonce 7 průvodních osvědčení EUR.1 uvedených v článku 16 protokolu, nebo musí být připojena k prohlášení na faktuře uvedeném v článku 20 protokolu.

3.    Tichomořské státy a členské státy Evropského společenství přijmou příslušná opatření nezbytná k provedení této přílohy.Kód HS

Popis produktu

Opracování nebo zpracování prováděné na nepůvodních materiálech, které uděluje status původu

ex Kapitola 4

Mléko a mléčné výrobky:

- s obsahem materiálů kapitoly 17 nejvýše 20 % hmotnostních

Výroba, ve které všechny použité materiály kapitoly 4 musí být zcela získány

Kapitola 6

Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a okrasná zeleň

Výroba, ve které všechny použité materiály kapitoly 6 musí být zcela získány

ex Kapitola 8

Jedlé ovoce a ořechy; kůra citrusových plodů nebo melounů:

- s obsahem materiálů kapitoly 17 nejvýše 20 % hmotnostních

Výroba, ve které všechny použité materiály kapitoly 8 musí být zcela získány

ex 1101 až 
ex 1104

Mlýnské výrobky, z obilovin (bez rýže)

Výroba z obilovin kapitoly 10, bez rýže čísla 1006

1301

Šelak; přírodní gumy, pryskyřice, klejopryskyřice a přírodní olejové pryskyřice (například balzámy)

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů čísla 1301 nepřesáhne 60 % ceny produktu ze závodu

ex 1302

Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky, pektináty a pektany; agar-agar a ostatní slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené:

- jiné než slizy a zahušťovadla získané z rostlin, upravené

Výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 60 % ceny produktu ze závodu

Kapitola 14

Rostlinné pletací materiály; rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt

ex 1506

Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené:

- jiné než pevné frakce

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt

ex 1507 až 
ex 1515

Rostlinné oleje a jejich frakce:

- jiné než olivové oleje čísel 1509 a 1510

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt

ex 1516

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, částečně nebo zcela hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, ale jinak neupravené

- tuky a oleje a jejich frakce hydrogenovaného ricinového olej, tzv. „opálový vosk“

Výroba, ve které jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než daný produkt

ex Kapitola 18

Kakao a kakaové přípravky:

- s obsahem materiálů kapitoly 17 nejvýše 20 % hmotnostních

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt

ex 1901

Potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, obsahující nejvýše 40 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky ze zboží čísel 0401 až 0404, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

- s obsahem materiálů kapitoly 17 nejvýše 20 % hmotnostních

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt

1902

Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak připravené, jako špagety, makarony, nudle, lasagne, noky, ravioli, cannelloni; kuskus, též připravený:

- neobsahující více než 20 % hmotnostních masa, drobů, ryb, korýšů nebo měkkýšů

Výroba, ve které všechny použité produkty kapitoly 11 jsou původní

- obsahující více než 20 % hmotnostních masa, drobů, ryb, korýšů nebo měkkýšů

Výroba, ve které:

- všechny použité produkty kapitoly 11 jsou původní,

- všechny použité materiály kapitol 2 a 3 musí být zcela získány

1903

Tapioka a její náhražky připravené ze škrobu, ve formě vloček, zrn, perel, prachu nebo v podobných formách:

- s obsahem materiálů položky 1108.13 (bramborový škrob) nejvýše 20 % hmotnostních

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt

1904

Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením (například pražené kukuřičné vločky – corn flakes); obiloviny (jiné než kukuřice) v zrnech, ve formě vloček nebo jinak zpracovaných zrn (kromě mouky, krupice a krupičky), předvařené nebo jinak připravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

- s obsahem materiálů kapitoly 17 nejvýše 20 % hmotnostních

Výroba:

- z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísla 1806,

- ve které všechny použité produkty kapitoly 11 jsou původní

1905

Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též obsahující kakao; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, rýžový papír a podobné výrobky

Výroba, ve které všechny použité produkty kapitoly 11 jsou původní

ex Kapitola 20

Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů nebo jiných částí rostlin:

