EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0206

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se provádí ochranné doložky a další mechanismy umožňující dočasné odnětí preferencí v některých dohodách mezi Evropskou unií a některými třetími zeměmi

COM/2018/206 final - 2018/0101 (COD)

V Bruselu dne 18.4.2018

COM(2018) 206 final

2018/0101(COD)

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterým se provádí ochranné doložky a další mechanismy umožňující dočasné odnětí preferencí v některých dohodách mezi Evropskou unií a některými třetími zeměmi


DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1.SOUVISLOSTI NÁVRHU

Odůvodnění a cíle návrhu

Tento návrh se týká začlenění i) ochranných doložek a ii) jakýchkoli zvláštních mechanismů odnětí celních preferencí nebo jiného preferenčního zacházení, které vyžadují prováděcí nařízení a které budou stanoveny v budoucích obchodních dohodách uzavřených EU, do práva Evropské unie.

Nařízení prozatím stanoví provádění dohody o volném obchodu mezi EU a Singapurem, EU a Vietnamem a EU a Japonskem. Navrhuje se rovněž, aby budoucí obchodní dohody byly zařazeny do oblasti působnosti nařízení prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.

Soulad s platnými předpisy v této oblasti politiky

Většina obchodních dohod EU obsahuje dvoustrannou ochrannou doložku. Tato doložka umožňuje pozastavit další celní liberalizaci nebo znovu zavést doložku nejvyšších výhod, pokud v důsledku liberalizace obchodu dochází k dovozu v takovém zvýšeném množství a za takových podmínek, které představují (nebo hrozí způsobit) vážnou újmu domácím výrobcům vyrábějícím obdobný nebo přímo konkurující produkt. Kromě toho mohou některé obchodní dohody EU obsahovat zvláštní mechanismy, které také umožňují znovu zavést doložku nejvyšších výhod.

Mají-li být tato opatření funkční, měly by být tato dvoustranná ochranná doložka i jakýkoli zvláštní mechanismus začleněny do práva Evropské unie a je třeba upřesnit procesní aspekty jejich používání a práva zúčastněných stran.

Dosud bylo ustálenou praxí, že Komise navrhovala prováděcí nařízení ve spojení s každou jednotlivou nedávno uzavřenou obchodní dohodou.

Na základě minulých zkušeností a stávajících nařízení se navrhuje, aby byl celý proces zjednodušen tím, že bude navrženo horizontální nařízení o dvoustranných ochranných opatřeních, jež by mohlo být použito pro všechny budoucí dohody o volném obchodu. Vlastní text nařízení by se soustředil na společné technické a procesní podrobnosti dvoustranných ochranných opatření (provádění šetření, postupy pro dočasná a konečná opatření atd.). Samostatná kapitola by stanovila procesní pravidla týkající se zvláštních mechanismů. Příloha by se zabývala použitelností nařízení na příslušného partnera konkrétní dohody o volném obchodu, jakož i případnými specifikami dané obchodní dohody.

Přílohy obsahující oněch několik prvků, které jsou pro každou jednotlivou dohodu specifické, by se pozměňovaly prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. Akty v přenesené pravomoci by se prováděly obchodní dohody, které již byly schváleny Evropským parlamentem a Radou, takže Komise by pak měla jen velmi omezené možnosti politického rozhodování.

2.PRÁVNÍ ZÁKLAD, SUBSIDIARITA A PROPORCIONALITA

Právní základ

Připojený návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady představuje právní nástroj pro provádění ochranných doložek a veškerých zvláštních mechanismů obchodních dohod EU.

Ustanovení čl. 207 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie.

3.VÝSLEDKY HODNOCENÍ EX POST, KONZULTACÍ SE ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI A POSOUZENÍ DOPADŮ

Hodnocení ex post / kontroly účelnosti platných právních předpisů

Tento návrh nařízení je přímo odvozen od znění dohod vyjednaných s různými jinými zeměmi, jako je Kolumbie, Peru, země Střední Ameriky, Moldavská republika a Gruzie. Proto není třeba provést ani konzultace s jednotlivými zúčastněnými stranami, ani hodnocení dopadu. Návrh je z velké části založen na stávajících prováděcích nařízeních.

