EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document COM:2008:209:FIN

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob týkajícího se účasti Bulharské republiky a Rumunska jakožto smluvních stran na základě jejich přistoupení k Evropské unii, jménem Evropského společenství a jeho členských států Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob týkajícího se účasti Bulharské republiky a Rumunska jakožto smluvních stran na základě jejich přistoupení k Evropské unii, jménem Evropského společenství a jeho členských států

52008PC0209(01)

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob týkajícího se účasti Bulharské republiky a Rumunska jakožto smluvních stran na základě jejich přistoupení k Evropské unii, jménem Evropského společenství a jeho členských států /* KOM/2008/0209 konecném znení */


[pic] | KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ |

V Bruselu dne 22.4.2008

KOM(2008) 209 v konečném znění

2008/0080 (AVC)

Návrh

ROZHODNUTÍ RADY

o podpisu Protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob týkajícího se účasti Bulharské republiky a Rumunska jakožto smluvních stran na základě jejich přistoupení k Evropské unii, jménem Evropského společenství a jeho členských států

Návrh

ROZHODNUTÍ RADY

o uzavření Protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob týkajícího se účasti Bulharské republiky a Rumunska jakožto smluvních stran na základě jejich přistoupení k Evropské unii, jménem Evropského společenství a jeho členských států

(předložené Komisí)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob vstoupila v platnost dne 1. června 2002.

Dohodu je třeba změnit, aby se umožnilo přistoupení Bulharska a Rumunska jakožto smluvních stran.

Po zmocnění Komise dne 5. května 2006 proběhla se Švýcarskou konfederací jednání o protokolu ke změně dohody. Jednání byla dokončena dne 29. ledna 2008 a dne 29. února 2008 byla předloha protokolu parafována.

Předloha protokolu, kterým se mění dohoda, předpokládá zvláštní přechodná období pro zaměstnané osoby a poskytovatele služeb v určitých odvětvích, kteří jsou občany Bulharské republiky a Rumunska. Tato přechodná období budou ukončena nejpozději deset let po vstupu protokolu v platnost.

Předloha protokolu dále zavádí jednak úpravy týkající se nabývání nemovitostí, jednak technické úpravy, které se týkají zejména přílohy II dohody (Koordinace systémů sociálního zabezpečení). Nezbytné úpravy přílohy III o vzájemném uznávání odborných kvalifikací budou přijaty smíšeným výborem dohody.

Právní základ pro navrhovaná rozhodnutí Rady je stejný jako právní základ pro původní dohodu.

Pokud jde o ratifikaci členskými státy, Komise má podle čl. 6 odst. 2 aktu o přistoupení předložit Radě předlohu protokolu, který se má podepsat a uzavřít.

Návrh

ROZHODNUTÍ RADY

o podpisu Protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob týkajícího se účasti Bulharské republiky a Rumunska jakožto smluvních stran na základě jejich přistoupení k Evropské unii, jménem Evropského společenství a jeho členských států

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 310 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení připojený ke smlouvě o přistoupení, a zejména na čl. 6 odst. 2 tohoto aktu,

s ohledem na návrh Komise[1],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Po zmocnění Komise dne 5. května 2006 byla dokončena jednání se Švýcarskou konfederací o Protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob týkajícím se účasti Bulharské republiky a Rumunska jakožto smluvních stran na základě jejich přistoupení k Evropské unii.

(2) Podle čl. 6 odst. 2 aktu o přistoupení Komise předložila Radě návrh tohoto protokolu.

(3) Je žádoucí podepsat předlohu protokolu, jež byla parafována dne 29. února 2008,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu, která bude zmocněna jménem Evropského společenství a jeho členských států podepsat Protokol k Dohodě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob týkající se účasti Bulharské republiky a Rumunska jakožto smluvních stran na základě jejich přistoupení k Evropské unii.

Znění protokolu se připojuje k tomuto rozhodnutí.