- z jiných materiálů než podpoložky 0711.51,

- z jiných materiálů než čísel 2002, 2003, 2008 a 2009,

- s obsahem materiálů kapitoly 17 nejvýše 20 % hmotnostních

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt,

nebo

výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 60 % ceny produktu ze závodu

ex Kapitola 21

Různé jedlé přípravky:

- s obsahem materiálů kapitol 4 a 17 nejvýše 20 % hmotnostních

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt,

nebo

výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 60 % ceny produktu ze závodu

ex Kapitola 23

Zbytky a odpady z potravinářského průmyslu; připravené krmivo:

- s obsahem kukuřice nebo materiálů kapitol 2, 4 a 17 nejvýše 20 % hmotnostních

Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako daný produkt,

nebo

výroba, ve které hodnota všech použitých materiálů nepřesáhne 60 % ceny produktu ze závodu

ex 2402

Doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky a cigarety z tabáku

Výroba, ve které nejméně 60 % hmotnostních nezpracovaného tabáku nebo tabákového odpadu čísla 2401 již musí být původní

PŘÍLOHA III PROTOKOLU II

Formulář průvodního osvědčení

1.    Průvodní osvědčení EUR.1 se vystavuje na formuláři, jehož vzor je uveden v této příloze. Formulář musí být vytištěn v jednom nebo více jazycích, v nichž je vypracována dohoda. Osvědčení se vystavují v jednom z těchto jazyků a v souladu s vnitrostátním právem státu vývozu; jsou-li vyplňována rukou, musí být vyplněna inkoustem a hůlkovým písmem.

2.    Každé osvědčení musí mít rozměry 210 × 297 mm s maximální přípustnou odchylkou do –5 mm nebo do +8 mm na délku. Použitý papír musí být bílý, klížený pro psaní, bezdřevý o hmotnosti nejméně 25 g/m2. Na pozadí musí být opatřen zeleným gilošovaným vzorem, který činí případné zfalšování mechanickými nebo chemickými prostředky viditelným pouhým okem.

3.    Státy vývozu si mohou vyhradit právo tisknout osvědčení samy nebo je nechat tisknout schválenými tiskárnami. Ve druhém případě musí každé osvědčení obsahovat odkaz na příslušné schválení. Každé osvědčení musí uvádět jméno a adresu tiskárny nebo značku, podle níž lze tiskárnu identifikovat. Uvádí se na něm také sériové číslo, vytištěné nebo nevytištěné, na jehož základě je lze identifikovat.PRŮVODNÍ OSVĚDČENÍ

1.    Vývozce (jméno, úplná adresa, země)

EUR.1……č. A    …..000.000

Před vyplněním tohoto formuláře si přečtěte poznámky na rubu.

2.    Osvědčení pro preferenční obchod mezi

3.    Adresát (jméno, úplná adresa, země) (nepovinné)

   a

   (Uveďte příslušné země, skupiny zemí nebo území)

4.    Země, skupina zemí nebo území, které se považují za místo původu produktů

5.    Země, skupina zemí nebo území místa určení

6.    Údaje o přepravě (nepovinné)

7.    Poznámky

8.    Číslo položky; značky a čísla; počet a druh balení (1); popis zboží

9.    Hrubá hmotnost (kg) nebo jiná jednotka (litry, m3 atd.)

10.    Faktury

   (nepovinné)

11.    CELNÍ INDOSACE

   Prohlášení ověřeno

   Vývozní dokument (2)

   Formulář    č.    

   Celní úřad    

   Vydávající země nebo území

   .    

   Datum    

   .    

   (Podpis)

   Razítko

12.    PROHLÁŠENÍ VÝVOZCE

   Já, níže podepsaný, prohlašuji, že zboží popsané výše splňuje podmínky pro vydání tohoto osvědčení.

   Místo a datum    

   .    

   (Podpis)

(1)    Pokud není zboží zabaleno, uveďte počet kusů nebo „volně ložené“.

(2)    Vyplňte, pouze pokud to vyžadují předpisy vyvážející země nebo území.

