EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018DC0079

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU pokud jde o přenesení pravomoci uvedené v čl. 11 odst. 2, čl. 15 odst. 2, 3, 6 a 7 a čl. 45 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice

COM/2018/079 final

V Bruselu dne 26.2.2018

COM(2018) 79 final

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

pokud jde o přenesení pravomoci uvedené v čl. 11 odst. 2, čl. 15 odst. 2, 3, 6 a 7 a čl. 45 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice


1. Úvod

Nařízení (EU) č. 1380/2013 1 , ve znění nařízení (EU) 2017/2092 2 (dále jen „nařízení o SRP“), se týká a) zachování biologických mořských zdrojů a řízení rybolovu a loďstev, jež tyto zdroje využívají, a b) v souvislosti s opatřeními v oblasti tržních a finančních opatření na podporu provádění společné rybářské politiky upravuje biologické sladkovodní zdroje, akvakulturu a na zpracování a uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh.

V zájmu dosažení cílů nařízení (EU) č. 1380/2013, a zejména zajištění, aby činnosti v oblasti rybolovu a akvakultury byly environmentálně a sociálně–ekonomicky dlouhodobě udržitelné, by v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty týkající se přijetí opatření pro zachování zdrojů doprovázející některé povinnosti členských států v oblasti životního prostředí, provádění povinnosti vykládky a stanovení podrobných pravidel fungování poradních sborů, zúčastněných organizací vytvořených s cílem dodávat Komisi a členským státům doporučení a informace v oblasti řízení rybolovu a sociálně–ekonomických aspektů a aspektů souvisejících se zachováním rybolovu a akvakultury.

V článku 46 nařízení o SRP se stanoví podmínky, jimž Komise při přijímání aktů v přenesené pravomoci podléhá.

2. Právní základ

Vypracování této zprávy požaduje v čl. 46 odst. 2 nařízení o SRP. V souladu s tímto ustanovením jsou pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 11 odst. 2, čl. 15 odst. 2, 3, 6 a 7 a čl. 45 odst. 4 svěřeny Komisi na dobu pěti let ode dne 29. prosince 2013. Komise má vypracovat zprávu o výkonu přenesených pravomocí nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesené pravomoci se automaticky prodlužují o pětiletá období, pokud Evropský parlament nebo Rada v souladu s článkem  46 nařízení o SRP nevysloví proti tomuto prodloužení námitku.

Nařízení o SRP zmocňuje Komisi přijímat akty v přenesené pravomoci, pokud jde o:

a) opatření pro zachování zdrojů nezbytná pro dodržení některých povinností podle právních předpisů Unie v oblasti životního prostředí (čl. 11 odst. 2 nařízení o SRP);

b) provedení mezinárodních závazků Unie v právu Unie, a to zejména včetně výjimek z povinnosti vykládky (čl. 15 odst. 2 nařízení o SRP);

c) rozšíření uplatňování povinnosti vykládky na jiné druhy, než které jsou uvedeny v čl. 15 odst. 1, pokud je za tímto účelem Komisi předloženo společné doporučení (čl. 15 odst. 3 nařízení o SRP);

d) zřízení zvláštních dočasných plánů výmětů obsahující mimo jiné výjimky de minimis a výjimky na základě vysoké míry přežití z povinnosti vykládky po přechodnou dobu nejvýše tří let, jež může být prodloužena o další tři roky, pokud daný druh rybolovu není přijat žádný víceletý plán nebo plán řízení (čl. 15 odst. 6 nařízení o SRP);

e) stanovení výjimek de minimis z povinnosti vykládky, a to maximálně do výše 5 % celkových ročních úlovků všech druhů, na něž se vztahuje povinnost vykládky podle čl. 15 odst. 1, pokud za tímto účelem nebyla přijata žádná opatření buď v rámci víceletého plánu, nebo zvláštního plánu výmětů (čl. 15 odst. 7 nařízení o SRP), a

f) stanovení podrobných pravidel fungování poradních sborů (čl. 45 odst. 4 nařízení o SRP).

Tato zpráva se nezabývá akty v přenesené pravomoci s podobným obsahem přijatými na základě jiných nařízení, než je nařízení o SRP. Jedná se zejména o akty v přenesené pravomoci obsahující opatření k provádění povinnosti vykládky přijaté na základě článku 7 nařízení (EU) 2016/1139 („víceletý plán pro oblast Baltského moře“) 3 . Komise vypracuje zprávu týkající se přenesení pravomoci, které jí byly svěřeny víceletým plánem pro oblast Baltského moře, podle podmínek stanovených v uvedeném plánu.

