EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document a75df4f5-205e-11ec-bd8e-01aa75ed71a1

Consolidated text: Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2019/1376 ze dne 23. července 2019 o přenesení pravomoci přijímat rozhodnutí o pasportizaci, nabytí kvalifikovaných účastí a odnětí povolení k činnosti úvěrové instituce (ECB/2019/23)

02019D0023 — CS — 26.09.2021 — 001.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2019/1376

ze dne 23. července 2019

o přenesení pravomoci přijímat rozhodnutí o pasportizaci, nabytí kvalifikovaných účastí a odnětí povolení k činnosti úvěrové instituce (ECB/2019/23)

(Úř. věst. L 224 28.8.2019, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2021/1440 ze dne 3. srpna 2021,

  L 314

14

6.9.2021
▼B

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2019/1376

ze dne 23. července 2019

o přenesení pravomoci přijímat rozhodnutí o pasportizaci, nabytí kvalifikovaných účastí a odnětí povolení k činnosti úvěrové instituce (ECB/2019/23)Článek 1

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí tyto definice:

(1) 

„rozhodnutím o pasportizaci“ se rozumí rozhodnutí ECB o zřízení pobočky významným dohlíženým subjektem v zúčastněném členském státě nebo v jiném členském státě na základě vnitrostátních právních předpisů, jimiž se provádí čl. 35 odst. 3 směrnice 2013/36/EU ve spojení s čl. 17 odst. 1 nařízení (EU) č. 1024/2013 a články 11 a 17 nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17).

Pro účely tohoto rozhodnutí zahrnuje rozhodnutí o pasportizaci i rozhodnutí ECB podle vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí čl. 34 odst. 1 písm. d) směrnice 2013/36/EU, kterým se uděluje souhlas s prohlášením mateřského podniku či podniků, že ručí společně a nerozdílně za závazky své dceřiné finanční instituce, jež má v úmyslu vykonávat činnosti uvedené v příloze I směrnice 2013/36/EU v zúčastněném členském státě nebo v jiném členském státě buď prostřednictvím zřízení pobočky, nebo poskytováním služeb;

(2) 

„pobočkou“ se rozumí pobočka ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ( 1 );

(3) 

„rozhodnutím o nabytí kvalifikované účasti“ se rozumí rozhodnutí ECB o nabytí kvalifikované účasti v dohlíženém subjektu (cílovém subjektu) podle vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí článek 22 směrnice 2013/36/EU ve spojení s článkem 15 nařízení (EU) č. 1024/2013;

(4) 

„úvěrovou institucí“ se rozumí úvěrová instituce ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 nařízení (EU) č. 575/2013;

(5) 

„rozhodnutím o odnětí povolení“ se rozumí rozhodnutí ECB o odnětí povolení k činnosti úvěrové instituce podle vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí článek 18 směrnice 2013/36/EU ve spojení s čl. 14 odst. 5 nařízení (EU) č. 1024/2013;

(6) 

„rozhodnutí o přenesení pravomoci“ a „rozhodnutí v přenesené pravomoci“ mají stejný význam jako v čl. 3 bodech 2 a 4 rozhodnutí (EU) 2017/933 (ECB/2016/40);

(7) 

„vedoucími pracovních útvarů“ se rozumějí vedoucí pracovních útvarů ECB, na něž je přenesena pravomoc přijímat rozhodnutí o pasportizaci, o nabytí kvalifikované účasti a o odnětí povolení;

(8) 

„postupem neuplatnění námitek“ se rozumí postup stanovený v čl. 26 odst. 8 nařízení (EU) č. 1024/2013 a dále upřesněný v článku 13 g rozhodnutí ECB/2004/2;

(9) 

„záporným rozhodnutím“ se rozumí rozhodnutí, kterým se neuděluje nebo v plném rozsahu neuděluje povolení, o které žadatel žádal, včetně záporných rozhodnutí v souladu s čl. 34 odst. 1 písm. d) a čl. 35 odst. 3 směrnice 2013/36/EU. Rozhodnutí, která obsahují vedlejší ujednání jako např. podmínky či závazky, se považují za záporná rozhodnutí s výjimkou situací, kdy tato vedlejší ujednání: a) zajišťují, že žadatel splňuje příslušné právní požadavky uvedené v čl. 4 odst. 2, čl. 5 odst. 2 a čl. 6 odst. 3 a 4, a byla ujednána v písemné formě nebo b) pouze znovu uvádějí jeden či více stávajících požadavků, které musí žadatel splňovat podle ustanovení uvedených v čl. 4 odst. 2, čl. 5 odst. 2 a čl. 6 odst. 3 a 4, nebo vyžadují informace o plnění jednoho či více těchto požadavků;

(10) 

„významným dohlíženým subjektem“ se rozumí významný dohlížený subjekt ve smyslu čl. 2 bodu 16 nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17);

(11) 

„dohlíženým subjektem“ se rozumí dohlížený subjekt ve smyslu čl. 2 bodu 20 nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17);

(12) 

