EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 5a10f24f-0508-11ec-b5d3-01aa75ed71a1

Consolidated text: Rozhodnutí Rady 2010/638/SZBP ze dne 25. října 2010 o omezujících opatřeních vůči Guinejské republice

02010D0638 — CS — 07.08.2021 — 013.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

ROZHODNUTÍ RADY 2010/638/SZBP

ze dne 25. října 2010

o omezujících opatřeních vůči Guinejské republice

(Úř. věst. L 280 26.10.2010, s. 10)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

ROZHODNUTÍ RADY 2011/169/SZBP ze dne 21. března 2011,

  L 76

59

22.3.2011

 M2

ROZHODNUTÍ RADY 2011/706/SZBP ze dne 27. října 2011,

  L 281

28

28.10.2011

 M3

ROZHODNUTÍ RADY 2012/149/SZBP ze dne 13. března 2012,

  L 74

8

14.3.2012

 M4

ROZHODNUTÍ RADY 2012/665/SZBP ze dne 26. října 2012,

  L 299

45

27.10.2012

 M5

ROZHODNUTÍ RADY 2013/515/SZBP ze dne 21. října 2013,

  L 280

25

22.10.2013

►M6

ROZHODNUTÍ RADY 2014/213/SZBP ze dne 14. dubna 2014,

  L 111

83

15.4.2014

 M7

ROZHODNUTÍ RADY 2014/728/SZBP ze dne 20. října 2014,

  L 301

33

21.10.2014

 M8

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2015/1923 ze dne 26. října 2015,

  L 281

9

27.10.2015

 M9

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2016/1839 ze dne 17. října 2016,

  L 280

32

18.10.2016

 M10

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/1934 ze dne 23. října 2017,

  L 273

10

24.10.2017

►M11

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2018/1611 ze dne 25. října 2018,

  L 268

47

26.10.2018

►M12

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2019/1790 ze dne 24. říjen 2019,

  L 272

152

25.10.2019

►M13

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2020/1556 ze dne 23. října 2020,

  L 355

3

26.10.2020

►M14

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2021/1305 ze dne 5. srpna 2021,

  L 283

18

6.8.2021
▼B

ROZHODNUTÍ RADY 2010/638/SZBP

ze dne 25. října 2010

o omezujících opatřeních vůči Guinejské republice▼M6 —————

▼B

Článek 3

▼M1

1.  
Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zabránily vstupu osob, které jsou dle mezinárodní vyšetřovací komise odpovědné za události v Guineji ze dne 28. září 2009, a osob s nimi spojených, jak jsou uvedeny v příloze, na svá území nebo jejich průjezdu přes ně.

▼B

2.  
Odstavec 1 nezavazuje členské státy k odmítnutí vstupu svých státních příslušníků na své území.
3.  

Odstavcem 1 nejsou dotčeny případy, kdy je členský stát vázán povinností podle mezinárodního práva, zejména:

a) 

jako hostitelská země mezinárodní mezivládní organizace,

b) 

jako hostitelská země mezinárodní konference svolané OSN nebo konané pod její záštitou,

c) 

podle mnohostranné dohody o výsadách a imunitách nebo

d) 

podle smlouvy o smíru z roku 1929 (Lateránský pakt) uzavřené mezi Svatým stolcem (Vatikánským městským státem) a Itálií.

