Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2012/177/06

Výzva k předkládání návrhů IX-2013/01 – „Granty poskytované politickým stranám na evropské úrovni“

OJ C 177, 20.6.2012, p. 32–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 177/32


Výzva k předkládání návrhů IX-2013/01 – „Granty poskytované politickým stranám na evropské úrovni“

2012/C 177/06

Podle čl. 10 odst. 4 Smlouvy o Evropské unii politické strany na evropské úrovni přispívají k formování evropského povědomí a k vyjadřování politické vůle občanů Unie. Článek 224 Smlouvy o fungování Evropské unie dále uvádí, že Evropský parlament a Rada stanoví řádným legislativním postupem formou nařízení pravidla, kterými se řídí politické strany na evropské úrovni podle čl. 10 odst. 4 Smlouvy o Evropské unii, a zejména pravidla pro jejich financování.

V této souvislosti vyhlašuje Parlament výzvu k předkládání návrhů na poskytnutí grantů politickým stranám na evropské úrovni.

1.   ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 ze dne 4. listopadu 2003 (dále jen „nařízení (ES) č. 2004/2003“), kterým se stanoví statut a financování politických stran na evropské úrovni (1).

Rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze dne 29. března 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 2004/2003 (dále jen „rozhodnutí předsednictva“) (2).

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (dále jen „finanční nařízení“) (3).

Nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (dále jen „prováděcí pravidla k finančnímu nařízení“) (4).

2.   CÍL

Podle článku 2 rozhodnutí předsednictva „Evropský parlament zveřejní každý rok před koncem prvního pololetí výzvu k předkládání návrhů na poskytnutí grantů pro financování stran a nadací. Zveřejněný dokument stanoví kritéria a podmínky pro poskytování finančních prostředků Společenství a návrh časového rozvrhu pro postup jejich poskytování.“

Tato výzva k předkládání návrhů se týká žádostí o grant pro rozpočtový rok 2013, které zahrnují období činnosti od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013. Cílem grantu je podpořit roční pracovní program příjemce.

3.   PŘÍPUSTNOST

V úvahu budou brány pouze písemné žádosti v podobě vyplněného formuláře žádosti o grant, který je přílohou 1 výše uvedeného rozhodnutí předsednictva, a zaslané předsedovi Evropského parlamentu před uplynutím lhůty.

4.   KRITÉRIA A DOKLADY

4.1   Kritéria způsobilosti

Aby byla politická strana na evropské úrovni způsobilá pro přidělení grantu, musí splňovat podmínky stanovené v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 2004/2003, tedy:

a)

má právní subjektivitu v členském státě, v němž se nachází její sídlo;

b)

musí být alespoň v jedné čtvrtině členských států zastoupena členy Evropského parlamentu nebo v celostátních parlamentech či regionálních parlamentech nebo v regionálních shromážděních nebo obdržela alespoň v jedné čtvrtině členských států alespoň tři procenta hlasů odevzdaných v každém z nich při posledních volbách do Evropského parlamentu;

c)

dodržuje zejména ve svém programu a při svých činnostech zásady, na kterých je založena Evropská unie, tj. zásadu svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a zásadu právního státu;

d)

účastnila se voleb do Evropského parlamentu nebo vyjádřila úmysl se jich zúčastnit.

Pro účely ustanovení nařízení (ES) č. 2004/2003 může být člen Evropského parlamentu členem pouze jedné politické strany na evropské úrovni (čl. 10 odst. 1 poslední pododstavec nařízení (ES) č. 2004/2003).

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se politickým stranám oznamuje, že od rozpočtového roku 2013 Evropský parlament uplatňuje ustanovení čl. 3 odst. 1 písm. b) tak, že poslanec Evropského parlamentu může být členem pouze té politické strany na evropské úrovni, k níž přísluší jeho vnitrostátní politická strana.

4.2   Kritéria vyloučení

Žadatelé musí dále potvrdit, že se nenacházejí v žádné ze situací uvedených v čl. 93 odst. 1 a článku 94 finančního nařízení.

