EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2018/401/09

Výzva k předkládání návrhů – EACEA 37/2018 v rámci programu ERASMUS+ – KA3 – Podpora reformy politiky – Sítě a partnerství poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy

OJ C 401, 7.11.2018, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 401/9


VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ – EACEA 37/2018

v rámci programu ERASMUS+

KA3 – Podpora reformy politiky

Sítě a partnerství poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy

(2018/C 401/09)

1.   Cíl

Cílem této výzvy je podporovat projekty zaměřené na vytváření nadnárodních a vnitrostátních sítí a partnerství poskytovatelů počátečního a dalšího odborného vzdělávání a přípravy za účelem podpory politických úvah na evropské úrovni, jakož i informovanosti o evropských politikách v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a jejich provádění, a to jak na vnitrostátní, tak regionální úrovni.

Celkovým cílem výzvy je vybídnout k předložení návrhů partnerství zdola nahoru, která by měla podnítit vytváření nadnárodních a vnitrostátních sítí a partnerství poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy za účelem spolupráce na vnitrostátní a evropské úrovni.

Prostřednictvím těchto projektů by měla být zvýšena kvalita a efektivita odborného vzdělávání a přípravy, jakož i jejich dopad a význam pro studenty i zaměstnavatele, a rozvíjena přeshraniční spolupráce zaměřená na kvalitu a přitažlivost odborného vzdělávání a přípravy.

Návrhy financované v rámci této výzvy by měly rovněž podporovat komunikaci, šíření informací a vytváření podmínek v souvislosti s realizací politiky v oblasti odborného vzdělávání a přípravy na unijní i vnitrostátní úrovni, a to za účelem výměny znalostí, zpětné vazby a zkušeností, pokud jde o provádění politik a sdílení osvědčených postupů k zajištění vynikajících výsledků v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.

Návrhy by měly být předloženy v rámci jedné z těchto dvou skupin:

—   Skupina 1: vnitrostátní, regionální nebo odvětvové organizace poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy

V rámci projektů podporovaných ve skupině 1 budou vytvořeny nebo posíleny sítě a partnerství poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy na vnitrostátní, regionální nebo odvětvové úrovni. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím nadnárodních projektů zaměřených na budování kapacit a sdílení osvědčených postupů mezi organizacemi poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy, zejména v zemích, které mají omezené dohody o zastupování poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy.

—   Skupina 2: evropské zastřešující organizace poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy

V rámci projektů podporovaných ve skupině 2 se posílí spolupráce mezi evropskými zastřešujícími organizacemi poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy a podpoří se politické úvahy na evropské úrovni, jakož i schopnost oslovit vnitrostátní členy nebo přidružené organizace. Evropské zastřešující organizace budou také hrát klíčovou úlohu při zvyšování povědomí o evropských politikách v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a podporování jejich provádění, a to prostřednictvím vnitrostátních, regionálních a odvětvových organizací poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy.

2.   Způsobilá partnerství

—   Skupina 1: vnitrostátní, regionální nebo odvětvové organizace poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy

Partnerství by mělo zahrnovat nejméně dvě vnitrostátní, regionální nebo odvětvové sítě či sdružení poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy alespoň ze dvou různých zemí účastnících se programu Erasmus+ (z nichž přinejmenším jedna musí být členským státem Evropské unie). Jeden z uvedených partnerů bude koordinující organizací, která podá žádost o grant programu Erasmus+ jménem partnerství.

V případě sítí nebo sdružení, které dosud nejsou právně zřízené, může žádost podat poskytovatel odborného vzdělávání a přípravy, který síť či sdružení zastupuje.

Další složení partnerství by mělo vycházet z konkrétních činností popsaných v této výzvě.

—   Skupina 2: evropské zastřešující organizace poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy

Partnerství by mělo zahrnovat nejméně dvě evropské zastřešující organizace poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy, přičemž každá z nich by měla mít členy nebo přidružené organizace alespoň v pěti zemích účastnících se programu Erasmus+ (z nichž přinejmenším jedna musí být členským státem Evropské unie). Jedna z evropských zastřešujících organizací bude koordinující organizací, která podá žádost o grant programu Erasmus+ jménem partnerství.

Další složení partnerství by mělo vycházet z konkrétních činností popsaných v této výzvě.

Země účastnící se programu Erasmus+ jsou:

—   28 členských států Evropské unie: Belgie, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Irsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království (1), Španělsko a Švédsko,

—   země mimo EU účastnící se programu: Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Srbsko (2), Turecko.

3.   Činnosti

Činnosti musí být zahájeny v době mezi 1. zářím 2019 a 1. listopadem 2019.

Doba trvání projektů je 24 měsíců.

Hlavním cílem činností je podporovat vytváření a/nebo posilování sítí a partnerství poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy zaměřených na budování kapacit na místní úrovni za účelem účinné realizace evropských programů, iniciativ a priorit v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, včetně těch sjednaných v rámci kodaňského procesu.

V obou skupinách by příjemci měli vykonávat tuto činnost:

posilovat spolupráci mezi poskytovateli odborného vzdělávání a přípravy zapojením se do vzájemného učení, vzájemného poradenství a budování kapacit s cílem zvyšovat kvalitu a přitažlivost poskytování odborného vzdělávání a přípravy. Sítě a partnerství by měly rovněž propagovat a podporovat účinné využívání finančních nástrojů EU a vytvářet podmínky pro zavádění a šíření příslušných nástrojů a iniciativ EU v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, pokud možno v národním jazyce (národních jazycích). Cílem projektů by rovněž mělo být zapojení a oslovení poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy, kteří se dosud na spolupráci na evropské úrovni nepodílejí nebo z ní nemají prospěch.

