EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2021/150/04

Výzva k Podávání Návrhů GR/002/21 Podpora činností zaměřených na zvyšování povědomí o hodnotě duševního vlastnictví a škodě způsobované paděláním a pirátstvím 2021/C 150/04

OJ C 150, 28.4.2021, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.4.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 150/7


VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ

GR/002/21

Podpora činností zaměřených na zvyšování povědomí o hodnotě duševního vlastnictví a škodě způsobované paděláním a pirátstvím

(2021/C 150/04)

1.   Cíle a popis

Cílem této výzvy k podávání návrhů je zvyšovat povědomí o přínosech ochrany práv duševního vlastnictví a škodě způsobované porušováním těchto práv, a to upozorněním mladých Evropanů na význam duševního vlastnictví v rámci podpory tvořivosti, inovací a podnikání. Jejím účelem je oslovit hlavní cílové skupiny a rozšiřovat jejich znalosti z hlediska potřeby posilovat dodržování práv duševního vlastnictví s cílem změnit v konečném důsledku chování spotřebitelů v tom smyslu, že omezí jejich nákupy padělků a přístup k digitálnímu obsahu z nelegálních zdrojů.

Výzva má tyto konkrétní cíle:

rozšiřovat znalosti o hodnotě duševního vlastnictví jakožto nástroje na ochranu tvořivosti a inovací prostřednictvím poskytování konkrétních a objektivních informací o duševním vlastnictví v této souvislosti a zvyšování povědomí o škodách způsobovaných porušováním práv duševního vlastnictví,

zapojit hlavní cílové skupiny, pokud jde o tuto problematiku, s přihlédnutím k příslušnému aktivačnímu účinku, a zejména k tomu, jak cílové skupiny očekávají, že budou v těchto otázkách informovány (objektivně a neutrálně, nikoli povýšeně), a to v zájmu změny chování a snížení atraktivity padělání a pirátství.

Očekávané výsledky:

vhodným způsobem a s přiměřenými náklady, včetně optimalizovaného využívání digitálních řešení, oslovit občany EU, a zejména hlavní cílové skupiny, jako jsou děti a mládež ve školách a v rámci terciárního vzdělávání, při školních a/nebo mimoškolních vzdělávacích činnostech. Očekává se rovněž, že budou osloveni současní nebo budoucí učitelé / odborníci z akademické sféry / mladí pedagogové, jakož i spotřebitelé, přičemž zvláštní pozornost bude věnována mladým spotřebitelům (ve věku 15–24 let),

usnadňovat zapojení příslušných partnerů a subjektů významných pro utváření veřejného mínění, jako jsou sdružení spotřebitelů, vlivné osobnosti (např. blogeři a umělci), a dalších relevantních subjektů významných pro utváření veřejného mínění, kteří mohou oslovit cílové skupiny prostřednictvím jasně definovaného procesu,

zajistit udržitelnost a rozšiřitelnost výsledků projektu.

Výzva k podávání návrhů na rok 2021 je rozdělena do dvou oblastí:

Oblast 1: Oslovení dětí, mládeže a/nebo učitelů / budoucích učitelů prostřednictvím vzdělávacích činností v akademickém a neakademickém vzdělávacím prostředí.

Cílem oblasti 1 je doplnit projekt s názvem „Duševní vlastnictví ve vzdělávání“, který je v současné době definován na příštích pět let, a vytvořit s ním synergie.

(Dostupný rozpočet: 400 000 EUR. Maximální částka na projekt: 60 000 EUR.)

Specifikace:

oblast působnosti: školní i mimoškolní vzdělávací akce zaměřené na děti ve věku přibližně 6 až 18 let, ale také na mládež v rámci terciárního vzdělávání a/nebo současné či budoucí pedagogické pracovníky, kteří jsou nebo budou v přímé interakci s dětmi a mládeží (školení školitelů),

navrhované činnosti musí být v souladu s novými „klíčovými kompetencemi pro celoživotní učení“, které schválila Rada pro vzdělávání dne 22. května 2018, a s novým akčním plánem digitálního vzdělávání (2021–2027), který vydala Evropská komise v září 2020, a zejména s významem duševního vlastnictví pro podporu tvořivosti, inovací a podnikání,

oficiální zapojení subjektů z řad institucí, jako je ministerstvo školství nebo jiní příslušní tvůrci politik / zúčastněné strany, s cílem program schválit a šířit,

zapojení učitelů a/nebo odborníků z akademické sféry do koncipování materiálů nebo vzdělávacích činností,

prokazatelná praxe žadatele v oblasti koncipování vzdělávacích programů nebo materiálů pro školy nebo univerzity.

Oblast 2: Oslovení spotřebitelů, a zejména mladých spotřebitelů.

(Dostupný rozpočet: 600 000 EUR. Maximální částka na projekt: 100 000 EUR.)

Specifikace:

oblast působnosti: činnosti zaměřené na zvyšování povědomí spotřebitelů, zejména mladých spotřebitelů,

činnosti musí být přeshraniční a musí se týkat několika členských států EU (musí být prováděny alespoň ve třech členských státech),

zapojení příslušných vlivných partnerů za účelem šíření sdělení a oslovování cílových skupin (vlivné osobnosti, jako jsou blogeři nebo umělci, a subjekty významné pro utváření veřejného mínění, jako jsou příslušné sdělovací prostředky, orgány veřejné moci, spotřebitelské organizace atd.),

upřednostněny budou originalita a moderní/kreativní přístup, zejména digitální řešení.