3. Výkon přenesených pravomocí

3.1 Procedurální hlediska

Výkon přenesených pravomocí svěřených Komisi podle čl. 11 odst. 2 a čl. 15 odst. 3 a 6 nařízení o SRP je předmětem regionalizace: členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu a jež jsou dotčeny danými opatřeními, se mohou dohodnout na předložení společných doporučení, aby dosáhly cílů příslušných opatření Unie pro zachování zdrojů nebo zvláštního plánu výmětů. Při vypracovávání společných doporučení pro akty Komise v přenesené pravomoci v rámci regionalizace musí členské státy vést konzultace s příslušnými poradními sbory. Pokud se členské státy nedohodnou na společných doporučeních nebo v případě, že společná doporučení nejsou shledána jako slučitelná s cíli a vyčíslitelnými plány předmětných opatření pro zachování zdrojů, nemůže Komise vykonávat své přenesené pravomoci, ale v souladu se Smlouvou může předložit návrh vhodných opatření.

Všechny návrhy aktů v přenesené pravomoci opírající se o čl. 11 odst. 2 a čl. 15 odst. 3, 6 a 7 nařízení o SRP byly předloženy Vědeckotechnickému a hospodářskému výboru pro rybářství (VTHVR) zřízenému rozhodnutím Komise 2005/629/ES 4 , aby bylo zohledněno nejlepší dostupné vědecké poradenství.

Návrhy aktů v přenesené pravomoci stanovující podrobná pravidla fungování poradních sborů byly předloženy všem poradním sborům, jež byly v dané chvíli funkční, aby se k nim vyjádřily. Byly rovněž projednávány během pravidelných koordinačních zasedání, která Komise pořádá se všemi poradními sbory (koordinační zasedání poradních sborů).

Nakonec byly všechny návrhy aktů v přenesené pravomoci založených na pravomocech obsažených v nařízení o SRP předloženy odborné skupině pro rybolov a akvakulturu, jež byla vytvořena, aby zajišťovala vhodné odborné konzultace při vypracovávání aktů v přenesené pravomoci. Evropský parlament byl na zasedání této odborné skupiny pravidelně zván, avšak jeho účast byla doposud omezená. Dokumenty relevantní pro tyto konzultace byly v souladu s požadavky obecné shody o aktech v přenesené pravomoci předány současně Evropskému parlamentu a Radě. Po přijetí byly o aktech v přenesené pravomoci vyrozuměny Evropský parlament a Rada. K dnešnímu dni nevznesl Evropský parlament ani Rada ve lhůtě 2 měsíců stanovené v čl. 46 odst. 5 nařízení o SRP námitku k žádnému aktu v přenesené pravomoci přijatému Komisí podle nařízení o SRP. V některých případech však Evropský parlament požádal o prodloužení lhůty o další dva měsíce.

3.2 Seznam aktů v přenesené pravomoci přijatých podle nařízení o SRP

Seznam všech aktů v přenesené pravomoci, které Komise přijala od chvíle, kdy vstoupilo v platnost nařízení o SRP, je uveden níže. Tyto akty v přenesené pravomoci jsou klasifikovány na základě jejich právního statusu (platné, předmětem přezkumu, zrušené nebo pozbylé platnosti). Tento seznam byl naposledy aktualizován dne 1. prosince 2017 a odráží situaci k uvedenému dni.

3.2.1 Platné akty v přenesené pravomoci

a) podle čl. 11 odst. 2 nařízení o SRP

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/117 ze dne 5. září 2016, kterým se stanoví opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany mořského prostředí v Baltském moři a kterým se zrušuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/1778 5 ,

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/118 ze dne 5. září 2016, kterým se zavádějí opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany mořského prostředí v Severním moři 6 ,

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1180 ze dne 24. února 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/118, kterým se zavádějí opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany mořského prostředí v Severním moři 7 ,

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1181 ze dne 2. března 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/117, kterým se stanoví opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany mořského prostředí v Baltském moři a kterým se zrušuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/1778 8 ;

b) podle čl. 15 odst. 2 nařízení o SRP

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/98 ze dne 18. listopadu 2014 o provádění mezinárodních závazků Unie v souladu s čl. 15 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 v rámci Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku a Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku 9 ,

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/171 ze dne 20. listopadu 2015, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/98 o provádění mezinárodních závazků Unie v souladu s čl. 15 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 v rámci Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku a Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku 10 ,

