EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document f2e0a758-6d59-11ee-9220-01aa75ed71a1

Consolidated text: Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/710 ze dne 29. dubna 2021 o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie pro mírový proces na Blízkém východě

02021D0710 — CS — 25.09.2023 — 002.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2021/710

ze dne 29. dubna 2021

o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie pro mírový proces na Blízkém východě

(Úř. věst. L 147 30.4.2021, s. 12)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2023/258 ze dne 6. února 2023

  L 35

21

7.2.2023

►M2

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2023/2065 ze dne 25. září 2023,

  L 238

140

27.9.2023
▼B

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2021/710

ze dne 29. dubna 2021

o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie pro mírový proces na Blízkém východě▼M1

Článek 1

Zvláštní zástupce Evropské unie

Mandát pana Svena KOOPMANSE jako zvláštního zástupce Evropské unie (dále jen „zvláštní zástupce EU“) pro mírový proces na Blízkém východě se prodlužuje do 28. února 2025. Rada může na základě posouzení Politickým a bezpečnostním výborem a na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“) rozhodnout o dřívějším ukončení mandátu zvláštního zástupce EU.

▼B

Článek 2

Cíle politiky

Mandát zvláštního zástupce EU vychází z následující politiky týkající se mírového procesu na Blízkém východě:

a) 

obecným cílem je spravedlivý, trvalý a všeobecný mír, jehož by mělo být dosaženo na základě dvoustátního řešení, kdy budou Izrael a demokratický, celistvý, životaschopný, mírový a svrchovaný palestinský stát existovat bok po boku v bezpečných a uznávaných hranicích a těšit se normálním vztahům se svými sousedy v souladu s příslušnými rezolucemi Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č. 242 (1967) a č. 338 (1973) a s přihlédnutím k dalším příslušným rezolucím Rady bezpečnosti OSN, včetně rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2334 (2016), v souladu s madridskými zásadami včetně zásady „území za mír“, cestovní mapou, předchozími dohodami zúčastněných stran, arabskou mírovou iniciativou a doporučeními Kvartetu pro Blízký východ (dále jen „Kvartet“) ze dne 1. července 2016. Vzhledem k jednotlivým aspektům izraelsko-arabských vztahů má pro všeobecný mír zásadní význam regionální rozměr.

b) 

při dosahování tohoto cíle jsou prioritami politiky zachování dvoustátního řešení a obnovení a podpora mírového procesu. Pro dosažení úspěšného výsledku má klíčový význam jasný rámec, z něhož budou jednání vycházet, a Unie vymezila svůj postoj k tomuto rámci v závěrech Rady z prosince 2009, prosince 2010 a července 2014 a tento postoj bude i nadále aktivně prosazovat;

c) 

Unie je odhodlána spolupracovat se stranami a partnery z mezinárodního společenství, mimo jiné prostřednictvím zapojení do činnosti Kvartetu a aktivního provádění vhodných mezinárodních iniciativ s cílem vnést do jednání novou dynamiku.

Článek 3

Mandát

1.  

K dosažení cílů politiky se zvláštnímu zástupci EU uděluje mandát:

a) 

poskytovat aktivní a účinný příspěvek Unie k činnostem a iniciativám vedoucím ke konečnému urovnání izraelsko-palestinského konfliktu na základě dvoustátního řešení a v souladu s rámcem Unie a příslušnými rezolucemi Rady bezpečnosti OSN, včetně rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2334 (2016), a předkládat návrhy na činnost Unie v tomto ohledu;

b) 

usnadňovat a udržovat úzké styky se všemi stranami mírového procesu, příslušnými politickými činiteli, dalšími zeměmi regionu, členy Kvartetu a dalšími dotčenými zeměmi, s OSN a dalšími příslušnými mezinárodními organizacemi, jako je Liga arabských států, za účelem vzájemné spolupráce při posilování mírového procesu;

c) 

využívat vyvíjející se regionální situace na Blízkém východě, a zejména normalizace vztahů mezi Izraelem a řadou arabských zemí, s cílem dále pokročit v mírovém procesu, a přispívat tak k regionální stabilitě;