4.ROZPOČTOVÉ DŮSLEDKY

5.OSTATNÍ PRVKY

Radě a Evropskému parlamentu bude poskytnuta výroční zpráva obsahující statistiky obchodu s příslušnou partnerskou zemí dohody o volném obchodu, jakož i informace o používání tohoto nařízení.

2018/0101 (COD)

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterým se provádí ochranné doložky a další mechanismy umožňující dočasné odnětí preferencí v některých dohodách mezi Evropskou unií a některými třetími zeměmi

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)Unie pravidelně uzavírá obchodní dohody (dále jen „dohody“) s třetími zeměmi, které mohou obsahovat dvoustranné ochranné doložky. Je nezbytné stanovit postupy, které zajistí účinné uplatňování ochranných doložek, které budou dohodnuty s dotčenými zeměmi.

(2)Součástí dohod mohou být i další mechanismy pro dočasné odnětí celních preferencí nebo jiného preferenčního zacházení. Je rovněž nutné stanovit postupy pro uplatňování těchto mechanismů, jsou-li do dohod zahrnuty.

(3)Dvoustranná ochranná opatření mohou přicházet v úvahu pouze v případech, kdy se dotyčný produkt dováží do Unie v takovém zvýšeném množství, v absolutních číslech nebo v poměru k výrobě v Unii, a za takových podmínek, které způsobují nebo hrozí způsobit vážnou újmu výrobcům v Unii vyrábějícím obdobné nebo přímo konkurující produkty. Dvoustranná ochranná opatření by měla mít jednu z forem uvedených v dohodě.

(4)Sledování a přezkum dohod, provádění šetření a případné ukládání ochranných opatření by mělo být prováděno transparentním způsobem.

(5)Členské státy by měly informovat Komisi o jakémkoli vývoji dovozu, který by mohl vyžadovat uplatnění ochranných opatření.

(6)Spolehlivost statistik o veškerém dovozu z dotčených zemí do Unie je proto nezbytná při stanovení, zda jsou splněny podmínky pro uplatňování ochranných opatření.

(7)Podrobné monitorování případných citlivých produktů by mělo usnadnit včasné rozhodnutí o případném zahájení šetření a následném uplatňování opatření. Komise by proto měla počínaje dnem prozatímního uplatňování dohod nebo jejich vstupu v platnost, není-li prozatímní uplatňování stanoveno, pravidelně monitorovat případný dovoz citlivých produktů. Monitorování by mělo být rozšířeno na další odvětví na základě řádně odůvodněné žádosti předložené příslušným odvětvím.

(8)Pro zvýšení právní jistoty dotčených hospodářských subjektů a v zájmu rychlého zjišťování je dále nutno stanovit lhůty pro zahájení šetření a pro zjišťování, zda jsou ochranná opatření vhodná.

(9)Před uplatněním ochranného opatření by mělo být provedeno šetření, aniž by tím byla Komise zbavena možnosti za kritických okolností uplatnit prozatímní ochranná opatření.

(10)Ochranná opatření by se měla uplatňovat pouze do té míry a tak dlouho, jak je nezbytné k tomu, aby se předešlo vážné újmě a usnadnilo přizpůsobení se. Měla by se určit maximální doba platnosti ochranných opatření a stanovit konkrétní ustanovení o prodloužení platnosti a přezkumu těchto opatření.

(11)Komise by měla vést konzultace s dotčenými zeměmi, jichž se opatření týkají, pokud to příslušné dohody vyžadují.

(12)Aby bylo možné do přílohy přidat nebo z ní vypustit určitou dohodu, doplnit ustanovení, která stanoví zvláštní pravidla a jsou v dohodě obsažena, nebo doplnit produkty označené jako „citlivé“, je třeba přílohu změnit. Aby mohla být příloha tohoto nařízení změněna, Komise by měla být zmocněna přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy.

(13)Je obzvláště důležité, aby Komise v přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předávány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

(14)Provádění ochranných doložek nebo jiných mechanismů a kritérií k dočasnému pozastavení celních nebo jiných preferencí stanovených v dohodách vyžaduje jednotné podmínky pro přijetí prozatímních a konečných ochranných opatření, pro zavedení opatření předchozí kontroly, pro zastavení šetření bez přijetí opatření a pro dočasné pozastavení celních preferencí nebo jiného preferenčního zacházení.

