EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022CJ0023

Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 15. prosince 2022.
Caxamar - Comércio e Indústria de Bacalhau SA v. Autoridade Tributária e Aduaneira.
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD).
Řízení o předběžné otázce – Státní podpory – Nařízení (EU) č. 651/2014 – Vynětí některých kategorií podpor slučitelných s vnitřním trhem – Pokyny k regionální státní podpoře – Rozsah působnosti – Vyloučení – Odvětví rybolovu a akvakultury – Odvětví zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh – Pojem ‚zemědělské produkty‘ – Nařízení (EU) č. 1379/2013 – Společná organizace trhů s produkty rybolovu a akvakultury – Příloha I – Činnost zpracování produktů rybolovu a akvakultury – Osolená treska, zmrazená treska a odsolená treska.
Věc C-23/22.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:994

 ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (desátého senátu)

15. prosince 2022 ( *1 )

„Řízení o předběžné otázce – Státní podpory – Nařízení (EU) č. 651/2014 – Vynětí některých kategorií podpor slučitelných s vnitřním trhem – Pokyny k regionální státní podpoře – Rozsah působnosti – Vyloučení – Odvětví rybolovu a akvakultury – Odvětví zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh – Pojem ‚zemědělské produkty‘ – Nařízení (EU) č. 1379/2013 – Společná organizace trhů s produkty rybolovu a akvakultury – Příloha I – Činnost zpracování produktů rybolovu a akvakultury – Osolená treska, zmrazená treska a odsolená treska“

Ve věci C‑23/22,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [rozhodčí soud pro daňové věci (centrum správní arbitráže) – CAAD), Portugalsko)] ze dne 27. prosince 2021, došlým Soudnímu dvoru dne 10. ledna 2022, v řízení

Caxamar – Comércio e Indústria de Bacalhau SA

proti

Autoridade Tributária e Aduaneira,

SOUDNÍ DVŮR (desátý senát),

ve složení E. Regan (zpravodaj), předseda pátého senátu vykonávající funkci předsedy desátého senátu, I. Jarukaitis a Z. Csehi, soudci,

generální advokát: A. Rantos,

vedoucí soudní kanceláře: A. Calot Escobar,

s přihlédnutím k písemné části řízení,

s ohledem na vyjádření předložená:

za Caxamar – Comércio e Indústria de Bacalhau SA, T. Fragem, L. Paláciem a C. Pereirou, advogados,

za portugalskou vládu, P. Barros da Costa, L. Borregem a A. Rodrigues, jako zmocněnci,

za Evropskou komisi V. Bottkou a G. Braga da Cruzem, jako zmocněnci,

s přihlédnutím k rozhodnutí, přijatému po vyslechnutí generálního advokáta, rozhodnout věc bez stanoviska,

vydává tento

Rozsudek

1

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu článku 1 a čl. 2 bodu 11 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 [SFEU] prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (Úř. věst. 2014, L 187, s. 1), pokynů k regionální státní podpoře na období 2014-2020 (Úř. věst. 2013, C 209, s. 1, dále jen „pokyny 2014-2020“) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013, o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury, o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000 (Úř. věst. 2013, L 354, s. 1), ve spojení s přílohou SFEU.

2

Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi společností Caxamar – Comércio e Indústria de Bacalhau SA (dále jen „Caxamar“) a Autoridade Tributária e Aduaneira (daňový a celní úřad, Portugalsko) (dále jen „správce daně“), který se týká opravy korporační daně, již má tato společnost zaplatit z důvodu nezpůsobilosti některých investičních výdajů k přiznání daňového zvýhodnění.

