EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020CJ0370

Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 9. prosince 2021.
Pro Rauchfrei e.V. v. JS e.K.
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof.
Řízení o předběžné otázce – Výroba, obchodní úprava a prodej tabákových výrobků – Směrnice 2014/40/EU – Označování a balení – Článek 8 odst. 8 – Zdravotní varování, která musí být uvedena na každém jednotkovém balení tabákového výrobku a každém vnějším balení – Prodejní automat s krabičkami cigaret – Zdravotní varování, která nejsou zvenku viditelná – Znázornění jednotkových balení – Pojem ‚zobrazení‘ jednotkových balení a vnějších obalů, které jsou určeny spotřebitelům v Evropské unii.
Věc C-370/20.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:988

 ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (čtvrtého senátu)

9. prosince 2021 ( *1 )

„Řízení o předběžné otázce – Výroba, obchodní úprava a prodej tabákových výrobků – Směrnice 2014/40/EU – Označování a balení – Článek 8 odst. 8 – Zdravotní varování, která musí být uvedena na každém jednotkovém balení tabákového výrobku a každém vnějším balení – Prodejní automat s krabičkami cigaret – Zdravotní varování, která nejsou zvenku viditelná – Znázornění jednotkových balení – Pojem ‚zobrazení‘ jednotkových balení a vnějších obalů, které jsou určeny spotřebitelům v Evropské unii“

Ve věci C‑370/20,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Bundesgerichtshof (Spolkový soudní dvůr, Německo) ze dne 25. června 2020, došlým Soudnímu dvoru dne 7. srpna 2020, v řízení

Pro Rauchfrei eV

proti

JS e.K.,

SOUDNÍ DVŮR (čtvrtý senát),

ve složení K. Jürimäe, předsedkyně třetího senátu vykonávající funkci předsedy čtvrtého senátu, S. Rodin (zpravodaj) a N. Piçarra, soudci,

generální advokát: E. Tančev,

vedoucí soudní kanceláře: A. Calot Escobar,

s přihlédnutím k písemné části řízení,

s ohledem na vyjádření předložená:

za JS e.K. A. Meisterernstem, Rechtsanwalt,

za Evropskou komisi C. Hödlmayrem a I. Rubene, jako zmocněnci,

po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 15. července 2021,

vydává tento

Rozsudek

1

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 8 odst. 3 a 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES (Úř. věst. L 127, s. 1; Zvl. vyd. 15/06, s. 147).

2

Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi Pro Rauchfrei eV a JS e.K. týkajícího se toho, že posledně uvedený používal prodejní automaty na cigarety, jejichž používání vede k tomu, že jsou zdravotní varování pro spotřebitele uvedená na obalech cigaret skryta.

Právní rámec

3

Body 21 až 24 odůvodnění směrnice 2014/40 uvádějí:

„21)

V souladu s účely této směrnice, totiž usnadnění hladkého fungování vnitřního trhu s tabákem a souvisejícími výrobky, přičemž základem je zabezpečení vysoké úrovně ochrany zdraví, zejména v případě mladých lidí, a v souladu s doporučením Rady 2003/54/ES [ze dne 2. prosince 2002 o prevenci užívání tabáku a iniciativách k posílení boje proti tabáku (Úř. věst. 2003, L 22, s. 31)] by měly být členské státy podporovány v tom, aby prodeji těchto výrobků dětem a dospívajícím bránily přijímáním vhodných opatření, která stanoví věkové hranice a vymáhají jejich dodržování.

22)

Stále se liší jednotlivá vnitrostátní ustanovení, pokud jde o označování tabákových výrobků, zejména s ohledem na použití kombinovaných zdravotních varování, která se skládají z obrázku a textu, informací o službách pro odvykání a propagačních prvků umístěných v jednotkovém balení či na něm.

23)

Tyto nesrovnalosti mohou vytvářet překážku obchodu a narušovat hladké fungování vnitřního trhu s tabákovými výrobky, a proto by měly být odstraněny. Rovněž je možné, že spotřebitelé v některých členských státech jsou lépe informováni o zdravotních rizicích tabákových výrobků oproti spotřebitelům z jiných členských států. Bez dalšího opatření na úrovni Unie pravděpodobně dojde v nadcházejících letech k prohloubení stávajících nesrovnalostí.