(15)Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 1 .

(16)K přijetí kontrolních a prozatímních ochranných opatření s ohledem na účinky uvedených opatření a jejich logickou posloupnost ve vztahu k přijetí konečných ochranných opatření by měl být použit poradní postup. Přezkumný postup by se měl vztahovat na uložení konečných ochranných opatření a na přezkoumání těchto opatření.

(17)V řádně odůvodněných případech, kdy by prodlení při zavádění prozatímních ochranných opatření mohlo způsobit obtížně napravitelnou škodu, nebo s cílem předejít negativnímu dopadu na trh Unie v důsledku zvýšení dovozu, je-li to vzhledem k závažným naléhavým důvodům nutné, by měla Komise přijmout okamžitě použitelné prováděcí akty.

(18)Komise by měla Evropskému parlamentu a Radě předkládat výroční zprávu o provádění dohod uvedených v příloze tohoto nařízení a o uplatňování ochranných opatření,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1. Toto nařízení obsahuje ustanovení o provádění dvoustranných ochranných ustanovení a dalších mechanismů pro dočasné odnětí celních preferencí nebo jiného preferenčního zacházení obsažených v dohodách mezi Unií a některou třetí zemí, které jsou uvedeny v příloze.

2. Tímto nařízením nejsou dotčena zvláštní ustanovení obsažená v dohodách, které jsou uvedeny v příloze.

3. Článek 194 nařízení (EU) č. 1308/2013 se nadále použije na provádění ochranných opatření a jiných mechanismů obsažených v dohodách mezi Unií a třetími zeměmi, které nejsou uvedeny v příloze 2 .

Článek 2

Definice

1. Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)„dvoustrannou ochrannou doložkou“ ustanovení o dočasném pozastavení celních preferencí, obsažené v dohodě mezi Unií a jednou nebo více dotčenými třetími zeměmi, které jsou uvedeny v příloze;

b)„zúčastněnými stranami“ strany dotčené dovozem produktu;

c)„výrobním odvětvím Unie“ výrobci obdobných nebo přímo konkurujících produktů, kteří působí na území Unie jako celek, nebo výrobci v Unii, jejichž společná výroba obdobných nebo přímo konkurujících produktů tvoří většinový podíl celkové výroby uvedených produktů v Unii, nebo pokud je obdobný nebo přímo konkurující produkt pouze jedním z několika produktů, které výrobci Unie vyrábějí, se výrobní odvětví Unie definuje ve vztahu k specifickým provozům účastnícím se výroby obdobného nebo přímo konkurujícího produktu;

d)„vážnou újmou“ významné celkové poškození postavení výrobního odvětví Unie;

e)„hrozbou vážné újmy“ pro postavení výrobního odvětví Unie vážná újma, která jednoznačně a bezprostředně hrozí;

f)„citlivým produktem“ produkt, který je v určité dohodě identifikován jako poměrně zranitelnější vůči prudkému zvýšení dovozu než jiné produkty;

g)„dohodou“ obchodní dohoda uvedená v příloze;

h)„přechodným obdobím“ období 10 let od vstupu dohody v platnost, není-li v příslušné dohodě uvedené v příloze stanoveno jinak;

i)„dotčenou zemí“ země, která je smluvní stranou dohody uvedené v příloze.

Článek 3

Zásady

1. Ochranné opatření může být uloženo v souladu s tímto nařízením, jestliže se produkt pocházející z dotčené země dováží do Unie:

a)v takovém zvýšeném množství, v absolutních číslech nebo v poměru k výrobě v Unii, a za takových podmínek,

b)které způsobují nebo hrozí způsobit vážnou újmu výrobcům v Unii, a

c)kde růst dovozu je důsledkem povinností plynoucích z příslušné dohody mezi Unií a některou třetí zemí, včetně snížení nebo odstranění cel uložených na dotčený produkt.

2. Ochranné opatření může mít jednu z těchto forem:

a)pozastavení dalšího snižování celní sazby na dotčený produkt podle Sazebníku pro odstraňování cel dohody s dotčenou zemí;

b)zvýšení celní sazby na dotčený produkt na úroveň, která nepřesahuje nižší z následujících sazeb:

i) celní sazbu podle doložky nejvyšších výhod (dále jen „DNV“) uplatňovanou na dotčený produkt a platnou v době, kdy se ochranné opatření přijímá, nebo

ii) základní celní sazbu podle Sazebníku pro odstraňování cel dohody s dotčenou zemí.

