EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 89fac33d-189f-11e9-8d04-01aa75ed71a1

Consolidated text: Vnitřní Dohoda mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, o opatřeních, která mají být přijata, a o postupech, které mají být dodrženy při provádění dohody o partnerství AKT-ES

02000A1215(02) — CS — 25.06.2005 — 001.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

VNITŘNÍ DOHODA

mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, o opatřeních, která mají být přijata, a o postupech, které mají být dodrženy při provádění dohody o partnerství AKT-ES

(Úř. věst. L 317 15.12.2000, s. 376)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

VNITŘNÍ DOHODA mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, kterou se mění vnitřní dohoda ze dne 18. září 2000 o opatřeních, která mají být přijata, a o postupech, které mají být dodrženy při provádění dohody o partnerství AKT–ES

  L 247

48

9.9.2006
▼B

VNITŘNÍ DOHODA

mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, o opatřeních, která mají být přijata, a o postupech, které mají být dodrženy při provádění dohody o partnerství AKT-ESZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, ZASEDAJÍCÍ V RADĚ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, dále jen „Smlouva“,

s ohledem na dohodu o partnerství AKT-ES uzavřenou v Cotonou (Benin) dne 23. června 2000, dále jen „dohoda AKT-ES“,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Zástupci Společenství musí přijímat společné postoje v Radě ministrů, zřízené dohodou AKT-ES, dále jen „Rada ministrů AKT-ES“. Kromě toho může provádění rozhodnutí, doporučení a stanovisek této rady v jednotlivých případech vyžadovat akci ze strany Společenství, společnou akci členských států nebo akci členského státu.

(2)

Proto je nutné, aby členské státy stanovily podmínky, za kterých v oblastech, pro které jsou kompetentní, určí společné postoje, které mají přijmout zástupci Společenství v rámci Rady ministrů AKT-ES. Ve stejných oblastech je rovněž jejich úkolem přijímat opatření k provádění těchto rozhodnutí, doporučení a stanovisek Rady, které mohou vyžadovat akci ze strany Společenství, společnou akci členských států nebo akci členského státu.

(3)

Ve věcech upravených dohodou AKT-ES, které spadají do jejich pravomoci, členské státy musí zmocnit Radu, aby přijímala vhodná rozhodnutí dle článků 96 a 97 dohody AKT-ES.

(4)

Podobně se má určit ustanovení, podle kterého členské státy informují samy sebe navzájem a Komisi o jakékoli smlouvě, úmluvě, dohodě nebo ujednání a jakékoli části smlouvy, úmluvy, dohody nebo ujednání, které se týkají záležitostí řešených v dohodě AKT-ES a které byly nebo budou uzavřeny mezi jedním nebo více členskými státy a jedním nebo více státy AKT.

(5)

Je třeba také stanovit postupy, kterými mohou členské státy řešit veškeré spory, které by mezi nimi vznikly ohledně dohody AKT-ES,

SE DOHODLI NA TOMTO:Článek 1

Společné postoje, které mají přijímat zástupci Společenství v Radě ministrů AKT-ES a Výboru velvyslanců při posuzování záležitostí, ve kterých náleží pravomoc členským státům, přijímá jednomyslně Rada na návrh Komise nebo na návrh členského státu po konzultaci s Komisí.

Článek 2

Rozhodnutí a doporučení přijímaná Radou ministrů AKT-ES nebo Výborem velvyslanců v oblastech, ve kterých náleží pravomoc členským státům, se provádějí prostřednictvím aktů přijímaných členskými státy.

▼M1

Článek 3

V případě, že se záležitost týká otázek, ve kterých náleží pravomoc členským státům, přijímá postoj členských států k provádění článků 11b, 96 a 97 dohody AKT–ES Rada, která jedná v souladu s postupy uvedenými v příloze.

Pokud se plánovaná opatření týkají záležitostí spadajících do pravomoci členských států,může Rada rovněž jednat z podnětu členského státu.

▼B

Článek 4

Jakákoli smlouva, úmluva, dohoda nebo ujednání nebo jakákoli část smlouvy, úmluvy, dohody nebo ujednání v jakékoli podobě nebo jakékoli povahy, které byly nebo budou uzavřeny mezi jedním nebo více členskými státy a jedním nebo více státy AKT a které se týkají záležitostí řešených v dohodě AKT-ES, se při nejbližší příležitosti oznámí dotyčným členským státem nebo členskými státy jiným členským státům a Komisi. Na žádost členského státu nebo Komise se jakékoli takto oznámené texty projednají v Radě.

Článek 5

V případě, že členský stát považuje za nutné použít článek 98 dohody AKT-ES v záležitostech, ve kterých náleží pravomoc členským státům, konzultuje nejprve ostatní členské státy a Komisi.

Pokud musí Rada ministrů AKT-ES dojít k rozhodnutí o akci členského státu uvedené v prvním odstavci, prosazuje Společenství postoj dotyčného členského státu, pokud zástupci vlád členských států, zasedající v Radě, nerozhodnou jinak.

Článek 6

Spory vzniklé mezi členskými státy ohledně dohody AKT-ES, příloh a protokolů této dohody nebo vnitřních dohod uzavřených k provádění uvedené dohody AKT-ES, se na žádost prvního navrhovatele předloží Soudnímu dvoru Evropských společenství způsobem stanoveným ve Smlouvě a v protokolu o statutu Soudního dvora Evropských společenství, který je přílohou Smlouvy.