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1352 ze dne 18. dubna 2017, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/98 o provádění mezinárodních závazků Unie v souladu s čl. 15 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 v rámci Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku a Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku 11 ;

c) podle čl. 15 odst. 3 a 6 nařízení o SRP

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1392/2014 ze dne 20. října 2014, kterým se stanoví plán výmětů pro některý drobný pelagický rybolov ve Středozemním moři 12 (konec platnosti: 31. prosince 2017),

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1393/2014 ze dne 20. října 2014 , kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy pelagického rybolovu v severozápadních vodách 13  (konec platnosti: 31. prosince 2017),

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1394/2014 ze dne 20. října 2014, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy pelagického rybolovu v jihozápadních vodách 14  (konec platnosti: 31. prosince 2017),

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1395/2014 ze dne 20. října 2014, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy drobného pelagického rybolovu a komerční rybolov v Severním moři 15  (konec platnosti: 31. prosince 2017),

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1396/2014 ze dne 20. října 2014, kterým se stanoví plán výmětů v Baltském moři 16  (konec platnosti: 31. prosince 2017),

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/2250 ze dne 4. října 2016, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v Severním moři a ve vodách Unie divize ICES IIa 17  (konec platnosti: 31. prosince 2018),

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/2374 ze dne 12. října 2016, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v jihozápadních vodách 18  (konec platnosti: 31. prosince 2018),

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/2375 ze dne 12. října 2016, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v severozápadních vodách 19  (konec platnosti: 31. prosince 2018),

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/2376 ze dne 13. října 2016, kterým se stanoví plán výmětů pro měkkýše druhu Venus spp. v italských teritoriálních vodách 20 (konec platnosti: 31. prosince 2019),

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/2377 ze dne 14. října 2016, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1394/2014, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy pelagického rybolovu v jihozápadních vodách 21 ,

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/86 ze dne 20. října 2016, kterým se stanoví plán výmětů pro rybolov některých druhů žijících při dně ve Středozemním moři 22  (konec platnosti: 31. prosince 2019),

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/87 ze dne 20. října 2016, kterým se stanoví plán výmětů pro rybolov pakambaly velké v Černém moři 23  (konec platnosti: 31. prosince 2019),

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1393 ze dne 24. května 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1395/2014, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy drobného pelagického rybolovu a komerční rybolov v Severním moři 24  (konec platnosti: 31. prosince 2017),

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2167 ze dne 5. července 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2374, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v jihozápadních vodách 25 (konec platnosti: 31. prosince 2018);

d) podle čl. 15 odst. 7 nařízení o SRP

zatím žádný;

e) podle čl. 45 odst. 4 nařízení o SRP

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/242 ze dne 9. října 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro fungování poradních sborů v rámci společné rybářské politiky 26 ,

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1575 ze dne 23. června 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/242, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro fungování poradních sborů v rámci společné rybářské politiky 27 .

3.2.2 Akty v přenesené pravomoci, které Komise přijala, avšak doposud nejsou platné (jsou předmětem přezkumu)

a) podle čl. 11 odst. 2 nařízení o SRP

žádný;

b) podle čl. 15 odst. 2 nařízení o SRP

– nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) …/..., kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/98 o provádění mezinárodních závazků Unie v souladu s čl. 15 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 v rámci Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku ohledně populace mečouna obecného ve Středozemním moři, přijaté dne 30. listopadu 2017;

c) podle čl. 15 odst. 3 a 6 nařízení o SRP

– nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) …/..., kterým se na rok 2018 stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v Severním moři a ve vodách Unie divize ICES IIa, přijaté dne 20. října 2017,

– nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) …/..., kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2374, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v jihozápadních vodách, přijaté dne 20. října 2017,

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) …/..., kterým se na rok 2018 stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně a hlubinného rybolovu v severozápadních vodách, přijaté dne 20. října 2017,

– nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) …/..., kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/86, kterým se stanoví plán výmětů pro rybolov některých druhů žijících při dně ve Středozemním moři, přijaté dne 23. října 2017,

– nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) …/..., kterým se stanoví plán výmětů, pokud jde o lososa obecného v Baltském moři, přijaté dne 21. listopadu 2017,

– nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) …/..., kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1394/2014, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy pelagického rybolovu v jihozápadních vodách, přijaté dne 21. listopadu 2017,

– nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) …/..., kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1395/2014, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy drobného pelagického rybolovu a komerční rybolov v Severním moři, přijaté dne 23. listopadu 2017,

– nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) …/..., kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1393/2014, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy pelagického rybolovu v severozápadních vodách, přijaté dne 24. listopadu 2017;

d) podle čl. 15 odst. 7 nařízení o SRP

– nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) .../.., kterým se stanoví výjimka de minimis z povinnosti vykládky pro některé druhy drobného pelagického rybolovu ve Středozemním moři, přijaté dne 23. října 2017;

e) podle čl. 45 odst. 4 nařízení o SRP

žádný.

