EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document f52db971-177d-11ef-a251-01aa75ed71a1

Consolidated text: Rozhodnutí Rady 2014/486/SZBP ze dne 22. července 2014 o poradní misi Evropské unie pro reformu sektoru civilní bezpečnosti na Ukrajině (EUAM Ukraine)

02014D0486 — CS — 29.04.2024 — 011.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

ROZHODNUTÍ RADY 2014/486/SZBP

ze dne 22. července 2014

o poradní misi Evropské unie pro reformu sektoru civilní bezpečnosti na Ukrajině (EUAM Ukraine)

(Úř. věst. L 217 23.7.2014, s. 42)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

 M1

ROZHODNUTÍ RADY 2014/800/SZBP ze dne 17. listopadu 2014,

  L 331

24

18.11.2014

 M2

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2015/2249 ze dne 3. prosince 2015,

  L 318

38

4.12.2015

 M3

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2016/712 ze dne 12. května 2016,

  L 125

11

13.5.2016

►M4

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2016/2083 ze dne 28. listopadu 2016,

  L 321

55

29.11.2016

►M5

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/2161 ze dne 20. listopadu 2017,

  L 304

48

21.11.2017

►M6

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/2371 ze dne 18. prosince 2017,

  L 337

34

19.12.2017

►M7

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2019/761 ze dne 13. května 2019,

  L 125

16

14.5.2019

►M8

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2021/813 ze dne 20. května 2021,

  L 180

149

21.5.2021

►M9

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2022/452 ze dne 18. března 2022,

  L 92

3

21.3.2022

►M10

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2022/638 ze dne 13. dubna 2022,

  L 117

38

19.4.2022

►M11

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2024/1237  ze dne 29. dubna 2024,

  L 1237

1

30.4.2024
▼B

ROZHODNUTÍ RADY 2014/486/SZBP

ze dne 22. července 2014

o poradní misi Evropské unie pro reformu sektoru civilní bezpečnosti na Ukrajině (EUAM Ukraine)Článek 1

Mise

Unie provádí poradní misi pro reformu sektoru civilní bezpečnosti na Ukrajině (EUAM Ukraine) s cílem být Ukrajině nápomocna v oblasti reformy sektoru civilní bezpečnosti, včetně policie a právního státu.

Článek 2

Mandát

1.  

Na podporu závazků Ukrajiny k provedení reformy bezpečnostního sektoru poskytuje civilní mise SBOP bez výkonných pravomocí příslušným ukrajinským orgánům odborné vedení a poradenství při vypracovávání obnovených bezpečnostních strategií a při následném vyvíjení relevantního komplexního a soudržného reformního úsilí, a to s cílem:

— 
vytvořit koncepční rámec pro plánování a provádění reforem, v jejichž důsledku budou udržitelné bezpečnostní služby zajišťovat právní stát, a to způsobem přispívajícím ke zvýšení jejich legitimity a k posílené důvěře veřejnosti, při plném dodržování lidských práv a v souladu s procesem ústavní reformy;
— 
reorganizovat a restrukturalizovat bezpečnostní služby způsobem, jenž umožní opětovně nad nimi získat kontrolu a převzít za ně odpovědnost.

V zájmu dosažení těchto cílů bude mise EUAM Ukraine působit v souladu s parametry stanovenými v koncepci řešení krize, kterou Rada schválila dne 23. června 2014, a s dokumenty týkajícími se operačního plánování.

2.  
V rámci svého počátečního mandátu mise pomáhá s plánováním komplexní reformy sektoru civilní bezpečnosti, přičemž podporuje rychlou přípravu a provádění reformních opatření.

▼M10

Článek 2a

Podpora ukrajinských orgánů s cílem usnadnit vyšetřování a stíhání mezinárodních zločinů

1.  
Mise EUAM Ukraine poskytuje podporu ukrajinským orgánům, zejména úřadu generálního prokurátora, regionálním prokuraturám a donucovacím orgánům, s cílem usnadnit vyšetřování a stíhání mezinárodních zločinů spáchaných v souvislosti s nevyprovokovanou a neodůvodněnou vojenskou agresí Ruska vůči Ukrajině.
2.  

