EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document c9a66b14-8911-11ee-99ba-01aa75ed71a1

Consolidated text: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1165 ze dne 15. července 2021, kterým se povolují některé produkty a látky pro použití v ekologické produkci a stanoví jejich seznamy (Text s významem pro EHP)Text s významem pro EHP

02021R1165 — CS — 15.11.2023 — 002.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1165

ze dne 15. července 2021,

kterým se povolují některé produkty a látky pro použití v ekologické produkci a stanoví jejich seznamy

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 253 16.7.2021, s. 13)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/121 ze dne 17. ledna 2023,

  L 16

24

18.1.2023

►M2

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/2229 ze dne 25. října 2023,

  L 

1

26.10.2023
▼B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1165

ze dne 15. července 2021,

kterým se povolují některé produkty a látky pro použití v ekologické produkci a stanoví jejich seznamy

(Text s významem pro EHP)Článek 1

Účinné látky v přípravcích na ochranu rostlin

Pro účely čl. 24 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2018/848 mohou být v přípravcích na ochranu rostlin používaných v ekologické produkci podle přílohy I tohoto nařízení obsaženy pouze účinné látky uvedené ve zmiňované příloze, a to za předpokladu, že tyto přípravky na ochranu rostlin jsou:

a) 

povoleny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ( 1 );

b) 

používány v souladu s podmínkami pro použití stanovenými v povoleních přípravků, které látky obsahují, udělených členskými státy, a

c) 

používány v souladu s podmínkami stanovenými v příloze prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ( 2 ).

Článek 2

Hnojiva, pomocné půdní látky a živiny

Pro účely čl. 24 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2018/848 lze v ekologické produkci jako hnojiva, pomocné půdní látky a živiny pro výživu rostlin, vylepšení a obohacení podestýlky, pěstování řas nebo prostředí chovu živočichů v akvakultuře použít pouze produkty a látky uvedené v příloze II tohoto nařízení, a to za předpokladu, že jsou v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů Unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 ( 3 ), příslušnými použitelnými články nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009 ( 4 ), nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ( 5 ) a nařízením Komise (EU) č. 142/2011 ( 6 ), a v příslušných případech v souladu s vnitrostátními ustanoveními založenými na právu Unie.

Článek 3

Konvenční krmné suroviny rostlinného nebo živočišného původu či pocházející z řas nebo kvasinek či krmné suroviny mikrobiálního nebo minerálního původu

Pro účely čl. 24 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2018/848 lze v ekologické produkci jako konvenční krmné suroviny rostlinného nebo živočišného původu či pocházející z řas nebo kvasinek nebo jako krmné suroviny mikrobiálního nebo minerálního původu použít pouze produkty a látky uvedené v části A přílohy III tohoto nařízení, a to za předpokladu, že je jejich použití v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů Unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 ( 7 ), a v příslušných případech v souladu s vnitrostátními ustanoveními založenými na právu Unie.

Článek 4

Doplňkové látky a pomocné látky

Pro účely čl. 24 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2018/848 lze v ekologické produkci jako doplňkové látky a pomocné látky používané ve výživě zvířat použít pouze produkty a látky uvedené v části B přílohy III tohoto nařízení, a to za předpokladu, že je jejich použití v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů Unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ( 8 ), a v příslušných případech v souladu s vnitrostátními ustanoveními založenými na právu Unie.

Článek 5

Produkty k čištění a dezinfekci

1.  
Pro účely čl. 24 odst. 1 písm. e) nařízení (EU) 2018/848 lze k čištění a dezinfekci rybníků, klecí, nádrží, náhonů, budov nebo zařízení používaných pro živočišnou výrobu použít pouze produkty uvedené v části A přílohy IV tohoto nařízení, a to za předpokladu, že jsou tyto produkty v souladu s ustanoveními právních předpisů Unie, zejména s nařízením (ES) č. 648/2004 a s nařízením (EU) č. 528/2012, a v příslušných případech v souladu s vnitrostátními ustanoveními založenými na právu Unie.
2.  
Pro účely čl. 24 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) 2018/848 lze k čištění a dezinfekci budov a zařízení používaných pro rostlinnou výrobu včetně skladových prostor v zemědělském podniku použít pouze produkty uvedené v části B přílohy IV tohoto nařízení, a to za předpokladu, že jsou tyto produkty v souladu s ustanoveními právních předpisů Unie, zejména s nařízením (ES) č. 648/2004 a s nařízením (EU) č. 528/2012, a v příslušných případech v souladu s vnitrostátními ustanoveními založenými na právu Unie.
3.  
Pro účely čl. 24 odst. 1 písm. g) nařízení (EU) 2018/848 lze k čištění a dezinfekci ve zpracovatelských a skladových zařízeních použít pouze produkty uvedené v části C přílohy IV tohoto nařízení, a to za předpokladu, že jsou tyto produkty v souladu s ustanoveními právních předpisů Unie, zejména s nařízením (ES) č. 648/2004 a s nařízením (EU) č. 528/2012, a v příslušných případech v souladu s vnitrostátními ustanoveními založenými na právu Unie.
4.  
Produkty k čištění a dezinfekci uvedené v čl. 24 odst. 1 písm. e), f) a g) nařízení (EU) 2018/848, které byly povoleny pro použití v ekologické produkci podle nařízení (ES) č. 834/2007 nebo podle vnitrostátních právních předpisů přede dnem použitelnosti nařízení (EU) 2018/848, mohou být až do zařazení do části A, B nebo C přílohy IV tohoto nařízení nadále používány, jsou-li v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů Unie, zejména s nařízením (ES) č. 648/2004 a s nařízením (EU) č. 528/2012, a v příslušných případech v souladu s vnitrostátními ustanoveními založenými na právu Unie.

Článek 6

Potravinářské přídatné látky a pomocné látky

Pro účely čl. 24 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2018/848 lze při produkci zpracovaných ekologických potravin použít jako potravinářské přídatné látky, včetně potravinářských enzymů určených k použití jako potravinářské přídatné látky, a pomocné látky pouze produkty a látky uvedené v části A přílohy V tohoto nařízení, a to za předpokladu, že je jejich použití v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů Unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ( 9 ), a v příslušných případech v souladu s vnitrostátními ustanoveními založenými na právu Unie.

Článek 7

Zemědělské složky získané z konvenční produkce, které mají být použity k produkci zpracovaných ekologických potravin

Pro účely čl. 24 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2018/848 lze k produkci zpracovaných ekologických potravin použít pouze zemědělské složky získané z konvenční produkce, které jsou uvedeny v části B přílohy V tohoto nařízení, a to za předpokladu, že je jejich použití v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů Unie a v příslušných případech s vnitrostátními ustanoveními založenými na právu Unie.

Prvním odstavcem nejsou dotčeny podrobné požadavky na ekologickou produkci zpracovaných potravin stanovené v příloze II části IV oddíle 2 nařízení (EU) 2018/848. První odstavec se zejména nepoužije na zemědělské složky získané z konvenční produkce, které se používají jako potravinářské přídatné látky, pomocné látky nebo produkty a látky uvedené v příloze II části IV bodě 2.2.2 nařízení (EU) 2018/848.

Článek 8

Pomocné látky používané při produkci kvasinek a kvasničných produktů

Pro účely čl. 24 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) 2018/848 lze jako pomocné látky k produkci kvasinek a kvasničných produktů pro potraviny a krmiva použít pouze produkty a látky uvedené v části C přílohy V tohoto nařízení, a to za předpokladu, že je jejich použití v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů Unie a v příslušných případech s vnitrostátními ustanoveními založenými na právu Unie.

Článek 9

Produkty a látky pro použití v ekologické produkci vína

Pro účely přílohy II části VI bodu 2.2 nařízení (EU) 2018/848 lze k výrobě a ošetření ekologických výrobků z révy vinné podle přílohy VII části II nařízení (EU) č. 1308/2013 použít pouze produkty a látky uvedené v části D přílohy V tohoto nařízení, a to za předpokladu, že jejich použití je v souladu s příslušnými ustanoveními práva Unie, zejména pak v rámci mezí a podmínek stanovených v nařízení (EU) č. 1308/2013 a v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/934 ( 10 ), a v příslušných případech v souladu s vnitrostátními ustanoveními založenými na právu Unie.

Článek 10

Postup udělování zvláštních povolení pro používání produktů a látek v určitých oblastech třetích zemí

1.  
Pokud se kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt uznaný podle čl. 46 odst. 1 nařízení (EU) 2018/848 domnívá, že by produktu nebo látce mělo být uděleno zvláštní povolení pro použití v určité oblasti mimo Unii z důvodu specifických podmínek stanovených v čl. 45 odst. 2 uvedeného nařízení, může požádat Komisi, aby provedla posouzení. Za tímto účelem poskytne Komisi dokumentaci, ve které jsou dotyčný produkt nebo látka popsány, ve které jsou uvedeny důvody pro toto zvláštní povolení a ve které je vysvětleno, proč produkty a látky povolené podle tohoto nařízení nejsou vzhledem k specifickým podmínkám příslušné oblasti vhodné k použití. Zajistí, aby dokumentace byla připravena k zveřejnění v souladu s právními předpisy Unie a vnitrostátními právními předpisy členských států o ochraně údajů.
2.  
Komise předá žádost uvedenou v odstavci 1 členským státům a veškeré takové žádosti zveřejní.
3.  

Komise zanalyzuje dokumentaci uvedenou v odstavci 1. Komise povolí produkt nebo látku s ohledem na specifické podmínky uvedené v dokumentaci pouze tehdy, pokud její analýza celkově dospěje k závěru, že:

a) 

toto zvláštní povolení je v dané oblasti odůvodněné;

b) 

produkt nebo látka popsané v dokumentaci splňují zásady stanovené v kapitole II, kritéria stanovená v čl. 24 odst. 3 a podmínku stanovenou v čl. 24 odst. 5 nařízení (EU) 2018/848 a

c) 

použití produktu nebo látky je v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů Unie, v případě účinných látek obsažených v přípravcích na ochranu rostlin zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ( 11 ).

Povolený produkt nebo látka se zařadí do přílohy VI tohoto nařízení.