24)

Ke sladění pravidel, která se uplatňují na úrovni Unie s vývojem na mezinárodním poli je rovněž zapotřebí přizpůsobit ustanovení o označování. Pokyny podle rámcové úmluvy [Světové zdravotnické organizace] o balení a značení tabákových výrobků například vyžadují, aby bylo na obou hlavních vnějších plochách umístěno velké obrázkové varování a povinná informace o odvykání, a obsahují rovněž i přísná pravidla o zavádějících informacích. Ustanovení o zavádějících informacích doplní všeobecný zákaz klamavých obchodních praktik vůči spotřebitelům, jenž je stanoven ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES [ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (‚směrnice o nekalých obchodních praktikách‘) (Úř. věst. L 2005, s. 22)].“

4

Článek 1 této směrnice, nadepsaný „Předmět“, stanoví:

„Cílem této směrnice je sblížit právní a správní předpisy členských států týkající se:

[…]

b)

některých aspektů označování a balení tabákových výrobků včetně zdravotních varování, která musí být uvedena na jednotkových baleních tabákových výrobků a jakémkoliv vnějším balení, jakož i opatření týkajících se sledovatelnosti a bezpečnostních prvků, které se použijí na tabákové výrobky v zájmu zajištění jejich souladu s touto směrnicí;

[…]

aby bylo usnadněno hladké fungování vnitřního trhu s tabákovými a souvisejícími výrobky, přičemž základem je zabezpečení vysoké úrovně ochrany lidského zdraví zejména v případě mladých lidí, a aby byly splněny povinnosti Unie podle Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku […].“

5

Článek 2 uvedené směrnice, nadepsaný „Definice“, stanoví:

„Pro účely této směrnice se rozumí:

[…]

33)

‚kombinovaným zdravotním varováním‘ zdravotní varování, které je tvořeno kombinací textového varování a odpovídající fotografie nebo vyobrazení, jak je stanoveno v této směrnici;

[…]

40)

‚uváděním na trh‘ poskytnutí výrobků, bez ohledu na jejich místo výroby, spotřebitelům, kteří se nacházejí v Unii, za úplatu či zdarma, a to i prostřednictvím prodeje na dálku; […]

[…]“

6

Hlava II téže směrnice, nadepsaná „Tabákové výrobky“, obsahuje kapitolu II, nadepsanou „Označování a balení“. Článek 8 směrnice 2014/40, který je obsažen v této kapitole a je nadepsán „Obecná ustanovení“, v odstavcích 1, 3 a 8 stanoví:

„1.   Na každém jednotkovém balení tabákového výrobku a každém vnějším balení se uvedou zdravotní varování stanovené v této kapitole v úředním jazyce nebo jazycích členského státu, v němž je výrobek uveden na trh.

[…]

3.   Členské státy zajistí, aby zdravotní varování na jednotkových baleních a jakýchkoliv vnějších baleních byla neodstranitelně vytištěná, nesmazatelná a plně viditelná a aby použitím daňového značení, cenovky, bezpečnostních prvků, balení, kapsy, krabice nebo jiného prostředku nedošlo při uvádění tabákových výrobků na trh k částečnému nebo úplnému zakrytí nebo přerušení těchto varování. Na jednotkovém balení tabákových výrobků jiných než cigaret a tabáku k ručnímu balení cigaret prodávanému v sáčku lze zdravotní varování připevnit pomocí samolepek, které musí být neodstranitelné. Zdravotní varování nesmí být narušena otevřením jednotkového balení jiného než u balení s odklápěcím víčkem. U balení s odklápěcím víčkem může být zdravotní varování otevřením balení narušeno, avšak pouze způsobem, který zajistí grafickou integritu a viditelnost textu, fotografií a informací o odvykání kouření.

