EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2021/383/06

Výzva k podávání návrhů Institut Evropské investiční banky navrhuje v rámci svého programu „Znalosti“ novou finanční podporu EIBURS 2021/C 383/06

OJ C 383, 21.9.2021, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.9.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 383/6


Výzva k podávání návrhů

Institut Evropské investiční banky navrhuje v rámci svého programu „Znalosti“ novou finanční podporu EIBURS

(2021/C 383/06)

Program „Znalosti“ Institutu Evropské investiční banky směruje své granty do výzkumu. Činí tak prostřednictvím různých systémů financování. Jedním z nich je:

EIBURS (EIB University Research Sponsorship Programme) – program EIB na podporu výzkumu na vysokých školách

EIBURS poskytuje granty katedrám vysokých škol či výzkumným střediskům při vysokých školách v Evropské unii a v kandidátských nebo potenciálních kandidátských zemích, které se zabývají vědeckovýzkumnými tématy, na nichž má Evropská investiční banka (EIB) velký zájem. Finanční podpory EIBURS – částky do výše 100 000 EUR ročně v průběhu tří let – se poskytují na základě výběrového řízení žadatelům – katedrám vysokých škol nebo vědeckovýzkumným střediskům, jež mají uznávané odborné znalosti ve vybrané oblasti. Úspěšné návrhy zahrnují realizaci různých výstupů, které budou předmětem smluvního ujednání s Evropskou investiční bankou.

Pro akademický rok 2021/2022 se v rámci programu EIBURS přijímají návrhy v níže uvedené nové oblasti výzkumu:

Odvětví čistých technologií v Evropě, Zelená dohoda pro Evropu a poptávka malých a středních podniků po kapitálu

1.   Východiska

Přijetím Pařížské dohody z roku 2015 o změně klimatu se Evropská unie zavázala, že prostřednictvím Zelené dohody pro Evropu uskuteční takovou proměnu ekonomiky, která zajistí v budoucnosti nulové emise uhlíku, přičemž úplné klimatické neutrality chce dosáhnout do roku 2050 (plán EU ke splnění cíle v oblasti klimatu). V roce 2020 schválily tuto Zelenou dohodu Evropský parlament a Rada, a potvrdily tak přechodný cíl snížení emisí o 55 %, jehož má být dosaženo do roku 2030 (Evropská komise, 2020). Hlavní příčinou globálního oteplování je spalování fosilních paliv za účelem výroby energie. Proto je zásadní součástí Zelené dohody úplná přeměna evropského energetického systému. Investice do energetiky, jež budou nezbytné k dosažení cíle snížení emisí o 55 %, se pro období let 2021-2030 odhadují ve výši 400 miliard EUR ročně.

Emise skleníkových plynů a cíle pro jejich snižování podle Zelené dohody v zemích EU-27

Image 1

Malé a střední podniky budou mít v rámci přechodu Evropy na uhlíkovou neutralitu celou řadu úkolů: Na jedné straně se očekává, že tyto podniky budou stejně jako ostatní spotřebitelé energie výrazně investovat do zvyšování své energetické účinnosti a v malém měřítku také do výroby energií z obnovitelných zdrojů. Tyto investice budou zaměřeny mimo jiné na modernizaci fondu firemních budov nebo zvyšování tempa obnovy investičního majetku, což přispěje ke zvyšování energetické účinnosti průmyslové výroby.

Na druhé straně budou malé a střední podniky, které jsou hnací silou inovací, hrát důležitou úlohu ve vývoji základních technologií, jež usnadní přechod Evropy na klimatickou neutralitu. Vývoj technologií, jež přispívají ke zmírnění procesu změny klimatu, hraje významnou roli například v rámci úsilí o snížení mezních nákladů na omezování emisí a urychluje transformaci Evropy v oblasti klimatu. Společnosti zabývající se čistými technologiemi mohou hrát zásadní roli při hledání inovativních řešení, jež následně pomohou splnit cíl Evropské unie, kterým je dosažení klimatické neutrality do roku 2050.

2.   Cíle

Cílem tohoto výzkumného projektu je pomoci lépe porozumět odvětví čistých technologií v rámci EU. Projekt má poskytnout odpověď na otázku, jak společnosti zabývající se čistými technologiemi přispívají k plnění politických cílů EU a co mohou tvůrci politik učinit pro podporu zdravého ekosystému. V neposlední řadě se zabývá dopady Zelené dohody pro Evropu na poptávku malých a středních podniků po kapitálu.

