EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document COM:2005:351:FIN

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou o některých aspektech leteckých služeb
Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou o některých aspektech leteckých služeb

/* KOM/2005/0351 konecném znení */ /* KOM/2005/0351 konecném znení - CNS 2005/0140 */

52005PC0351(01)

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou o některých aspektech leteckých služeb /* KOM/2005/0351 konecném znení */


[pic] | KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ |

V Bruselu dne 29.7.2005

KOM(2005)351 v konečném znění

2005/0140(CNS)

Návrh

ROZHODNUTÍ RADY

o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou o některých aspektech leteckých služeb

Návrh

ROZHODNUTÍ RADY

o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou o některých aspektech leteckých služeb

( předložené Komisí)

ODŮVODNĔNÍ

Mezinárodní vztahy mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti letectví jsou obvykle upraveny dvoustrannými dohodami mezi členskými státy a třetími zeměmi o leteckých službách, jejich přílohami a jinými souvisejícími dvoustrannými či vícestrannými ujednáními.

Na základě rozsudků Soudního dvora Evropských společenství ve věcech C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 a C-476/98 má Společenství v otázce různých aspektů externího letectví výlučnou pravomoc. Soudní dvůr rovněž upřesnil právo leteckých dopravců Společenství užívat výhod práva usazování ve Společenství, včetně práva na nediskriminační přístup k trhu.

Tradičními ustanoveními o určení ve dvoustranných dohodách členských států o leteckých službách se porušují právní předpisy Společenství. Tato ustanovení umožňují třetí zemi zamítnout, zrušit nebo pozastavit povolení nebo schválení leteckého dopravce, který byl určen členským státem, není však významným dílem ve vlastnictví tohoto členského státu či jeho státních příslušníků a ani nepodléhá jejich efektivní kontrole. Tato skutečnost byla shledána jako diskriminační vůči dopravcům Společenství, kteří jsou usazeni na území některého členského státu, avšak které vlastní a kontrolují státní příslušníci jiného členského státu. To odporuje článku 43 Smlouvy, který státním příslušníkům členských států, kteří uplatnili svou svobodu usazování, zaručuje, že s nimi bude v jiném členském státě zacházeno stejným způsobem jako se státními příslušníky tohoto členského státu.

Na základě rozsudků Soudního dvora Rada v červnu 2003 pověřila Komisi, aby zahájila jednání se třetími zeměmi o nahrazení některých ustanovení stávajících dvoustranných dohod dohodou Společenství.[1]

V souladu s postupy a směrnicemi uvedenými v příloze rozhodnutí Rady, kterým se Komise pověřuje, aby zahájila jednání se třetími zeměmi o nahrazení některých ustanovení stávajících dvoustranných dohod dohodou Společenství, sjednala Komise s Bosnou a Hercegovinou dohodu, která nahrazuje některá ustanovení stávajících dvoustranných dohod mezi členskými státy a Bosnou a Hercegovinou o leteckých službách. Článek 2 dohody nahrazuje tradiční ustanovení o určení ustanoveními Společenství o určení, která všem dopravcům Společenství umožňují užívat výhod plynoucích z práva usazování. Články 4 a 5 dohody se zabývají dvěma typy ustanovení týkajících se záležitostí v pravomoci Společenství. Článek 4 se zabývá zdaněním leteckých pohonných hmot, záležitostí, která byla harmonizována směrnicí Rady 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny, zejména čl. 14 odst. 2 uvedené směrnice. Článek 5 (Tvorba cen) řeší rozpory mezi stávajícími dvoustrannými dohodami o leteckých službách a nařízením Rady č. 2409/92 o tarifech a sazbách za letecké služby, které zakazuje dopravcům ze třetích zemí, aby měli rozhodující úlohu při určování ceny leteckých služeb za dopravu uskutečňovanou výhradně ve Společenství.

Rada se žádá, aby schválila rozhodnutí o podpisu a prozatímním uplatňování a o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou o některých aspektech leteckých služeb a aby jmenovala osoby zmocněné podepsat dohodu jménem Společenství.

Návrh

ROZHODNUTÍ RADY

o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou o některých aspektech leteckých služeb

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 80 odst. 2 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise[2],

vzhledem k těmto důvodům:

1. Rada dne 5. června 2003 pověřila Komisi, aby zahájila jednání se třetími zeměmi o nahrazení některých ustanovení stávajících dvoustranných dohod dohodou Společenství.