4.  
Po uplynutí dvouletého období uvedeného v čl. 45 odst. 2 nařízení (EU) 2018/848 se povolení automaticky prodlužuje o další období dvou let za předpokladu, že nejsou k dispozici žádné nové skutečnosti a žádný členský stát nebo kontrolní orgán či kontrolní subjekt uznaný podle čl. 46 odst. 1 nařízení (EU) 2018/848 nevznesl námitky, na jejichž základě by bylo třeba závěr Komise uvedený v odstavci 3 přehodnotit.

Článek 11

Zrušení

Nařízení (ES) č. 889/2008 se zrušuje.

Přílohy VII a IX se však použijí až do 31. prosince 2023.

Článek 12

Přechodná ustanovení

1.  
Pro účely čl. 5 odst. 4 tohoto nařízení mohou být produkty k čištění a dezinfekci uvedené na seznamu v příloze VII nařízení (ES) č. 889/2008 používány až do ►M2  31. prosince 2025 ◄ k čištění a dezinfekci rybníků, klecí, nádrží, náhonů, budov nebo zařízení používaných pro živočišnou výrobu, s výhradou části D přílohy IV tohoto nařízení.
2.  
Pro účely čl. 24 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2018/848 mohou být zemědělské složky získané z konvenční produkce uvedené v příloze IX nařízení (ES) č. 889/2008 používány pro produkci zpracovaných ekologických potravin až do 31. prosince 2023. Zpracované ekologické potraviny, které byly vyprodukovány před 1. lednem 2024 s použitím těchto zemědělských složek získaných z konvenční produkce, lze uvádět na trh po uvedeném datu až do vyčerpání zásob.
3.  
Osvědčení vydaná v souladu s článkem 68 nařízení (ES) č. 889/2008 před 1. lednem 2022 dále platí až do konce období jejich platnosti, nejdéle však do 31. prosince 2022.

Článek 13

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2022.

▼M2

Ustanovení čl. 5 odst. 1, 2 a 3 se použijí ode dne 1. ledna 2026.

▼M2

Článek 7 se použije ode dne 1. ledna 2024.

▼B

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

Účinné látky obsažené v přípravcích na ochranu rostlin povolené pro použití v ekologické produkci podle čl. 24 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2018/848

Účinné látky uvedené v této příloze mohou být obsaženy v přípravcích na ochranu rostlin používaných v ekologické produkci, jak je stanoveno v této příloze, pokud jsou tyto přípravky na ochranu rostlin povoleny podle nařízení (ES) č. 1107/2009. Tyto přípravky na ochranu rostlin se používají v souladu s podmínkami stanovenými v příloze prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 a v souladu s podmínkami upřesněnými v povoleních udělených členskými státy, kde jsou používány. Přísnější podmínky použití, jež platí pro ekologickou produkci, jsou upřesněny v posledním sloupci každé tabulky.

V souladu s čl. 9 odst. 3 nařízení (EU) 2018/848 platí, že safenery, synergenty a formulační přísady jako složky přípravků na ochranu rostlin a adjuvanty, které se mají mísit s přípravky na ochranu rostlin, je povoleno používat v ekologické produkci, pokud jsou povoleny podle nařízení (ES) č. 1107/2009. Látky v této příloze mohou být použity pouze k ochraně proti škodlivým organismům podle definice v čl. 3 bodě 24 nařízení (EU) 2018/848.

V souladu s přílohou II částí I bodem 1.10.2 nařízení (EU) 2018/848 mohou být tyto látky použity pouze v případě, že rostliny nemohou být proti škodlivým organismům náležitě chráněny pomocí opatření stanovených v bodě 1.10.1 uvedené části I, zejména použitím činitelů biologické kontroly, jako jsou užitečné druhy hmyzu, roztočů a háďátek vyhovující ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ( 12 ).

Pro účely této přílohy se účinné látky dělí do těchto podkategorií:

1.    Základní látky

K ochraně rostlin v ekologické produkci mohou být použity základní látky uvedené v části C přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 rostlinného nebo živočišného původu a založené na potravinách ve smyslu článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ( 13 ). Tyto základní látky jsou v následující tabulce označeny hvězdičkou. Použijí se v souladu s použitími, podmínkami a omezeními stanovenými v příslušných zprávách o přezkumu ( 14 ) a s přihlédnutím k případným dodatečným omezením v posledním sloupci následující tabulky.

Jiné základní látky uvedené v části C přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 mohou být použity k ochraně rostlin v ekologické produkci pouze tehdy, jsou-li uvedeny v následující tabulce. Tyto základní látky se použijí v souladu s použitími, podmínkami a omezeními stanovenými v příslušných zprávách o přezkumu3 a s přihlédnutím k případným dodatečným omezením v pravém sloupci následující tabulky.

Základní látky se nepoužívají jako herbicidy.Číslo a část přílohy (1)

CAS

Název

Specifické podmínky a omezení

1C

 

Equisetum arvense L.*

 

▼M2

2C

70694-72-3

Hydrochlorid chitosanu (2)

Získaný z Aspergillus nebo z ekologické akvakultury nebo z udržitelného rybolovu podle definice v článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1380/2013 (2).

▼B

3C

57-50-1

Sacharóza*

 

4C

1305-62-0

Hydroxid vápenatý

 

5C

90132-02-8

Ocet*

 

6C

8002-43-5

Lecitiny*

 

7C

Salix spp. cortex*

 

8C

57-48-7

Fruktóza*

 

9C

144-55-8

Hydrogenuhličitan sodný

 

10C

92129-90-3

Syrovátka*

 

11C

7783-28-0

Hydrogenfosforečnan amonný

Pouze v pastích.

12C

8001-21-6

Slunečnicový olej*

 

14C

84012-40-8

90131-83-2

Urtica spp. (výtažek z Urtica dioica) (výtažek z Urtica urens)*

 

15C

7722-84-1

Peroxid vodíku

 

16C

7647-14-5

Chlorid sodný

 

17C

8029-31-0

Pivo*

 

18C

Prášek z hořčičných semen*

 

▼M1

19C

14807-96-6

Di(hydrogenmetakřemičitan) hořečnatý

Křemen

(Talek E553b)

Potravinářská jakost v souladu s nařízením Komise (EU) č. 231/2012 (3)

▼B

20C

8002-72-0

Cibulový olej*

 

21C

52-89-1

L-cystein (E 920)

 

22C

8049-98-7

Kravské mléko*

 

23C

Výtažek z cibule Allium cepa* L.

 

 

 

Jiné základní látky rostlinného nebo živočišného původu a založené na potravinách*

 

▼M2

24C

9012-76-4

Chitosan*

Získaný z Aspergillus nebo z ekologické akvakultury nebo z udržitelného rybolovu podle definice v článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013.

▼B

(1)   

Zařazení na seznam podle prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011, číslo a kategorie: A – účinné látky považované za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009, B – účinné látky schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009, C – základní látky, D – účinné látky představující nízké riziko a E – látky, které se mají nahradit.

(2)   

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

►M1  (3)   

Nařízení Komise (EU) č. 231/2012 ze dne 9. března 2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (Úř. věst. L 83, 22.3.2012, s. 1).

 ◄

2.    Účinné látky představující nízké riziko

Účinné látky představující nízké riziko, jiné než mikroorganismy, uvedené v části D přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 mohou být použity k ochraně rostlin v ekologické produkci, pokud jsou uvedeny v následující tabulce nebo jinde v této příloze. Tyto účinné látky představující nízké riziko se použijí v souladu s použitími, podmínkami a omezeními podle nařízení (ES) č. 1107/2009 a s přihlédnutím k případným dodatečným omezením v posledním sloupci následující tabulky.Číslo a část přílohy (1)

CAS

Název

Specifické podmínky a omezení

2D

 

COS-OGA

 

3D

 

Cerevisan a jiné přípravky na bázi fragmentů buněk mikroorganismů

Nepocházející z GMO

5D

10045-86-6

Fosforečnan železitý

 

12D

9008-22-4

Laminarin

Kelp musí být získán z ekologické akvakultury nebo sklizen udržitelným způsobem v souladu s přílohou II částí III bodem 2.4 nařízení (EU) 2018/848

▼M1

16D

CAS nepřiděleno

ABE-IT 56 (složky lyzátu Saccharomyces cerevisiae kmene DDSF623)

Nepocházející z GMO.

Nevyrábí se za použití pěstebních substrátů pocházejících z GMO.

20 D

10058-44-3

Difosforečnan železitý

 

▼M2

24D

144-55-8

Hydrogenuhličitan sodný

 

▼M1

28 D

 

Vodný extrakt z naklíčených semen sladké lupiny bílé Lupinus albus

 

▼M2

 

 

Jiné látky rostlinného nebo živočišného původu představující nízké riziko *

Použití herbicidů není povoleno

▼B

(1)   

Zařazení na seznam podle prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011, číslo a kategorie: A – účinné látky považované za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009, B – účinné látky schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009, C – základní látky, D – účinné látky představující nízké riziko a E – látky, které se mají nahradit.

3.    Mikroorganismy

V ekologické produkci mohou být použity všechny mikroorganismy uvedené v částech A, B a D přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011, pokud nejsou geneticky modifikovaného původu a pouze pokud jsou používány v souladu s použitími, podmínkami a omezeními stanovenými v příslušných zprávách o přezkumu3. Mikroorganismy včetně virů jsou činitelé biologické kontroly, které nařízení (ES) č. 1107/2009 považuje za účinné látky.

4.    Účinné látky nezařazené do žádné z výše uvedených kategorií

Účinné látky schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009 a uvedené v následující tabulce mohou být použity jako přípravky na ochranu rostlin v ekologické produkci pouze tehdy, jsou-li používány v souladu s použitími, podmínkami a omezeními podle nařízení (ES) č. 1107/2009 a s přihlédnutím k případným dodatečným omezením v pravém sloupci následující tabulky.Číslo a část přílohy (1)

CAS

Název

Specifické podmínky a omezení

139 A

131929-60-7

131929-63-0

Spinosad

 

225 A

124-38-9

Oxid uhličitý

 

227 A

74-85-1

Ethylen

Pouze u banánů a brambor; v rámci strategie prevence poškození octomilkou jej však lze použít také u citrusů.

230 A

mj. 67701-09-1

Mastné kyseliny

Povolena jsou všechna použití s výjimkou herbicidu.