Právní rámec

Unijní právo

Nařízení č. 1379/2013

3

Článek 2 nařízení č. 1379/2013, nadepsaný „Oblast působnosti“, stanoví:

„Společná organizace trhů s produkty rybolovu a akvakultury [(SOT)] se vztahuje na produkty rybolovu a akvakultury uvedené v příloze I tohoto nařízení, které jsou uváděny na trh v [Evropské] unii.“

4

Článek 5 nařízení, nadepsaný „Definice“, uvádí:

„[...] Dále se rozumí:

a)

‚produkty rybolovu‘ vodní organismy získané rybolovnou činností nebo produkty z nich odvozené, jak je uvedeno v příloze I;

[...]

d)

‚odvětvím rybolovu a akvakultury‘ odvětví hospodářství, které zahrnuje veškeré činnosti v oblasti produkce, zpracování a uvádění produktů rybolovu nebo akvakultury na trh;

[...]“

5

Příloha I uvedeného nařízení, nadepsaná „Produkty rybolovu a akvakultury, na něž se vztahuje společná organizace trhů“, zní takto:

Kód KN

Popis zboží

a)

0301

Živé ryby

0302

Ryby, čerstvé nebo chlazené, kromě rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304

0303

Ryby, zmrazené, kromě rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304

0304

Rybí filé a jiné rybí maso (též mleté), čerstvé, chlazené nebo zmrazené

b)

0305

Ryby sušené, solené nebo ve slaném nálevu; [...]

[...]

[...]

[...]

Nařízení č. 651/2014

6

Článek 1 nařízení č. 651/2014, které zrušilo nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, jímž se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (Obecné nařízení o blokových výjimkách) (Úř. věst. 2008, L 214, s. 3), nadepsaný „Oblast působnosti“, v odstavci 3 stanovil:

„Toto nařízení se nepoužije na:

a)

podporu poskytnutou v odvětví rybolovu a akvakultury, na niž se vztahuje nařízení [č. 1379/2013], s výjimkou podpory na vzdělávání, podpory přístupu malých a středních podniků k financování, podpory v oblasti výzkumu a vývoje, podpory na inovace určenou malým a středním podnikům a podpory pro znevýhodněné pracovníky a pracovníky se zdravotním postižením;

[...]

c)

podporu poskytnutou v odvětví zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh v následujících případech:

i)

je-li výše podpory stanovena na základě ceny nebo množství těchto produktů získaných od prvovýrobců nebo uvedených na trh dotyčnými podniky nebo

ii)

je-li poskytnutí podpory závislé na podmínce, že bude zčásti nebo zcela předána prvovýrobcům;

[...]“

7

Od 10. července 2017 čl. 1 bod 1 písm. b) nařízení Komise (EU) 2017/1084 ze dne 14. června 2017, kterým se mění nařízení 651/2014 (Úř. věst. 2017, L 156, s. 1), nahradil čl. 1 odst. 3 písm. a) až c) nařízení č. 651/2014 následujícími ustanoveními:

„Toto nařízení se nepoužije na:

a)

podporu poskytnutou v odvětví rybolovu a akvakultury, na niž se vztahuje nařízení [...] č. [1379/2013], s výjimkou podpory na vzdělávání, podpory přístupu malých a středních podniků k financování, podpory v oblasti výzkumu a vývoje, podpory na inovace určené malým a středním podnikům, podpory pro znevýhodněné pracovníky a pracovníky se zdravotním postižením, regionální investiční podpory v nejvzdálenějších regionech a režimů regionální provozní podpory;

[...]

c)

podporu poskytnutou v odvětví zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh v následujících případech:

i)

je-li výše podpory stanovena na základě ceny nebo množství těchto produktů získaných od prvovýrobců nebo uvedených na trh dotyčnými podniky;

ii)

je-li poskytnutí podpory závislé na podmínce, že bude zčásti nebo zcela předána prvovýrobcům“.

8

Článek 2 nařízení č. 651/2014, nadepsaný „Definice“, stanoví:

„Pro účely tohoto nařízení se použijí následující definice:

[...]

9.

‚zemědělskou prvovýrobou‘: se rozumí produkce produktů rostlinné a živočišné výroby uvedených v příloze I Smlouvy, aniž by byly provedeny jakékoli další operace měnící povahu těchto produktů;

10.

‚zpracování zemědělských produktů‘ se rozumí jakékoliv upravení zemědělského produktu, jehož výsledkem je produkt, který je též zemědělským produktem, s výjimkou činností probíhajících v zemědělských podnicích a potřebných pro přípravu živočišných nebo rostlinných produktů k prvnímu prodeji;

11.