13.    Žádost o kontrolu, pro:

14.    Výsledek kontroly

Z provedené kontroly vyplývá, že toto osvědčení (*)

   bylo vydáno uvedeným celním úřadem a že údaje v něm uvedené jsou správné.

   nesplňuje příslušné požadavky ohledně pravosti a správnosti (viz připojené poznámky).

Žádá se o kontrolu pravosti a správnosti tohoto osvědčení.

   

   (Místo a datum)

Razítko

   (Podpis)

   

   (Místo a datum)

Razítko

   (Podpis)

________________________

(*) Příslušnou odpověď označte křížkem (x).POZNÁMKY

1.    V osvědčení se nesmějí slova mazat ani přepisovat. Jakékoli změny se musí provést tak, že se nesprávný údaj přeškrtne a uvedou se správné údaje. Každou takovou změnu musí parafovat osoba, která osvědčení vyplnila, a schválit celní orgány vydávající země nebo území.

2.    Mezi položkami uvedenými v osvědčení se nesmějí ponechávat žádné mezery a před každou položkou se musí uvést její číslo. Bezprostředně pod posledním záznamem musí být udělána vodorovná čára. Nevyužité místo musí být přeškrtnuto takovým způsobem, aby byla znemožněna jakákoliv možnost pozdějšího doplnění.

3.    Zboží musí být popsáno v souladu s obchodní praxí a dostatečně podrobně, aby je bylo možné identifikovat.ŽÁDOST O PRŮVODNÍ OSVĚDČENÍ

1.    Vývozce (jméno, úplná adresa, země)

EUR.1….č. A….000.000

Před vyplněním tohoto formuláře si přečtěte poznámky na rubu.

2.    Žádost o osvědčení pro preferenční obchod mezi

3.    Adresát (jméno, úplná adresa, země) (nepovinné)

   a

   (Uveďte příslušné země, skupiny zemí nebo

území)

4.    Země, skupina zemí nebo území, které se považují za místo původu produktů

5.    Země, skupina zemí nebo území místa určení

6.    Údaje o přepravě (nepovinné)

7.    Poznámky

8.    Číslo položky; značky a čísla; počet a druh balení (*); popis zboží

9.    Hrubá hmotnost (kg) nebo jiná jednotka (litry, m3 atd.)

10.    Faktury

   (nepovinné)

(1)    Pokud není zboží zabaleno, uveďte počet kusů nebo „volně ložené“.PROHLÁŠENÍ VÝVOZCE

Já, níže podepsaný vývozce zboží popsaného na rubu,

PROHLAŠUJI, že zboží splňuje podmínky pro vydání přiloženého osvědčení;

UPŘESŇUJI dále okolnosti, které umožnily, aby toto zboží splňovalo výše uvedené podmínky:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PŘEDKLÁDÁM tyto podpůrné doklady 71 :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZAVAZUJI SE, že na žádost příslušných orgánů předložím veškeré podpůrné důkazy, které si tyto orgány mohou vyžádat za účelem vydání připojeného osvědčení, a zavazuji se, že se podrobím každé vyžádané kontrole svých účtů a každé kontrole postupů při výrobě výše uvedeného zboží, prováděné výše uvedenými orgány.

ŽÁDÁM o vydání přiloženého osvědčení pro toto zboží.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….

(Místo a datum)

………………………………………………………….

(Podpis)

PŘÍLOHA IV PROTOKOLU II

Prohlášení na faktuře

Prohlášení na faktuře, jehož znění je uvedeno níže, musí být vystaveno v souladu s poznámkami pod čarou. Text poznámek pod čarou však není třeba uvádět.

Bulharské znění

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № …(1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2)

Španělské znění

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera
n° .. …
(1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial …(2).

Chorvatské znění

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ... (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... (2) preferencijalnog podrijetla.'

České znění

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v …(2).Dánské znění

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse
nr. ...
(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(2).

Německé znění

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind.

Estonské znění

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Řecké znění

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. ...(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...(2).Anglické znění

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin.

