EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CJ0268

Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 2. května 2019.
SC Onlineshop SRL v. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) – Direcţia Generală a Vămilor.
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de Apel Bacău.
Řízení o předběžné otázce – Společný celní sazebník – Sazební zařazení zboží – Kombinovaná nomenklatura – Podpoložky 8526 91 20 a 8528 59 00 – Navigační systém GPS s více funkcemi.
Věc C-268/18.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:353

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (desátého senátu)

2. května 2019 ( *1 )

„Řízení o předběžné otázce – Společný celní sazebník – Sazební zařazení zboží – Kombinovaná nomenklatura – Podpoložky 85269120 a 85285900 – Navigační systém GPS s více funkcemi“

Ve věci C‑268/18,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Curtea de Apel Bacău (odvolací soud v Bacău, Rumunsko) ze dne 5. dubna 2018, došlým Soudnímu dvoru dne 18. dubna 2018, v řízení

SC Onlineshop SRL

proti

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) – Direcţia Generală a Vămilor,

SOUDNÍ DVŮR (desátý senát),

ve složení C. Lycourgos (zpravodaj), předseda senátu, M. Ilešič a I. Jarukaitis, soudci,

generální advokát: G. Hogan,

vedoucí soudní kanceláře: A. Calot Escobar,

s přihlédnutím k písemné části řízení,

s ohledem na vyjádření předložená:

za SC Onlineshop SRL S. Ionaşcu-Strungariuem,

za rumunskou vládu C. Canţărem, jakož i O.-C. Ichim a A. Wellman, jako zmocněnci,

za Evropskou komisi A. Caeirosem a A. Armenia, jako zmocněnci,

s přihlédnutím k rozhodnutí, přijatému po vyslechnutí generálního advokáta, rozhodnout věc bez stanoviska,

vydává tento

Rozsudek

1

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu podpoložek 85269120 a 85285900 kombinované nomenklatury (dále jen „KN“) obsažené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. 1987, L 256, s. 1; Zvl. vyd. 02/02, s. 382), ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1821 ze dne 6. října 2016 (Úř. věst. 2016, L 294, s. 1), jakož i prováděcího nařízení Komise (EU) č. 698/2012 ze dne 25. července 2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury (Úř. věst. 2012, L 203, s. 34), ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) č. 459/2014 ze dne 29. dubna 2014 (Úř. věst. 2014, L 133, s. 43) (dále jen „prováděcí nařízení č. 698/2012“).

2

Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi společností SC Onlineshop SRL (dále jen „Onlineshop“) a Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală a Vămilor (Národní agentura pro daňovou správu – Generální ředitelství cel, Rumunsko) (dále jen „ANAF-DGV“) ve věci sazebního zařazení multifunkčního přístroje používaného v motorových vozidlech, který má funkce radionavigace, reprodukce zvuku a videozáznamu, rozhlasového vysílání a zobrazování.

Právní rámec

KN

3

V souladu s čl. 9 odst. 1 a článkem 10 nařízení č. 2658/87 přijímá Evropská komise, které je nápomocen Výbor pro celní kodex, opatření týkající se uplatňování KN, která je obsahem přílohy I tohoto nařízení, pokud jde o zařazení zboží.

4

Jak vyplývá z článku 12 nařízení č. 2658/87, Komise přijímá každoročně nařízením úplnou verzi KN, jakož i odpovídající celní sazby společného celního sazebníku vyplývající z opatření přijatých Radou Evropské unie nebo Komisí. Uvedené nařízení se vyhlásí v Úředním věstníku Evropské unie nejpozději 31. října a použije se od 1. ledna následujícího roku.

5

Na základě těchto ustanovení byla přijata prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1754 ze dne 6. října 2015, kterým se mění příloha I nařízení č. 2658/87 (Úř. věst. 2015, L 285, s. 1), a prováděcí nařízení 2016/1821. Každé z těchto nařízení změnilo KN, první k 1. lednu 2016 a druhé k 1. lednu 2017.

6

Hlava I první části KN obsahuje oddíl A, nadepsaný „Všeobecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury“, který stanoví:

„Zařazení zboží do kombinované nomenklatury se řídí těmito zásadami:

1.

Názvy tříd, kapitol a podkapitol jsou pouze orientační; pro právní účely jsou pro zařazení směrodatná znění čísel a příslušných poznámek ke třídám nebo kapitolám a následující ustanovení, pokud znění těchto čísel nebo poznámek nestanoví jinak.

