EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document c54acf8d-4bd7-11ee-9220-01aa75ed71a1

Consolidated text: Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/76, ze dne 26. ledna 2021 o harmonizovaných normách pro výtahy a bezpečnostní komponenty pro výtahy vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU (Text s významem pro EHP)Text s významem pro EHP

02021D0076 — CS — 21.08.2023 — 004.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/76,

ze dne 26. ledna 2021

o harmonizovaných normách pro výtahy a bezpečnostní komponenty pro výtahy vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 027 27.1.2021, s. 20)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/1220 ze dne 26. července 2021,

  L 267

17

27.7.2021

►M2

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2022/1199 ze dne 11. července 2022,

  L 185

133

12.7.2022

►M3

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2023/1646 ze dne 17. srpna 2023,

  L 206

70

21.8.2023
▼B

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/76,

ze dne 26. ledna 2021

o harmonizovaných normách pro výtahy a bezpečnostní komponenty pro výtahy vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU

(Text s významem pro EHP)Článek 1

Odkazy na harmonizované normy pro výtahy a bezpečnostní komponenty pro výtahy vypracované na podporu směrnice 2014/33/EU, uvedené v příloze I tohoto rozhodnutí se zveřejňují v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 2

Sdělení 2016/C 293/64 se zrušuje. Nadále se použije do 27. července 2022, pokud jde o odkazy na harmonizované normy uvedené v příloze II tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
PŘÍLOHA IČ.

Odkaz na normu

1.

EN 81-20:2020

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů

2.

EN 81-21:2009+A1:2012

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách

▼M3

2a.

EN 81-21:2022

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách

▼B

3.

EN 81-22:2014

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 22: Elektrické výtahy s nakloněnou jízdní dráhou

▼M2

3a.

EN 81-22:2021

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 22: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů s nakloněnou dráhou

▼B

4.

EN 81-28:2003

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů

▼M3

4a.

EN 81-28:2022

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů

▼B

5.

EN 81-50:2020

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Přezkoušení a zkoušky – Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent

6.

EN 81-58:2003

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří

▼M3

6a.

EN 81-58:2022

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří

▼B

7.

EN 81-70:2003

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace

EN 81-70:2003/A1:2004

▼M3

7a.

EN 81-70:2021+A1:2022 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace

▼B

8.

EN 81-71:2005+A1:2006

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 71: Výtahy odolné vandalům

▼M1 —————

▼M1

9a.

EN 81-72:2020

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 72: Požární výtahy

▼M1 —————

▼M1

10a.

EN 81-73:2020

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 73: Funkce výtahů při požáru

▼B

11.

EN 81-77:2013

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 77: Výtahy vystavené seizmickým podmínkám

▼M3

11a.

EN 81-77:2022

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 77: Výtahy vystavené seizmickým podmínkám

▼B

12.

EN 12016:2013

Elektromagnetická kompatibilita – Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky – Odolnost

▼M2 —————

▼B

15.

EN 13015:2001+A1:2008

Údržba výtahů a pohyblivých schodů – Pravidla pro návody pro údržbu

▼M2 —————

▼B
PŘÍLOHA IIČ.

Odkaz na normu

1.

EN 81-20:2014

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů

2.

EN 81-50:2014

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Přezkoušení a zkoušky – Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent

Top