Francouzské znění

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2).

Italské znění

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n…(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ....(2).

Lotyšské znění

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. …(1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme …(2).

Litevské znění

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr …(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra …(2) preferencinės kilmės prekės.Maďarské znění

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ...(1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális ...(2) származásúak.

Maltské znění

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …(2).

Nizozemské znění

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

Polské znění

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie.Portugalské znění

O abaixo­assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. ...(1)), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...(2).

Rumunské znění

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. …(1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială…(2).

Slovinské znění

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo.

Slovenské znění

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2).Finské znění

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

Švédské znění

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).


…………………………………………………(3)

(Místo a datum)

…………………………………………………(4))

(Podpis vývozce; jméno osoby podepisující prohlášení musí být uvedeno též čitelně)


POZNÁMKY

(1)    Pokud prohlášení na faktuře vystavuje schválený vývozce ve smyslu článku 21 protokolu, je třeba na tomto místě uvést číslo oprávnění schváleného vývozce. Pokud prohlášení na faktuře nevystavuje schválený vývozce, slova v závorce se vynechají nebo se místo ponechá prázdné.

(2)    Je třeba uvést původ produktů. Pokud se prohlášení na faktuře vztahuje zcela či zčásti na produkty pocházející z Ceuty a Melilly ve smyslu článku 40 protokolu, musí je vývozce v dokladu, na kterém se vystavuje prohlášení, jasně označit symbolem „CM“.

(3)    Tyto údaje se mohou vynechat, jsou-li tyto informace již uvedeny na samotném dokladu.

(4)    Viz čl. 20 odst. 5 protokolu. Není-li vývozce povinen prohlášení podepisovat, vztahuje se toto osvobození i na jméno podepisující osoby.

__________________

PŘÍLOHA Va PROTOKOLU II

Prohlášení dodavatele pro produkty se statusem preferenčního původu

Já, níže podepsaný, prohlašuji, že zboží uvedené na této faktuře....................................................(1)

bylo vyrobeno v …....(2) a splňuje pravidla původu, jimiž se řídí preferenční obchod mezi tichomořskými státy a Evropským společenstvím.

Zavazuji se, že celním orgánům na požádání předložím důkazy na podporu tohoto prohlášení.

.............................…...............................(3) ...................................................................................(4)

................................................................(5)

POZNÁMKA

Výše uvedený text, náležitě vyplněný v souladu s níže uvedenými poznámkami pod čarou, představuje prohlášení dodavatele. Text poznámek pod čarou však není třeba uvádět.

(1)        Pokud se jedná pouze o některé zboží uvedené na faktuře, musí být jasně vyznačeno nebo označeno a toto označení musí být uvedeno v prohlášení takto: „…........................... uvedené na této faktuře a označené ................... bylo vyrobeno v...................“.

   Pokud je použit jiný doklad než faktura nebo příloha faktury (viz čl. 26 odst. 3), uvádí se místo slova „faktura“ název tohoto dokladu.

(2)    Evropské společenství, členský stát, tichomořský stát, ZZÚ nebo jiný stát AKT. Pokud je uveden tichomořský stát, ZZÚ nebo jiný stát AKT, musí být také uveden odkaz na celní úřad Evropského společenství, který má v držení jakákoli dotyčná osvědčení EUR.1, s uvedením čísla dotyčného (dotyčných) osvědčení a pokud možno čísla příslušného celního záznamu.

(3)    Místo a datum.

(4)    Jméno a postavení ve společnosti.

(5)    Podpis.

_________________

PŘÍLOHA Vb PROTOKOLU II

Prohlášení dodavatele pro produkty bez statusu preferenčního původu

Já, níže podepsaný, prohlašuji, že zboží uvedené na této faktuře ....................(1) bylo vyrobeno v .................(2) a obsahuje níže uvedené součásti nebo materiály, které pro účely preferenčního obchodu nepocházejí z tichomořského státu, jiného státu AKT, ZZÚ nebo Evropského společenství:

.............................................(3) ...............................................(4) ....................................................(5)

..........................................................................................................................................................

