EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2019/115A/02

Jednotný výbor pro řešení krizí – Vyhlášení výběrového řízení na dvě místa člena výboru a ředitele pro plánování řešení krizí a rozhodování o řešení krizí (COM/2019/20035)

OJ C 115A , 27.3.2019, p. 6–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CA 115/6


Jednotný výbor pro řešení krizí

Vyhlášení výběrového řízení na dvě místa člena výboru a ředitele pro plánování řešení krizí a rozhodování o řešení krizí

(COM/2019/20035)

(2019/C 115 A/02)

 

Jednotný výbor pro řešení krizí

Jednotný výbor pro řešení krizí (SRB) je evropským orgánem pro řešení krizí, který úzce spolupracuje s vnitrostátními orgány pro řešení krizí v zúčastněných členských státech a společně s nimi tvoří jednotný mechanismus pro řešení krizí (SRM). Jednotný výbor pro řešení krizí úzce spolupracuje s Evropskou komisí a Evropskou centrální bankou (ECB) při ochraně finanční stability. Jeho úkolem je zajistit řádné řešení krizí bank v úpadku tak, aby se minimalizoval dopad na reálnou ekonomiku a veřejné finance v zúčastněných členských státech i dalších zemích. Výboru SRB jsou tedy přiděleny konkrétní úkoly a povinnosti pro přípravu a provádění řešení krizí bank, které jsou v úpadku nebo je u nich úpadek pravděpodobný. SRB je rovněž odpovědný za správu Jednotného fondu pro řešení krizí (SRF), zřízeného nařízením o SRM, aby se zajistila dostupnost střednědobé finanční podpory během restrukturalizace banky a/nebo řešení její krize. Jednotný výbor pro řešení krizí je samofinancovaná agentura Evropské unie.

Pozice

Evropská komise po konzultaci s výborem SRB pořádá výběrové řízení na dva členy výboru a ředitele pro plánování řešení krizí a rozhodování o řešení krizí.

Místem výkonu zaměstnání je Brusel (Belgie), kde má výbor SRB své sídlo.

Úspěšní uchazeči se ujmou svých povinností i) jako členové rozhodovacích orgánů výboru SRB s hlasovacím právem – výbor na svém plenárním zasedání a výkonném zasedání a ii) jako ředitelé pro plánování řešení krizí a rozhodování o řešení krizí ve výboru SRB. Jako členové výboru s hlasovacím právem na jeho plenárním a výkonném zasedání budou aktivně přispívat k plnění úkolů a povinností výboru v souladu s pověřením, které jim udělí nařízení o SRM.

Úspěšní uchazeči budou kromě toho ve své funkci ředitelů pro plánování řešení krizí a rozhodování o řešení krizí odpovídat za ředitelství pro rozhodování. Úspěšní uchazeči budou zejména:

řídit každodenní činnost příslušného ředitelství a zajišťovat jeho hladké a efektivní fungování, které bude rovněž zahrnovat úzkou spolupráci s jinými oblastmi působnosti Jednotného výboru pro řešení krizí, zejména mezi třemi ředitelstvími pro řešení krizí,

vést a řídit přípravu plánů řešení krizí subjektů, které spadají do odpovědnosti jeho ředitelství,

vést a řídit přípravu akcí a případně rozhodnutí o řešení krizí týkajících se subjektů, které spadají do odpovědnosti jeho ředitelství,

řídit spolupráci s vnitrostátními orgány příslušnými k řešení krize, jež spadají do odpovědnosti jeho ředitelství,

řídit celkovou spolupráci s ECB v souvislosti s pracemi prováděnými vnitřními týmy příslušnými k řešení krize i společnými týmy dohledu u subjektů spadajících do odpovědnosti jeho ředitelství a dohlížet nad touto spoluprací,

jako člen vrcholného vedení výboru SRB přispívat k určování politik a úkolů výboru SRB,

v rámci celkového strategického plánování výboru SRB koordinovat plánování práce na úrovni ředitelství, stanovovat cíle a určovat priority,

koordinovat činnost jednotlivých oddělení ředitelství, poskytovat motivaci a podporu pracovníkům středního managementu při dosahování jejich cílů a realizaci potenciálu jejich zaměstnanců,

usilovat o dosažení cílů ředitelství v souladu se stanovenými lhůtami a normami kvality a sledovat a hodnotit dosažený pokrok,

zajišťovat hladkou spolupráci a komunikaci s ostatními členy výboru/řediteli a ředitelstvími,

podporovat pozitivní postupy vůči interním i externím zúčastněným subjektům ředitelství

a ve věcech spadajících do odpovědnosti jeho ředitelství navazovat a udržovat vztahy s orgány a institucemi EU i s jinými veřejnými orgány a soukromými subjekty.