V Bruselu dne

Za Radu

předseda / předsedkyně

2008/0080 (AVC)

Návrh

ROZHODNUTÍ RADY

o uzavření Protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob týkajícího se účasti Bulharské republiky a Rumunska jakožto smluvních stran na základě jejich přistoupení k Evropské unii, jménem Evropského společenství a jeho členských států

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 310 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem druhou větou a čl. 300 odst. 3 druhým pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení připojený ke smlouvě o přistoupení, a zejména na čl. 6 odst. 2 tohoto aktu,

s ohledem na návrh Komise[2],

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu[3],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Po zmocnění Komise dne 5. května 2006 byla dokončena jednání se Švýcarskou konfederací o Protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob týkajícím se účasti Bulharské republiky a Rumunska jakožto smluvních stran na základě jejich přistoupení k Evropské unii.

(2) Podle rozhodnutí Rady …./…./ES ze dne ……… 2008 byl tento protokol jménem Evropského společenství podepsán dne …….. 2008 s tím, že k jeho konečnému uzavření dojde k pozdějšímu datu.

(3) Tento protokol je třeba uzavřít,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Protokol k Dohodě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob týkající se účasti Bulharské republiky a Rumunska jakožto smluvních stran na základě jejich přistoupení k Evropské unii se jménem Evropského společenství a jeho členských států schvaluje.

Znění protokolu se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady provede jménem Společenství a jeho členských států oznámení o tomto článku schválení podle podmínek stanovených v článku 6 tohoto protokolu.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie .

V Bruselu dne

Za Radu

předseda / předsedkyně

Předloha

PROTOKOLU K DOHODě MEZI

EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A JEHO ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ

A ŠVÝCARSKOU KONFEDERACÍ NA STRANě DRUHÉ

O VOLNÉM POHYBU OSOB týkajícího se ÚČASTi

BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA JAKOŽTO SMLUVNÍCH STRAN

NA ZÁKLADĚ JEJICH PŘISTOUPENÍ K EVROPSKÉ UNII

PŘEDLOHA PROTOKOLU K DOHODĚ MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A JEHO ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A ŠVÝCARSKOU KONFEDERACÍ NA STRANĚ DRUHÉ O VOLNÉM POHYBU OSOB TÝKAJÍCÍHO SE ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA JAKOŽTO SMLUVNÍCH STRAN NA ZÁKLADĚ JEJICH PŘISTOUPENÍ K EVROPSKÉ UNII

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ,

zastoupené Radou Evropské unie,

a

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA, DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NěMECKO, ESTONSKÁ REPUBLIKA, IRSKO, ŘECKÁ REPUBLIKA, ŠPANěLSKÉ KRÁLOVSTVÍ, FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA, ITALSKÁ REPUBLIKA, KYPERSKÁ REPUBLIKA, LOTYšSKÁ REPUBLIKA, LITEVSKÁ REPUBLIKA, LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ, MAďARSKÁ REPUBLIKA, REPUBLIKA MALTA, NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ, RAKOUSKÁ REPUBLIKA, POLSKÁ REPUBLIKA, PORTUGALSKÁ REPUBLIKA, RUMUNSKO, REPUBLIKA SLOVINSKO, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, FINSKÁ REPUBLIKA, ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ A SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

dále jen „členské státy“,

rovněž zastoupené Radou Evropské unie,

na jedné straně

a

ŠVÝCARSKÁ KONFEDERACE,

dále jen „Švýcarsko“,

na straně druhé,

dále jen „smluvní strany“,

S OHLEDEM NA Dohodu ze dne 21. června 1999 mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob (dále jen „dohoda“), která vstoupila v platnost dnem 1. června 2002,

S OHLEDEM NA Protokol ze dne 26. října 2004 k Dohodě ze dne 21. června 1999 mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob, týkající se účasti České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky jakožto smluvních stran na základě jejich přistoupení k Evropské unii (dále jen „protokol z roku 2004“), který vstoupil v platnost dnem 1. dubna 2006,

S OHLEDEM NA přistoupení Bulharské republiky a Rumunska (dále jen „nové členské státy“) k Evropské unii dne 1. ledna 2007,

VZHLEDEM K TOMU, že se nové členské státy mají stát smluvními stranami dohody,

S OHLEDEM NA TO, že akt o přistoupení uděluje Radě Evropské unie pravomoc uzavřít jménem členských států Evropské unie protokol o přistoupení nových členských států k dohodě,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

1. Nové členské státy se stávají smluvními stranami dohody.

2. Od vstupu tohoto protokolu v platnost jsou ustanovení dohody závazná pro nové členské státy jako pro stávající smluvní strany dohody podle podmínek stanovených v tomto protokolu.