Pro provádění tohoto úkolu:

a) 

mise EUAM Ukraine poskytuje ukrajinským orgánům zejména strategické poradenství týkající se vyšetřování a stíhání mezinárodních zločinů, nezbytných změn ukrajinských právních předpisů a související komunikační strategie. Poskytuje rovněž odbornou přípravu v ostatních souvisejících záležitostech. Může poskytovat ukrajinským orgánům prostředky nebo vybavení s cílem usnadnit vyšetřování a stíhání mezinárodních zločinů;

b) 

mise EUAM Ukraine zajišťuje úzkou koordinaci s Mezinárodním trestním soudem a Agenturou Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (dále jen „Eurojust“), jakož i s členskými státy poskytujícími přímou podporu vyšetřování a stíhání mezinárodních zločinů na Ukrajině. V případě potřeby koordinuje součinnost s dalšími relevantními aktéry;

c) 

složky mise EUAM Ukraine mohou dočasně vykonávat svou činnost z území Moldavské republiky a z území členských států, pročež mohou být mezi misí EUAM Ukraine a Moldavskou republikou nebo dotčenými členskými státy uzavřena náležitá ujednání.

▼M10

Článek 2b

▼M9

Dočasné úkoly

1.  
Ode dne 18. března 2022 do dne, kdy Politický a bezpečnostní výbor rozhodne jinak, má mise EUAM Ukraine dočasný doplňkový úkol spočívající v poskytování poradenství ukrajinským orgánům, zejména ukrajinské pohraniční stráži, celní správě a místním policejním silám, s cílem usnadňovat tok uprchlíků z Ukrajiny do Polska, Rumunska a na Slovensko a tok humanitární pomoci na Ukrajinu.
2.  

Za účelem poskytování poradentství ukrajinským orgánům mise EUAM Ukraine také:

— 
sestavuje situační přehled pohraničního styku mezi Ukrajinou a Unií a usnadňuje výměnu příslušných informací o něm mezi Ukrajinou, členskými státy a orgány a agenturami Unie, zejména Evropskou agenturu pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex);
— 
identifikuje možnosti zlepšení a poskytuje ukrajinským orgánům strategické poradenství, pokud jde o usnadnění překračování ukrajinských hranic s Unií pro uprchlíky a humanitární pomoc;
— 
poskytuje ukrajinským orgánům pomoc, podporu, monitorování, odborné vedení a poradenství, pokud jde o řízení pohraničního styku na hraničních přechodech.
3.  
Za účelem provádění dočasných doplňujících úkolů na podporu Ukrajiny stanovených v tomto článku mohou být složky mise EUAM Ukraine dočasně umístěny v Polsku, Rumunsku nebo Slovensku a vykonávat činnost v terénu na ukrajinské straně hraničních přechodů. Za tímto účelem mohou být mezi misí EUAM Ukraine a těmito členskými státy uzavřena náležitá ujednání.

▼B

Článek 3

Linie vedení a struktura

1.  
Mise EUAM Ukraine má jednotnou linii vedení pro operace pro řešení krizí.
2.  
Velitelství mise EUAM Ukraine se nachází v Kyjevě.
3.  
Struktura mise EUAM Ukraine je tvořena v souladu s jejími plánovacími dokumenty.

Článek 4

Plánování a zahájení mise EUAM Ukraine

1.  
Mise je zahájena rozhodnutím Rady ke dni stanovenému na doporučení civilního velitele mise EUAM Ukraine, jakmile tato mise dosáhne počáteční operační schopnosti.
2.  
Předsunutá jednotka mise EUAM Ukraine má za úkol připravit rozmístění mise z hlediska logistiky, infrastruktury a bezpečnosti a poskytnout údaje nezbytné pro vypracování dokumentů týkajících se operačního plánování a druhého finančního výkazu.