231 A

8008-99-9

Výtažek z česneku (Allium sativum)

 

234 A

CAS Nepřiděleno

CIPAC 901

Hydrolyzované bílkoviny s výjimkou želatiny

 

244 A

298-14-6

Hydrogenuhličitan draselný

 

249 A

98999-15-6

Pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu/ovčí tuk

 

255 A a další

 

Feromony a jiné semiochemikálie

Pouze v pastích a rozprašovačích.

220 A

1332-58-7

Křemičitan hlinitý (kaolin)

 

236 A

61790-53-2

Křemelina (hlinka ze skořápek rozsivek)

 

247 A

14808-60-7

7637-86-9

Křemenný písek

 

343 A

11141-17-6

84696-25-3

Azadirachtin (výtažek z margosy)

Extrahovaný ze semen zederachu indického (Azadirachta indica).

240 A

8000-29-1

Olej z voňatky nardové (Cymbopogon nardus)

Povolena jsou všechna použití s výjimkou herbicidu.

241 A

84961-50-2

Hřebíčkový olej

Povolena jsou všechna použití s výjimkou herbicidu.

242 A

8002-13-9

Řepkový olej

Povolena jsou všechna použití s výjimkou herbicidu.

243 A

8008-79-5

Mátový olej

Povolena jsou všechna použití s výjimkou herbicidu.

56 A

8028-48-6

5989-27-5

Silice pomerančová

Povolena jsou všechna použití s výjimkou herbicidu.

228 A

68647-73-4

Melaleukový olej

Povolena jsou všechna použití s výjimkou herbicidu.

246 A

8003-34-7

Pyrethriny extrahované z rostlin

 

292 A

7704-34-9

Síra

 

294 A 295 A

64742-46-7

72623-86-0

97862-82-3

8042-47-5

Parafinové oleje

 

345 A

1344-81-6

Polysulfid vápenatý

 

44B

9050-36-6

Maltodextrin

 

45B

97-53-0

Eugenol

 

46B

106-24-1

Geraniol

 

47B

89-83-8

Thymol

 

10E

20427-59-2

Hydroxid měďnatý

V souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 540/2011 mohou být povolena pouze použití, jejichž výsledkem je celkové množství nejvýše 28 kg mědi na hektar za období 7 let.

10E

1332-65-6

1332-40-7

Chlorid-oxid měďnatý

10E

1317-39-1

Oxid měďný

10E

8011-63-0

Bordeauxská jícha

10E

12527-76-3

Zásaditý síran měďnatý

▼M1

40 A

52918-63-5

Deltamethrin

Pouze v pastích se zvláštními návnadami proti vrtuli olivovníkové (Bactrocera oleae), vrtuli velkohlavé (Ceratitis capitata) a vrtuli ořechové (Rhagoletis completa).

▼B

5E

91465-08-6

Lambda-cyhalothrin

Pouze v pastích se zvláštními návnadami proti vrtuli olivovníkové (Bactrocera oleae) a vrtuli velkohlavé (Ceratitis capitata).

(1)   

Zařazení na seznam podle prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011, číslo a kategorie: A – účinné látky považované za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009, B – účinné látky části schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009, C – základní látky, D – účinné látky představující nízké riziko a E – látky, které se mají nahradit.
PŘÍLOHA II

Povolená hnojiva, pomocné půdní látky a živiny podle čl. 24 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2018/848

Hnojiva, pomocné půdní látky a živiny ( 15 ) uvedené v této příloze mohou být použity v ekologické produkci, pokud jsou v souladu s

— 
relevantními právními předpisy Unie a vnitrostátními právními předpisy o hnojivých výrobcích, v příslušných případech zejména s nařízením (ES) č. 2003/2003 a nařízením (EU) 2019/1009, a
— 
právními předpisy Unie o vedlejších produktech živočišného původu, zejména s nařízením (ES) č. 1069/2009 a nařízením (EU) č. 142/2011, zejména s přílohami V a XI.

V souladu s přílohou II částí I bodem 1.9.6 nařízení (EU) 2018/848 lze k zlepšení celkového stavu půdy nebo k zvýšení dostupnosti živin v půdě nebo plodinách použít přípravky z mikroorganismů.

Použity smí být pouze podle specifikací a omezení použití, které stanoví uvedené právní předpisy Unie a vnitrostátní právní předpisy. Přísnější podmínky použití, jež platí pro ekologickou produkci, jsou upřesněny v pravém sloupci tabulek.Název

Směsné produkty nebo produkty obsahující pouze níže uvedené materiály

Popis, specifické podmínky a omezení

Chlévský hnůj

Produkt skládající se ze směsi živočišných výkalů a rostlinné hmoty (chlévského steliva a krmných surovin).

Nesmí pocházet z velkochovu.

Sušený chlévský hnůj a dehydrovaný drůbeží trus

Nesmí pocházet z velkochovu.

Kompostované živočišné výkaly, včetně drůbežího trusu a kompostovaného chlévského hnoje.

Nesmí pocházet z velkochovu.

Kapalné živočišné výkaly

Použití po řízené fermentaci a/nebo vhodném zředění.

Nesmí pocházet z velkochovu.

▼M2

Kompostovaný nebo kvašený biologický odpad (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES (2))

Produkt získaný ze sběru biologického odpadu tříděného u zdroje, který byl podroben kompostování nebo anaerobnímu kvašení pro výrobu bioplynu.

Pouze rostlinný a živočišný biologický odpad.

Pouze pokud je vyroben v uzavřeném a kontrolovaném sběrném systému schváleném členským státem.

Maximální koncentrace v mg/kg sušiny: kadmium: 0,7; měď: 70; nikl: 25; olovo: 45; zinek: 200; rtuť: 0,4; chrom (celkově): 70; chrom (VI): nezjistitelná.

▼B

Rašelina

Použití omezeno na zahradnictví (tržní zahradnictví, pěstování květin a stromů, školky).

Odpad z pěstování hub

Výchozí složení substrátu je omezeno na produkty uvedené v této příloze.

Výkaly červů (vermikompost) a hmyzí trus ve směsi s chovným substrátem

V příslušných případech v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009.

Guáno

 

Kompostovaná nebo zkvašená směs rostlinné hmoty

Produkt získaný ze směsí rostlinné hmoty, které byly podrobeny kompostování nebo anaerobnímu kvašení určenému k výrobě bioplynu.

Digestát z bioplynové stanice obsahující vedlejší produkty živočišného původu vyhnívající společně s materiálem rostlinného nebo živočišného původu, které jsou uvedeny v této příloze

Vedlejší produkty živočišného původu (včetně vedlejších produktů z volně žijících zvířat) kategorie 3 a obsah trávicího traktu kategorie 2 (kategorie podle definic v nařízení (ES) č. 1069/2009.

Nesmí pocházet z velkochovu.

Postupy musí být v souladu s nařízením (EU) č. 142/2011.

Nepoužije se na jedlé části plodin.

Produkty nebo vedlejší produkty živočišného původu:

Krevní moučka

Moučka z paznehtů a kopyt

Rohová moučka

Kostní moučka nebo deželatinovaná kostní moučka

Rybí moučka

Masová moučka

Péřová moučka, moučka z chlupů a moučka z kůží („chiquette“)

Vlna

Kožešina (1)

Vlasy, chlupy

Mléčné výrobky

Hydrolyzované bílkoviny (2)

1)  Maximální koncentrace chromu (VI) v mg/kg sušiny: nezjistitelná.

2)  Nepoužije se na jedlé části plodin.

Produkty a vedlejší produkty rostlinného původu pro hnojiva

Např.: moučka z olejových pokrutin, kakaové slupky, sladové mláto.

Hydrolyzované bílkoviny rostlinného původu

 

Řasy a výrobky z nich

Pouze pokud byly přímo získány:

i)  fyzikálními postupy, včetně dehydratace, mražení a mletí;

ii)  extrakcí vodou nebo vodným roztokem kyseliny a/nebo alkalickým roztokem;

iii)  kvašením.

Pouze z ekologické produkce nebo udržitelné sklizně v souladu s přílohou II částí III bodem 2.4 nařízení (EU) 2018/848.

Piliny a dřevěné třísky

Ze dřeva, které nebylo po kácení chemicky upravováno.

Kompostovaná kůra

Ze dřeva, které nebylo po kácení chemicky upravováno.

Popel ze dřeva

Ze dřeva, které nebylo po kácení chemicky upravováno.

Přírodní měkký fosforit

Produkt získaný mletím měkkých přírodních fosfátů a obsahující jako hlavní složky trikalciumfosfát a uhličitan vápenatý.

Minimální obsah živin (v procentech hmotnostních):

25 % P2O5

Fosfor vyjádřený jako P2O5 rozpustný v minerálních kyselinách; nejméně 55 % deklarovaného obsahu P2O5 ve formě rozpustné ve 2 % kyselině mravenčí.

Velikost částic:

— nejméně 90 % hmotnostních propadne sítem o velikosti ok 0,063 mm,

— nejméně 99 % hmotnostních propadne sítem o velikosti ok 0,125 mm.

Do 15. července 2022 s obsahem kadmia nejvýše 90 mg/kg P205.

Od 16. července 2022 se použijí příslušné mezní hodnoty pro kontaminující látky stanovené v nařízení (EU) 2019/1009.

Fosforečnan hlinitovápenatý

Produkt v amorfní formě získaný termickým rozkladem a mletím a obsahující jako hlavní složky fosforečnan hlinitý a vápenatý.

Minimální obsah živin (v procentech hmotnostních):

30 % P2O5.

Fosfor vyjádřený jako P2O5 rozpustný v minerálních kyselinách; nejméně 75 % deklarovaného obsahu P2O5 ve formě rozpustné v zásaditém citronanu amonném (Joulie).

Velikost částic:

— nejméně 90 % hmotnostních propadne sítem o velikosti ok 0,160 mm,

— nejméně 98 % hmotnostních propadne sítem o velikosti ok 0,630 mm.

Do 15. července 2022 s obsahem kadmia nejvýše 90 mg/kg P205.

Od 16. července 2022 se použijí příslušné mezní hodnoty pro kontaminující látky stanovené v nařízení (EU) 2019/1009.

