Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014PC0102

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu jménem Evropské unie a jejích členských států a prozatímním používání Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Ruskou federací na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

/* COM/2014/0102 final - 2014/0053 (NLE) */

52014PC0102

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu jménem Evropské unie a jejích členských států a prozatímním používání Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Ruskou federací na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii /* COM/2014/0102 final - 2014/0053 (NLE) */


DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Přiložený návrh představuje právní nástroj k podpisu Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Ruskou federací na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii:

i)       návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním používání protokolu jménem Evropské unie a jejích členských států.

Tento návrh se předkládá společně s:

ii)      návrhem rozhodnutí Rady o uzavření protokolu jménem Evropské unie a jejích členských států;

iii)     doporučením pro rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření protokolu Evropskou komisí jménem Evropského společenství pro atomovou energii.

Podle aktu o přistoupení Chorvatské republiky přistoupí Chorvatská republika k mezinárodním dohodám podepsaným nebo uzavřeným Evropskou unií a jejími členskými státy prostřednictvím protokolu k uvedeným dohodám.

Dohoda o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Ruskou federací na straně druhé, byla podepsána dne 24. června 1994. Dohoda vstoupila v platnost dne 1. prosince 1997.

Rozhodnutím Rady ze dne 14. září 2012[1] byla Komise pověřena, aby zahájila jednání s dotčenými třetími zeměmi s cílem uzavřít příslušné protokoly. Jednání s Ruskou federací byla úspěšně uzavřena. Ruská federace souhlasila se zněním protokolu ve své verbální nótě ze dne 4. září a ESVČ ve své verbální nótě ze dne 24. září. Touto výměnou verbálních nót, kterou požaduje Ruská federace, bylo nahrazeno parafování protokolu.

Navržený protokol zahrnuje Chorvatskou republiku jako smluvní stranu dohody a zavazuje EU k vypracování závazného znění dohody v novém úředním jazyku EU.

Protokol obsahuje ustanovení o tom, že změna dohody podléhá vstupu v platnost smlouvy o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii dne 1. července 2013.

Cílem dohody o partnerství a spolupráci s Ruskou federací je zejména podpora obchodu a investic, včetně obchodu s dopravními službami, a uvedená dohoda stanoví rámec pro spolupráci v různých odvětvích, která je omezena na celkovou hospodářskou, finanční a technickou spolupráci. Proto by kromě použitelných procesních právních základů měl být tento protokol podepsán a uzavřen Evropskou unií rovněž na základě čl. 6 odst. 2 aktu o přistoupení Chorvatské republiky na jedné straně a na základě článku 91, čl. 100 odst. 2 a článků 207 a 212 SFEU na straně druhé.

Komise považuje výsledky jednání za uspokojivé a žádá Radu, aby:

– schválila podpis jménem Evropské unie a jejích členských států a prozatímní používání protokolu o přistoupení k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Ruskou federací na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii.

Evropský parlament bude požádán o odsouhlasení tohoto protokolu.

2014/0053 (NLE)

Návrh

ROZHODNUTÍ RADY

o podpisu jménem Evropské unie a jejích členských států a prozatímním používání Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Ruskou federací na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 91, čl. 100 odst. 2 a články 207 a 212 ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Chorvatské republiky, a zejména na čl. 6 odst. 2 druhý pododstavec uvedeného aktu,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)       Podle čl. 6 odst. 2 aktu o přistoupení Chorvatské republiky přistoupí Chorvatská republika k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Ruskou federací na straně druhé[2], (dále jen „dohoda“) prostřednictvím protokolu k uvedené dohodě. V souladu s čl. 6 odst. 2 aktu o přistoupení se na toto přistoupení použije zjednodušený postup, podle něhož protokol uzavírá Rada, jednající jednomyslně jménem členských států, a dotčené třetí země.

(2)       Dne 14. září 2012 zmocnila Rada Komisi, aby zahájila jednání s dotčenými třetími zeměmi[3]. Jednání s Ruskou federací byla úspěšně uzavřena. Tato skutečnost byla potvrzena výměnou nót dne 24. září 2013.

(3)       Protokol by měl být podepsán jménem Unie a jejích členských států, s výhradou jeho uzavření k pozdějšímu datu.

(4)       Pokud jde o záležitosti spadající do působnosti Evropského společenství pro atomovou energii, řídí se uzavření protokolu zvláštním postupem.

(5)       Vzhledem k přistoupení Chorvatska k Unii dne 1. července 2013 by se měl protokol používat prozatímně od uvedeného data,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Podepsání Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Ruskou federací na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii, se schvaluje jménem Unie a jejích členských států, s výhradou uzavření uvedeného protokolu.

Znění protokolu se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Generální sekretariát Rady zřídí nástroj udělující plnou moc k podepsání protokolu, s výhradou jeho uzavření, osobě nebo osobám určeným vyjednavači protokolu.

