EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020CJ0726

Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 24. března 2022.
CT a Ferme de la Sarte SPRL v. Région wallonne.
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Belgie).
Řízení o předběžné otázce – Společná zemědělská politika (SZP) – Financování z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) – Nařízení (EU) č. 1305/2013 – Článek 17 odst. 1 písm. b) – Investiční podpora týkající se zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o FEU – Pojem ‚zemědělské produkty‘ – Pojmy ‚živé dřeviny a jiné rostliny‘ a ‚cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a okrasná zeleň‘ – Travní smotané pásy ke zhotovení zelených střech.
Věc C-726/20.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:212

 ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (osmého senátu)

24. března 2022 ( *1 )

„Řízení o předběžné otázce – Společná zemědělská politika (SZP) – Financování z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) – Nařízení (EU) č. 1305/2013 – Článek 17 odst. 1 písm. b) – Investiční podpora týkající se zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o FEU – Pojem ‚zemědělské produkty‘ – Pojmy ‚živé dřeviny a jiné rostliny‘ a ‚cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a okrasná zeleň‘ – Travní smotané pásy ke zhotovení zelených střech“

Ve věci C‑726/20,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Conseil d’État (Belgie) ze dne 4. prosince 2020, došlým Soudnímu dvoru dne 29. prosince 2020, v řízení

CT,

Ferme de la Sarte SPRL

proti

Région wallonne,

SOUDNÍ DVŮR (osmý senát),

ve složení N. Jääskinen, předseda senátu, M. Safjan a N. Piçarra (zpravodaj), soudci,

generální advokát: A. M. Collins,

vedoucí soudní kanceláře: A. Calot Escobar,

s přihlédnutím k písemné části řízení,

s ohledem na vyjádření předložená:

za CT a Ferme de la Sarte SPRL A. Grégoirem, avocat,

za belgickou vládu C. Pochet a M. Van Regemorter, jakož i P. Cottinem, jako zmocněnci,

za polskou vládu B. Majczynou, jako zmocněncem,

za Evropskou komisi A. Dawesem a M. Kaduczakem, jako zmocněnci,

s přihlédnutím k rozhodnutí, přijatému po vyslechnutí generálního advokáta, rozhodnout věc bez stanoviska,

vydává tento

Rozsudek

1

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. 2013, L 347, s. 487, a oprava Úř. věst. 2016, L 130, s. 1), ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2393 ze dne 13. prosince 2017 (Úř. věst. 2017, L 350, s. 15) (dále jen „nařízení č. 1305/2013“).

2

Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi CT a společností Ferme de la Sarte SPRL na straně jedné a Région wallonne (Valonský region, Belgie) na straně druhé týkajícího se toho, že Région wallonne (Valonský region) zamítl žádost o podporu na zahájení činnosti a dvě žádosti o investiční podporu podané společností Ferme de la Sarte.

Právní rámec

Nařízení č. 1305/2013

3

Článek 4 nařízení č. 1305/2013, nadepsaný „Cíle“, stanoví:

„V celkovém rámci [společné zemědělské politiky (SZP)] přispívá podpora pro rozvoj venkova, včetně podpory pro činnosti v oblasti potravinářského a nepotravinářského odvětví a lesnictví, k dosažení těchto cílů:

[…]

b)

zajištění udržitelného hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti klimatu;

[…]“

4

Článek 17 tohoto nařízení, nadepsaný „Investice do hmotného majetku“, obsažený v kapitole I hlavy III týkající se opatření na podporu rozvoje venkova, v odstavci 1 stanoví:

„Podpora v rámci tohoto opatření zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které:

[…]

b)

se týkají zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o [FEU] nebo bavlny, s výjimkou produktů rybolovu, přičemž výstupem procesu produkce může být produkt, na nějž se uvedená příloha nevztahuje; je-li podpora poskytována ve formě finančních nástrojů, může být vstupem rovněž produkt, na nějž se uvedená příloha nevztahuje, pod podmínkou, že investice přispívá k jedné či více prioritám [Evropské u]nie v oblasti rozvoje venkova;

[…]“

KN

5

Kapitola 6 přílohy I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. 1987, L 256, s. 1, dále jen „KN“; Zvl. vyd. 02/02, s. 382), ve znění vyplývajícím z prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1925 ze dne 12. října 2017 (Úř. věst. 2017, L 282, s. 1), které je použitelné ratione temporis na spor v původním řízení, je nadepsána „Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a okrasná zeleň“ a obsahuje poznámku 1, která zní takto:

„S výjimkou druhé části čísla 0601 patří do této kapitoly pouze živé dřeviny a zboží (včetně sazenic rostlin), které bývají zpravidla dodávané zahradníky, školkaři nebo pěstiteli květin k další výsadbě nebo k okrasným účelům. […]“

6

Číslo 0602 této kapitoly 6 je nadepsáno „Ostatní živé rostliny (včetně jejich kořenů), řízky a rouby; podhoubí […]“.