Článek 5

Civilní velitel operace

1.  
Civilním velitelem operace pro misi EUAM Ukraine je ředitel útvaru schopnosti civilního plánování a provádění (CPCC) mise EUAM Ukraine. CPCC je civilnímu veliteli operace k dispozici za účelem plánování a provádění mise EUAM Ukraine.
2.  
Civilní velitel operace vykonává velení a řízení mise EUAM Ukraine pod politickou kontrolou a strategickým řízením Politického a bezpečnostního výboru a pod celkovým vedením vysokého představitele.
3.  
Civilní velitel operace zajišťuje s ohledem na vedení operací řádné a účinné provádění rozhodnutí Rady i rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru, včetně vydávání případných pokynů vedoucímu mise a poskytování poradenství a technické podpory vedoucímu mise.
4.  
Civilní velitel operace podává prostřednictvím vysokého představitele zprávy Radě.
5.  
Veškerý vyslaný personál zůstává zcela pod velením vnitrostátních orgánů příslušného vysílajícího státu v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo dotčeného orgánu Unie či Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ). Tyto orgány převedou operační řízení svého personálu na civilního velitele operace.
6.  
Civilní velitel operace nese celkovou odpovědnost za zajištění řádného výkonu činností Unie.

Článek 6

Vedoucí mise

1.  
Vedoucí mise nese odpovědnost za misi EUAM Ukraine a vykonává její velení a řízení v místě působení. Vedoucí mise je přímo odpovědný civilnímu veliteli operace a jedná v souladu s jeho pokyny.
2.  
Vedoucí mise zastupuje misi EUAM Ukraine v oblasti její působnosti. Vedoucí mise může v rámci své celkové odpovědnosti pověřit členy personálu mise EUAM Ukraine řídícími úkoly v personálních a finančních záležitostech.
3.  
Vedoucí mise nese administrativní a ligistickou odpovědnost za misi EUAM Ukraine, včetně odpovědnosti za majetek, zdroje a informace, které má mise k dispozici.
4.  
Vedoucí mise odpovídá za kázeňský dohled nad personálem. Kázeňská opatření vůči vyslanému personálu jsou v pravomoci příslušného vnitrostátního orgánu v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo dotčeného orgánu Unie či ESVČ.

Článek 7

Politická kontrola a strategické řízení

1.  
Politický a bezpečnostní výbor vykonává na odpovědnost Rady a vysokého představitele politickou kontrolu a strategické řízení mise EUAM Ukraine. Rada za tímto účelem zmocňuje Politický a bezpečnostní výbor k přijímání příslušných rozhodnutí v souladu s čl. 38 třetím pododstavcem Smlouvy o Evropské unii. Toto zmocnění zahrnuje zejména pravomoc jmenovat na návrh vysokého představitele vedoucího mise a pozměňovat koncepci operací (CONOPS) a operačním plán (OPLAN). Rozhodovací pravomoc, pokud jde o cíle a ukončení mise EUAM Ukraine, si ponechává Rada.
2.  
Politický a bezpečnostní výbor pravidelně podává zprávy Radě.
3.  
Politický a bezpečnostní výbor dostává pravidelně a podle potřeby zprávy od civilního velitele operace a vedoucího mise týkající se otázek spadajících do příslušných oblastí jejich působnosti.