Článek 3

Protokol se používá prozatímně v souladu se svým článkem 4 ode dne 1. července 2013 do dokončení postupů nezbytných k jeho uzavření.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne

                                                                       Za Radu

                                                                       předseda

[1]               Rozhodnutí Rady, kterým se povoluje zahájení jednání o úpravě podepsaných nebo uzavřených dohod mezi Evropskou unií, nebo Evropskou unií a jejími členskými státy a jednou nebo více třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (dokument Rady č. 13351/12 LIMITED).

[2]               Úř. věst. L 327, 28.11.1997, s. 3.

[3]               Rozhodnutí Rady, kterým se povoluje zahájení jednání o úpravě podepsaných nebo uzavřených dohod mezi Evropskou unií, nebo Evropskou unií a jejími členskými státy a jednou nebo více třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (dokument Rady č. 13351/12 LIMITED).

PROTOKOL k DOHODĚ O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Ruskou federací na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

ESTONSKÁ REPUBLIKA,

IRSKO,

ŘECKÁ REPUBLIKA,

ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,

CHORVATSKÁ REPUBLIKA,

ITALSKÁ REPUBLIKA,

KYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITEVSKÁ REPUBLIKA,

LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,

MAĎARSKO,

REPUBLIKA MALTA,

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

RAKOUSKÁ REPUBLIKA,

POLSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

REPUBLIKA SLOVINSKO,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FINSKÁ REPUBLIKA,

ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

strany Smlouvy o Evropské unii, Smlouvy o fungování Evropské unie a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii, dále jen „členské státy“,

EVROPSKÁ UNIE, dále jen „Unie“, a

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ PRO ATOMOVOU ENERGII

na jedné straně

A

RUSKÁ FEDERACE

na straně druhé,

dále společně uváděné jako „smluvní strany“,

VZHLEDEM K TOMU, ŽE Dohoda o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Ruskou federací na straně druhé, (dále jen „dohoda“) byla podepsána na Korfu dne 24. června 1994,

VZHLEDEM K TOMU, ŽE smlouva o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii byla podepsána v Bruselu dne 9. prosince 2011,

VZHLEDEM K TOMU, ŽE podle čl. 6 odst. 2 Aktu o podmínkách přistoupení Chorvatské republiky a o úpravách Smlouvy o Evropské unii, Smlouvy o fungování Evropské unie a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii přistoupí Chorvatská republika k uvedené dohodě uzavřením protokolu k uvedené dohodě,

S OHLEDEM NA přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii dne 1. července 2013,

SE DOHODLY takto:

ČLÁNEK 1

Chorvatská republika přistupuje jakožto smluvní strana k dohodě. Chorvatská republika rovněž přijme a vezme na vědomí stejným způsobem jako ostatní členské státy znění dohody, jakož i znění společných prohlášení, prohlášení a výměny dopisů, které jsou připojeny k závěrečnému aktu podepsanému téhož dne, a protokol k dohodě ze dne 21. května 1997, který vstoupil v platnost dne 1. prosince 2000, protokol k dohodě ze dne 27. dubna 2004, který vstoupil v platnost dne 1. března 2005, a protokol k dohodě ze dne 23. dubna 2007, který vstoupil v platnost dne 1. května 2008.

ČLÁNEK 2

Po podpisu tohoto protokolu oznámí Unie chorvatské znění dohody, závěrečného aktu a všech dokumentů k němu připojených, jakož i protokolů k dohodě ze dne 21. května 1997, 27. dubna 2004 a 23. dubna 2007 členským státům a Ruské federaci. Ode dne prozatímního použití tohoto protokolu se jazykové znění uvedené v první větě tohoto článku stává platným za stejných podmínek jako anglické, bulharské, české, dánské, estonské, finské, francouzské, italské, litevské, lotyšské, maďarské, maltské, německé, nizozemské, polské, portugalské, rumunské, ruské, řecké, slovenské, slovinské, španělské a švédské znění uvedené dohody.

ČLÁNEK 3

Tento protokol je nedílnou součástí dohody.

ČLÁNEK 4

1.           Tento protokol je schválen smluvními stranami v souladu s jejich vlastními postupy. Smluvní strany si vzájemně oznámí dokončení postupů potřebných k tomuto účelu. Listiny o schválení budou uloženy u Generálního sekretariátu Rady Evropské unie.

2.           Tento protokol vstupuje v platnost prvním dnem prvního měsíce následujícího po dni uložení poslední listiny o schválení.

3.           Tento protokol se použije prozatímně po 15 dnech ode dne jeho podpisu.

4.           Tento protokol se použije na vztahy mezi smluvními stranami v rámci dohody ke dni přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii.

ČLÁNEK 5

Tento protokol je sepsán ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, chorvatském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, ruském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k tomuto protokolu své podpisy.

V … dne …

ZA EVROPSKOU UNII, EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ PRO ATOMOVOU ENERGII A JEJICH ČLENSKÉ STÁTY

ZA RUSKOU FEDERACI

Top