Článek 4

Monitorování

1. Komise monitoruje vývoj statistických údajů o případném dovozu citlivých produktů uvedených v příloze ve vztahu ke každé dohodě. Za tímto účelem Komise spolupracuje s členskými státy a výrobním odvětvím Unie a pravidelně si s nimi vyměňuje údaje.

2. Obdrží-li Komise od dotčeného výrobního odvětví Unie řádně odůvodněnou žádost, může rozšířit působnost monitorování i na jiná odvětví než ta, která jsou případně uvedena v příloze.

3. Komise předkládá Evropskému parlamentu a Radě výroční monitorovací zprávu o statistických údajích o dovozu citlivých produktů a případně o odvětvích, na něž bylo monitorování rozšířeno.

Článek 5

Zahájení šetření

1. Šetření zahajuje Komise na žádost členského státu, jakékoli právnické osoby nebo sdružení bez právní subjektivity, jež jednají jménem výrobního odvětví Unie, nebo se zahajuje z podnětu Komise, pokud je Komisi zřejmé, že existují dostatečné důkazy prima facie zjištěné na základě faktorů uvedených v čl. 6 odst. 5.

2. Žádost musí obsahovat tyto informace:

a)a) tempo a rozsah nárůstu dovozu dotčeného produktu v absolutních a relativních číslech;

b)b) podíl zvýšeného dovozu na domácím trhu a změny v úrovni prodeje, výroby, produktivity, využití kapacity, zisků a ztrát a zaměstnanosti, pokud jde o výrobní odvětví Unie.

3. Produkt, který je předmětem šetření, se může vztahovat na jednu či více celních položek nebo jejich dílčích segmentů v závislosti na konkrétních tržních podmínkách nebo jakoukoli segmentaci produktů, která se běžně používá ve výrobním odvětví Unie.

4. Šetření může být zahájeno též v případě, že je náhlý nárůst dovozu soustředěn v jednom nebo více členských státech, pokud existují dostatečné důkazy prima facie zjištěné na základě faktorů uvedených v čl. 6 odst. 5.

5. Komise informuje všechny členské státy, jakmile obdrží žádost o zahájení šetření nebo pokud považuje za vhodné zahájit šetření z vlastního podnětu podle odstavce 1.

6. Je-li zřejmé, že existuje dostatek důkazů prima facie odůvodňujících zahájení šetření, Komise zahájí šetření a zveřejní o tom oznámení v Úředním věstníku Evropské unie. Šetření se zahájí do jednoho měsíce od okamžiku, kdy Komise obdrží žádost podle odstavce 1.

7. Oznámení o zahájení šetření obsahuje tyto prvky:

a)a) shrnutí získaných informací a žádost o sdělení všech příslušných informací Komisi;

b)b) stanovení lhůty, v níž mohou zúčastněné strany písemně vyjádřit svá stanoviska a předat informace Komisi, mají-li být tato stanoviska a informace zohledněny během šetření;

c)c) stanovení lhůty, v níž mohou zúčastněné strany požádat o slyšení před Komisí podle čl. 6 odst. 9.

Článek 6

Provádění šetření

1. Po zveřejnění oznámení o zahájení šetření uvedeného v čl. 5 odst. 7 zahájí Komise šetření. Lhůta uvedená v odstavci 3 tohoto článku začíná dnem, kdy je rozhodnutí o zahájení šetření zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

2. Komise může požádat členské státy, aby jí předaly informace, a členské státy učiní veškeré nezbytné kroky, aby každé takové žádosti vyhověly. Pokud jsou tyto informace v obecném zájmu a nejsou důvěrné ve smyslu článku 12, připojí se k souboru, který není důvěrný, jak stanoví odstavec 8 tohoto článku.

3. Šetření se, kdykoli je to možné, uzavře do šesti měsíců od jeho zahájení. Ve výjimečných případech, jako je neobvykle vysoký počet zúčastněných stran nebo složitá situace na trhu, může být tato lhůta prodloužena o další tři měsíce. Komise informuje všechny zúčastněné strany o každém takovém prodloužení a vysvětlí důvody, které ji k němu vedly.

