Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2013/362/04

Výzva k předkládání návrhů 2013 – EAC/S11/13 – Program Erasmus+

OJ C 362, 12.12.2013, p. 62–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ C 362, 12.12.2013, p. 4–7 (HR)

12.12.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 362/62


VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ 2013 – EAC/S11/13

Program Erasmus+

(2013/C 362/04)

Doložka o odkladu

Program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport na období 2014–2020, který Evropská komise navrhla dne 23. listopadu 2011 (dále jen „program“), dosud nebyl přijat evropským zákonodárcem. Komise se nicméně rozhodla zveřejnit tuto výzvu k předkládání návrhů, aby umožnila hladké provádění tohoto programu, jakmile bude evropským zákonodárcem přijat základní akt, a aby potenciální příjemci grantů Evropské unie mohli včas připravit své návrhy.

Kromě toho se na provádění této výzvy k předkládání návrhů vztahují tyto podmínky:

přijetí základního aktu, kterým se zavádí tento program, bez jakýchkoli významných úprav evropským legislativním orgánem,

kladné stanovisko výboru pro program stanoveného v základním aktu nebo absence námitek z jeho strany,

přijetí ročního pracovního programu na rok 2014 Komisí po jeho postoupení výboru programu, a

dostupnost prostředků stanovených v návrhu rozpočtu na rok 2014 po přijetí rozpočtu na rok 2014 rozpočtovým orgánem nebo, pokud rozpočet není přijat, podle systému prozatímních dvanáctin.

Tato výzva k předkládání návrhů proto není pro Komisi právně závazná. V případě podstatné změny základního aktu evropskými zákonodárci si veřejný zadavatel vyhrazuje právo od této výzvy k předkládání návrhů upustit nebo ji zrušit a vyhlásit jiné výzvy k předkládání návrhů s jiným obsahem a přiměřenými lhůtami pro předložení návrhů.

1.   Úvod a cíle

Tato výzva k předkládání návrhů je založena na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí „Erasmus+“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport, a tomuto přijetí podléhá. Program se vztahuje na období 2014–2020. Specifické cíle programu Erasmus+ jsou uvedeny v článcích 5, 11 a 16 zmíněného nařízení.

2.   Akce

Tato výzva k předkládání návrhů se týká těchto akcí programu Erasmus+:

 

Klíčová akce 1 (KA1) – Vzdělávací mobility jednotlivců

mobilita jednotlivců v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže

sdílené magisterské studium

rozsáhlé akce Evropské dobrovolné služby

 

Klíčová akce 2 (KA2) – Spolupráce na inovacích a výměny osvědčených postupů

strategická partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže

znalostní aliance

aliance odvětvových dovedností

budování kapacit v oblasti mládeže

 

Klíčová akce 3 (KA3) – Podpora reformy politiky

strukturovaný dialog: setkávání mladých lidí s politickými činiteli za účelem jednání o problematice mládeže

 

Činnosti Jeana Monneta

katedry Jeana Monneta

moduly Jeana Monneta

centra excelence Jeana Monneta

podpora Jeana Monneta pro instituce a sdružení

sítě Jeana Monneta

projekty Jeana Monneta

 

Sport

partnerství pro spolupráci v oblasti sportu

neziskové evropské sportovní akce

3.   Způsobilost

O finanční prostředky v rámci programu Erasmus+ může požádat jakýkoli veřejný nebo soukromý subjekt, který působí v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Kromě toho mohou skupiny mladých lidí, které se aktivně podílejí na práci s mládeží, ale nikoli nutně v rámci mládežnické organizace, požádat o finanční prostředky na mobilitu ve vzdělávání mladých lidí a osob pracujících s mládeží, jakož i na strategická partnerství v oblasti mládeže.

Program Erasmus+ je otevřen účasti těchto zemí (1):

Tyto země se mohou plně účastnit všech akcí programu Erasmus+:

28 členských států Evropské unie

země ESVO/EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko (2)

kandidátské země EU: Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie (3)

Švýcarská konfederace (4)

Kromě toho mohou být některé akce programu Erasmus+ otevřeny organizacím z partnerských zemí.

Pro další podrobnosti ohledně podmínek účasti konzultujte prosím průvodce programem Erasmus+.