[…]

8.   Zobrazení jednotkových balení a vnějších obalů, které jsou určeny spotřebitelům v Unii, musí splňovat ustanovení této kapitoly.“

7

Článek 10 této směrnice, nadepsaný „Kombinovaná zdravotní varování pro tabák ke kouření“, v odstavci 1 stanoví:

„Na každém jednotkovém balení tabákového výrobku ke kouření a jakémkoliv vnějším balení musí být uvedena kombinovaná zdravotní varování. Tato kombinovaná zdravotní varování musí:

a)

obsahovat jedno z textových varování uvedených v příloze I a odpovídající barevnou fotografii specifikovanou v knihovně obrazových varování v příloze II [nadepsané „Knihovna obrazových varování (kombinovaná zdravotní varování)]“

Spor v původním řízení a předběžné otázky

8

JS, vedoucí dvou supermarketů v Mnichově (Německo), instaloval od 20. května 2017 na úrovni pokladen těchto supermarketů prodejní automaty na cigarety. Krabičky cigaret byly uloženy uvnitř těchto automatů tak, že je zákazníci nemohli vidět. Tlačítka pro výběr na uvedených automatech sice umožňovala identifikovat jednotlivé značky cigaret za pomoci jejich grafického ztvárnění, avšak nebyla na nich předepsaná zdravotní varování.

9

Pokud si chtěl zákazník koupit krabičku cigaret, musel požádat o odblokování automatu zaměstnance na pokladně. Poté musel sám stlačit tlačítko odpovídající vybrané krabičce cigaret, která byla poté vydána přímo na pokladní pás, aby ji zákazník mohl zaplatit.

10

Pro Rauchfrei je spolek, který brání práva pasivních kuřáků. Tento spolek podal žalobu k Landgericht München I (zemský soud v Mnichově I, Německo), kterou se domáhal, aby bylo JS zakázáno nabízet tabákové výrobky, zejména cigarety, takovým způsobem, v jehož důsledku jsou spotřebiteli v okamžiku nabídky skryta zdravotní varování uvedená na jednotkových baleních a jakémkoliv vnějším balení tabákových výrobků. Podpůrně navrhoval, aby bylo JS zakázáno nabízet takové výrobky prostřednictvím zařízení, které pouze reprodukuje obrázek jednotkových balení cigaret bez zdravotních varování, která na nich musejí být uvedena.

11

Landgericht München I (zemský soud v Mnichově I) tuto žalobu zamítl.

12

Pro Rauchfrei podal proti tomuto rozhodnutí odvolání k Oberlandesgericht München (vrchní zemský soud v Mnichově, Německo), který jej rovněž zamítl. Za těchto podmínek se spolek rozhodl podat proti tomuto rozsudku opravný prostředek „Revision“ k předkládajícímu soudu, Bundesgerichtshof (Spolkový soudní dvůr, Německo).

13

Předkládající soud má za to, že výsledek tohoto opravného prostředku závisí na výkladu čl. 8 odst. 3 první věty a čl. 8 odst. 8 směrnice 2014/40.

14

Pokud jde o čl. 8 odst. 3 první větu směrnice 2014/40, předkládající soud vyjadřuje pochybnosti ohledně významu pojmu „uvádění na trh“ a rozsahu zákazu zakrývat varování „jiným prostředkem“, který je stanoven v tomto ustanovení.

15

Pokud jde o čl. 8 odst. 8 směrnice 2014/40, tento soud si klade otázku, zda se pojem „zobrazení jednotkových balení“ ve smyslu tohoto ustanovení vztahuje na taková grafická ztvárnění, která jsou umístěna na tlačítcích uvedených prodejních automatů. Předkládající soud si rovněž klade otázku, zda jsou případně splněny požadavky tohoto článku, jestliže automat spotřebiteli před koupí vydá jednotkové balení obsahující předepsaná varování. Podle uvedeného soudu si totiž spotřebitel může takové grafické ztvárnění nacházející se na prodejním automatu, jako je grafické ztvárnění dotčené ve věci v původním řízení, vzhledem k jeho konturám, proporcím, barvám a logu značky spojit s jednotkovým balením tabáku, i když tento obrázek není věrnou reprodukcí originálního jednotkového balení. Jakmile však prodejní automat spotřebiteli vydal krabičku cigaret, spotřebitel si ji může prohlédnout a s předepsanými zdravotními varováními se seznámit před uzavřením kupní smlouvy.

16

Za těchto podmínek se Bundesgerichtshof (Spolkový soudní dvůr) rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

„1)

Zahrnuje pojem ‚uvádění na trh‘ ve smyslu čl. 8 odst. 3 první věty [směrnice 2014/40] nabízení tabákových výrobků prostřednictvím prodejních automatů takovým způsobem, že jednotková balení cigaret v nich umístěná sice mají zákonem předepsaná varování, avšak jsou v prodejním automatu uložena tak, že je spotřebitel nejprve nevidí a varování nacházející se na těchto baleních jsou viditelná až poté, co zákazník stiskne tlačítko automatu po jeho odblokování personálem pokladny a jednotkové balení cigaret je tímto způsobem ještě před zaplacením uvolněno na pokladní pás?