4. Komise vyhledá všechny informace, které považuje za nezbytné pro stanovení podmínek uvedených v čl. 3 odst. 1, a v případě potřeby tyto informace ověří.

5. Komise zhodnotí všechny relevantní faktory objektivní a vyčíslitelné povahy, které mají dopad na výrobní odvětví Unie, zejména tempo a rozsah nárůstu dovozu dotčeného produktu v absolutních a relativních číslech, podíl zvýšeného dovozu na domácím trhu a změny v úrovni prodeje, výroby, produktivity, využití kapacity, zisků a ztrát a zaměstnanosti. Tento seznam není vyčerpávající a Komise může při zjišťování existence vážné újmy nebo hrozby vážné újmy zohlednit i jiné relevantní faktory, jako jsou zásoby, ceny, návratnost investovaného kapitálu, peněžní tok a jiné faktory, které způsobují, mohly by způsobit nebo hrozí způsobit vážnou újmu výrobnímu odvětví Unie.

6. Zúčastněné strany, které předaly informace podle čl. 5 odst. 7 písm. b), a zástupci dotčené země mohou na základě písemné žádosti nahlížet do všech informací poskytnutých Komisi v rámci šetření kromě interních dokumentů orgánů Unie nebo jejích členských států, pokud jsou uvedené informace relevantní pro uplatnění jejich argumentů, nejsou důvěrné ve smyslu článku 12 a Komise je při šetření používá. Zúčastněné strany mohou sdělovat svá stanoviska k informacím, které byly poskytnuty Komisi. Uvedená stanoviska jsou Komisí brána v úvahu, pokud se opírají o dostatečné důkazy prima facie.

7. Komise zajistí, aby všechny údaje a statistiky používané k šetření byly reprezentativní, dostupné, srozumitelné, transparentní a ověřitelné.

8. Jakmile bude vytvořen nezbytný technický rámec, Komise zajistí heslem chráněný „on-line“ přístup k souboru, který není důvěrný (dále jen „internetová platforma“), a bude jej sama spravovat a jeho prostřednictvím bude poskytovat veškeré informace, jež jsou užitečné a nejsou přitom ve smyslu článku 12 důvěrné. Zúčastněným stranám, členským státům a Evropskému parlamentu se poskytne k této platformě přístup.

9. Komise zúčastněné strany vyslechne, zejména pokud o to písemně požádají ve lhůtě stanovené oznámením zveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie a prokáží, že budou výsledkem šetření pravděpodobně dotčeny a že existují zvláštní důvody pro jejich ústní slyšení. Komise vyslechne zúčastněné strany znovu, pokud existují zvláštní důvody pro jejich opětovné slyšení.

10. Nejsou-li informace předloženy v příslušných lhůtách stanovených Komisí nebo jsou-li šetření závažným způsobem kladeny překážky, může Komise na základě dostupných údajů dospět k rozhodnutí. Jestliže Komise zjistí, že jí zúčastněná strana nebo jakákoli třetí osoba sdělily nesprávné nebo zavádějící informace, nebere tyto informace v úvahu a může využít dostupné údaje.

11. Komise písemně informuje dotčenou zemi o zahájení šetření.

Článek 7

Opatření předchozí kontroly

1. Komise může přijmout opatření předchozí kontroly dovozu produktu pocházejícího z dotčené země, pokud je vývoj dovozu produktu takový, že by mohl vést k jedné ze situací uvedených v článcích 3 a 5. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s poradním postupem podle čl. 17 odst. 2.

2. Doba platnosti opatření předchozí kontroly je omezená. Pokud není stanoveno jinak, končí jejich platnost na konci druhého pololetí, které následuje po prvním pololetí po jejich zavedení.

Článek 8

Uložení prozatímních ochranných opatření

1. Komise přijme prozatímní ochranná opatření za závažných okolností, kdy by prodlení mohlo způsobit obtížně napravitelnou škodu, podle předběžného zjištění Komise na základě faktorů uvedených v čl. 6 odst. 5, že existují dostatečné důkazy prima facie o tom, že se produkt pocházející z dotčené země dováží:

a)v takovém zvýšeném množství, v absolutních číslech nebo v poměru k výrobě v Unii, a za takových podmínek,

b)které způsobují nebo hrozí způsobit vážnou újmu výrobcům v Unii, a

c)kde růst dovozu je důsledkem snížení nebo odstranění cel uložených na dotčený produkt.

Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s poradním postupem podle čl. 17 odst. 2.

2. V případě řádně odůvodněných závažných naléhavých důvodů, pokud některý členský stát požádá Komisi o okamžitý zásah a jsou-li splněny podmínky stanovené v odstavci 1, Komise přijme okamžitě použitelné prováděcí akty v souladu s postupem uvedeným v čl. 17 odst. 4. Komise rozhodne do pěti pracovních dnů od obdržení žádosti.

3. Doba platnosti prozatímních ochranných opatření nesmí přesáhnout 200 kalendářních dnů.

4. Pokud jsou prozatímní ochranná opatření zrušena, protože šetření odhalilo, že nebyly splněny podmínky stanovené v čl. 3 odst. 1, všechna cla vybraná v důsledku těchto prozatímních ochranných opatření se automaticky vracejí.

5. Prozatímní ochranná opatření se po vstupu těchto opatření v platnost vztahují na všechny produkty propuštěné do volného oběhu. Tato opatření ale nebrání tomu, aby byly do volného oběhu propuštěny produkty, které již jsou na cestě do Unie, pokud již nelze místo určení těchto produktů změnit.

Článek 9

Zastavení šetření a řízení bez přijetí opatření

1. Pokud se při šetření dojde k závěru, že podmínky stanovené v čl. 3 odst. 1 nejsou splněny, Komise zveřejní rozhodnutí o zastavení šetření a řízení v souladu s přezkumným postupem podle čl. 17 odst. 3.

2. Komise zveřejní zprávu, v níž uvede svá zjištění a odůvodněné závěry týkající se všech podstatných věcných a právních otázek a přitom náležitě zohlední ochranu důvěrných informací ve smyslu článku 12.

Článek 10

Uložení konečných ochranných opatření

1. Pokud se při šetření dojde k závěru, že podmínky stanovené v čl. 3 odst. 1 jsou splněny, Komise může přijmout konečná ochranná opatření v souladu s přezkumným postupem podle čl. 17 odst. 3.

2. Komise zveřejní zprávu, v níž uvede shrnutí podstatných skutečností a ohledů relevantních pro dané zjištění a přitom náležitě zohlední ochranu důvěrných informací ve smyslu článku 12.

Článek 11

Trvání a přezkum ochranných opatření

1. Ochranné opatření zůstává v platnosti pouze po dobu, která je nezbytná k zabránění vzniku nebo k nápravě vážné újmy výrobnímu odvětví Unie a k usnadnění přizpůsobení se. Tato doba nepřesáhne dva roky, není-li prodloužena podle odstavce 3.

2. Do doby, než budou známy výsledky přezkumu podle odstavce 3, zůstává v platnosti ochranné opatření.

3. Původní doba trvání ochranného opatření uvedená v odstavci 1 může být prodloužena až o dva roky, pokud se zjistí, že ochranné opatření je nadále nezbytné k zabránění vzniku nebo nápravě vážné újmy výrobnímu odvětví Unie, a pokud existují důkazy o tom, že se výrobní odvětví Unie přizpůsobuje.

4. Jakémukoli prodloužení podle odstavce 3 musí předcházet šetření na žádost členského státu, právnické osoby nebo sdružení bez právní subjektivity, jež jednají jménem výrobního odvětví Unie, nebo z podnětu Komise, pokud existují dostatečné důkazy prima facie o splnění podmínek stanovených v odstavci 3 na základě faktorů uvedených v čl. 6 odst. 5.

5. Zahájení šetření uvedeného v odstavci 4 se zveřejní v souladu s čl. 5 odst. 6 a 7. Šetření se provede podle článku 6.

6. Jakékoli rozhodnutí o prodloužení podle odstavce 3 musí být učiněno v souladu s články 9 a 10.

7. Celková doba trvání ochranného opatření, včetně doby uplatňování jakéhokoli prozatímního ochranného opatření, původního období uplatňování a jeho prodloužení, nesmí přesáhnout čtyři roky.