2. Komise jménem Společenství sjednala dohodu s Bosnou a Hercegovinou o některých aspektech leteckých služeb v souladu s postupy a směrnicemi uvedenými v příloze rozhodnutí Rady, kterým se Komise pověřuje, aby zahájila jednání se třetími zeměmi o nahrazení některých ustanovení stávajících dvoustranných dohod dohodou Společenství.

3. S výhradou možného uzavření dohody k pozdějšímu datu je třeba dohodu, kterou Komise sjednala, podepsat a prozatímně uplatňovat,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

1. S výhradou následného uzavření k pozdějšímu datu je předseda Rady oprávněn jmenovat osoby zmocněné podepsat jménem Evropského společenství Dohodu mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou o některých aspektech leteckých služeb.

2. Než dohoda vstoupí v platnost, je třeba ji prozatímně uplatňovat, a to od prvního dne prvního měsíce po dni, kdy si strany vzájemně oznámí dokončení postupů potřebných tento účel. Předseda Rady je oprávněn učinit oznámení stanovené v čl. 8 odst. 2 dohody.

3. Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

V Bruselu dne

Za Radu

předseda

2005/0140(CNS)

Návrh

ROZHODNUTÍ RADY

o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou o některých aspektech leteckých služeb

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 80 odst. 2 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou a čl. 300 odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise[3],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu[4],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Rada dne 5. června 2003 pověřila Komisi, aby zahájila jednání se třetími zeměmi o nahrazení některých ustanovení stávajících dvoustranných dohod dohodou Společenství.

(2) Komise jménem Společenství sjednala dohodu s Bosnou a Hercegovinou o některých aspektech leteckých služeb v souladu s postupy a směrnicemi uvedenými v příloze rozhodnutí Rady, kterým se Komise pověřuje, aby zahájila jednání se třetími zeměmi o nahrazení některých ustanovení stávajících dvoustranných dohod dohodou Společenství.

(3) Tato dohoda byla jménem Společenství podepsána dne […] s výhradou jejího možného uzavření k pozdějšímu datu, v souladu s rozhodnutím Rady …/…/ES ze dne […][5] ,

(4) Tato dohoda by měla být schválena,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

1. Dohoda mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou o některých aspektech leteckých služeb se schvaluje jménem Společenství.

2. Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu zmocněnou učinit oznámení stanovené v čl. 8 odst.1 dohody.

V Bruselu dne

Za Radu

předseda

PŘÍLOHA

DOHODA mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinouo některých aspektech leteckých služeb

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ

na jedné straně a

BOSNA A HERCEGOVINA

na straně druhé

(dále jen „strany“)

ZAZNAMENÁVAJÍCE, že mezi několika členskými státy Evropského společenství a Bosnou a Hercegovinou byly uzavřeny dvoustranné dohody o leteckých službách, které obsahují ustanovení, jež jsou v rozporu s právem Společenství,

ZAZNAMENÁVAJÍCE, že Evropské společenství má výlučnou pravomoc ohledně řady aspektů, které mohou být obsaženy v dvoustranných dohodách o leteckých službách uzavřených mezi členskými státy Evropského společenství a třetími zeměmi,

ZAZNAMENÁVAJÍCE, že podle práva Evropského společenství mají letečtí dopravci Společenství usazení v členském státě právo na nediskriminační přístup na letecké trasy mezi členskými státy Evropského společenství a třetími zeměmi,

S OHLEDEM na dohody mezi Evropským společenstvím a některými třetími zeměmi, podle nichž mají státní příslušníci těchto třetích zemí možnost získat vlastnictví v leteckých dopravcích licencovaných v souladu s právem Evropského společenství,

UZNÁVAJÍCE, že některá ustanovení dvoustranných dohod o leteckých službách mezi členskými státy Evropského společenství a Bosnou a Hercegovinou, která jsou v rozporu s právem Evropského společenství, musí být uvedena do souladu s tímto právem, aby se vytvořil řádný právní základ pro letecké služby mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou a aby se zachovala návaznost těchto leteckých služeb,

ZAZNAMENÁVAJÍCE, že záměrem Evropského společenství v rámci těchto jednání není zvýšit celkový objem letecké dopravy mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou, ovlivnit rovnováhu mezi leteckými dopravci Společenství a leteckými dopravci Bosny a Hercegoviny, ani vyjednávat o změnách ustanovení stávajících dvoustranných dohod o leteckých službách, které se týkají provozních práv,

SE DOHODLY NA TOMTO:

Článek 1 Obecná ustanovení

1. Pro účely této dohody se „členskými státy“ rozumějí členské státy Evropského společenství.

2. Odkazy ve všech dohodách uvedených v příloze 1 na státní příslušníky členského státu, který je stranou dané dohody, musí být chápány jako odkazy na státní příslušníky členských států Evropského společenství.