2)

Zahrnuje zákaz zakrývat varování použitím ‚jiného prostředku‘, který stanoví čl. 8 odst. 3 první věta [směrnice 2014/40], také případ, kdy v rámci prezentace zboží automat zakrývá celé jednotkové balení tabáku?

3)

Je obrázek ‚zobrazením jednotkových balení‘ ve smyslu čl. 8 odst. 8 [směrnice 2014/40] také v případě, kdy sice není věrnou reprodukcí originálního jednotkového balení, avšak spotřebitel si tento obrázek vzhledem k jeho konturám, proporcím, barvám a logu značky spojuje s jednotkovým balením tabáku?

4)

Jsou požadavky čl. 8 odst. 8 [směrnice 2014/40] nezávisle na použitém vyobrazení splněny již tehdy, když má spotřebitel před uzavřením kupní smlouvy možnost prohlédnout si jednotkové balení cigaret s předepsanými varováními?“

K předběžným otázkám

K třetí otázce

17

Podstatou třetí otázky předkládajícího soudu, kterou je třeba zkoumat na prvním místě, je, zda musí být čl. 8 odst. 8 směrnice 2014/40 vykládán v tom smyslu, že „zobrazením jednotkového balení“ ve smyslu tohoto ustanovení je obrázek, který sice nereprodukuje věrně jednotkové balení cigaret, avšak spotřebitel si jej na základě jeho vzhledu, tj. kontur, proporcí, barev a loga značky, s takovým jednotkovým balením spojuje.

18

Podle článku 8 odst. 8 směrnice 2014/40 musí být zobrazení jednotkových balení a vnějších obalů tabákového výrobku, které jsou určeny spotřebitelům v Unii, v souladu s ustanoveními hlavy II kapitoly II této směrnice.

19

Podle článku 8 odst. 1 směrnice 2014/40, který je součástí hlavy II kapitoly II, musí být na každém jednotkovém balení tabákového výrobku a každém vnějším balení uvedena zdravotní varování stanovená v uvedené kapitole v úředním jazyce nebo jazycích členského státu, v němž je výrobek uveden na trh.

20

Ze znění čl. 8 odst. 8 směrnice 2014/40 ve spojení s jejím čl. 8 odst. 1 tak vyplývá, že všechna zobrazení jednotkových balení a vnějších obalů určená spotřebitelům v Unii musí obsahovat zdravotní varování uvedená v kapitole II hlavě II směrnice 2014/40.

21

Pojem „zobrazení jednotkových balení“ naopak není v tomto článku ani v jiném ustanovení této směrnice definován.

22

Jak v tomto ohledu uvedl generální advokát v bodě 58 stanoviska, bez takové definice je třeba význam a rozsah pojmů určit v souladu s jejich obvyklým smyslem v běžném jazyce, s přihlédnutím ke kontextu, ve kterém jsou použity, a cílům, které sleduje právní úprava, jejíž jsou součástí (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 22. dubna 2021, Austrian Airlines, C‑826/19EU:C:2021:318, bod 22 a citovaná judikatura).

23

Pokud jde zaprvé o obvyklý smysl pojmu „zobrazení“, generální advokát v bodě 59 stanoviska poznamenal, že tento pojem zahrnuje napodobení tvaru předmětu, který má představovat, a nikoli pouze věrnou reprodukci tohoto předmětu. V tomto ohledu je třeba uvést, že výrazy použité unijním zákonodárcem například ve španělské jazykové verzi čl. 8 odst. 8 směrnice 2014/40 („imagen“), v německé („Bild“), anglické („image“), francouzské („image“) nebo polské verzi („wygląd“), mají v těchto jednotlivých jazycích význam, který zahrnuje napodobeninu, jež kopíruje kontury, proporce, barvy a tvar zobrazovaného předmětu.

24

Z toho vyplývá, že pojem „zobrazení“ ve smyslu tohoto článku musí být chápán tak, že zahrnuje věrné reprodukce jednotkových balení tabákových výrobků, avšak neomezuje se na takové reprodukce.