Článek 12

Důvěrnost

1. Informace získané na základě tohoto nařízení smějí být použity pouze k účelu, k němuž byly vyžádány.

2. Žádné informace důvěrné povahy ani informace, které jsou důvěrně sděleny na základě tohoto nařízení, nesmějí být zveřejněny bez výslovného souhlasu poskytovatele těchto informací.

3. V každé žádosti o důvěrné zacházení se uvedou důvody, proč je informace důvěrná. Zúčastněné strany, které sdělily důvěrné informace, jsou povinny předložit jejich shrnutí, které nemá důvěrnou povahu. Shrnutí musí být natolik podrobné, aby umožňovalo přiměřené pochopení podstaty důvěrně sdělených informací. Za výjimečných okolností mohou tyto zúčastněné strany prohlásit, že zpracování shrnutí určitých informací není možné. Za těchto výjimečných okolností musí být uvedeny důvody, proč nelze shrnutí zpracovat. Pokud však ten, kdo informace poskytl, požádá, aby uvedená informace nebyla zveřejněna ani sdělena v plném rozsahu ani ve formě shrnutí, a pokud se prokáže, že žádost není oprávněná, nemusí být dotyčná informace brána v úvahu.

4. Informace je v každém případě považována za důvěrnou, pokud by její sdělení mohlo mít závažný nepříznivý dopad na toho, kdo ji poskytl nebo je jejím zdrojem.

5. Odstavce 1 až 4 nevylučují, aby se orgány Unie odvolávaly na obecné informace a zejména na důvody, na kterých jsou založena rozhodnutí přijatá na základě tohoto nařízení. Uvedené orgány však musí přihlížet k oprávněnému zájmu dotčených fyzických a právnických osob na zachování jejich obchodního tajemství.

Článek 13

Zpráva

1. Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě výroční zprávu o uplatňování, provádění a plnění závazků dohody uzavřené s každou dotčenou zemí a tohoto nařízení.

2. Zpráva obsahuje mimo jiné informace o uplatňování prozatímních a konečných opatření, opatření předchozí kontroly, regionálních kontrolních a ochranných opatření a o zastavení šetření a řízení bez přijetí opatření.

3. Ve zprávě je uvedeno shrnutí statistických údajů a vývoje obchodu s každou dotčenou zemí.

4. Evropský parlament může ve lhůtě jednoho měsíce od předložení této zprávy Komisí pozvat Komisi na ad hoc zasedání svého příslušného výboru, aby přednesla a objasnila veškeré otázky spojené s uplatňováním tohoto nařízení.

5. Komise zveřejní zprávu do tří měsíců po jejím předložení Evropskému parlamentu a Radě.

Článek 14

Další mechanismy a kritéria pro dočasné odnětí celních preferencí nebo jiného preferenčního zacházení

1. Pokud dohoda stanoví další mechanismy a kritéria umožňující dočasné odnětí preferencí pro některé produkty, může Komise v případech, kdy jsou splněny podmínky stanovené v příslušné dohodě, přijmout prováděcí akty, kterými:

a)pozastaví preference pro dotčený produkt;

b)obnoví preference v případech, kdy jsou splněny podmínky stanovené v příslušné dohodě;

c)upraví pozastavení, aby byly splněny podmínky stanovené v příslušené dohodě, nebo

d)přijme jakékoli jiné opatření stanovené v dohodě.

Tyto akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 17 odst. 3.

2. V případě řádně odůvodněných závažných naléhavých důvodů, kdy by prodlení při zavádění prozatímních ochranných opatření mohlo způsobit obtížně napravitelnou škodu, nebo s cílem předejít negativnímu dopadu na situaci na trhu Unie, zejména v důsledku zvýšení dovozu, nebo v souladu s jinými ustanoveními dohody, by měla Komise přijmout okamžitě použitelné prováděcí akty v souladu s postupem uvedeným v čl. 17 odst. 4.

Článek 15

Akty v přenesené pravomoci

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 16 za účelem změny přílohy s cílem:

a)doplnění dohody do přílohy;

b)doplnění přílohy o zvláštní pravidla obsažená v některé dohodě;

c)doplnění produktů označených v některé dohodě jako „citlivé“ do přílohy.