‚zemědělským produktem‘ se rozumějí produkty uvedené v příloze I Smlouvy, s výjimkou produktů rybolovu a akvakultury uvedených v příloze I nařízení [č. 1379/2013];

[...]“

Pokyny 2014-2020

9

Bod 10, který se nachází v oddíle 1.1 pokynů 2014-2020, nadepsaného „Oblast působnosti regionální podpory“, stanoví:

„[Evropská] komise uplatní zásady vyplývající z těchto pokynů na regionální podporu ve všech odvětvích hospodářské činnosti [...], s výjimkou rybolovu a akvakultury [...], odvětví zemědělství [...] a dopravy [...], na něž se vztahují zvláštní pravidla vyplývající z konkrétních právních nástrojů, které se mohou zčásti nebo zcela odchýlit od těchto pokynů. Komise bude uplatňovat tyto pokyny i na zpracování zemědělských produktů na nezemědělské produkty a na jejich uvádění na trh. [...]“

10

Poznámka pod čarou 10, na kterou odkazuje tento bod 10, upřesňuje, že rybolov a akvakulturu jsou odvětvími, na něž se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury (Úř. věst. 2000, L 17, s. 22; Zvl. vyd. 04/04, s. 198).

11

Poznámka pod čarou 11, na kterou odkazuje uvedený bod 10, zní následovně:

„Na státní podporu primární produkce, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, které jsou jako zemědělské produkty uvedeny v příloze I Smlouvy, a na podporu v oblasti lesnictví se uplatní pravidla vyplývající z pokynů pro státní podporu v odvětví zemědělství.“

Portugalské právo

Daňový zákoník upravující oblast investic

12

Článek 2 Código Fiscal do Investimento (daňový zákoník upravující oblast investic), ve znění použitelném na skutkový stav v původním řízení, (dále jen „daňový zákoník“) nadepsaný „Věcná působnost“, v odstavcích 2 a 3 stanoví:

„2.   Předmětem investičních projektů uvedených v předchozím odstavci musí být následující hospodářské činnosti v souladu s odvětvovou působností [pokynů 2014-2020]“:

a)

těžební a zpracovatelský průmysl;

[...]

d)

zemědělská činnost, akvakultura, chov ryb, chov hospodářských zvířat a lesnictví;

[...]

3.   V ministerské vyhlášce členů vlády pověřených správou financí a hospodářství jsou definovány kódy hospodářské činnosti (CAE), které odpovídají činnostem uvedeným v předchozím odstavci.“

13

Článek 22 tohoto nařízení, nadepsaný „Rozsah působnosti a definice“, v odstavci 1 stanoví:

„[Daňový režim investiční podpory (RFAI)] se použije na osoby povinné ke [korporační dani], které vykonávají činnost v odvětvích výslovně uvedených v čl. 2 odst. 2, s přihlédnutím ke kódům činností, které jsou definovány ve vyhlášce ministerstva ve smyslu odstavce 3 výše uvedeného článku, s výjimkou činností vyloučených z odvětvové působnosti [pokynů] a nařízení [č. 651/2014].“

Vyhláška ministerstva č. 282/2014

14

Článek 1 Portaria č. 282/2014, que define os códigos de atividade económica (CAE) correspondentes a várias atividades [vyhláška ministerstva č. 282/2014, kterou se stanoví kódy hospodářské činnosti (CAE) odpovídající jednotlivým činnostem], ze dne 30. prosince 2014 (Diário da República, 1. řada, č. 251, ze dne 30. prosince 2014, dále jen „vyhláška ministerstva č. 282/2014“), nadepsaný „Rámec Společenství“, stanoví:

„V souladu s [pokyny 2014-2020] a nařízením [č. 651/2014] se na investiční projekty týkající se hospodářských činností v odvětvích [...] rybolovu a akvakultury, zemědělské prvovýroby, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy [o FEU] nevztahuje daňová úleva.“

15

Článek 2 této vyhlášky ministerstva, nadepsaný „Územní působnost“, stanoví:

„Aniž jsou dotčena omezení stanovená v předchozím článku, hospodářské činnosti stanovené v čl. 2 odst. 2 [daňového zákoníku] odpovídají následujícím kódům portugalské klasifikace hospodářských činností, revize 3 (CAE REV3), schváleného legislativním nařízením č. 381/2007 ze dne 14. listopadu 2007:

[...]

b)

zpracovatelský průmysl – oddíly 10 až 33;

[...]“

16

Kód „CAE 10204 REV3“ se týká „solení, sušení a jiných činností zpracování produktů rybolovu a akvakultury“.