d) 

věnovat zvláštní pozornost faktorům, které mají dopad na regionální rozměr mírového procesu, spolupráci s arabskými partnery a provádění arabské mírové iniciativy;

e) 

při konzultacích se všemi klíčovými zúčastněnými stranami a členskými státy vyvíjet ve vhodných případech činnost s cílem prosazovat případný nový rámec pro jednání a přispívat k němu;

f) 

aktivně podporovat mírová jednání mezi stranami a přispívat k nim, mimo jiné předkládáním návrhů jménem Unie v souladu s její konsolidovanou dlouhodobou politikou v souvislosti s těmito jednáními;

g) 

zajišťovat trvalou přítomnost Unie na příslušných mezinárodních fórech;

h) 

přispívat k řešení krizí a jejich předcházení, mimo jiné i pokud jde o Pásmo Gazy;

i) 

přispívat, pokud je o to požádán, k provádění mezinárodních dohod dosažených mezi stranami a navazovat s nimi diplomatická jednání v případě nedodržení podmínek uvedených dohod;

j) 

přispívat k politickému úsilí o dosažení zásadních změn vedoucích k udržitelnému řešení pro Pásmo Gazy, které je nedílnou součástí budoucího palestinského státu a mělo by být předmětem jednání;

k) 

vést konstruktivní jednání se signatáři dohod v rámci mírového procesu za účelem podpory dodržování základních norem demokracie, včetně dodržování mezinárodního humanitárního práva, lidských práv a zásad právního státu;

l) 

předkládat návrhy týkající se zásahů Unie do mírového procesu a nejlepšího způsobu provádění iniciativ Unie a nepřetržitého úsilí Unie souvisejícího s mírovým procesem, jako je příspěvek Unie k palestinským reformám, a včetně politických aspektů příslušných rozvojových projektů Unie;

m) 

angažovat se v zájmu toho, aby se příslušné strany zdržely jednostranných akcí ohrožujících životaschopnost dvoustátního řešení, zejména v Jeruzalémě a v oblasti C okupovaného Západního břehu;

n) 

podávat jakožto vyslanec Kvartetu pravidelně zprávy o pokroku a vývoji jednání, jakož i činnostech Kvartetu, a přispívat k přípravě zasedání vyslanců Kvartetu na základě postojů Unie a prostřednictvím koordinace s dalšími členy Kvartetu;

o) 

ve spolupráci se zvláštním zástupcem EU pro lidská práva přispívat k provádění politiky Unie v oblasti lidských práv, včetně obecných zásad Unie pro lidská práva, zejména obecných zásad Unie týkajících se dětí a ozbrojených konfliktů a obecných zásad Unie týkajících se násilí páchaného na ženách a dívkách a boje proti všem formám diskriminace žen, jakož i politiky Unie týkající se rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325 (2000) o ženách, míru a bezpečnosti, mimo jiné sledováním vývoje situace a podáváním souvisejících zpráv a vypracováváním příslušných doporučení;

p) 

přispívat k tomu, aby osobnosti ovlivňující veřejné mínění v regionu lépe chápaly úlohu Unie a aby pro ně byla viditelnější;

q) 

v případě potřeby spolupracovat se zástupci občanské společnosti, včetně žen a mladých lidí, jakož i s osobami zapojenými do opatření k budování důvěry mezi stranami.

2.  
Zvláštní zástupce EU podporuje činnost vysokého představitele a současně udržuje přehled o všech činnostech Unie týkajících se mírového procesu na Blízkém východě v tomto regionu.