Článek 8

Personál

1.  
Misi EUAM Ukraine tvoří zejména personál vyslaný členskými státy, orgány Unie nebo ESVČ. Každý členský stát, každý orgán Unie nebo ESVČ nesou náklady na personál, který vyslaly, včetně cestovních výdajů na cestu do místa určení a zpět, platů, nákladů na zdravotní péči a příspěvků jiných než použitelné denní dávky.
2.  
Každý členský stát, každý orgán Unie a ESVČ odpovídají za řešení veškerých stížností člena personálu ohledně vyslání nebo stížností, které se jimi vyslaného člena personálu týkají, a zahajují veškerá řízení proti uvedené osobě.
3.  
Mise EUAM Ukraine může také přijímat na smluvním základě mezinárodní a místní personál, pokud požadované funkce nemohou být zajištěny personálem vyslaným členskými státy. Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech, kdy nejsou k dispozici vhodní uchazeči z členských států, mohou být na smluvním základě případně přijímáni státní příslušníci zúčastněných třetích států.
4.  
Pracovní podmínky a práva a povinnosti mezinárodního a místního personálu jsou stanoveny ve smlouvách uzavřených mezi misí EUAM Ukraine a dotyčnými členy personálu.

Článek 9

Postavení mise EUAM Ukraine a jejího personálu

Postavení mise EUAM Ukraine a jejího personálu, včetně případných výsad, imunit a dalších záruk nezbytných pro uskutečnění a řádný průběh mise EUAM Ukraine, se upraví v dohodě, která bude uzavřena podle článku 37 Smlouvy o Evropské unii a postupem podle článku 218 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Článek 10

Účast třetích států

1.  
Aniž je dotčena rozhodovací samostatnost Unie a její jednotný institucionální rámec, mohou být třetí státy vyzvány, aby přispěly k misi EUAM Ukraine tím, že ponesou náklady na vyslání svého personálu, včetně platů, pojištění proti všem rizikům, denních dávek a cestovních výdajů na cestu na Ukrajinu a zpět, a že odpovídajícím způsobem přispějí na provozní náklady mise EUAM Ukraine.
2.  
Třetí státy přispívající na misi EUAM Ukraine mají ve vztahu k běžnému řízení této mise stejná práva a povinnosti jako členské státy.
3.  
Rada zmocňuje Politický a bezpečnostní výbor k přijímání příslušných rozhodnutí ve věci přijímání navrhovaných příspěvků a ke zřízení výboru přispěvatelů.
4.  
Podrobnosti týkající se účasti třetích států jsou upraveny v dohodách uzavřených v souladu s článkem 37 Smlouvy o Evropské unii. Jestliže Unie a třetí stát uzavřely dohodu, kterou se vytváří rámec pro účast tohoto třetího státu na operacích Unie pro řešení krizí, použijí se v souvislosti s misí EUAM Ukraine ustanovení takové dohody.

Článek 11

Bezpečnost

1.  
Civilní velitel operace řídí plánování prováděné vedoucím mise v oblasti bezpečnostních opatření a zajišťuje jejich řádné a účinné provádění misí EUAM Ukraine v souladu s článkem 5.
2.  
Vedoucí mise odpovídá za bezpečnost mise EUAM Ukraine a za zajištění plnění minimálních bezpečnostních požadavků kladených na tuto misi v souladu s politikou Unie v oblasti bezpečnosti personálu nasazeného mimo Unii při provádění operací podle hlavy V Smlouvy o Evropské unii.
3.  
Vedoucímu mise je nápomocen důstojník pro bezpečnost mise, který podává zprávy vedoucímu mise a rovněž udržuje úzké služební vztahy s ESVČ.
4.  
Personál mise EUAM Ukraine se účastní povinného bezpečnostního školení odpovídajícího míře rizika v oblasti nasazení. Dostane se mu také pravidelného udržovacího výcviku v místě působení organizovaného důstojníkem pro bezpečnost mise.
5.  
Vedoucí mise zajistí ochranu utajovaných informací Evropské unie v souladu s rozhodnutím Rady 2013/488/EU ( 1 ).

Článek 12

Pohotovostní složka

Pro misi EUAM Ukraine se uvádí v činnost pohotovostní složka.

Článek 13

Právní ustanovení

Mise EUAM Ukraine je způsobilá k zadávání zakázek na služby a dodávky, uzavírání smluv a správních ujednání, zaměstnávání personálu, disponování s bankovními účty, nabývání a zcizování majetku, vyrovnávání svých závazků a k vystupování před soudem v rozsahu nezbytném k provádění tohoto rozhodnutí.

