EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 8c2d82d5-5735-11ee-9220-01aa75ed71a1

Consolidated text: Rozhodnutí Rady 2013/184/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Myanmaru/Barmě

02013D0184 — CS — 20.07.2023 — 019.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

▼M11

ROZHODNUTÍ RADY 2013/184/SZBP

o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Myanmaru/Barmě

▼B

(Úř. věst. L 111 23.4.2013, s. 75)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

 M1

ROZHODNUTÍ RADY 2014/214/SZBP ze dne 14. dubna 2014,

  L 111

84

15.4.2014

 M2

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2015/666 ze dne 28. dubna 2015,

  L 110

14

29.4.2015

 M3

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2016/627 ze dne 21. dubna 2016,

  L 106

23

22.4.2016

 M4

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/734 ze dne 25. dubna 2017,

  L 108

35

26.4.2017

►M5

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2018/655 ze dne 26. dubna 2018,

  L 108

29

27.4.2018

►M6

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2018/900 ze dne 25. června 2018,

  L 160I

9

25.6.2018

 M7

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2018/1126 ze dne 10. srpna 2018,

  L 204

53

13.8.2018

 M8

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2018/2054 ze dne 21. prosince 2018,

  L 327I

5

21.12.2018

►M9

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2019/678 ze dne 29. dubna 2019,

  L 114

18

30.4.2019

►M10

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2020/563 ze dne 23. dubna 2020,

  L 130

25

24.4.2020

►M11

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2021/482 ze dne 22. března 2021,

  L 99I

37

22.3.2021

►M12

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2021/483 ze dne 22. března 2021,

  L 99I

40

22.3.2021

►M13

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2021/639 ze dne 19. dubna 2021,

  L 132I

12

19.4.2021

 M14

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2021/711 ze dne 29. dubna 2021,

  L 147

17

30.4.2021

►M15

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2021/1000 ze dne 21. června 2021,

  L 219I

57

21.6.2021

►M16

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2022/243 ze dne 21. února 2022,

  L 40

28

21.2.2022

►M17

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2022/669 ze dne 21. dubna 2022,

  L 121

45

22.4.2022

►M18

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2022/2178 ze dne 8. listopadu 2022,

  L 286I

12

8.11.2022

►M19

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2023/380 ze dne 20. února 2023,

  L 51I

27

20.2.2023

►M20

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2023/887 ze dne 28. dubna 2023,

  L 113I

21

28.4.2023

►M21

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2023/1502 ze dne 20. července 2023,

  L 183I

52

20.7.2023
▼B

▼M11

ROZHODNUTÍ RADY 2013/184/SZBP

o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Myanmaru/Barmě▼M5

KAPITOLA I

OMEZUJÍCÍ OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝVOZU

▼B

Článek 1

1.  
Zakazuje se prodej, dodávky, převod nebo vývoz zbraní a souvisejícího materiálu všech typů včetně zbraní a střeliva, vojenských vozidel a vojenského vybavení, polovojenského vybavení a náhradních dílů k výše uvedenému, jakož i vybavení, které může být použito k vnitřní represi, do Myanmaru/Barmy státními příslušníky členských států nebo z území členských států nebo za použití plavidel či letadel pod vlajkou členských států, a to bez ohledu na to, zda výše tyto věci pocházejí z území členských států či nikoli.
2.  

Zakazuje se:

a) 

poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské nebo jiné služby související s vojenskou činností a s poskytováním, výrobou, údržbou a užíváním zbraní a souvisejícího materiálu všech typů včetně zbraní a střeliva, vojenských vozidel a vojenského vybavení, polovojenského vybavení a náhradních dílů k výše uvedenému, jakož i vybavení, které může být použito k vnitřní represi, přímo či nepřímo jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Myanmaru/ Barmě nebo pro použití v této zemi;

b) 

poskytovat finanční prostředky nebo finanční pomoc v souvislosti s vojenskou činností, zahrnující zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz zbraní a souvisejícího materiálu, jakož i vybavení, které může být použito k vnitřní represi nebo k poskytování související technické pomoci nebo zprostředkovatelských a jiných služeb přímo či nepřímo jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu v Myanmaru/Barmě nebo pro použití v této zemi;

c) 

vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž cílem nebo následkem je obcházení zákazů uvedených v písmenech a) nebo b).

▼M5

Článek 1a

1.  
Zakazují se přímý či nepřímý prodej, dodávky, převod nebo vývoz veškerého zboží a technologií dvojího užití uvedených v příloze I nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ( 1 ) pro vojenské použití v Myanmaru/Barmě nebo pro jakékoliv vojenské koncové uživatele nebo příslušníky pohraniční policie v Myanmaru/Barmě realizované státními příslušníky členských států nebo z území členských států nebo za použití plavidel či letadel pod vlajkou členských států, a to bez ohledu na to, zda výše uvedené zboží nebo technologie pocházejí z území členských států, či nikoli.
2.  

Zakazuje se:

a) 

poskytování technické pomoci, zprostředkovatelských nebo jiných služeb souvisejících se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1 a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním tohoto zboží a technologií, ať už přímo či nepřímo, jakýmkoliv vojenským koncovým uživatelům nebo příslušníkům pohraniční policie v Myanmaru/Barmě, nebo pro vojenské použití v Myanmaru/Barmě;

b) 

poskytování financování nebo finanční pomoci souvisejících se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 1, což zahrnuje zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru pro jakýkoli prodej, dodávky, převod nebo vývoz tohoto zboží a technologií nebo pro poskytování související technické pomoci, zprostředkovatelských nebo jiných služeb, ať už přímo či nepřímo, jakýmkoliv vojenským koncovým uživatelům nebo příslušníkům pohraniční policie v Myanmaru/Barmě, nebo pro vojenské použití v Myanmaru/Barmě.

3.  
Zákazy uvedenými v odstavcích 1 a 2 není dotčeno plnění smluv uzavřených přede dnem 27. dubna 2018 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné.

▼M5

Článek 2

1.  

Články 1 a 1a se nevztahují na:

a) 

prodej, dodávky, převod nebo vývoz nesmrtícího vojenského vybavení nebo vybavení, které může být použito k vnitřní represi, či zboží a technologií dvojího užití podle přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009 určených výhradně pro humanitární nebo ochranné účely nebo pro programy budování institucí prováděné OSN a EU nebo materiálu určeného pro operace EU a OSN pro řešení krizí;

b) 

prodej, dodávky, převod nebo vývoz zařízení na odminovávání a materiálu používaného při odminovávání;

c) 

poskytování finančních prostředků a finanční pomoci v souvislosti s takovým vybavením nebo s takovými programy a operacemi;

d) 

poskytování technické pomoci v souvislosti s takovým vybavením nebo s takovými programy a operacemi;

pokud byl tento vývoz předem schválen příslušným orgánem.

2.  
Článek 1 a 1a se nevztahují na ochranné oděvy, včetně neprůstřelných vest a vojenských přileb, dočasně vyvážené do Myanmaru/Barmy zaměstnanci OSN, zaměstnanci EU nebo jejích členských států, zástupci sdělovacích prostředků a pracovníky humanitárních a rozvojových organizací a doprovodným personálem pouze pro jejich osobní potřebu.

Článek 3

1.  
Zakazuje se prodej, dodávky, převod nebo vývoz zařízení, technologie či softwaru primárně určených k použití při monitorování nebo odposlechu internetové a telefonické komunikace prováděných vládou Myanmaru/Barmy nebo jejím jménem v mobilních či pevných sítích v Myanmaru/Barmě, včetně poskytování jakékoli služby související s monitorováním nebo odposlechem telekomunikací nebo internetu, jakož i poskytování finanční a technické pomoci při instalaci, provozu nebo modernizaci takového zařízení, technologie či softwaru státními příslušníky členských států nebo z území členských států.
2.  
Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy povolit prodej, dodávky, převod nebo vývoz zařízení, technologie či softwaru, včetně poskytování jakékoli služby související s monitorováním nebo odposlechem telekomunikací nebo internetu, jakož i související poskytování finanční a technické pomoci, uvedených v odstavci 1, pokud nemají dostatečné důvody se domnívat, že by dané zařízení, technologie nebo software byly vládou, veřejnými orgány, podniky nebo institucemi Myanmaru/Barmy či jakoukoliv osobou či subjektem jednajícím jejich jménem nebo pod jejich vedením využíváno k vnitřní represi.

Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto odstavce do čtyř týdnů po jeho udělení.

3.  
Unie přijme opatření nezbytná k určení příslušných položek, na které se má tento článek vztahovat.

▼M5

KAPITOLA II

OMEZUJÍCÍ OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE VOJENSKÉHO VÝCVIKU A VOJENSKÉ SPOLUPRÁCE

Článek 4

1.  
Zakazuje se poskytování vojenského výcviku myanmarským ozbrojeným silám (Tatmadaw) a pohraniční policii, nebo vojenská spolupráce s nimi.
2.  
Zákaz uvedený v odstavci 1 se nevztahuje na výcvik nebo spolupráci zaměřené na posilování demokratických zásad, právního státu nebo dodržování mezinárodního práva, včetně mezinárodního práva v oblasti lidských práv, v Myanmaru/Barmě.

KAPITOLA III

OMEZUJÍCÍ OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE VSTUPU

▼M11

Článek 5

1.  

Členské státy přijmou opatření nezbytná k zamezení vstupu na své území nebo průjezdu přes ně:

a) 

fyzických osob z řad myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw), myanmarských policejních sil a pohraniční policie odpovědných za závažné porušování lidských práv v Myanmaru/Barmě,

b) 

fyzických osob, jejichž jednání, politiky nebo činnosti ohrožují demokracii nebo právní stát v Myanmaru/Barmě nebo které se podílejí na činnostech ohrožujících mír, bezpečnost nebo stabilitu Myanmaru/Barmy nebo tyto činnosti podporují,

c) 

fyzických osob z řad myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw), myanmarských policejních sil a pohraniční policie odpovědných za bránění poskytování humanitární pomoci určené pro civilní obyvatelstvo v nouzi,

d) 

fyzických osob z řad myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw), myanmarských policejních sil a pohraniční policie, které brání nezávislému vyšetřování údajného závažného porušování lidských práv; nebo

e) 

fyzických osob spojených s fyzickými osobami uvedenými v písmenech a) až d),

jež jsou uvedeny na seznamu v příloze.

▼M5

2.  
Z odstavce 1 nevyplývá pro členské státy povinnost odmítnout vstup na své území svým státním příslušníkům.
3.  

Odstavcem 1 nejsou dotčeny případy, kdy je členský stát vázán povinností podle mezinárodního práva, zejména:

a) 

jako hostitelská země mezinárodní mezivládní organizace;

b) 

jako hostitelská země mezinárodní konference svolané OSN nebo konané pod její záštitou;

c) 

podle mnohostranné dohody o výsadách a imunitách, nebo

d) 

podle smlouvy o smíru z roku 1929 (Lateránský pakt) uzavřené mezi Svatým stolcem (Vatikánským městským státem) a Itálií.

4.  
Odstavec 3 se vztahuje rovněž na případy, kdy je členský stát hostitelskou zemí Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE).
5.  
Rada je řádně informována o všech případech, kdy členský stát udělí výjimku podle odstavce 3 nebo 4.
6.  
Členské státy mohou udělit výjimky z opatření uložených podle odstavce 1, pokud je cesta dotyčné osoby odůvodněna naléhavými a humanitárními potřebami nebo účastí na mezivládních zasedáních, včetně zasedání podporovaných nebo pořádaných Evropskou unií nebo zasedání pořádaných členským státem vykonávajícím předsednictví OBSE, na nichž je veden politický dialog, který přímo podporuje politické cíle sledované omezujícími opatřeními, včetně demokracie, lidských práv a právního státu v Myanmaru/Barmě.
7.  
Členský stát, který hodlá udělit výjimky uvedené v odstavci 6, tuto skutečnost oznámí písemně Radě. Výjimka se pokládá za udělenou, pokud jeden nebo více členů Rady nevznese písemně námitku do dvou pracovních dnů od obdržení oznámení o navrhované výjimce. Pokud jeden nebo více členů Rady vznese námitku, může o udělení navrhované výjimky rozhodnout Rada kvalifikovanou většinou.
8.  
Pokud členský stát povolí podle odstavce 3, 4, 6 nebo 7 osobám uvedeným na seznamu v příloze vstup na své území nebo průjezd přes ně, je povolení omezeno na účel, pro který bylo uděleno, a na osoby, jichž se týká.

KAPITOLA IV

ZMRAZENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ A HOSPODÁŘSKÝCH ZDROJŮ

▼M11

Článek 6

1.  

Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které náleží:

a) 

fyzickým osobám z řad myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw), myanmarských policejních sil a pohraniční policie odpovědným za závažné porušování lidských práv v Myanmaru/Barmě,

b) 

fyzickým a právnickým osobám, subjektům či orgánům, jejichž jednání, politiky nebo činnosti ohrožují demokracii nebo právní stát v Myanmaru/Barmě nebo které se podílejí na činnostech ohrožujících mír, bezpečnost nebo stabilitu Myanmaru/Barmy nebo tyto činnosti podporují,

c) 

fyzickým osobám z řad myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw), myanmarských policejních sil a pohraniční policie odpovědným za bránění poskytování humanitární pomoci určené pro civilní obyvatelstvo v nouzi,

d) 

fyzickým osobám z řad myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw), myanmarských policejních sil a pohraniční policie, které brání nezávislému vyšetřování údajného závažného porušování lidských práv;

e) 

právnickým osobám, subjektům či orgánům, které jsou vlastněny nebo ovládány myanmarskými ozbrojenými silami (Tatmadaw) nebo které vytvářejí příjmy pro myanmarské ozbrojené síly (Tatmadaw), poskytují jim podporu nebo z nich mají prospěch, nebo

f) 

fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům spojeným s osobami, subjekty či orgány uvedenými v písmenech a) až e),

jež jsou uvedeny na seznamu v příloze.

▼M5

2.  
Žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje se přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům a orgánům uvedeným v příloze ani v jejich prospěch.
3.  

Příslušný orgán členského státu může povolit uvolnění určitých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů za podmínek, které považuje za vhodné, pokud zjistí, že tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:

a) 

nezbytné pro uspokojení základních potřeb fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů uvedených na seznamu v příloze a rodinných příslušníků závislých na těchto fyzických osobách, včetně plateb za potraviny, plateb nájemného nebo splátek hypoték, plateb za léky a lékařskou péči a plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;

b) 

určené výlučně k úhradě přiměřených profesních odměn nebo k náhradě výdajů spojených s poskytováním právních služeb;

c) 

určené výlučně k úhradě poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů;

d) 

nezbytné k úhradě mimořádných výdajů, pokud dotčený příslušný orgán oznámil příslušným orgánům ostatních členských států a Komisi alespoň dva týdny před udělením povolení důvody, pro něž se domnívá, že by dané povolení mělo být uděleno, nebo

e) 

určené k platbě na účet nebo z účtu diplomatické mise, konzulárního úřadu nebo mezinárodní organizace požívající výsad podle mezinárodního práva, pokud mají být tyto platby použity pro služební účely této diplomatické mise, konzulárního úřadu nebo mezinárodní organizace.

Dotyčný členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto odstavce.

4.  

Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány členského státu povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, jsou-li splněny tyto podmínky:

a) 

finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem rozhodčího nálezu, který byl vydán přede dnem zařazení fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu podle odstavce 1 na seznam uvedený v příloze, nebo předmětem soudního nebo správního rozhodnutí vydaného v Unii nebo soudního rozhodnutí vykonatelného v dotčeném členském státě, a to před tímto dnem nebo po něm;

b) 

finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně k uspokojení nároků zajištěných takovým nálezem či rozhodnutím nebo uznaných jako platné takovým nálezem či rozhodnutím, a to v mezích stanovených platnými právními předpisy, kterými se řídí práva osob uplatňujících takové nároky,

c) 

nález či rozhodnutí není ve prospěch fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených na seznamu v příloze, a

d) 

uznání rozhodnutí není v rozporu s veřejným pořádkem v daném členském státě.

Dotyčný členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto odstavce.

5.  
Odstavec 1 nebrání fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům zařazeným na seznam v příloze provést platbu vyplývající ze smlouvy nebo dohody, které byly fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem zařazeným na seznam v příloze uzavřeny před jejich zařazením na tento seznam, nebo ze závazku, který fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu zařazeným na seznam v příloze vznikl před jejich zařazením na tento seznam, jestliže dotčený členský stát shledá, že tato platba neporušuje odstavec 3.
6.  

Odstavec 2 se nepoužije, jsou-li na zmrazené účty připsány:

a) 

úroky nebo jiné výnosy z těchto účtů,

b) 

platby splatné podle smluv, dohod nebo závazků, které byly uzavřeny nebo vznikly přede dnem, od nějž se na tyto účty vztahují opatření podle odstavců 1 a 2, nebo

c) 

platby splatné na základě soudního či správního rozhodnutí nebo rozhodčího nálezu, které byly vydány v Unii nebo které jsou v dotčeném členském státě vykonatelné,

pokud se na veškeré takové úroky, jiné výnosy a platby nadále vztahují opatření podle odstavce 1.

▼M11

Článek 6a

1.  
Odchylně od čl. 6 odst. 1 a 2 mohou příslušné orgány členského státu povolit za podmínek, které považují za vhodné, uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, které náleží fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu uvedenému na seznamu v příloze, nebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu uvedenému na seznamu v příloze, pokud rozhodnou o tom, že poskytnutí těchto finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů je nezbytné pro humanitární účely, jako jsou například dodávky pomoci nebo jejich usnadnění, včetně zdravotnického vybavení, potravin nebo přepravy humanitárních pracovníků a související pomoci, nebo evakuace z Myanmaru/Barmy.
2.  
Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto článku do čtyř týdnů po jeho udělení.

▼M16

Článek 6b

Odchylně od čl. 6 odst. 1 a 2 mohou příslušné orgány členského státu povolit za podmínek, které považují za vhodné, uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, které náleží subjektu uvedenému na seznamu v příloze v položce 10, nebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů uvedenému subjektu, pokud rozhodnou, že tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou nezbytné pro:

a) 

úkoly související s vyřazováním ropných a plynových vrtů z provozu v souladu s mezinárodními standardy, jako jsou likvidace odpadu, sanační činnosti nezbytné pro účely bezpečnosti a obnovy životního prostředí, poskytování související technické pomoci, úhrada souvisejících daní a poplatků, jakož i platů a sociálních dávek zaměstnancům; nebo

b) 

převod akcií nebo podílů nezbytný pro ukončení smluv, jež byly se subjektem uvedeným na seznamu v příloze v položce 10 uzavřeny před 21. únorem 2022, k němuž dojde před 31. červencem 2022.

▼M5

KAPITOLA V

OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 7

1.  
Rada na návrh členského státu nebo vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku jednomyslným rozhodnutím sestavuje a mění seznam uvedený v příloze.
2.  
Rada sdělí dotčené fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu své rozhodnutí podle odstavce 1 včetně důvodů zařazení na seznam, a to buď přímo, je-li známa adresa, nebo zveřejněním oznámení, a tím jim umožní se k záležitosti vyjádřit.
3.  
Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada své rozhodnutí podle odstavce 1 přezkoumá a dotčenou fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán o této skutečnosti informuje.

Článek 8

1.  
V příloze jsou uvedeny důvody pro zařazení fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů podle čl. 5 odst. 1 a čl. 6 odst. 1 na seznam.
2.  
V příloze jsou dále uvedeny případné dostupné informace nezbytné k identifikaci dotčené fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu. Tyto informace mohou v případě fyzických osob zahrnovat jména, včetně přezdívek, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo pasu a číslo průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci nebo povolání. Pokud jde o právnické osoby, subjekty či orgány, mohou tyto informace zahrnovat názvy, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání.

Článek 9

Zakazuje se vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž cílem nebo výsledkem je obcházení opatření stanovených v tomto rozhodnutí.

Článek 10

Nebude uspokojen žádný nárok vyplývající ze smlouvy nebo transakce, jejichž plnění nebo uskutečnění bylo přímo nebo nepřímo, zcela nebo částečně dotčeno opatřeními uloženými tímto rozhodnutím, a to včetně náhrady škody nebo jiných nároků tohoto druhu, jako je nárok na náhradu nebo nárok vyplývající ze záruky, zejména nárok na prodloužení doby platnosti nebo vyplacení dluhopisů, záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě, zejména finančních záruk nebo příslibů finančního odškodnění, je-li vznesen:

a) 

určenými fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty či orgány uvedenými na seznamu v příloze;

b) 

jakýmikoli fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty či orgány jednajícími prostřednictvím nebo jménem osob, subjektů či orgánů uvedených v písmenu a).

Článek 11

Pro dosažení co největšího účinku opatření stanovených v tomto rozhodnutí podporuje Unie třetí státy v přijímání omezujících opatření podobných těm, která jsou stanovena v tomto rozhodnutí.

▼M20

Článek 12

Toto rozhodnutí se použije do 30. dubna 2024. Pokud jde o položku 84 přílohy týkající se jedné osoby a položku 17 přílohy týkající se jednoho subjektu, použijí se opatření uvedená v čl. 5 odst. 1 a čl. 6 odst. 1 do 29. října 2023. Toto rozhodnutí je průběžně přezkoumáváno. Pokud Rada usoudí, že jeho cílů nebylo dosaženo, jeho použitelnost se prodlouží nebo se odpovídajícím způsobem změní.

▼B

Článek ►M5  13 ◄

Rozhodnutí 2010/232/SZBP se zrušuje.

Článek ►M5  14 ◄

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

▼M5
PŘÍLOHA

Seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů podle čl. 5 odst. 1 a čl. 6 odst. 1

▼M13

A.

Fyzické osoby podle čl. 5 odst. 1 a čl. 6 odst. 1

▼M6 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

▼M9

1.

Aung Kyaw Zaw

datum narození: 20. srpna 1961

pohlaví: muž

číslo pasu: DM000826

datum vydání: 22. listopadu 2011

datum skončení platnosti: 21. listopadu 2021

vojenské identifikační číslo: BC 17444

Generálporučík Aung Kyaw Zaw byl velitelem úřadu zvláštních operací č. 3 myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw) od srpna 2015 do konce roku 2017. Úřad zvláštních operací č. 3 dohlížel na západní velitelství, a generálporučík Aung Kyaw Zaw v této souvislosti odpovídá za brutální činy a závažné porušování lidských práv, kterých se v dané době západní velitelství dopustilo vůči příslušníkům etnické skupiny Rohingya v Arakanském státě. Mimo jiné se jednalo o nezákonné zabíjení, sexuální násilí a systematické vypalování domů a budov Rohingyů.

25.6.2018

2.

Maung Maung Soe

datum narození: březen 1964

pohlaví: muž

vnitrostátní identifikační číslo: Tatmadaw Kyee 19571

Generálmajor Maung Maung Soe byl velitelem západního velitelství od října 2016 do 10. listopadu 2017 a dohlížel na vojenské operace v Arakanském státě. V této souvislosti odpovídá za brutální činy a závažné porušování lidských práv, kterých se v dané době západní velitelství dopustilo vůči příslušníkům etnické skupiny Rohingya v Arakanském státě. Mimo jiné se jednalo o nezákonné zabíjení, sexuální násilí a systematické vypalování domů a budov Rohingyů.

25.6.2018

▼M10

3.

Than Oo

datum narození: 12. října 1973

pohlaví: muž

vojenské identifikační číslo: BC 25723

Brigádní generál Than Oo byl do května 2018 velitelem 99. divize lehké pěchoty myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw). V této souvislosti odpovídá za brutální činy a závažné porušování lidských práv, kterých se 99. divize lehké pěchoty dopustila v druhé polovině roku 2017 vůči příslušníkům etnické skupiny Rohingya v Arakanském státě. Mimo jiné se jednalo o nezákonné zabíjení, sexuální násilí a systematické vypalování domů a budov Rohingyů.

