Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CN0328

Věc C-328/16: Žaloba podaná dne 1. července 2016 – Evropská komise v. Řecká republika

OJ C 402, 31.10.2016, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.10.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 402/13


Žaloba podaná dne 1. července 2016 – Evropská komise v. Řecká republika

(Věc C-328/16)

(2016/C 402/16)

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: G. Zavvos a E. Manhaeve)

Žalovaná: Řecká republika

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že Řecká republika tím, že nepřijala všechna opatření k vykonání rozsudku Soudního dvora ze dne 24. června 2004, ve věci C-119/02 (1), Komise v. Řecká republika, nesplnila povinnost, která pro ni vyplývá z čl. 260 odst. 1 SFEU,

uložit Řecké republice povinnost zaplatit Komisi penále navržené ve výši EUR 34 974 za každý den prodlení s plněním povinností vyplývajících z rozsudku ve věci C-119/02 ode dne vyhlášení rozsudku v projednávané věci až do dne splnění povinností vyplývajících z rozsudku vydaného ve věci C-119/02,

uložit Řecké republice povinnost zaplatit Komisi paušální částku ve výši EUR 3 828 za každý den prodlení ode dne vyhlášení rozsudku ve věci C-119/02 až do dne, kdy bude v projednávané věci vydán rozsudek, anebo do dne splnění povinností vyplývajících z rozsudku ve věci C-119/02, pokud k tomu dojde dříve,

uložit Řecké republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

1.

V rozsudku ve věci C-119/02, Komise v. Řecká republika ze dne 24. června 2004 Soudní dvůr rozhodl, že:

„Řecká republika nesplnila povinnosti, které jsou jí uloženy na základě čl. 3 odst. 1 […] a čl. 5 odst. 2 směrnice Rady 91/271/EHS (2) ze dne 21. května 1991, o čištění městských odpadních vod, ve znění směrnice Komise 98/15 ES ze dne 27. února 1998, tím, že nepřijala opatření nezbytná pro zavedení stokové soustavy pro městské odpadní vody z regionu Thriasio Pedio, a tím, že nepodrobila městské odpadní vody z uvedeného regionu před jejich vypuštěním do, citlivé oblasti‘ zálivu [Eleusi] požadavkům čištění přísnějším než sekundární čištění“.

2.

Řecká republika měla přijmout opatření nezbytná k odvádění a čištění městských odpadních vod z regionu Thriasio Pedio (který zahrnuje obce Eleusi, Aspropyrgos, Magoula a Mandra) v souladu s čl. 3 odst. 1 druhým pododstavcem a čl. 5 odst. 2 směrnice 91/271/EHS, ve znění směrnice 98/15/ES, před jejich vypuštěním do citlivé oblasti zálivu Eleusi. Systém vypouštění a čištění odpadních vod z regionu Thriasio Pedio měl být vybudován do 31. prosince 1998. Mimoto do tohoto data měly být městské odpadní vody podrobeny požadavkům čištění přísnějším než sekundární čištění („terciární čištění“) před jejich vypuštěním do citlivých oblastí.

3.

Řecká republika měla zajistit odvádění a čištění všech městských odpadních vod z regionu Thriasio Pedio, jejich podrobení požadavkům čištění přísnějším než sekundární čištění a prokázat, že provoz čistíren odpadních vod vyhovuje ustanovením směrnice.

4.

Rozsudek Soudního dvora měl být vykonán prostřednictvím uskutečnění různých projektů:

výstavba čistírny odpadních vod (dále jen „CTEUR“),

výstavba „hlavních“ kanalizací (pro síť městských odpadních vod), čili „základní síť“,

výstavba potrubí (pro síť městských odpadních vod), čili „sekundární síť“,

napojení různých obyvatel/průmyslu regionu (obcí Aspropyrgos, Eleusi, Mandra a Magoula) na síť městských odpadních vod, čili „terciární síť“.

5.