Více informací naleznete v kapitole I pokynů pro žadatele.

2.   Způsobilost

2.1   Způsobilí žadatelé

Aby žadatelé splňovali podmínky způsobilosti, musí být veřejným nebo soukromým subjektem registrovaným v jednom z 27 členských států po dobu delší než dva roky. Veřejné subjekty, které čerpají finanční prostředky nebo podporu od úřadu EUIPO prostřednictvím jiných finančních opatření, jako jsou programy spolupráce, které sledují stejné cíle jako tato výzva, nejsou způsobilé (např. vnitrostátní a regionální úřady duševního vlastnictví, mezinárodní organizace atd.).

2.2   Způsobilé činnosti

Maximální doba trvání projektů je 12 měsíců.

Druhy způsobilých činností financovaných v rámci této výzvy k podávání návrhů, a to jak pro oblast 1, tak pro oblast 2, zahrnují činnosti zaměřené na zvyšování povědomí v souladu s kapitolou 1 oddíly 3 a 4 pokynů pro žadatele, včetně následujících příkladů, jejichž výčet není vyčerpávající:

mediální činnost a činnost v sociálních médiích,

produkce a šíření audiovizuálních materiálů či publikací,

organizování akcí, veletrhů, výstav nebo vzdělávacích činností, které jsou součástí určitého projektu,

osvěta zábavnou formou (debaty, vzdělávací programy pro mládež, kvízy, videohry nebo hudební programy atd.),

internetové nástroje, činnosti, řešení atd.

Aby byly činnosti způsobilé, musí splňovat tyto podmínky financování:

oblast 1: rozpočet v rozmezí 20 000 až 60 000 EUR,

oblast 2: rozpočet v rozmezí 40 000 až 100 000 EUR:

Pokud jde o oblast 2, návrh by měl zahrnovat činnosti, které budou probíhat nejméně ve třech členských státech EU.

Nezpůsobilé jsou tyto činnosti/projekty:

projekty s výlučným nebo hlavním zaměřením na individuální financování účasti nebo přednáškovou činnost na workshopech, seminářích, konferencích, kongresech nebo na jiných akcích,

projekty s výlučným nebo hlavním zaměřením na individuální stipendia na studium nebo na kurz odborné přípravy.

Žadatelé mohou podat žádost týkající se obou oblastí, ale pro každou oblast mohou předložit pouze jeden návrh. V důsledku toho jim může být udělen grant v jedné nebo obou oblastech.

Více informací naleznete v kapitole II pokynů pro žadatele.

3.   Kritéria pro vyloučení a kritéria pro výběru

Žadatelé nesmí být v situaci vylučující jejich účast nebo udělení grantu na základě definice uvedené ve finančním nařízení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie (1).

Žadatelé musí mít finanční a provozní způsobilost nutnou k provedení navrhovaných činností.

Více informací o podpůrných dokumentech, které je třeba přiložit k žádosti, naleznete v kapitole II pokynů pro žadatele.

4.   Kritéria pro udělení grantu

V rámci kritérií pro udělení grantu se při posuzování způsobilých návrhů z celkového počtu 100 bodů přidělují body podle těchto hledisek:

Kritéria

Minimální počet bodů

Maximální počet bodů

1-

Význam a obecný zájem projektu

18

35

2-

Dosah

25

50

3-

Metodika a udržitelnost

8

15

Celkem

51

100

Aby se mohlo uvažovat o financování návrhů, musí návrhy obdržet:

celkem alespoň 51 bodů, a

u každého kritéria alespoň minimální počet bodů.

Více informací naleznete v kapitole II pokynů pro žadatele.

5.   Rozpočet

Celkový rozpočet, který je k dispozici pro financování akcí v rámci této výzvy k podávání návrhů, se odhaduje na 1 000 000 EUR (oblast 1: 400 000 EUR a oblast 2: 600 000 EUR). Tato částka bude rozdělena do dvou rozpočtových roků a disponibilita finančních prostředků odpovídajících rozpočtu na rok 2022 bude podmíněna schválením rozpočtu rozpočtovým orgánem úřadu EUIPO.

Minimální a maximální výše grantu je stanovena takto:

 

Oblast 1: 20 000 až 60 000 EUR

 

Oblast 2: 40 000 až 100 000 EUR

Úřad EUIPO si vyhrazuje právo nerozdělit všechny finanční prostředky, které jsou k dispozici.

6.   Uzávěrka pro podání žádostí

Dokumentace žádosti je k dispozici na internetu na této adrese: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants

Žádosti musí být úřadu EUIPO podány prostřednictvím elektronického formuláře žádosti nejpozději 8. 6. 2021 ve 13:00 hodin (místního času).

Jiný způsob podání žádosti nebude akceptován.

Žadatelé zajistí, aby byly předloženy všechny požadované dokumenty uvedené v elektronickém formuláři žádosti.

Na žádosti, které nebudou obsahovat všechny stanovené přílohy a které nebudou podány v uvedené lhůtě, nebude brán zřetel.

Více informací naleznete v kapitole IV pokynů pro žadatele.

7.   Podrobné informace

Podrobné podmínky této výzvy k podávání návrhů naleznete v pokynech pro žadatele na této internetové adrese: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants.

Žádosti musí splňovat veškeré podmínky uvedené v pokynech a musí být podány na předepsaných formulářích.

8.   Kontakt

Další informace získáte na této e-mailové adrese: grants@euipo.europa.eu.


(1)  Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.


Top