Spor v původním řízení a předběžná otázka

17

Společnost Caxamar je společností založenou podle portugalského práva, která vykonává zejména činnost solení a sušení produktů rybolovu a akvakultury a jako vedlejší činnost zmrazování takových produktů.

18

V letech 2016 a 2018 tato společnost investovala do rozšíření kapacity stávající provozovny, aby zlepšila a rozšířila proces solení, odsolování a zmrazování tresky.

19

Vzhledem k tomu, že Caxamar měla za to, že náklady spojené s těmito investicemi jsou způsobilé pro daňové zvýhodnění stanovené v RFAI podle článku 22 daňového zákoníku, odečetla od svých zdanitelných příjmů za roky 2016 a 2018 výdaje ve výši 72775,36 eur a 41607,67 eur.

20

Na základě kontroly, jejímž cílem bylo ověřit uplatňování daňových zvýhodnění přiznaných v rámci RFAI, správce daně opravil korporační daň, kterou Caxamar dlužila za tato dvě zdaňovací období, a proto jí dodatečně vyměřil daň a kompenzační úroky ve výši 126302,62 eur. Správce daně měl totiž za to, že činnost, jíž se tyto investice týkají, není způsobilá podle RFAI, neboť nespadá do jeho působnosti podle daňového zákoníku ve spojení s články 1 a 2 vyhlášky ministerstva č. 282/2014, nařízením č. 651/2014 a přílohou I Smlouvy o FEU.

21

Správce daně konkrétně uvedl, že činnost spočívající v solení, odsolování a zmrazování tresky, která je uvedena mezi zpracovatelskými činnostmi uvedenými v kodexu CAE 10204 REV3, představuje činnost „zpracovatelského průmyslu“ ve smyslu čl. 2 písm. b) vyhlášky ministerstva č. 282/2014, která vzhledem k tomu, že solená treska, zmrazená treska a odsolená treska spadají do působnosti kapitol nomenklatury uvedené v příloze I Smlouvy o FEU, nespadá pod pojem „zpracování zemědělských produktů“, jejichž koncový produkt je rovněž zemědělským produktem uvedeným v této příloze I. Tato činnost nemůže spadat do RFAI podle článku 1 vyhlášky ministerstva č. 282/2004 a čl. 22 odst. 1 daňového zákoníku, který vylučuje ve své závěrečné části, činnosti, jež nespadají do působnosti nařízení č. 651/2004 a pokynů 2014-2020.

22

Společnost Caxamar podala k Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [rozhodčí soud pro daňové věci (centrum správní arbitráže) – CAAD, Portugalsko)], který je předkládajícím soudem, žalobu znějící na zrušení provedené daňové opravy.

23

Na podporu této žaloby Caxamar uvádí, že solení, odsolování a zmrazování tresky spadá do působnosti nařízení č. 651/2014 a pokynů 2014-2020, a je tedy způsobilé pro dotčený režim podpor. Správce daně v tomto ohledu provedl nesprávný výklad daňového zákoníku, RFAI a vyhlášky ministerstva č. 282/2014, nařízení č. 651/2014 a č. 1379/2013 a přílohy I Smlouvy o FEU, jelikož tato činnost je činností zpracovatelského průmyslu, na kterou se vztahuje čl. 2 písm. b) této vyhlášky ministerstva, a nikoli činností zpracování zemědělských produktů, která je vyloučena z působnosti nařízení č. 651/2014 a pokynů 2014-2020. Vnitrostátní právo by totiž mělo být vykládáno v souladu s unijním právem, jak vyplývá zejména z čl. 2 bodu 11 nařízení č. 651/2014, jenž definuje pojem „zemědělský produkt“ jako produkty uvedené v příloze I Smlouvy o FEU, s výjimkou produktů rybolovu a akvakultury, které jsou uvedeny v příloze I nařízení č. 1379/2013. Tato příloha zmiňuje výslovně čerstvé, sušené, solené nebo ve slaném nálevu zmrazené ryby, odpad z ryb a rybí produkty. Produkty zpracování tresky dotčené ve věci v původním řízení proto nejsou „zemědělskými produkty“ pro účely nařízení č. 651/2014.