„skupinou“ se rozumí skupina podniků, která se skládá z mateřského podniku a jeho dceřiných podniků nebo z podniků navzájem propojených vztahem ve smyslu článku 22 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ( 2 ), včetně jakékoli její podskupiny;

(13) 

„vnitrostátním příslušným orgánem“ se rozumí vnitrostátní příslušný orgán ve smyslu čl. 2 bodu 2 nařízení Rady (EU) č. 1024/2013;

(14) 

„všeobecnými zásadami ECB“ se rozumí dokument přijatý Radou guvernérů na návrh Rady dohledu, který je zveřejněn na internetových stránkách ECB a který obsahuje pokyny, jak ECB chápe jednotlivé právní požadavky;

▼M1

(15) 

„citlivostí“ se rozumí charakteristika nebo faktor, které mohou mít negativní dopad na dobrou pověst ECB nebo na účinné a konzistentní fungování jednotného mechanismu dohledu, mimo jiné včetně těchto skutečností: a) na příslušný dohlížený subjekt se dříve vztahovala nebo se v současné době vztahují přísná opatření v oblasti dohledu, např. opatření včasného zásahu; b) návrh rozhodnutí po přijetí vytvoří nový precedent, který by mohl být v budoucnu pro ECB závazný; c) návrh rozhodnutí by po přijetí mohl vzbudit negativní pozornost sdělovacích prostředků nebo veřejnosti, nebo d) příslušný vnitrostátní orgán, který navázal úzkou spolupráci s ECB, oznámí ECB, že nesouhlasí s předloženým návrhem rozhodnutí.

▼B

Článek 2

Předmět a oblast působnosti

1.  
Toto rozhodnutí stanoví kritéria pro přenesení rozhodovacích pravomocí přijímat rozhodnutí o pasportizaci, o nabytí kvalifikované účasti a o odnětí povolení na vedoucí pracovních útvarů ECB.
2.  
Přenesením rozhodovacích pravomocí není dotčeno hodnocení v oblasti dohledu prováděné pro účely přijímání rozhodnutí o pasportizaci, o nabytí kvalifikované účasti a o odnětí povolení.

Článek 3

Přenesení pravomocí přijímat rozhodnutí o pasportizaci, o nabytí kvalifikované účasti a o odnětí povolení

1.  
Rada guvernérů tímto v souladu s článkem 4 rozhodnutí (EU) 2017/933 (ECB/2016/40) přenáší na vedoucí pracovních útvarů ECB jmenované Výkonnou radou v souladu s článkem 5 uvedeného rozhodnutí pravomoc přijímat rozhodnutí o pasportizaci, o nabytí kvalifikované účasti a o odnětí povolení.
2.  
Rozhodnutí o pasportizaci, o nabytí kvalifikované účasti a o odnětí povolení se přijímají prostřednictvím rozhodnutí v přenesené pravomoci, pokud jsou splněna příslušná kritéria pro přijetí rozhodnutí v přenesené pravomoci stanovená v článcích 4, 5 a 6.

▼M1

3.  
Rozhodnutí o pasportizaci, o nabytí kvalifikované účasti a o odnětí povolení nelze přijmout prostřednictvím rozhodnutí v přenesené pravomoci, pokud složitost hodnocení nebo citlivost dané záležitosti vyžaduje, aby byla tato rozhodnutí přijata postupem neuplatnění námitek.
4.  

Přenesení rozhodovacích pravomocí podle odstavce 1 se vztahuje na:

a) 

přijímání rozhodnutí ECB v oblasti dohledu;

b) 

schvalování kladných hodnocení ECB v případech, kdy se nevyžaduje přijetí rozhodnutí v oblasti dohledu;

c) 

přijímání pokynů ECB, které jsou v souladu s článkem 7 nařízení (EU) č. 1024/2013 určeny vnitrostátním příslušným orgánům, s nimiž ECB navázala úzkou spolupráci.

▼B

5.  
Záporná rozhodnutí o pasportizaci, o nabytí kvalifikované účasti a o odnětí povolení nelze přijmout prostřednictvím rozhodnutí v přenesené pravomoci.
6.  
Nelze-li rozhodnutí o pasportizaci, o nabytí kvalifikované účasti nebo o odnětí povolení přijmout prostřednictvím rozhodnutí v přenesené pravomoci, přijme se postupem neuplatnění námitek.

▼M1

7.  
Vedoucí pracovních útvarů předloží Radě dohledu a Radě guvernérů k přijetí postupem neuplatnění námitek rozhodnutí o pasportizaci, nabytí kvalifikované účasti nebo odnětí povolení, které splňuje kritéria pro přijetí rozhodnutí v přenesené pravomoci stanovená v článcích 4 až 6, pokud má hodnocení takového rozhodnutí v oblasti dohledu přímý dopad na hodnocení jiného rozhodnutí v oblasti dohledu, které má být přijato postupem neuplatnění námitek.

▼B

Článek 4

Kritéria pro přijetí rozhodnutí v přenesené pravomoci o nabytí kvalifikované účasti

1.  