Článek 2

V textu dohody a v příloze I dohody se provedou tyto úpravy:

a) Seznam smluvních stran dohody se nahrazuje tímto:

„EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ,

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,

Bulharská republika,

česká republika,

Dánské království,

Spolková republika Německo,

Estonská republika,

Řecká republika,

Španělské království,

Francouzská republika,

Irsko,

Italská republika,

Kyperská republika,

Lotyšská republika,

Litevská republika,

Lucemburské velkovévodství,

maďarská republika,

republika malta,

Nizozemské království,

rakouská republika,

polská republika,

Portugalská republika,

Rumunsko,

republika slovinsko,

Slovenská republika,

Finská republika,

švédské království,

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA

NA JEDNÉ STRANě

a

Švýcarská konfederace

na straně druhé,“

b) V článku 10 dohody se za odstavce 1a, 2a, 3a, 4b, 5a vkládají nové příslušné odstavce 1b, 2b, 3b, 4c a 5b, které znějí:

„1b. Po vstupu v platnost protokolu k této dohodě týkajícího se účasti Bulharské republiky a Rumunska jakožto smluvních stran si může Švýcarsko po dobu dvou let zachovat množstevní omezení ohledně přístupu pracovníků zaměstnaných ve Švýcarsku a osob samostatně výdělečně činných, kteří jsou státními příslušníky Bulharské republiky a Rumunska, pro následující dvě kategorie pobytu: pobyt na dobu delší než čtyři měsíce a zároveň kratší než jeden rok a pobyt na dobu jednoho roku nebo delší. Pro pobyt kratší než čtyři měsíce nebudou uplatňována žádná množstevní omezení.

Před koncem uvedeného přechodného období přezkoumá smíšený výbor na základě zprávy Švýcarska fungování přechodného období uplatňovaného na státní příslušníky nových členských států. Po ukončení přezkoumání a nejpozději do konce uvedeného období oznámí Švýcarsko smíšenému výboru, zda bude i nadále uplatňovat množstevní omezení na pracovníky zaměstnané ve Švýcarsku. Švýcarsko může taková opatření uplatňovat po dobu pěti let po vstupu uvedeného protokolu v platnost. Bez takového oznámení skončí přechodné období po uplynutí dvouletého období uvedeného v prvním pododstavci.

Na konci přechodného období podle tohoto odstavce se veškerá množstevní omezení uplatňovaná na státní příslušníky Bulharské republiky a Rumunska zruší. Tyto členské státy jsou oprávněny pro stejné období zavést stejná množstevní omezení pro státní příslušníky Švýcarska.“

„2b. Švýcarsko a Bulharská republika a Rumunsko mohou po dobu dvou let po vstupu v platnost protokolu k této dohodě týkajícího se účasti Bulharské republiky a Rumunska jakožto smluvních stran zachovat kontroly týkající se priority pracovníků začleněných do běžného trhu práce a mzdových a pracovních podmínek uplatňovaných na státní příslušníky dotyčné druhé smluvní strany. Stejné kontroly mohou být zachovány u osob poskytujících služby v souladu s čl. 5 odst. 1 této dohody v těchto čtyřech odvětvích: zahradnictví, stavebnictví včetně souvisejících oborů, bezpečnostní služby, průmyslové čištění a všeobecný úklid (kódy NACE[4] 01.41; 45.1 až 4; 74.60; 74.70). Pokud jde o přístup na trh práce, bude Švýcarsko během přechodných období uvedených v odstavcích 1b, 2b, 3b a 4c upřednostňovat pracovníky, kteří jsou státními příslušníky nových členských států, před pracovníky, kteří nejsou státními příslušníky zemí EU nebo ESVO. Kontroly týkající se priority pracovníků začleněných do běžného trhu práce se nevztahují na poskytovatele služeb, které jsou liberalizovány zvláštní dohodou mezi smluvními stranami o poskytování služeb (včetně dohody o některých aspektech vládních zakázek, pokud se týkají poskytování služeb). Po stejné období mohou být zachovány kvalifikační požadavky pro povolení k pobytu na dobu kratší než čtyři měsíce[5] a pro osoby poskytující služby v souladu s čl. 5 odst. 1 této dohody ve výše zmíněných čtyřech odvětvích.