24

Správce daně naproti tomu tvrdí, že z čl. 1 odst. 3 písm. a) až c) nařízení č. 651/2014 ve spojení s článkem 2 tohoto nařízení a z pokynů 2014-2020 vyplývá, že solení, odsolování a zmrazování tresky v rozsahu, v němž představuje činnost zpracování produktů rybolovu a akvakultury, je z působnosti tohoto nařízení vyloučeno. Tento článek a pokyny 2014-2020 se totiž nevztahují na produkty rybolovu a akvakultury uvedené v příloze I nařízení č. 1379/2013 ani na „zemědělské produkty“, které jsou uvedeny v příloze I Smlouvy o FEU. Je pravda, že uvedená činnost v užším a doslovném smyslu není považována za činnost zahrnující zpracování „zemědělských produktů“ jako takových. Z článku 38 odst. 1 SFEU, jakož i z kapitol 3 a 16 přílohy I této Smlouvy, které se týkají ryb, korýšů a měkkýšů, jakož i přípravků z nich, však vyplývá, že pojem „zemědělské produkty“ zahrnuje rovněž produkty rybolovu. V souladu s těmito ustanoveními kvalifikuje článek 1 vyhlášky ministerstva č. 282/2014 jako nezpůsobilé pro poskytnutí dotčených podpor investiční projekty, jejichž předmětem je hospodářská činnost v odvětví rybolovu a akvakultury, jakož i zpracování zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o FEU.

25

Předkládající soud má tedy za to, že pro rozhodnutí sporu v původním řízení je relevantní otázka, zda činnost zpracování tresky na solenou, zmrazenou a odsolenou tresku, která představuje činnost zpracovatelského průmyslu spadající do čl. 2 písm. b) ministerského nařízení č. 282/2014, je činností zpracování zemědělských produktů ve smyslu použitelných pravidel unijního práva, jak jsou stanovena v nařízení č. 651/2014 a v pokynech pro období 2014-2020 a v unijní právní úpravě, na které tyto akty odkazují.

26

Za těchto podmínek Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa) CAAD) [rozhodčí soud pro daňové věci (centrum správní arbitráže) – se rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžnou otázku:

„Umožňuje správný výklad [pokynů 2014-2020] ve spojení s ustanoveními nařízení Komise (EU) č. 651/2014, zejména [s] jeho článkem 1 a čl. 2 bodem 11 s ustanoveními nařízení č. 1379/2013, jakož i s přílohou I [Smlouvy o FEU] dospět k závěru, že podle čl. 2 odst. 2 a čl. 22 odst. 1 [daňového zákoníku investicích], jakož i články 1 a 2 vyhlášky ministerstva [č. 282/2014], není činnost zpracování produktů rybolovu a akvakultury týkající se „solené tresky“, „zmrazené tresky“ a „odsolené tresky“, která spadá pod kód CAE 10204Rev3, činností zpracování zemědělských produktů pro účely poskytnutí navrhované daňové podpory?“

K předběžné otázce

27

Podstatou otázky předkládajícího soudu je, zda článek 1 a čl. 2 body 10 a 11 nařízení č. 651/2014, jakož i pokyny 2014-2020 ve spojení s ustanoveními přílohy I Smlouvy o FEU a nařízení č. 1379/2013 musí být vykládány v tom smyslu, že taková činnost zpracování produktů rybolovu a akvakultury, jako je produkce solené tresky, zmrazené tresky a odsolené tresky, představuje činnost zpracování zemědělských produktů, která je na základě čl. 1 odst. 3 písm. c) nařízení č. 651/2014 vyloučena z působnosti tohoto nařízení.