Rozhodnutí o nabytí kvalifikované účasti se přijímají prostřednictvím rozhodnutí v přenesené pravomoci, pokud je splněno některé z těchto kritérií:

a) 

nabytí kvalifikované účasti je výsledkem doplnění nebo odstranění mezistupně ve struktuře skupiny nabyvatele;

▼M1

b) 

nabytí kvalifikované účasti je výsledkem změny vlastnických vztahů v cílovém subjektu, k níž došlo mezi subjekty v rámci struktury téže skupiny;

▼B

c) 

nabytí kvalifikované účasti je výsledkem zvýšení stávající kvalifikované účasti, ledaže od posledního hodnocení došlo k podstatným změnám, které mají vliv na alespoň jedno z hodnotících kritérií, nebo nabyvatel nabývá kontrolu nad cílovým subjektem;

▼M1

d) 

kvalifikovanou účast nabývá právnická osoba, která patří do skupiny podniků, které již společně drží kvalifikovanou účast v cílovém subjektu, a na konsolidované úrovni skupiny není překročena žádná příslušná prahová hodnota uvedená v čl. 22 odst. 1 směrnice 2013/36/EU, jak je proveden ve vnitrostátním právu.

▼B

2.  
Nabytí kvalifikovaných účastí se hodnotí podle článku 23 směrnice 2013/36/EU, jak je proveden do vnitrostátních právních předpisů, přičemž se zohlední příslušné všeobecné zásady ECB či podobné akty, které může ECB vydat, jakož i obecné pokyny evropských orgánů dohledu ( 3 ).

Článek 5

Kritéria pro přijetí rozhodnutí v přenesené pravomoci o odnětí povolení

1.  

Rozhodnutí o odnětí povolení lze přijímat prostřednictvím rozhodnutí v přenesené pravomocí, pokud jsou splněna všechna tato kritéria:

▼M1

a) 

rozhodnutí se přijímá na žádost dohlíženého subjektu nebo z důvodu fúze, která má za následek zánik dohlíženého subjektu;

▼B

b) 

po nabytí účinnosti odnětí povolení nemá dohlížený subjekt žádné vklady od veřejnosti;

c) 

odnětí povolení souvisí s reorganizací v rámci skupiny.

2.  
Odnětí povolení se posuzuje podle článku 18 směrnice 2013/36/EU, jak je proveden do vnitrostátních právních předpisů, přičemž se zohlední příslušné všeobecné zásady ECB či podobné akty, které může ECB vydat.

Článek 6

Kritéria pro přijetí rozhodnutí v přenesené pravomoci o pasportizaci

1.  
Rozhodnutí o pasportizaci podle článku 11 a čl. 17 odst. 1 nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17), pokud se týká zřízení pobočky významného dohlíženého subjektu, lze přijímat prostřednictvím rozhodnutí v přenesené pravomoci, pokud celková aktiva pobočky podle odhadů v plánu činnosti nepřesahují 10 % celkových aktiv významného dohlíženého subjektu.
2.  
Rozhodnutí o pasportizaci podle vnitrostátních právních předpisů provádějících čl. 34 odst. 1 písm. d) směrnice 2013/36/EU, jimiž se uděluje souhlas s prohlášením mateřského podniku nebo podniků, že společně a nerozdílně ručí za závazky své dceřiné finanční instituce, lze přijímat prostřednictvím rozhodnutí v přenesené pravomoci, pokud předpokládaný závazek mateřského podniku ze záruky podle obchodního plánu činností vykonávaných na základě rozhodnutí o pasportizaci na individuální úrovni nepřesahuje 10 % celkových aktiv mateřského podniku.
3.  
Žádosti o rozhodnutí o pasportizaci podle článku 11 a čl. 17 odst. 1 nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17) se posuzují podle příslušných ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí čl. 35 odst. 3 směrnice 2013/36/EU, přičemž se zohlední též příslušné všeobecné zásady ECB či podobné akty, které může ECB vydat.
4.  
Žádosti o rozhodnutí o pasportizaci podle vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí čl. 34 odst. 1 písm. d) směrnice 2013/36/EU, se posuzují podle příslušných ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí články 34, 35 a 39 směrnice 2013/36/EU, přičemž se zohlední též příslušné všeobecné zásady ECB či podobné akty, které může ECB vydat.

Článek 7

Přechodné ustanovení

Toto rozhodnutí se neuplatní v případech, kdy návrh rozhodnutí o nabytí kvalifikované účasti nebo o odnětí povolení anebo oznámení významného dohlíženého subjektu o záměru zřídit pobočku nebo ručit za závazky své dceřiné finanční instituce vnitrostátní příslušný orgán předložil ECB před vstupem tohoto rozhodnutí v platnost.

Článek 8

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.( 1 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).

( 2 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 19).

( 3 ) Evropský orgán pro bankovnictví, Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy, Společné obecné pokyny k obezřetnostnímu posuzování nabývání nebo zvyšování kvalifikovaných účastí ve finančním sektoru, JC/GL/2016/01.

Top