3. Odkazy ve všech dohodách uvedených v příloze 1 na letecké dopravce nebo letecké dopravní společnosti členského státu, který je stranou dané dohody, musí být chápány jako odkazy na letecké dopravce nebo letecké dopravní společnosti určené daným členským státem.

Článek 2 Určení členským státem

1. Ustanovení odstavců 2 a 3 tohoto článku nahrazují v tomto pořadí odpovídající ustanovení článků uvedených v příloze 2 písm. a) a b) ohledně určení leteckého dopravce dotčeným členským státem, jeho schválení a povolení udělených Bosnou a Hercegovinou a odmítnutí, zrušení, pozastavení nebo omezení schválení nebo povolení udělených leteckému dopravci.

2. Po obdržení určení provedeného členským státem udělí Bosna a Hercegovina příslušná schválení a povolení s minimálním procedurálním zpožděním za předpokladu, že:

i. letecký dopravce je podle Smlouvy o založení Evropského společenství usazen na území členského státu, který provedl určení, a má platnou provozní licenci v souladu s právem Evropského společenství,

ii. členský stát odpovědný za vydání osvědčení provozovatele letecké dopravy (AOC) leteckému dopravci nad ním vykonává a udržuje účinnou regulační kontrolu a v určení je zřetelně označen příslušný letecký úřad a

iii. letecký dopravce je vlastněn a bude i nadále vlastněn přímo nebo prostřednictvím většinového vlastnického podílu členskými státy a/nebo státními příslušníky členských států a/nebo jinými státy uvedenými v příloze 3 a/nebo státními příslušníky těchto jiných států a je stále efektivně ovládán těmito státy a/nebo těmito státními příslušníky.

3. Bosna a Hercegovina může odmítnout, zrušit, pozastavit nebo omezit schválení nebo povolení leteckého dopravce určeného členským státem, pokud:

i. letecký dopravce není podle Smlouvy o založení Evropského společenství usazen na území členského státu, který provedl určení, a nemá platnou provozní licenci v souladu s právem Evropského společenství,

ii. členský stát odpovědný za vydání osvědčení provozovatele letecké dopravy (AOC) leteckému dopravci nad ním nevykonává a neudržuje účinnou regulační kontrolu nebo v určení není zřetelně označen příslušný letecký úřad nebo

iii. letecký dopravce není vlastněn nebo efektivně ovládán přímo nebo prostřednictvím většinového vlastnického podílu členskými státy a/nebo státními příslušníky členských států a/nebo jinými státy uvedenými v příloze 3 a/nebo státními příslušníky těchto jiných států.

Při výkonu svého práva podle tohoto odstavce nesmí Bosna a Hercegovina diskriminovat letecké dopravce Společenství z důvodu státní příslušnosti.

Článek 3 Práva v souvislosti s regulační kontrolou

1. Ustanoveními odstavce 2 tohoto článku se doplňují články uvedené v příloze 2 písm. c).

2. Pokud členský stát určil leteckého dopravce, jehož regulační kontrolu vykonává a udržuje jiný členský stát, potom práva Bosny a Hercegoviny podle bezpečnostních ustanovení dohody mezi členským státem, který určil leteckého dopravce, a Bosnou a Hercegovinou platí stejným způsobem, pokud jde o přijímání, vykonávání nebo udržování bezpečnostních standardů tímto jiným členským státem a pokud jde o schválení k provozu tohoto leteckého dopravce.

Článek 4 Zdanění leteckých pohonných hmot

1. Ustanoveními odstavce 2 tohoto článku se doplňují odpovídající ustanovení článků uvedených v příloze 2 písm. d).

2. Bez ohledu na jakákoli jiná ustanovení, která jsou s tímto v rozporu, nebrání nic, co je stanoveno v dohodách uvedených v příloze 2 písm. d), členskému státu v uložení daní, dávek, cel či různých poplatků na pohonné hmoty dodané na jeho území pro použití v letadle určeného leteckého dopravce Bosny a Hercegoviny, který poskytuje služby mezi místem na území tohoto členského státu a jiným místem na území tohoto členského státu nebo na území jiného členského státu.