3.2.3 Akty v přenesené pravomoci, jež byly zrušeny či pozbyly platnosti

a) podle čl. 11 odst. 2 nařízení o SRP

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1778 ze dne 25. června 2015, kterým se zavádějí opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany oblastí útesů ve vodách spadajících pod svrchovanost Dánska v Baltském moři a Kattegatu 28 , zrušené nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1181;

b) podle čl. 15 odst. 2 nařízení o SRP

žádný;

c) podle čl. 15 odst. 3 a 6 nařízení o SRP

– nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2438 ze dne 12. října 2015, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v severozápadních vodách 29 , zrušené nařízením Komise v přenesené pravomoci 2016/2375 dne 1. ledna 2017,

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2439 ze dne 12. října 2015, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v jihozápadních vodách 30 , zrušené nařízením Komise v přenesené pravomoci 2016/2374 dne 1. ledna 2017,

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2440 ze dne 22. října 2015, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v Severním moři a ve vodách Unie divize ICES IIa 31 , pozbylé platnosti dne 31. prosince 2016;

d) podle čl. 15 odst. 7 nařízení o SRP

žádný;

e) podle čl. 45 odst. 4 nařízení o SRP

žádný.

4. Závěr

Komise se domnívá, že přenesené pravomoci vykonávala v rámci pravomocí, které jí byly svěřeny nařízením (EU) č. 1380/2013.

Přenesení pravomocí podle čl. 11 odst. 2, čl. 15 odst. 2, 3, 6 a 7 a čl. 45 odst. 4 nařízení č. 1380/2013 by mělo být v souladu s čl. 46 odst. 2 téhož nařízení prodlouženo s cílem přispět k dosažení jeho cílů.

Komise vyzývá Evropský parlament a Radu, aby tuto zprávu vzaly na vědomí.

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2092 ze dne 15. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 1380/2013 o společné rybářské politice (Úř. věst. L 302, s. 1).

(3)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1139 ze dne 6. července 2016, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři a pro rybolov využívající tyto populace a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2187/2005 a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1098/2007 (Úř. věst. L 191, 15.7.2016, s. 1).

(4)

Rozhodnutí Komise 2005/629/ES ze dne 26. srpna 2005, kterým se zřizuje Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (Úř. věst. L 225, 31.8.2005, s. 18).

(5)

Úř. věst. L 19, 25.1.2017, s. 1.

(6)

Úř. věst. L 19, 25.1.2017, s. 19.

(7)

Úř. věst. L 171, 4.7.2017, s. 1.

(8)

Úř. věst. L 171, 4.7.2017, s. 30.

(9)

Úř. věst. L 16, 23.1.2015, s. 23.

(10)

Úř. věst. L 33, 10.2.2016, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 190, 21.7.2017, s. 1.

(12)

Úř. věst. L 370, 30.12.2014, s. 21.

(13)

Úř. věst. L 370, 30.12.2014, s. 25.

(14)

Úř. věst. L 370, 30.12.2014, s. 31.

(15)

Úř. věst. L 370, 30.12.2014, s. 35.

(16)

Úř. věst. L 370, 30.12.2014, s. 40.

(17)

Úř. věst. L 340, 15.12.2016, s. 2.

(18)

Úř. věst. L 352, 23.12.2016, s. 33.

(19)

Úř. věst. L 352, 23.12.2016, s. 39.

(20)

Úř. věst. L 352, 23.12.2016, s. 48.

(21)

Úř. věst. L 352, 23.12.2016, s. 50.

(22)

Úř. věst. L 14, 18.1.2017, s. 4.

(23)

Úř. věst. L 14, 18.1.2017, s. 9.

(24)

Úř. věst. L 197, 28.7.2017, s. 1.

(25)

Úř. věst. L 306, 22.11.2017, s. 2.

(26)

Úř. věst. L 41, 17.2.2015, s. 1.

(27)

Úř. věst. L 239, 19.9.2017, s. 1.

(28)

Úř. věst. L 259, 6.10.2015, s. 5.

(29)

Úř. věst. L 336, 23.12.2015, s. 29.

(30)

Úř. věst. L 336, 23.12.2015, s. 36.

(31)

Úř. věst. L 336, 23.12.2015, s. 42.

Top