Do dvou let od vstupu v platnost protokolu k této dohodě týkajícího se účasti Bulharské republiky a Rumunska jakožto smluvních stran přezkoumá smíšený výbor fungování přechodných období podle tohoto odstavce na základě zprávy vypracované každou ze smluvních stran, která tato opatření provádí. Po ukončení přezkumu a nejpozději dva roky po vstupu výše uvedeného protokolu v platnost může smluvní strana, která prováděla přechodná opatření podle tohoto odstavce a oznámila smíšenému výboru svůj záměr pokračovat v provádění těchto opatření, pokračovat v jejich provádění po dobu pěti let od vstupu uvedeného protokolu v platnost. Bez takového oznámení skončí přechodné období po uplynutí dvouletého období uvedeného v prvním pododstavci.

Na konci přechodného období definovaného v tomto odstavci se zruší všechna omezení uvedená výše v tomto odstavci.“

„3b. Od vstupu v platnost protokolu k této dohodě týkajícího se účasti Bulharské republiky a Rumunska jakožto smluvních stran a až do konce období uvedeného v odstavci 1b vyhradí Švýcarsko každoročně ( pro rata temporis ) v rámci své celkové kvóty pro třetí země minimální počet nových povolení k pobytu[6] pro pracovníky zaměstnané ve Švýcarsku a osoby samostatně výdělečně činné, kteří jsou státními příslušníky těchto nových členských států, podle této tabulky:

Do | Počet povolení pro dobu jednoho roku nebo delší | Počet povolení pro dobu delší než čtyři měsíce a zároveň kratší než jeden rok |

První rok | 362 | 3 620 |

Druhý rok | 523 | 4 987 |

Třetí rok | 684 | 6 355 |

Čtvrtý rok | 885 | 7 722 |

Pátý rok | 1 046 | 9 090“ |

„4c. Po skončení období uvedeného v odstavci 1b a v tomto odstavci a až po dobu deseti let od vstupu v platnost protokolu k této dohodě týkajícího se účasti Bulharské republiky a Rumunska jakožto smluvních stran, se na státní příslušníky nových členských států použijí ustanovení čl. 10 odst. 4 dohody.

V případě vážného narušení svého trhu práce nebo hrozby takového narušení oznámí Švýcarsko nebo některý z nových členských států, který provádí přechodná opatření, takové okolnosti smíšenému výboru, a to před skončením pětiletého přechodného období uvedeného v odstavci 2b, druhém pododstavci. V takovém případě může oznamující země na pracovníky zaměstnané na jejím území nadále uplatňovat opatření uvedená v odstavcích 1b, 2b a 3b až po dobu sedmi let od vstupu uvedeného protokolu v platnost a roční počet povolení k pobytu uvedených v odstavci 1b je následující:

Do | Počet povolení pro dobu jednoho roku nebo delší | Počet povolení pro dobu delší než čtyři měsíce a zároveň kratší než jeden rok |

Šestý rok | 1 126 | 10 457 |

Sedmý rok | 1 207 | 11 664“ |

„5b. Přechodná ustanovení odstavců 1b, 2b, 3b a 4c, zejména ustanovení odstavce 2b týkající se priority pracovníků začleněných do běžného trhu práce a kontrol mzdových a pracovních podmínek, se nepoužijí na pracovníky a osoby samostatně výdělečně činné, kteří mají v době vstupu v platnost protokolu k této dohodě týkajícího se účasti Bulharské republiky a Rumunska jakožto smluvních stran, oprávnění vykonávat na území smluvních stran ekonomickou činnost. Takové osoby zejména požívají profesní a zeměpisné mobility.