Článek 5 Přepravní tarify v rámci Evropského společenství

1. Ustanoveními odstavce 2 tohoto článku se doplňují články uvedené v příloze 2 písm. e).

2. Tarify za přepravu uskutečněnou zcela v rámci Evropského společenství, které budou podle některé z dohod uvedené v příloze 1 a obsahující ustanovení uvedených v příloze 2 písm. e) účtovány leteckým dopravcem (leteckými dopravci) určeným (určenými) Bosnou a Hercegovinou, podléhají právu Evropského společenství.

Článek 6 Přílohy dohody

Přílohy této dohody jsou její nedílnou součástí.

Článek 7 Revize nebo změna

Strany mohou tuto dohodu kdykoliv po vzájemné dohodě revidovat nebo změnit.

Článek 8 Vstup v platnost a prozatímní uplatňování

1. Tato dohoda vstupuje v platnost, jakmile si strany vzájemně písemně oznámí, že byly dokončeny jejich příslušné vnitřní postupy nezbytné pro vstup dohody v platnost.

2. Bez ohledu na odstavec 1 se strany dohodly, že budou tuto dohodu prozatímně uplatňovat od prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy si strany vzájemně oznámí dokončení postupů nezbytných pro tento účel.

3. Dohody a jiná ujednání mezi členskými státy a Bosnou a Hercegovinou, které k datu podpisu této dohody ještě nevstoupily v platnost a které nejsou prozatímně uplatňovány, jsou uvedeny v příloze 1 písm. b). Všechny tyto dohody a ujednání podléhají od svého vstupu v platnost nebo prozatímního uplatňování této dohodě.

Článek 9 Ukončení platnosti

1. V případě, že dojde k ukončení platnosti některé z dohod uvedené v příloze 1, skončí současně platnost všech ustanovení této dohody, která se týkají příslušné dohody uvedené v příloze 1.

2. V případě, že dojde k ukončení platnosti všech dohod uvedených v příloze 1, skončí současně platnost této dohody.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní řádně zplnomocnění zástupci k této dohodě své podpisy.

V [….] ve dvou prvopisech dne […] v jazyce anglickém, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském, švédském a v úředních jazycích Bosny a Hercegoviny. V případě odchylek má anglické znění přednost před zněními v ostatních jazycích.

ZA EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ: ZA BOSNU A HERCEGOVINU:

PřÍLOHA 1

Seznam dohod uvedených v článku 1 této dohody

a) Dohody o leteckých službách uzavřené mezi Bosnou a Hercegovinou a členskými státy Evropského společenství, které byly k datu podpisu této dohody uzavřeny, podepsány a/nebo jsou prozatímně uplatňovány

- Dohoda mezi rakouskou spolkovou vládou a vládou Bosny a Hercegoviny o letecké dopravě, podepsaná v Sarajevu dne 21. srpna 1998 (v příloze 2 jen „dohoda Bosna a Hercegovina – Rakousko“),

naposledy pozměněná memorandem o porozumění přijatým ve Vídni dne 23. ledna 1996

- Dohoda mezi vládou Spolkové republiky Německo a vládou Republiky Bosna a Hercegovina o letecké dopravě, podepsaná v Bonnu dne 10. května 1995 (v příloze 2 jen „dohoda Bosna a Hercegovina – Německo“)

- Dohoda mezi vládou Řecké republiky a Radou ministrů Bosny a Hercegoviny o letecké dopravě, podepsaná v Aténách dne 2. prosince 2004 (v příloze 2 jen „dohoda Bosna a Hercegovina – Řecko“)

- Dohoda mezi vládou Maďarské republiky a Radou ministrů Bosny a Hercegoviny o leteckých službách, podepsaná v Budapešti dne 27. dubna 2004 (v příloze 2 jen „dohoda Bosna a Hercegovina – Maďarsko“)

- Dohoda mezi Nizozemským královstvím a Federativní lidovou republikou Jugoslávie , o pravidelných leteckých službách, podepsaná v Bělehradu dne 13. března 1957 (v příloze 2 jen „dohoda Bosna a Hercegovina – Nizozemsko“)

- Dohoda mezi vládou Polské lidové republiky a Federativní lidovou republikou Jugoslávie o letecké dopravě, podepsaná ve Varšavě dne 14. listopadu 1955 (v příloze 2 jen „dohoda Bosna a Hercegovina – Polsko“)