25.6.2018

▼M20

4.

Aung Aung

pohlaví: muž;

vojenské identifikační číslo: BC 23750

Generálporučík Aung Aung je od října 2022 velitelem úřadu zvláštních operací č. 2. Je bývalým velitelem jihozápadního velitelství myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw) a bývalým velitelem 33. divize lehké pěchoty myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw). V této souvislosti je odpovědný za brutální činy a závažné porušování lidských práv, kterých se 33. divize lehké pěchoty dopustila v druhé polovině roku 2017 vůči příslušníkům etnické skupiny Rohingya v Rakhinském státě. Mimo jiné se jednalo o nezákonné zabíjení, sexuální násilí a systematické vypalování domů a budov Rohingyů.

25.6.2018

▼M9

5.

Khin Maung Soe

datum narození: 1972

pohlaví: muž

Brigádní generál Khin Maung Soe je velitelem 15. vojenského operačního velení, známého rovněž pod názvem 15. divize lehké pěchoty myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw), pod nějž spadá 564. pěchotní prapor. V této souvislosti odpovídá za brutální činy a závažné porušování lidských práv, kterých se 15. vojenské operační velení, zejména 564. pěchotní prapor, dopustily v druhé polovině roku 2017 vůči příslušníkům etnické skupiny Rohingya v Arakanském státě. Mimo jiné se jednalo o nezákonné zabíjení, sexuální násilí a systematické vypalování domů a budov Rohingyů.

25.6.2018

6.

Thura San Lwin

datum narození: 17. března 1959

pohlaví: muž

Brigádní generál Thura San Lwin byl velitelem pohraniční policie od října 2016 do počátku října 2017. V této souvislosti odpovídá za brutální činy a závažné porušování lidských práv, kterých se v dané době pohraniční policie dopustila vůči příslušníkům etnické skupiny Rohingya v Arakanském státě. Mimo jiné se jednalo o nezákonné zabíjení a systematické vypalování domů a budov Rohingyů.

25.6.2018

▼M20

7.

Thant Zin Oo

pohlaví: muž

Thant Zin Oo byl velitelem 8. praporu bezpečnostní policie. V této souvislosti je odpovědný za brutální činy a závažné porušování lidských práv, kterých se 8. prapor bezpečnostní policie dopustil v druhé polovině roku 2017 vůči příslušníkům etnické skupiny Rohingya v Arakanském státě. Toto závažné porušování lidských práv zahrnovalo nezákonné zabíjení a systematické vypalování domů a budov Rohingyů. K těmto porušením došlo v součinnosti s 33. divizí lehké pěchoty myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw) vedenou generálporučíkem (dříve brigádním generálem) Aungem Aungem a na její přímou podporu. Thant Zin Oo je tedy spojován s generálporučíkem Aungem Aungem, jenž je uveden na seznamu.

25.6.2018

▼M9

8.

Ba Kyaw

pohlaví: muž

Ba Kyaw je rotmistrem 564. praporu lehké pěchoty myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw). V druhé polovině roku 2017 se dopustil brutálních činů a závažného porušování lidských práv, včetně vraždění, deportací a mučení, vůči příslušníkům etnické skupiny Rohingya v Arakanském státě. Především byl identifikován jako jeden z hlavních pachatelů masakru ve vesnici Maung Nu dne 27. srpna 2017.

21.12.2018

9.

Tun Naing

pohlaví: muž

Tun Naing je velícím důstojníkem na základně pohraniční policie v Taung Bazar. V této funkci je odpovědný za brutální činy a závažné porušování lidských práv páchané vůči příslušníkům etnické skupiny Rohingya v Arakanském státě příslušníky pohraniční policie v Taung Bazar kolem 25. srpna 2017 a před i po tomto datu, které zahrnovaly nucené zadržování, špatné zacházení a mučení.

21.12.2018

▼M20

10.

Khin Hlaing

datum narození: 2. května 1968;

pohlaví: muž

Generálporučík Khin Hlaing je od října 2022 velitelem úřadu zvláštních operací č. 4. Je bývalým velitelem oblasti Trojúhelníku myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw). Je bývalým velitelem 99. divize lehké pěchoty a byl velitelem severovýchodního velitelství myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw). Ve funkci velitele 99. divize lehké pěchoty dohlížel na vojenské operace vedené v Šanském státě v roce 2016 a začátkem roku 2017. V této souvislosti je odpovědný za brutální činy a závažné porušování lidských práv, kterých se 99. divize lehké pěchoty dopustila v druhé polovině roku 2016 vůči vesnickému obyvatelstvu náležejícímu k etnické menšině v Šanském státě. Mimo jiné se jednalo o nezákonné zabíjení, nucené zadržování a ničení vesnic.

21.12.2018

▼M9

11.

Aung Myo Thu

pohlaví: muž

Major Aung Myo Thu je velitelem polní jednotky 33. divize lehké pěchoty myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw). Ve funkci velitele polní jednotky 33. divize lehké pěchoty dohlížel na vojenské operace vedené v Arakanském státě v roce 2017. V této souvislosti je odpovědný za brutální činy a závažné porušování lidských práv, kterých se 33. divize lehké pěchoty dopustila v druhé polovině roku 2017 vůči příslušníkům etnické skupiny Rohingya v Arakanském státě. Mimo jiné šlo o nezákonné zabíjení, sexuální násilí a nucené zadržování.

21.12.2018

12.

Thant Zaw Win

pohlaví: muž

Thant Zaw Win je majorem 564. praporu lehké pěchoty myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw). V této funkci dohlížel na vojenské operace vedené v Arakanském státě a je odpovědný za brutální činy a závažné porušování lidských práv, kterých se 564. prapor lehké pěchoty dopustil dne 27. srpna 2017 vůči příslušníkům etnické skupiny Rohingya v Arakanském státě, zejména ve vesnici Maung Nu a jejím okolí. Mimo jiné se jednalo o nezákonné zabíjení, sexuální násilí a systematické vypalování domů a budov Rohingyů.

21.12.2018

13.

Kyaw Chay

pohlaví: muž

Kyaw Chay je desátníkem pohraniční policie. Dříve byl přidělen do vesnice Zay Di Pyin a byl velícím důstojníkem tamní základny pohraniční policie v období kolem 25. srpna 2017, kdy došlo k sérii případů porušení lidských práv příslušníky pohraniční policie pod jeho velením. V této souvislosti je odpovědný za brutální činy a závažné porušování lidských práv, kterých se v dané době pohraniční policie dopustila vůči příslušníkům etnické skupiny Rohingya v Arakanském státě. Rovněž se účastnil závažného porušování lidských práv, mimo jiné špatného zacházení se zadrženými osobami a mučení.

21.12.2018

14.

Nyi Nyi Swe

pohlaví: muž

Generálmajor Nyi Nyi Swe je bývalým velitelem severního velitelství myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw). V této funkci je odpovědný za brutální činy a závažné porušování lidských práv, kterých se severní velitelství dopouštělo v Kačjinském státě od května 2016 do dubna 2018 (do jeho jmenování velitelem jihozápadního velitelství), včetně špatného zacházení s civilisty. Je rovněž odpovědný za bránění v přístupu humanitární pomoci k civilnímu obyvatelstvu v nouzi v Kačjinském státě, zejména za blokování transportů potravin.

21.12.2018

▼M17

15.

Min Aung Hlaing

datum narození: 3. července 1956

místo narození: Tavoy, Myanmar/Barma

státní příslušnost: Myanmar

vnitrostátní identifikační číslo: 12/SAKHANA(N)020199

pohlaví: muž

Min Aung Hlaing je od roku 2011 vrchním velitelem myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw). Je předsedou Státní správní rady (SAC) a členem Národní rady pro obranu a bezpečnost (NDSC). Min Aung Hlaing se dne 1. srpna 2021 prohlásil za „předsedu vlády“. Myanmarské ozbrojené síly (Tatmadaw), vedené vrchním velitelem Min Aung Hlaingem, provedly dne 1. února 2021 v Myanmaru/Barmě převrat, přičemž zrušily výsledky voleb, jež se uskutečnily dne 8. listopadu 2020, a svrhly demokraticky zvolenou vládu. V rámci převratu vyhlásil viceprezident Myint Swe, vykonávající funkci úřadujícího prezidenta, dne 1. února 2021 nouzový stav a převedl zákonodárnou, výkonnou a soudní moc státu na vrchního velitele ozbrojených sil generála Min Aung Hlainga. Dne 2. února 2021 byla zřízena SAC, aby vykonávala uvedené moci, což demokraticky zvolené vládě brání ve výkonu jejího mandátu. Dne 31. ledna 2022 NDSC na žádost Min Aung Hlainga formálně prodloužil nouzový stav do 31. července 2022.

Koncentrací všech pravomocí a jako předseda SAC se vrchní velitel Min Aung Hlaing přímo podílí a odpovídá za rozhodování o státních funkcích, a je tedy odpovědný za narušení demokracie a právního státu v Myanmaru/Barmě. SAC navíc přijala rozhodnutí omezující právo na svobodu projevu včetně přístupu k informacím a právo na svobodu pokojného shromažďování. Vojenské síly a orgány působící pod kontrolou SAC se od 1. února 2021 dopouští závažného porušování lidských práv, zabíjení civilních a neozbrojených demonstrantů, omezování svobody shromažďování a projevu, mimo jiné omezováním přístupu na internet, svévolného zatýkání a zadržování vedoucích představitelů opozice a odpůrců převratu. Jako předseda SAC je vrchní velitel Min Aung Hlaing za tato represivní rozhodnutí a za závažné porušování lidských práv přímo odpovědný.

Podle zpráv OSN i mezinárodních organizací občanské společnosti z roku 2018 se vojenské a policejní síly dopouštějí od roku 2011 v Kačjinském, Arakanském a Šanském státě vůči příslušníkům etnické skupiny Rohingya hrubého porušování lidských práv a závažného porušování mezinárodního humanitárního práva, přičemž uvedené organizace dospěly k závěru, že mnohé případy tohoto porušování představují nejtěžší zločiny podle mezinárodního práva. Jako vrchní velitel Tatmadaw od roku 2011 je Min Aung Hlaing přímo odpovědný za uvedená závažná porušování a zneužívání práva namířená proti etnické skupině Rohingya.

22.3.2021

16.

Myint Swe

datum narození: 24. května 1951

státní příslušnost: Myanmar

pohlaví: muž

Generálporučík Myint Swe je příslušníkem myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw) a do 1. února 2021 byl viceprezidentem, jehož jmenoval Tatmadaw. Uvedeného dne se Myint Swe spolu s dalšími příslušníky Tatmadaw účastnil zasedání Národní rady pro obranu a bezpečnost (NDSC). Toto zasedání bylo protiústavní, neboť se jej neúčastnili civilní členové. Během tohoto zasedání byl Myint Swe prohlášen za úřadujícího prezidenta. Myint Swe poté vyhlásil nouzový stav a předal zákonodárnou, výkonnou a soudní moc ve státě vrchnímu veliteli obranných složek Min Aung Hlaingovi. Postup pro vyhlášení nouzového stavu nebyl dodržen, neboť podle ústavy má pravomoc vyhlásit nouzový stav pouze prezident. Dne 31. ledna 2022 Myint Swe schválil prodloužení nouzového stavu do 31. července 2022.

Přijetím svého jmenování do funkce úřadujícího prezidenta a předáním zákonodárné, výkonné a soudní moci ve státě vrchnímu veliteli přispěl Myint Swe ke svržení demokraticky zvolené vlády, a je tedy odpovědný za narušení demokracie a právního státu v Myanmaru/Barmě.

22.3.2021

17.

Soe Win

datum narození: 1. března 1960

státní příslušnost: Myanmar

pohlaví: muž

Soe Win je od roku 2011 zástupcem vrchního velitele myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw). Je místopředsedou Státní správní rady (SAC) a členem Národní rady pro obranu a bezpečnost (NDSC). Myanmarské ozbrojené síly (Tatmadaw), vedené vrchním velitelem Min Aung Hlaingem, provedly dne 1. února 2021 v Myanmaru převrat, přičemž zrušily výsledky voleb, jež se uskutečnily dne 8. listopadu 2020, a svrhly demokraticky zvolenou vládu. V rámci převratu vyhlásil viceprezident Myint Swe, vykonávající funkci úřadujícího prezidenta, dne 1. února 2021 nouzový stav a převedl zákonodárnou, výkonnou a soudní moc státu na vrchního velitele ozbrojených sil generála Min Aung Hlainga. Dne 2. února 2021 byla zřízena SAC, aby vykonávala uvedené moci, což demokraticky zvolené vládě brání ve výkonu jejího mandátu. Soe Win se dne 31. ledna 2022 zúčastnil zasedání NDSC, které prodloužilo nouzový stav do 31. července 2022.

Jako místopředseda SAC se zástupce vrchního velitele Soe Win přímo podílí a odpovídá za rozhodování o státních funkcích, a je tedy odpovědný za narušení demokracie a právního státu v Myanmaru/Barmě. SAC navíc přijala rozhodnutí omezující právo na svobodu projevu včetně přístupu k informacím a právo na svobodu pokojného shromažďování. Vojenské síly a orgány působící pod kontrolou SAC se od 1. února 2021 dopouští závažného porušování lidských práv, zabíjení civilních a neozbrojených demonstrantů, omezování svobody shromažďování a projevu, mimo jiné omezováním přístupu na internet, svévolného zatýkání a zadržování vedoucích představitelů opozice a odpůrců převratu.

Jako místopředseda SAC je zástupce vrchního velitele Soe Win za tato represivní rozhodnutí a za závažné porušování lidských práv přímo odpovědný.

Podle zpráv OSN i mezinárodních organizací občanské společnosti z roku 2018 se vojenské a policejní síly dopouštějí od roku 2011 v Kačjinském, Arakanském a Šanském státě vůči příslušníkům etnické skupiny Rohingya hrubého porušování lidských práv a závažného porušování mezinárodního humanitárního práva, přičemž uvedené organizace dospěly k závěru, že mnohé případy tohoto porušování představují nejtěžší zločiny podle mezinárodního práva. Jako zástupce vrchního velitele Tatmadaw od roku 2011 je Soe Win odpovědný za uvedená závažná porušování a zneužívání práva namířená proti etnické skupině Rohingya.

22.3.2021

▼M20

18.

Sein Win

datum narození: 24. července 1956;

místo narození: Pyin Oo Lwin, Myanmar/Barma;

státní příslušnost: Myanmar/Barma;

pohlaví: muž

Generálporučík Sein Win je příslušníkem Tatmadaw a bývalým ministrem obrany (od 24. srpna 2015 do 1. února 2021). Od února 2021 (a minimálně do září 2022) byl předsedou Organizace myanmarských válečných veteránů.

1. února 2021 se spolu s dalšími příslušníky Tatmadaw účastnil zasedání Národní rady pro obranu a bezpečnost (NDSC). Toto zasedání bylo protiústavní, neboť se jej neúčastnili civilní členové. Během tohoto zasedání byl Myint Swe prohlášen za úřadujícího prezidenta. Myint Swe poté vyhlásil nouzový stav a předal zákonodárnou, výkonnou a soudní moc ve státě vrchnímu veliteli obranných složek Min Aung Hlaingovi. Postup pro vyhlášení nouzového stavu nebyl dodržen, neboť podle ústavy má pravomoc vyhlásit nouzový stav pouze prezident.

Svou účastí na zasedání NDSC, v jehož průběhu bylo rozhodnuto vyhlásit nouzový stav a předat zákonodárnou, výkonnou a soudní moc státu vrchnímu veliteli ozbrojených sil, přispěl Sein Win ke zrušení výsledků voleb konaných dne 8. listopadu 2020 a ke svržení demokraticky zvolené vlády. Proto je odpovědný za narušování demokracie a právního státu v Myanmaru/Barmě.

Podle zpráv OSN i mezinárodních organizací občanské společnosti z roku 2018 se vojenské a policejní síly dopouštějí od roku 2011 v Kačjinském, Arakanském a Šanském státě vůči příslušníkům etnické skupiny Rohingya hrubého porušování lidských práv a závažného porušování mezinárodního humanitárního práva, přičemž uvedené organizace dospěly k závěru, že mnohé případy tohoto porušování představují nejtěžší zločiny podle mezinárodního práva. Jako ministr obrany od 24. srpna 2015 do 1. února 2021 je Sein Win odpovědný za uvedená závažná porušování a zneužívání práva namířená proti etnické skupině Rohingya.

22.3.2021

▼M12

19.

Thein Soe

(též znám jako U Thein Soe)

datum narození: 23. ledna 1952

místo narození: Kani, Myanmar/Barma

státní příslušnost: Myanmar

pohlaví: muž

Thein Soe byl dne 2. února 2021 jmenován předsedou svazové volební komise (UEC). Přijetím tohoto jmenování po vojenské převratu, který proběhl dne 1. února 2021, a svým jednáním ve funkci předsedy UEC, zejména zrušením výsledků voleb, aniž by byly prokázány podvody, se Thein Soe přímo podílí na činnostech narušujících demokracii a právní stát v Myanmaru.

22.3.2021

▼M20

20.

Mya Tun Oo

datum narození: 4. nebo 5. května 1961;

státní příslušnost: Myanmar/Barma;

pohlaví: muž

Generál Mya Tun Oo je příslušníkem myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw). Dne 1. února 2021 byl jmenován ministrem obrany a je členem Státní správní rady (SAC). Dne 1. února 2023 byl rovněž jmenován místopředsedou vlády.

Myanmarské ozbrojené síly (Tatmadaw), vedené vrchním velitelem Min Aung Hlaingem, provedly dne 1. února 2021 v Myanmaru převrat, přičemž zrušily výsledky voleb, jež se uskutečnily dne 8. listopadu 2020, a svrhly demokraticky zvolenou vládu. V rámci převratu vyhlásil viceprezident Myint Swe, vykonávající funkci úřadujícího prezidenta, dne 1. února 2021 nouzový stav a převedl zákonodárnou, výkonnou a soudní moc státu na vrchního velitele ozbrojených sil generála Min Aung Hlainga. Dne 2. února 2021 byla zřízena SAC, aby vykonávala uvedené moci, což demokraticky zvolené vládě brání ve výkonu jejího mandátu. Mya Tun Oo se dne 31. ledna 2022 zúčastnil zasedání Národní rady pro obranu a bezpečnost (NDSC), které prodloužilo nouzový stav do 31. července 2022. Jako člen NDSC a SAC se generál Mya Tun Oo přímo podílí a odpovídá za rozhodování o státních funkcích, a je tedy odpovědný za narušení demokracie a právního státu v Myanmaru/Barmě.

SAC navíc přijala rozhodnutí omezující právo na svobodu projevu včetně přístupu k informacím a právo na svobodu pokojného shromažďování. Vojenské síly a orgány působící pod kontrolou SAC se od 1. února 2021 dopouští závažného porušování lidských práv, zabíjení civilních a neozbrojených demonstrantů, omezování svobody shromažďování a projevu, mimo jiné omezováním přístupu na internet, svévolného zatýkání a zadržování vedoucích představitelů opozice a odpůrců převratu.

Jako člen SAC je generál Mya Tun Oo za tato represivní rozhodnutí a za závažné porušování lidských práv přímo odpovědný. Jako ministr obrany je dále Mya Tun Oo odpovědný za útoky vojenských sil v Kajaském státě dne 25. prosince 2021, při nichž bylo zabito více než 30 osob, včetně dětí a humanitárních pracovníků, a za masové zabíjení a mučení civilistů v celém Myanmaru. Jako ministr obrany je generál Mya Tun Oo navíc odpovědný za bombardování, letecké útoky a další rozsáhlé násilí, které v průběhu roku 2022 páchaly myanmarské ozbrojené síly. Je proto odpovědný za závažné porušování lidských práv v Myanmaru/Barmě.

Podle zpráv OSN i mezinárodních organizací občanské společnosti z roku 2018 se vojenské a policejní síly dopouštějí od roku 2011 v Kačjinském, Arakanském a Šanském státě vůči příslušníkům etnické skupiny Rohingya hrubého porušování lidských práv a závažného porušování mezinárodního humanitárního práva, přičemž uvedené organizace dospěly k závěru, že mnohé případy tohoto porušování představují nejtěžší zločiny podle mezinárodního práva. Mya Tun Oo byl od srpna 2016 náčelníkem štábu myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw), což je v rámci Tatmadaw třetí nejvyšší pozice, a to až do svého jmenování ministrem obrany. Z titulu této funkce dohlížel na vojenské operace prováděné v Arakanském státě a koordinoval různé ozbrojené síly, včetně armádních, námořních a leteckých sil, jakož i použití dělostřelectva. Je tedy odpovědný za uvedené závažné porušování a zneužívání práva namířené vůči příslušníkům etnické skupiny Rohingya.

22.3.2021

▼M12

21.

Dwe Aung Lin

datum narození:

31. května 1962

státní příslušnost: Myanmar

pohlaví: muž

Generálporučík Dwe Aung Lin je příslušníkem myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw) a tajemníkem Státní správní rady (SAC).

Myanmarské ozbrojené síly (Tatmadaw), vedené vrchním velitelem Min Aung Hlaingem, provedly dne 1. února 2021 v Myanmaru převrat, přičemž zrušily výsledky voleb, jež se uskutečnily dne 8. listopadu 2020, a svrhly demokraticky zvolenou vládu. V rámci převratu vyhlásil viceprezident Myint Swe, vykonávající funkci úřadujícího prezidenta, dne 1. února nouzový stav a převedl zákonodárnou, výkonnou a soudní moc státu na vrchního velitele ozbrojených sil generála Min Aung Hlainga. Dne 2. února byla zřízena SAC, aby vykonávala uvedené moci, což demokraticky zvolené vládě brání ve výkonu jejího mandátu.

Generálporučík Aung Lin Dwe byl dne 2. února 2021 jmenován tajemníkem SAC a vydává příkazy SAC. Nařídil mimo jiné odvolání osob, které byly jmenovány legitimně zvolenou vládou, z funkcí a změnu personálního obsazení myanmarské volební komise.

Jako člen a tajemník SAC se generálporučík Dwe Aung Lin přímo podílí a odpovídá za rozhodování o státních funkcích, a je tedy odpovědný za narušení demokracie a právního státu v Myanmaru/Barmě.

22.3.2021

SAC navíc přijala rozhodnutí omezující právo na svobodu projevu včetně přístupu k informacím a právo na svobodu pokojného shromažďování. Vojenské síly a orgány působící pod kontrolou SAC se od 1. února 2021 dopouští závažného porušování lidských práv, zabíjení civilního obyvatelstva a neozbrojených demonstrantů, omezování svobody shromažďování a projevu, mimo jiné omezováním přístupu na internet, svévolného zatýkání a zadržování vedoucích představitelů opozice a odpůrců převratu.

Jako člen a tajemník SAC je generálporučík Dwe Aung Lin za tato represivní rozhodnutí a za závažné porušování lidských práv přímo odpovědný.

22.

Ye Win Oo

datum narození: 21. února 1966

státní příslušnost: Myanmar

pohlaví: muž

Generálporučík Ye Win Oo je příslušníkem myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw) a společným tajemníkem Státní správní rady (SAC).

Myanmarské ozbrojené síly (Tatmadaw), vedené vrchním velitelem Min Aung Hlaingem, provedly dne 1. února 2021 v Myanmaru převrat, přičemž zrušily výsledky voleb, jež se uskutečnily dne 8. listopadu 2020, a svrhly demokraticky zvolenou vládu. V rámci převratu vyhlásil viceprezident Myint Swe, vykonávající funkci úřadujícího prezidenta, dne 1. února nouzový stav a převedl zákonodárnou, výkonnou a soudní moc státu na vrchního velitele ozbrojených sil generála Min Aung Hlainga. Dne 2. února byla zřízena SAC, aby vykonávala uvedené moci, což demokraticky zvolené vládě brání ve výkonu jejího mandátu.