[…]

3.

Zboží, které lze zařadit do dvou nebo více čísel […], se zařazuje takto:

[…]

c)

zboží, které nelze zařadit podle pravidel 3 a) ani 3 b), se zařadí do posledního z čísel, která podle pořadí přicházejí stejnou měrou v úvahu.

[…]

6.

Zařazení zboží do položek a podpoložek určitého čísla je pro právní účely stanoveno zněním těchto položek a podpoložek a příslušných poznámek k položkám a podpoložkám, jakož i mutatis mutandis výše uvedenými pravidly, přičemž se rozumí, že srovnávány mohou být pouze položky a podpoložky stejné úrovně. Není-li stanoveno jinak, uplatňují se pro účely tohoto pravidla rovněž příslušné poznámky ke třídě a kapitole.“

7

Druhá část KN, nadepsaná „Celní sazebník“, zahrnuje třídu XVI, nadepsanou „Stroje a mechanická zařízení; elektrická zařízení; jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku a části, součásti a příslušenství těchto přístrojů“. Poznámka 3, která se nachází v této třídě, stanoví:

„Není-li stanoveno jinak, […] jiné stroje konstruované k vykonávání dvou nebo více funkcí, které se navzájem doplňují nebo střídají, se zařazují jako kdyby sestávaly pouze z té části, která vykonává hlavní funkci charakterizující celek nebo jako by byly strojem, který vykonává hlavní funkci charakterizující celek.“

8

Kapitola 85, uvedená rovněž v rámci této třídy, nadepsaná „Elektrické stroje, přístroje a zařízení a jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku a části, součásti a příslušenství těchto přístrojů“, ve znění vyplývajícím z nařízení 2015/1754, použitelném na rok 2016, zahrnovala následující čísla, položky a podpoložky:

Kód KN

Popis zboží

[…]

[…]

8526

Radiolokační a radiosondážní přístroje (radary), radionavigační přístroje a radiové přístroje pro dálkové řízení

8526 10 00

– Radiolokační a radiosondážní přístroje (radary)

 

– Ostatní

8526 91

– – Radionavigační přístroje

8526 91 20

– – – Radionavigační přijímače

[…]

[…]

8528

Monitory a projektory, bez vestavěného televizního přijímacího přístroje; televizní přijímací přístroje, též s vestavěnými rozhlasovými přijímači nebo s přístroji pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu

 

– Monitory s obrazovkou (CRT)

[…]

[…]

 

– Ostatní monitory

8528 51 00

– – Typu používaného výhradně nebo hlavně v systému automatizovaného zpracování dat čísla 8471

8528 59

– – Ostatní

 

– – – Ploché panelové displeje umožňující zobrazení signálů ze systémů automatického zpracování dat na přijatelné úrovni výkonnosti

[…]

[…]

8528 59 70

– – – Ostatní

[…]

[…]

9

Prováděcí nařízení 2016/1821, které se vztahuje k roku 2017, ponechalo beze změny číslo 8526 KN, jak je upraveno v prováděcím nařízení 2015/1754, avšak číslo 8528 změnilo takto:

8528

Monitory a projektory, bez vestavěného televizního přijímacího přístroje; televizní přijímací přístroje, též s vestavěnými rozhlasovými přijímači nebo s přístroji pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu

[…]

[…]

 

– Ostatní monitory

8528 52

– – Přímo propojitelné se zařízením pro automatizované zpracování dat čísla 8471 a určené pro použití s tímto zařízením

[…]

[…]

8528 59 00

– – Ostatní

[…]

[…]

Prováděcí nařízení č. 698/2012

10

Článek 1 prováděcího nařízení č. 698/2012 stanoví:

„Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.“

11

Příloha tohoto nařízení zní takto:

Popis zboží

Zařazení (kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

[…]

[…]

[…]

3. Multifunkční přístroj (tzv. „multimediální centrum pro motorová vozidla“), který se používá v motorových vozidlech.

Pod společným krytem obsahuje přijímací přístroj pro rozhlasové vysílání, přístroj pro reprodukci zvuku a videozáznamu, radionavigační přístroj a barevný displej z tekutých krystalů (LCD) s úhlopříčkou obrazovky přibližně 18 cm (7 palců) a s poměrem stran 16:9.

Přístroj je vybaven přípojkami umožňujícími příjem videosignálů z externích zdrojů, jako je kamerový systém poskytující pohled dozadu nebo tuner DVB-T.