Článek 4

Provádění mandátu

1.  
Zvláštní zástupce EU provádí svůj mandát pod vedením vysokého představitele.
2.  
Politický a bezpečnostní výbor udržuje se zvláštním zástupcem EU výsadní spojení a je pro něj hlavním orgánem pro styk s Radou. Politický a bezpečnostní výbor poskytuje zvláštnímu zástupci EU strategické a politické vedení v rámci jeho mandátu, aniž jsou dotčeny pravomoci vysokého představitele.
3.  
Zvláštní zástupce EU zajišťuje systematickou a jasnou součinnost a spolupráci s Evropskou službou pro vnější činnost (ESVČ) a jejími příslušnými útvary.
4.  
Zvláštní zástupce EU bude region pravidelně navštěvovat a zajistí úzkou koordinaci s příslušnými delegacemi Unie v celém regionu, včetně zastoupení Unie v Jeruzalémě a delegace Unie v Tel Avivu, a jejich prostřednictvím s diplomatickými zastoupeními členských států.

Článek 5

Financování

▼M2

1.  
Finanční referenční částka určená k hrazení výdajů souvisejících s mandátem zvláštního zástupce EU v období od 1. března 2023 do 28. února 2025 činí 289 782,33  EUR.

▼B

2.  
Výdaje jsou spravovány v souladu s postupy a pravidly použitelnými na souhrnný rozpočet Unie.
3.  
Správa výdajů bude upravena smlouvou mezi zvláštním zástupcem EU a Komisí. Za veškeré výdaje je zvláštní zástupce EU odpovědný Komisi.

Článek 6

Sestavení a složení týmu

1.  
V mezích svého mandátu a odpovídajících finančních prostředků, které má k dispozici, odpovídá zvláštní zástupce EU za sestavení týmu. Tento tým zahrnuje odborníky na konkrétní politické otázky podle požadavků mandátu. Zvláštní zástupce EU neprodleně informuje o složení týmu Radu a Komisi.
2.  
Členské státy, orgány Unie a ESVČ mohou navrhnout vyslání personálu ke zvláštnímu zástupci EU. Plat takto vyslaného personálu hradí dotčený členský stát, dotčený orgán Unie nebo ESVČ. Ke zvláštnímu zástupci EU mohou být rovněž přiděleni odborníci vyslaní členskými státy do orgánů Unie nebo ESVČ. Mezinárodní smluvní pracovníci musí být státními příslušníky některého členského státu.
3.  
Veškerý vyslaný personál nadále administrativně podléhá vysílajícímu členskému státu, orgánu Unie nebo ESVČ a vykonává své povinnosti a jedná v zájmu mandátu zvláštního zástupce EU.
4.  
S cílem zajistit soudržnost a soulad příslušných činností členů týmu zvláštního zástupce EU jsou tito pracovníci zařazeni do příslušného oddělení ESVČ, delegace Unie v Tel Avivu a zastoupení Unie v Jeruzalémě.

Článek 7

Výsady a imunity zvláštního zástupce EU a členů jeho týmu

Výsady, imunity a další záruky nezbytné pro završení a řádné působení mise zvláštního zástupce EU a členů jeho týmu se podle potřeby dohodnou s hostitelskými stranami. Členské státy a ESVČ poskytují k tomuto účelu veškerou nezbytnou podporu.

Článek 8

Bezpečnost utajovaných informací EU

Zvláštní zástupce EU a členové jeho týmu dodržují bezpečnostní zásady a minimální bezpečnostní normy zavedené rozhodnutím Rady 2013/488/EU ( 1 ).

Článek 9

Přístup k informacím a logistická podpora

1.  
Členské státy, Komise a generální sekretariát Rady zajistí, aby měl zvláštní zástupce EU přístup k veškerým důležitým informacím.
2.  
Logistickou podporu v regionu poskytují podle okolností delegace Unie v regionu nebo členské státy.

Článek 10

Bezpečnost

V souladu s politikou Unie pro bezpečnost personálu vyslaného mimo Unii při provádění operací podle hlavy V Smlouvy přijme zvláštní zástupce EU v souladu se svým mandátem a s ohledem na bezpečnostní situaci v oblasti své působnosti veškerá rozumně proveditelná opatření k zajištění bezpečnosti veškerého personálu, který je mu přímo podřízen, zejména tím, že:

a) 

