EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document fa1cc6cf-205d-11ec-bd8e-01aa75ed71a1

Consolidated text: Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2201 ze dne 1. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241 prováděcími pravidly pro ukončení rybolovu krevety severní v reálném čase ve Skagerraku

02019R2201 — CS — 16.09.2021 — 001.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/2201

ze dne 1. října 2019,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241 prováděcími pravidly pro ukončení rybolovu krevety severní v reálném čase ve Skagerraku

(Úř. věst. L 332 23.12.2019, s. 3)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1473 ze dne 30. června 2021,

  L 325

1

15.9.2021
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/2201

ze dne 1. října 2019,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241 prováděcími pravidly pro ukončení rybolovu krevety severní v reálném čase ve SkagerrakuČlánek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla pro ukončení rybolovu v reálném čase ve Skagerraku za účelem ochrany ochranu nedospělých jedinců krevety severní (Pandalus borealis).

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a) 

„Skagerrakem“ oblast, která je na západě ohraničena linií vedoucí od majáku Hanstholm k majáku Lindesnes a na jihu linií vedoucí od majáku Skagen k majáku Tistlarna a dále k nejbližšímu bodu na švédském pobřeží;

b) 

„zátahem“ činnost mezi rozhozením a vytažením sítě;

c) 

„plánem společného nasazení“ plán uvedený v rámci stanoveného kontrolního a inspekčního programu podle článku 95 nařízení (ES) č. 1224/2009;

d) 

„nedospělými jedinci krevety severní“ jedinci krevety severní (Pandalus borealis) s délkou krunýře menší než 14,8 mm. Délka krunýře se měří paralelně se středovou osou, od zadního okraje kteréhokoli očního důlku k distálnímu okraji krunýře;

e) 

„mřížkou Nordmøre“ selektivní zařízení vložené do vlečné sítě, které sestává z nakloněné mřížky s únikovým otvorem. Zařízení umožňuje průchod krevet nebo humrů, a vylučuje tak nežádoucí vedlejší úlovky ryb tím, že je vede ven únikovým otvorem.

▼M1

Článek 3

Spouštěcí úroveň úlovku

Spouštěcí úroveň úlovku, která zahájí ukončení rybolovu v reálném čase podle tohoto nařízení, činí 20 % počtu nedospělých jedinců krevety severní v poměru k celkovému počtu krevety severní ve vzorku.

▼B

Článek 4

Inspekce

▼M1

1.  
Zdrojem informací pro sledování spouštěcích úrovní úlovku jsou inspekce na moři prováděné příslušnými kontrolními orgány na rybářských plavidlech zaměřených na rybolov krevety severní (Pandalus borealis) pomocí vlečných sítí pro lov při dně s velikostí ok nejméně 35 mm.

▼B

2.  
Pobřežní členský stát a/nebo členský stát účastnící se společné operace podle plánu společného nasazení určí oblasti a časová období, ve kterých existuje riziko dosažení spouštěcí úrovně úlovku.
3.  
Inspekce se provádějí zejména v oblastech určených v souladu s odstavcem 2, aby se změřilo, zda procentní podíl nedospělých jedinců krevety severní nedosahuje spouštěcí úrovně úlovku.
4.  
Kontrolní orgány provádějí inspekce úlovků krevety severní pomocí postupu odběru vzorků uvedeného v příloze I.
5.  
Údaje o inspekci a množství nedospělých jedinců krevety severní ve vzorku se zaznamenají do zprávy o odběru vzorků stanovené v příloze II. Formulář zprávy o odběru vzorků uvedený v příloze II se řádně vyplní ihned po vyhodnocení daného vzorku.
6.  
Je-li množství krevety severní při jednom zátahu menší než 100 kg, nepovažuje se tento zátah za odůvodňující k doporučení ukončit rybolov.