Použití omezeno na zásadité půdy (pH > 7,5).

Bazická struska (Thomasův fosfát nebo Thomasova moučka)

Produkt získaný při výrobě oceli zpracováním tavenin obsahujících fosfor a obsahující jako hlavní složku silikofosfát vápenatý.

Minimální obsah živin (v procentech hmotnostních):

12 % P2O5.

Fosfor vyjádřený jako oxid fosforečný rozpustný v minerálních kyselinách; nejméně 75 % deklarovaného obsahu oxidu fosforečného ve formě rozpustné ve 2 % kyselině citronové,

nebo

10 % P2O5.

Fosfor vyjádřený jako oxid fosforečný rozpustný ve 2 % kyselině citronové.

Velikost částic:

— nejméně 75 % propadne sítem o velikosti ok 0,160 mm,

— nejméně 96 % propadne sítem o velikosti ok 0,630 mm.

Od 16. července 2022 se použijí příslušné mezní hodnoty pro kontaminující látky stanovené v nařízení (EU) 2019/1009.

Surová draselná sůl

Produkt získaný ze surových draselných solí.

Minimální obsah živin (v procentech hmotnostních):

9 % K2O

Draslík vyjádřený jako vodorozpustný K2O.

2 % MgO

Hořčík ve formě vodorozpustných solí, vyjádřený jako oxid hořečnatý.

Od 16. července 2022 se použijí příslušné mezní hodnoty pro kontaminující látky stanovené v nařízení (EU) 2019/1009.

Síran draselný, který může obsahovat hořečnaté soli

Produkt získaný ze surové draselné soli fyzikální extrakcí, jenž může také obsahovat hořečnaté soli.

Lihovarní výpalky a výtažek z nich

Kromě amonných výpalků.

Uhličitan vápenatý, například: křída, slín, mletý vápenec, bretaňské činidlo (maërl), fosfátová křída

Pouze přírodního původu.

Odpad z měkkýšů

Pouze z ekologické akvakultury nebo udržitelného rybolovu v souladu s článkem 2 nařízení (EU) č. 1380/2013.

Vaječné skořápky

Nesmí pocházet z velkochovu.

Uhličitan vápenatý a hořečnatý

Pouze přírodního původu.

Např. křída, mletý „magnesian“, vápenec.

Síran hořečnatý (například kieserit).

Pouze přírodního původu.

Roztok chloridu vápenatého

Pouze pro ošetřování listů jabloní, aby se předešlo nedostatku vápníku.

Síran vápenatý (sádra)

Přírodní produkt obsahující síran vápenatý v různých hydratačních stupních.

Minimální obsah živin (v procentech hmotnostních):

25 % CaO

35 % SO3

Vápník a síra vyjádřeny jako celkový CaO + SO3

Jemnost mletí:

— nejméně 80 % propadne sítem o velikosti ok 2 mm,

— nejméně 99 % propadne sítem o velikosti 10 mm.

Od 16. července 2022 se použijí příslušné mezní hodnoty pro kontaminující látky stanovené v nařízení (EU) 2019/1009.

Průmyslový vápenec z výroby cukru

Vedlejší produkt při výrobě cukru z cukrové řepy a cukrové třtiny.

Průmyslový vápenec z výroby vakuové soli

Vedlejší produkt při výrobě vakuové soli ze solanky nacházející se v horských oblastech.

Elementární síra

Do 15. července 2022: podle zařazení v souladu s přílohou I částí D nařízení (ES) č. 2003/2003.

Od 16. července 2022 se použijí příslušné mezní hodnoty pro kontaminující látky stanovené v nařízení (EU) 2019/1009.

Minerální hnojiva se stopovými živinami

Do 15. července 2022: podle zařazení v souladu s přílohou I částí E nařízení (ES) č. 2003/2003.

Od 16. července 2022 se použijí příslušné mezní hodnoty pro kontaminující látky stanovené v nařízení (EU) 2019/1009.

Chlorid sodný

 

Kamenná moučka, jíl a jílové minerály

 

Leonardit (surový sediment organického původu bohatý na huminové kyseliny)

Pouze v případě, že byl získán jako vedlejší produkt těžební činnosti.

Huminová kyselina a fulvokyselina

Pouze v případě, že byly získány anorganickými solemi/roztoky s výjimkou amonných solí nebo z úpravy pitné vody.

Xylit

Pouze v případě, že byl získán jako vedlejší produkt těžební činnosti (např. vedlejší produkt těžby hnědého uhlí).

Chitin (polysacharid získaný z krunýře korýšů)

Získaný z ekologické akvakultury nebo udržitelného rybolovu v souladu s článkem 2 nařízení (EU) č. 1380/2013.

Sediment bohatý na organické látky (1) vzniklý z odumřelých sladkovodních organismů bez přístupu kyslíku

(např. sapropel)

Pouze organické sedimenty, které jsou vedlejšími produkty hospodaření se sladkovodními útvary nebo jsou získány z bývalých sladkovodních oblastí.

Získání by mělo být případně provedeno tak, aby mělo minimální dopad na vodní ekosystém.

Pouze sedimenty získané ze zdrojů, které nejsou kontaminovány pesticidy, perzistentními organickými znečišťujícími látkami a látkami jako např. benzin.

Do 15. července 2022: maximální koncentrace v mg/kg sušiny: kadmium: 0,7; měď: 70; nikl: 25; olovo: 45; zinek: 200; rtuť: 0,4; chrom (celkově): 70; chrom (VI): nezjistitelný.

Od 16. července 2022 se použijí příslušné mezní hodnoty pro kontaminující látky stanovené v nařízení (EU) 2019/1009.

Biouhel – produkt pyrolýzy získaný z široké škály organických materiálů rostlinného původu a používaný jako pomocná půdní látka

Pouze z rostlinných materiálů; v případě posklizňového ošetření smí být použity pouze produkty uvedené v příloze I.

Do 15. července 2022: maximální hodnota 4 mg polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) na kg sušiny.

Od 16. července 2022 se použijí příslušné mezní hodnoty pro kontaminující látky stanovené v nařízení (EU) 2019/1009.

▼M1

Zpětně získané struvitové a vysrážené fosforečné soli

Produkty musí splňovat požadavky stanovené nařízením (EU) 2019/1009.

Chlévská mrva jako zdrojový materiál nesmí pocházet z velkochovu.

Dusičnan sodný

Pouze k produkci řas na půdě v uzavřených systémech.

Chlorid draselný (muriat z potaše)

Pouze přírodního původu.

▼M2

Soli selenu

Pouze v případě nedostatku v půdě využívané pro chov a/nebo pastvu zvířat nebo pro produkci krmných plodin.

▼B

(1)   

Výraz „organicky“ je zde použit ve smyslu organické chemie, nikoli organického (ekologického) zemědělství.

(2)   

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).
PŘÍLOHA III

Povolené produkty a látky pro použití jako krmivo nebo při produkci krmiv

ČÁST A

Povolené konvenční krmné suroviny rostlinného nebo živočišného původu či pocházející z řas nebo kvasinek nebo krmné suroviny mikrobiálního nebo minerálního původu podle čl. 24 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2018/848

1)   KRMNÉ SUROVINY MINERÁLNÍHO PŮVODUČíslo v katalogu krmiv (1)

Název

Specifické podmínky a omezení

11.1.1

Uhličitan vápenatý

 

11.1.2

Mořské lastury zvápenatělé

 

11.1.4

Maërl

 

11.1.5

Lithothamnium [lithothamn]

 

▼M2

11.1.6

Chlorid vápenatý

Použití omezeno v souladu s nařízením Komise (EU) 2020/354 (2) jako krmivo určené ke zvláštním účelům výživy: snížení rizika horečky při poporodním slehnutí a subklinické hypokalcemie.

U dojnic.

Pouze k selektivnímu použití (jen pro jednotlivá zvířata s danou potřebou a na omezenou dobu).

Chlorid vápenatý získaný purifikací z přirozeně se vyskytující solanky, je-li k dispozici.

▼B

11.1.13

Glukonan vápenatý

 

11.2.1

Oxid hořečnatý

 

11.2.4

Síran hořečnatý bezvodý

 

11.2.6

Chlorid hořečnatý

 

11.2.7

Uhličitan hořečnatý

 

11.3.1

Hydrogenfosforečnan vápenatý

 

▼M1

11.3.2

Dihydrogen- a hydrogenfosforečnan vápenatý [mono-dikalcium-fosfát]

 

▼B

11.3.3

Dihydrogenfosforečnan vápenatý

 

11.3.5

Fosforečnan hořečnato-vápenatý

 

11.3.8

Fosforečnan hořečnatý

 

11.3.10

Dihydrogenfosforečnan sodný

 

11.3.16

Fosforečnan sodno-vápenatý

 

11.3.17

Dihydrogenfosforečnan amonný (monoamonium-fosfát) (dihydrogenorthofosforečnan amonný)

Pouze pro akvakulturu.

▼M1

11.3.19

Trifosforečnan pentasodný (STPP)

Pouze pro krmivo pro zvířata v zájmovém chovu.

11.3.27

Dihydrogendifosforečnan sodný (SAPP)

Pouze pro krmivo pro zvířata v zájmovém chovu.

▼B

11.4.1

Chlorid sodný

 

11.4.2

Hydrogenuhličitan sodný

 

11.4.4

Uhličitan sodný

 

11.4.6

Síran sodný

 

11.5.1

Chlorid draselný

 

(1)   

V souladu s nařízením Komise (EU) č. 68/2013 ze dne 16. ledna 2013 o katalogu pro krmné suroviny (Úř. věst. L 29, 30.1.2013, s. 1).

(2)   

Nařízení Komise (EU) 2020/354 ze dne 4. března 2020, kterým se stanoví seznam určených užití krmiv určených ke zvláštním účelům výživy a zrušuje směrnice 2008/38/ES (Úř. věst. L 67, 5.3.2020, s. 1).

2)   JINÉ KRMNÉ SUROVINYČíslo v katalogu krmiv (1)

Název

Specifické podmínky a omezení

▼M2

ex 7.1.4

Olej z řas

Olej získaný extrakcí z mikrořas kvašením.

Pěstební médium pro proces kvašení nesmí pocházet z GMO a mělo by být pokud možno z ekologických surovin.