.........................................................................….............................................................................

...........................................................................................................................................................(6)

Zavazuji se, že celním orgánům na požádání předložím důkazy na podporu tohoto prohlášení.

.................................................................(7) ...............................................................(8)

.................................................................(9)

POZNÁMKA

Výše uvedený text, náležitě vyplněný v souladu s níže uvedenými poznámkami pod čarou, představuje prohlášení dodavatele. Text poznámek pod čarou však není třeba uvádět.

(1)        Pokud se jedná pouze o některé zboží uvedené na faktuře, musí být jasně vyznačeno nebo označeno a toto označení musí být uvedeno v prohlášení takto: „…........................... uvedené na této faktuře a označené ................... bylo vyrobeno v...................“.

       Pokud je použit jiný doklad než faktura nebo příloha faktury (viz čl. 26 odst. 3), uvádí se místo slova „faktura“ název tohoto dokladu.

(2)    Evropské společenství, členský stát, tichomořský stát, ZZÚ nebo jiný stát AKT.

(3)    Ve všech případech musí být uveden popis. Popis musí být přiměřený a dostatečně podrobný, aby umožnil sazební zařazení daného zboží.

(4)    Celní hodnoty se uvádějí pouze na vyžádání.

(5)    Země původu se uvádí pouze na vyžádání. Uváděný původ musí být preferenčním původem, veškeré ostatní původy se uvádějí jako „třetí země“.

(6)    Pokud se tato informace vyžaduje, společně s popisem provedeného zpracování se uvede „a byly [v Evropském společenství] [v členském státě] [v tichomořském státě] [v ZZÚ] [v jiném státě AKT] zpracovány takto .................................“.

(7)    Místo a datum.

(8)    Jméno a postavení ve společnosti.

(9)    Podpis.

_________________

PŘÍLOHA VI PROTOKOLU II

Osvědčení údajů

1.    Formulář osvědčení údajů uvedený v této příloze musí být používán a vytištěn v jednom nebo více úředních jazycích, v nichž je vypracována dohoda, a v souladu s vnitrostátním právem státu vývozu. Osvědčení údajů se vyplňují v jednom z těchto jazyků; jsou-li vyplňována rukou, musí být vyplněna inkoustem a hůlkovým písmem. Uvádí se na nich sériové číslo, vytištěné nebo nevytištěné, na jehož základě je lze identifikovat.

2.    Osvědčení údajů musí mít rozměry 210 × 297 mm s maximální přípustnou odchylkou do –5 mm nebo do +8 mm na délku. Použitý papír musí být bílý, klížený pro psaní, bezdřevý o hmotnosti nejméně 25 g/m2.

3.    Vnitrostátní správní orgány si mohou vyhradit právo tisknout formuláře samy nebo je nechat tisknout schválenými tiskárnami. V druhém případě musí každý formulář obsahovat odkaz na příslušné schválení. Formuláře musí uvádět jméno a adresu tiskárny nebo značku, na jejímž základě lze tiskárnu identifikovat.1.

Dodavatel (1)

OSVĚDČENÍ ÚDAJŮ

k usnadnění vydání

PRŮVODNÍHO OSVĚDČENÍ

pro preferenční obchod mezi

2.

Příjemce (1)

EVROPSKÝM

SPOLEČENSTVÍM

a TICHOMOŘSKÝMI STÁTY

3.

Zpracovatel (1)

4. Stát, ve kterém bylo provedeno opracování nebo zpracování

6.

Celní úřad dovozu (1)

5. Pro úřední použití

7.

Dovozní doklad (2)

Formulář: ...........................................

č.:.................... ..............................

Série:………………………….…………………………………………

Datum

ZBOŽÍ ZASLANÉ DO STÁTŮ URČENÍ

8.

Značky, čísla, množství

9. Číslo/položka harmonizovaného systému popisu

10. Množství (3)

a druh balení

a číselného označování zboží (kód HS)

11. Hodnota (4)(5)

POUŽITÉ DOVEZENÉ ZBOŽÍ

12.