Článek 5

Oznámení spouštěcí úrovně

1.  
Pokud výsledky vzorků odebraných v souladu s čl. 4 odst. 4 z nejméně dvou zátahů uskutečněných v časovém rozmezí 96 hodin ukazují, že množství nedospělých jedinců krevety severní dosahuje spouštěcí úrovně úlovku, zpráva (zprávy) o odběru vzorků uvedená (uvedené) v čl. 4 odst. 5 se okamžitě vyplní a zašle (zašlou) kontaktnímu místu pobřežního členského státu, které zváží, zda by mělo být stanoveno ukončení rybolovu v reálném čase. Předávání zpráv o odběru vzorků může být doplněno doporučením kontrolních orgánů odpovědných za inspekce stanovit ukončení rybolovu v reálném čase.

▼M1

2.  
Pokud činí podíl nedospělých jedinců krevety severní více než 40 % počtu tohoto druhu ve vzorku podle čl. 4 odst. 4, mohou kontrolní orgány doporučit ukončení rybolovu v reálném čase na základě jednoho vzorku.

▼B

Článek 6

Ukončení rybolovu

▼M1

1.  
Na základě zpráv o odběru vzorků uvedených v čl. 4 odst. 4 může dotčený pobřežní členský stát zakázat rybolov krevety severní pomocí vlečných sítí pro lov při dně s velikostí ok nejméně 35 mm v oblasti vymezené v souladu s článkem 7 („uzavřená oblast“).

▼B

2.  
Aniž je dotčen odstavec 1, může být plavidlům s vlečnými sítěmi zaměřenými na krevetu severní, které mají velikostně selektivní mřížku Nordmøre uvedenou v příloze III, povoleno lovit krevetu severní v uzavřené oblasti. Plavidla, která chtějí tuto výjimku využít, oznámí před vstupem do uzavřené oblasti svůj záměr a použití lovného zařízení středisku pro sledování lovišť pobřežního členského státu.

▼M1

3.  
Plavidla používající velikostně selektivní mřížku Nordmøre uvedenou v příloze III podléhají zvláštnímu monitorovacímu programu, který stanoví členské státy za účelem ověření podílu nedospělých jedinců krevety severní v celkovém úlovku tohoto druhu. Výsledky těchto programů se předají Komisi nejpozději šest měsíců ode dne zahájení programu a dvanáct měsíců poté.

▼B

4.  
Pokud inspekce plavidla, které používá velikostně selektivní mřížku Nordmøre uvedenou v příloze III v uzavřené oblasti, zjistí úlovek nedospělých jedinců krevety severní, který dosahuje spouštěcí úrovně úlovku, musí toto plavidlo na zbývající část období uzavřenou oblast opustit.
5.  
Plavidlo se však může do uzavřené oblasti vrátit po úpravě lovného zařízení a zůstat v ní, pokud získá povolení příslušných kontrolních orgánů. V takovém případě je další zátah plavidla podroben inspekci kontrolních orgánů, aby bylo zajištěno, že úlovek nedospělých jedinců krevety severní nedosahuje spouštěcí úrovně úlovku.

Článek 7

Zeměpisný rozsah uzavřené oblasti

Zeměpisné hranice uzavřené oblasti se stanoví na základě těchto kritérií:

a) 

vymezení oblasti vezme v úvahu zejména trajektorie zátahů, které vedly k rozhodnutí o uzavření, batymetrické křivky, složení úlovků a rybolovnou činnost;

b) 

uzavřená oblast nesmí přesáhnout 50 čtverečních námořních mil.

Článek 8

Trvání uzavření rybolovu v reálném čase

1.  
Ukončení rybolovu v reálném čase vstoupí v platnost v den rozhodnutí v 24:00 hod. koordinovaného světového času (UTC). Přijetí rozhodnutí by mělo být načasováno tak, aby byl zajištěn dostatek času na informování plavidel působících v blízkosti oblasti v souladu s článkem 7.
2.  
Oblast je uzavřena na 14 dní a poté uzavření automaticky přestává platit o půlnoci koordinovaného světového času (UTC).