▼B

10

Moučka, olej a jiné krmné suroviny z ryb nebo jiných vodních živočichů

Pokud pocházejí z rybolovu, který byl potvrzen jako udržitelný v rámci programu uznaného příslušným orgánem v souladu se zásadami stanovenými v nařízení (EU) č. 1380/2013.

Pokud jsou vyprodukovány nebo připraveny bez chemických syntetických rozpouštědel.

Jejich použití je povoleno pouze u nebýložravých hospodářských zvířat.

Použití hydrolyzovaného rybího proteinu je povoleno pouze u mladých nebýložravých hospodářských zvířat.

10

Moučka, olej a jiné krmné suroviny z ryb, měkkýšů nebo korýšů

Pro masožravé živočichy v akvakultuře.

Z rybolovu, který byl potvrzen jako udržitelný v rámci programu uznaného příslušným orgánem v souladu se zásadami stanovenými v nařízení (EU) č. 1380/2013, v souladu s přílohou II částí III bodem 3.1.3.1 písm. c) nařízení (EU) 2018/848.

Získané z odřezků ryb, korýšů nebo měkkýšů ulovených pro účely lidské spotřeby v souladu s přílohou II částí III bodem 3.1.3.3 písm. c) nařízení (EU) 2018/848 nebo získané z celých ryb, korýšů nebo měkkýšů ulovených a neurčených pro lidskou spotřebu v souladu s přílohou II částí III bodem 3.1.3.3 písm. d) nařízení (EU) 2018/848.

10

Rybí moučka a rybí olej

Během fáze chovu dospělých jedinců, pro ryby ve vnitrozemských vodách, garnáty z čeledi Penaeidae, sladkovodní krevety a tropické sladkovodní ryby.

Z rybolovu, který byl potvrzen jako udržitelný v rámci programu uznaného příslušným orgánem v souladu se zásadami stanovenými v nařízení (EU) č. 1380/2013, v souladu s přílohou II částí III bodem 3.1.3.1 písm. c) nařízení (EU) 2018/848.

Pouze v případě, že přirozená krmiva nejsou v rybnících a jezerech dostupná v dostatečných množstvích, maximálně 25 % rybí moučky a 10 % rybího oleje v krmné dávce garnátů čeledi Penaeidae a sladkovodních krevet (Macrobrachium spp.) a maximálně 10 % rybí moučky nebo rybího oleje v krmné dávce pangasů (Pangasius spp.), v souladu s přílohou II částí III bodem 3.1.3.4 písm. c) podbody i) a ii) nařízení (EU) 2018/848.

▼M1

12.1.5

Kvasnice

Nejsou-li k dispozici z ekologické produkce.

12.1.12

Kvasničné výrobky

Nejsou-li k dispozici z ekologické produkce.

▼M2

13.11.1

Propylenglykol; [1,2-propandiol]; [propan-1,2-diol]

Použití omezeno v souladu s nařízením Komise (EU) 2020/354 jako krmivo určené ke zvláštním účelům výživy: snížení rizika při ketózách.

U dojnic, bahnic a koz.

Pouze k selektivnímu použití (jen pro jednotlivá zvířata s danou potřebou a na omezenou dobu).

▼B

 

Cholesterol

Produkt získaný z tuku z ovčí vlny (lanolin) zmýdelněním, separací a krystalizací, z měkkýšů nebo jiných zdrojů.

K zabezpečení výživových potřeb garnátů čeledi Penaeidae a sladkovodních krevet (Macrobrachium spp.) ve stadiu chovu dospělých jedinců a v časných vývojových stadiích v odchovných zařízeních a líhních.

Není-li k dispozici z ekologické produkce.

 

Byliny

V souladu s čl. 24 odst. 3 písm. e) bodem iv) nařízení (EU) 2018/848 konkrétně:

— nejsou-li dostupné v ekologické podobě,

— jsou-li vyprodukovány/připraveny bez chemických rozpouštědel,

— v množství nejvýše 1 % krmné dávky.

 

Melasa

V souladu s čl. 24 odst. 3 písm. e) bodem iv) nařízení (EU) 2018/848 konkrétně:

— není-li dostupná v ekologické podobě,

— je-li vyprodukována/připravena bez chemických rozpouštědel,

— v množství nejvýše 1 % krmné dávky.

 

Fytoplankton a zooplankton

Pouze při chovu larev juvenilních jedinců v ekologické akvakultuře.

 

Určité bílkovinné složky

V souladu s bodem 1.9.3.1 písm. c) a bodem 1.9.4.2 písm. c) nařízení (EU) 2018/848 konkrétně:

— do 31. prosince 2026:

— nejsou-li dostupné v ekologické podobě,

— jsou-li vyprodukovány/připraveny bez chemických rozpouštědel,

— ke krmení selat do 35 kg nebo mladé drůbeže,

— maximálně 5 % sušiny v krmivu zemědělského původu na období 12 měsíců.

 

Koření

V souladu s čl. 24 odst. 3 písm. e) bodem iv) nařízení (EU) 2018/848 konkrétně:

— není-li dostupné v ekologické podobě,

— je-li vyprodukováno/připraveno bez chemických rozpouštědel,

— v množství nejvýše 1 % krmné dávky.

(1)   

V souladu s nařízením (EU) č. 68/2013.

ČÁST B

Povolené doplňkové látky a pomocné látky používané ve výživě zvířat podle čl. 24 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2018/848

Doplňkové látky uvedené v této části musí být povoleny podle nařízení (ES) č. 1831/2003.

Zde stanovené specifické podmínky se použijí navíc k podmínkám povolení podle nařízení (ES) č. 1831/2003.

1)   TECHNOLOGICKÉ DOPLŇKOVÉ LÁTKY

a)    KonzervantyIdentifikační číslo nebo funkční skupina

Název

Specifické podmínky a omezení

E 200

Kyselina sorbová

 

E 236

Kyselina mravenčí

 

E 237

Mravenčan sodný

 

E 260

Kyselina octová

 

E 270

Kyselina mléčná

 

E 280

Kyselina propionová

 

E 330

Kyselina citronová

 

b)    AntioxidantyIdentifikační číslo nebo funkční skupina

Název

Specifické podmínky a omezení

1b306(i)

Tokoferolové extrakty z rostlinných olejů

 

1b306(ii)

Extrakty s vysokým obsahem tokoferolů z rostlinných olejů (bohaté na delta-tokoferol)

 

c)    Emulgátory, stabilizátory, zahušťující látky a želírující látkyIdentifikační číslo nebo funkční skupina

Název

Specifické podmínky a omezení

1c322, 1c322i

Lecitiny

Pouze pokud pocházejí z ekologických surovin.

Použití omezeno na krmiva pro živočichy v akvakultuře.

▼M1

E 407

Karagenan

Pouze pro krmivo pro zvířata v zájmovém chovu.

E 410

Karubin (guma karubin)

Pouze pro krmivo pro zvířata v zájmovém chovu.

Získaný pouze pražením.

Z ekologické produkce, je-li k dispozici.

E 414

Akácie (arabská guma)

Pouze pro krmivo pro zvířata v zájmovém chovu.

Z ekologické produkce, je-li k dispozici.

E 415

Xanthan

 

E 412

Guma guar

 

▼B

d)    Pojiva a protispékavé látkyIdentifikační číslo nebo funkční skupina

Název

Specifické podmínky a omezení

▼M1 —————

▼B

E 535

Ferrokyanid sodný (hexakyanoželeznatan sodný)

Maximální obsah: 20 mg/kg NaCl (počítáno jako anion ferrokyanidu)

E 551b

Oxid křemičitý koloidní

 

E 551c

Křemelina (purifikované diatomické půdy)

 

1m558i

Bentonit

 

E 559

Kaolinové jíly, bez azbestu

 

E 560

Přírodní směsi steatitů a chloritu

 

E 561

Vermikulit

 

E 562

Sepiolit

 

▼M1

E 563

Sepiolitický jíl

 

▼B

E 566

Natrolit-fonolit

 

1g568

Klinoptilolit sedimentárního původu

 

E 599

Perlit

 

▼M1

1g599

Illit-montmorillonit-kaolinit

 

▼B

e)    Doplňkové látky k silážováníIdentifikační číslo nebo funkční skupina

Název

Specifické podmínky a omezení

1k

Enzymy, mikroorganismy

Povoleno pouze k zajištění odpovídajícího kvašení.

1k236

Kyselina mravenčí

1k237

Mravenčan sodný

1k280

Kyselina propionová

1k281

Propionát sodný

▼M1

f)    Látky pro snižování kontaminace krmiv mykotoxinyIdentifikační číslo nebo funkční skupina

Název

Specifické podmínky a omezení

1m558

Bentonit

 

▼B

2)   SENZORICKÉ DOPLŇKOVÉ LÁTKYIdentifikační číslo nebo funkční skupina

Název

Specifické podmínky a omezení

ex2a

Astaxanthin

Pouze pokud pochází z ekologických zdrojů, jako jsou ulity korýšů z ekologické produkce.

Pouze v krmné dávce pro lososy a pstruhy v mezích jejich fyziologických potřeb.

Není-li k dispozici astaxanthin pocházející z ekologických zdrojů, je možné použít astaxanthin z přírodních zdrojů (např. Phaffia rhodozyma s vysokým obsahem astaxanthinu).

ex2b

Zchutňující látky

Pouze výtažky ze zemědělských produktů, včetně kaštanového výtažku (Castanea sativa Mill.)

3)   NUTRIČNÍ DOPLŇKOVÉ LÁTKY

a)    Vitaminy, provitaminy a chemicky přesně definované látky se srovnatelným účinkemIdentifikační číslo nebo funkční skupina

Název

Specifické podmínky a omezení

ex3a

Vitaminy a provitaminy

Získané ze zemědělských produktů.

Nejsou-li k dispozici ze zemědělských produktů:

— Pokud jsou získané synteticky, lze pro monogastrická zvířata a živočichy v akvakultuře použít pouze látky shodné s vitaminy získanými ze zemědělských produktů.

— Pokud jsou získané synteticky, lze pro přežvýkavce použít pouze vitaminy A, D a E shodné s vitaminy získanými ze zemědělských produktů; použití podléhá předchozímu povolení členských států na základě posouzení možnosti, že by ekologicky chovaní přežvýkavci získali potřebná množství uvedených vitaminů v krmných dávkách.