Přístroj může rovněž reprodukovat zvuk a obraz z paměťové karty.

Přístroj je předložen s dvěma dálkovými ovladači.

K přístroji je možno připojit další displej.

8528 59 70

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1, 3 c) a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 8528, 8528 59 a 8528 59 70.

Přístroj je zkonstruován k vykonávání různých funkcí (reprodukce zvuku, reprodukce videozáznamu, radionavigační pomůcka, rozhlasové vysílání, zobrazení videozáznamu), z nichž žádná mu nedává podstatné rysy, pokud jde [o] jeho […] konstrukci a koncepci.

Na základě použití všeobecného pravidla 3 c) pro výklad kombinované nomenklatury je proto třeba přístroj zařadit do kódu KN 8528 59 70 jako ostatní monitory.

Spor v původním řízení a předběžné otázky

12

Dne 18. července 2016 společnost Onlineshop požádala ANAF-DGV o vydání závazné informace o sazebním zařazení (dále jen „ZISZ“) přístroje s názvem „navigační systém GPS PNI S 506“ a navrhla, aby byl zařazen do podpoložky 85269120 KN pro radionavigační přijímače.

13

Z předkládacího rozhodnutí vyplývá, že tento přístroj v podstatě plní čtyři funkce, a to radionavigaci, reprodukci zvuku a videozáznamu, rozhlasového vysílání a zobrazování. Lze jej tedy používat jako navigační systém GPS (modul a anténa GPS jsou vestavěny), jakož i tablet PC a je vybaven vícero příslušenstvím (držák na čelní sklo, nabíječka do auta a kabel pro přenos dat). Přístroj váží 152 g a má následující rozměry: 132 × 184 × 12 mm.

14

Rozhodnutím ze dne 23. prosince 2016 vydala ANAF-DGV žadatelce ZISZ zařazující uvedený přístroj do podpoložky 85285900 KN, přičemž v odůvodnění tohoto zařazení uvedla všeobecná pravidla 1, 3 c) a 6 pro výklad této kombinované nomenklatury. Toto rozhodnutí mimo jiné uvádělo prováděcí nařízení č. 698/2012.

15

Po zamítnutí předchozí námitky podané dne 11. ledna 2017 proti uvedenému rozhodnutí podala společnost Onlineshop dne 2. srpna 2017 žalobu k předkládajícímu soudu.

16

Tento soud uvádí, že společnost Onlineshop na podporu své žádosti o zařazení přístroje dotčeného v původním řízení do podpoložky 85269120 KN tvrdí, že jeho hlavní funkcí je GPS navigace prostřednictvím dvou předinstalovaných navigačních aplikací, zatímco ANAF-DGV tvrdí, že žádná z funkcí tohoto přístroje mu nepropůjčuje jeho podstatný charakter, a že musí být proto zařazen do posledního z čísel, která podle pořadí přicházejí stejnou měrou v úvahu, a sice do čísla 8528, které odpovídá jeho funkci monitoru pro reprodukci videozáznamu.

17

Pro zařazení požadované společností Onlineshop předkládající soud zaprvé uvádí skutečnost, že německé, francouzské a nizozemské celní orgány uplatnily toto zařazení u výrobků, které mají podle této společnosti podobné funkce jako přístroj dotčený ve věci v původním řízení, s ohledem na to, že hlavní funkcí těchto výrobků je navigace GPS. Zadruhé tento soud uvádí, že přístroj je s ohledem na zvláštnosti jeho navigační funkce určen k použití v motorovém vozidle a že jeho malé rozměry (5 palců, tj. 12,7 cm) mohou z pohledu spotřebitele svědčit ve prospěch použití jako tabletu PC jen v menší míře.

18

Předkládající soud poznamenává, že i když ANAF-DGV v ZISZ ze dne 23. prosince 2016 uvedla ustanovení prováděcího nařízení č. 698/2012, zařadila výrobek dotčený v původním řízení do podpoložky 85285900 KN ve znění vyplývajícím z prováděcího nařízení 2016/1821, třebaže posledně uvedené prováděcí nařízení vstoupilo v platnost až dne 1. ledna 2017. Posledně uvedený soud je toho názoru, že kdyby ANAF-DGV skutečně vycházela z prováděcího nařízení č. 698/2012, měl by být tento přístroj zařazen do podpoložky 85285970.