4.   Kritéria pro udělení grantu

Žádosti týkající se akcí obsažených v této výzvě k předkládání návrhů budou posuzovány podle těchto kritérií:

 

Klíčová akce 1, klíčová akce 3, sport (neziskové evropské sportovní akce):

význam projektu

kvalita koncepce a provádění projektu

dopad a šíření

 

Klíčová akce 2, Jean Monnet, sport (partnerství pro spolupráci v oblasti sportu):

význam projektu

kvalita koncepce a provádění projektu

kvalita projektového týmu a podmínek spolupráce

dopad a šíření

Pro další podrobnosti o způsobu, jakým se kritéria pro udělení grantu použijí na konkrétní akce, konzultujte prosím průvodce programem Erasmus+.

5.   Rozpočet a doba trvání projektů

Celkový rozpočet určený pro tuto výzvu k předkládání návrhů se odhaduje na 1 507,3 milionu EUR.

Vzdělávání a odborná příprava

:

1 305,3 milionu EUR

Mládež

:

174,2 milionu EUR

Jean Monnet

:

11,2 milionu EUR

Sport

:

16,6 milionu EUR

Výše udělených grantů a doba trvání projektů se liší v závislosti na různých faktorech, jako je druh projektu a počet zapojených partnerů.

6.   Lhůta pro předkládání žádostí

Všechny lhůty pro předkládání žádostí uvedené níže vyprší ve 12:00 hodin (poledne) bruselského času.

Klíčová akce 1

mobilita jednotlivců v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže (všechny)

17. března 2014

mobilita jednotlivců pouze v oblasti mládeže

30. dubna 2014

mobilita jednotlivců pouze v oblasti mládeže

1. října 2014

sdílené magisterské studium

27. března 2014

rozsáhlé akce Evropské dobrovolné služby

3. dubna 2014


Klíčová akce 2

strategická partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže (všechny)

30. dubna 2014

strategická partnerství pouze v oblasti mládeže

1. října 2014

znalostní aliance, aliance odvětvových dovedností

3. dubna 2014

budování kapacit v oblasti mládeže

3. dubna 2014

2. září 2014


Klíčová akce 3

setkávání mladých lidí s politickými činiteli za účelem jednání o problematice mládeže

30. dubna 2014

1. října 2014


Akce Jean Monnet

katedry, moduly, centra excelence, podpora pro instituce a sdružení, sítě, projekty

26. března 2014


Akce v oblasti sportu

partnerství pro spolupráci v oblasti sportu

15. května 2014

neziskové evropské sportovní akce

14. března 2014

15. května 2014

Pro další podrobné instrukce ohledně předkládání žádostí konzultujte prosím průvodce programem Erasmus+.

7.   Úplné informace

Podrobné podmínky této výzvy k předkládání návrhů, včetně priorit, lze nalézt v průvodci programem Erasmus+ na této internetové adrese: http://ec.europa.eu/erasmus-plus/

Průvodce programem Erasmus+ představuje nedílnou součást této výzvy k předkládání návrhů a podmínky pro účast a financování, které jsou v něm popsány, se v plném rozsahu použijí i na tuto výzvu.


(1)  S výjimkou akcí Jean Monnet, které jsou otevřeny vysokoškolským institucím z celého světa.

(2)  Na účast Islandu, Lichtenštejnska a Norska se vztahuje rozhodnutí Smíšeného výboru EHP. Pokud v době přijetí rozhodnutí o udělení grantu ještě nebude nařízení o programu Erasmus+ začleněno do Dohody o EHP, nezískají účastníci z těchto zemí finanční podporu a nebudou zohledněni, pokud jde o minimální velikost konsorcií/partnerství.

(3)  Účast Turecka a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie na této výzvě k předkládání návrhů je podmíněna podpisem memoranda o porozumění mezi Komisí a příslušnými orgány každé z těchto zemí. Není-li memorandum o porozumění podepsáno v době přijetí rozhodnutí o udělení grantu, nezískají účastníci z této země finanční podporu a nebudou zohledněni, pokud jde o minimální velikost konsorcií/partnerství.

(4)  Účast Švýcarské konfederace je podmíněna uzavřením dvoustranné dohody s touto zemí. Není-li tato dvoustranná dohoda podepsána v době přijetí rozhodnutí o udělení grantu, nezískají účastníci ze Švýcarské konfederace finanční podporu a nebudou zohledněni, pokud jde o minimální velikost konsorcií/partnerství.


Top