Číslo/položka harmonizovaného systému popisu

13. Země

14. Množství (3)

15. Hodnota (2)(5)

a číselného označování zboží (kód HS)

původu

16.

Povaha provedeného opracování nebo zpracování

17.

Poznámky

18. CELNÍ INDOSACE

19. PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Prohlášení ověřeno:

Já, níže podepsaný, prohlašuji, že informace

v tomto osvědčení jsou správné.

Doklad:……………………...

Formulář: .............................. č.:……...

-------------------------------

Celní úřad:………………..

Místo:……………………Datum:……………………………

Datum:

Úřední    
razítko

---------------------------------------.

(Podpis)

................ ..................... ........................................... ....................

(Podpis)

(1)(2)(3)(4)(5) Viz poznámky na druhé straně.ŽÁDOST O KONTROLU

VÝSLEDEK KONTROLY

Níže podepsaný celní úředník požaduje kontrolu pravosti

a správnosti tohoto osvědčení údajů.

Z kontroly provedené níže podepsaným celním úředníkem vyplývá, že toto

osvědčení údajů:

a) bylo vydáno uvedeným celním úřadem a že údaje v něm uvedené jsou správné (*)

b) nesplňuje požadavky ohledně pravosti a správnosti (viz připojené poznámky) (*)

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

(Místo a datum)

(Místo a datum)

Úřední razítko

Úřední razítko

(Podpis úředníka)

(Podpis úředníka)

(*) Nehodící se škrtněte.

KŘÍŽOVÉ ODKAZY

(1)    Jméno fyzické osoby nebo název podniku a úplná adresa.

(2)    Nepovinné údaje.

(3)    Kg, hl, m3 nebo jiná míra.

(4)    Obaly se považují za součást zboží, které je v nich uloženo. Toto ustanovení se však nevztahuje na obaly, které nejsou obvyklé pro zboží v nich zabalené a které mají nezávisle na svém použití jako obaly vlastní užitnou hodnotu a jsou trvanlivého charakteru.

(5)    Hodnota musí být uvedena v souladu s pravidly původu.

__________________

PŘÍLOHA VII PROTOKOLU II

Formulář žádosti o odchylku

1. Obchodní popis dokončeného produktu

1.1 Celní zařazení (kód HS)

2. Očekávaný roční objem vývozu do  
Evropského společenství (hmotnost, počet kusů, metry nebo  
jiné jednotky)

3. Obchodní popis materiálů ze třetích zemí

Celní zařazení (kód HS)

4. Očekávaný roční objem materiálů ze třetích zemí,

které mají být použity

5. Hodnota materiálů ze třetích zemí

6. Hodnota dokončených produktů

7. Původ materiálů ze třetích zemí

8. Důvody, proč nelze u dokončeného produktu  
dodržet pravidlo původu

9. Obchodní popis materiálů pocházejících

ze států nebo z území uvedených v článcích 3 a 4,

které mají být použity

10. Očekávaný roční objem materiálů  
pocházejících ze států nebo území uvedených v článcích 3  
a 4, které mají být použity

11. Hodnota materiálů ze států nebo území

uvedených v článcích 3 a 4

12. Opracování nebo zpracování provedené ve státech nebo na územích uvedených v článcích 3 a 4 u materiálů ze třetích zemí, 
aniž by byl získán status původu

13. Požadovaná doba trvání odchylky

od.................................do...................................

14. Podrobný popis opracování a zpracování

v tichomořském státě či státech:

15. Kapitálová struktura dotyčného podniku

16. Výše provedených/plánovaných investic

17. Stávající/očekávaný počet zaměstnanců

18. Hodnota přidaná opracováním nebo zpracováním v tichomořském státě či státech:

18.1 Pracovní síla: 
18.2 Režijní náklady: 
18.3 Ostatní:

20. Možný vývoj pro překonání potřeby

odchylky

19. Ostatní možné zdroje dodávek materiálů

21. Poznámky

POZNÁMKY

1.    Pokud kolonky ve formuláři nestačí pro všechny důležité informace, lze k formuláři připojit další strany. V takovém případě se do příslušné kolonky uvede „viz příloha“.