na základě pokynů ESVČ vypracuje konkrétní bezpečnostní plán zahrnující zvláštní fyzická, organizační a procedurální bezpečnostní opatření, řízení bezpečných přesunů personálu do oblasti jeho územní působnosti a uvnitř této oblasti, jakož i řízení bezpečnostních událostí, a dále pohotovostní plán a evakuační plán mise;

b) 

zajistí, aby byl veškerý personál vyslaný mimo Unii pojištěn pro případ zvýšeného rizika, jak vyžaduje situace v jeho oblasti působnosti;

c) 

zajistí, aby všichni členové týmu zvláštního zástupce EU, kteří mají být vysláni mimo Unii, včetně najatého místního personálu, prošli před příjezdem nebo bezprostředně po příjezdu do oblasti působnosti náležitým bezpečnostním školením na základě stupně rizika, které pro oblast vyhodnotí ESVČ;

d) 

zajistí, aby byla provedena veškerá schválená doporučení vydaná na základě pravidelných posouzení bezpečnosti, a podává vysokému představiteli, Radě a Komisi písemné zprávy o provádění těchto doporučení a o dalších bezpečnostních otázkách v rámci zprávy o pokroku a zprávy o provádění mandátu.

Článek 11

Podávání zpráv

Zvláštní zástupce EU pravidelně podává zprávy vysokému představiteli a Politickému a bezpečnostnímu výboru. Zvláštní zástupce EU podává podle potřeby zprávy rovněž pracovním skupinám Rady. Pravidelné zprávy jsou rozesílány prostřednictvím sítě COREU. Zvláštní zástupce EU může podávat zprávy i Radě pro zahraniční věci. Zvláštní zástupce EU se může podílet na podávání informací Evropskému parlamentu.

Článek 12

Koordinace

1.  
Zvláštní zástupce EU přispívá k jednotě, konzistentnosti a efektivitě činností Unie a pomáhá zajišťovat, aby všechny nástroje Unie a opatření členských států byly uplatňovány konzistentně v zájmu dosažení cílů politiky Unie. Ve vhodných případech jsou navazovány kontakty s členskými státy. Činnosti zvláštního zástupce EU musí být koordinovány s činnostmi útvarů Komise. Zvláštní zástupce EU pravidelně informuje delegace Unie a mise členských států, včetně zastoupení Unie v Jeruzalémě a delegace Unie v Tel Avivu.
2.  
Na místě jsou udržovány úzké styky s příslušnými vedoucími misí členských států, vedoucími delegací Unie a vedoucími misí společné bezpečnostní a obranné politiky. Ti se snaží být zvláštnímu zástupci EU co nejvíce nápomocni při provádění mandátu. Zvláštní zástupce EU za úzké koordinace s vedoucím delegace Unie v Tel Avivu a se zastoupením Unie v Jeruzalémě poskytuje vedoucímu policejní mise Evropské unie pro palestinská území (EUPOL COPPS) a vedoucímu mise Evropské unie pro pomoc na hranicích na hraničním přechodu Rafáh (EUBAM Rafah) vedení v otázkách místní politické situace. Zvláštní zástupce EU rovněž udržuje vztahy s dalšími mezinárodními a regionálními subjekty působícími na místě.

Článek 13

Pomoc ve vztahu k nárokům

Zvláštní zástupce EU a členové týmu zvláštního zástupce EU jsou nápomocni při poskytování informací při řešení veškerých nároků a závazků vyplývajících z mandátů předchozích zvláštních zástupců EU pro mírový proces na Blízkém východě a poskytují pro tyto účely administrativní pomoc a přístup k relevantním dokumentům.

Článek 14

Přezkum

Provádění tohoto rozhodnutí a jeho soulad s jinými iniciativami Unie v regionu podléhají pravidelnému přezkumu. ►M1  Zvláštní zástupce EU předkládá Radě, vysokému představiteli a Komisi pravidelné zprávy o pokroku a do 30. listopadu 2024 předloží závěrečnou souhrnnou zprávu o provádění mandátu. ◄

Článek 15

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.( 1 ) Rozhodnutí Rady 2013/488/EU ze dne 23. září 2013 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU (Úř. věst. L 274, 15.10.2013, s. 1).

Top