Držitelé povolení k pobytu platného pro dobu kratší než jeden rok mají nárok na jeho prodloužení; nelze proti nim uplatnit vyčerpání množstevních omezení. Držitelé povolení platného pro dobu jednoho roku nebo delší mají automaticky nárok na jeho prodloužení. Takoví pracovníci a osoby samostatně výdělečně činné proto požívají práva na volný pohyb, které je udělováno usazeným osobám na základě základních ustanovení této dohody, a zejména článku 7 této dohody, od vstupu uvedeného protokolu v platnost.“

c) V příloze I čl. 27 odst. 2 dohody se odkaz na „čl. 10 odst. 2, 2a, 4a a 4b“ nahrazuje odkazem na „čl. 10 odst. 2, 2a, 2b, 4a, 4b a 4c“.

Článek 3

Odchylně od článku 25 přílohy I dohody se použijí přechodná období podle přílohy I tohoto protokolu.

Článek 4

1. Příloha II dohody se mění podle přílohy 2 tohoto protokolu.

2. Příloha III dohody se mění rozhodnutím smíšeného výboru zřízeného článkem 14 dohody.

Článek 5

1. Přílohy 1 a 2 tohoto protokolu tvoří jeho nedílnou součást.

2. Tento protokol spolu s protokolem z roku 2004 tvoří nedílnou součást dohody.

Článek 6

1. Tento protokol bude ratifikován nebo schválen Radou Evropské unie jménem členských států a Evropského společenství a Švýcarskou konfederací v souladu s jejich vlastními postupy.

2. Rada Evropské unie a Švýcarsko si navzájem oznámí dokončení těchto postupů.

Článek 7

Tento protokol vstupuje v platnost prvním dnem prvního měsíce následujícího po dni uložení poslední listiny o schválení.

Článek 8

Tento protokol zůstává v platnosti po stejnou dobu a podle stejných ujednání jako dohoda.

Článek 9

1. Tento protokol a k němu připojená prohlášení jsou sepsány v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

2. Bulharské a rumunské znění dohody, včetně všech příloh, protokolů a závěrečného aktu mají stejnou platnost. Závazná znění dohody v nových jazycích schválí smíšený výbor zřízený článkem 14 dohody.

V … dne … … roku dva tisíce osm.

Za Radu Evropské unie

Za Švýcarskou konfederaci

PŘÍLOHA 1

Přechodná opatření týkající se nákupu půdy a objektů vedlejšího bydlení

1. Bulharská republika

Bulharská republika může po dobu pěti let od vstupu tohoto protokolu v platnost ponechat v platnosti omezení stanovená v právních předpisech platných ke dni podpisu tohoto protokolu, která se týkají nabývání a vlastnictví půdy pro objekty vedlejšího bydlení státními příslušníky Švýcarska, kteří v Bulharsku trvale nepobývají, a právnickými osobami zřízenými v souladu se švýcarskými právními předpisy.

Na státní příslušníky Švýcarska, kteří v Bulharsku legálně pobývají, se nevztahují ani ustanovení předchozího pododstavce, ani jiná pravidla a postupy než ty, které se vztahují na státní příslušníky Bulharska.

Bulharská republika může po dobu sedmi let od vstupu tohoto protokolu v platnost ponechat v platnosti omezení stanovená v právních předpisech platných ke dni podpisu tohoto protokolu, která se týkají nabývání zemědělské půdy, lesů a lesních pozemků státními příslušníky Švýcarska a právnickými osobami zřízenými v souladu se švýcarskými právními předpisy. V žádném případě nesmí být v souvislosti s nabýváním zemědělské půdy, lesů a lesních pozemků se státním příslušníkem Švýcarska zacházeno méně příznivě než ke dni podpisu tohoto protokolu nebo s většími omezeními než se státním příslušníkem třetí země.

Na samostatně hospodařící zemědělce, kteří jsou státními příslušníky Švýcarska a kteří se chtějí usadit a pobývat v Bulharské republice, se nevztahují ustanovení předchozího pododstavce ani jiné postupy než ty, které se vztahují na státní příslušníky Bulharské republiky.

Obecné přezkoumání těchto přechodných opatření se uskuteční ve třetím roce po dni vstupu tohoto protokolu v platnost. Smíšený výbor může rozhodnout o zkrácení nebo ukončení přechodného období uvedeného v prvním pododstavci.