22.3.2021

Generálporučík Ye Win Oo byl dne 2. února 2021 jmenován společným tajemníkem SAC. Jako člen a společný tajemník SAC se generálporučík Ye Win Oo přímo podílí a odpovídá za rozhodování o státních funkcích, a je tedy odpovědný za narušení demokracie a právního státu v Myanmaru/Barmě.

SAC navíc přijala rozhodnutí omezující právo na svobodu projevu včetně přístupu k informacím a právo na svobodu pokojného shromažďování. Myanmarské bezpečnostní síly a orgány působící pod kontrolou SAC se od 1. února 2021 dopouští závažného porušování lidských práv, zabíjení civilního obyvatelstva a neozbrojených demonstrantů, omezování svobody shromažďování a projevu, mimo jiné omezováním přístupu na internet, svévolného zatýkání a zadržování vedoucích představitelů opozice a odpůrců převratu.

Jako člen a společný tajemník SAC je generálporučík Ye Win Oo za tato represivní rozhodnutí a za závažné porušování lidských práv přímo odpovědný.

▼M20

23.

Maung Maung Kyaw

datum narození: 23. července 1964;

státní příslušnost: Myanmar/Barma;

pohlaví: muž

Generál Maung Maung Kyaw je bývalým příslušníkem myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw). V lednu 2022 odešel do výslužby. Do února 2023 byl členem Státní správní rady (SAC). V období od roku 2018 do ledna 2022 působil jako vrchní velitel myanmarských vzdušných sil. Myanmarské ozbrojené síly (Tatmadaw), vedené vrchním velitelem Min Aung Hlaingem, provedly dne 1. února 2021 v Myanmaru převrat, přičemž zrušily výsledky voleb, jež se uskutečnily dne 8. listopadu 2020, a svrhly demokraticky zvolenou vládu. V rámci převratu vyhlásil viceprezident Myint Swe, vykonávající funkci úřadujícího prezidenta, dne 1. února 2021 nouzový stav a převedl zákonodárnou, výkonnou a soudní moc státu na vrchního velitele ozbrojených sil generála Min Aung Hlainga. Dne 2. února 2021 byla zřízena SAC, aby vykonávala uvedené moci, což demokraticky zvolené vládě brání ve výkonu jejího mandátu. Jako bývalý člen SAC se generál Maung Maung Kyaw přímo podílel a odpovídal za rozhodování o státních funkcích, a je tedy odpovědný za narušení demokracie a právního státu v Myanmaru/Barmě.

SAC navíc přijala rozhodnutí omezující právo na svobodu projevu včetně přístupu k informacím a právo na svobodu pokojného shromažďování. Vojenské síly a orgány působící pod kontrolou SAC se od 1. února 2021 dopouští závažného porušování lidských práv, zabíjení civilních a neozbrojených demonstrantů, omezování svobody shromažďování a projevu, mimo jiné omezováním přístupu na internet, svévolného zatýkání a zadržování vedoucích představitelů opozice a odpůrců převratu. Jako bývalý člen SAC je generál Maung Maung Kyaw za tato represivní rozhodnutí a za závažné porušování lidských práv přímo odpovědný. Dále byl jako bývalý velitel myanmarských vzdušných sil přímo odpovědný za bombové útoky v Kajaském státě z prosince 2021, zaměřené na civilní obyvatelstvo, které si vyžádaly vysoký počet obětí. Je proto odpovědný za závažné porušování lidských práv.

22.3.2021

▼M12

24.

Moe Myint Tun

datum narození: 24. května 1968

státní příslušnost: Myanmar

pohlaví: muž

Generálporučík Moe Myint Tun je příslušníkem myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw) a členem Státní správní rady (SAC).

Myanmarské ozbrojené síly (Tatmadaw), vedené vrchním velitelem Min Aung Hlaingem, provedly dne 1. února 2021 v Myanmaru převrat, přičemž zrušily výsledky voleb, jež se uskutečnily dne 8. listopadu 2020, a svrhly demokraticky zvolenou vládu. V rámci převratu vyhlásil viceprezident Myint Swe, vykonávající funkci úřadujícího prezidenta, dne 1. února nouzový stav a převedl zákonodárnou, výkonnou a soudní moc státu na vrchního velitele ozbrojených sil generála Min Aung Hlainga. Dne 2. února byla zřízena SAC, aby vykonávala uvedené moci, což demokraticky zvolené vládě brání ve výkonu jejího mandátu.

Jako člen SAC se generálporučík Moe Myint Tun přímo podílí a odpovídá za rozhodování o státních funkcích, a je tedy odpovědný za narušení demokracie a právního státu v Myanmaru/Barmě.

22.3.2021

SAC navíc přijala rozhodnutí omezující právo na svobodu projevu včetně přístupu k informacím a právo na svobodu pokojného shromažďování. Vojenské síly a orgány působící pod kontrolou SAC se od 1. února 2021 dopouští závažného porušování lidských práv, zabíjení civilního obyvatelstva a neozbrojených demonstrantů, omezování svobody shromažďování a projevu, mimo jiné omezováním přístupu na internet, svévolného zatýkání a zadržování vedoucích představitelů opozice a odpůrců převratu.

Jako člen SAC je generálporučík Moe Myint Tun za tato represivní rozhodnutí a za závažné porušování lidských práv přímo odpovědný.

Podle zpráv OSN i mezinárodních organizací občanské společnosti z roku 2018 se vojenské a policejní síly dopouštějí od roku 2011 v Kačjinském, Arakanském a Šanském státě vůči příslušníkům etnické skupiny Rohingya hrubého porušování lidských práv a závažného porušování mezinárodního humanitárního práva, přičemž uvedené organizace dospěly k závěru, že mnohé případy tohoto porušování představují nejtěžší zločiny podle mezinárodního práva. Generálporučík Moe Myint Tun sloužil do roku 2019 jako velitel úřadu zvláštních operací (BSO) č. 6 a byl náčelníkem štábu (armády) myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw). V této funkci dohlížel na operace v Arakanském státě. Je tedy odpovědný za uvedené závažné porušování a zneužívání práva namířené vůči příslušníkům etnické skupiny Rohingya.

▼M20

25.

Than Hlaing

datum narození: 1965;

státní příslušnost: Myanmar/Barma;

pohlaví: muž

Generálporučík Than Hlaing je příslušníkem myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw). Od 2. února 2021 do května 2022 vykonával funkci náměstka ministra vnitra a policejního prezidenta.

Myanmarské ozbrojené síly (Tatmadaw), vedené vrchním velitelem Min Aung Hlaingem, provedly dne 1. února 2021 v Myanmaru převrat, přičemž zrušily výsledky voleb, jež se uskutečnily dne 8. listopadu 2020, a svrhly demokraticky zvolenou vládu. V rámci převratu vyhlásil viceprezident Myint Swe, vykonávající funkci úřadujícího prezidenta, dne 1. února 2021 nouzový stav a převedl zákonodárnou, výkonnou a soudní moc státu na vrchního velitele ozbrojených sil generála Min Aung Hlainga. Dne 2. února 2021 byla zřízena SAC, aby vykonávala uvedené moci, což demokraticky zvolené vládě brání ve výkonu jejího mandátu.

Generálporučík Than Hlaing, kterého jmenovala SAC, je spojován s osobami, jež jsou odpovědné za činnosti a politiky narušující demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě; rovněž se podílel na činnostech, jež ohrožují mír, bezpečnost a stabilitu Myanmaru/Barmy, a tyto činnosti podporoval.

Kromě toho se policejní síly pod vedením generálporučíka Than Hlainga od 1. února 2021 dopouštějí závažného porušování lidských práv, zabíjení civilního obyvatelstva a neozbrojených demonstrantů, omezování svobody shromažďování a projevu, svévolného zatýkání a zadržování vedoucích představitelů opozice a odpůrců převratu. Jako bývalý náměstek ministra vnitra a policejní prezident je generálporučík Than Hlaing přímo odpovědný za rozhodnutí týkající se represivních politik a násilných akcí ze strany policejních složek vůči pokojným demonstrantům, a je tedy odpovědný za závažné porušování lidských práv v Myanmaru/Barmě.

22.3.2021

26.

Mahn Nyein Maung

(též znám jako P’do, Phado Man Nyein Maung)

člen Státní správní rady;

datum narození: přibližně 1947;

místo narození: Maungdaw, Myanmar/Barma;

státní příslušnost: Myanmar/Barma;

pohlaví: muž

Mahn Nyein Maung je členem Státní správní rady (SAC).

Myanmarské ozbrojené síly (Tatmadaw), vedené vrchním velitelem Min Aung Hlaingem, provedly dne 1. února 2021 v Myanmaru převrat, přičemž zrušily výsledky voleb, jež se uskutečnily dne 8. listopadu 2020, a svrhly demokraticky zvolenou vládu. V rámci převratu vyhlásil viceprezident Myint Swe, vykonávající funkci úřadujícího prezidenta, dne 1. února 2021 nouzový stav a převedl zákonodárnou, výkonnou a soudní moc státu na vrchního velitele ozbrojených sil generála Min Aung Hlainga. Dne 2. února 2021 byla zřízena SAC, aby vykonávala uvedené moci, což demokraticky zvolené vládě brání ve výkonu jejího mandátu.

Jako člen SAC se Mahn Nyein Maung přímo podílí na rozhodování o státních funkcích a odpovídá za něj, a je tedy odpovědný za narušení demokracie a právního státu v Myanmaru/Barmě.

SAC navíc přijala rozhodnutí omezující právo na svobodu projevu včetně přístupu k informacím a právo na svobodu pokojného shromažďování. Vojenské síly a orgány působící pod kontrolou SAC se od 1. února 2021 dopouští závažného porušování lidských práv, zabíjení civilních a neozbrojených demonstrantů, omezování svobody shromažďování a projevu, mimo jiné omezováním přístupu na internet, svévolného zatýkání a zadržování vedoucích představitelů opozice a odpůrců převratu. SAC dále v některých částech země zavedla stanné právo, což vojenským silám umožnilo převzít úplnou kontrolu nad vymezenými oblastmi, včetně správy, soudnictví a vymáhání práva. V oblastech, jež podléhají stannému právu, jsou civilisté – včetně novinářů a pokojných demonstrantů – stíháni vojenskými soudy, čímž je jim fakticky upíráno právo na spravedlivý proces včetně práva na odvolání. V oblastech, v nichž bylo vyhlášeno stanné právo, došlo k výraznému nárůstu násilných akcí ze strany vojenských a policejních sil, jež ohrožují mír, bezpečnost a stabilitu.

Jako člen SAC je Mahn Nyein Maung za tato represivní rozhodnutí a za závažné porušování lidských práv přímo odpovědný.

19.4.2021

27.

Thein Nyunt

člen Státní správní rady; předseda Nové národní demokratické strany (NNDP);

datum narození: 26. prosince 1944;

místo narození: Kawkareik (Karenský stát) Myanmar/Barma;

státní příslušnost: Myanmar/Barma;

identifikační číslo: 12/THAGAKA(NAING)012432;

pohlaví: muž

Thein Nyunt je členem Státní správní rady (SAC). Od 1. února 2023 je rovněž členem ústředního poradního orgánu SAC.

Myanmarské ozbrojené síly (Tatmadaw), vedené vrchním velitelem Min Aung Hlaingem, provedly dne 1. února 2021 v Myanmaru převrat, přičemž zrušily výsledky voleb, jež se uskutečnily dne 8. listopadu 2020, a svrhly demokraticky zvolenou vládu. V rámci převratu vyhlásil viceprezident Myint Swe, vykonávající funkci úřadujícího prezidenta, dne 1. února 2021 nouzový stav a převedl zákonodárnou, výkonnou a soudní moc státu na vrchního velitele ozbrojených sil generála Min Aung Hlainga. Dne 2. února 2021 byla zřízena SAC, aby vykonávala uvedené moci, což demokraticky zvolené vládě brání ve výkonu jejího mandátu.

Jako člen SAC se Thein Nyunt přímo podílí na rozhodování o státních funkcích a odpovídá za něj, a je tedy odpovědný za narušení demokracie a právního státu v Myanmaru/Barmě.

SAC navíc přijala rozhodnutí omezující právo na svobodu projevu včetně přístupu k informacím a právo na svobodu pokojného shromažďování. Vojenské síly a orgány působící pod kontrolou SAC se od 1. února 2021 dopouští závažného porušování lidských práv, zabíjení civilních a neozbrojených demonstrantů, omezování svobody shromažďování a projevu, mimo jiné omezováním přístupu na internet, svévolného zatýkání a zadržování vedoucích představitelů opozice a odpůrců převratu. SAC dále v některých částech země zavedla stanné právo, což vojenským silám umožnilo převzít úplnou kontrolu nad vymezenými oblastmi, včetně správy, soudnictví a vymáhání práva. V oblastech, jež podléhají stannému právu, jsou civilisté – včetně novinářů a pokojných demonstrantů – stíháni vojenskými soudy, čímž je jim fakticky upíráno právo na spravedlivý proces včetně práva na odvolání. V oblastech, v nichž bylo vyhlášeno stanné právo, došlo k výraznému nárůstu násilných akcí ze strany vojenských a policejních sil, jež ohrožují mír, bezpečnost a stabilitu.

Jako člen SAC je Thein Nyunt za tato represivní rozhodnutí a za závažné porušování lidských práv přímo odpovědný.

19.4.2021

28.

Khin Maung Swe

člen Státní správní rady předseda strany Národní demokratická síla (NDF);

datum narození: 24. července 1942;

místo narození: Ngathaingchaung, Patheinský obvod, Myanmar/Barma;

státní příslušnost: Myanmar/Barma;

pohlaví: muž

Khin Maung Swe je členem Státní správní rady (SAC). Od 1. února 2023 je rovněž členem ústředního poradního orgánu SAC.

Myanmarské ozbrojené síly (Tatmadaw), vedené vrchním velitelem Min Aung Hlaingem, provedly dne 1. února 2021 v Myanmaru převrat, přičemž zrušily výsledky voleb, jež se uskutečnily dne 8. listopadu 2020, a svrhly demokraticky zvolenou vládu. V rámci převratu vyhlásil viceprezident Myint Swe, vykonávající funkci úřadujícího prezidenta, dne 1. února 2021 nouzový stav a převedl zákonodárnou, výkonnou a soudní moc státu na vrchního velitele ozbrojených sil generála Min Aung Hlainga. Dne 2. února 2021 byla zřízena SAC, aby vykonávala uvedené moci, což demokraticky zvolené vládě brání ve výkonu jejího mandátu.

Jako člen SAC se Khin Maung Swe přímo podílí na rozhodování o státních funkcích a odpovídá za něj, a je tedy odpovědný za narušení demokracie a právního státu v Myanmaru/Barmě.

SAC navíc přijala rozhodnutí omezující právo na svobodu projevu včetně přístupu k informacím a právo na svobodu pokojného shromažďování. Vojenské síly a orgány působící pod kontrolou SAC se od 1. února 2021 dopouští závažného porušování lidských práv, zabíjení civilních a neozbrojených demonstrantů, omezování svobody shromažďování a projevu, mimo jiné omezováním přístupu na internet, svévolného zatýkání a zadržování vedoucích představitelů opozice a odpůrců převratu. SAC dále v některých částech země zavedla stanné právo, což vojenským silám umožnilo převzít úplnou kontrolu nad vymezenými oblastmi, včetně správy, soudnictví a vymáhání práva. V oblastech, jež podléhají stannému právu, jsou civilisté – včetně novinářů a pokojných demonstrantů – stíháni vojenskými soudy, čímž je jim fakticky upíráno právo na spravedlivý proces včetně práva na odvolání. V oblastech, v nichž bylo vyhlášeno stanné právo, došlo k výraznému nárůstu násilných akcí ze strany vojenských a policejních sil, jež ohrožují mír, bezpečnost a stabilitu.

Jako člen SAC je Khin Maung Swe za tato represivní rozhodnutí a za závažné porušování lidských práv přímo odpovědný.

19.4.2021

29.

Aye Nu Sein

členka Státní správní rady místopředsedkyně Arakanské národní strany;

datum narození: 24. března 1957;

místo narození: Sittwe, Rakhinský stát, Myanmar/Barma;

státní příslušnost: Myanmar/Barma;

pohlaví: žena

Aye Nu Seinová je členkou Státní správní rady (SAC). Od 1. února 2023 je rovněž členkou ústředního poradního orgánu SAC.

Myanmarské ozbrojené síly (Tatmadaw), vedené vrchním velitelem Min Aung Hlaingem, provedly dne 1. února 2021 v Myanmaru převrat, přičemž zrušily výsledky voleb, jež se uskutečnily dne 8. listopadu 2020, a svrhly demokraticky zvolenou vládu. V rámci převratu vyhlásil viceprezident Myint Swe, vykonávající funkci úřadujícího prezidenta, dne 1. února 2021 nouzový stav a převedl zákonodárnou, výkonnou a soudní moc státu na vrchního velitele ozbrojených sil generála Min Aung Hlainga. Dne 2. února 2021 byla zřízena SAC, aby vykonávala uvedené moci, což demokraticky zvolené vládě brání ve výkonu jejího mandátu.

Jako členka SAC se Aye Nu Seinová přímo podílí na rozhodování o státních funkcích a odpovídá za něj, a nese tedy odpovědnost za narušení demokracie a právního státu v Myanmaru/Barmě.

SAC navíc přijala rozhodnutí omezující právo na svobodu projevu včetně přístupu k informacím a právo na svobodu pokojného shromažďování. Vojenské síly a orgány působící pod kontrolou SAC se od 1. února 2021 dopouští závažného porušování lidských práv, zabíjení civilních a neozbrojených demonstrantů, omezování svobody shromažďování a projevu, mimo jiné omezováním přístupu na internet, svévolného zatýkání a zadržování vedoucích představitelů opozice a odpůrců převratu. SAC dále v některých částech země zavedla stanné právo, což vojenským silám umožnilo převzít úplnou kontrolu nad vymezenými oblastmi, včetně správy, soudnictví a vymáhání práva. V oblastech, jež podléhají stannému právu, jsou civilisté – včetně novinářů a pokojných demonstrantů – stíháni vojenskými soudy, čímž je jim fakticky upíráno právo na spravedlivý proces včetně práva na odvolání. V oblastech, v nichž bylo vyhlášeno stanné právo, došlo k výraznému nárůstu násilných akcí ze strany vojenských a policejních sil, jež ohrožují mír, bezpečnost a stabilitu.

Jako členka SAC nese Aye Nu Seinová za tato represivní rozhodnutí a za závažné porušování lidských práv přímou odpovědnost.

19.4.2021

30.

Jeng Phang Naw Htaung

člen Státní správní rady;

státní příslušnost: Myanmar/Barma;

pohlaví: muž

Jeng Phang Naw Htaung je členem Státní správní rady (SAC). Od 1. února 2023 rovněž působí jako svazový ministr pro etnické záležitosti.

Myanmarské ozbrojené síly (Tatmadaw), vedené vrchním velitelem Min Aung Hlaingem, provedly dne 1. února 2021 v Myanmaru převrat, přičemž zrušily výsledky voleb, jež se uskutečnily dne 8. listopadu 2020, a svrhly demokraticky zvolenou vládu. V rámci převratu vyhlásil viceprezident Myint Swe, vykonávající funkci úřadujícího prezidenta, dne 1. února 2021 nouzový stav a převedl zákonodárnou, výkonnou a soudní moc státu na vrchního velitele ozbrojených sil generála Min Aung Hlainga. Dne 2. února 2021 byla zřízena SAC, aby vykonávala uvedené moci, což demokraticky zvolené vládě brání ve výkonu jejího mandátu.

Jako člen SAC se Jeng Phang Naw Htaung přímo podílí na rozhodování o státních funkcích a odpovídá za něj, a nese tedy odpovědnost za narušení demokracie a právního státu v Myanmaru/Barmě.

SAC navíc přijala rozhodnutí omezující právo na svobodu projevu včetně přístupu k informacím a právo na svobodu pokojného shromažďování. Vojenské síly a orgány působící pod kontrolou SAC se od 1. února 2021 dopouští závažného porušování lidských práv, zabíjení civilních a neozbrojených demonstrantů, omezování svobody shromažďování a projevu, mimo jiné omezováním přístupu na internet, svévolného zatýkání a zadržování vedoucích představitelů opozice a odpůrců převratu. SAC dále v některých částech země zavedla stanné právo, což vojenským silám umožnilo převzít úplnou kontrolu nad vymezenými oblastmi, včetně správy, soudnictví a vymáhání práva. V oblastech, jež podléhají stannému právu, jsou civilisté – včetně novinářů a pokojných demonstrantů – stíháni vojenskými soudy, čímž je jim fakticky upíráno právo na spravedlivý proces včetně práva na odvolání. V oblastech, v nichž bylo vyhlášeno stanné právo, došlo k výraznému nárůstu násilných akcí ze strany vojenských a policejních sil, jež ohrožují mír, bezpečnost a stabilitu.

Jako člen SAC nese Jeng Phang Naw Htaung za tato represivní rozhodnutí a za závažné porušování lidských práv přímou odpovědnost.

19.4.2021

▼M13

31.

Maung Ha

člen Státní správní rady

státní příslušnost: Myanmar

pohlaví: muž

Maung Ha je členem Státní správní rady (SAC).

Myanmarské ozbrojené síly (Tatmadaw), vedené vrchním velitelem Min Aung Hlaingem, provedly dne 1. února 2021 v Myanmaru převrat, přičemž zrušily výsledky voleb, jež se uskutečnily dne 8. listopadu 2020, a svrhly demokraticky zvolenou vládu. V rámci převratu vyhlásil viceprezident Myint Swe, vykonávající funkci úřadujícího prezidenta, dne 1. února nouzový stav a převedl zákonodárnou, výkonnou a soudní moc státu na vrchního velitele ozbrojených sil generála Min Aung Hlainga. Dne 2. února byla zřízena SAC, aby vykonávala uvedené moci, což demokraticky zvolené vládě brání ve výkonu jejího mandátu.

Jako člen SAC se Maung Ha přímo podílí na rozhodování o státních funkcích a odpovídá za něj, a je tedy odpovědný za narušení demokracie a právního státu v Myanmaru/Barmě.

19. 4. 2021

 

 

 

SAC navíc přijala rozhodnutí omezující právo na svobodu projevu včetně přístupu k informacím a právo na svobodu pokojného shromažďování. Vojenské síly a orgány působící pod kontrolou SAC se od 1. února 2021 dopouští závažného porušování lidských práv, zabíjení civilních a neozbrojených demonstrantů, omezování svobody shromažďování a projevu, mimo jiné omezováním přístupu na internet, svévolného zatýkání a zadržování vedoucích představitelů opozice a odpůrců převratu. SAC dále v některých částech země zavedla stanné právo, což vojenským silám umožnilo převzít úplnou kontrolu nad vymezenými oblastmi, včetně správy, soudnictví a vymáhání práva. V oblastech, jež podléhají stannému právu, jsou civilisté – včetně novinářů a pokojných demonstrantů – stíháni vojenskými soudy, čímž je jim fakticky upíráno právo na spravedlivý proces včetně práva na odvolání. V oblastech, v nichž bylo vyhlášeno stanné právo, došlo k výraznému nárůstu násilných akcí ze strany vojenských a policejních sil, jež ohrožují mír, bezpečnost a stabilitu.

Jako člen SAC je Maung Ha za tato represivní rozhodnutí a za závažné porušování lidských práv přímo odpovědný.

 

▼M20

32.

Sai Long Hseng

člen Státní správní rady;

datum narození: 18. dubna 1947;

místo narození: Myanmar/Barma;

státní příslušnost: Myanmar/Barma;

průkaz ověření občanství: Katana (Naing) 0052495;

číslo v národním registru občanů: 13/KATANA (N)-005249;

pohlaví: muž

Sai Long Hseng je členem Státní správní rady (SAC). Od 1. února 2023 je rovněž členem ústředního poradního orgánu SAC.