3.   Metodika

Řešitelé jsou vyzýváni, aby předložili návrh obsahující strategii řešení těchto pilířů výzkumu:

A.

Komplexní zmapování odvětví čistých technologií v EU se zvláštním zaměřením na cíl spočívající ve zmírňování změny klimatu, který má stěžejní význam z hlediska Zelené dohody pro Evropu. V rámci tohoto mapování se silně doporučuje, aby řešitelé upřednostnili inovativní vizualizační techniky. Podstatné prvky, které je třeba do návrhu zahrnout:

Vytvoření typologie společností zabývajících se čistými technologiemi, přičemž je vhodné, aby řešitelé šli v této souvislosti nad rámec cíle v oblasti ochrany klimatu a věnovali se všem aspektům Zelené dohody pro Evropu.

Rozbor nedostatků stávajících klasifikačních metod, jako je metoda klasifikace odvětví NACE a taxonomie udržitelných investic EU, pokud jsou použity jako základ pro identifikaci společností, jež vyvíjejí čisté technologie.

Přehled historického vývoje a současné velikosti odvětví čistých technologií v EU.

Analýza zeměpisného rozložení společností zabývajících se čistými technologiemi v rámci EU, která se zaměří mimo jiné na dynamiku geografického vývoje tohoto odvětví v průběhu času.

Zvláštní zaměření na roli malých a středních podniků.

B.

Analýza příčin, pokud jde o dopad podnikatelské činnosti malých a středních podniků na životní prostředí v oblasti čistých technologií, v jejímž rámci by řešitelé měli navrhnout metodiku pro nalezení příčinné souvislosti mezi podnikatelskou činností malých a středních unijních podniků v oblasti čistých technologií (jako je například patentování inovací, investice rizikového kapitálu a startupy apod., vše v odvětví čistých technologií) a klíčovými ukazateli výkonnosti v oblasti životního prostředí, jež jsou ústředním prvkem Zelené dohody pro Evropu.

C.

Analýza příčin k určení faktorů, jež umožňují rozvoj ekosystému čistých technologií, se zaměřením na aspekt kapitálového financování. S ohledem na závěry vyplývající z pilíře výzkumu č. 1 by řešitelé měli navrhnout empirickou metodiku, pomocí níž by bylo možné identifikovat politické nástroje, jež hrají klíčovou roli při rozvoji místních ekosystémů čistých technologií. Zvláštní pozornost je třeba věnovat aspektu kapitálového financování.

D.

Prozkoumání dopadů Zelené dohody EU na poptávku malých a středních podniků po kapitálu v období 2020-2030. Na základě závěrů, které vyplynou z pilířů výzkumu č. 1, 2 a 3, je cílem posledního pilíře projektu identifikovat v souvislosti s čistými technologiemi oblasti činnosti a zeměpisné lokality, v nichž probíhající regulační změny spojené se Zelenou dohodou pro Evropu pravděpodobně povedou ke zvýšení poptávky po kapitálu. Řešitelé by měli dále navrhnout metodiku, jež by tuto poptávku po kapitálu kvantifikovala.

4.   Výstupy

Předpokládané výstupy

A.

Zpráva/článek obsahující typologii unijních společností, jež se zabývají čistými technologiemi, a zmapování odvětví čistých technologií v EU

B.

Zpráva/článek popisující metodiku a výsledky analýzy, jejímž cílem je kvantifikovat vztah mezi podnikatelskou činností v oboru čistých technologií a klíčovými ukazateli výkonnosti v oblasti životního prostředí (KPI), které tvoří základ Zelené dohody

C.

Zpráva/článek popisující metodiku a výsledky analýzy, jejímž cílem je identifikovat faktory ovlivňující rozvoj místních ekosystémů čistých technologií

D.

Zpráva/článek popisující metodiku a výsledky analýzy, která bude kvantifikovat poptávku po „zeleném“ kapitálu ze strany malých a středních podniků v období 2020-2030.

Bude-li to považováno za přínosné, lze projednat sloučení dvou (nebo více) výstupů do jedné zprávy/článku.

Návrhy je třeba předložit v angličtině do 15. listopadu 2021, 24:00 (SEČ). Na návrhy předložené po tomto datu nebude brán zřetel. Návrhy je třeba zaslat e-mailem na tuto adresu:

Events.EIBInstitute@eib.org

Podrobnější informace o výběrovém řízení v rámci EIBURS a o Institutu EIB jsou k dispozici na této internetové stránce: http://institute.eib.org/


Top