19

Uvedený soud k tomu poznamenává, že ANAF-DGV odůvodnila odkaz na prováděcí nařízení č. 698/2012 skutečností, že třetí výrobek popsaný v jeho příloze „vykazuje značnou podobnost s výrobkem, který je předmětem rozhodnutí o ZISZ, pokud jde o jím plněné funkce a součásti tohoto přístroje, a proto byl uveden jako jeden z právních důvodů zařazení“.

20

V důsledku toho se předkládající soud zamýšlí nad tím, zda ustanovení prováděcího nařízení č. 698/2012 jsou na spor v původním řízení použitelná, a pokud ano, jaké jsou dopady jejich použití v projednávaném případě, když zařazení dotčeného přístroje nebylo provedeno v souladu s jejich kódem KN.

21

Za těchto podmínek se Curtea de Apel Bacău (odvolací soud v Bacău, Rumunsko) rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

„1)

Musí být [KN] uvedená v příloze I [nařízení č. 2658/87], ve znění [prováděcího nařízení 2016/1821] vykládána v tom smyslu, že takové přístroje, jako jsou navigační systémy GPS PNI S 506, které jsou předmětem tohoto sporu, mají být zařazeny pod sazební položku 852691, podpoložku 85269120, nebo pod číslo 8528, podpoložku 85285900 této nomenklatury?

2)

Jsou znění [KN], která postupně vyplynula z [prováděcího nařízení č. 698/2012] a [prováděcího nařízení č. 459/2014], relevantní pro účely určení správného sazebního zařazení takových přístrojů, jako jsou navigační systémy, které jsou předmětem tohoto sporu, v tom smyslu, že mohou být per analogiam použitelná na výrobky, které vykazují podobnost s dotčeným navigačním systémem, a potvrzuje použití těchto ustanovení per analogiam výklad kombinované nomenklatury učiněný celní správou?“

K předběžným otázkám

22

Úvodem je třeba uvést, že podle judikatury Soudního dvora je použitelným zněním KN znění platné ke dni přijetí vnitrostátního rozhodnutí o napadeném sazebním zařazení (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 8. června 2006, Sachsenmilch, C‑196/05EU:C:2006:383, bod 18).

23

V projednávaném případě, ačkoli prováděcí nařízení 2016/1821, jehož se týká první předběžná otázka, bylo přijato dne 6. října 2016, vstoupilo v platnost až dne 1. ledna 2017. Nevztahuje se tedy na spor v původním řízení, který vznikl v důsledku ZISZ vydané dne 23. prosince 2016.

24

Proto, jak tvrdí Komise, znění KN použitelné na tento spor je znění vyplývající z prováděcího nařízení 2015/1754, které bylo přijato dne 6. října 2015 a je použitelné na rok 2016.

25

I když prováděcí nařízení 2016/1821 ponechalo v porovnání s posledně uvedeným prováděcím nařízením beze změny podpoložky 85269120 KN, změnilo naproti tomu některé z podpoložek čísla 8528 KN, zejména poslední podpoložku („ostatní“), která již nenese kód 85285970, nýbrž kód 85285900.

26

Je tudíž třeba konstatovat, že podstatou otázek předkládajícího soudu, kterými je třeba se zabývat společně, je, zda KN ve znění vyplývajícím z prováděcího nařízení 2015/1754 musí být vykládána v tom smyslu, že takový přístroj, jako je přístroj dotčený v původním řízení, který plní funkce radionavigace, reprodukce zvuku a videozáznamu, rozhlasového vysílání a zobrazování a který má příslušenství umožňující jeho používání v motorovém vozidle, spadá pod podpoložku 85269120, nebo pod podpoložku 85285970 této nomenklatury.

27

V této souvislosti je třeba připomenout, že všeobecná pravidla výkladu KN stanoví, že pro zařazení zboží jsou směrodatná znění čísel a příslušných poznámek ke třídám nebo kapitolám a že názvy tříd, kapitol a podkapitol jsou pouze orientační (rozsudek ze dne 15. listopadu 2018, Baby Dan, C‑592/17EU:C:2018:913, bod 49 a citovaná judikatura).

28

Za účelem zajištění právní jistoty a usnadnění kontrol je třeba hledat rozhodující kritérium pro sazební zařazení zboží obecně v jeho objektivních charakteristikách a vlastnostech, jak jsou definovány zněním čísla KN a poznámek ke třídám nebo kapitolám (rozsudek ze dne 13. září 2018, Vision Research Europe, C‑372/17EU:C:2018:708, bod 22 a citovaná judikatura).