Článek 7

Zástupci vlád členských států, zasedající v Radě, mohou po konzultaci s Komisí kdykoli jednomyslným rozhodnutím změnit tuto dohodu na návrh Komise nebo návrh členského státu.

Článek 8

Tuto dohodu schvaluje každý členský stát v souladu s vlastními ústavními předpisy. Vláda každého členského státu informuje generální sekretariát Rady o dokončení postupů nutných pro vstup této dohody v platnost.

Za předpokladu, že ustanovení prvního odstavce byla splněna, vstupuje tato dohoda v platnost ve stejný okamžik jako dohoda AKT-ES ( 1 ). Zůstává v platnosti po dobu trvání uvedené dohody.

▼M1

Článek 9

Tato dohoda, sepsaná v jediném vyhotovení v jazyce anglickém, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském, přičemž každé z těchto dvaceti znění má stejnou platnost, bude uložena v archivu generálního sekretariátu Rady, který předá její ověřený opis všem vládám signatářských států.

▼B

Hecho en Bruselas, el dieciocho de septiembre del año dos mil.

Udfærdiget i Bruxelles den attende september to tusind.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten September zweitausend.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες.

Done at Brussels on the eighteenth day of September in the year two thousand.

Fait à Bruxelles, le dix-huit septembre deux mille.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto settembre duemila.

Gedaan te Brussel, de achttiende september tweeduizend.

Feito em Bruxelas, em dezoito de Setembro de dois mil.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä syyskuuta vuonna kaksituhatta.

Som skedde i Bryssel den artonde september tjugohundra.

Pour le gouvernement du Royaume de Belgique

Voor de Regering van het Koninkrijk België

Für die Regierung des Königreichs Belgien

signatory

For regeringen for Kongeriget Danmark

signatory

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

signatory

Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας

signatory

Por el Gobierno del Reino de España

signatory

Pour le gouvernement de la République française

signatory

Thar ceann Rialtas na hÉireann

For the Government of Ireland

signatory

Per il Governo della Repubblica italiana

signatory

Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

signatory

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

signatory

Für die Regierung der Republik Österreich

signatory

Pelo Governo da República Portuguesa

signatory

Suomen hallituksen puolesta

På finska regeringens vägnar

signatory

På svenska regeringens vägnar

signatory

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

signatory

▼M1

ANNEX

1. S výjimkou zvláště naléhavých případů vyčerpá Společenství a jeho členské státy před zahájením konzultací podle článku 96 dohody AKT-ES veškeré možnosti politického dialogu se státem AKT podle článku 8 dohody AKT-ES. Dialog podle článku 8 je systematický a formální v souladu s podmínkami stanovenými v článku 2 přílohy VII dohody AKT-ES. Jestliže se dialogu vedeného na národní, regionální a subregionální úrovni účastní Společné parlamentní shromáždění, zastupují ho jeho úřadující spolupředsedové nebo určený zástupce.

2. Domnívá-li se Rada na základě podnětu Komise nebo členského státu po vyčerpání všech možností dialogu podle článku 8 dohody AKT-ES, že stát AKT neplní závazky týkající se některého z podstatných prvků uvedených v článcích 9 nebo 11b dohody AKT-ES, nebo dojde-li k vážnému případu korupce, vyzve dotčený stát AKT, s výjimkou zvláště naléhavých případů, ke konzultacím podle článků 11b, 96 nebo 97 dohody AKT-ES.

Rada se usnese kvalifikovanou většinou.

Při konzultacích zastupují Společenství předsednictví Rady a Komise, přičemž usilují o to, aby zajistily zastupování na stejné úrovni. Konzultace se zaměřují na opatření, která má dotčená strana přijmout, a odehrávají se v souladu s podmínkami stanovenými v příloze VII dohody AKT-ES.

3. Nepodaří-li se ve lhůtě stanovené pro konzultace v článcích 11b, 96 nebo 97 dohody AKT-ES přes veškeré úsilí nalézt řešení, nebo okamžitě, jedná-li se o zvláště naléhavý případ nebo jsou-li konzultace odmítnuty, může Rada na návrh Komise přijmout kvalifikovanou většinou vhodná opatření podle těchto článků, včetně částečného pozastavení použitelnosti. O úplném pozastavení použitelnosti dohody AKT-ES vůči příslušnému státu AKT rozhodne Rada jednomyslně.

Tato opatření zůstávají v platnosti, dokud Rada příslušným postupem uvedeným v prvním pododstavci nepřijme rozhodnutí, kterým se mění nebo odvolává dříve přijaté opatření, nebo případně po dobu uvedenou v rozhodnutí.

Pro tento účel Rada výše uvedená opatření pravidelně přezkoumá, a to nejméně jednou za šest měsíců.

Předseda Rady oznámí takto přijatá opatření před jejich vstupem v platnost dotčenému státu AKT a Radě ministrů AKT-ES.

Rozhodnutí Rady se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie. V případě, že se opatření přijímají okamžitě, je oznámení o těchto opatřeních zasláno státu AKT a Radě ministrů AKT-ES ve stejný okamžik jako výzva ke konzultacím.

4. O všech rozhodnutích přijatých podle bodů 2 a 3 je neprodleně a úplně informován Evropský parlament.( 1 ) Generální sekretariát Rady zveřejní datum vstupu dohody v platnost v Úředním věstníku Evropských společenství.

Top