EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2020/058/05

Program Hercule III Výzva k předkládání návrhů – 2020 Odborná příprava a studie v právní oblasti v roce 2020 2020/C 58/05

PUB/2020/165

OJ C 58, 21.2.2020, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.2.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 58/7


Program HERCULE III

Výzva k předkládání návrhů – 2020

Odborná příprava a studie v právní oblasti v roce 2020

(2020/C 58/05)

1.   Cíle a popis

Toto oznámení o výzvě k předkládání návrhů vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 250/2014 (1), kterým se zavádí program Hercule III, a zejména z čl. 8 písm. a) („Způsobilé akce“), jakož i z rozhodnutí o financování na rok 2020, kterým se přijímá roční pracovní program (2) pro provádění programu Hercule III v roce 2020, a zejména z oddílu 2.2.1 „Akce v oblasti odborné přípravy“, akce 6 a 7. V rozhodnutí o financování na rok 2020 je stanoveno, že má být uspořádána výzva k předkládání návrhů ohledně odborné přípravy a studií v právní oblasti.

2.   Způsobilí žadatelé

Subjekty způsobilé pro financování v rámci tohoto programu jsou:

celostátní nebo regionální správní orgány členského státu, které podporují posilování opatření na úrovni Unie na ochranu jejích finančních zájmů,

nebo:

výzkumné a vzdělávací instituce a neziskové subjekty, pokud byly zřízeny a působí po dobu nejméně jednoho roku v členském státě a podporují posilování opatření na úrovni Unie na ochranu jejích finančních zájmů.

3.   Způsobilé akce

Cílem této výzvy je vybídnout způsobilé kandidáty k podávání žádostí o akce v rámci jednoho ze tří následujících témat:

1.

Srovnávací právní studie a šíření jejich výsledků (téma č. 1) – rozvoj špičkových výzkumných činností včetně srovnávacích právních studií (a případně i šíření výsledků a závěrečné konference).

2.

Spolupráce a vytváření sítí (téma č. 2) – zlepšení spolupráce mezi odborníky z praxe a akademickými pracovníky a vytváření sítí zapojených do ochrany finančních zájmů Unie, včetně podpory sdružení pro evropské trestní právo a na ochranu finančních zájmů EU.

3.

Pravidelné publikace (téma č. 3) – zvyšování informovanosti mezi odborníky z oblasti soudnictví a dalších oborů právní profese, pokud jde o ochranu finančních zájmů Unie, včetně zveřejňování a šíření vědeckých znalostí.

Žadatelé mohou v rámci téže výzvy podat více žádostí pro různé projekty. Žadatelé musí zvolit jedno hlavní téma a měli by si být vědomi toho, že žádost může obsahovat také prvky jiných témat.

4.   Rozpočet

Orientační rozpočet pro tuto výzvu činí 500 000 EUR.

Finanční příspěvek bude mít formu grantu. Poskytnutý finanční příspěvek nepřesáhne 80 % způsobilých nákladů. Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech může být finanční příspěvek zvýšen, aby pokryl maximálně 90 % způsobilých nákladů. Kritéria, která budou při rozhodování o těchto výjimečných a řádně odůvodněných případech uplatněna, jsou uvedena v dokumentaci výzvy.

Minimální práh pro projekt v rámci odborné přípravy a studií v právní oblasti je 40 000 EUR. Rozpočet projektu, pro který se grant požaduje, nesmí být nižší než tato prahová hodnota.

Komise si vyhrazuje právo nepřidělit všechny dostupné finanční prostředky.

5.   Lhůta pro podání žádostí

Žádosti musí být podány nejpozději: ve čtvrtek 7. května 2020 17:00 hodin SEČ a lze je podat pouze prostřednictvím portálu pro účastníky programu Hercule III:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html

6.   Další informace

Veškerou dokumentaci související s touto výzvou k předkládání návrhů lze stáhnout z portálu pro účastníky uvedeného v bodě 5 výše nebo na této internetové adrese:

http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en

Otázky nebo žádosti o dodatečné informace týkající se této výzvy musí být podány prostřednictvím portálu pro účastníky.

Otázky a odpovědi mohou být anonymně zveřejněny v pokynech pro žadatele dostupných na portálu pro účastníky a na internetových stránkách Komise, pokud jsou důležité i pro ostatní žadatele.


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 250/2014 ze dne 26. února 2014, kterým se zavádí program na podporu činností v oblasti ochrany finančních zájmů Evropské unie (program Hercule III) a zrušuje rozhodnutí č. 804/2004/ES (program Hercule III) (Úř. věst. L 84, 20.3.2014, s. 6).

(2)  Rozhodnutí Komise o přijetí ročního pracovního programu a financování programu Hercule III v roce 2020 (C(2020) 28 final ze dne 16. ledna 2020).


Top