29

Objektivním kritériem pro zařazení může být účel použití výrobku, pokud je inherentní tomuto výrobku, přičemž zda toto souhlasí, musí být posouzeno v závislosti na objektivních charakteristických znacích a vlastnostech zboží (rozsudek ze dne 22. března 2017, GROFA a další, C‑435/15 a C‑666/15EU:C:2017:232, bod 40, jakož i citovaná judikatura). Mezi relevantními skutečnostmi je třeba zkoumat použití, ke kterému je dotčený výrobek určen výrobcem, stejně jako způsoby a místo jeho použití (rozsudek ze dne 4. března 2015, Oliver Medical, C‑547/13EU:C:2015:139, bod 52).

30

Kromě toho, v souladu s poznámkou 3 ke třídě XVI druhé části KN, musí být stroj konstruovaný k plnění dvou nebo více funkcí, které se navzájem doplňují nebo střídají, zařazen jako kdyby sestával pouze z té části, která plní hlavní funkci charakterizující celek nebo jako by byl strojem, který plní hlavní funkci charakterizující celek.

31

Soudní dvůr v tomto ohledu upřesnil, že je nezbytné zohlednit, co je pro spotřebitele hlavní a co vedlejší (rozsudek ze dne 11. června 2015, Amazon EU, C‑58/14EU:C:2015:385, bod 24 a citovaná judikatura).

32

V projednávaném případě z předkládacího rozhodnutí vyplývá, že na rozdíl od toho, co tvrdí ANAF-DGV, radionavigace je s ohledem na místo a způsoby použití, ke kterému je určen, hlavní ze čtyř funkcí, které plní přístroj dotčený v původním řízení.

33

Navíc tato hlavní funkce je inherentní tomuto přístroji, neboť vyplývá z jeho objektivních charakteristických znaků a vlastností. Kromě toho, že je označen jako „navigační systém GPS“, je totiž uvedený přístroj určen k používání jako monitor s radionavigací pro motorová vozidla prostřednictvím dvou předinstalovaných aplikací, i když jedna z nich vyžaduje připojení k internetu pomocí WiFi technologie a s využitím příslušenství v podobě držáku na čelní sklo a nabíječky do auta.

34

Mimoto ze skutkových okolností uvedených v předkládacím rozhodnutí vyplývá, že ostatní tři funkce přístroje, uvedené v bodě 26 tohoto rozsudku, představují pro uvedený přístroj jen malou přidanou hodnotu, aniž by jakákoli funkce mohla být sama o sobě pro spotřebitele při koupi rozhodující.

35

Jak totiž uvádí předkládající soud, zaprvé funkce rozhlasového vysílání má nepodstatnou povahu, neboť není zajištěna prostřednictvím rozhlasového přijímače, nýbrž vysílače FM, jehož prostřednictvím lze na rádiovém kanále vozidla poslouchat písně uložené v interní nebo externí paměti přístroje.

36

Zadruhé funkce reprodukce zvuku a videozáznamu je omezená, neboť přístroj dotčený v původním řízení není vybaven přípojkami umožňujícími příjem videosignálů z externího zdroje.

37

Zatřetí funkce zobrazování je rovněž omezená jednak s ohledem na malé rozměry obrazovky (5 palců, tj. 12,7 cm), které neumožňují komfortní zobrazování, a jednak z důvodu, že i když tato funkce umožňuje reprodukci nainstalovaných aplikací nebo videosouborů, neumožňuje připojit přístroj k dalšímu displeji.

38

Vzhledem k hlavní funkci, kterou plní, tak má být takový přístroj, jako je přístroj dotčený v původním řízení, zařazen do podpoložky 85269120 KN zahrnující radionavigační přijímače.

39

Tato analýza nemůže být zpochybněna údaji týkajícími se třetího výrobku zařazeného do podpoložky 85285970 KN v příloze prováděcího nařízení č. 698/2012, který je zmiňován v předkládacím rozhodnutí.

40

V této souvislosti je třeba uvést, že podle ustálené judikatury je nařízení o sazebním zařazení obecně závazným aktem, neboť se nevztahuje na určitý konkrétní subjekt, nýbrž na všechny výrobky totožné s výrobkem, který byl přezkoumán Výborem pro celní kodex. Aby bylo možné v rámci výkladu nařízení o sazebním zařazení určit rozsah jeho působnosti, je nutné kromě jiného přihlédnout k jeho odůvodnění (rozsudek ze dne 22. března 2017, GROFA a další, C‑435/15 a C‑666/15EU:C:2017:232, bod 35, jakož i citovaná judikatura).