Myanmarské ozbrojené síly (Tatmadaw), vedené vrchním velitelem Min Aung Hlaingem, provedly dne 1. února 2021 v Myanmaru převrat, přičemž zrušily výsledky voleb, jež se uskutečnily dne 8. listopadu 2020, a svrhly demokraticky zvolenou vládu. V rámci převratu vyhlásil viceprezident Myint Swe, vykonávající funkci úřadujícího prezidenta, dne 1. února 2021 nouzový stav a převedl zákonodárnou, výkonnou a soudní moc státu na vrchního velitele ozbrojených sil generála Min Aung Hlainga. Dne 2. února 2021 byla zřízena SAC, aby vykonávala uvedené moci, což demokraticky zvolené vládě brání ve výkonu jejího mandátu.

Jako člen SAC se Sai Long Hseng přímo podílí na rozhodování o státních funkcích a odpovídá za něj, a je tedy odpovědný za narušení demokracie a právního státu v Myanmaru/Barmě.

SAC navíc přijala rozhodnutí omezující právo na svobodu projevu včetně přístupu k informacím a právo na svobodu pokojného shromažďování. Vojenské síly a orgány působící pod kontrolou SAC se od 1. února 2021 dopouští závažného porušování lidských práv, zabíjení civilních a neozbrojených demonstrantů, omezování svobody shromažďování a projevu, mimo jiné omezováním přístupu na internet, svévolného zatýkání a zadržování vedoucích představitelů opozice a odpůrců převratu. SAC dále v některých částech země zavedla stanné právo, což vojenským silám umožnilo převzít úplnou kontrolu nad vymezenými oblastmi, včetně správy, soudnictví a vymáhání práva. V oblastech, jež podléhají stannému právu, jsou civilisté – včetně novinářů a pokojných demonstrantů – stíháni vojenskými soudy, čímž je jim fakticky upíráno právo na spravedlivý proces včetně práva na odvolání. V oblastech, v nichž bylo vyhlášeno stanné právo, došlo k výraznému nárůstu násilných akcí ze strany vojenských a policejních sil, jež ohrožují mír, bezpečnost a stabilitu.

Jako člen SAC nese Sai Long Hseng za tato represivní rozhodnutí a za závažné porušování lidských práv přímou odpovědnost.

19.4.2021

33.

Saw Daniel

člen Státní správní rady;

datum narození: 25. listopadu 1957;

místo narození: Loikaw (Kajaský stát) Myanmar/Barma;

státní příslušnost: Myanmar/Barma;

pohlaví: muž

Saw Daniel je členem Státní správní rady (SAC). Od 1. února 2023 je rovněž členem ústředního poradního orgánu SAC.

Myanmarské ozbrojené síly (Tatmadaw), vedené vrchním velitelem Min Aung Hlaingem, provedly dne 1. února 2021 v Myanmaru převrat, přičemž zrušily výsledky voleb, jež se uskutečnily dne 8. listopadu 2020, a svrhly demokraticky zvolenou vládu. V rámci převratu vyhlásil viceprezident Myint Swe, vykonávající funkci úřadujícího prezidenta, dne 1. února 2021 nouzový stav a převedl zákonodárnou, výkonnou a soudní moc státu na vrchního velitele ozbrojených sil generála Min Aung Hlainga. Dne 2. února 2021 byla zřízena SAC, aby vykonávala uvedené moci, což demokraticky zvolené vládě brání ve výkonu jejího mandátu.

Jako člen SAC se Saw Daniel přímo podílí na rozhodování o státních funkcích a odpovídá za něj, a je tedy odpovědný za narušení demokracie a právního státu v Myanmaru/Barmě.

SAC navíc přijala rozhodnutí omezující právo na svobodu projevu včetně přístupu k informacím a právo na svobodu pokojného shromažďování. Vojenské síly a orgány působící pod kontrolou SAC se od 1. února 2021 dopouští závažného porušování lidských práv, zabíjení civilních a neozbrojených demonstrantů, omezování svobody shromažďování a projevu, mimo jiné omezováním přístupu na internet, svévolného zatýkání a zadržování vedoucích představitelů opozice a odpůrců převratu. SAC dále v některých částech země zavedla stanné právo, což vojenským silám umožnilo převzít úplnou kontrolu nad vymezenými oblastmi, včetně správy, soudnictví a vymáhání práva. V oblastech, jež podléhají stannému právu, jsou civilisté – včetně novinářů a pokojných demonstrantů – stíháni vojenskými soudy, čímž je jim fakticky upíráno právo na spravedlivý proces včetně práva na odvolání. V oblastech, v nichž bylo vyhlášeno stanné právo, došlo k výraznému nárůstu násilných akcí ze strany vojenských a policejních sil, jež ohrožují mír, bezpečnost a stabilitu.

Jako člen SAC nese Saw Daniel za tato represivní rozhodnutí a za závažné porušování lidských práv přímou odpovědnost.

19.4.2021

34.

Dr Banyar Aung Moe

člen Státní správní rady;

datum narození: 14. srpna 1947;

státní příslušnost: Myanmar/Barma;

pohlaví: muž;

číslo průkazu totožnosti: 10RAMANAN202348

Banyar Aung Moe je členem Státní správní rady (SAC). Od 1. února 2023 je rovněž členem ústředního poradního orgánu SAC.

Myanmarské ozbrojené síly (Tatmadaw), vedené vrchním velitelem Min Aung Hlaingem, provedly dne 1. února 2021 v Myanmaru převrat, přičemž zrušily výsledky voleb, jež se uskutečnily dne 8. listopadu 2020, a svrhly demokraticky zvolenou vládu. V rámci převratu vyhlásil viceprezident Myint Swe, vykonávající funkci úřadujícího prezidenta, dne 1. února 2021 nouzový stav a převedl zákonodárnou, výkonnou a soudní moc státu na vrchního velitele ozbrojených sil generála Min Aung Hlainga. Dne 2. února 2021 byla zřízena SAC, aby vykonávala uvedené moci, což demokraticky zvolené vládě brání ve výkonu jejího mandátu.

Jako člen SAC se Banyar Aung Moe přímo podílí na rozhodování o státních funkcích a odpovídá za něj, a je tedy odpovědný za narušení demokracie a právního státu v Myanmaru/Barmě.

SAC navíc přijala rozhodnutí omezující právo na svobodu projevu včetně přístupu k informacím a právo na svobodu pokojného shromažďování. Vojenské síly a orgány působící pod kontrolou SAC se od 1. února 2021 dopouští závažného porušování lidských práv, zabíjení civilních a neozbrojených demonstrantů, omezování svobody shromažďování a projevu, mimo jiné omezováním přístupu na internet, svévolného zatýkání a zadržování vedoucích představitelů opozice a odpůrců převratu. SAC dále v některých částech země zavedla stanné právo, což vojenským silám umožnilo převzít úplnou kontrolu nad vymezenými oblastmi, včetně správy, soudnictví a vymáhání práva. V oblastech, jež podléhají stannému právu, jsou civilisté – včetně novinářů a pokojných demonstrantů – stíháni vojenskými soudy, čímž je jim fakticky upíráno právo na spravedlivý proces včetně práva na odvolání. V oblastech, v nichž bylo vyhlášeno stanné právo, došlo k výraznému nárůstu násilných akcí ze strany vojenských a policejních sil, jež ohrožují mír, bezpečnost a stabilitu.

Jako člen SAC nese Banyar Aung Moe za tato represivní rozhodnutí a za závažné porušování lidských práv přímou odpovědnost.

19.4.2021

35.

U Chit Naing

(též znám jako: Sate Pyin Nyar)

datum narození: prosinec 1948;

místo narození: obec Kyee Nee, okres Chauk, kraj Magway, Myanmar/Barma;

státní příslušnost: Myanmar/Barma;

pohlaví: muž;

adresa: 150, Yadanar Street, Yadanar Housing (near Tine Yin Thar Village), Tharkayta Township, Yangon, Myanmar

U Chit Naing byl svazovým ministrem, který od 1. srpna 2021 do 18. srpna 2022 vedl úřad vlády Svazu. V období od 2. února 2021 do 31. července 2021 byl ministrem pro informace. Byl jmenován předsedou Státní správní rady (SAC), která od 2. února 2021 převzala zákonodárnou, výkonnou a soudní moc státu. Jako ministr pro informace odpovídal za státem vlastněné sdělovací prostředky (MWD, MRTV, deníky Myanmar Alin, Kyemon a Global New Light of Myanmar a za tiskové agentury Myanmar News Agency (MNA) a Myanmar Digital News), a tím za vysílání a zveřejňování oficiálních zpráv. V době, kdy vykonával funkci ministra pro informace, obsahovaly noviny velké množství článků podporujících armádu, a nese tudíž odpovědnost za propagandu junty a šíření dezinformací prostřednictvím státních sdělovacích prostředků, které nepřinášejí pravdivé zpravodajství. Je přímo odpovědný za rozhodnutí, jež vedla k tvrdým zákrokům proti myanmarským sdělovacím prostředkům. Patří k nim pokyny, jimiž se nezávislým médiím nařídilo nepoužívat výrazy „převrat“, „vojenský režim“ a „junta“ a které vedly k zákazu pěti lokálních zpravodajských medií v zemi. Jeho kroky, politiky a činnosti v předchozích funkcích člena vlády narušovaly demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě.

19.4.2021

▼M17

36.

Soe Htut

datum narození: 29. března 1960

místo narození: Mandalaj, Myanmar

státní příslušnost: Myanmar/Barma

pohlaví: muž

Generálporučík Soe Htut je příslušníkem myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw). Je rovněž členem Státní správní rady (SAC) vedené vrchním velitelem Min Aung Hlaingem.

Myanmarské ozbrojené síly (Tatmadaw), vedené vrchním velitelem Min Aung Hlaingem, provedly dne 1. února 2021 v Myanmaru převrat, přičemž zrušily výsledky voleb, jež se uskutečnily dne 8. listopadu 2020, a svrhly demokraticky zvolenou vládu. V rámci převratu vyhlásil viceprezident Myint Swe, vykonávající funkci úřadujícího prezidenta, dne 1. února 2021 nouzový stav a převedl zákonodárnou, výkonnou a soudní moc státu na vrchního velitele ozbrojených sil generála Min Aung Hlainga. Dne 2. února 2021 byla zřízena SAC, aby vykonávala uvedené moci, což demokraticky zvolené vládě brání ve výkonu jejího mandátu.

Soe Htut byl dne 1. února 2021 jmenován ministrem vnitra. Soe Htut se dne 31. ledna 2022 zúčastnil zasedání Národní rady pro obranu a bezpečnost (NDSC), které prodloužilo nouzový stav do 31. července 2022. V důsledku tohoto rozhodnutí a na základě jeho členství v SAC jeho činnosti a politiky narušují demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě.

Ministr vnitra odpovídá za myanmarskou policii, hasičskou službu a vězeňskou službu. Funkce ministerstva vnitra zahrnují státní bezpečnost, právo a pořádek. Generálporučík Soe Htut je v této funkci odpovědný za závažné porušování lidských práv, kterého se myanmarská policie dopouští od vojenského převratu ze dne 1. února 2021, včetně zabíjení civilistů a neozbrojených demonstrantů, porušování svobody sdružování a pokojného shromažďování, svévolného zatýkání a zadržování vedoucích představitelů opozice a pokojných demonstrantů a porušování svobody projevu.

Dále se generálporučík Soe Htut jako člen SAC přímo podílí na rozhodování o státních funkcích a odpovídá za něj, a je tedy odpovědný za narušování demokracie a právního státu v Myanmaru/Barmě. Je rovněž přímo odpovědný za represivní rozhodnutí, která SAC přijala, včetně právních předpisů, které porušují lidská práva a omezují svobodu občanů Myanmaru, a za závažné porušování lidských práv ze strany myanmarských bezpečnostních sil.

21.6.2021

37.

Tun Tun Naung

(též znám jako Tun Tun Naing; též znám jako Htun Htun Naung)

datum narození: 30. dubna 1963

státní příslušnost: Myanmar/Barma

pohlaví: muž

Generálporučík Tun Tun Naung je členem myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw) a byl dříve velitelem. Je ministrem pro ochranu hranic a členem Národní rady pro obranu a bezpečnost (NDSC). V roce 2013 byl Tun Tun Naung velitelem severní oblasti a dohlížel na konflikt barmské armády s Armádou kačjinské nezávislosti. V tomto konfliktu se myanmarské jednotky pod velením Tun Tun Naunga dopustily závažného porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva. V roce 2017 byl Tun Tun Naung velícím důstojníkem „1. útvaru speciálních operací“. Jednotky pod jeho velením se během „čisticích operací proti Rohingyům“ dopustily brutálních činů a závažného porušování lidských práv etnických menšin v Arakanském státě. Tyto operace byly zahájeny 25. srpna 2017 a zahrnovaly svévolné zabíjení, fyzické zneužívání, mučení, sexuální násilí a zadržování Rohingyů. Ve funkci velitele v letech 2013 a 2017 byl Tun Tun Naung v Myanmaru/Barmě odpovědný za závažné porušování lidských práv.

Myanmarské ozbrojené síly (Tatmadaw), vedené vrchním velitelem Min Aung Hlaingem, provedly dne 1. února 2021 v Myanmaru převrat, přičemž zrušily výsledky voleb, jež se uskutečnily dne 8. listopadu 2020, a svrhly demokraticky zvolenou vládu. V rámci převratu vyhlásil viceprezident Myint Swe, vykonávající funkci úřadujícího prezidenta, nouzový stav a převedl zákonodárnou, výkonnou a soudní moc státu na vrchního velitele ozbrojených sil generála Min Aung Hlainga. Během těchto událostí přijal Tun Tun Naung dne 1. února 2021 jmenování ministrem pro ochranu hranic ve vládě Svazu, a tím i pozici v Národní radě obrany a bezpečnosti (NDSC). Tun Tun Naung se dne 31. ledna 2022 zúčastnil zasedání NDSC, které prodloužilo nouzový stav do 31. července 2022. V důsledku tohoto rozhodnutí a jako člen vlády Svazu a ministr pro ochranu hranic je Tun Tun Naung odpovědný za činnosti narušující demokracii a právní stát v Myanmaru a za činnosti ohrožující mír, bezpečnost a stabilitu země.

21.6.2021

▼M20

38.

Win Shein

(též znám jako U Win Shein)

datum narození: 31. července 1957;

místo narození: Mandalay, Myanmar/Barma;

státní příslušnost: Myanmar/Barma;

pohlaví: muž;

číslo pasu: DM001478 (Myanmar/Barma), vydán 10.9.2012, konec platnosti 9.9.2022;

číslo průkazu totožnosti: 12DAGANA011336

Win Shein je od 1. února 2023 místopředsedou vlády a od 1. února 2021 ministrem pro plánování a finance ve vládě Svazu, kterého jmenoval vrchní velitel Min Aung Hlaing.

Myanmarské ozbrojené síly (Tatmadaw), vedené vrchním velitelem Min Aung Hlaingem, provedly dne 1. února 2021 v Myanmaru převrat, přičemž zrušily výsledky voleb, jež se uskutečnily dne 8. listopadu 2020, a svrhly demokraticky zvolenou vládu. V rámci převratu vyhlásil viceprezident Myint Swe, vykonávající funkci úřadujícího prezidenta, nouzový stav a převedl zákonodárnou, výkonnou a soudní moc státu na Min Aung Hlainga.

V důsledku toho, že přijal jmenování ministrem pro plánování a finance a místopředsedy vlády ve vládě Svazu, a vzhledem ke své významné úloze v hospodářské politice režimu nese Win Shein odpovědnost za narušování demokracie a právního státu v Myanmaru/Barmě.

21.6.2021

▼M15

39.

Khin Maung Yi (též znám jako Khin Maung Yee; též znám jako U Khin Maung Yi)

datum narození: 15. února 1965

místo narození: Rangún, Myanmar

státní příslušnost: Myanmar/Burma

pohlaví: muž

Plukovník Khin Maung Yi je současným ministrem pro přírodní zdroje a ochranu životního prostředí (MONREC). V době demokraticky zvolené vlády byl na tomto ministerstvu stálým tajemníkem.

Myanmarské ozbrojené síly (Tatmadaw), vedené vrchním velitelem Min Aung Hlaingem, provedly dne 1. února 2021 v Myanmaru převrat, přičemž zrušily výsledky voleb, jež se uskutečnily dne 8. listopadu 2020, a svrhly demokraticky zvolenou vládu. V rámci převratu vyhlásil viceprezident Myint Swe, vykonávající funkci úřadujícího prezidenta, nouzový stav a převedl zákonodárnou, výkonnou a soudní moc státu na vrchního velitele ozbrojených sil generála Min Aung Hlainga. Dne 2. února byla zřízena SAC, aby vykonávala uvedené moci, což demokraticky zvolené vládě brání ve výkonu jejího mandátu.

Téhož dne byl plukovník Khin Maung Yi Státní správní radou (SAC) vedenou vrchním velitelem Min Aung Hlaingem jmenován ministrem pro přírodní zdroje a ochranu životního prostředí (MONEC).

21.6.2021

 

 

 

Podle myanmarských právních předpisů je ministerstvo MONREC výhradně odpovědné za využívání přírodních zdrojů Myanmaru a hraje klíčovou úlohu při využívání zdrojů, jako jsou drahokamy, perly a jiné nerostné zdroje, jakož i zdroje z lesnictví, a při obchodování s nimi. Pod jeho vedením ovládá MONREC společnosti Myanmar Pearl Enterprise (MPE), Myanmar Gems Enterprise (MGE) a Myanmar Timber Enterprise (MTE), které mají v oblastech své působnosti výhradní práva na produkci a obchod se zdroji.

V důsledku toho, že přijal jmenování ministrem pro přírodní zdroje a ochranu životního prostředí, a vzhledem ke své úloze při využívání přírodních zdrojů Myanmaru přispívá Khin Maung Yi k financování vojenského režimu, a je tudíž odpovědný za narušování demokracie a právního státu v Myanmaru/Barmě.

 

▼M20

40.

Tin Aung San

datum narození: 16. října 1960;

státní příslušnost: Myanmar/Barma;

pohlaví: muž;

č. občanského průkazu: 12/La Ma Na (N) 89 489

Admirál Tin Aung San je vrchním velitelem myanmarského námořnictva. Od 3. února 2021 rovněž působí jako ministr dopravy a komunikací a od 1. února 2023 jako místopředseda vlády. Je členem Státní správní rady (SAC).

Myanmarské ozbrojené síly (Tatmadaw), vedené vrchním velitelem Min Aung Hlaingem, provedly dne 1. února 2021 v Myanmaru převrat, přičemž zrušily výsledky voleb, jež se uskutečnily dne 8. listopadu 2020, a svrhly demokraticky zvolenou vládu. V rámci převratu vyhlásil viceprezident Myint Swe, vykonávající funkci úřadujícího prezidenta, dne 1. února 2021 nouzový stav a převedl zákonodárnou, výkonnou a soudní moc státu na vrchního velitele ozbrojených sil generála Min Aung Hlainga. Dne 2. února 2021 byla zřízena SAC, aby vykonávala uvedené moci, což demokraticky zvolené vládě brání ve výkonu jejího mandátu.

Jako ministr vlády je odpovědný za komunikaci a sítě, a proto přijímá rozhodnutí a provádí politiky, které určují svobodu přístupu k online údajům. Poté, co ministerstvo převzal, došlo k četným odstávkám a úmyslnému zpomalování internetu a poskytovatelům připojení byly vydány příkazy, aby zabránili online přístupu k platformám Facebook, Twitter a Instagram. V lednu 2022 byl rozeslán nový návrh zákona o kybernetické bezpečnosti, který umožňuje zneužívání sledovacích technologií za účelem sledování lidí a cílení na jednotlivce, a potlačuje tak jejich svobodu projevu a přístup k informacím. Nese proto přímou odpovědnost za omezení svobody tisku a přístupu k informacím online, jakož i za porušování práva myanmarského lidu na soukromí. Tímto narušuje demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě.

Jako člen SAC se Tin Aung San přímo podílí na rozhodování o státních funkcích a odpovídá za něj, a nese tedy odpovědnost za narušování demokracie a právního státu v Myanmaru/Barmě. Je rovněž přímo odpovědný za represivní rozhodnutí, která SAC přijala, včetně právních předpisů, které porušují lidská práva a omezují svobodu občanů Myanmaru, a za závažné porušování lidských práv ze strany myanmarských bezpečnostních sil.

21.6.2021

41.

Thida Oo

(též známa jako Daw Thida Oo)

státní příslušnost: Myanmar/Barma;

pohlaví: žena

Thida Oo je od 2. února 2021, kdy byla jmenována vrchním velitelem myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw) Min Aung Hlaingem, nejvyšší státní zástupkyní Myanmarského svazu. Je členkou Myanmarské investiční komise (MIC).

Myanmarské ozbrojené síly (Tatmadaw), vedené vrchním velitelem Min Aung Hlaingem, provedly dne 1. února 2021 v Myanmaru převrat, přičemž zrušily výsledky voleb, jež se uskutečnily dne 8. listopadu 2020, a svrhly demokraticky zvolenou vládu. V rámci převratu vyhlásil viceprezident Myint Swe, vykonávající funkci úřadujícího prezidenta, dne 1. února 2021 nouzový stav a převedl zákonodárnou, výkonnou a soudní moc státu na vrchního velitele ozbrojených sil generála Min Aung Hlainga. Dne 2. února 2021 byla zřízena Státní správní rada (SAC), aby vykonávala uvedené moci, což demokraticky zvolené vládě brání ve výkonu jejího mandátu. V červenci 2022 se Oo zúčastnila projednávání věci předložené Mezinárodnímu soudnímu dvoru, kde svědčila proti obvinění z genocidy Rohingyů a obhajovala juntu.

Thida Oo je součástí vlády, která vzešla z převratu, od prvního dne, přičemž využila pravomoci, kterou v roce 2010 stanovil zákon o nejvyšším státním zástupci Svazu, k vedení politicky motivovaných soudních řízení a následnému svévolnému zadržování a k napomáhání k porušování lidských práv ze strany vojenského režimu. Nese tedy odpovědnost za činnosti a politiky narušující demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě, jakož i za činnosti ohrožující mír, bezpečnost a stabilitu Myanmaru/Barmy.

21.6.2021

▼M15

42.

Aung Lin Tun

státní příslušnost: Myanmar/Burma

pohlaví: muž

Generálmajor Aung Lin Tun je členem myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw) a působí jako náměstek ministra obrany.

Myanmarské ozbrojené síly (Tatmadaw), vedené vrchním velitelem Min Aung Hlaingem, provedly dne 1. února 2021 v Myanmaru převrat, přičemž zrušily výsledky voleb, jež se uskutečnily dne 8. listopadu 2020, a svrhly demokraticky zvolenou vládu. V rámci převratu vyhlásil viceprezident Myint Swe, vykonávající funkci úřadujícího prezidenta, dne 1. února nouzový stav a převedl zákonodárnou, výkonnou a soudní moc státu na vrchního velitele ozbrojených sil generála Min Aung Hlainga. Dne 2. února byla zřízena SAC, aby vykonávala uvedené moci, což demokraticky zvolené vládě brání ve výkonu jejího mandátu.

21.6.2021

 

 

 

Dne 11. května 2021 byl generálmajor Aung Lin Tun Státní správní radou (SAC) vedenou vrchním velitelem Min Aung Hlaingem jmenován náměstkem ministra obrany. Před tímto povýšením pracoval v úřadu vrchního velitele armády a byl zapojen do všech represivních opatření, která SAC a Tatmadaw od převratu přijaly.