28

Úvodem je třeba upřesnit, že skutkové okolnosti sporu v původním řízení se týkají let 2016 a 2018, takže se na něj použijí ustanovení čl. 1 odst. 3 nařízení č. 651/2014 jak v jejich znění před vstupem nařízení 2017/1084 v platnost, tak ve znění vyplývajícím z tohoto nařízení. Vzhledem k tomu, že změny zavedené uvedeným nařízením nemají vliv na podstatu části těchto ustanovení, která je relevantní pro zodpovězení otázky položené předkládajícím soudem, výklad čl. 1 odst. 3 nařízení č. 651/2014 v jeho původním znění se použije obdobně na čl. 1 odst. 3 tohoto nařízení ve znění vyplývajícím z nařízení 2017/1084.

29

V tomto ohledu je třeba připomenout, že v souladu se svým čl. 1 odst. 3 písm. c) se nařízení č. 651/2014 nepoužije na „podporu poskytnutou v odvětví zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh“ v případech uvedených v tomto ustanovení. Toto vyloučení je převzato do bodu 10 pokynů 2014-2020, zejména pak v poznámce pod čarou 11, na kterou tento bod odkazuje.

30

Pokud jde o pojem „zpracování zemědělských produktů“ ve smyslu nařízení č. 651/2014, je třeba jej podle čl. 2 odst. 10 tohoto nařízení chápat tak, že s výhradou výjimky, která není pro řízení v původním řízení relevantní, zahrnuje „jakékoliv upravení zemědělského produktu, jehož výsledkem je produkt, který je též zemědělským produktem“, přičemž pojem „zemědělský produkt“ je v čl. 2 bodě 11 uvedeného nařízení definován jako zahrnující „produkty uvedené v příloze I Smlouvy [o FEU], s výjimkou produktů rybolovu a akvakultury uvedených v příloze I nařízení [č. 1379/2013]“.

31

Posledně uvedená příloha přitom výslovně uvádí zejména zmrazené ryby, rybí filé, jakož i sušené a solené ryby.

32

Z toho vyplývá, že jak uvedli všichni účastníci řízení, kteří předložili písemná vyjádření, produkty pocházející z činnosti zpracování produktů rybolovu a akvakultury, jako je solená treska, zmrazená treska a odsolená treska, nejsou „zemědělskými produkty“ ve smyslu čl. 2 bodu 11 nařízení č. 651/2014.

33

Taková činnost tedy nemůže být kvalifikována jako činnost „zpracování zemědělských produktů“ ve smyslu čl. 2 bodu 10 tohoto nařízení, jelikož jejím výsledkem není zemědělský produkt.

34

V této souvislosti není, jak správně uvedla Komise, otázka položená předkládajícím soudem, zda produkty dotčené ve věci v původním řízení spadají do přílohy I Smlouvy o FEU, relevantní, jelikož nařízení č. 651/2014 obsahuje vlastní definici pojmu „zemědělský produkt“, která výslovně vylučuje produkty rybolovu a akvakultury spadající do SOT zavedené nařízením č. 1379/2013.

35

Z toho vyplývá, že taková činnost zpracování produktů rybolovu a akvakultury, jako je produkce solené tresky, zmrazené tresky a odsolené tresky, jelikož nepředstavuje činnost „zpracování zemědělských produktů“ ve smyslu čl. 2 bodu 10 nařízení č. 651/2014 ve spojení s čl. 2 bodem 11 tohoto nařízení a přílohou I nařízení č. 1379/2013, nemůže být z tohoto důvodu vyloučena z působnosti nařízení č. 651/2004 na základě čl. 1 odst. 3 písm. c) nařízení č. 651/2014.