4.  
Odstavec 3 se vztahuje také na případy, kdy je členský stát hostitelskou zemí Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE).
5.  
Rada musí být řádně informována o všech případech, kdy členský stát udělí výjimku podle odstavce 3 nebo 4.
6.  
Členské státy mohou udělit výjimky z opatření uložených podle odstavce 1, pokud je cesta odůvodněná na základě naléhavé humanitární potřeby nebo na základě účasti na mezivládních setkáních, včetně setkání podporovaných Unií, nebo těch, kdy je hostitelem členský stát vykonávající předsednictví úřadu OBSE, je-li politický dialog veden tak, že přímo podporuje demokracii, lidská práva a právní stát v Guinejské republice.
7.  
Členský stát, který si přeje udělit výjimky podle odstavce 6, tuto skutečnost písemně oznámí Radě. Výjimka se pokládá za udělenou, pokud jeden nebo více členů Rady nevznese písemně námitku do dvou pracovních dnů od obdržení oznámení o navrhované výjimce. Pokud jeden nebo více členů Rady vznese námitku, může o udělení navrhované výjimky rozhodnout Rada kvalifikovanou většinou.
8.  
Pokud členský stát podle odstavců 3, 4, 6 a 7 povolí osobám uvedeným v příloze vstup na své území nebo průjezd přes ně, je povolení omezeno na účel, pro který bylo uděleno, a na osoby, kterých se týká.

Článek 4

▼M1

1.  
Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které náleží nebo jsou vlastněny, drženy či ovládány osobami, které jsou dle mezinárodní vyšetřovací komise odpovědné za události v Guineji ze dne 28. září 2009 a fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty nebo orgány s nimi spojenými, jak jsou uvedeny v příloze.

▼B

2.  
Žádné finanční prostředky a hospodářské zdroje se přímo či nepřímo nezpřístupní fyzickým či právnickým osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným v příloze nebo v jejich prospěch.
3.  

Příslušné orgány členských států mohou povolit uvolnění určitých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů za podmínek, které považují za vhodné, pokud rozhodnou, že dotyčné finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:

a) 

nezbytné pro uspokojení základních potřeb osob uvedených v příloze a na nich závislých rodinných příslušníků, včetně úhrad za potraviny, nájemného nebo hypotéky, plateb za léky a lékařskou péči, daní, pojistného a poplatků za veřejné služby,

b) 

určeny výlučně k úhradě přiměřených poplatků za odborné výkony a k náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb,

c) 

určené výlučně k hrazení poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo

d) 

nezbytné pro úhradu mimořádných výdajů, pokud příslušný orgán oznámí všem ostatním příslušným orgánům a Komisi alespoň dva týdny před udělením povolení důvody, proč se domnívá, že by mělo být konkrétní povolení uděleno.

Členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto odstavce.

4.  

Odchylně od článku 1 mohou příslušné orgány členského státu povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a) 

finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem soudcovského, správního nebo rozhodčího zástavního práva, které vzniklo přede dnem, kdy byly fyzické nebo právnické osoby, subjekty nebo orgány uvedené v čl. 4 odst. 1 zařazeny do přílohy, nebo se na ně vztahuje před tímto dnem vynesené soudní, správní nebo arbitrážní rozhodnutí,

b) 

finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně k uspokojení pohledávek zajištěných takovým zástavním právem nebo uznaných jako platné takovým rozhodnutím v mezích stanovených platnými právními předpisy, kterými se řídí práva osob uplatňujících takové nároky,

c) 

zástavní právo nebo rozhodnutí není ve prospěch fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedeného v příloze a

d) 

uznání zástavního práva nebo rozhodnutí není v rozporu s veřejným pořádkem v daném členském státě.

Členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto odstavce.

5.  

Odstavec 2 se nepoužije na připsání k zmrazeným účtům:

a) 

úroků nebo jiných výnosů z těchto účtů nebo

b) 

plateb splatných podle smluv, dohod nebo závazků, které byly uzavřeny nebo vznikly přede dnem, od nějž se na tyto účty vztahuje společný postoj 2008/788/SZBP,

pokud se na takové úroky, jiné výnosy a platby nadále vztahuje odstavec 1.

Článek 5

1.  
Na základě politického vývoje v Guinejské republice Rada na návrh členského státu nebo vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku přijme změny seznamu obsaženého v příloze.
2.  
Rada sdělí dotčené osobě své rozhodnutí včetně důvodů zařazení na seznam, a to buď přímo, je-li známa adresa, nebo zveřejněním oznámení, a tím jí umožní se k této záležitosti vyjádřit.
3.  
Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada své rozhodnutí přezkoumá a dotčenou osobu o této skutečnosti informuje.