Jako náměstek ministra obrany se generálmajor Aung Lin Tun podílí na činnostech a politikách narušujících demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě, jakož i na činnostech ohrožujících mír, bezpečnost a stabilitu země. Kromě toho je generálmajor Aung Lin Tun jakožto člen vojenského režimu přímo odpovědný za závažné porušování lidských práv ze strany bezpečnostních sil proti pokojným demonstrantům.

 

43.

Zaw Min Tun

místo narození: Yenanchaung, Myanmar

státní příslušnost: Myanmar/Burma

pohlaví: muž

Brigádní generál Zaw Min Tun je vedoucím tiskového týmu Státní správní rady a náměstkem ministra informací. Dříve byl vedoucím informačního týmu True News ozbrojených sil Tatmadaw.

Myanmarské ozbrojené síly (Tatmadaw), vedené vrchním velitelem Min Aung Hlaingem, provedly dne 1. února 2021 v Myanmaru převrat, přičemž zrušily výsledky voleb, jež se uskutečnily dne 8. listopadu 2020, a svrhly demokraticky zvolenou vládu. V rámci převratu vyhlásil viceprezident Myint Swe, vykonávající funkci úřadujícího prezidenta, dne 1. února nouzový stav a převedl zákonodárnou, výkonnou a soudní moc státu na vrchního velitele ozbrojených sil generála Min Aung Hlainga. Dne 2. února byla zřízena SAC, aby vykonávala uvedené moci, což demokraticky zvolené vládě brání ve výkonu jejího mandátu.

Dne 5. února 2021 byl Státní správní radou (SAC) vedenou vrchním velitelem Min Aung Hlaingem jmenován vedoucím tiskového týmu SAC a 7. února 2021 náměstkem ministra informací.

Jako mluvčí Státní správní rady předsedá brigádní generál Zaw Min Tun všem tiskovým konferencím SAC, jejichž cílem od té doby je zprostředkovat a odůvodnit argumentaci SAC o státním převratu a o činnosti junty.

21.6.2021

 

 

 

Jako náměstek ministra informací nese přímou odpovědnost za státem vlastněná média, a tedy za vysílání a zveřejňování oficiálních zpráv. Od jmenování Chita Nainga ministrem informací a Zawa Min Tunga jeho náměstkem jsou stránky novin zaplněny provojenskými články. Zaw Min Tun proto nese odpovědnost za propagandu junty a šíření dezinformací prostřednictvím státních médií, která neinformují pravdivě. Rovněž nese odpovědnost za rozhodnutí, jež vedla k tvrdým zákrokům proti myanmarským médiím. Patří k nim pokyny, jimiž se nezávislým médiím nařídilo nepoužívat výrazy „převrat“, „vojenský režim“ a „junta“ a které vedly k zákazu lokálních zpravodajských médií v zemi a k zatýkání domácích i zahraničních novinářů. Ve svých prohlášeních veřejně podporuje vojenský převrat. Je proto odpovědný za narušování demokracie v Myanmaru/Barmě omezováním svobody tisku a přístupu k informacím online i offline.

Jako člen SAC i vlády junty je brigádní generál Zaw Min Tun zapojen do činnosti a politik narušující demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě a tyto činnosti podporuje; rovněž se podílel na činnostech ohrožujících mír, bezpečnost a stabilitu Myanmaru/Barmy.

 

▼M20

44.

Aung Naing Oo

datum narození: 13. října 1962 nebo 9. června 1969;

státní příslušnost: Myanmar/Barma;

místo narození: Kyaukse, Mandalay, Myanmar/Barma;

pohlaví: muž;

adresa: L 103, Kenyeikthar Lane 6, FMI city, Yangon, Myanmar/Barma

číslo pasu: DM002656;

číslo průkazu totožnosti: 7/PaKhaNa (Naing) 13345; 5/SaKaNa (Naing) 017289

Aung Naing Oo je od 19. srpna 2022 ministrem obchodu. Od 2. února 2021 do 18. srpna 2022 byl ministrem pro investice a zahraniční hospodářské vztahy. Byl jmenován Státní správní radou (SAC) vedenou vrchním velitelem Min Aung Hlaingem, která od 2. února 2021 převzala zákonodárnou, výkonnou a soudní moc státu.

Jako ministr vlády je součástí vojenského režimu, který převzal moc během vojenského převratu a svrhnul legitimně zvolené vůdce v Myanmaru/Barmě. Jako ministr pro investice a zahraniční hospodářské vztahy byl odpovědný za usnadňování podnikání a investic v Myanmaru/Barmě a přispívá proto k zajištění finančních potřeb vojenského režimu. Ve svých prohlášeních a činech veřejně podpořil převrat a vojenský režim, mimo jiné tím, že uvedl, že mezinárodní sdělovací prostředky krizi zveličují, a rovněž trval na tom, že hnutí občanské neposlušnosti ukončilo svou činnost. Kromě toho zakázal vedoucím pracovníkům zahraničních telekomunikačních firem opustit zemi bez povolení a v únoru 2021 propustil protestující úředníky z ministerstva. Jeho činnosti a politiky proto narušují demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě a podílí se na činnostech, které ohrožují mír, bezpečnost a stabilitu Myanmaru/Barmy.

21.2.2022

▼M16

45.

Charlie Than

státní příslušnost: Myanmar/Barma

datum narození: 1950

pohlaví: muž;

adresa: Room No (23), Building No (25), Palm Village Villa, Yankin Yanshin Street, Yangon, Myanmar/Barma

Charlie Than je od 22. května 2021 ministrem průmyslu. Byl jmenován Státní správní radou (SAC) vedenou vrchním velitelem Min Aung Hlaingem, která od 2. února 2021 převzala zákonodárnou, výkonnou a soudní moc státu.

Ve svých prohlášeních a činech veřejně podpořil převrat a vojenský režim. Jako ministr vlády je součástí vojenského režimu, který převzal moc během vojenského převratu a svrhnul legitimně zvolené vůdce v Myanmaru/Barmě. Jako ministr průmyslu má kontrolu nad státem vlastněnými továrnami, a přispívá tak k zajištění finančních potřeb vojenského režimu. Jeho činnosti a politiky proto narušují demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě a podílí se na činnostech, které ohrožují mír, bezpečnost a stabilitu Myanmaru/Barmy.

21.2.2022

▼M20

46.

Thet Thet Khine

datum narození: 19. srpna 1967;

státní příslušnost: Myanmar/Barma;

místo narození: Mogok, Myanmar/Barma;

pohlaví: žena;

adresa: 127 A Dhamazadei Road, Kamayut, Yangon, Myanmar/Barma;

číslo pasu: MB132403 (Myanmar/Barma), vydán dne 7. května 2015, platný do 6. května 2020;

číslo průkazu totožnosti: 9MAKANAN034200

Thet Thet Khine je od 4. února 2021 ministryní sociální péče, pomoci a přesídlování. Jmenoval ji předseda Státní správní rady (SAC) vedené vrchním velitelem Min Aung Hlaingem, která od 2. února 2021 převzala zákonodárnou, výkonnou a soudní moc státu.

Státní převrat opakovaně veřejně podpořila. Jako ministryně vlády je součástí vojenského režimu, který převzal moc během vojenského převratu a svrhnul legitimně zvolené vůdce v Myanmaru/Barmě. Ve svých prohlášeních a činech veřejně podpořila převrat a vojenský režim, včetně jejího prohlášení, že vojenský převrat byl proveden v reakci na volební podvod. Kromě toho odmítla, že by armáda spáchala genocidu na rohingyjském obyvatelstvu. Nese tedy odpovědnost za činnosti a politiky narušující demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě, jakož i za činnosti ohrožující mír, bezpečnost a stabilitu Myanmaru/Barmy, a tyto činnosti a politiky podporuje.

21.2.2022

▼M16

47.

Maung Maung Ohn (také znám jako U Maung Maung Ohn)

státní příslušnost: Myanmar/Burma

pohlaví: muž

Maung Maung Ohn je od 1. srpna 2021 ministrem pro informace. Byl jmenován Státní správní radou (SAC) vedenou vrchním velitelem Min Aung Hlaingem, která od 2. února 2021 převzala zákonodárnou, výkonnou a soudní moc státu. Dříve byl ministrem pro hotely a cestovní ruch, jímž byl jmenován 7. února 2021.

Jako ministr vlády je součástí vojenského režimu, který převzal moc během vojenského převratu a svrhnul legitimně zvolené vůdce v Myanmaru/Barmě. Jako ministr pro informace má kontrolu nad státem vlastněnými sdělovacími prostředky (MWD, MRTV, deníky Myanmar Alin, Kyemon a Global New Light of Myanmar a za tiskové agentury Myanmar News Agency (MNA) a Myanmar Digital News), a tím má kontrolu nad vysíláním a zveřejňování oficiálních zpráv. Pokračoval v represivní politice po vojenském převratu a dále ji posiloval, zejména změnou zákona o televizním a rozhlasovém vysílání, zavedením dalších omezení svobody projevu a svobody tisku, mimo jiné omezením přístupu k internetu, kriminalizací žurnalistiky a vězněním novinářů. Kromě toho pověřil členy myanmarské mediální rady, nezávislého orgánu, aby plnili vládní cíle.

Jeho činnosti a politiky proto narušují demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě a podílí se na činnostech, které ohrožují mír, bezpečnost a stabilitu Myanmaru/Barmy.

21.2.2022

48.

Shwe Kyein (také znám jako U Shwe Kyein)

státní příslušnost: Myanmar/Barma

pohlaví: muž

Shwe Kyein je členem Státní správní rady (SAC) od 30. března 2021.

Myanmarské ozbrojené síly (Tatmadaw), vedené vrchním velitelem Min Aung Hlaingem, provedly dne 1. února 2021 v Myanmaru/Barmě převrat, přičemž zrušily výsledky voleb, jež se uskutečnily dne 8. listopadu 2020, a svrhly demokraticky zvolenou vládu. V rámci převratu vyhlásil viceprezident Myint Swe, vykonávající funkci úřadujícího prezidenta, dne 1. února nouzový stav a převedl zákonodárnou, výkonnou a soudní moc státu na vrchního velitele ozbrojených sil generála Min Aung Hlainga. Dne 2. února 2021 byla zřízena SAC, aby vykonávala uvedené moci, což demokraticky zvolené vládě brání ve výkonu jejího mandátu.

Jako člen SAC se U Shwe Kyein přímo podílí na rozhodování o státních funkcích a odpovídá za ně, a je tedy odpovědný za narušení demokracie a právního státu v Myanmaru/Barmě. SAC navíc přijala rozhodnutí omezující právo na svobodu projevu včetně přístupu k informacím a právo na svobodu pokojného shromažďování.

Vojenské síly a orgány, které operují pod kontrolou SAC, se od 1. února 2021 neustále dopouštějí závažného porušování lidských práv tím, že zabíjejí civilní a neozbrojené demonstranty, vysídlují stovky tisíc lidí, vypalují, mučí a zabíjejí civilisty a odepírají rovný přístup k humanitární pomoci. Vojenské síly a orgány působící pod kontrolou SAC omezují svobodu shromažďování a projevu blokováním přístupu na internet, svévolným zatýkáním, zadržováním a odsuzováním vedoucích představitelů opozice a odpůrců převratu. SAC dále v některých částech země zavedla stanné právo, což vojenským silám umožnilo vykonávat úplnou kontrolu nad vymezenou oblastí, včetně správy, soudnictví a vymáhání práva. V oblastech, jež podléhají stannému právu, jsou civilisté – včetně novinářů a pokojných demonstrantů – stíháni vojenskými soudy, čímž je jim upíráno právo na spravedlivý proces včetně práva na odvolání. V oblastech, v nichž bylo vyhlášeno stanné právo, dochází k výraznému nárůstu násilných akcí ze strany vojenských a policejních sil, jež ohrožují mír, bezpečnost a stabilitu.

Jako člen SAC je U Shwe Kyein za tato represivní rozhodnutí a za závažné porušování lidských práv přímo odpovědný.

21.2.2022

49.

Aung Moe Myint (také znám jako U Aung Moe Myint)

státní příslušnost: Myanmar/Barma

pohlaví: muž

Aung Moe Myint byl dne 23. února 2021 jmenován členem svazové volební komise (UEC). Přijetím tohoto jmenování po vojenském převratu, který proběhl dne 1. února 2021, a svým jednáním ve funkci člena UEC, zejména zrušením výsledků voleb z listopadu 2020, aniž by byly prokázány podvody, jakož i zahájením trestního stíhání za volební podvod v těchto volbách, se Aung Moe Myint přímo podílí na činnostech narušujících demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě.

21.2.2022

50.

Than Tun (také znám jako U Than Tun)

státní příslušnost: Myanmar/Barma

pohlaví: muž

Than Tun byl dne 2. února 2021 jmenován členem svazové volební komise (UEC). Přijetím tohoto jmenování po vojenském převratu, který proběhl dne 1. února 2021, a svým jednáním ve funkci člena UEC, zejména zrušením výsledků voleb z listopadu 2020, aniž by byly prokázány podvody, jakož i zahájením trestního stíhání za volební podvod v těchto volbách a represím vůči bývalým členům UEC, se Than Tun přímo podílí na činnostech narušujících demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě.

21.2.2022

51.

Aung Lwin Oo (také znám jako U Aung Lwin OO)

státní příslušnost: Myanmar/Barma

pohlaví: muž

Aung Lwin Oo byl dne 23. února 2021 jmenován členem svazové volební komise (UEC). Přijetím tohoto jmenování po vojenském převratu, který proběhl dne 1. února 2021, a svým jednáním ve funkci člena UEC, zejména zrušením výsledků voleb z listopadu 2020, aniž by byly prokázány podvody, jakož i zahájením trestního stíhání za volební podvod v těchto volbách a represím vůči bývalým členům UEC, se Aung Lwin Oo přímo podílí na činnostech narušujících demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě.

21.2.2022

52.

Aung Saw Win (také znám jako U Aung Saw Win)

státní příslušnost: Myanmar/Barma

pohlaví: muž

Aung Saw Win byl dne 2. února 2021 jmenován členem svazové volební komise (UEC). Přijetím tohoto jmenování po vojenském převratu, který proběhl dne 1. února 2021, a svým jednáním ve funkci člena UEC, zejména zrušením výsledků voleb z listopadu 2020, aniž by byly prokázány podvody, jakož i zahájením trestního stíhání za volební podvod v těchto volbách a represím vůči bývalým členům UEC, se Aung Saw Win přímo podílí na činnostech narušujících demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě.

21.2.2022

53.

Than Win

státní příslušnost: Myanmar/Barma

pohlaví: muž

Than Win byl dne 2. února 2021 jmenován členem svazové volební komise (UEC). Přijetím tohoto jmenování po vojenském převratu, který proběhl dne 1. února 2021, a svým jednáním ve funkci člena UEC, zejména zrušením výsledků voleb z listopadu 2020, aniž by byly prokázány podvody, jakož i zahájením trestního stíhání za volební podvod v těchto volbách a represím vůči bývalým členům UEC, se Than Win přímo podílí na činnostech narušujících demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě.

21.2.2022

54.

Saw Ba Hline (také znám jako U Saw Ba Hline)

státní příslušnost: Myanmar/Barma

pohlaví: muž

Saw Ba Hline byl dne 9. února 2021 jmenován členem svazové volební komise (UEC). Přijetím tohoto jmenování po vojenském převratu, který proběhl dne 1. února 2021, a svým jednáním ve funkci člena UEC, zejména zrušením výsledků voleb z listopadu 2020, aniž by byly prokázány podvody, jakož i zahájením trestního stíhání za volební podvod v těchto volbách a represím vůči bývalým členům UEC, se Saw Ba Hline přímo podílí na činnostech narušujících demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě.

21.2.2022

55.

Soe Oo (též znám jako U Soe OO)

státní příslušnost: Myanmar/Barma

pohlaví: muž

Soe Oo byl dne 9. února 2021 jmenován členem svazové volební komise (UEC). Přijetím tohoto jmenování po vojenském převratu, který proběhl dne 1. února 2021, a svým jednáním ve funkci člena UEC, zejména zrušením výsledků voleb z listopadu 2020, aniž by byly prokázány podvody, jakož i zahájením trestního stíhání za volební podvod v těchto volbách a represím vůči bývalým členům UEC, se Soe Oo přímo podílí na činnostech narušujících demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě.

21.2.2022

56.

Than Soe (také znám jako U Than Soe)

státní příslušnost: Myanmar/Barma

pohlaví: muž

Than Soe byl dne 26. února 2021 jmenován členem svazové volební komise (UEC). Přijetím tohoto jmenování po vojenském převratu, který proběhl dne 1. února 2021, a svým jednáním ve funkci člena UEC, zejména zrušením výsledků voleb z listopadu 2020, aniž by byly prokázány podvody, jakož i zahájením trestního stíhání za volební podvod v těchto volbách a represím vůči bývalým členům UEC, se Than Soe přímo podílí na činnostech narušujících demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě.

21.2.2022

57.

Bran Shaung (také znám jako U Bran Shaung)

státní příslušnost: Myanmar/Barma

pohlaví: muž

Bran Shaung byl dne 26. února 2021 jmenován členem svazové volební komise (UEC). Přijetím tohoto jmenování po vojenském převratu, který proběhl dne 1. února 2021, a svým jednáním ve funkci člena UEC, zejména zrušením výsledků voleb z listopadu 2020, aniž by byly prokázány podvody, jakož i zahájením trestního stíhání za volební podvod v těchto volbách a represím vůči bývalým členům UEC, se Bran Shaung přímo podílí na činnostech narušujících demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě.

21.2.2022

58.

Myint Oo (také znám jako U Myint Oo)

státní příslušnost: Myanmar/Barma

pohlaví: muž

Myint Oo byl dne 26. února 2021 jmenován členem svazové volební komise (UEC). Přijetím tohoto jmenování po vojenském převratu, který proběhl dne 1. února 2021, a svým jednáním ve funkci člena UEC, zejména zrušením výsledků voleb z listopadu 2020, aniž by byly prokázány podvody, jakož i zahájením trestního stíhání za volební podvod v těchto volbách a represím vůči bývalým členům UEC, se Myint Oo přímo podílí na činnostech narušujících demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě.

21.2.2022

59.

Khin Maung Oo (také znám jako U Khin Maung Oo)

státní příslušnost: Myanmar/Barma

pohlaví: muž

Khin Maung Oo byl dne 26. února 2021 jmenován členem svazové volební komise (UEC). Přijetím tohoto jmenování po vojenském převratu, který proběhl dne 1. února 2021, a svým jednáním ve funkci člena UEC, zejména zrušením výsledků voleb z listopadu 2020, aniž by byly prokázány podvody, jakož i zahájením trestního stíhání za volební podvod v těchto volbách a represím vůči bývalým členům UEC, se Khin Maung Oo přímo podílí na činnostech narušujících demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě.

21.2.2022

60.

Nu Mya Zan (také známa jako Daw Nu Mya Zan)

státní příslušnost: Myanmar/Barma

pohlaví: žena

Nu Mya Zan byla dne 26. února 2021 jmenována členkou svazové volební komise (UEC). Přijetím tohoto jmenování po vojenském převratu, který proběhl dne 1. února 2021, a svým jednáním ve funkci členky UEC, zejména zrušením výsledků voleb z listopadu 2020, aniž by byly prokázány podvody, jakož i zahájením trestního stíhání za volební podvod v těchto volbách a represím vůči bývalým členům UEC, se Nu Mya Zan přímo podílí na činnostech narušujících demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě.

21.2.2022

61.

Myint Thein (také znám jako U Myint Thein)

státní příslušnost: Myanmar/Barma

pohlaví: muž

Myint Thein byl dne 26. února 2021 jmenován členem svazové volební komise (UEC). Přijetím tohoto jmenování po vojenském převratu, který proběhl dne 1. února 2021, a svým jednáním ve funkci člena UEC, zejména zrušením výsledků voleb z listopadu 2020, aniž by byly prokázány podvody, jakož i zahájením trestního stíhání za volební podvod v těchto volbách a represím vůči bývalým členům UEC, se Myint Thein přímo podílí na činnostech narušujících demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě.

21.2.2022

62.

Ba Maung (také znám jako Dr Ba Maung)

státní příslušnost: Myanmar/Barma

pohlaví: muž

Ba Maung byl dne 26. února 2021 jmenován členem svazové volební komise (UEC). Přijetím tohoto jmenování po vojenském převratu, který proběhl dne 1. února 2021, a svým jednáním ve funkci člena UEC, zejména zrušením výsledků voleb z listopadu 2020, aniž by byly prokázány podvody, jakož i zahájením trestního stíhání za volební podvod v těchto volbách a represím vůči bývalým členům UEC, se Ba Maung přímo podílí na činnostech narušujících demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě.

21.2.2022

63.

Tayza Kyaw (také znám jako U Tayza Kyaw)

státní příslušnost: Myanmar/Barma

pohlaví: muž

U Tayza Kyaw je členem myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw) a zastává různé vysoké funkce, včetně velitele severního velitelství a velitele úřadu zvláštních operací č. 1.

Před převratem, k němuž došlo dne 1. února 2021, dohlížel U Tayza Kyaw na vojenské operace v Kačjinském státě, které se vyznačovaly nadměrným použitím síly proti etnickým menšinám a bezohledným násilím, které vedlo k porušování práv civilistů a jejich nucenému vysídlování.

Od února 2021 dohlíží U Tayza Kyaw na úřad zvláštních operací č. 1, který vedl několik rozsáhlých vojenských operací v úzké spolupráci s U Thanem Hlaingem, jehož odpovědnost za páchání nadměrného násilí a porušování lidských práv již byla konstatována. Příprava a následné zahájení tzv. „čistících operací“ v regionech Sakain a Makwei v rámci úřadu zvláštních operací č. 1 vykazovaly obzvláště nadměrné použití síly a genderově podmíněné násilí. Je proto odpovědný za závažné porušování lidských práv v Myanmaru/Barmě, jakož i za zapojení do činností, které ohrožují mír, bezpečnost a stabilitu Myanmaru/Barmy.

21.2.2022

▼M20

64.

Ni Lin Aung

státní příslušnost: Myanmar/Barma;

pohlaví: muž

Generálmajor Ni Lin Aung pracuje od srpna 2022 na východním centrálním velitelství. Je bývalým velitelem východního velitelství myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw). Součástí jurisdikce východního velitelství je Kajaský stát. Při útoku, k němuž došlo dne 24. prosince 2021 poblíž vesnice Moso ve správní oblasti Phruso ve státě Karenni (Kajaský stát), bylo zabito nejméně 35 osob, mezi nimi civilisté, děti a dva humanitární pracovníci nevládní organizace Save the Children. Tatmadaw nese za útok odpovědnost. Ve funkci velitele východního velitelství generálmajor (dříve brigádní generál) Ni Lin Aung přímo řídí jednotky v Kajaském státě, včetně těch, které nesou odpovědnost za výše uvedený masakr. Generálmajor Ni Lin Aung proto nese odpovědnost za závažné porušování lidských práv a podílení se na činnostech, které ohrožují mír, bezpečnost a stabilitu Myanmaru/Barmy.

21.2.2022

65.

Aung Zaw Aye

(též znám jako U Aung Zaw Aye)

státní příslušnost: Myanmar/Barma;

pohlaví: muž

Generálporučík Aung Zaw Aye je od února 2023 hlavním ministrem Šanského státu. Je bývalým velitelem úřadu zvláštních operací č. 2 myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw).