25

Zadruhé je takový výklad podepřen analýzou kontextu čl. 8 odst. 3 a 8 směrnice 2014/40. Z nadpisu přílohy II této směrnice „Knihovna obrazových varování [(kombinovaná zdravotní varování)]“ vyplývá, že výraz „zobrazení“ zahrnuje kombinovaná zdravotní varování, která podle definice obsažené v čl. 2 bodu 33 uvedené směrnice neobsahují pouze fotografie, ale i text a vyobrazení. Tento pojem tedy nelze chápat tak, že označuje pouze fotografie jednotkových balení.

26

Zatřetí široký výklad pojmu „zobrazení jednotkových balení“ ve smyslu čl. 8 odst. 8 směrnice 2014/40, který zahrnuje nejen věrnou reprodukci jednotkových balení, ale i obrázky, které si spotřebitelé s takovými jednotkami spojí, je v souladu s cíli této směrnice, a zejména s cílem sledovaným jejím článkem 8.

27

Podle článku 1 totiž sleduje směrnice 2014/40 dvojí cíl, a sice má usnadnit hladké fungování vnitřního trhu s tabákovými výrobky a výrobky s nimi souvisejícími, přičemž základem je zabezpečení vysoké úrovně ochrany lidského zdraví, zejména v případě mladých lidí (rozsudek ze dne 30. ledna 2019, Planta Tabak, C‑220/17EU:C:2019:76, bod 38 a citovaná judikatura). Za tímto účelem směrnice usiluje o sblížení právních a správních předpisů členských států upravujících mimo jiné některé aspekty označování a balení tabákových výrobků včetně zdravotních varování, která musí být uvedena na jednotkových baleních tabákových výrobků a jakémkoliv vnějším balení, jakož i opatření týkajících se sledovatelnosti a bezpečnostních prvků, které se použijí na tabákové výrobky v zájmu zajištění jejich souladu s uvedenou směrnicí ze strany členských států.

28

Podobně jako generální advokát uvedl v bodě 63 svého stanoviska, je dále třeba poznamenat, že cílem čl. 8 odst. 8 směrnice 2014/40 je konkrétně zabránit obcházení pravidla stanoveného v čl. 8 odst. 1 této směrnice, podle kterého musí každé jednotkové balení tabákového výrobku obsahovat předepsaná zdravotní varování. Článek 8 odst. 3 uvedené směrnice totiž zaručuje účinnost tohoto pravidla tak, že zakazuje zakrytí a přerušení těchto varování. Cílem čl. 8 odst. 8 téže směrnice je konkrétně zabránit situaci, kdy maloobchodník namísto jednotkových balení, na kterých jsou tato varování uvedena, vystaví obrázky těchto jednotek neobsahující varování, aby se vyhnul povinnosti uvádět v prodejním místě předepsaná zdravotní varování. Tím, že čl. 8 odst. 8 směrnice 2014/40 vyžaduje, aby byla předepsaná zdravotní varování uvedena i na zobrazení obalů tabákových výrobků, usiluje o to, aby k této situaci nedošlo, čímž podobně jako čl. 8 odst. 3 této směrnice zaručuje účinnost pravidla stanoveného v jejím čl. 8 odst. 1.

29

Zdravotní varování upravená v ustanoveních hlavy II kapitoly II směrnice 2014/40 mají za cíl mimo jiné lépe informovat o zdravotních rizicích, která představuje konzumace tabákových výrobků, mít velký a trvalý emocionální dopad, a podpořit tak spotřebitele těchto výrobků, aby omezili spotřebu či od ní upustili, a to zejména ve vztahu ke zranitelnějším osobám, jako jsou osoby méně informované, děti či mladí lidé (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 4. května 2016, Philip Morris Brands a další, C‑547/14EU:C:2016:325, bod 204).

30

Jak přitom poznamenává předkládající soud, obrázek, který si spotřebitel spojuje s jednotkovým balením tabákových výrobků, může stejně jako věrná reprodukce vyvolat touhu si tento výrobek koupit, od čehož ho však mají předepsaná zdravotní varování odrazovat. Z toho vyplývá, že široký výklad pojmu „zobrazení jednotkových balení“ ve smyslu čl. 8 odst. 8 směrnice 2014/40, který se vztahuje i na takový obrázek, zakládá povinnost umisťovat tato zdravotní varování na tyto obrázky, což přispívá ke sledovanému odrazujícímu účinku, a tedy k ochraně lidského zdraví.