▼M12

Článek 5a

1.  

Rada a vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“) mohou zpracovávat osobní údaje za účelem plnění svých úkolů podle tohoto rozhodnutí, zejména:

a) 

pokud jde o Radu, za účelem přípravy a provádění změn přílohy;

b) 

pokud jde o vysokého představitele, za účelem přípravy změn přílohy.

2.  
Rada a vysoký představitel mohou případně zpracovávat příslušné údaje, které se týkají trestných činů spáchaných fyzickými osobami zařazenými na seznam a odsouzení těchto osob za spáchání trestného činu, nebo bezpečnostních opatření vztahujících se na tyto osoby, pouze v takovém rozsahu, v jakém je toto zpracování nezbytné pro přípravu přílohy.
3.  
Pro účely tohoto rozhodnutí se Rada a vysoký představitel určují jako „správce“ ve smyslu čl. 3 bodu 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ( 1 ) s cílem zajistit, aby dotčené fyzické osoby mohly vykonávat svá práva podle nařízení (EU) 2018/1725.

▼B

Článek 6

Pro dosažení co největšího účinku uvedených opatření EU vybízí třetí státy, aby přijaly omezující opatření podobná těm, která jsou obsažena v tomto rozhodnutí.

Článek 7

Společný postoj 2009/788/SZBP se zrušuje.

Článek 8

1.  
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

▼M13

2.  
Toto rozhodnutí se použije do dne 27. října 2021. Je průběžně přezkoumáváno. Pokud bude mít Rada za to, že jeho cílů nebylo dosaženo, odpovídajícím způsobem prodlouží jeho použitelnost nebo je změní.

▼M11
PŘÍLOHA

SEZNAM OSOB PODLE ČLÁNKŮ 3 A 4 

Jméno

(a případná jiná jména)

Identifikační údaje

Odůvodnění

▼M14

1.

kapitán Moussa Dadis CAMARA

dat. nar.: 1.1.1964 nebo 29.12.1968

číslo pasu: R0001318

pohlaví: muž

adresa: Ouagadougou (Burkina Faso)

funkce nebo povolání: bývalý příslušník ozbrojených sil a velitel vojenské junty CNDD (Conseil National pour la Democratie et le Developpement).

Označen mezinárodní vyšetřovací komisí jako odpovědný za události, k nimž došlo 28. 9. 2009 v Guineji.

2.

plukovník Moussa Tiégboro CAMARA

Alias: Moussa Thiegboro CAMARA

dat. nar.: 1.1.1968

číslo pasu: 7190

pohlaví: muž

funkce nebo povolání: generální tajemník, kabinet prezidenta Guinejské republiky

Označen mezinárodní vyšetřovací komisí jako odpovědný za události, k nimž došlo 28. 9. 2009 v Guineji.

3.

plukovník Dr. Abdoulaye Chérif DIABY

dat. nar.: 26.2.1957

číslo pasu: 13683

pohlaví: muž

funkce nebo povolání: vojenský lékař

Označen mezinárodní vyšetřovací komisí jako odpovědný za události, k nimž došlo 28. 9. 2009 v Guineji.

4.

kapitán Aboubacar Chérif (alias Toumba) DIAKITÉ

pohlaví: muž

adresa: Conakry (Guinejská republika)

funkce nebo povolání: bývalý příslušník ozbrojených sil

další informace: byl zadržen.

Označen mezinárodní vyšetřovací komisí jako odpovědný za události, k nimž došlo 28. 9. 2009 v Guineji.

5.

plukovník Jean-Claude PIVI (alias Coplan)

dat. nar.: 1.1.1960

pohlaví: muž

funkce nebo povolání: ministr odpovědný za bezpečnost prezidenta

Označen mezinárodní vyšetřovací komisí jako odpovědný za události, k nimž došlo 28. 9. 2009 v Guineji.( 1 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).

Top