- Dohoda mezi Republikou Slovinsko a Republikou Bosna a Hercegovina o pravidelných leteckých službách, podepsaná v Sarajevu dne 19. ledna 1996 (v příloze 2 jen „dohoda Bosna a Hercegovina – Slovinsko“)

b) Dohody o leteckých službách a jiná ujednání parafované nebo podepsané mezi vládou Bosny a Hercegoviny a členskými státy Evropského společenství, které k datu podpisu této dohody ještě nevstoupily v platnost a nejsou prozatímně uplatňovány

- Dohoda mezi vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Radou ministrů Bosny a Hercegoviny o leteckých službách, parafovaná v Londýně dne 14. března 2003 (v příloze 2 jen „dohoda Bosna a Hercegovina – Spojené království“),

ve spojení s memorandem o porozumění uzavřeným v Londýně dne 14. března 2003 a v Sarajevu dne 21. března 2003

PřÍLOHA 2

Seznam článků dohod uvedených v příloze 1, na které se odkazuje v článcích 2 až 5 této dohody

a) Určení členským státem:

- Čl. 3 odst. 5 dohody Bosna a Hercegovina – Rakousko

- Čl. 3 odst. 4 dohody Bosna a Hercegovina – Německo

- Čl. 3 odst. 2 dohody Bosna a Hercegovina – Řecko

- Čl. 4 odst. 4 písm. a) dohody Bosna a Hercegovina – Maďarsko

- Článek 2 dohody Bosna a Hercegovina – Polsko

- Čl. 3 odst. 4 dohody Bosna a Hercegovina – Slovinsko

- Článek 4 dohody Bosna a Hercegovina – Spojené království

b) Odmítnutí, zrušení, pozastavení nebo omezení schválení nebo povolení:

- Čl. 4 odst. 1 písm. a) dohody Bosna a Hercegovina – Rakousko

- Článek 4 dohody Bosna a Hercegovina – Německo

- Čl. 4 odst. 1 písm. a) dohody Bosna a Hercegovina – Řecko

- Čl. 5 odst. 1 písm. a) bod i) dohody Bosna a Hercegovina – Maďarsko

- Čl. 3 odst. 1 dohody Bosna a Hercegovina – Nizozemsko

- Čl. 4 odst. 1 písm. a) dohody Bosna a Hercegovina – Slovinsko

- Článek 5 dohody Bosna a Hercegovina – Spojené království

c) Regulační kontrola:

- Článek 7 dohody Bosna a Hercegovina – Řecko

- Článek 16 dohody Bosna a Hercegovina – Maďarsko

- Článek 14 dohody Bosna a Hercegovina – Spojené království

d) Zdanění leteckých pohonných hmot:

- Článek 7 dohody Bosna a Hercegovina – Rakousko

- Článek 6 dohody Bosna a Hercegovina – Německo

- Článek 10 dohody Bosna a Hercegovina – Řecko

- Článek 8 dohody Bosna a Hercegovina – Maďarsko

- Článek 9 dohody Bosna a Hercegovina – Nizozemsko

- Článek 6 dohody Bosna a Hercegovina – Polsko

- Článek 6 dohody Bosna a Hercegovina – Slovinsko

- Článek 8 dohody Bosna a Hercegovina – Spojené království

e) Přepravní tarify v rámci Evropského společenství:

- Článek 11 dohody Bosna a Hercegovina – Rakousko

- Článek 10 dohody Bosna a Hercegovina – Německo

- Článek 13 dohody Bosna a Hercegovina – Řecko

- Článek 11 dohody Bosna a Hercegovina – Maďarsko

- Článek 7 dohody Bosna a Hercegovina – Nizozemsko

- Článek 7 dohody Bosna a Hercegovina – Polsko

- Článek 13 dohody Bosna a Hercegovina – Slovinsko

- Článek 7 dohody Bosna a Hercegovina – Spojené království

PřÍLOHA 3

Seznam jiných států, na které se odkazuje v článku 2 této dohody

a) Islandská republika (v rámci Dohody o Evropském hospodářském prostoru)

b) Lichtenštejnské knížectví (v rámci Dohody o Evropském hospodářském prostoru)

c) Norské království (v rámci Dohody o Evropském hospodářském prostoru)

d) Švýcarská konfederace (v rámci dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o letecké dopravě)

[1] Rozhodnutí Rady 11323/03 ze dne 5. června 2003 (vyhrazený dokument)

[2] Úř. věst. C […], […], s. […].

[3] Úř. věst. C […], […], s. […].

[4] Úř. věst. C […], […], s. […].

[5] Úř. věst. C […], […], s. […].

Top