Článek 14

Finanční ustanovení

▼M5

1.  
Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů souvisejících s misí EUAM Ukraine do dne 30. listopadu 2014 činí 2 680 000 EUR.

Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů souvisejících s misí EUAM Ukraine na období od 1. prosince 2014 do 30. listopadu 2015 činí 13 100 000 EUR.

Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů souvisejících s misí EUAM Ukraine na období od 1. prosince 2015 do 30. listopadu 2016 činí 17 670 000 EUR.

Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů souvisejících s misí EUAM Ukraine na období od 1. prosince 2016 do 30. listopadu 2017 činí 20 800 000 EUR.

▼M6

Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů souvisejících s misí EUAM Ukraine na období od 1. prosince 2017 do 31. května 2019 činí 33 843 302,49 EUR.

▼M7

Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů souvisejících s misí EUAM Ukraine na období od 1. června 2019 do 31. května 2021 činí 54 138 700 EUR.

▼M11

Finanční referenční částka určená na pokrytí výdajů souvisejících s misí EUAM Ukraine na období od 1. června 2021 do 31. května 2024 činí 90 116 266  EUR.

▼B

2.  
Veškeré výdaje se spravují podle postupů a pravidel použitelných pro souhrnný rozpočet Unie. Fyzickým a právnickým osobám je umožněno se bez omezení účastnit zadávání veřejných zakázek ze strany mise EUAM Ukraine. Na zboží zakoupené misí EUAM Ukraine se navíc nevztahují žádná pravidla původu. S výhradou schválení Komisí může mise uzavírat technická ujednání s členskými státy, hostitelskou zemí, zúčastněnými třetími státy a dalšími mezinárodními aktéry ohledně poskytování vybavení, služeb a prostor pro misi EUAM Ukraine.
3.  
Mise EUAM Ukraine odpovídá za plnění svého rozpočtu. Za tímto účelem podepíše smlouvu s Komisí.
4.  
Aniž jsou dotčena ustanovení o postavení mise EUAM Ukraine a jejího personálu, odpovídá mise EUAM Ukraine za veškeré nároky a závazky vyplývající z provádění mandátu, s výjimkou nároků souvisejících s vážným porušením povinností ze strany vedoucího mise, za něž nese odpovědnost vedoucí mise.
5.  
Prováděním finančních ustanovení není dotčena linie velení stanovená v článcích 4, 5 a 6 a operační požadavky mise EUAM Ukraine, včetně slučitelnosti vybavení a interoperability jejích týmů.
6.  
Výdaje jsou způsobilé ode dne podpisu smlouvy uvedené v odstavci 3.

Článek 15

Projektová skupina

1.  
Mise EUAM Ukraine zahrnuje projektovou skupinu pro určování a provádění projektů. Mise EUAM Ukraine podle potřeby usnadňuje realizaci projektů prováděných členskými státy a třetími státy na vlastní odpovědnost v oblastech souvisejících s misí EUAM Ukraine a na podporu jejích cílů a poskytuje k nim poradenství.
2.  

S výhradou odstavce 3 je mise EUAM Ukraine oprávněna použít k provádění projektů, které jsou považovány za projekty doplňující soudržným způsobem ostatní akce této mise, finanční příspěvky členských států nebo třetích států, a to v těchto případech:

— 
projekt je uveden ve finančním výkazu týkajícím se tohoto rozhodnutí; nebo
— 
projekt je v průběhu mise začleněn prostřednictvím změny uvedeného finančního výkazu na žádost vedoucího mise.

Mise EUAM Ukraine uzavře s uvedenými státy ujednání obsahující zejména konkrétní postupy při reakci na případnou stížnost třetí strany ohledně škod vzniklých jednáním nebo opomenutím této mise při využívání finančních prostředků, které mu tyto státy poskytly. Přispívající státy nemohou v žádném případě činit Unii nebo vysokého představitele odpovědnými za jednání nebo opomenutí mise EUAM Ukraine při využívání finančních prostředků poskytnutých těmito státy.