31

Pojem „zobrazení jednotkových balení“ ve smyslu čl. 8 odst. 8 směrnice 2014/40 je tedy třeba chápat tak, že zahrnuje obrázek, který si spotřebitel s takovými jednotkami spojuje na základě jeho vzhledu, tj. kontur, proporcí, barev a loga značky. Předkládajícímu soudu naopak přísluší, aby posoudil, zda jsou ve věci v původním řízení obrázky cigaretových značek na tlačítkách prodejních automatů dotčených v této věci zobrazeními, které si spotřebitel spojuje s jednotkovými baleními tabákových výrobků na základě jejich vzhledu.

32

Z výše uvedeného vyplývá, že čl. 8 odst. 8 směrnice 2014/40 musí být vykládán v tom smyslu, že „zobrazením jednotkového balení“ ve smyslu tohoto ustanovení je obrázek, který sice nereprodukuje věrně jednotkové balení cigaret, avšak spotřebitel si jej na základě jeho vzhledu, tj. kontur, proporcí, barev a loga značky, s takovým jednotkovým balením spojuje.

Ke čtvrté otázce

33

Podstatou čtvrté otázky předkládajícího soudu, kterou je třeba zkoumat na druhém místě, je, zda musí být čl. 8 odst. 8 směrnice 2014/40 vykládán v tom smyslu, že zobrazení krabičky cigaret, na které se vztahuje toto ustanovení, avšak které neobsahuje zdravotní varování stanovená v kapitole II hlavě II této směrnice, je nicméně v souladu s uvedeným ustanovením, pokud má spotřebitel možnost vidět tato upozornění na krabičce cigaret odpovídající takovému zobrazení před její koupí.

34

Je třeba připomenout, že podle čl. 8 odst. 8 směrnice 2014/40 musí být zobrazení jednotkových balení a vnějších obalů, které jsou určeny spotřebitelům v Unii, splňovat ustanovení hlavy II kapitoly II této směrnice a musí tak obsahovat zdravotní varování ve smyslu odstavce 1 tohoto článku.

35

Jak přitom uvedl generální advokát v bodě 73 stanoviska, toto pravidlo zakazuje používání zobrazení určených spotřebitelům v Unii, na nichž nejsou uvedena předepsaná zdravotní varování, nezávisle na procesu nákupu výrobků, na které tato zobrazení odkazují.

36

Na čtvrtou otázku je tudíž třeba odpovědět tak, že čl. 8 odst. 8 směrnice 2014/40 musí být vykládán v tom smyslu, že zobrazení krabičky cigaret, na které se vztahuje toto ustanovení, avšak které neobsahuje zdravotní varování stanovená v kapitole II hlavě II této směrnice, není v souladu s uvedeným ustanovením, ačkoli má spotřebitel možnost vidět tato varování na krabičce cigaret odpovídající takovému zobrazení před její koupí.

K první a druhé otázce

37

Vzhledem k odpovědím poskytnutým na třetí a čtvrtou otázku není namístě odpovídat na první a druhou otázku.

K nákladům řízení

38

Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.

 

Z těchto důvodů Soudní dvůr (čtvrtý senát) rozhodl takto:

 

1)

Článek 8 odst. 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES, musí být vykládán v tom smyslu, že „zobrazením jednotkového balení“ ve smyslu tohoto ustanovení je obrázek, který sice nereprodukuje věrně jednotkové balení cigaret, avšak spotřebitel si jej na základě jeho vzhledu, tj. kontur, proporcí, barev a loga značky, s takovým jednotkovým balením spojuje.

 

2)

Článek 8 odst. 8 směrnice 2014/40 musí být vykládán v tom smyslu, že zobrazení krabičky cigaret, na které se vztahuje toto ustanovení, avšak které neobsahuje zdravotní varování stanovená v kapitole II hlavě II této směrnice, není v souladu s uvedeným ustanovením, ačkoli má spotřebitel možnost vidět tato varování na krabičce cigaret odpovídající takovému zobrazení před její koupí.

 

Podpisy


( *1 ) – Jednací jazyk: němčina.

Top