Článek 16

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci se svěřuje Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 15 je svěřena Komisi na dobu pěti let ode [Úřad pro publikace – vložte prosím datum vstupu tohoto nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v odstavci 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle odstavce 1 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 17

Postup projednávání ve výboru

1. Komisi je nápomocen výbor zřízený čl. 4 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 260/2009 3 . Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Má-li být stanovisko výboru získáno písemným postupem, je tento postup ukončen bez výsledku, pokud tak o tom ve lhůtě stanovené pro vydání stanoviska rozhodne předseda výboru nebo pokud o to požádá člen výboru.

4. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení.

Článek 18

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament    Za Radu

předseda / předsedkyně    předseda / předsedkyně

(1)    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
(2)    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).
(3)    Nařízení Rady (ES) č. 260/2009 ze dne 26. února 2009 o společných pravidlech dovozu (Úř. věst. L 84, 31.3.2009, s. 1).
Top

V Bruselu dne18.4.2018

COM(2018) 206 final

PŘÍLOHA

návrhu

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterým se provádí ochranné doložky a další mechanismy umožňující dočasné odnětí preferencí v některých dohodách mezi Evropskou unií a některými třetími zeměmi


PŘÍLOHA

Dohody prováděné nařízením a specifická ustanovení jednotlivých dohod

Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Singapurskou republikou:

Datum použitelnosti

xx/xx/xxxx

Dvoustranná ochranná doložka

Konkrétní ustanovení obsažená v dohodě:

Článek 3.10 (dvoustranná ochranná doložka)

Článek 3.9, „přechodné období“:

„ ‚přechodným obdobím‘ [se rozumí] období deseti let od vstupu této dohody v platnost“.

Čl. 3.11 odst. 5 písm. c):

„Žádná strana nesmí použít dvoustranné ochranné opatření, jak je stanoveno v čl. 3.10 odst. 1, po uplynutí přechodného období, neposkytla-li k tomu druhá smluvní strana souhlas.“

Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou

Datum použitelnosti

xx/xx/xxxx

Dvoustranná ochranná doložka

Konkrétní ustanovení obsažená v dohodě:

Článek 3.11 (dvoustranná ochranná doložka)

Článek 3.9, „přechodné období“:

„ ‚přechodným obdobím‘ [se rozumí] pro určité zboží období ode dne vstupu této dohody v platnost do deseti let od vstupu této dohody v platnost“.

Čl. 3.11 odst. 6 písm. c):

„Strana nepoužije dvoustranné ochranné opatření po uplynutí přechodného období, neposkytla-li k tomu druhá strana souhlas.“

Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Japonskem

Datum použitelnosti

xx/xx/xxxx

Dvoustranná ochranná doložka

Konkrétní ustanovení obsažená v dohodě:

Článek 2.5 (ochranná doložka pro zemědělství), 5.2

(dvoustranná ochranná doložka)

Čl. 5.1 písm. d):

„ ‚přechodným obdobím‘ [se] rozumí ve vztahu ke konkrétnímu zboží pocházejícímu ze strany dohody období ode dne vstupu této dohody v platnost do deseti let ode dne, k němuž bylo dokončeno snižování nebo odstraňování cel na toto zboží v souladu s přílohou 2-A.“

Článek 18 přílohy o motorových vozidlech a jejich částech a součástech:

„Po dobu 10 let od vstupu této dohody v platnost si každá strana vyhrazuje právo pozastavit rovnocenné koncese nebo jiné rovnocenné povinnosti, pokud druhá strana:

a)    nepoužívá nebo přestane používat určitý předpis OSN uvedený v dodatku 2-C-1, nebo

b)    zavede nebo změní jakékoli jiné regulační opatření, jež ruší nebo poškozuje výhody vyplývající z používání některého předpisu OSN uvedeného v dodatku 2-C-1.

2.    Pozastavení podle odstavce 1 zůstanou v platnosti pouze do přijetí rozhodnutí zrychleným postupem řešení sporů uvedeným v článku 19 této přílohy, nebo do nalezení vzájemně přijatelného řešení, včetně prostřednictvím konzultací podle čl. 19 písm. b) této přílohy, podle toho, co nastane dříve.“

Top