2.    Pokud je to možné, přiloží se k formuláři vzorky hotového produktu a materiálů nebo jiný ilustrativní materiál (obrázky, nákresy, katalogy atd.).

3.    Formulář se vyplní pro každý produkt, který je v žádosti uveden.

Kolonky 3, 4, 5, 7: „Třetí zemí“ se rozumí země, které nejsou uvedeny v článcích 3 a 4.

Kolonka 12: Pokud byly materiály ze třetích zemí opracovány nebo zpracovány ve státech nebo územích uvedených v článcích 3 a 4, aniž byl získán status původu, před tím, než byly dále zpracovány v tichomořském státě, který žádá o odchylku, uveďte operace opracování nebo zpracování, které byly provedeny ve státech nebo územích uvedených v článcích 3 a 4.

Kolonka 13: Uveďte počáteční a konečné datum období, pro které smějí být vydávána osvědčení EUR.1 v rámci odchylky.

Kolonka 18: Uveďte buď procento přidané hodnoty z ceny produktu ze závodu, nebo peněžní částku přidané hodnoty na jednotku produktu.

Kolonka 19: Pokud existují alternativní zdroje materiálů, uveďte zde jaké a pokud možno i důvody nákladů nebo jiné důvody, proč nejsou využívány.

Kolonka 20: Uveďte možné další investice nebo rozlišení dodavatelů, jež činí odchylku nutnou pouze na omezenou dobu.

__________________

PŘÍLOHA VIII PROTOKOLU II

Zámořské země a území

Pro účely tohoto protokolu se „zámořskými zeměmi a územími“ rozumí následující země a území uvedené v příloze II Smlouvy o fungování Evropské unie:

(Tento seznam se nedotýká postavení těchto zemí a území ani nepředjímá budoucí změny jejich postavení.)

1.    Zámořské země a území se zvláštním vztahem k Dánskému království:

Grónsko.

2.    Zámořské země a území se zvláštním vztahem k Francouzské republice:

   Nová Kaledonie a závislá území,

   Francouzská Polynésie,

   Francouzská jižní a antarktická území,

   ostrovy Wallis a Futuna,

– Svatý Bartoloměj,

– Saint Pierre a Miquelon.

3.    Zámořské země a území se zvláštním vztahem k Nizozemskému království:

   Aruba,

   Bonaire,

   Curaçao,

   Saba,

   Sint Eustatius,

   Sint Maarten.

4.    Zámořské země a území se zvláštním vztahem ke Spojenému království Velké Británie a Severního Irska:

   Anguilla,

– Bermudy,

   Kajmanské ostrovy,

   Falklandské ostrovy,

   Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy,

   Montserrat,

   Pitcairn,

   Svatá Helena a závislá území,

   Britské území v Antarktidě,

   Britské indickooceánské území,

   Ostrovy Turks a Caicos,

   Britské Panenské ostrovy.

_________________

PŘÍLOHA IX PROTOKOLU II

Produkty, na které se ustanovení o kumulaci podle článků 3 a 4 vztahují po 1. říjnu 2015

 

Kód HS/KN

Popis

1701

Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pevném stavu

1702

Cukry, včetně chemicky čisté laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevném stavu; cukerné sirupy bez přísad aromatických přípravků nebo barviva; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel (kromě třtinového nebo řepného cukru a chemicky čisté sacharózy)

ex 1704 90
odpovídající

1704 90 99

Cukrovinky, neobsahující kakao (kromě žvýkací gumy; výtažků z lékořice obsahujících více než 10 % hmotnostních sacharózy, bez přídavku jiných látek; bílé čokolády; těst a past, včetně marcipánu, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti 1 kg nebo více; zdravotních pastilek a dropsů proti kašli; dražé a podobných cukrovinek ve formě dražé; gumovitých cukrovinek a želé včetně ovocných past ve formě cukrovinek; tvrdých bonbonů; karamel a podobných cukrovinek; vyrobených kompresí)