Článek 9

Sousední pobřežní státy

1.  
Pobřežní členské státy mohou usilovat o spolupráci se sousedními pobřežními státy s cílem zahájit ukončení rybolovu v reálném čase na základě výsledků ze vzorku pocházejícího z obou stran hranice.
2.  
Pokud oblast, která má být uzavřena, přesahuje území a vody pod svrchovaností nebo jurisdikcí dvou nebo více pobřežních členských států, pobřežní členský stát neprodleně informuje sousední pobřežní členský stát a třetí země o zjištěních a rozhodnutí uzavřít příslušnou oblast. Sousední pobřežní stát pak může zvážit ukončení rybolovu ve svých vodách.
3.  
Pobřežní členský stát může vyzvat sousední pobřežní státy, aby jeho jménem odebraly vzorky ve vodách spadajících pod jejich svrchovanost nebo do jejich jurisdikce.

Článek 10

Informace

1.  

Po vydání rozhodnutí o ukončení rybolovu v reálném čase v souladu s článkem 6 pobřežní členský stát neprodleně:

a) 

zveřejní na své webové stránce oznámení o ukončení rybolovu v reálném čase včetně mapy, souřadnic a podkladové zprávy (podkladových zpráv) o odběru vzorků;

b) 

informuje v rámci možností plavidla v blízkosti dané uzavřené oblasti; a

c) 

prostřednictvím elektronického oznámení e-mailem informuje ředitelství pro rybolov v Norsku, Komisi a střediska pro sledování lovišť v příslušných členských státech a třetích zemích, jejichž rybářská plavidla jsou oprávněna provozovat činnost v dotčené oblasti. Oznámení obsahuje informace o datu a čase, kdy ukončení rybolovu vstoupí v platnost, souřadnice vymezující uzavírku a příslušnou webovou adresu, kde se nacházejí doplňující informace.

2.  
Členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem zajistit, aby jejich střediska pro sledování lovišť informovala plavidla plující pod jejich vlajkou, že se na ně ukončení rybolovu v reálném čase vztahuje.
3.  
Dotčený pobřežní členský stát poskytne na žádost Komisi podrobné zprávy o odběru vzorků a odůvodnění rozhodnutí o ukončení rybolovu v reálném čase přijatého v souladu s článkem 7.

Článek 11

Vlečné sítě pro lov při dně s mřížkami Nordmøre

1.  

Aniž je dotčen článek 7 nařízení (EU) č. 724/2010, jsou ze zákazu rybolovu vyňata, na základě splnění podmínek stanovených v tomto ustanovení, plavidla s vlečnými sítěmi pro lov při dně využívající následující lovná zařízení:

— 
vlečné sítě pro lov při dně s velikostí ok nejméně 32 mm zaměřené na krevetu severní (Pandalus borealis), které jsou vybaveny třídicí mřížkou Nordmøre s maximální roztečí 19 mm, bez zařízení pro zadržování ryb,
— 
vlečné sítě pro lov při dně s velikostí ok větší než 70 mm zaměřené na humra severského (Nephrops norvegicus), které jsou vybaveny mřížkou Nordmøre s maximální roztečí 35 mm, bez zařízení pro zadržování ryb.

▼M1

2.  
Členské státy vlajky plavidel, která používají lovná zařízení uvedená v odstavci 1, zavedou zvláštní monitorovací program, aby ověřily, že úlovky nedosahují spouštěcí úrovně. Pokud úlovky dosáhnou spouštěcí úrovně, tato plavidla musí na zbývající část období uzavřenou oblast opustit. Výsledky těchto programů se předají Komisi nejpozději šest měsíců ode dne zahájení programu a následně každých dvanáct měsíců. Pokud výsledky těchto programů ukazují, že úlovky překračují spouštěcí úrovně, pak tato lovná zařízení nadále nejsou ze zákazu vyňata.

▼B

Článek 12

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

Metodika odběru vzorků

Vzorky se odebírají a měří v souladu s těmito ustanoveními:

1. Pokud je to možné, měly by se vzorky odebírat a měřit v úzké spolupráci s velitelem rybářského plavidla a jeho posádkou. Velitel rybářského plavidla a jeho posádka by měli být vybídnuti k účasti na celém postupu. Měli by být rovněž vyzváni ke sdělení veškerých informací, které by mohly být důležité pro vymezení uzavřené oblasti.