▼M1

3a370

Taurin

Pouze pro kočky a psy.

Nesyntetického původu, je-li k dispozici.

▼M1

3a920

Bezvodý betain

Pouze pro monogastrická zvířata a ryby.

Z ekologické produkce; není-li k dispozici, přírodního původu.

▼B

b)    Sloučeniny stopových prvkůIdentifikační číslo nebo funkční skupina

Název

Specifické podmínky a omezení

3b101

Uhličitan železnatý (siderit)

 

3b103

Síran železnatý monohydrát

 

3b104

Síran železnatý heptahydrát

 

▼M2

3b107

Chelát železa a bílkovinných hydrolyzátů

Z ekologické produkce sóji, je-li k dispozici.

3b110

Feridextran 10 %

Použití omezeno v souladu s nařízením Komise (EU) 2020/354 jako krmivo určené ke zvláštním účelům výživy: kompenzace nedostatečné dostupnosti železa po narození.

Pouze pro sající selata.

Pěstební médium pro proces kvašení dextranu nesmí pocházet z GMO.

Pouze k selektivnímu použití

(jen pro selata s příslušnou potřebou a na omezenou dobu).

▼B

3b201

Jodid draselný

 

3b202

Jodičnan vápenatý, bezvodý

 

3b203

Jodičnan vápenatý, bezvodý, granulovaný, potahovaný

 

3b301

Octan kobaltnatý, tetrahydrát

 

3b302

Uhličitan kobaltnatý

 

3b303

Bis(uhličitan)tris(hydroxid) kobaltnatý, monohydrát

 

3b304

Potahovaný granulovaný uhličitan kobaltnatý

 

3b305

Síran kobaltnatý, heptahydrát

 

3b402

Uhličitan-dihydroxid měďnatý monohydrát

 

3b404

Oxid měďnatý

 

3b405

Pentahydrát síranu měďnatého

 

▼M2

3b407

Chelát mědi a bílkovinných hydrolyzátů

Z ekologické produkce sóji, je-li k dispozici.

▼B

3b409

Chlorid-trihydroxid diměďnatý

 

3b502

Oxid manganatý

 

3b503

Síran mangatý, monohydrát

 

▼M2

3b505

Cheláty manganu a bílkovinných hydrolyzátů

Z ekologické produkce sóji, je-li k dispozici.

▼B

3b603

Oxid zinečnatý

 

3b604

Síran zinečnatý, heptahydrát

 

3b605

Síran zinečnatý, monohydrát

 

3b609

Monohydrát oktahydroxid-dichlorid penta zinečnatý

 

▼M2

3b612

Chelát zinku a bílkovinných hydrolyzátů

Z ekologické produkce sóji, je-li k dispozici.

▼B

3b701

Dihydrát molybdenanu sodného

 

3b801

Seleničitan sodný

 

3b802

3b803

Potahovaný granulovaný seleničitan sodný

Selenan sodný

 

3b810

Kvasinky obohacené selenem Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inaktivované

 

▼M2

3b810i

Kvasinky obohacené selenem Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inaktivované

 

▼B

3b811

Kvasinky obohacené selenem Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, inaktivované

 

3b812

Kvasinky obohacené selenem Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, inaktivované

 

3b813

Kvasinky obohacené selenem Saccharomyces cerevisiae NCYC R646, inaktivované

 

3b817

Kvasinky obohacené selenem Saccharomyces cerevisiae NCYC R645, inaktivované

 

c)    Aminokyseliny, jejich soli a analogyIdentifikační číslo nebo funkční skupina

Název

Specifické podmínky a omezení

3c3.5.1 a 3c352

L-histidin-monohydrochlorid monohydrát

Vyrobený kvašením.

Může být použit v krmné dávce lososovitých, pokud zdroje krmiva uvedené v příloze II části II bodě 3.1.3.3 nařízení (EU) 2018/848 neposkytují dostatečné množství histidinu, aby byly uspokojeny stravovací potřeby ryb.

4)   ZOOTECHNICKÉ DOPLŇKOVÉ LÁTKYIdentifikační číslo nebo funkční skupina

Název

Specifické podmínky a omezení

4a, 4b, 4c a 4d

Enzymy a mikroorganismy

 

▼M1

4d7 a 4d8

Chlorid amonný

Pouze pro kočky.

▼B
PŘÍLOHA IV

Povolené produkty k čištění a dezinfekci podle čl. 24 odst. 1 písm. e), f) a g) nařízení (EU) 2018/848

ČÁST A

Produkty k čištění a dezinfekci rybníků, klecí, nádrží, náhonů, budov nebo zařízení používaných pro živočišnou výrobu

ČÁST B

Produkty k čistění a dezinfekci budov a zařízení používaných pro rostlinnou výrobu včetně skladových prostor v zemědělském podniku

ČÁST C

Produkty k čištění a dezinfekci ve zpracovatelských a skladových zařízeních

ČÁST D

Produkty podle čl. 12 odst. 1 tohoto nařízení

Jako biocidní přípravky nemohou být použity následující produkty nebo produkty obsahující následující účinné látky uvedené v příloze VII nařízení (ES) č. 889/2008:

— 
louh sodný,
— 
louh draselný,
— 
kyselina šťavelová,
— 
přírodní tresti z rostlin, s výjimkou lněného oleje, levandulového oleje a oleje z máty peprné,
— 
kyselina dusičná,
— 
kyselina fosforečná,
— 
uhličitan sodný,
— 
síran měďnatý,
— 
manganistan draselný,
— 
pokrutiny z přírodních semen čajovníku čínského,
— 
kyselina huminová,
— 
peroxooctové kyseliny, s výjimkou kyseliny peroxyoctové.
PŘÍLOHA V

Povolené produkty a látky pro použití v produkci zpracovaných ekologických potravin a kvasinek používaných jako potraviny nebo krmivo

ČÁST A

Povolené potravinářské přídatné látky a pomocné látky podle čl. 24 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2018/848

ODDÍL A1 – POTRAVINÁŘSKÉ PŘÍDATNÉ LÁTKY VČETNĚ NOSIČŮ

Ekologické potraviny, do nichž lze přidávat potravinářské přídatné látky, jsou v mezích povolení udělených v souladu s nařízením (ES) č. 1333/2008.

Zde stanovené specifické podmínky a omezení se použijí navíc k podmínkám povolení podle nařízení (ES) č. 1333/2008.

Pro účely výpočtu procentních podílů uvedených v čl. 30 odst. 5 nařízení (EU) 2018/848 se potravinářské přídatné látky označené hvězdičkou ve sloupci s číselným kódem vypočítají jako složky zemědělského původu.Kód

Název

Ekologické potraviny, do kterých může být látka přidána

Specifické podmínky a omezení

E 153

Rostlinná uhlíková čerň

Jedlá kůrka kozích sýrů poprášených popelem

Sýr Morbier

 

E 160b(i)*

Annatto bixin

Sýr Red Leicester

Sýr Double Gloucester

Čedar

Sýr Mimolette

 

E 160b(ii)*

Annatto norbixin

Sýr Red Leicester

Sýr Double Gloucester

Čedar

Sýr Mimolette

 

E 170

Uhličitan vápenatý

Výrobky rostlinného a živočišného původu

Nesmí se použít k barvení nebo obohacení výrobků vápníkem.

E 220

Oxid siřičitý

Ovocná vína (vína vyráběná z jiného ovoce než hroznů, včetně jablečného a hruškového vína), a medovina s přidáním a bez přidání cukru

100 mg/l (maximální dostupná hodnota ze všech zdrojů vyjádřená jako SO2 v mg/l).

E 223

Disiřičitan sodný

Korýši

 

E 224

Disiřičitan draselný

Ovocná vína (vína vyráběná z jiného ovoce než hroznů, včetně jablečného a hruškového vína), a medovina s přidáním a bez přidání cukru

100 mg/l (maximální dostupná hodnota ze všech zdrojů vyjádřená jako SO2 v mg/l).

E 250

Dusitan sodný

Masné výrobky

Může se použít pouze tehdy, bylo-li ke spokojenosti příslušného orgánu prokázáno, že není dostupná žádná technologická alternativa, která by poskytla stejné záruky a/nebo umožnila zachování specifických vlastností výrobku.

Ne v kombinaci s E 252.

Maximální vstupní množství vyjádřené jako NaNO2: 80 mg/kg. Maximální zbytkové množství vyjádřené jako NaNO2: 50 mg/kg.

E 252

Dusičnan draselný

Masné výrobky

Může se použít pouze tehdy, bylo-li ke spokojenosti příslušného orgánu prokázáno, že není dostupná žádná technologická alternativa, která by poskytla stejné záruky a/nebo umožnila zachování specifických vlastností výrobku.

Ne v kombinaci s E 250.

Maximální vstupní množství vyjádřené jako NaNO3: 80 mg/kg. Maximální zbytkové množství vyjádřené jako NaNO3: 50 mg/kg.

E 270

Kyselina mléčná

Výrobky rostlinného a živočišného původu

 

E 290

Oxid uhličitý

Výrobky rostlinného a živočišného původu

 

E 296

Kyselina jablečná

Výrobky rostlinného původu

 

▼M2

E 300

Kyselina L-askorbová

Výrobky rostlinného původu

Masné výrobky (kategorie 08.3 (2)) a masné polotovary (kategorie 08.2 (2)), do nichž byly přidány jiné složky než přídatné látky nebo sůl

 

▼B

E 301

Askorban sodný

Masné výrobky

Smí se použít pouze ve spojení s dusičnany a dusitany.

E 306*

Extrakt

s vysokým obsahem tokoferolů

Výrobky rostlinného a živočišného původu

Antioxidant

▼M2

E 322*

Lecitiny

Výrobky rostlinného původu

Výrobky živočišného původu

Pouze z ekologické produkce.

▼B

E 325

Mléčnan sodný

Výrobky rostlinného původu

Mléčné a masné výrobky

 

E 330

Kyselina citronová

Výrobky rostlinného a živočišného původu

 

E 331

Citronany sodné

Výrobky rostlinného a živočišného původu

 

E 333

Citronany vápenaté

Výrobky rostlinného původu

 

E 334

Kyselina vinná

(L(+)-)

Výrobky rostlinného původu

Medovina

 

▼M2

E 335

Vinany sodné

Výrobky rostlinného původu

Od 1. ledna 2027 pouze z ekologické produkce.