Při vojenském útoku, k němuž došlo dne 24. prosince 2021 poblíž vesnice Moso ve správní oblasti Phruso ve státě Karenni (Kajaský stát), bylo zabito nejméně 35 osob, mezi nimi civilisté, děti a dva humanitární pracovníci nevládní organizace Save the Children. Tatmadaw nese za tento útok odpovědnost. Z titulu své funkce velitele úřadu zvláštních operací č. 2 velel generálporučík Aung Zaw Aye východnímu velitelství, které přímo řídí vojenské jednotky působící v Kajaském státě, včetně těch, které nesou odpovědnost za tento masakr. Generálporučík Aung Zaw Aye proto nese odpovědnost za závažné porušování lidských práv a podílení se na činnostech, které ohrožují mír, bezpečnost a stabilitu Myanmaru/Barmy.

21.2.2022

▼M18

66.

Kan Zaw (také znám jako Dr. Kan Zaw)

státní příslušnost: Myanmar/Barma

datum narození: 11. října 1954

místo narození: Salin Township, Makwejská oblast, Myanmar

pohlaví: muž

Kan Zaw je od 19. srpna 2022 ministrem pro investice a zahraniční hospodářské vztahy. Byl jmenován Státní správní radou (SAC) vedenou vrchním velitelem Min Aung Hlaingem, která od 2. února 2021 převzala zákonodárnou, výkonnou a soudní státní moc. Předtím jej po státním převratu, který proběhl dne 1. února 2021, rada SAC jmenovala svazovým generálním auditorem.

Jako ministr vlády je součástí vojenského režimu, který převzal moc během vojenského převratu a svrhnul legitimně zvolené vůdce v Myanmaru/Barmě. Jako ministr pro investice a zahraniční hospodářské vztahy je odpovědný za usnadňování podnikání a investic v Myanmaru/Barmě a za spolupráci se zahraničními partnery. Z titulu této funkce se Kan Zaw aktivně podílí na podpoře úsilí armády o přilákání zahraničních investic, čímž přispívá k zajištění finančních potřeb vojenského režimu. Je tedy odpovědný za narušování demokracie a právního státu v Myanmaru/Barmě a za zapojení do činností, které ohrožují mír, bezpečnost a stabilitu Myanmaru.

Kromě toho je spojen s několika vysoce postavenými představiteli vojenského režimu včetně vrchního velitele Min Aung Hlainga..

8.11.2022

67.

Htun Htun Oo (také znám jako Tun Tun Oo)

státní příslušnost: Myanmar/Barma

datum narození: 28.7.1956

pohlaví: muž

Htun Htun Oo je předsedou Nejvyššího soudu v Myanmaru/Barmě, přičemž jej po státním převratu, který proběhl dne 1. února 2021, v této funkci dne 2. února 2021 potvrdil vrchní velitel Min Aung Hlaing.

Nejvyšší soud se pod vedením Htun Htun Ooa podílel na stíhání demokraticky zvolených vůdců a představitelů opozice a nesplnil své povinnosti, které měl jako nejvyšší jurisdikce odpovědná za dodržování zásad právního státu a zaručení nezávislosti soudnictví. Htun Htun Oo je tedy jako předseda Nejvyššího soudu zapojen do činností, které narušují demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě.

Htun Htun Oo je od svého potvrzení ve funkci předsedy Nejvyššího soudu kromě toho spojen s několika vysoce postavenými představiteli vojenského režimu včetně vrchního velitele Min Aung Hlainga.

8.11.2022

68.

Swe Swe Aung (také znám jako Dr. Swe Swe Aung)

státní příslušnost: Myanmar/Barma

datum narození: 1960

pohlaví: žena

Swe Swe Aung je generální ředitelkou oddělení prokuratury při ministerstvu pro právní záležitosti; do této funkce ji dne 31. března 2022 jmenovala Státní správní rada (SAC).

Oddělení prokuratury se pod vedením Swe Swe Aung podílelo na několika soudních řízeních proti demokraticky zvoleným vůdcům a představitelům opozice, která byla vedena v rozporu s právem na obhajobu a právem na spravedlivý proces, včetně řízení, na jejichž základě byly popraveny čtyři prodemokratické osobnosti. Swe Swe Aung je tedy jako generální ředitelka oddělení prokuratury zapojena do činností, které narušují demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě.

Swe Swe Aung je kromě toho spojena s několika představiteli Státní správní rady a funkcionáři a vedoucími představiteli jmenovanými vojenským režimem, jako jsou vrchní velitel Min Aung Hlaing a nejvyšší státní zástupkyně Dr. Thida Oo.

8.11.2022

69.

Zaw Min (také znám jako U Zaw Min)

státní příslušnost: Myanmar/Barma

datum narození: 1970

pohlaví: muž

Zaw Min je generálním ředitelem oddělení vězeňství při ministerstvu vnitra; do této funkce jej dne 4. února 2021 jmenovala Státní správní rada (SAC). Z titulu této funkce je odpovědný za správu věznic v Myanmaru/Barmě.

Oddělení vězeňství se pod vedením Zaw Mina podílelo na několika případech špatné správy věznic a zadržované osoby byly ve věznicích vystaveny násilí, bití, mučení a jinému nelidskému zacházení. Vězeňské orgány kromě toho porušovaly právo zadržovaných osob na obhajobu. Zaw Min je tedy jako generální ředitel oddělení vězeňství zapojen do činností, které narušují demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě.

Zaw Min je kromě toho spojen s několika představiteli Státní správní rady a funkcionáři a vedoucími představiteli jmenovanými vojenským režimem, jako jsou vrchní velitel Min Aung Hlaing a ministr vnitra generálporučík Soe Htut.

8.11.2022

70.

U Zaw Lin Aung

státní příslušnost: Myanmar/Barma

pohlaví: muž

U Zaw Lin Aung je bývalý vojenský důstojník a od konce roku 2021 zástupcem ředitele oddělení vězeňství oblasti Rangún. Kromě toho je U Zaw Lin Aung odpovědný za věznici Insein.

Pod jeho vedením byli političtí vězni zadržovaní ve věznici Insein vystaveni násilí, bití, mučení a jinému nelidskému zacházení ze strany vězeňského personálu. U Zaw Lin Aung je tedy jako zástupce ředitele oddělení vězeňství oblasti Rangún a osoba odpovědná za věznici Insein zapojen do činností, které narušují demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě.

8.11.2022

▼M20

71.

U Than Swe

(též znám jako Than Swe)

datum narození: 1957 nebo 1965;

státní příslušnost: Myanmar/Barma;

pohlaví: muž

U Than Swe je od února 2023 svazovým ministrem zahraničních věcí. U Than Swe je bývalý předseda Protikorupční komise, jehož do této funkce jmenovala Státní správní rada (SAC), a to od 19. srpna 2022 do února 2023.

Protikorupční komise pod vedením U Thana Swea zavedla politiky, jejichž cílem je legitimizovat vojenský převrat; mimo jiné byla zapojena do řízení vedených proti demokraticky zvoleným vůdcům, například vznesení obvinění z korupce proti státní poradkyni Aun Schan Su Ťij. U Than Swe byl tedy jako předseda Protikorupční komise zapojen do činností a politik, které narušují demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě.

8.11.2022

▼M18

72.

Ko Ko Lwin

státní příslušnost: Myanmar/Barma

datum narození: 1972 nebo 1982

pohlaví: muž

Ko Ko Lwin je členem Svazové volební komise (UEC); do této funkce jej dne 1. dubna 2022 jmenovala Státní správní rada (SAC). Přijetím tohoto jmenování po vojenském převratu, který proběhl dne 1. února 2021, a svým jednáním ve funkci člena UEC, zejména zrušením výsledků voleb z listopadu 2020, aniž by byly prokázány podvody, jakož i zahájením trestního stíhání za volební podvod v těchto volbách, se Ko Ko Lwin přímo podílí na činnostech narušujících demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě.

8.11.2022

73.

Min Min Oo

státní příslušnost: Myanmar/Barma

datum narození: 1962 nebo 1967

pohlaví: muž

Min Min Oo je členem Svazové volební komise (UEC); do této funkce jej dne 2. května 2022 jmenovala Státní správní rada (SAC). Přijetím tohoto jmenování po vojenském převratu, který proběhl dne 1. února 2021, a svým jednáním ve funkci člena UEC, zejména zrušením výsledků voleb z listopadu 2020, aniž by byly prokázány podvody, jakož i zahájením trestního stíhání za volební podvod v těchto volbách, se Min Min Oo přímo podílí na činnostech narušujících demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě.

8.11.2022

74.

Htun Aung

státní příslušnost: Myanmar/Barma

datum narození: 1967

pohlaví: muž

Generál Htun Aung je vrchním velitelem myanmarských vzdušných sil; do této funkce jej dne 12. ledna 2022 jmenoval generál Min Aung Hlaing, vrchní velitel myanmarských ozbrojených sil. Z titulu této funkce Htun Aung velí vzdušným silám v Myanmaru a řídí je.

Myanmarské vzdušné síly vedly útoky na civilní cíle v celém Myanmaru, přičemž zabily a zranily civilisty včetně dětí a příslušníků etnických a náboženských menšin. Cílem byly i školy, místa pro konání bohoslužeb a veřejná zdravotnická zařízení.

Generál Htun Aung je jako vrchní velitel myanmarských vzdušných sil odpovědný za závažné porušování lidských práv, za činnosti narušující demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě, jakož i za činnosti, které ohrožují mír, bezpečnost a stabilitu Myanmaru/Barmy.

Generál Htun Aung se kromě toho podílí na řízení konglomerátu MEHL, který vlastní armáda a který myanmarské armádě poskytuje hospodářské a materiální zdroje umožňující její operace.

Poskytuje tak podporu činnostem, které ohrožují mír, bezpečnost a stabilitu Myanmaru/Barmy.

8.11.2022

75.

Phone Myat

státní příslušnost: Myanmar/Barma

pohlaví: muž

Generálporučík Phone Myat je od dubna 2021 velitelem úřadu zvláštních operací č. 3 (BSO 3) myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw).

Předtím působil od července 2020 do dubna 2021 jako náměstek ministra na ministerstvu vnitra a od května 2019 do července 2020 byl velitelem západního velitelství.

Phone Myat jako velitel úřadu BSO 3 velí vojenským silám jihozápadního velitelství (Ayeyarwaddy/Irávadí), jižního velitelství (Bago/Pegu a Makwei) a západního velitelství (Rakhin a Čjin) a řídí je.

Vojenské síly se pod jeho velením dopustily závažného porušování lidských práv, zločinů a zvěrstev včetně zabíjení, pozemních a leteckých útoků na civilní obyvatelstvo a masakrů v Makwejské oblasti, Čjinském státě a oblasti Bago/Pegu.

Phone Myat je jako velitel úřadu BSO 3 odpovědný za závažné porušování lidských práv, za činnosti narušující demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě, jakož i za činnosti, které ohrožují mír, bezpečnost a stabilitu Myanmaru/Barmy.

8.11.2022

76.

Aung Soe

státní příslušnost: Myanmar/Barma

pohlaví: muž

Generálporučík Aung Soe je od ledna 2021 velitelem úřadu zvláštních operací č. 4 (BSO 4) myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw). Předtím byl do března 2018 náměstkem ministra vnitra, poté velitelem úřadu zvláštních operací č. 6.

Jako velitel úřadu BSO 4 velí vojenským silám pobřežního velitelství divize Tanintharyi a jihovýchodního velitelství v Monském a Karenském státě a řídí je.

Vojenské síly se pod jeho velením dopustily závažného porušování lidských práv, zločinů a zvěrstev včetně zabíjení, pozemních a leteckých útoků na civilní obyvatelstvo, protiprávního zatýkání a dělostřelecké palby. V Karenském státě, který je jednou z oblastí pod velením Aung Soea, bylo od převratu do července 2022 zaznamenáno 3 993 násilných incidentů.

Aung Soe je jako velitel úřadu BSO 4 odpovědný za závažné porušování lidských práv, za činnosti narušující demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě, jakož i za činnosti, které ohrožují mír, bezpečnost a stabilitu Myanmaru/Barmy.

8.11.2022

77.

Thet Pon

státní příslušnost: Myanmar/Barma

pohlaví: muž

Generálporučík Thet Pon je od června 2020 velitelem úřadu zvláštních operací č. 5 (BSO 5) myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw). Předtím byl do roku 2017 velitelem severozápadního velitelství a od roku 2017 do června 2020 oblastním velitelem Rangúnu.

Thet Pon jako velitel úřadu BSO 5 velí vojenským silám a vojenským tribunálům v Rangúnské oblasti a řídí je.

V březnu 2021 zavedla Státní správní rada v Myanmaru stanné právo, čímž přenesla výkonnou a soudní moc na velitele příslušných oblastních vojenských velitelství. Do července 2022 odsoudily vojenské tribunály v Rangúnské oblasti k smrti 119 osob, mnohé z nich z politických důvodů, včetně čtyř členů demokratické opozice, kteří byli popraveni v Rangúnské oblasti.

Vojenské síly se v Rangúnské oblasti kromě toho dopustily násilných činů vůči pokojným demonstrantům a jejich zabíjení; například při protestech proti juntě ve městě Hlaing Tharyar v Rangúnské oblasti dne 14. března 2021 použily smrtící sílu.

Thet Pon je jako velitel úřadu BSO 5 odpovědný za závažné porušování lidských práv, za činnosti narušující demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě, jakož i za činnosti, které ohrožují mír, bezpečnost a stabilitu Myanmaru/Barmy.

8.11.2022

78.

Htein Win

státní příslušnost: Myanmar/Barma

pohlaví: muž

Generálmajor Htein Win je velitelem jižního velitelství myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw). Jako oblastní velitel velí vojenským silám v oblastech Makwei a Bago/Pegu a řídí je.

Vojenské síly v těchto oblastech vedly letecké útoky a dopustily se razií, žhářství, četného zabíjení a používání lidských štítů. Oblast Makwei je zvláštním hotspotem pro brutální operace proti opozici vedené armádou, která v oblasti Makwei používá strategii „Kill All, Burn All, Loot All“ („všechny zabít, všechno spálit, všechno vyrabovat“).

Htein Win je jako velitel jižního velitelství odpovědný za závažné porušování lidských práv, za činnosti narušující demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě, jakož i za činnosti, které ohrožují mír, bezpečnost a stabilitu Myanmaru/Barmy.

8.11.2022

79.

Htin Latt Oo

státní příslušnost: Myanmar/Barma

pohlaví: muž

Generálmajor Htin Latt Oo je od července 2020 velitelem západního velitelství myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw). Jako oblastní velitel velí vojenským silám v oblastech Západní Rakhin a Čjin a řídí je.

Vojenské síly se v těchto oblastech dopustily závažného porušování lidských práv a zločinů včetně leteckých útoků, znásilnění, používání lidských štítů, podpalování domů, masakrů a nezákonného zatýkání.

Htin Latt Oo je jako velitel západního velitelství odpovědný za závažné porušování lidských práv, za činnosti narušující demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě, jakož i za činnosti, které ohrožují mír, bezpečnost a stabilitu Myanmaru/Barmy.

8.11.2022

80.

Than Htike

státní příslušnost: Myanmar/Barma

pohlaví: muž

vojenské identifikační číslo: Kyi-28146

Brigádní generál Than Htike je od 6. ledna 2022 velitelem severozápadního velitelství myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw). Jako oblastní velitel velí vojenským silám v Sakainské oblasti a řídí je.

Vojenské síly se pod jeho velením dopustily závažného porušování lidských práv, nadměrného použití síly a brutálních akcí proti civilnímu obyvatelstvu včetně vojenského útoku na školu ve městě Depeyin v Sakainské oblasti, při němž bylo zabito nejméně 13 osob včetně 11 dětí. V Sakainské oblasti vypálily vojenské síly od vojenského převratu více než 20 000 domů.

Than Htike je jako velitel severozápadního velitelství odpovědný za závažné porušování lidských práv, za činnosti narušující demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě, jakož i za činnosti, které ohrožují mír, bezpečnost a stabilitu Myanmaru/Barmy.

8.11.2022

81.

Nyunt Win Swe

státní příslušnost: Myanmar/Barma

pohlaví: muž

Generálmajor Nyunt Win Swe je velitelem myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw) v Rangúnské oblasti. Z titulu této funkce Nyunt Win Swe velí vojenským silám v Rangúnské oblasti a řídí je a společně s velitelem úřadu zvláštních operací č. 5 generálporučíkem Thet Ponem dohlíží na vojenské tribunály pro Rangúnskou oblast.

V březnu 2021 zavedla Státní správní rada v Myanmaru stanné právo, čímž přenesla výkonnou a soudní moc na velitele příslušných oblastních vojenských velitelství. Do července 2022 odsoudily vojenské tribunály v Rangúnské oblasti k smrti 119 osob, mnohé z nich z politických důvodů, včetně čtyř členů demokratické opozice, kteří byli popraveni v Rangúnské oblasti.

Vojenské síly se v Rangúnské oblasti kromě toho dopustily násilných činů vůči pokojným demonstrantům a jejich zabíjení; například při protestech proti juntě ve městě Hlaing Tharyar v Rangúnské oblasti dne 14. března 2021 použily smrtící sílu.

Nyunt Win Swe je jako velitel pro Rangúnskou oblast odpovědný za závažné porušování lidských práv, za činnosti narušující demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě, jakož i za činnosti, které ohrožují mír, bezpečnost a stabilitu Myanmaru/Barmy.

8.11.2022

82.

U Tay Za

státní příslušnost: Myanmar/Barma

datum narození: 18.7.1964

místo narození: Rangún, Myanmar

pohlaví: muž

U Tay Za je zakladatelem a předsedou skupiny společností Htoo (Htoo Group of Companies), soukromého konglomerátu působícího v různých odvětvích včetně obchodu, bankovnictví, těžby, cestovního ruchu a letectví. U Tay Za je úzce spojen s nejvyšším vedením myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw).

Prostřednictvím Htoo Group of Companies poskytl U Tay Za v roce 2017 silám Tatmadaw finanční podporu během akce, jejímž cílem bylo shromáždit finanční prostředky v souvislosti s rakhinskými „čisticími operacemi“. U Tay Za kromě toho působil jako zprostředkovatel při poskytování vojenského vybavení, které bylo použito proti civilnímu obyvatelstvu a demonstrantům v celé zemi.

Tím, že přispěl ke schopnostem armády dopouštět se závažného porušování lidských práv a represí vůči civilnímu obyvatelstvu, jakož i vykonávat činnosti narušující demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě, poskytl U Tay Za podporu silám Tatmadaw a podílel se na činnostech, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu Myanmaru/Barmy.

8.11.2022

83.

Aung Moe Myint

státní příslušnost: Myanmar/Barma

datum narození: 9.6.1971 nebo 28.9.1969

pohlaví: muž

číslo cestovního pasu: 12/YAKANA(N)006981

Aung Moe Myint je ředitelem společnosti Dynasty International Company Ltd (DICL), která působí v obchodním odvětví. Je honorárním konzulem Běloruské republiky v Myanmaru. Na základě svého obchodního a osobního postavení, včetně úzkých politických a obchodních vazeb s Běloruskem, usnadnil Aung Moe Myint nákup zbraní, zboží podléhajícího omezujícím opatřením a zboží dvojího užití pro myanmarskou armádu, které bylo použito proti civilnímu obyvatelstvu a demonstrantům v celé zemi.

Tím, že přispěl ke schopnostem armády dopouštět se závažného porušování lidských práv a represí vůči civilnímu obyvatelstvu, jakož i vykonávat činnosti narušující demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě, poskytl Aung Moe Myint podporu silám Tatmadaw a podílel se na činnostech, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu Myanmaru/Barmy.

8.11.2022

84.

Naing Htut Aung

státní příslušnost: Myanmar/Barma

datum narození: 27.1.1968

pohlaví: muž

číslo cestovního pasu: 12/MAKAYA 118765

Naing Htut Aung je ředitelem skupiny společností International Group of Companies (IGGC), která působí v obchodním odvětví.

Prostřednictvím IGGC poskytl Naing Htut Aung v roce 2017 silám Tatmadaw finanční podporu během akce, jejímž cílem bylo shromáždit finanční prostředky v souvislosti s rakhinskými „čisticími operacemi“. Naing Htut Aung kromě toho působil jako dovozce a zprostředkovatel zbraní, vojenského vybavení a zboží dvojího užití pro myanmarskou armádu, které byly použity proti civilnímu obyvatelstvu a demonstrantům v celé zemi.

Tím, že přispěl ke schopnostem armády dopouštět se závažného porušování lidských práv a represí vůči civilnímu obyvatelstvu, jakož i vykonávat činnosti narušující demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě, poskytl Naing Htut Aung podporu silám Tatmadaw a podílel se na činnostech, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu Myanmaru/Barmy.

8.11.2022

▼M19

85.

Aung Hlaing Oo

státní příslušnost: Myanmar/Barma;

datum narození: 11.6.1977;

místo narození: Myanmar/Barma;

pohlaví: muž;

číslo pasu: 12/LaMaTa(Nine)025897

Aung Hlaing Oo je od roku 2001, kdy založil společnost Myanmar Chemical and Machinery (MCM) Company Limited a další dceřiné společnosti, předsedou jejich představenstva.

Využil svého obchodního a osobního postavení k podpoře násilí páchaného myanmarskými ozbrojenými silami (Tatmadaw) na jejich vlastním obyvatelstvu, jelikož působil jako dovozce a zprostředkovatel zbraní a zboží dvojího užití. Díky svému předsednictví ve společnosti MCM působí jako klíčový zdroj zbraní a obchodní podpory junty, mimo jiné prostřednictvím svých úzkých politických a obchodních vazeb s různými společnostmi v odvětví vojenského vybavení, a to i v letech 2019 a 2020. Byl rovněž součástí delegací pro zadávání zakázek na zbraně pro myanmarskou armádu, mimo jiné v červnu 2021. Tyto materiály, včetně vrtulníků a náhradních dílů pro letadla, se využívají k bombardování civilistů v několika státech a regionech.

Aung Hlaing Oo se proto podílel na dodávkách zboží nebo technologií, které podléhají omezení, a zboží dvojího užití, což způsobilo závažné porušování lidských práv. Jako předseda představenstva společnosti MCM poskytoval Aung Hlaing Oo Tatmadawu podporu při závažném porušování lidských práv v Myanmaru/Barmě, včetně Rakhinského státu. Je tedy fyzickou osobou, jejíž jednání, politiky nebo činnosti ohrožují demokracii nebo právní stát v Myanmaru/Barmě nebo které se podílejí na činnostech ohrožujících mír, bezpečnost nebo stabilitu Myanmaru/Barmy nebo tyto činnosti podporují. Kromě toho je Aung Hlaing Oo spojen s armádou díky svým rozsáhlým vazbám na bývalý a současný režim junty.

20.2.2023

86.

Sit Taing Aung

(také znám jako Sitt Taing Aung)

státní příslušnost: Myanmar/Barma;

datum narození: 13.11.1971;

místo narození: Myanmar/Barma;

pohlaví: muž;

číslo pasu: 12/YaKaNa(n)006213

Sit Taing Aung byl ředitelem společnosti Yatanarpon Aviation Support Company a skupiny společností Suntac v době mezi založením těchto společností a jejich zrušením v listopadu 2021. Sit Taing Aung pokračoval ve svých činnostech i po státním převratu v roce 2021.

Využil svého obchodního a osobního postavení, jakož i své úlohy dovozce a zprostředkovatele zbraní a zboží dvojího užití k podpoře násilí páchaného myanmarskými ozbrojenými silami (Tatmadaw) na civilistech, včetně bombardování škol. Prostřednictvím své pozice ředitele nyní již zrušené společnosti Yatanarpon Aviation Support Company představoval klíčový zdroj zbraní a obchodní podpory junty, mimo jiné prostřednictvím svých úzkých politických a obchodních vazeb s různými společnostmi v odvětví vojenského vybavení.