3.  
Přijetí finančního příspěvku pro projektovou skupinu od třetích států schvaluje Politický a bezpečnostní výbor.

Článek 16

Soulad reakce a koordinace ze strany Unie

1.  
Vysoký představitel zajistí, aby provádění tohoto rozhodnutí bylo v souladu s vnější činností Unie jako celku.
2.  
Aniž je dotčena linie velení, jedná vedoucí mise v zájmu zajištění souladu činnosti Unie na Ukrajině v úzké koordinaci s delegací Unie na Ukrajině. Vedoucí delegace v Kyjevě poskytuje při zachování linie velení vedoucímu mise EUAM Ukraine politická doporučení týkající se místní situace. Vedoucí mise EUAM Ukraine a vedoucí delegace v Kyjevě vedou v případě potřeby konzultace.
3.  
Mise EUAM Ukraine a mise Evropské unie pro pomoc na hranicích v Moldavské republice a na Ukrajině (EUBAM Moldova/Ukraine) vzájemně spolupracují.
4.  
Dále je usilováno o systematickou spolupráci, koordinaci a doplňkovost s činnostmi dalších příslušných mezinárodních partnerů, a to zejména s OBSE, aby byla zajištěna účinná činnost.

Článek 17

Poskytování informací

1.  
Vysoký představitel je v souladu s rozhodnutím 2013/488/EU oprávněn v nezbytných případech a v souladu s potřebami mise EUAM Ukraine poskytovat třetím státům přidruženým k tomuto rozhodnutí, utajované informace Evropské unie vytvořené pro účely této mise až do stupně utajení „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“.

▼M4

1a.  
Vedoucí mise je oprávněn poskytovat Evropské agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) utajované informace EU a dokumenty vytvořené pro účely mise EUAM Ukraine až do stupně utajení určeného Radou v souladu s rozhodnutím 2013/488/EU. Pro tyto účely budou připravena ujednání mezi vedoucím mise a agenturou Frontex.

▼B

2.  
V případě zvláštní a neodkladné operační potřeby je vysoký představitel v souladu s rozhodnutím 2013/488/EU též oprávněn poskytovat hostitelskému státu veškeré utajované informace Evropské unie vytvořené pro účely mise EUAM Ukraine až do stupně utajení „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“. Za tímto účelem budou vypracována ujednání mezi vysokým představitelem a příslušnými orgány hostitelského státu.
3.  
Vysoký představitel je oprávněn poskytovat třetím státům přidruženým k tomuto rozhodnutí neutajované dokumenty Evropské unie o jednáních Rady týkajících se mise EUAM Ukraine, na které se vztahuje služební tajemství podle čl. 6 odst. 1 jednacího řádu Rady ( 2 ).
4.  
Vysoký představitel může v souladu s oddílem VII přílohy VI rozhodnutí 2013/488/EU přenést tato zmocnění, jakož i pravomoc uzavírat ujednání uvedená v odstavci 2 na úředníky ESVČ, civilního velitele operace nebo velitele mise.

▼M8

Článek 18

Strategický přezkum

Po 31. květnu 2023 bude provedeno strategické posouzení mise EUAM Ukraine zaměřené na vývoj politického rozměru.

▼B

Článek 19

Vstup v platnost a doba platnosti

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

▼M8

Použije se do dne 31. května 2024.( 1 ) Rozhodnutí Rady 2013/488/EU ze dne 23. září 2013 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU (Úř. věst. L 274, 15.10.2013, s. 1).

( 2 ) Rozhodnutí Rady 2009/937/EU ze dne 1. prosince 2009, kterým se přijímá její jednací řád (Úř. věst. L 325, 11.12.2009, s. 35).

Top