41

I když není nařízení o zařazení zboží přímo použitelné na výrobky, které nejsou totožné s výrobky, na které se toto nařízení vztahuje, ale pouze jim podobné, použije se posledně uvedené nařízení na takové výrobky obdobně. Použití nařízení o sazebním zařazení per analogiam na výrobky podobné výrobkům, jež jsou uvedeny v tomto nařízení, totiž podporuje soudržný výklad KN, jakož i rovné zacházení s hospodářskými subjekty (rozsudek ze dne 22. března 2017, GROFA a další, C‑435/15 a C‑666/15EU:C:2017:232, bod 37, jakož i citovaná judikatura).

42

K obdobnému použití nařízení o sazebním zařazení je ještě třeba, aby výrobky, jež mají být zařazeny, a výrobky, jichž se týká toto nařízení, byly dostatečně podobné. V tomto ohledu je třeba rovněž zohlednit odůvodnění uvedeného nařízení (rozsudek Soudního dvora ze dne 22. března 2017, GROFA a další, C‑435/15 a C‑666/15EU:C:2017:232, bod 38, jakož i citovaná judikatura).

43

I když v projednávaném případě předkládající soud odmítá přímé použití prováděcího nařízení č. 698/2012, jelikož žádný z účastníků v původním řízení netvrdí, že přístroj dotčený v původním řízení je totožný se třetím výrobkem popsaným v příloze tohoto nařízení, klade si otázku ohledně obdobného uplatnění uvedeného nařízení.

44

S ohledem na skutková zjištění tohoto soudu, pokud jde o přístroj dotčený v původním řízení, je přitom třeba uvést, že tento přístroj a třetí výrobek popsaný v příloze prováděcího nařízení č. 698/2012 nevykazují takovou podobnost, která by odůvodňovala analogické použití tohoto nařízení.

45

Kromě toho, že posledně uvedený výrobek plní skutečnou funkci rozhlasového vysílání, disponuje pro svou funkci zobrazování displejem s úhlopříčkou obrazovky přibližně 7 palců, tj. 18 cm, a lze k němu připojit další displej. Je rovněž vybaven přípojkami umožňujícími příjem videosignálů z externích zdrojů, jako je kamerový systém poskytující pohled dozadu nebo tuner DVB-T. A konečně patří k němu dva dálkové ovladače.

46

Naproti tomu, jak bylo uvedeno v bodech 35 až 37 tohoto rozsudku, přístroj dotčený v původním řízení buď neposkytuje takové funkce, nebo je poskytuje v omezeném rozsahu.

47

Prováděcí nařízení č. 698/2012 tak není použitelné ani přímo, ani per analogiam na takový přístroj, jako je přístroj dotčený v původním řízení.

48

S ohledem na výše uvedené je třeba na předběžné otázky odpovědět tak, že KN ve znění vyplývajícím z prováděcího nařízení 2015/1754 musí být vykládána v tom smyslu, že takový multifunkční přístroj používaný v motorových vozidlech, který jako přístroj dotčený v původním řízení kombinuje pod týmž krytem monitor s radionavigací prostřednictvím předinstalovaných navigačních aplikací GPS, který plní hlavní funkci, a přístroj pro rozhlasové vysílání, přístroj pro reprodukci zvuku a videozáznamu a displej s úhlopříčkou obrazovky přibližně 5 palců (12,7 cm), které plní vedlejší funkci, musí být zařazen do podpoložky 85269120 této nomenklatury.

K nákladům řízení

49

Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.

 

Z těchto důvodů Soudní dvůr (desátý senát) rozhodl takto:

 

Kombinovaná nomenklatura obsažená v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, ve znění vyplývajícím z prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1754 ze dne 6. října 2015, musí být vykládána v tom smyslu, že takový multifunkční přístroj používaný v motorových vozidlech, který jako přístroj dotčený v původním řízení kombinuje pod týmž krytem monitor s radionavigací prostřednictvím předinstalovaných navigačních aplikací GPS, který plní hlavní funkci, a přístroj pro rozhlasové vysílání, přístroj pro reprodukci zvuku a videozáznamu a displej s úhlopříčkou obrazovky přibližně 5 palců (12,7 cm), které plní vedlejší funkci, musí být zařazen do podpoložky 85269120 této nomenklatury.

 

Podpisy.


( *1 ) – Jednací jazyk: rumunština.

Top