Sit Taing Aung se proto podílel na dodávkách zboží nebo technologií, které podléhají omezení, a zboží dvojího užití pro myanmarské ozbrojené síly a hrozí riziko, že tak bude činit i nadále. Jako ředitel společnosti Yatanarpon Aviation Support Company poskytoval Sit Taing Aung Tatmadawu podporu při závažném porušování lidských práv v Myanmaru/Barmě, a tím podporoval činnosti, jež ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu Myanmaru/Barmy. Kromě toho je Sit Taing Aung spojen s armádou díky svým rozsáhlým vazbám na bývalý a současný režim junty.

20.2.2023

87.

Kyaw Min Oo

státní příslušnost: Myanmar/Barma;

datum narození: 18.1.1982;

pohlaví: muž;

číslo pasu: 14/MaMaKa(N)140703

Kyaw Min Oo je od roku 2014, kdy založil společnost Sky Aviator, jejím ředitelem. Tato společnost pokračovala ve svých činnostech i po státním převratu v roce 2021.

Díky svému obchodnímu a osobnímu postavení poskytoval Kyaw Min Oo podporu násilí páchanému myanmarskými ozbrojenými silami (Tatmadaw), jelikož působil jako dovozce a zprostředkovatel zbraní a zboží dvojího užití. Prostřednictvím řízení společnosti Sky Aviator působí jako klíčový zdroj zbraní a obchodní podpory junty, mimo jiné prostřednictvím svých úzkých politických a obchodních vazeb s různými společnostmi v odvětví vojenského vybavení, včetně náhradních dílů umožňujících použití vojenských letadel při operacích zaměřených na oblasti obývané civilisty.

Kyaw Min Oo se proto podílel na dodávkách zboží nebo technologií, které podléhají omezení, a zboží dvojího užití, což způsobilo závažné porušování lidských práv. Jako ředitel společnosti Sky Aviator poskytoval Kyaw Min Oo Tatmadawu podporu při závažném porušování lidských práv v Myanmaru/Barmě, čímž podporoval činnosti, jež ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu Myanmaru/Barmy. Kromě toho je Kyaw Min Oo spojen s armádou díky svým rozsáhlým vazbám na bývalý a současný režim junty, včetně vrchního velitele myanmarských ozbrojených sil generála Min Aung Hlainga, osoby zařazené na seznamu EU.

20.2.2023

88.

Moe Aung

státní příslušnost: Myanmar/Barma;

místo narození: Myanmar/Barma;

pohlaví: muž;

hodnost: admirál

Admirál Moe Aung je vrchním velitelem myanmarského námořnictva. Je jedním z nejvyšších důstojníků myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw) a je úzce spojen se Státní správní radou režimu, včetně vrchního velitele Min Aung Hlainga a zástupce vrchního velitele Soe Wina a vlády.

Moe Aung se rovněž podílí na řízení konglomerátu MEHL, subjektu zařazeného na seznam EU, který vlastní armáda a který armádě poskytuje hospodářské a materiální zdroje usnadňující její činnosti. Pod jeho vedením a ve spolupráci s ministerstvem dopravy a spojů byli vojáci a zbraně přepravovány loděmi do severní části země po vodních cestách.

Jakožto vysoce postavený člen vojenského režimu je tedy Moe Aung fyzickou osobou, jejíž jednání, politiky nebo činnosti ohrožují demokracii nebo právní stát v Myanmaru/Barmě nebo které se podílejí na činnostech ohrožujících mír, bezpečnost nebo stabilitu Myanmaru/Barmy nebo tyto činnosti podporují. Je rovněž odpovědný za četné případy porušování lidských práv.

20.2.2023

89.

Maung Maung Aye

státní příslušnost: Myanmar/Barma;

místo narození: Myanmar/Barma;

pohlaví: muž;

hodnost: generál

Generál Maung Maung Aye je náčelníkem generálního štábu myanmarské armády, námořnictva a vzdušných sil. Jedná se o třetí nejvyšší úlohu v myanmarské armádě. V této funkci je Maung Maung Aye součástí režimu, který v únoru 2021 převzal moc a svrhl legitimně zvolené vůdce v Myanmaru/Barmě.

Aktivně se podílí na nákupu zbraní z Ruska. Dále pomáhá posilovat mezinárodní postavení myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw) prostřednictvím setkání s protějšky z jiných zemí.

Je tedy fyzickou osobou, jejíž jednání, politiky nebo činnosti ohrožují demokracii nebo právní stát v Myanmaru/Barmě nebo které se podílejí na činnostech ohrožujících mír, bezpečnost nebo stabilitu Myanmaru/Barmy nebo tyto činnosti podporují. Je rovněž odpovědný za četné případy porušování lidských práv.

20.2.2023

90.

Myo Myint Aung

státní příslušnost: Myanmar/Barma;

místo narození: Myanmar/Barma;

pohlaví: muž;

hodnost: podplukovník

Podplukovník Myo Myint Aung je od 2. září 2022 ministrem hospodářství v Rangúnské oblasti při Státní správní radě. Jakožto ministr v Rangúnské oblasti je přímo zapojen do rozhodování o této oblasti a je za něj odpovědný.

Kromě toho od zřízení vojenských soudů až do září 2022 vykonával funkci velitele vojenského náboru a vojenského soudce v Rangúnu.

V této funkci byl údajně zapojen do procesu rozsudků smrti a poprav čtyř demokratických aktivistů v červenci 2022. Během jeho působení ve funkci vojenského soudce byla řada členů opozice odsouzena k trestu smrti a k trestům odnětí svobody.

Je proto odpovědný za závažné porušování lidských práv od státního převratu ve Státní správní radě v roce 2021 a jako velitel vojenského náboru a vojenský soudce.

20.2.2023

91.

Zin Min Htet

státní příslušnost: Myanmar/Barma;

místo narození: Myanmar/Barma;

pohlaví: muž;

hodnost: generálmajor

Generálmajor Zin Min Htet je náměstkem ministra vnitra a velitelem myanmarských policejních sil. Přímo se podílel na rozhodování o Rangúnské oblasti a je za něj odpovědný.

Dne 2. května 2022 nahradil Zin Min Htet svého předchůdce Than Hlainga ve funkci velitele myanmarských policejních sil. Dříve zastával funkci vojenského společného generálního pobočníka (2019–2022). Působil také jako vedoucí obranných služeb v rámci počítačové a technologické univerzity.

Jakožto náměstek ministra vnitra a velitel myanmarských policejních sil je tedy fyzickou osobou, jejíž jednání, politiky nebo činnosti ohrožují demokracii nebo právní stát v Myanmaru/Barmě nebo které se podílejí na činnostech ohrožujících mír, bezpečnost nebo stabilitu Myanmaru/Barmy nebo tyto činnosti podporují. Kromě toho se policejní síly pod jeho vedením dopouštěly závažného porušování lidských práv, omezování svobody shromažďování a projevu, svévolného zatýkání a zadržování vedoucích představitelů opozice a odpůrců převratu. Zin Min Htet je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv.

20.2.2023

92.

Ko Ko Maung

státní příslušnost: Myanmar/Barma;

místo narození: Myanmar/Barma;

pohlaví: muž;

hodnost: generálmajor

Generálmajor Ko Ko Maung je oblastním vojenským velitelem v Kačjinském státě v severní části země. Dříve působil jako oblastní vojenský velitel na jihu země a v srpnu 2022 byl převelen do severního velitelství.

Jako oblastní vojenský velitel dohlíží Ko Ko Maung na letecké útoky, masakry, razie, žhářství a používání lidských štítů, kterých se v Kačjinském státě dopouští armáda.

Generálmajor Ko Ko Maung je proto odpovědný za závažné porušování lidských práv v Myanmaru/Barmě.

20.2.2023

93.

Myo Myint Oo

státní příslušnost: Myanmar/Barma;

místo narození: Myanmar/Barma;

pohlaví: muž

Myo Myint Oo je od 5. srpna 2022 ministrem energetiky Unie. Jako ministr vlády je součástí vojenského režimu.

Pod jeho vedením vytváří společnost Myanmar Oil and Gas Enterprises (MOGE), subjektu zařazeného na seznam EU, příjmy pro Státní správní radu, subjekt zařazený na seznam EU, a společnost Myanmar Petroleum Enterprises, která má společný podnik se společností Purma Energy (tzv. NEPAS). Podílí se na dovozu a distribuci leteckého paliva, a to i pro bojové letouny a jiná vojenská letadla.

Jako ministr energetiky je odpovědný za umožnění investic a spolupráce se zahraničními partnery v odvětví ropy a zemního plynu, což vytváří příjmy pro Státní správní radu, čímž přispívá k zajištění finančních potřeb vojenského režimu a za dovoz leteckého paliva pro armádu, což umožňuje vojenské letecké útoky na civilní obyvatelstvo.

Je tedy fyzickou osobou, jejíž jednání, politiky nebo činnosti ohrožují demokracii nebo právní stát v Myanmaru/Barmě nebo které se podílejí na činnostech ohrožujících mír, bezpečnost nebo stabilitu Myanmaru/Barmy nebo tyto činnosti podporují.

20.2.2023

▼M21

94.

Aung Kyaw Min

státní příslušnost: Myanmar/Barma;

datum narození: kolem roku 1958;

místo narození: Myanmar/Barma;

pohlaví: muž;

funkce: člen Státní správní rady

Aung Kyaw Min je od 1. února 2023 členem Státní správní rady (SAC). Je rovněž bývalým hlavním ministrem Rakhinského státu. SAC vede vrchní velitel Min Aung Hlaing, který od 1. února 2021 převzal zákonodárnou, výkonnou a soudní moc státu, což demokraticky zvolené vládě brání v plnění jejího mandátu.

Jako člen SAC se generál Aung Kyaw Min přímo podílí na rozhodování o státních funkcích a odpovídá za ně, a je tedy odpovědný za narušení demokracie a právního státu v Myanmaru/Barmě. SAC navíc přijala rozhodnutí omezující právo na svobodu projevu včetně přístupu k informacím a právo na svobodu pokojného shromažďování.

Vojenské síly a orgány, které operují pod kontrolou SAC, se od 1. února 2021 dopouštějí závažného porušování lidských práv tím, že zabíjejí civilní a neozbrojené demonstranty a omezují svobodu shromažďování a projevu.

Jako člen SAC nese Aung Kyaw Min za tato represivní rozhodnutí a za závažné porušování lidských práv přímou odpovědnost.

20. 7. 2023

95.

Kyaw Swar Lin

státní příslušnost: Myanmar/Barma;

místo narození: Myanmar/Barma;

pohlaví: muž;

funkce: generálintendant ozbrojených sil Myanmaru

Generálporučík Kyaw Swar Lin byl v květnu 2020 jmenován generálintendantem. Jedná se o šestou nejvyšší pozici v armádě Myanmaru/Barmy. Úřad generálintendanta je útvar spadající do pravomoci ministerstva obrany, který je zapojen do pořizování zbraní a vojenského vybavení pro myanmarské ozbrojené síly. Kromě toho Kyaw Swar Lin řídí Myanmar Economic Corporation (MEC), která je jedním ze dvou velkých konglomerátů a holdingových společností provozovaných armádou a která vytváří příjmy pro myanmarské ozbrojené síly (Tatmadaw).

Jako generálintendant je součástí vojenského režimu, který převzal moc během vojenského převratu a svrhl legitimně zvolené vůdce v Myanmaru/Barmě.

Kyaw Swar Lin je proto fyzickou osobou, jejíž politiky a činnosti narušují demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě, a která podporuje činnosti, které ohrožují mír, bezpečnost a stabilitu Myanmaru/Barmy.

20. 7. 2023

96.

Myint Kyaing

také znám jako U Myint Kyaing

státní příslušnost: Myanmar/Barma;

datum narození: 17.4.1957

místo narození: Myanmar/Barma;

pohlaví: muž;

funkce: svazový ministr pro přistěhovalectví a obyvatelstvo

Myint Kyaing je od 19. srpna 2021 svazovým ministrem pro přistěhovalectví a obyvatelstvo. Předtím byl po státním převratu dne 1. února 2021 svazovým ministrem práce. Je členem Státní správní rady (SAC) vedené vrchním velitelem Min Aung Hlaingem, která od 1. února 2021 převzala zákonodárnou, výkonnou a soudní moc státu.

Jako ministr vlády je součástí vojenského režimu, který převzal moc během vojenského převratu a svrhl legitimně zvolené vůdce v Myanmaru/Barmě. Jako svazový ministr plní povinnosti na podporu represivní politiky vojenského režimu v oblasti přistěhovalectví a záležitostí obyvatelstva, jako je omezování cestování občanů uvnitř země, jakož i politiky režimu vůči menšině Rohingyů, jež je v rozporu s lidskými právy. Jako ministr pro přistěhovalectví a obyvatelstvo se rovněž účastní příprav na volby vyhlášené armádou s cílem legitimizovat nezákonný převrat v únoru 2021.

Myint Kyaing je tedy odpovědný za narušování demokracie a právního státu v Myanmaru/Barmě a za podporu činností, které ohrožují mír, bezpečnost a stabilitu Myanmaru.

20. 7. 2023

97.

Porel Aung Thein

státní příslušnost: Myanmar/Barma;

datum narození: 60. až 70. léta 20. století (přibližně 50 let)

místo narození: Myanmar/Barma;

pohlaví: muž;

funkce: člen Státní správní rady

Porel Aung Thein je od 1. února 2023 členem Státní správní rady (SAC). Je rovněž členem provojenské Strany svazové soudržnosti a rozvoje (USDP).

SAC vede vrchní velitel Min Aung Hlaing, který od 1. února 2021 převzal zákonodárnou, výkonnou a soudní moc státu, což demokraticky zvolené vládě brání v plnění jejího mandátu.

Jako člen SAC se Porel Aung Thein přímo podílí na rozhodování o státních funkcích a odpovídá za něj, a je tedy odpovědný za narušení demokracie a právního státu v Myanmaru/Barmě. SAC navíc přijala rozhodnutí omezující právo na svobodu projevu včetně přístupu k informacím a právo na svobodu pokojného shromažďování.

Vojenské síly a orgány, které operují pod kontrolou SAC, se od 1. února 2021 dopouštějí závažného porušování lidských práv tím, že zabíjejí civilní a neozbrojené demonstranty a omezují svobodu shromažďování a projevu.

Jako člen SAC nese Porel Aung Thein za tato represivní rozhodnutí a za závažné porušování lidských práv přímou odpovědnost.

20. 7. 2023

98.

Pwint San

státní příslušnost: Myanmar/Barma;

datum narození: 13.7.1961

místo narození: Myanmar/Barma;

pohlaví: muž;

funkce: svazový ministr práce

Pwint San je od 19. srpna 2022 svazovým ministrem práce. Byl jmenován Státní správní radou (SAC) vedenou vrchním velitelem Min Aung Hlaingem, která od 2. února 2021 převzala zákonodárnou, výkonnou a soudní moc státu. Jeho postavení svazového ministra práce bylo opětovně potvrzeno dne 1. února 2023.

Dříve byl jmenován svazovým ministrem obchodu na období od 3. února 2021 do 19. srpna 2022.

Jako ministr vlády je součástí vojenského režimu, který převzal moc během vojenského převratu a svrhl legitimně zvolené vůdce v Myanmaru/Barmě. Pod jeho vedením jsou systematicky porušována práva pracovníků, zejména práva pracovníků přidružených k opozičnímu hnutí. Jako ministr obchodu Pwint San usnadnil dovoz zboží nezbytného k udržení moci režimu (např. dovoz topného oleje). Kromě toho svými vnitrostátními aktivitami a mezinárodními kontakty přispívá k další stabilizaci nelegitimní moci vojenského režimu. Ministerstvo pod jeho vedením zároveň prohlubuje výpadky dodávek v rámci země tím, že zavádí kontroly dovozu a omezuje převod remitencí.

Pwint San je proto fyzickou osobou, jejíž jednání, politiky a činnosti narušují demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě, a která se podílí na činnostech, jež ohrožují mír, bezpečnost a stabilitu Myanmaru/Barmy.

20. 7. 2023

99.

Thet Khaing Win

státní příslušnost: Myanmar/Barma;

datum narození: 13.7.1961

místo narození: Myanmar/Barma;

pohlaví: muž;

funkce: svazový ministr zdravotnictví

Dr Thet Khaing Win je od 1. února 2021 ministrem zdravotnictví a sportu. Byl jmenován Státní správní radou (SAC) vedenou vrchním velitelem Min Aung Hlaingem, která od 2. února 2021 převzala zákonodárnou, výkonnou a soudní moc státu. Jeho postavení svazového ministra zdravotnictví bylo potvrzeno dne 1. února 2023.

Před státním převratem byl stálým tajemníkem ministerstva zdravotnictví a sportu.

Jako ministr vlády je součástí vojenského režimu, který převzal moc během vojenského převratu a svrhl legitimně zvolené vůdce v Myanmaru/Barmě. Pod jeho vedením byly stovky lékařů z politických důvodů propuštěny a byly jim odebrány licence. Rovněž odmítl žádosti Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) o rozšíření přístupu k pomoci v souvislosti s pandemií. Pod jeho vedením byl na soukromé nemocnice vyvíjen tlak, aby nenajímaly lékaře, kteří odmítají pracovat ve veřejných nemocnicích pod vojenským režimem.

Dr. Thet Khaing Win je proto fyzickou osobou, jejíž jednání, politiky a činnosti narušují demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě, a která se podílí na činnostech, jež ohrožují mír, bezpečnost a stabilitu Myanmaru/Barmy.

20. 7. 2023

▼M13

B.

Právnické osoby, subjekty a orgány podle čl. 6 odst. 1 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Myanmar Economic Holdings Public Company Ltd

adresa: 51 Mahabandoola road, 189/191 Botataung, Yangon region, Myanmar 11 161

typ subjektu: veřejná akciová společnost

místo registrace: Yankoun, Myanmar/Burma

datum registrace: 27. dubna 1990

Myanmar Economic Holdings Public Company Ltd (MEHL) je konglomerát vlastněný a ovládaný myanmarskými ozbrojenými silami (Tatmadaw), který má dceřiné společnosti a přidružené podniky v různých odvětvích hospodářství včetně bankovnictví, pojišťovnictví, stavebnictví, obchodu, dopravy, těžebního průmyslu, těžby drahokamů, výroby a cestovního ruchu. MEHL a jeho dceřiné společnosti vytvářejí příjmy pro Tatmadaw, čímž přispívají k jeho schopnosti vykonávat činnosti ohrožující demokracii a právní stát a dopouštět se závažného porušování lidských práv v Myanmaru/Barmě.

MEHL a jeho dceřiné společnosti darovaly v roce 2017 vojenským silám prostředky během finančních sbírek, které pořádal Tatmadaw. MEHL tudíž finančně podpořil Tatmadaw, a přispěl tak k jeho schopnosti provádět v roce 2017 „čisticí operce“ a dopouštět se závažného porušování lidských práv vůči Rohingyům.

19. 4. 2021

 

 

registrační číslo: 156387282

hlavní místo obchodní činnosti: Myanmar/Burma

společníci: správní rada: generálporučík DweAung Lin: ředitel (označený ze strany EU), generálporučík Moe Myint Tun: ředitel (označený ze strany EU); skupina patronů: vrchní velitel Min Aung Hlaing: předseda (označený ze strany EU),

zástupce vrchního velitele Soe Win: místopředseda (označený ze strany EU)

tel.: 01-290843

internetové stránky: http://www.mehl.com.mm/

Správní rada MEHL je složená výlučně z vysokých důstojníků Tatmadaw (aktivních nebo ve výslužbě). Dva členové správní rady (generálporučík Dwe Aung Lin a generálporučík Moe Myint Tun) jsou také členy Státní správní rady – ad hoc orgánu, který byl vytvořen po převratu, k němuž došlo dne 1. února, a který v současnosti de facto řídí Myanmar – a jsou zařazeni na seznam podle rozhodnutí Rady 2013/184/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Myanmaru/Barmě a nařízení Rady (EU) č. 401/2013 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Myanmaru/Barmě.

Vrchní velitel Min Aung Hlaing a zástupce vrchního velitele Soe Win vedou skupinu patronů MEHL jako její předseda a místopředseda.

 

2.

Myanmar Economic Corporation Limited

adresa: Corner of Ahlone road & Kannar road, Ahlone, Yangon, Myanmar

typ subjektu: akciová společnost

místo registrace: Yankoun, Myanmar/Burma

datum registrace: založena v roce 1997 jako státní podnik, dne 9. ledna 2019 registrována jako soukromá společnost

registrační číslo: 105444192

Myanmar Economic Corporation (MEC) je konglomerát vlastněný a ovládaný myanmarskými ozbrojenými silami (Tatmadaw), který má dceřiné společnosti a přidružené podniky v různých odvětvích hospodářství včetně bankovnictví, pojišťovnictví, stavebnictví, obchodu, dopravy, těžebního průmyslu, těžby drahokamů, výroby a cestovního ruchu. MEC a jeho dceřiné společnosti vytvářejí příjmy pro Tatmadaw, čímž přispívají k jeho schopnosti vykonávat činnosti ohrožující demokracii a právní stát a dopouštět se závažného porušování lidských práv v Myanmaru/Barmě.

Správní rada MEC je složená výlučně z vysokých důstojníků Tatmadaw (aktivních nebo ve výslužbě).

19. 4. 2021

 

 

místo obchodní činnosti: Myanmar/Burma

tel.: 01-8221369;

e-mailová adresa: mecadm.hq@gmail.com

MEC a jeho dceřiné společnosti darovaly v roce 2017 vojenským silám prostředky během finančních sbírek, které pořádal Tatmadaw. MEC tudíž finančně podpořil Tatmadaw, a přispěl tak k jeho schopnosti provádět v roce 2017 „čisticí operce“ a dopouštět se závažného porušování lidských práv vůči Rohingyům.

 

▼M15

3.

Myanma Gems Enterprise, také pod názvem Myanmar Gems Enterprise

adresa: NO.70-072, Yarza, Thingaha Road, Thapyaygone Ward, Zabuthiri Township, Naypyitaw, Myanmar;

typ subjektu: státní podnik

Myanmar Gems Enterprise (MGE) je státní podnik ovládaný myanmarskými ozbrojenými silami (Tatmadaw), který je odpovědný za vypracování pravidel a předpisů a za udělování povolení místním soukromým podnikatelům a dohled nad nimi, organizaci tržních a zvláštních prodejních akcí pro jadeit a drahokamy. MGE působí podle pokynů ministerstva přírodních zdrojů a ochrany životního prostředí (MONREC), jehož ministr byl jmenován Státní správní radou (SAC).

21.6.2021

 

 

místo registrace: Myanmar

internetové stránky: http://www.mge.gov.mm/

Myanmarské ozbrojené síly (Tatmadaw) jsou dlouhodobě významně zainteresovány na těžbě jadeitu a drahokamů, zejména prostřednictvím vedení MGE, které tvoří téměř výhradně bývalí vojenští činitelé, a na činnostech dvou vojenských konglomerátů (Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) a Myanmar Economic Corporation Limited (MEC). Převrat z 1. února 2021 dostal MGE zpět pod vojenskou kontrolu, což Tatmadaw umožnilo výrazně kontrolovat ovládat odvětví drahokamů. MGE generuje příjmy pro různé útvary Myanmarského státu a prostřednictvím svých různých výše popsaných činností může Tatmadaw přímo či nepřímo těžit z příjmů generovaných tímto odvětvím, které tak přispívají k jeho schopnosti vykonávat činnosti narušující demokracii a právní stát a dopouštět se závažného porušování lidských práv v Myanmaru/Barmě.

 

4.

Myanma Timber Enterprise

(též znám jako Myanmar Timber Enterprise)

adresa:

sídlo: Gyogone Forest Compound, Bayint Naung Road, Insein Township, Yangin, Myanmar

pobočka: No 72/74 Shawe Dagon Pagoda Road, Dagon Township, Yangon, Myanmar;

typ subjektu: státní podnik

místo registrace: Myanmar

tel.: 01-3528789

internetové stránky: http://www.mte.com.mm/index.php/en

Myanma Timber Enterprise (MTE) je státem vlastněný podnik působící pod vedením ministerstva pro přírodní zdroje a ochranu životního prostředí (MONREC). MTE má výhradní práva na těžbu a vývoz dřeva v Myanmaru/Barmě.