4.3   Kritéria výběru

Žadatelé musí prokázat, že mají k dispozici právní a finanční prostředky nezbytné k úspěšnému plnění programu činnosti, který je předmětem žádosti o financování, a technické schopnosti a manažerské dovednosti nezbytné k úspěšnému splnění programu činnosti, na který má být grant poskytnut.

4.4   Kritéria přidělení

V souladu s článkem 10 nařízení (ES) č. 2004/2003 budou disponibilní finanční prostředky pro rozpočtový rok 2013 rozděleny mezi politické strany, jejichž žádost o financování byla schválena s ohledem na kritéria způsobilosti, vyloučení a výběru, níže uvedeným způsobem:

a)

15 % bude rozděleno rovným dílem;

b)

85 % bude rozděleno mezi strany, které jsou v Evropském parlamentu zastoupeny svými zvolenými členy, v poměru k počtu zvolených členů.

4.5   Doklady, které je třeba předložit

K vyhodnocení výše uvedených kritérií je nezbytné, aby žadatelé předložili níže uvedené doklady:

a)

originál průvodního dopisu, v němž je uvedena požadovaná výše grantu;

b)

řádně vyplněný a podepsaný formulář žádosti, který je přílohou 1 rozhodnutí předsednictva (včetně písemného čestného prohlášení);

c)

stanovy politické strany;

d)

úřední osvědčení o registraci;

e)

nejnovější doklad o existenci politické strany;

f)

seznam ředitelů/členů vedení (příjmení a jména, státní příslušnost, tituly nebo funkce ve straně, která podala žádost);

g)

doklady potvrzující, že žadatel splňuje podmínky stanovené v čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 2004/2003 (5);

h)

doklady potvrzující, že žadatel splňuje podmínky stanovené v čl. 3 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 2004/2003;

i)

program politické strany;

j)

souhrnná účetní závěrka za rok 2011 potvrzená externím kontrolním orgánem (6);

k)

předběžný operační rozpočet pro příslušné období (od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013) s uvedením nákladů splňujících podmínky pro financování z rozpočtu Společenství.

Pokud jde o body c), d), f), h) a i), žadatel může předložit čestné prohlášení, že dříve poskytnuté údaje jsou stále platné.

5.   FINANCOVÁNÍ Z ROZPOČTU EU

Odhad výše prostředků na článek 402 rozpočtu Evropské unie „Příspěvky evropským politickým stranám“ v rozpočtovém roce 2013 činí celkem 21 794 200 EUR. Prostředky podléhají schválení rozpočtovým orgánem.

Maximální částka poskytnutá ze strany Evropského parlamentu příjemci nepřesáhne 85 % způsobilých provozních nákladů politických stran na evropské úrovni. Důkazní břemeno nese příslušná politická strana.

Financování má formu provozního grantu, jak stanoví finanční nařízení a prováděcí pravidla k finančnímu nařízení. Způsoby vyplácení grantu a povinnosti související s jeho využíváním budou stanoveny v rozhodnutí o poskytnutí grantu, jehož vzor je uveden v příloze 2 rozhodnutí předsednictva.

6.   POSTUP A LHŮTA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ

6.1   Lhůta a předkládání žádostí

Lhůta pro odesílání žádostí je stanovena na 30. září 2012. Žádosti odeslané po stanovené lhůtě nebudou brány v potaz.

Žádosti musí:

a)

být vyhotoveny na formuláři žádosti o grant (příloha 1 rozhodnutí předsednictva);

b)

být bezpodmínečně podepsány žadatelem nebo jeho zplnomocněným zástupcem;

c)

být zaslány ve dvou obálkách, přičemž v jedné zalepené obálce je uložena druhá zalepená obálka. Na vnitřní obálce musí být kromě názvu útvaru, kterému je zásilka určena a jehož adresa je ve výzvě k předkládání návrhů, uvedeno:

CALL FOR PROPOSALS 2013 GRANTS TO POLITICAL PARTIES AT EUROPEAN LEVEL

NOT TO BE OPENED BY THE MAIL SERVICE OR BY ANY OTHER UNAUTHORISED PERSON

Jsou-li použity samolepicí obálky, musí být přelepeny lepicí páskou, přes kterou se odesílatel podepíše. Podpisem odesílatele se rozumí nejen jeho podpis vlastní rukou, ale současně i razítko jeho strany.

