EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 029779be-01b3-11ef-a251-01aa75ed71a1

Consolidated text: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/92 ze dne 21. ledna 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/883, pokud jde o metodiky pro monitorovací údaje a formát pro ohlašování pasivně vyloveného odpadu (Text s významem pro EHP)Text s významem pro EHP

02022R0092 — CS — 14.04.2024 — 001.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/92

ze dne 21. ledna 2022,

kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/883, pokud jde o metodiky pro monitorovací údaje a formát pro ohlašování pasivně vyloveného odpadu

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 015 24.1.2022, s. 16)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/917 ze dne 22. března 2024,

  L 917

1

25.3.2024
▼B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/92

ze dne 21. ledna 2022,

kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/883, pokud jde o metodiky pro monitorovací údaje a formát pro ohlašování pasivně vyloveného odpadu

(Text s významem pro EHP)Článek 1

1.  
Metoda pro shromažďování údajů o objemu a hmotnosti pasivně vyloveného odpadu členskými státy musí být v souladu s příručkou Eurostatu o statistice odpadů.
2.  
U rybářských plavidel spadajících do oblasti působnosti směrnice 2002/59/ES se shromažďování údajů o pasivně vyloveném odpadu zakládá na informacích uvedených v předběžném oznámení o odpadu v souladu s článkem 6 směrnice (EU) 2019/883.
3.  

U rybářských plavidel, která nespadají do oblasti působnosti směrnice 2002/59/ES, musí být shromažďování údajů o pasivně vyloveném odpadu založeno na jedné z následujících metod popsaných v příručce Eurostatu o statistice odpadů:

a) 

statistická zjišťování;

b) 

administrativní nebo jiné zdroje;

c) 

postupy statistického odhadování;

d) 

kombinace metod uvedených v písmenech a), b) a c).

Článek 2

1.  
Pasivně vylovený odpad se ohlašuje v souladu se složkami uvedenými v tabulce 1 přílohy.
2.  
Pasivně vylovený odpad může zahrnovat opuštěná, ztracená nebo jinak odhozená lovná zařízení, která mohou být hlášena odděleně od ostatních odpadků v moři.
3.  
Povinné a dobrovolné prvky pro ohlašování pasivně vyloveného odpadu jsou uvedeny v tabulce 2 přílohy.
4.  
Formát pro ohlašování pasivně vyloveného odpadu a metoda agregace jsou stanoveny v tabulce 3 přílohy.

Článek 3

1.  
Množství pasivně vyloveného odpadu se ohlašuje v objemových a hmotnostních jednotkách.
2.  
V případě potřeby se převod objemu (V) na hmotnost (m) vypočte podle tohoto vzorce:

m = pV,

kde p je odhadovaná hustota materiálu (v kgm-3), m je hmotnost (v kg) a V je objem (v m3).

▼M1

Článek 4

Od 1. ledna 2024 ohlašují členské státy údaje a informace za období dvou kalendářních let. Hlášení se podávají elektronicky do dvanácti měsíců od konce druhého roku, za který byly shromážděny. První zpráva se předloží nejpozději do 31. prosince 2026.

▼B

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHATabulka 1

Složky pasivně vyloveného odpadu

Úroveň 1

Plast

Kov

Pryž

Dřevo

Textil

Jiný odpad

Úroveň 2

— Sítě

— Bóje

— Přepravky na ryby

— Lana/provazy

— Lahve

— Balení

— Vázací pásky

— Pěna

— Kanystry

— Sudy na ropné látky

— Sklolaminát

— Pytle na hnojiva a krmiva

— Ostatní velké předměty

— Sudy na ropné látky

— Dráty

— Plechovky od barev

— Olejové filtry

— Ostatní předměty

— Rukavice

— Pneumatiky a pásy

— Boty

— Ostatní předměty

— Vrše

— Přepravní klece

— Palety

— Ostatní předměty

— Lana

— Oděvy a obuv

— Ostatní předměty

— Sklo

— Zdravotnický odpad

— Sanitární odpad

— Ostatní předmětyTabulka 2

Povinné a nepovinné prvky hlášení

Povinné nebo nepovinné

Popis

Odpovídající pole v tabulce 3, která mají být hlášena

Povinné

Celková hmotnost a celkový objem veškerého pasivně vyloveného odpadu.

Pole ve sloupcích 1 a 4 řádku 1 (tučné písmo)

Nepovinné

Hmotnost a objem pasivně vyloveného odpadu seskupeného podle původu: ALDFG (*1) a jiné odpadky v moři.

Všechna pole v řádku 1

Nepovinné

Hmotnost a objem pasivně vyloveného odpadu seskupeného podle druhu materiálu (plasty, kovy, pryž a jiný odpad).

Všechna pole ve sloupcích 1 a 4

Nepovinné

Hmotnost a objem pasivně vyloveného odpadu seskupeného podle původu a druhu materiálu

Všechna pole v tabulce 3

(*1)   

Opuštěné, ztracené či jinak odhozené lovné zařízeníTabulka 3

Formát pro hlášení pasivně vyloveného odpadu

 

1

2

3

4

5

6

Celková hmotnost (v tunách)

ALDFG (*1) (v tunách)

Ostatní odpadky v moři (v tunách)

Celkový objem (m3)

ALDFG (*1) (m3)

Ostatní odpadky v moři (m3)

1

Celkem

A1+A2

A1 = B1+C1+D1+E1

A2 = B2+C2+D2+E2

F1+F2

F1 = G1+H1+I1+J1

F2 = G2+H2+I2+J2

2

Plasty

B1+B2

B1

B2

G1+G2

G1

G2

3

Kovy

C1+C2

C1

C2

H1+H2

H1

H2

4

Pryž

D1+D2

D1

D2

I1+I2

I1

I2

5

Dřevo, textil a jiný odpad

E1+E2

E1

E2

J1+J2

J1

J2

(*1)   

Opuštěné, ztracené či jinak odhozené lovné zařízení

Top