Dne 1. února 2021 myanmarské ozbrojené síly (Tatmadaw) vedené vrchním velitelem Min Aung Hlaingem státním převratem uchvátily moc od legitimní civilní vlády a zřídily Státní správní radu (SAC), aby vykonávala zákonodárnou, výkonnou a soudní moc státu. Dne 2. února 2021 jmenoval vojenský režim nový kabinet, včetně nového ministra pro přírodní zdroje a ochranu životního prostředí (MONREC). Vojenský režim získal prostřednictvím SAC a nového kabinetu kontrolu nad státem vlastněnými podniky včetně MTE a čerpá z nich prospěch. Myanma Timber Enterprise a jeho dceřiné společnosti jsou proto ovládány ze strany Tatmadaw a generují pro něj příjmy, čímž přispívají k jeho schopnosti vykonávat činnosti narušující demokracii a právní stát.

21.6.2021

▼M20

5.

Forest Products Joint Venture Corporation Limited

adresa:

422/426, Rm 2, 2nd Flr, Strand Rd., Corner of Botahtaung Pagoda St., FJVC Center, Ward (4), BTHG;

52/66, Rm 2, 3rd Flr, Botahtaung Pagoda St., Lower Block“ Botahtaung Township, Yangon, Myanmar;

typ subjektu: společný podnik;

místo registrace: Myanmar;

tel. 01-9010742; 01-9010744; 09-443250050;

E-mail: fjv.md@gmail.com

Forest Products Joint Venture Corporation Limited (FPJVC) působí v dřevozpracujícím průmyslu Myanmaru, zpracovává teakové a tvrdé dřevo. Přestože je FPJVC veřejnou společností, je vlastněn a ovládán státem, který i) vlastní většinu akcií FPJVC prostřednictvím ministerstva přírodních zdrojů a ochrany životního prostředí (MONREC) (10 %) a státem vlastněného podniku Myanma Timber Enterprise (MTE) (45 %) a ii) má právo jmenovat většinu členů správní rady FPJVC (po třech členech z celkového počtu jedenácti členů jmenují MONREC a MTE).

Dne 1. února 2021 myanmarské ozbrojené síly (Tatmadaw) vedené vrchním velitelem Min Aung Hlaingem státním převratem uchvátily moc od legitimní civilní vlády a zřídily Státní správní radu (SAC), aby vykonávala zákonodárnou, výkonnou a soudní moc státu. Dne 2. února 2021 jmenoval vojenský režim nový kabinet, včetně nového ministra pro přírodní zdroje a ochranu životního prostředí (MONREC). Vojenský režim získal prostřednictvím SAC a nového kabinetu kontrolu nad státem vlastněnými podniky včetně FPJVC a čerpá z nich prospěch. FPJVC je proto ovládán ze strany Tatmadaw a generuje pro něj příjmy, čímž přispívá k jeho schopnosti vykonávat činnosti narušující demokracii a právní stát.

21.6.2021

▼M15

6.

Organizace myanmarských válečných veteránů

adresa: Thukhuma Road, Datkhina Thiri Tsp, Naypyitaw Division, Myanmar

typ subjektu: nevládní organizace

místo registrace: Yangon, Myanmar

datum registrace: 1973

tel.: (067) 30485

internetové stránky: https://www.mwvo.org/Home/About

Organizace myanmarských válečných veteránů (MWVO) je nevládní organizace, jejímž cílem je poskytovat podporu bývalým členům myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw). Jedná se o hlavní organizaci, která se v zemi vyjadřuje k sociálním a hospodářským otázkám souvisejícím s armádou.

Dne 1. února 2021 myanmarské ozbrojené síly (Tatmadaw) vedené vrchním velitelem Min Aung Hlaingem státním převratem uchvátily moc od legitimní civilní vlády a zřídily Státní správní radu (SAC), aby vykonávala zákonodárnou, výkonnou a soudní moc státu. Dne 2. února byla zřízena SAC, aby vykonávala uvedené moci, což demokraticky zvolené vládě brání ve výkonu jejího mandátu.

21.6.2021

 

 

 

Podle mandátu MWVO působí tato nevládní organizace jako záložní síla Tatmadaw a podílí se na utváření národní obranné a bezpečnostní politiky. Kromě toho MWVO organizuje prorežimní shromáždění a lidové milice, a podporuje tak Tatmadaw při provádění činností narušujících demokracii a právní stát Myanmaru/Barmy.

V ústředním vedení MWVO figurují vysoce postavení činitelé Tatmadaw, jako je vrchní velitel Min Aung Hlaing a jeho zástupce Soe Win. Členové MWVO jsou součástí řídicí struktury armádou ovládaných konglomerátů Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) a Myanmar Economic Corporation Limited (MEC). MWVO je proto spojena s osobami a subjekty uvedenými na seznamu podle rozhodnutí Rady (SZBP) 2013/184 a nařízení Rady (EU) č. 401/2013.

 

▼M16

7.

Htoo Group of Companies

adresa: 5 Pyay Roas, Hlaing Township, Yangon, Myanmar/Barma;

typ subjektu: holdingová společnost;

místo registrace: Myanmar/Barma;

tel.: +95 1 500344 / +95 1 500355;

internetové stránky: https://htoo.com/

Htoo Group of Companies je soukromý konglomerát, který založil a jemuž předsedá U Tay Za, jenž je úzce propojen s vrcholným vedením myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw). Mezi činnosti tohoto konglomerátu patří obchodování, bankovnictví, těžba, cestovní ruch a letectví.

Htoo Group of Companies poskytla Tatmadawu v roce 2017 finanční podporu v souvislosti s „čistícími operacemi“ v Rakhinském státě, a přispěla tak v roce 2017 k závažnému porušování lidských práv Rohingyů. Htoo Group of Companies navíc působila jako prostředník při poskytování vojenského vybavení, které bylo použito proti civilnímu obyvatelstvu protestujícímu proti převratu, k němuž došlo dne 1. února 2021, a to v celé zemi a zejména v oblastech s etnickými menšinami. Htoo Group of Companies tím, že přispívala k vojenským schopnostem vykonávat činnosti narušující demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě, poskytla podporu Tatmadawu a podílela se na činnostech, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu Myanmaru/Barmy.

21.2.2022

8.

International Group of Entrepreneurs (IGE) Company Limited

adresa: No. 36-G, 37-F, level-20, Office Tower (2), Time City, Corner of Kyun taw Street and Hantharwaddy Road, (7), Quarter, Kamayut Township, Yangon, Myanmar/Barma 110401;

typ subjektu: soukromý podnik;

místo registrace: Myanmar/Barma;

tel.: +95775111112;

internetové stránky: www.ige.com.mm

International Group of Entrepreneurs (IGE) Company Limited je soukromý konglomerát, který založil a jemuž předsedá U Nay Aung, jenž je úzce propojen s vrcholným vedením myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw). IGE působí v klíčových odvětvích infrastruktury, jako jsou telekomunikace a energetika, jakož i v zemědělství a pohostinství.

IGE poskytla Tatmadawu v roce 2017 finanční podporu v souvislosti s „čistícími operacemi“ v Rakhinském státě, a přispěla tak v roce 2017 k závažnému porušování lidských práv Rohingyů. IGE rovněž poskytla Tatmadawu nepřímou finanční podporu tím, že převzala finanční účast na několika projektech a společnostech spojených s Tatmadawem a jejich konglomeráty. Poskytuje proto podporu Tatmadawu a má z nich prospěch.

21.2.2022

9.

No. 1 Mining Enterprise (ME1)

adresa: Bu Tar Street, Forest Street, Corner of Yone Gyi Quarter, Monywa, Sagaing Region, Myanmar/Barma;

typ subjektu: státní podnik;

místo registrace: Myanmar/Barma

tel.: 09 -071-21168

No. 1 Mining Enterprise (ME 1) je státem vlastněný podnik působící pod Ministerstvem pro přírodní zdroje a ochranu životního prostředí (MONREC), který rovněž působí jako regulační orgán v odvětví výroby a marketingu neželezných kovů. Státem vlastněnému podniku je svěřena pravomoc udělovat povolení a vybírat část daně ze zisků dosažených soukromými společnostmi, které jsou buď součástí tzv. „smluv o sdílení výroby“, nebo ve společném podniku s podnikem ME 1.

Dne 1. února 2021 myanmarské ozbrojené síly (Tatmadaw) vedené vrchním velitelem Min Aung Hlaingem státním převratem uchvátily moc od legitimní civilní vlády a zřídily Státní správní radu (SAC), aby vykonávala zákonodárnou, výkonnou a soudní moc státu. Dne 2. února 2021 jmenoval vojenský režim nový kabinet, včetně nového ministra pro přírodní zdroje a ochranu životního prostředí (MONREC). Vojenský režim získal prostřednictvím SAC a nového kabinetu kontrolu nad státem vlastněnými podniky včetně No. 1 Mining Enterprise a čerpá z nich prospěch. No. 1 Mining Enterprise je proto ovládán Tatmadawem a generuje pro něj příjmy, čímž přispívá k jeho schopnosti vykonávat činnosti narušující demokracii a právní stát.

Kromě toho se No. 1 Mining Enterprise účastnil různých projektů souvisejících s násilím Tatmadawu vůči civilnímu obyvatelstvu a porušováním jejich nejzákladnějších práv, mimo jiné prostřednictvím konfiskace půdy a nuceného přemísťování, a na takové projekty dohlížel. No. 1 Mining Enterprise je proto odpovědný za podporu činností, které ohrožují mír, bezpečnost a stabilitu Myanmaru/Barmy.

21.2.2022

10.

Myanma Oil and Gas Enterprise

adresa: Ministry of Electricity and Energy, Building No.(6), Nay Pyi Taw, Myanmar/Barma;

typ subjektu: státem vlastněný podnik;

místo registrace: Myanmar/Barma;

tel.: +95-67-3 411 055;

Internetové stránky: http://www.moee.gov.mm/en/ignite/page/40

Státem vlastněný podnik Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE) je dodavatelem ropy, poskytovatelem služeb a regulačním orgánem v odvětví ropy a zemního plynu. Dohlíží na průzkum ložisek ropy a zemního plynu, těžbu a vnitrostátní přepravu plynu a na distribuci ropných produktů. Státem vlastněnému podniku je svěřena pravomoc udělovat povolení a vybírat část daně ze zisků dosažených soukromými společnostmi, které jsou buď součástí tzv. „smluv o sdílení výroby“, nebo ve společném podniku s podnikem MOGE.

Dne 1. února 2021 myanmarské ozbrojené síly (Tatmadaw) vedené vrchním velitelem Min Aung Hlaingem státním převratem uchvátily moc od legitimní civilní vlády a zřídily Státní správní radu (SAC), aby vykonávala zákonodárnou, výkonnou a soudní moc státu. Dne 2. února 2021 jmenovala SAC nové ministry včetně nového ministra pro elektrickou energii a pro energetiku. Ministerstvo pro elektrickou energii a pro energetiku vykonává dohled nad MOGE. Vojenský režim získal prostřednictvím SAC a nového kabinetu kontrolu nad státem vlastněnými podniky včetně MOGE a čerpá z nich prospěch.

MOGE je tudíž ovládán Tatmadawem a generuje pro něj příjmy, čímž přispívá k jeho schopnosti vykonávat činnosti narušující v Myanmaru/Barmě demokracii a právní stát.

21.2.2022

▼M18

11.

Státní správní rada (SAC)

Typ subjektu: veřejnoprávní

místo registrace: Myanmar

Státní správní rada je veřejnoprávní subjekt zřízený dne 2. února 2021 po vojenském převratu v Myanmaru/Barmě, který proběhl dne 1. února 2021. V rámci převratu vyhlásil viceprezident Myint Swe nouzový stav a převedl zákonodárnou, výkonnou a soudní státní moc vrchního velitele Min Aung Hlainga. Za účelem výkonu těchto funkcí byla zřízena rada SAC, vedená vrchním velitelem Min Aung Hlaingem.

Rada SAC je vzhledem ke své pravomoci vykonávat státní funkce odpovědná za politiky a činnosti, které narušují demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě. Rada SAC kromě toho přijala rozhodnutí, která vedla k represím vůči civilnímu obyvatelstvu a politické opozici, ke zvěrstvům a závažnému porušování lidských práv ze strany myanmarských bezpečnostních sil. Rada SAC se tak podílí na činnostech, které ohrožují mír, bezpečnost a stabilitu Myanmaru/Barmy.

8.11.2022

▼M19

12.

Myanmarský úřad generálintendanta

adresa: Ministry of Defence, Building 24, Naypyitaw, Myanmar;

typ subjektu: veřejný;

místo registrace: Myanmar;

přidružené osoby: vrchní velitel myanmarských ozbrojených sil generál Min Aung Hlaing;

ministr obrany generál Mya Htun Oo;

další přidružené subjekty: myanmarské ministerstvo obrany;

Myanmar Economic Corporation (MEC)

Myanmarský úřad generálintendanta je útvar spadající do pravomoci ministerstva obrany, který je zapojen do pořizování zbraní a vojenského vybavení pro myanmarské ozbrojené síly (Tatmadaw).

Úřad generálintendanta je jako takový organicky pod kontrolou myanmarských ozbrojených sil, a to i od státního převratu, k němuž došlo dne 1. února 2021. Jedná jako klíčový subjekt umožňující násilí a porušování lidských práv, které myanmarská armáda páchala vůči myanmarským civilistům, a přispěla tak k podněcování spirály násilí, v němž se Myanmar/Barma zmítá od převratu v roce 2021.

Úřad generálintendanta je rovněž zapojen do správy ekonomických aktiv ve prospěch junty.

Úřad generálintendanta je napojen na několik osob a subjektů zařazených na seznam EU, včetně vrchního velitele generála Min Aung Hlainga a MEC.

20.2.2023

13.

Myanmarské ředitelství obranného průmyslu

adresa: Shwedagon Pagoda Road, Yangon, Myanmar;

typ subjektu: státem vlastněný podnik;

místo registrace: Myanmar;

přidružené osoby: vrchní velitel myanmarských ozbrojených sil generál Min Aung Hlaing;

generálporučík Thein Htay;

ministr obrany generál Mya Htun Oo;

další přidružené subjekty: myanmarské ministerstvo obrany

Myanmarské ředitelství obranného průmyslu je státem vlastněný podnik spadající do pravomoci ministerstva obrany a rovněž působí jako jediný myanmarský subjekt odpovědný za výrobu zbraní pro myanmarské ozbrojené síly (Tatmadaw).

V čele ředitelství obranného průmyslu stojí generálporučík Thein Htay, člen myanmarské armády. Spadá do pravomoci vrchního velitele Tatmadaw generála Min Aung Hlainga, osoby zařazené na seznam EU, a je napojen na několik vojenských nebo armádou jmenovaných osob, jako je vrchní velitel a jeho zástupce.

Myanmarské ředitelství obranného průmyslu je jako takové organicky pod kontrolou myanmarských ozbrojených sil, a to i od státního převratu, k němuž došlo dne 1. února 2021. Umožňuje myanmarské armádě provádět násilí na myanmarských civilistech, a proto hraje klíčovou úlohu při podněcování spirály násilí, v němž se Myanmar/Barma od převratu zmítá.

20.2.2023

14.

Myanmarské ředitelství pro zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany

adresa: Nay Pyi Taw, Myanmar;

typ subjektu: správní oddělení;

místo registrace: Myanmar;

přidružené osoby: vrchní velitel myanmarských ozbrojených sil generál Min Aung Hlaing;

generálporučík Thein Htay;

ministr obrany generál Mya Htun Oo;

další přidružené subjekty: myanmarské ministerstvo obrany

Myanmarské ředitelství pro zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany je útvar spadající do pravomoci ministerstva obrany, který rovněž působí jako myanmarský subjekt odpovědný za zadávání veřejných zakázek v oblasti zbraní a vojenského vybavení pro myanmarské ozbrojené síly (Tatmadaw).

Ředitelství pro zadávání zakázek v oblasti obrany spadá do pravomoci vrchního velitele Tatmadawu, generála Min Aung Hlainga, a je proto spojeno s několika osobami a subjekty zařazenými na seznam EU, včetně generála Min Aung Hlainga.

Myanmarské ředitelství pro zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany je jako takové organicky pod kontrolou myanmarských ozbrojených sil, a to i od státního převratu, k němuž došlo dne 1. února 2021. Umožňuje myanmarské armádě provádět násilí na myanmarských civilistech, a proto hraje klíčovou úlohu při podněcování spirály násilí, v němž se Myanmar/Barma od převratu zmítá.

20.2.2023

15.

Asia Sun Group

další přidružené subjekty: Asia Sun Trading; Asia Sun Energy

Společnost Asia Sun Group je zapojena do dodavatelského řetězce leteckého paliva pro armádu. Prostřednictvím svých dceřiných společností Asia Sun Trading a Asia Sun Energy se podílí na dovozu leteckého paliva. Společnost Asia Sun Trading se v roce 2022 nejméně dvakrát podílela na dovozu leteckého paliva z Thajska pro použití myanmarskými vzdušnými silami.

Myanmarský vojenský režim záměrně a bez rozdílu útočil na civilní cíle pomocí vrtulníků, bojových letounů a dronů a způsobil místním obyvatelům včetně dětí těžké oběti. Junta provedla v období od října 2021 do září 2022 nejméně 268 leteckých útoků zaměřených na civilní obyvatelstvo v celém Myanmaru/Barmě. Během útoků zahynulo nejméně 155 civilistů, bylo zraněno nejméně 190 osob a byly zničeny domy a náboženské budovy.

Společnost Asia Sun Group je tedy právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou vlastněny nebo ovládány myanmarskými ozbrojenými silami (Tatmadaw) nebo které pro ně vytvářejí příjmy, poskytují jim podporu nebo z nich mají prospěch.

20.2.2023

16.

Dynasty International Company Limited

(také známa jako Dynasty Group of Companies)

adresa: Waizayangdar Rd., no. 15, Ngwe Kyar Yan Quarter, South Okkalapa Township, Yangon Region, Myanmar;

místo registrace: Myanmar;

přidružené osoby: Aung Moe Myint (vlastník);

Myo Thitsar (ředitel);

E-mail: dynastygroup@myanmar.com.mm

Dynasty International Company Limited je barmská společnost založená zprostředkovatelem obchodu se zbraněmi Aungem Moem Myintem.

Byla využita k usnadnění dohod o dodávkách zbraních jménem barmské armády, včetně dovozu částí letadel na podporu myanmarských vzdušných sil pro letecké útoky na vesnice a civilní infrastrukturu.

Dynasty International Company Limited je tedy právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou vlastněny nebo ovládány myanmarskými ozbrojenými silami (Tatmadaw) nebo které pro ně vytvářejí příjmy, poskytují jim podporu nebo z nich mají prospěch.

20.2.2023

17.

International Gateways Group of Company Limited (IGG)

adresa: No. 19, Kyaik Wine Pagoda Road, Myaing Hay Wun Housing, 8-Mile, Mayangone, Yangon;

místo registrace: Myanmar;

přidružené osoby: Naing Htut Aung (zakladatel)

International Gateways Group of Company Limited (IGG) přispěla v roce 2017 myanmarským bezpečnostním silám finančními prostředky na akce zaměřené na získávání finančních prostředků v souvislosti s „čistícími operacemi“ v Rakhinském státě, které vedl vrchní velitel Min Aung Hlaing. IGG poskytla zdroje přímo myanmarskému režimu nebo v jeho prospěch.

V roce 2017 myanmarské bezpečnostní síly během „čistících operací“ v Rakhinském státě zavraždily, znásilnily a mučily tisíce Rohingyů. 740 000 Rohingyů bylo donuceno uprchnout přes hranici do Bangladéše. Myanmarské bezpečnostní síly rovněž přispěly k dalšímu závažnému porušování lidských práv a represím proti civilnímu obyvatelstvu v Myanmaru/Barmě. Dne 1. února 2021 provedla myanmarská armáda (Tatmadaw) pod vedením vrchního velitele Min Aung Hlainga v Myanmaru/Barmě státní převrat.

Ředitel IGG Naing Htut Aung je ústřední postavou v myanmarském obchodu se zbraněmi, který usnadňuje kontakty leteckých sil a námořnictva s dodavateli, zejména v Číně. IGG a Naing Htut Aung jsou uvedeni vládou národní jednoty na černé listině podniků a vlastníků, kteří údajně podporují armádu prostřednictvím obchodu se zbraněmi.

IGG je tedy právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou vlastněny nebo ovládány myanmarskými ozbrojenými silami (Tatmadaw) nebo které pro ně vytvářejí příjmy, poskytují jim podporu nebo z nich mají prospěch.

20.2.2023

18.

Sky Aviator Company Limited

adresa: No.(204/2), (14/1)Ward, Myinthar (11)th Street, Southokkalapa, Yangon, Myanmar;

místo registrace: Myanmar;

přidružené osoby: Kyaw Min Oo (generální ředitel)

Sky Aviator Company Limited je společnost, kterou založil Kyaw Min Oo.

Zprostředkovala dohodu o dodávkách zbraní jménem myanmarské armády, včetně dovozu částí letadel. Společnost Sky Aviator, kterou ovládá Kyaw Min Oo, je klíčovým dodavatelem částí vojenských letadel pro myanmarskou armádu. Od převratu v únoru 2021 obdržela společnost Sky Aviator od subjektů, na něž se vztahují sankce, řadu zásilek zbraní.

Sky Aviator Company Limited je tedy právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou vlastněny nebo ovládány myanmarskými ozbrojenými silami (Tatmadaw) nebo které pro ně vytvářejí příjmy, poskytují jim podporu nebo z nich mají prospěch.

20.2.2023

▼M21

19.

No. 2 Mining Enterprise (ME 2)

adresa: Ywargout Quarter, Pyinmana Township, Nay Pyi Taw, Myanmar/ Burma;

typ subjektu: státem vlastněný podnik;

místo registrace: Myanmar/Barma;

hlavní místo obchodní činnosti: Myanmar/Barma;

Telefon:09 - 067-22126

No. 2 Mining Enterprise (ME 2) je státem vlastněný podnik spadající do jurisdikce Ministerstva pro přírodní zdroje a ochranu životního prostředí (MONREC), který rovněž působí jako regulační orgán v odvětví výroby a marketingu neželezných kovů. Státem vlastněnému podniku je svěřena pravomoc udělovat povolení a vybírat část daně ze zisků dosažených soukromými společnostmi, které jsou buď součástí tzv. „smluv o sdílení výroby“, nebo ve společném podniku s podnikem ME 2.

Ministr pro přírodní zdroje a ochranu životního prostředí U Khin Maung Yi byl jmenován Státní správní radou (SAC), která od 2. února 2021 převzala zákonodárnou, výkonnou a soudní moc státu.

Od vojenského převratu získal vojenský režim kontrolu nad státem vlastněnými podniky včetně No. 2 Mining Enterprise. No. 2 Mining Enterprise proto ovládán ze strany myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw) a generuje pro něj příjmy, čímž přispívá k jeho schopnosti vykonávat činnosti narušující demokracii a právní stát.

Kromě toho se No. 2 Mining Enterprise účastnil různých projektů souvisejících s násilím myanmarských ozbrojených sil vůči civilnímu obyvatelstvu a porušováním jejich nejzákladnějších práv, mimo jiné prostřednictvím konfiskace půdy a nuceného přemísťování, a na tyto projekty dohlížel.

20. 7. 2023( 1 ) Nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (Úř. věst. L 134, 29.5.2009, s. 1).

Top