Úspěšní uchazeči by rovněž mohli být předsedou výboru SRB přímo požádáni o plnění dalších úkolů, které patří k povinnostem výboru SRB.

Budou předsedovi výboru SRB o svých příspěvcích jakožto ředitelé pro plánování řešení krizí a rozhodování o řešení krizí podávat zprávy.

Kritéria způsobilosti

Do výběrového řízení postoupí uchazeči, kteří ve lhůtě pro podání přihlášek splní tato formální kritéria:

státní příslušnost: uchazeč musí být státním příslušníkem členského státu Evropské unie,

vysokoškolské vzdělání nebo diplom:

vzdělání na úrovni, která odpovídá dokončenému vysokoškolskému vzdělání, doložené diplomem, je-li obvyklá délka vysokoškolského vzdělání nejméně čtyři roky, nebo

vzdělání na úrovni, která odpovídá dokončenému vysokoškolskému vzdělání, doložené diplomem, a odpovídající odbornou praxi v délce nejméně jednoho roku, je-li obvyklá délka vysokoškolského vzdělání nejméně tři roky (tento jeden rok odborné praxe nelze započíst do doby trvání níže uvedené odborné praxe požadované po dokončení vysokoškolského vzdělání).

odborná praxe: nejméně dvacet let postgraduální odborné praxe po dosažení požadované kvalifikace uvedené výše, z nichž alespoň deset let v oblastech vztahujících se k dohledu, restrukturalizaci nebo řešení krizí finančních institucí a regulaci finančních trhů (1),

praxe ve vyšších vedoucích pozicích: nejméně pět let odborné praxe s vedením organizace ve vedoucí výkonné funkci (2) a

jazyky: uchazeči musí mít důkladnou znalost jednoho z úředních jazyků Evropské unie (3) a uspokojivou znalost dalšího úředního jazyka Evropské unie.

Výběrové komise mohou během pohovorů ověřit, zda uchazeči splňují kritérium uspokojivé znalosti dalšího úředního jazyka EU. Znamená to, že část pohovoru by mohla být vedena v tomto druhém jazyce.

Věková hranice není stanovena.

Výběrová kritéria

Uchazeči by měli mít:

výbornou znalost bankovního a finančního sektoru,

rozsáhlé praktické zkušenosti získané v některé z těchto oblastí: dohled nad finančními institucemi, jejich restrukturalizace nebo řešení jejich krizí, regulace finančních trhů, zejména bankovnictví,

znalost orgánů EU a rozhodovacích procesů v EU, stejně jako zkušenosti s činnostmi výboru SRB buď v rámci evropských a mezinárodních procesů, nebo přinejmenším v soukromém sektoru na mezinárodní úrovni,

praxi s úspěšným vedením velkých víceoborových (a ideálně multikulturních) týmů ve vedoucí řídící funkci a motivací zaměstnanců k dosahování vysokého výkonu,

prokázanou schopnost přijímat a provádět jak strategická, tak operativní rozhodnutí,

vynikající smysl pro vedení a zkušenost s prací v multikulturním prostředí,

vynikající koordinační a analytické dovednosti a schopnost budovat solidní pracovní vztahy s vysoce postavenými představiteli příslušných zúčastněných stran,

vynikající smysl pro odpovědnost a iniciativu a schopnost vypracovávat a provádět opatření, zejména v situacích krizového řízení,

výborné komunikační a prezentační schopnosti a dovednosti v mezilidských vztazích, vynikající znalost angličtiny, neboť je pracovním jazykem výboru SRB.

Nezávislost a prohlášení o zájmech

Členové výboru musí na svém plenárním a výkonném zasedání jednat nezávisle a pouze v zájmu Unie a nesmí vyžadovat ani přijímat pokyny od orgánů či institucí Evropské unie, vlády žádného členského státu nebo jiného veřejného či soukromého subjektu. Daná osoba bude po svém jmenování do funkce člena výboru/ředitele pro plánování řešení krizí a rozhodování o řešení krizí pracovat na plný pracovní úvazek a nesmí vykonávat žádnou jinou funkci na vnitrostátní úrovni, na úrovni Unie ani na mezinárodní úrovni.