2. Rumunsko

Rumunsko může po dobu pěti let od vstupu tohoto protokolu v platnost ponechat v platnosti omezení stanovená v právních předpisech platných ke dni podpisu tohoto protokolu, která se týkají nabývání a vlastnictví půdy pro objekty vedlejšího bydlení státními příslušníky Švýcarska, kteří v Rumunsku trvale nepobývají, a společnostmi zřízenými v souladu se švýcarskými právními předpisy, které ani nejsou usazeny ani nemají pobočku nebo zastoupení na území Rumunska.

Na státní příslušníky Švýcarska, kteří v Rumunsku legálně pobývají, se nevztahují ani ustanovení předchozího pododstavce, ani jiná pravidla a postupy než ty, které se vztahují na státní příslušníky Rumunska.

Rumunsko může po dobu sedmi let od vstupu tohoto protokolu v platnost ponechat v platnosti omezení stanovená v právních předpisech platných ke dni podpisu tohoto protokolu, která se týkají nabývání zemědělské půdy, lesů a lesních pozemků státními příslušníky Švýcarska a společnostmi zřízenými v souladu se švýcarskými právními předpisy, které nejsou v Rumunsku usazeny ani zde nejsou zapsány do rejstříku. V žádném případě nesmí být v souvislosti s nabýváním zemědělské půdy, lesů a lesních pozemků se státním příslušníkem Švýcarska zacházeno méně příznivě než ke dni podpisu tohoto protokolu nebo s většími omezeními než se státním příslušníkem třetí země.

Na samostatně hospodařící zemědělce, kteří jsou státními příslušníky Švýcarska a kteří se chtějí usadit a pobývat v Rumunsku, se nevztahují ustanovení předchozího pododstavce ani jiné postupy než ty, které se vztahují na státní příslušníky Rumunska.

Obecné přezkoumání těchto přechodných opatření se uskuteční ve třetím roce po dni vstupu tohoto protokolu v platnost. Smíšený výbor může rozhodnout o zkrácení nebo ukončení přechodného období uvedeného v prvním pododstavci.

PŘÍLOHA 2

Příloha II Dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob se mění takto:

1. Pod nadpisem „Pro účely této dohody se nařízení upravuje takto:“ v příloze II části A dohody se bod 1 mění takto:

a) v písmeni i) týkajícím se přílohy III části A se za poslední položku „Slovensko – Švýcarsko“ doplňují nové položky, které znějí:

„Bulharsko – Švýcarsko

Žádné.

Rumunsko – Švýcarsko

Žádná úmluva.“

b) v písmeni j) týkajícím se přílohy III části B se za poslední položku „Slovensko – Švýcarsko“ doplňují nové položky, které znějí:

„Bulharsko – Švýcarsko

Žádné.

Rumunsko – Švýcarsko

Žádná úmluva.“

2. Pod nadpisem „Oddíl A: Akty uvedené v“ bodu 1 „nařízení (EHS) č. 1408/71“ se za položku 304 R 631: nařízení (ES) č. 631/2004...“ vkládá nová položka, která zní:

„Oddíl 2 (Volný pohyb osob – sociální zabezpečení) nařízení Rady (ES) č. 1791/2006 ze dne 20. listopadu 2006, kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují některá nařízení a rozhodnutí v oblasti volného pohybu zboží, volného pohybu osob, práva obchodních společností, politiky hospodářské soutěže, zemědělství (včetně veterinárních a rostlinolékařských předpisů), dopravní politiky, daní, statistiky, energetiky, životního prostředí, spolupráce v oblastech spravedlnosti a vnitřních věcí, celní unie, vnějších vztahů, společné zahraniční a bezpečnostní politiky a orgánů, pokud se jeho ustanovení týkají aktů Společenství uvedených v příloze II této dohody.“

3. Pod nadpisem „Oddíl A: Akty uvedené v“ bodu 2 „nařízení (EHS) č. 574/72“ se za položku 304 R 631: nařízení (ES) č. 631/2004...“ vkládá nová položka, která zní:

„Oddíl 2 (Volný pohyb osob – sociální zabezpečení) nařízení Rady (ES) č. 1791/2006 ze dne 20. listopadu 2006, kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují některá nařízení a rozhodnutí v oblasti volného pohybu zboží, volného pohybu osob, práva obchodních společností, politiky hospodářské soutěže, zemědělství (včetně veterinárních a rostlinolékařských předpisů), dopravní politiky, daní, statistiky, energetiky, životního prostředí, spolupráce v oblastech spravedlnosti a vnitřních věcí, celní unie, vnějších vztahů, společné zahraniční a bezpečnostní politiky a orgánů, pokud se jeho ustanovení týkají aktů Společenství uvedených v příloze II této dohody.“

4. Pod nadpisem „Oddíl B: Akty, které smluvní strany berou na vědomí“ v bodech „4.18. 383 D 0117: rozhodnutí č. 117…“, „4.27. 388 D 64: rozhodnutí č. 136…“, „4.37. 393 D 825: rozhodnutí č. 150 …“ se za položku „12003 TN 02/02 A: Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, …“ a v bodě „4.77: rozhodnutí č. 192 ..." vkládá nová položka, která zní:

„Oddíl 2 (Volný pohyb osob – sociální zabezpečení) nařízení Rady (ES) č. 1791/2006 ze dne 20. listopadu 2006, kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují některá nařízení a rozhodnutí v oblasti volného pohybu zboží, volného pohybu osob, práva obchodních společností, politiky hospodářské soutěže, zemědělství (včetně veterinárních a rostlinolékařských předpisů), dopravní politiky, daní, statistiky, energetiky, životního prostředí, spolupráce v oblastech spravedlnosti a vnitřních věcí, celní unie, vnějších vztahů, společné zahraniční a bezpečnostní politiky a orgánů, pokud se jeho ustanovení týkají aktů Společenství uvedených v příloze II této dohody.“

5. Na pracovníky, kteří jsou státními příslušníky Bulharské republiky a Rumunska, se ujednání uvedená v odstavci 1 oddílu „Pojištění pro případ nezaměstnanosti“ protokolu k příloze II vztahují do konce sedmého roku po vstupu tohoto protokolu v platnost.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ

k úpravě přílohy III dohody

Smluvní strany prohlašují, že pro zajištění řádného plnění dohody bude její příloha III v co možná nejkratší době upravena, aby bylo možné začlenit mj. směrnici 2005/36/ES ve znění směrnice 2006/100/ES a nové předpisy Švýcarska.

PROHLÁŠENÍ

Švýcarska o autonomních opatřeních ode dne podpisu

Švýcarsko poskytne státním příslušníkům nových členských států prozatímní přístup na svůj trh práce na základě svých vnitrostátních právních předpisů před vstupem přechodných opatření tohoto protokolu v platnost. Pro tyto účely otevře Švýcarsko ve prospěch státních příslušníků nových členských států ode dne podpisu protokolu zvláštní kvóty pro krátkodobá a dlouhodobá pracovní povolení podle čl. 10 odst. 1 dohody. Kvóty budou tyto: 282 dlouhodobých a 1 006 krátkodobých povolení za rok. Kromě toho bude každoročně povolen pobyt kratší než čtyři měsíce 2 011 krátkodobě pracujícím osobám.

[1] Úř. věst. C […], […], s. […].

[2] Úř. věst. C […], […], s. […].

[3] Stanovisko Evropského parlamentu.

[4] NACE: Nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 ze dne 9. října 1990 o statistické klasifikaci ekonomických činností v Evropském společenství (Úř. věst. L 293, 24.10.1990, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 ze dne 29. září 2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

[5] Pracovníci mohou žádat o krátkodobá povolení k pobytu v rámci kvót uvedených v odstavci 3b i na období kratší než čtyři měsíce.

[6] Tato povolení budou udělována navíc ke kvótám uvedeným v článku 10 dohody, které jsou vyhrazeny pro pracovníky a osoby samostatně výdělečně činné, kteří jsou státními příslušníky členských států ke dni podpisu dohody (21. červen 1999) a členských států, které se staly smluvními stranami této dohody prostřednictvím protokolu z roku 2004. Tato povolení budou rovněž udělována navíc k povolením udělovaným v rámci stávajících dvoustranných dohod o výměně praktikantů mezi Švýcarskem a novými členskými státy.

Top