ex 1806 10
odpovídající

1806 10 30

Kakaový prášek obsahující 65 % nebo více, avšak méně než 80 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza) nebo isoglukózy vyjádřené jako sacharóza

ex 18060 10
odpovídající

1806 10 90

Kakaový prášek obsahující 80 % hmotnostních nebo více sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza) nebo isoglukózy vyjádřené jako sacharóza

ex 1806 20
odpovídající

1806 20 95

Potravinové přípravky obsahující kakao v blocích, v tabulkách nebo tyčích o hmotnosti vyšší než 2 kg nebo v tekutém nebo pastovitém stavu, ve formě prášku, granulí a podobně, v nádobách nebo v bezprostředním obalu, o obsahu přesahujícím 2 kg (kromě kakaového prášku, přípravků obsahujících 18 % hmotnostních nebo více kakaového másla nebo obsahujících 25 % hmotnostních nebo více kakaového másla a mléčného tuku; čokoládové mléčné drobenky; čokoládové polevy; čokolády a čokoládových výrobků; cukrovinek a jejich náhražek vyrobených z náhražek cukru, obsahujících kakao; past (pomazánek) obsahujících kakao; přípravků pro výrobu nápojů obsahujících kakao)

ex 1901 90
odpovídající

1901 90 99

Potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky ze zboží čísel 0401 až 0404, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté (kromě potravinových přípravků neobsahujících žádné nebo obsahujících méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, 5 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru) nebo isoglukózy, 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu; potravinových přípravků v prášku ze zboží čísel 0401 až 0404; přípravků pro dětskou výživu v balení pro drobný prodej; směsí a těsta pro přípravu pekařského zboží, jemného nebo trvanlivého pečiva čísla 1905)

ex 2101 12
odpovídající

2101 12 98

Přípravky na bázi kávy (kromě výtažků, esencí (trestí) a koncentrátů z kávy a přípravků na bázi těchto výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů)

ex 2101 20
odpovídající

2101 20 98

Přípravky na bázi čaje nebo maté (kromě výtažků, esencí (trestí) a koncentrátů z čaje nebo maté a přípravků na bázi těchto výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů)

ex 2106 90
odpovídající

2106 90 59

Sirupy, s přísadou aromatických látek nebo barviva (kromě sirupů z isoglukózy, laktózy, glukózy a maltodextrinu)

ex 2106 90
odpovídající

2106 90 98

Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté (kromě bílkovinných koncentrátů a bílkovinných texturovaných látek; složených alkoholických přípravků, jiných než založených na vonných látkách, používaných k výrobě nápojů; cukerných sirupů, s přísadou aromatických látek nebo barviv; přípravků neobsahujících žádné nebo obsahujících méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, 5 % hmotnostních sacharózy nebo isoglukózy, 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu)


ex 3302 10
odpovídající

3302 10 29

Přípravky na bázi vonných látek používané k výrobě nápojů, obsahující všechny aromatické složky charakterizující nápoj, o skutečném obsahu alkoholu nepřesahujícím 0,5 % objemových (kromě přípravků neobsahujících žádné nebo obsahujících méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, 5 % hmotnostních sacharózy nebo isoglukózy, 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu)

________________

PŘÍLOHA X PROTOKOLU II

Ostatní státy AKT

Ve smyslu tohoto protokolu se „ostatními státy AKT“ rozumí státy uvedené níže:

   Angola

   Antigua a Barbuda

   Bahamy

   Barbados

   Belize

   Benin

   Botswana

   Burkina Faso

   Burundi

   Kamerun

   Kapverdy

   Středoafrická republika

   Čad

   Cookovy ostrovy

   Komory

   Pobřeží slonoviny

   Demokratická republika Kongo

   Džibutsko

   Dominika

   Dominikánská republika

   Rovníková Guinea

   Eritrea

   Etiopie

   Federativní státy Mikronésie

   Gabon

   Gambie

   Ghana

   Grenada

   Guinea

   Guinea-Bissau

   Guayana