7

Podpoložka 06029050 se týká „ostatních venkovních rostlin“. Podle vysvětlivek ke KN (Úř. věst. 2015, C 76, s. 1), přijatých na základě čl. 9 odst. 1 nařízení č. 2658/87, „[d]o této podpoložky patří též travní smotané pásy a travní kusy ke zhotovení trávníků“.

Spor v původním řízení a předběžná otázka

8

Za účelem začlenění do rodinného zemědělského podniku nabyl CT podíl ve výši 25,20 % ve společnosti Ferme de la Sarte a následně byl jmenován jednatelem. Dne 23. února 2018 uzavřel se svým otcem smlouvu o převzetí zemědělského podniku za účelem rozvoje výroby travních smotaných pásů ke zhotovení zelených střech.

9

Dne 21. března 2018 podala Ferme de la Sarte u Région wallonne (Valonský region) žádost o podporu na zahájení činnosti v rámci převzetí existujícího podniku a dvě žádosti o investiční podporu týkající se výstavby skladovací haly pro dočasné skladování travních smotaných pásů a nákupu vřetenového žacího stroje.

10

Vzhledem k tomu, že tyto tři žádosti byly rozhodnutími ze dne 20. a 28. června 2018 zamítnuty, podali CT a Ferme de la Sarte dne 31. července 2018 proti těmto rozhodnutím opravný prostředek k Organisme payeur de Wallonie (platební agentura Valonského regionu, Belgie).

11

Rozhodnutími ze dne 26. a 30. listopadu 2018 (dále jen „sporná rozhodnutí“) ředitel této agentury tento opravný prostředek zamítl, když měl za to, že požadované podpory mají za cíl nikoli převzetí zemědělského podniku, ale v rámci tohoto podniku rozvoj vedlejší činnosti, a sice pěstování trávníku či pokryvu zelených střech, která nespadá do odvětví zemědělství.

12

Pokud jde konkrétně o obě žádosti o investiční podporu, vzhledem k tomu, že se podle upřesnění poskytnutých společností Ferme de la Sarte tyto žádosti týkaly pouze pěstování trávníků, nelze mít za to, že souvisejí se zemědělskou činností, zejména s ohledem na to, že takový produkt není uveden v příloze I Smlouvy o FEU. Dotčené žádosti tedy nespadají pod článek 17 nařízení č. 1305/2013, jak jej provedl Région wallonne (Valonský region).

13

Dne 25. ledna 2019 podali CT a Ferme de la Sarte ke Conseil d’État (Státní rada, Belgie) žalobu na neplatnost sporných rozhodnutí, přičemž tvrdili, že trávník je zemědělským produktem, na který se vztahuje příloha I Smlouvy o FEU. Mají za to, že tato rozhodnutí vykládají článek 38 SFEU restriktivním způsobem, když pojem „zemědělské produkty“, který je v něm uveden, omezují na to, co spadá do potravinářského odvětví, zatímco „[ž]ivé rostliny a květinářské produkty“ uvedené v kapitole 6 uvedené přílohy, na kterou odkazuje článek 38 SFEU, do tohoto odvětví nespadají. Trávník je přitom živá rostlina, která vyžaduje zahradnické práce a může být určena k okrasným účelům.

14

Région wallonne (Valonský region) upřesňuje, že podle informací uvedených na oficiálních internetových stránkách Evropské komise kapitola 6 přílohy I Smlouvy o FEU zahrnuje pouze „živé stromy, dřeviny a keře a jiné produkty, které bývají zpravidla dodávané zahradníky, školkaři nebo pěstiteli květin k další výsadbě nebo k okrasným účelům“, tedy s výjimkou trávníků.

15

Předkládající soud zdůrazňuje, že určující důvod sporných rozhodnutí je založen na výkladu, podle kterého článek 17 nařízení č. 1305/2013 vylučuje ze své působnosti pěstování trávníků nebo zelených střech. Vzhledem k tomu, že dotčené žádosti o podporu spadají do SZP, je přitom podle tohoto soudu nutno zabránit vývoji judikatury týkající se pojmu „zemědělské produkty“, která by mohla být v rozporu s unijním právem.

16

Za těchto podmínek se Conseil d’État (Státní rada, Belgie) rozhodla přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžnou otázku:

„Musí být článek 17 [nařízení č. 1305/2013] vykládán v tom smyslu, že do rozsahu jeho působnosti nespadá pěstování trávníků nebo zelených střech?“

K předběžné otázce

17

Podstatou otázky předkládajícího soudu je, zda čl. 17 odst. 1 písm. b) nařízení č. 1305/2013 musí být vykládán v tom smyslu, že pojem „zemědělské produkty uvedené v příloze I Smlouvy o [FEU]“, který je v něm obsažen, zahrnuje takové rostliny používané pro zhotovení zelených střech, jako jsou travní smotané pásy, takže na hmotné investice, které se jich týkají, může být poskytnuta podpora na základě opatření na podporu rozvoje venkova podle tohoto ustanovení.