E 336

Vinany draselné

Výrobky rostlinného původu

Od 1. ledna 2027 pouze z ekologické produkce.

▼M2

E 337

Vinan draselno-sodný

Výrobky rostlinného původu

Od 1. ledna 2027 pouze z ekologické produkce.

▼B

E 341(i)

Dihydrogenfosforečnan vápenatý

Mouka s kypřicím prostředkem

Kypřicí látka

E 392*

Extrakty z rozmarýnu

Výrobky rostlinného a živočišného původu

Pouze z ekologické produkce.

E 400

Kyselina alginová

Výrobky rostlinného původu

Mléčné výrobky

 

E 401

Alginan sodný

Výrobky rostlinného původu

Mléčné výrobky

Uzeniny z masa

 

E 402

Alginan draselný

Výrobky rostlinného původu

Mléčné výrobky

 

E 406

Agar

Výrobky rostlinného původu

Mléčné a masné výrobky

 

E 407

Karagenan

Výrobky rostlinného původu

Mléčné výrobky

 

E 410*

Karubin

Výrobky rostlinného a živočišného původu

Pouze z ekologické produkce.

E 412*

Guma guar

Výrobky rostlinného a živočišného původu

Pouze z ekologické produkce.

E 414*

Arabská guma

Výrobky rostlinného a živočišného původu

Pouze z ekologické produkce.

E 415

Xanthan

Výrobky rostlinného a živočišného původu

 

E 417

Guma tara

Výrobky rostlinného a živočišného původu

Zahušťovadlo

Pouze z ekologické produkce.

▼M1

E 418

Guma gellan

Výrobky rostlinného a živočišného původu

Pouze vysoce acylovaná forma.

Pouze z ekologické produkce; platné od 1. ledna 2026.

▼B

E 422

Glycerol

Rostlinné extrakty

Aromata

Pouze rostlinného původu.

Rozpouštědlo a nosič v rostlinných extraktech a aromatech.

Zvlhčující látka v gelových kapslích.

Potah tablet.

Pouze z ekologické produkce.

E 440(i)*

Pektin

Výrobky rostlinného původu

Mléčné výrobky

 

E 460

Celulosa

Želatina

 

E 464

Hydroxypropylmethylcelulosa

Výrobky rostlinného a živočišného původu

Zátkovací materiál na zátky.

E 500

Uhličitany sodné

Výrobky rostlinného a živočišného původu

 

E 501

Uhličitany draselné

Výrobky rostlinného původu

 

E 503

Uhličitany amonné

Výrobky rostlinného původu

 

E 504

Uhličitany hořečnaté

Výrobky rostlinného původu

 

E 509

Chlorid vápenatý

Mléčné výrobky

Srážecí činidlo

E 516

Sírany vápenaté

Výrobky rostlinného původu

Nosič

E 524

Hydroxid sodný

„Laugengebäck“

Aromata

Povrchová úprava

Regulátor kyselosti

▼M1

E 551

Oxid křemičitý

Kakao, byliny a koření v práškové formě

Aromata

Propolis

U kakaa pouze k použití v automatech na výdej nápojů.

E 553b

Talek

Výrobky rostlinného původu

Uzeniny z masa

U uzenin z masa pouze povrchová úprava

▼B

E 901

Včelí vosk

Cukrovinky

Lešticí látka

Pouze z ekologické produkce.

E 903

Karnaubský vosk

Cukrovinky

Citrusové plody

Lešticí látka

Zmírňující metoda u povinného ošetření ovoce extrémním chladem jakožto karanténního opatření proti škodlivým organismům v souladu s prováděcí směrnicí Komise (EU) 2017/1279 (1)

Pouze z ekologické produkce.

E 938

Argon

Výrobky rostlinného a živočišného původu

 

E 939

Helium

Výrobky rostlinného a živočišného původu

 

E 941

Dusík

Výrobky rostlinného a živočišného původu

 

E 948

Kyslík

Výrobky rostlinného a živočišného původu

 

E 968

Erythritol

Výrobky rostlinného a živočišného původu

Pouze z ekologické produkce bez použití technologie iontové výměny.

(1)   

Prováděcí směrnice Komise (EU) 2017/1279 ze dne 14. července 2017, kterou se mění přílohy I až V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (Úř. věst. L 184, 15.7.2017, s. 33).

(2)   

Kategorie potravin uvedené v části D přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16).

ODDÍL A2 – POMOCNÉ LÁTKY A DALŠÍ PRODUKTY, KTERÉ MOHOU BÝT POUŽITY PŘI ZPRACOVÁNÍ SLOŽEK ZEMĚDĚLSKÉHO PŮVODU Z EKOLOGICKÉ PRODUKCE

Zde stanovené specifické podmínky a omezení se použijí navíc k podmínkám povolení podle nařízení (ES) č. 1333/2008.Název

Povoleno pouze pro zpracování těchto ekologických potravin

Specifické podmínky a omezení

Voda

Výrobky rostlinného a živočišného původu

Pitná voda ve smyslu směrnice Rady 98/83/ES (1)

Chlorid vápenatý

Výrobky rostlinného původu

Uzeniny z masa

Srážecí činidlo

Uhličitan vápenatý

Výrobky rostlinného původu

 

Hydroxid vápenatý

Výrobky rostlinného původu

 

Síran vápenatý

Výrobky rostlinného původu

Srážecí činidlo

Chlorid hořečnatý (nebo nigari)

Výrobky rostlinného původu

Srážecí činidlo

Uhličitan draselný

Vinné hrozny

Vysoušedlo

Uhličitan sodný

Výrobky rostlinného a živočišného původu

 

Kyselina mléčná

Sýr

Pro regulaci pH solného nálevu při výrobě sýrů.

L(+) kyselina mléčná z kvašení

Extrakty z rostlinných bílkovin

 

Kyselina citronová

Výrobky rostlinného a živočišného původu

 

Hydroxid sodný

Cukr(y)

Oleje rostlinného původu kromě olivového oleje

Extrakty z rostlinných bílkovin

 

Kyselina sírová

Želatina

Cukr(y)

 

▼M1

Chmelový extrakt

Výrobky rostlinného původu

Pouze pro antimikrobiální účely.

Z ekologické produkce, je-li k dispozici.

Extrakt borovicové kalafuny

Výrobky rostlinného původu

Pouze pro antimikrobiální účely.

Z ekologické produkce, je-li k dispozici.

▼B

Kyselina chlorovodíková

Želatina

Sýry Gouda, Edam a Maasdammer, Boerenkaas, Friese a Leidse Nagelkaas

Výroba želatiny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (2)

Pro regulaci pH solného nálevu při zpracování sýrů.

Hydroxid amonný

Želatina

Výroba želatiny v souladu s nařízením (ES) č. 853/2004.

Peroxid vodíku

Želatina

Výroba želatiny v souladu s nařízením (ES) č. 853/2004.

Oxid uhličitý

Výrobky rostlinného a živočišného původu

 

Dusík

Výrobky rostlinného a živočišného původu

 

Ethanol

Výrobky rostlinného a živočišného původu

Rozpouštědlo

Kyselina tříslová

Výrobky rostlinného původu

Podpora filtrace.

Vaječný bílek

Výrobky rostlinného původu

 

Kasein

Výrobky rostlinného původu

 

Želatina

Výrobky rostlinného původu

 

Vyzina

Výrobky rostlinného původu

 

Rostlinné oleje

Výrobky rostlinného a živočišného původu

Masticí, uvolňovací nebo odpěňovací činidlo. Pouze z ekologické produkce.

Oxid křemičitý gel nebo koloidní roztok

Výrobky rostlinného původu

 

Aktivní uhlí

(CAS-7440-44-0)

Výrobky rostlinného a živočišného původu

 

Talek

Výrobky rostlinného původu

V souladu se specifickými kritérii pro čistotu potravinářské přídatné látky E 553b.

Bentonit

Výrobky rostlinného původu

Medovina

Lepicí činidlo pro medovinu

Celulosa

Výrobky rostlinného původu

Želatina

 

Hlinka ze skořápek rozsivek

Výrobky rostlinného původu

Želatina

 

Perlit

Výrobky rostlinného původu

Želatina

 

Skořápky lískových ořechů

Výrobky rostlinného původu

 

Rýžová mouka

Výrobky rostlinného původu

 

Včelí vosk

Výrobky rostlinného původu

Uvolňovací činidlo

Pouze z ekologické produkce.

Karnaubský vosk

Výrobky rostlinného původu

Uvolňovací činidlo

Pouze z ekologické produkce.

Kyselina octová/ocet

Výrobky rostlinného původu

Ryby

Pouze z ekologické produkce.

Z přirozené fermentace.

Thiamin hydrochlorid

Ovocná vína, jablečné víno, hruškové víno a medovina

 

Hydrogenfosforečnan amonný

Ovocná vína, jablečné víno, hruškové víno a medovina

 

Dřevné vlákno

Výrobky rostlinného a živočišného původu

Zdroje by se měly omezovat na certifikované, udržitelně těžené dřevo.

Používané dřevo nesmí obsahovat toxické složky (v důsledku ošetření po těžbě, přirozeně se vyskytující toxiny nebo toxiny z mikroorganismů).

(1)   

Směrnice Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998 o jakosti vody určené k lidské spotřebě (Úř. věst. L 330, 5.12.1998, s. 32).

(2)   

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 139, 30. 4. 2004, s. 55).

ČÁST B

Povolené zemědělské složky získané z konvenční produkce, které mají být použity k produkci zpracovaných ekologických potravin podle čl. 24 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2018/848Název

Specifické podmínky a omezení

Řasa arame (Eisenia bicyclis), nezpracovaná, jakož i výrobky po prvotním zpracování, které mají s touto řasou přímou souvislost

 

Řasa hijiki (Hizikia fusiforme), nezpracovaná, jakož i výrobky po prvotním zpracování, které mají s touto řasou přímou souvislost

 

Kůra lapača (Handroanthus impetiginosus)

Pouze pro použití v čajových směsích a nápoji kombucha.