36

Za účelem poskytnutí úplné odpovědi předkládajícímu soudu je však třeba upřesnit v souladu s tím, co uvedla portugalská vláda a Komise, že podle čl. 1 odst. 3 písm. a) nařízení č. 651/2014 se toto nařízení rovněž nepoužije, až na řadu výjimek, které nejsou pro věc v původním řízení relevantní, ani na podpory poskytnuté v „odvětví rybolovu a akvakultury, na které se vztahuje nařízení [č. 1379/2013]“. Toto vyloučení je ostatně připomenuto v bodě 10 pokynů 2014-2020, jakož i v poznámce pod čarou 10, na kterou tento bod odkazuje.

37

Z článku 2 a čl. 5 písm. a) a d) nařízení č. 1379/2013, ve spojení s přílohou I tohoto nařízení, přitom vyplývá, že se toto nařízení vztahuje na všechny zpracovatelské činnosti týkající se vodních organismů pocházejících z rybolovu a akvakultury, a zejména, jak již bylo v podstatě uvedeno v bodech 29 a 30 tohoto rozsudku, na zpracovatelské činnosti vedoucí k produkci solené tresky, zmrazené tresky a odsolené tresky.

38

Pokud se tedy na produkty rybolovu a akvakultury, jakož i na zpracovatelské činnosti týkajících se těchto produktů, jako jsou činnosti dotčené v původním řízení, nevztahuje pravidlo vyloučení z působnosti nařízení č. 651/2014 stanovené v čl. 1 odst. 3 písm. c) tohoto nařízení, které se týká odvětví zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, je tomu tak proto, že tyto produkty spadají pod pravidlo vyloučení z působnosti stanovené v odst. 3 písm. a) tohoto článku, které se týká odvětví rybolovu a akvakultury.

39

Z toho vyplývá, že taková činnost zpracování produktů rybolovu a akvakultury, jako je produkce solené tresky, zmrazené tresky a odsolené tresky, spadá, jak ostatně uvádí předkládající soud ve své otázce, do „odvětví rybolovu a akvakultury“ ve smyslu čl. 1 odst. 3 písm. a) nařízení č. 651/2014 ve spojení s čl. 2 a čl. 5 písm. a) a d) tohoto nařízení, jakož i s přílohou I nařízení č. 1379/2013, a je z tohoto důvodu v každém případě vyloučena z působnosti nařízení č. 651/2014.

40

V důsledku toho je třeba na předběžnou otázku odpovědět tak, že článek 1 a čl. 2 body 10 a 11 nařízení č. 651/2014, jakož i pokyny 2014-2020 ve spojení s článkem 2 a čl. 5 písm. a) a d) tohoto nařízení, jakož i s přílohou I nařízení č. 1379/2013 musí být vykládány v tom smyslu, že taková činnost zpracování produktů rybolovu a akvakultury, jako je produkce solené tresky, zmrazené tresky a odsolené tresky, nepředstavuje činnost zpracování zemědělských produktů, která je vyloučena z působnosti nařízení č. 651/2014 na základě čl. 1 odst. 3 písm. c) tohoto nařízení, ale činnost spadající do odvětví rybolovu a akvakultury, která je vyloučena z působnosti uvedeného nařízení na základě čl. 1 odst. 3 písm. a) uvedeného nařízení.

K nákladům řízení

41

Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.

 

Z těchto důvodů Soudní dvůr (desátého senátu) rozhodl takto:

 

Článek 1 a čl. 2 body 10 a 11 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 [SFEU] prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, jakož i pokyny k regionální státní podpoře na období 2014-2020 ve spojení s článkem 2 a čl. 5 písm. a) a d), jakož i s přílohou I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013, o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury, o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000,

 

musí být vykládány v tom smyslu, že

 

taková činnost zpracování produktů rybolovu a akvakultury, jako je produkce solené tresky, zmrazené tresky a odsolené tresky, nepředstavuje činnost zpracování zemědělských produktů, která je vyloučena z působnosti nařízení č. 651/2014 na základě čl. 1 odst. 3 písm. c) tohoto nařízení, ale činnost spadající do odvětví rybolovu a akvakultury, která je vyloučena z působnosti uvedeného nařízení na základě čl. 1 odst. 3 písm. a) uvedeného nařízení.

 

Podpisy


( *1 ) – Jednací jazyk: portugalština.

Top