Na vnější obálce musí být uvedena adresa odesílatele a následující adresa:

European Parliament

Mail Service

KAD 00D008

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

Na vnitřní obálce musí být uvedena následující adresa:

President of the European Parliament

Attn. Mr Roger VANHAEREN, Director-General of Finance

SCH 05B031

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

d)

být odeslány nejpozději v poslední den lhůty stanovené ve výzvě k předkládání návrhů buď poštou jako doporučená zásilka, přičemž je rozhodující poštovní razítko, nebo prostřednictvím doručovací služby, přičemž je rozhodující datum potvrzení o převzetí.

6.2   Další postup a harmonogram

Pro poskytnutí grantů politickým stranám na evropské úrovni bude použit níže uvedený postup a harmonogram:

a)

odeslání žádosti Evropskému parlamentu (nejpozději 30. září 2012);

b)

prozkoumání žádostí a výběr ze strany útvarů Evropského parlamentu; pouze přípustné žádosti budou prozkoumány na základě kritérií způsobilosti, vyloučení a výběru uvedených ve výzvě pro předkládání návrhů;

c)

přijetí konečného rozhodnutí předsednictvem Evropského parlamentu (v zásadě nejpozději 1. ledna 2013, jak stanoví článek 4 rozhodnutí předsednictva) a oznámení výsledku žadatelům;

d)

vyplacení zálohy ve výši 80 % (do 15 dnů po přijetí rozhodnutí o poskytnutí grantu).

6.3   Další informace

Níže uvedené texty jsou k dispozici na internetových stránkách Evropského parlamentu na následující adrese: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

a)

nařízení (ES) č. 2004/2003;

b)

rozhodnutí předsednictva;

c)

formulář žádosti o grant (příloha 1 rozhodnutí předsednictva).

Veškeré dotazy týkající se této výzvy k předkládání návrhů za účelem získání grantů zasílejte prosím s uvedením referenčních údajů týkajících se jejího zveřejnění elektronickou poštou na adresu: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

6.4   Zpracování osobních údajů

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (7) budou osobní údaje obsažené v žádosti o financování a v jejích přílohách zpracovávány v souladu se zásadou korektnosti, zákonnosti a proporcionality, a to pro zřejmé a legitimní účely tohoto projektu. Pro potřeby zpracování žádosti a za účelem ochrany finančních zájmů Společenství mohou být takové osobní údaje zpracovávány příslušnými útvary a orgány Evropského parlamentu a předány útvarům pro interní audit, Evropskému účetnímu dvoru, komisi pro finanční nesrovnalosti nebo Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF).

Jména členů a představitelů evropské politické strany, která jsou uvedena v souvislosti se žádostí o financování, aby tak bylo splněno kritérium reprezentativnosti vyplývající z čl. 3 písm. b) nařízení (ES) č. 2004/2003, mohou být Evropským parlamentem zveřejněna a mohou být zpřístupněna veřejnosti podle nařízení (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu (8). Vyzýváme politické strany, aby ke své žádosti přiložily prohlášení podepsané dotčenými členy či představiteli strany, v němž potvrdí, že o dané věci byli informováni a souhlasí se zveřejněním svého jména.

Každá dotčená osoba se může obrátit na evropského inspektora ochrany údajů (edps@edps.europa.eu) a domáhat se nápravy.


(1)  Úř. věst. L 297, 15.11.2003, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 155, 12.6.2004, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1.

(5)  Včetně seznamů zvolených osob uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. b) prvním pododstavci a v čl. 10 odst. 1 písm. b).

(6)  Pokud nebyla politická strana na evropské úrovni založena v průběhu daného roku.

(7)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).


Top