Před svým jmenováním bude požádána o předložení:

prohlášení, že se zavazuje jednat nezávisle a ve veřejném zájmu, a

prohlášení o zájmech, které by mohly být považovány za zájmy ovlivňující nezávislost uchazeče.

Uchazeči musí ve své přihlášce potvrdit ochotu tato prohlášení učinit (4). V okamžiku jmenování se na člena výboru začne vztahovat kodex chování a na ředitele pro plánování řešení krizí a rozhodování o řešení krizí služební řád úředníků Evropské unie a pracovní řád ostatních zaměstnanců EU, konkrétně jeho hlava II, a etický kodex a kodex řádného úředního chování pro zaměstnance výboru SRB.

VÝBĚR A JMENOVÁNÍ

1.

Evropská komise po konzultaci Jednotného výboru pro řešení krizí sestaví výběrovou komisi, která posoudí všechny přihlášky. Uchazeči s nejvhodnějším profilem pro funkci členů výboru/ředitelů pro plánování řešení krizí a rozhodování o řešení krizí budou pozváni na pohovor s touto výběrovou komisí.

2.

Po pohovorech sestaví výběrová komise první seznam uchazečů na základě jejich schopností a kritérií výběru stanovených v oznámení výběrového řízení na volné pracovní místo. Tito uchazeči mohou být pozváni k dalším pohovorům s Poradním výborem Evropské komise pro jmenování (CCA). Před tímto pohovorem projdou uchazeči hodnocením v hodnotícím centru, které zajišťují externí konzultanti pro nábor nových zaměstnanců.

3.

Poradní výbor pro jmenování schválí užší seznam. Tito uchazeči budou pozváni na pohovor s jedním nebo více členy Evropské komise.

4.

Na základě výsledku tohoto výběrového řízení a po vyslechnutí výboru na jeho plenárním zasedání schválí Evropská komise užší seznam vhodných uchazečů na dvě pozice členů výboru/ředitelů pro plánování řešení krizí a rozhodování o řešení krizí. Tento užší seznam bude předán Evropskému parlamentu ke schválení; současně s tím bude informována Rada Evropské unie.

5.

Evropská komise poté předloží návrh na jmenování dvou členů výboru/ředitelů pro plánování řešení krizí a rozhodování o řešení krizí Evropskému parlamentu ke schválení.

6.

Po schválení tohoto návrhu přijme Rada prováděcí rozhodnutí o jmenování dvou členů výboru/ředitelů pro plánování řešení krizí a rozhodování o řešení krizí. Rada se usnáší kvalifikovanou většinou. Kromě výše uvedeného mohou být uchazeči vyzváni k absolvování dalších pohovorů a/nebo testů.

Z praktických důvodů a za účelem co nejrychlejšího dokončení výběrového řízení, což je v zájmu uchazečů i v zájmu orgánu, povede Evropská komise toto výběrové řízení pouze v angličtině. Zajistí, aby rodilí mluvčí tohoto jazyka nebyli nevhodným způsobem zvýhodněni.

Tato výzva k předkládání přihlášek je základem, z něhož vzejde návrh Evropské komise na jmenování dvou členů výboru a ředitelů pro plánování řešení krizí a rozhodování o řešení krizí Evropskému parlamentu. Zapsání uchazeče na užší seznam, který se předkládá Evropskému parlamentu, ani návrh na jmenování není zárukou jmenování do funkce. Uchazeči by měli vzít na vědomí, že po schválení Evropskou komisí může být užší seznam zveřejněn.

Rovné příležitosti

Orgány Evropské unie uplatňují politiku rovných příležitostí a přihlášky přijímají bez jakékoli diskriminace založené na pohlaví, rase, barvě pleti, etnickém nebo sociálním původu, genetických rysech, jazyku, náboženském vyznání nebo přesvědčení, politických či jakýchkoli jiných názorech, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, zdravotním postižení, věku nebo sexuální orientaci.

Podmínky zaměstnání

Každý člen výboru a ředitel pro plánování řešení krizí a rozhodování o řešení krizí je jmenován na období pěti let bez možnosti prodloužení. Pokud jde o služební požitky a věk odchodu do důchodu, člen výboru a ředitel pro plánování řešení krizí a rozhodování o řešení krizí je na stejné úrovni jako vedoucí soudní kanceláře Soudního dvora Evropské unie ve smyslu nařízení č. 422/67/EHS (5). Jeho plat vychází z platové třídy AD16 stupeň 3 s použitím koeficientu násobení 101 % platu v uvedené třídě a stupni (6). Nevztahuje se však na něj požadavek maximálního věku pro odchod do důchodu. Co se týče všech ostatních podmínek zaměstnání, použije se obdobně služební řád úředníků Evropské unie a pracovní řád ostatních zaměstnanců EU.

PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

Upozornění: Před podáním přihlášky si pečlivě zkontrolujte, zda splňujete všechna kritéria způsobilosti, zejména pokud jde o požadované typy diplomů a vysokou úroveň odborné a manažerské praxe i o Vaše jazykové schopnosti. Uchazeči, kteří některou z podmínek účasti nesplňují, budou z výběrového řízení automaticky vyloučeni. Přihlášky se podávají prostřednictvím internetu na této adrese: https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ a postupujte podle pokynů k jednotlivým fázím řízení.

Než budete moci podat svou přihlášku, budete si muset vytvořit profil. Ke své přihlášce přiložte životopis ve formátu PDF a on-line vyplňte motivační dopis (maximálně 8 000 znaků). Uchazeči musí mít rovněž platnou e-mailovou adresu. Tato adresa bude použita pro potvrzení Vaší registrace i pro kontakt s Vámi v průběhu výběrového řízení. Jakoukoli změnu e-mailové adresy proto Evropské komisi oznamte. Po dokončení elektronické registrace obdržíte e-mail s potvrzením o tom, že Vaše přihláška byla zaregistrována. Pokud e-mail s potvrzením neobdržíte, Vaše přihláška zaregistrována nebyla!

Chtěli bychom Vás upozornit, že nelze sledovat postup zpracování každé přihlášky on-line. Informace o stavu přihlášky Vám budou sdělovány přímo. Pro zjednodušení výběrového řízení bude veškerá komunikace s uchazeči týkající se tohoto pracovního místa probíhat pouze v anglickém jazyce.

Pro vyžádání dalších informací a/nebo v případě technických problémů zašlete e-mail na adresu: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Datum uzávěrky

Termín podání přihlášek je 29. dubna 2019. Elektronické přihlášky se přijímají pouze do 12:00 hod. (poledne) bruselského času. Uchazeči sami odpovídají za včasnou registraci on-line. Důrazně Vám doporučujeme, abyste přihlášení neodkládali na poslední chvíli, neboť přetížení internetu či porucha internetového připojení by mohly způsobit přerušení elektronické registrace dříve, než ji dokončíte, čímž byste byli nuceni celý proces opakovat. Po uplynutí lhůty pro registraci již nebude možné zadávat žádné údaje. Pozdě provedené registrace se nepřijímají. Komise si vyhrazuje právo prodloužit uzávěrku tohoto výběrového řízení, a to pouze zveřejněním v Úředním věstníku Evropské unie.

Důležité informace pro uchazeče

Uchazečům připomínáme, že činnost výběrových komisí má důvěrný charakter. Jakýkoli přímý či nepřímý kontakt se členy výběrových komisí je uchazečům nebo osobám jednajícím jejich jménem zakázán.

Ochrana osobních údajů

Komise a výbor SRB zajistí, aby osobní údaje uchazečů byly zpracovány v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů (7).


(1)  Délka odborné praxe se počítá ode dne, kdy uchazeč získal minimální kvalifikaci pro dotyčnou funkci. Do úvahy se budou brát pouze řádně zdokumentované pracovní činnosti (tj. placené zaměstnání nebo samostatná výdělečná činnost). Práce na částečný úvazek bude zohledněna poměrně jako odpracovaný podíl plného úvazku. Období vzdělávání nebo odborné přípravy a neplacené stáže se neberou v úvahu. Stipendia, aktivity financované z grantů a doktorské studium lze započítat do odborné praxe v délce maximálně tří let.

(2)  Od uchazečů se výslovně požaduje, aby u každé manažerské/vedoucí funkce uvedli: 1) název zastávaných funkcí a úkoly s nimi spojené; 2) počet podřízených pracovníků v dané funkci; 3) výši spravovaných rozpočtů a 4) počet hierarchických úrovní nad nimi a pod nimi a počet osob na stejné úrovni.

(3)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701&qid=1408533709461&from=CS

(4)  https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/code_of_conduct.pdf

(5)  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1967R0422:20040501:EN:PDF ve znění nařízení (EU, Euratom) č. 904/2012: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:269:0001:0002:CS:PDF

(6)  Viz článek 66 nařízení č. 31 (EHS), č. 11 (Euratom), kterým se stanoví služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:CS:PDF

(7)  Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39.


Top