2. Celkový úlovek při zátahu se použije jako základ pro odhad složení úlovku.

3. Vzorek se odebírá podle tohoto postupu:

▼M1

a) 

Vzorek se odebírá takovým způsobem, který zohledňuje složení úlovku krevety severní při zátahu. Aby toho bylo dosaženo, musí při odběru vzorku pomáhat velitel plavidla nebo osoba, kterou určí;

b) 

Minimální velikost vzorku je 1 kg nebo 2 litry krevety severní.

4. Množství nedospělých jedinců krevety severní se vypočítá jako procentní podíl celkového počtu krevety severní ve vzorku.

▼B

5. Formulář zprávy o odběru vzorků uvedený v příloze II musí být řádně vyplněn ihned po vyhodnocení daného vzorku.

▼M1
Příloha IIUKONČENÍ RYBOLOVU V REÁLNÉM ČASE – ZPRÁVA O ODBĚRU VZORKŮ PRO POBŘEŽNÍ STÁT

Kreveta severní ve vztahu k nedospělým jedincům krevety severní ().

Údaje o inspekci/pozorování

Inspekční platforma

Jméno inspektora/pozorovatele

Jméno inspektora/pozorovatele

Datum a čas (2) inspekce/pozorování

Místo (3) inspekce/pozorování

 

 

 

 

 

Údaje o rybářském plavidle

Název

Volací značka

Registrační číslo

Stát vlajky

Druh lovného zařízení

Jednoduché/dvojité

Velikost ok v mm

 

 

 

 

 

 

Selektivní opatření

Mřížka (pro třídění krevet)

Mřížka, mm

Ostatní

 

Sběrný vak

Velikost ok ve sběrném vaku

 

 

 

 

 

 

Údaje o rybolovné operaci

Začátek

Datum a čas (2)

Poloha (3)

 

 

 

 

 

 

Konec

Datum a čas (2)

Poloha (3)

Trvání rybolovné operace (4)

 

 

 

 

 

Údaje o úlovku

Odhadovaný celkový úlovek při zátahu (kg)

 

Odhadovaný úlovek krevety severní při zátahu (kg)

 

Velikost vzorku krevety severní (kg/litr)

 

Celkový počet jedinců krevety severní ve vzorku

 

Celkový počet nedospělých jedinců krevety severní ve vzorku

 

% nedospělých jedinců krevety severní (počet nedospělých jedinců krevety severní/celkový počet)

 

Poznámky a doplňující informace

Doplňující informace z jiných zdrojů, např. získané od velitele plavidla.

Inspektor Podpis

Není požadováno, pokud je vyplňováno elektronicky a předáno pobřežnímu státu elektronickou poštou.

(1)   

Termín „nedospělí jedinci krevety severní“ definovaný v tomto nařízení odpovídá termínům „kreveta pod spouštěcí úrovní“, „kreveta pod spouštěcí velikostí“ a „kreveta pod spouštěcí velikostí při ukončení rybolovu v reálném čase“, jak jsou definovány v dohodnutém zápisu z konzultací mezi Evropskou unií a Norskem ze dne 6. září 2018.

(2)   

dd/mm/rr hh mm (místní čas 24 hodin).

(3)   

Např. 56°24′ s. š., 01°30′ v. d.

(4)   

hh mm.

▼B
Příloha III

▼M1

SELEKTIVNÍ MŘÍŽKA V RYBOLOVU KREVETY SEVERNÍ, KTERÁ MÁ BÝT POVOLENA V UZAVŘENÉ OBLASTI

▼B

Vlečná síť pro lov při dně s velikostí ok v nástavci a kapse zatahovací sítě nejméně 35 mm, vybavená třídicí mřížkou s maximální roztečí 19 mm v horní části mřížky a minimální roztečí 9,5 mm ve spodní části mřížky. Za spodní částí mřížky je nezablokovaný otvor výstupu k mořskému dnu. Velikost ok nejméně 35 mm platí za touto třídicí mřížkou.

Top