Příjemci by navíc měli vykonávat alespoň tři z těchto činností:

1.

podílet se na Evropském týdnu odborných dovedností, a to tak, že budou organizovat koordinované inovativní akce a činnosti na vnitrostátní úrovni zaměřené na zvýšení přitažlivosti odborného vzdělávání a přípravy, přičemž osloví široké publikum, včetně rodičů, studentů, učitelů, společností a zejména malých a středních podniků;

2.

podporovat vypracování strategie internacionalizace na úrovni poskytovatelů a propagovat mobilitu vedoucích pracovníků, zaměstnanců a účastníků odborného vzdělávání a přípravy, jakož i vytváření partnerství pro spolupráci;

3.

zvyšovat kvalitu odborného vzdělávání a přípravy prostřednictvím cyklické zpětné vazby za účelem přizpůsobení poskytování odborného vzdělávání a přípravy, a to v souladu s Doporučením o sledování uplatnění absolventů a s Doporučením o evropském referenčním rámci pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (EQAVET). V příslušných případech vyvinout systémy sledování uplatnění absolventů, a to mimo jiné sloučením vnitrostátních nebo regionálních statistických údajů s údaji shromážděnými poskytovateli odborného vzdělávání a přípravy, nebo údaje ze systémů sledování uplatnění absolventů využívat ke zlepšení odborného vzdělávání a přípravy;

4.

podporovat mikropodniky a malé a střední podniky v rozvoji lidského kapitálu prostřednictvím rozšiřování dovedností a rekvalifikace zaměstnanců. To by mohlo zahrnovat identifikaci potřeb, pokud jde o dovednosti, a/nebo hodnocení dovedností a/nebo ověřování a uznávání dovedností a/nebo nabídku odborné přípravy na míru, přičemž by v příslušných případech měly být zohledněny závěry pracovní skupiny pro vzdělávání dospělých rámce ET2020 na období 2016–2018;

5.

podpořit inovativní učení klíčových kompetencí v rámci odborného vzdělávání a přípravy (například umožnit flexibilitu a přizpůsobivost s cílem uspokojit individuální vzdělávací potřeby) upravením koncepce a hodnocení programu;

6.

propagovat nástroje a příležitosti pro profesní rozvoj učitelů, školitelů, mentorů a/nebo vedoucích pracovníků v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, aby byli lépe vybaveni pro budoucí výzvy (jako je digitalizace), v souladu se závěry pracovní skupiny pro vzdělávání a odbornou přípravu rámce ET 2020 na období 2016–2018.

4.   Kritéria pro udělení grantu

Způsobilost žádostí bude posouzena na základě těchto kritérií:

1.

význam projektu (maximálně 30 bodů – minimálně 16 bodů);

2.

kvalita návrhu a provádění projektu (maximálně 20 bodů – minimálně 11 bodů);

3.

kvalita konsorcia projektu a dohod o spolupráci (maximálně 30 bodů – minimálně 16 bodů);

4.

dopad a šíření (maximálně 20 bodů – minimálně 11 bodů).

Možnost financování bude zvažována pouze u žádostí, které získají alespoň 60 bodů (z celkových 100 bodů), přičemž se přihlédne i k minimálnímu počtu bodů, kterého je třeba dosáhnout u každého ze čtyř kritérií pro udělení grantu.

5.   Rozpočet

Celkový rozpočet vyčleněný na spolufinancování projektů se odhaduje maximálně na 6 milionů EUR, přičemž tato částka bude orientačně rozdělena na 4 miliony EUR pro skupinu 1 a 2 miliony EUR pro skupinu 2. Maximální míra spolufinancování EU bude 80 %.

Výše jednotlivých grantů se bude pohybovat od 300 000 do 500 000 EUR u skupiny 1 a od 600 000 do 800 000 EUR u skupiny 2.

Agentura si vyhrazuje právo nerozdělit všechny dostupné finanční prostředky.

6.   Uzávěrka pro podání žádostí

Žádosti musí splňovat tyto požadavky:

musí být předloženy nejpozději v poledne (bruselského času) dne 31. ledna 2019,

musí být předloženy prostřednictvím správného oficiálního on-line formuláře žádosti (elektronického formuláře),

musí být předloženy v jednom z úředních jazyků EU,

k žádosti musí být přiložen podrobný popis projektu, čestné prohlášení a vyrovnaný odhadovaný rozpočet, a to na oficiálních formulářích.

V případě nesplnění uvedených požadavků bude žádost zamítnuta.

7.   Podrobné informace

Pokyny pro žadatele společně s elektronickým formulářem žádosti naleznete na této internetové adrese:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-networks-and-partnerships-of-VET-providers_en

Žádosti musí splňovat všechny podmínky uvedené v pokynech.


(1)  Informace pro britské žadatele: Upozorňujeme, že kritéria způsobilosti musí být dodržena po celou dobu trvání grantu. Jestliže Spojené království během grantového období vystoupí z EU, aniž by s ní uzavřelo dohodu, na základě které budou britští žadatelé i nadále způsobilí, přestanou se vám finanční prostředky z EU vyplácet (přičemž, pokud to bude možné, budete se moci na projektu i nadále podílet) nebo budete muset na základě příslušných ustanovení o ukončení uvedených v grantové dohodě projekt opustit.

(2)  Uznání Srbska jakožto země účastnící se programu Erasmus+ podléhá splnění těchto podmínek:

i)

dostupnost prostředků vyčleněných v návrhu rozpočtu na rok 2019 po přijetí rozpočtu Srbska na rok 2019;

ii)

změna dohody mezi Evropskou unií a Srbskem týkající se účasti Srbska v programu Erasmus+: programu Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport.


Top