Příslušné řecké orgány informovaly Komisi o tom, že většina všech projektů měla být dovršena do konce roku 2010. Základní síť byla právě ve fázi výstavby, sekundární síť byla ze 45 % dokončena a terciární síť se stavěla. Orgány tvrdily, že CTEUR mohl napojit městské odpadní vody všech obyvatel regionu do konce roku 2010. Pokud jde o hlavní síť, ta mohla pokrýt 100 % obyvatel obcí Aspropyrgos, Mandra a Magoula a 2/3 obyvatel obce Eleusi (to znamená celkem přibližně 90 % 4 obcí). Zbývající obyvatelé mohli být pokryti do 30. dubna 2011.

6.

Komise z tohoto důvodu dospěla k závěru, že k 18. červenci 2011 nebyl rozsudek Soudního dvora ještě v plném rozsahu vykonán.

7.

Řecké orgány ve své odpovědi ze dne 27. listopadu 2012 informovaly Komisi, že CTEUR je v provozu od 27. července 2012, avšak že sekundární a terciární síť nejsou ještě dokončeny (měly být dokončeny na konci března 2013). Pokud jde o sekundární síť, ta byla téměř dokončena, s výjimkou jedné části obce Eleusi („Kato Eleusi“), ve které se stavební práce zpozdily z důvodu archeologických nálezů. Mimoto se odhadovalo, že v té době bylo 24 % městských odpadních vod z městské aglomerace Thriasio Pedio odváděno a čištěno CTEUR. Orgány rovněž předaly důkazy, které prokazovaly (terciární čištění odváděných městských odpadních vod) řádný provoz zařízení.

8.

Komise má za to, že přestože uplynulo dvanáct let od vydání rozsudku, Řecká republika dosud nevykonala rozsudek v plném rozsahu. Čistírny městských odpadních vod byly sice dokončeny a jsou v provozu od 27. července 2012, čímž je tak umožněno odstraňování dusíku, nicméně je třeba zdůraznit, že jen velmi malé procento (28 %) městských odpadních vod z regionu Thriasio Pedio je v současné době odváděno a čištěno.

9.

Mimoto Komise neobdržela od příslušných orgánů žádný spolehlivý harmonogram, který by umožnil odhadnout, od kdy by mohlo dojít ke skutečnému pokroku. Mimoto Komise zdůrazňuje, že různé lhůty, které několikrát řecké orgány oznámily, nebyly nikdy dodrženy. Kromě terciární sítě, která spojuje různá obydlí a průmysl regionu, ani sekundární síť (výstavba velkých potrubí) nebyla dokončena, jelikož chybí část Kato Eleusi v obci Eleusi.

10.

Komise zdůrazňuje, že kromě odpovědi řeckých orgánů ze dne 27. listopadu 2012 neobdržela žádný statistický údaj, který by mohl prokázat, že odváděné městské odpadní vody byly podrobeny požadavkům čištění přísnějším než sekundární čištění. Dotčená odpověď obsahovala některé číselné údaje, které však odkazovaly pouze na období čtyř měsíců, jelikož zařízení bylo uvedeno do provozu dne 27. července téhož roku. Řecké orgány přitom měly za účelem prokázání dostatečného čištění odváděných odpadních vod prokázat řádný provoz čistírny po období dvanácti měsíců s uvedením procentního snížení DBO5 a DCO, které splňuje ustanovení směrnice, pokud jde o sekundární čištění a, pokud jde o terciární čištění, dostatečného procentního snížení dusíku v souladu s přílohou I tabulkou 2 směrnice. Dokud tyto údaje chybějí, Komise nemůže ověřit, zda jsou v současné době odváděné městské odpadní vody v konečném důsledku podrobovány požadavkům čištění přísnějším než sekundární čištění, jak jsou popsány v článku 4 směrnice.


(1)  EU:C:2004:385

(2)  Úř. věst. 1991, L 135, s. 40.


Top