18

Z článku 17 odst. 1 písm. b) nařízení č. 1305/2013 vyplývá, že podpora na základě opatření „Investice do hmotného majetku“ se vztahuje na hmotné nebo nehmotné investice, které „se týkají zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů uvedených v příloze I [Smlouvy o FEU] nebo bavlny, s výjimkou produktů rybolovu“.

19

Článek 38 odst. 1 druhý pododstavec SFEU definuje obecně pojem „zemědělské produkty“ tak, že zahrnují produkty rostlinné a živočišné výroby a rybolovu, jakož i výrobky po prvotním zpracování, které mají s těmito produkty přímou souvislost. Zemědělské produkty ve smyslu tohoto ustanovení jsou vyjmenovány v seznamu, který je předmětem přílohy I Smlouvy o FEU, na kterou odkazuje čl. 38 odst. 3 SFEU.

20

Příloha I Smlouvy o FEU obsahuje kapitolu 6, nadepsanou „Živé rostliny a květinářské produkty“. Vzhledem k tomu, že tato kapitola, která se týká týchž produktů jako kapitola 6 KN, neobsahuje žádná vysvětlení k těmto pojmům, je třeba za účelem výkladu těchto pojmů odkázat na použité výklady a příslušné výkladové metody týkající se KN (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 25. února 1999, Parlament v. Rada,C‑164/97 a C‑165/97, EU:C:1999:99, bod 18, jakož i citovaná judikatura).

21

KN obsahuje v kapitole 6, nadepsané „Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a okrasná zeleň“, číslo 0602, nadepsané „Ostatní živé rostliny (včetně jejich kořenů), řízky a rouby; podhoubí […]“ s podpoložkou 06029050, nadepsanou „Ostatní venkovní rostliny“. V souladu s poznámkou 1 k této kapitole toto číslo a tato položka zahrnují živé dřeviny a zboží (včetně sazenic rostlin), které bývají zpravidla dodávané zahradníky, školkaři nebo pěstiteli květin k další výsadbě nebo k okrasným účelům.

22

Podle vysvětlivek ke KN týkajících se sazební podpoložky 06029050 se tato podpoložka vztahuje mimo jiné na travní smotané pásy a travní kusy ke zhotovení trávníků. Ačkoli tyto vysvětlivky nemají závaznou povahu, jsou důležitými nástroji k zajištění jednotného použití KN a poskytují informace využitelné pro její výklad (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 10. března 2021, Samohýl group,C‑941/19, EU:C:2021:192, bod 30 a citovaná judikatura).

23

Z toho vyplývá, že travní smotané pásy mohou spadat do kapitoly 6 přílohy I Smlouvy o FEU, a tudíž pod pojem „zemědělské produkty“ ve smyslu čl. 17 odst. 1 písm. b) nařízení č. 1305/2013.

24

Toto zjištění je potvrzeno cíli nařízení č. 1305/2013. Vzhledem k tomu, že pěstování trávníku za účelem jeho instalace na střechách budov přispívá k dosažení cíle stanoveného v čl. 4 písm. b) tohoto nařízení, spočívajícího v zajištění udržitelného hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti klimatu, je totiž výklad pojmu „zemědělské produkty“ v tom smyslu, že se vztahuje na travní smotané pásy, a že tudíž na investice, které se jich týkají, může být poskytnuta podpora podle čl. 17 odst. 1 b) uvedeného nařízení, v souladu s tímto cílem.

25

S ohledem na výše uvedené úvahy je třeba na položenou otázku odpovědět tak, že čl. 17 odst. 1 písm. b) nařízení č. 1305/2013 musí být vykládán v tom smyslu, že pojem „zemědělské produkty uvedené v příloze I Smlouvy o [FEU]“, který je v něm obsažen, zahrnuje takové rostliny používané pro zhotovení zelených střech, jako jsou travní smotané pásy, takže na hmotné investice, které se jich týkají, může být poskytnuta podpora na základě opatření na podporu rozvoje venkova podle tohoto ustanovení.

K nákladům řízení

26

Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.

 

Z těchto důvodů Soudní dvůr (osmý senát) rozhodl takto:

 

Článek 17 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 musí být vykládán v tom smyslu, že pojem „zemědělské produkty uvedené v příloze I Smlouvy o [FEU]“, který je v něm obsažen, zahrnuje takové rostliny používané pro zhotovení zelených střech, jako jsou travní smotané pásy, takže na hmotné investice, které se jich týkají, může být poskytnuta podpora na základě opatření na podporu rozvoje venkova podle tohoto ustanovení.

 

Podpisy.


( *1 ) – Jednací jazyk: francouzština.

Top