Střívka

Z přírodních surovin živočišného původu nebo z materiálu rostlinného původu.

Želatina

Z jiných zdrojů než prasat.

Mléčné minerály v práškové/tekuté formě

Pouze pokud je použit pro svou senzorickou funkci k úplnému nebo částečnému nahrazení chloridu sodného.

Volně žijící ryby a volně žijící vodní živočichové, bez zpracování, jakož i produkty z nich získané v procesech

Pouze z rybolovu, který byl potvrzen jako udržitelný v rámci programu uznaného příslušným orgánem v souladu se zásadami stanovenými v nařízení (EU) č. 1380/2013, v souladu s přílohou II částí III bodem 3.1.3.1 písm. c) nařízení (EU) 2018/848.

Jen když nejsou k dispozici v ekologické akvakultuře.

ČÁST C

Povolené pomocné látky a další produkty používané při produkci kvasinek a kvasničných produktů podle čl. 24 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) 2018/848Název

Primární kvasinky

Produkce/příprava/úprava kvasinek do konečné formy

Specifické podmínky a omezení

Chlorid vápenatý

X

 

 

Oxid uhličitý

X

X

 

Kyselina citronová

X

 

Pro regulaci pH při výrobě kvasinek.

Kyselina mléčná

X

 

Pro regulaci pH při výrobě kvasinek.

Dusík

X

X

 

Kyslík

X

X

 

Bramborový škrob

X

X

K filtraci.

Pouze z ekologické produkce.

Uhličitan sodný

X

X

Pro regulaci pH.

Rostlinné oleje

X

X

Masticí, uvolňovací nebo odpěňovací činidlo.

Pouze z ekologické produkce.

ČÁST D

Povolené produkty a látky k výrobě a ošetření ekologických výrobků z révy vinné ve vinařském odvětví podle přílohy II části VI bodu 2.2 nařízení (EU) 2018/848Název

Identifikační čísla

Odkazy v příloze I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/934

Specifické podmínky a omezení

Vzduch

 

Část A tabulka 1 body 1 a 8

 

Plynný kyslík

E 948

CAS 17778- 80-2

Část A tabulka 1 bod 1

Část A tabulka 2 bod 8.4

 

Argon

E 938

CAS 7440-37-1

Část A tabulka 1 bod 4

Část A tabulka 2 bod 8.1

Nesmí se použít k provzdušnění.

Dusík

E 941

CAS 7727-37-9

Část A tabulka 1 body 4, 7 a 8

Část A tabulka 2 bod 8.2

 

Oxid uhličitý

E 290

CAS 124-38-9

Část A tabulka 1 body 4 a 8

Část A tabulka 2 bod 8.3

 

Kousky dubového dřeva

 

Část A tabulka 1 bod 11

 

Kyselina vinná (L(+)-)

E 334

CAS 87-69-4

Část A tabulka 2 bod 1.1

 

Kyselina mléčná

E 270

Část A tabulka 2 bod 1.3

 

L(+)-vinan draselný

E 336(ii)

CAS 921- 53-9

Část A tabulka 2 bod 1.4

 

Hydrogenuhličitan draselný

E 501(ii)

CAS 298- 14-6

Část A tabulka 2 bod 1.5

 

Uhličitan vápenatý

E 170

CAS 471-34-1

Část A tabulka 2 bod 1.6

 

Síran vápenatý

E 516

Část A tabulka 2 bod 1.8

 

Oxid siřičitý

E 220

CAS 7446-09-5

Část A tabulka 2 bod 2.1

Maximální obsah oxidu siřičitého nesmí překročit 100 miligramů na litr u červeného vína uvedeného v příloze I části B bodě A.1 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/934 a hodnota zbytkového cukru musí být nižší než 2 gramy na litr.

Maximální obsah oxidu siřičitého nesmí překročit 150 miligramů na litr u bílého a růžového vína uvedeného v příloze I části B bodě A.1 písm. b) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/934 a hodnota zbytkového cukru musí být nižší než 2 gramy na litr.

U všech ostatních vín se maximální obsah oxidu siřičitého použitého v souladu s přílohou I částí B nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/934 snižuje o 30 miligramů na litr.

Hydrogensiřičitan draselný

E 228

CAS 7773-03-7

Část A tabulka 2 bod 2.2

Metadisiřičitan draselný

E 224

CAS 16731-55-8

Část A tabulka 2 bod 2.3

Kyselina L-askorbová

E 300

Část A tabulka 2 bod 2.6

 

Enologické aktivní uhlí

 

Část A tabulka 2 bod 3.1

 

Hydrogenfosforečnan diamonný

E 342/CAS 7783-28-0

Část A tabulka 2 bod 4.2

 

Thiamin hydrochlorid

CAS 67-03-8

Část A tabulka 2 bod 4.5

 

Autolyzáty kvasnic

 

Část A tabulka 2 bod 4.6

 

Buněčné stěny kvasinek

 

Část A tabulka 2 bod 4.7

 

Inaktivované kvasinky

 

Část A tabulka 2 bod 4.8

Část A tabulka 2 bod 10.5

Část A tabulka 2 bod 11.5

 

Potravinářská želatina

CAS 9000-70-8

Část A tabulka 2 bod 5.1

Získaná z ekologických surovin, je-li k dispozici.

Bílkoviny z pšenice

 

Část A tabulka 2 bod 5.2

Získané z ekologických surovin, jsou-li k dispozici.

Bílkoviny z hrachu

 

Část A tabulka 2 bod 5.3

Získané z ekologických surovin, jsou-li k dispozici.

Bílkoviny z brambor

 

Část A tabulka 2 bod 5.4

Získané z ekologických surovin, jsou-li k dispozici.

Vyzina

 

Část A tabulka 2 bod 5.5

Získaná z ekologických surovin, je-li k dispozici.

Kasein

CAS 9005-43-0

Část A tabulka 2 bod 5.6

Získaný z ekologických surovin, je-li k dispozici.

Kaseináty draselné

CAS 68131-54-4

Část A tabulka 2 bod 5.7

 

Vaječný albumin

CAS 9006-59-1

Část A tabulka 2 bod 5.8

Získaný z ekologických surovin, je-li k dispozici.

Bentonit

E 558

Část A tabulka 2 bod 5.9

 

Oxid křemičitý (gel nebo koloidní roztok)

E 551

Část A tabulka 2 bod 5.10

 

Taniny

 

Část A tabulka 2 bod 5.12

Část A tabulka 2 bod 6.4

Získané z ekologických surovin, jsou-li k dispozici.

Chitosan pocházející z houby Aspergillus niger

CAS 9012-76-4

Část A tabulka 2 bod 5.13

Část A tabulka 2 bod 10.3

 

Bílkovinné extrakty kvasinek

 

Část A tabulka 2 bod 5.15

Získané z ekologických surovin, jsou-li k dispozici.

Alginát draselný

E 402/CAS 9005-36-1

Část A tabulka 2 bod 5.18

 

Hydrogenvinan draselný

E336(i)/CAS 868-14-4

Část A tabulka 2 bod 6.1

 

Kyselina citronová

E 330

Část A tabulka 2 bod 6.3

 

Kyselina metavinná

E 353

Část A tabulka 2 bod 6.7

 

Arabská guma

E 414/CAS 9000-01-5

Část A tabulka 2 bod 6.8

Získaná z ekologických surovin, je-li k dispozici.

Kvasinkové mannoproteiny

 

Část A tabulka 2 bod 6.10

 

Pektolyáza

EC 4.2.2.10

Část A tabulka 2 bod 7.2

Pouze pro enologické účely při čiření.

Pektin-methyl-esteráza

EC 3.1.1.11

Část A tabulka 2 bod 7.3

Pouze pro enologické účely při čiření.

Polygalakturonáza

EC 3.2.1.15

Část A tabulka 2 bod 7.4

Pouze pro enologické účely při čiření.

Hemiceluláza

EC 3.2.1.78

Část A tabulka 2 bod 7.5

Pouze pro enologické účely při čiření.

Celuláza

EC 3.2.1.4

Část A tabulka 2 bod 7.6

Pouze pro enologické účely při čiření.

Vinné kvasinky

 

Část A tabulka 2 bod 9.1

Jednotlivé kmeny kvasinek ekologické, jsou-li k dispozici.

Bakterie kyseliny mléčné

 

Část A tabulka 2 bod 9.2

 

Citrát měďnatý

CAS 866-82-0

Část A tabulka 2 bod 10.2

 

Pryskyřice borovice Aleppo

 

Část A tabulka 2 bod 11.1

 

Čerstvé vinné kaly

 

Část A tabulka 2 bod 11.2

Pouze z ekologické produkce.
PŘÍLOHA VI

Produkty a látky povolené pro použití v ekologické produkci v některých oblastech třetích zemí podle čl. 45 odst. 2 nařízení (EU) 2018/848( 1 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).

( 2 ) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).

( 3 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 ze dne 13. října 2003 o hnojivech (Úř. věst. L 304, 21.11.2003, s. 1).

( 4 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009 ze dne 5. června 2019, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 a zrušuje nařízení (ES) č. 2003/2003 (Úř. věst. L 170, 25.6.2019, s. 1).

( 5 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1).

( 6 ) Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice (Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1).

( 7 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 ze dne 13. července 2009 o uvádění na trh a používání krmiv, o změně nařízení (ES) č. 1831/2003 a o zrušení směrnice Rady 79/373/EHS, směrnice Komise 80/511/EHS, směrnic Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutí Komise 2004/217/ES (Úř. věst. L 229, 1.9.2009, s. 1).

( 8 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29).

( 9 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16).

( 10 ) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/934 ze dne 12. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vinařské oblasti, kde lze zvýšit obsah alkoholu, povolené enologické postupy a omezení týkající se výroby a ošetření výrobků z révy vinné, minimální procentní podíl alkoholu pro vedlejší výrobky a jejich likvidaci a zveřejnění složek OIV (Úř. věst. L 149, 7.6.2019, s. 1).

( 11 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1).

( 12 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů (Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 35).

( 13 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).

( 14 ) K dispozici v databázi pesticidů: https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as

( 15 ) Zahrnující konkrétně všechny kategorie funkce výrobku uvedené v příloze I části I nařízení (EU) 2019/1009.

Top