Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CA0082

Věc C-82/16: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 8. května 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Raad voor Vreemdelingenbetwistingen – Belgique) – K. A. a další v. Belgische Staat „Řízení o předběžné otázce — Ochrana hranic, azyl, přistěhovalectví — Článek 20 SFEU — Listina základních práv Evropské unie — Články 7 a 24 — Směrnice 2008/115/ES — Články 5 a 11 — Státní příslušník třetí země, na kterého se vztahuje zákaz vstupu na území — Žádost o povolení k pobytu za účelem sloučení rodiny s občanem Unie, který nikdy nevyužil svobody pohybu — Odmítnutí zabývat se žádostí“

OJ C 231, 2.7.2018, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

201806150331954932018/C 231/03822016CJC23120180702CS01CSINFO_JUDICIAL201805083421

Věc C-82/16: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 8. května 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Raad voor Vreemdelingenbetwistingen – Belgique) – K. A. a další v. Belgische Staat „Řízení o předběžné otázce — Ochrana hranic, azyl, přistěhovalectví — Článek 20 SFEU — Listina základních práv Evropské unie — Články 7 a 24 — Směrnice 2008/115/ES — Články 5 a 11 — Státní příslušník třetí země, na kterého se vztahuje zákaz vstupu na území — Žádost o povolení k pobytu za účelem sloučení rodiny s občanem Unie, který nikdy nevyužil svobody pohybu — Odmítnutí zabývat se žádostí“

Top

C2312018CS310120180508CS00033142

Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 8. května 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Raad voor Vreemdelingenbetwistingen – Belgique) – K. A. a další v. Belgische Staat

(Věc C-82/16) ( 1 )

„„Řízení o předběžné otázce — Ochrana hranic, azyl, přistěhovalectví — Článek 20 SFEU — Listina základních práv Evropské unie — Články 7 a 24 — Směrnice 2008/115/ES — Články 5 a 11 — Státní příslušník třetí země, na kterého se vztahuje zákaz vstupu na území — Žádost o povolení k pobytu za účelem sloučení rodiny s občanem Unie, který nikdy nevyužil svobody pohybu — Odmítnutí zabývat se žádostí““

2018/C 231/03Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Účastníci původního řízení

Žalobci: K. A., M. Z., M. J., N. N. N., O. I. O., R. I., B. A.

Žalovaný: Belgische Staat

Výrok

1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí, a zejména její články 5 a 11, musí být vykládána v tom smyslu, že nebrání praxi členského státu spočívající v nezabývání se žádostí o povolení k pobytu za účelem sloučení rodiny podanou na jeho území státním příslušníkem třetí země, jenž je rodinným příslušníkem občana Unie, který má státní příslušnost tohoto členského státu a nikdy nevyužil svobody pohybu, pouze z toho důvodu, že se na tohoto státního příslušníka třetí země vztahuje zákazu vstupu na uvedené území.

2)

Článek 20 SFEU musí být vykládán v tom smyslu, že:

brání praxi členského státu spočívající v nezabývání se takovou žádosti pouze z tohoto důvodu, aniž je zkoumáno, zda mezi tímto občanem Unie a tímto státním příslušníkem třetí země existuje vztah závislosti takové povahy, že v případě odmítnutí udělení odvozeného práva pobytu posledně uvedenému by uvedený občan Unie byl de facto nucen opustit území Unie jako celek, a byl by tak zbaven možnosti skutečně využívat podstatné části práv plynoucích z jeho statusu;

je-li občan Unie zletilý, o vztahu závislosti, který může odůvodňovat přiznání odvozeného práva pobytu na základě tohoto článku dotyčnému státnímu příslušníkovi třetí země, lze uvažovat pouze ve výjimečných případech, kdy s přihlédnutím ke všem relevantním okolnostem nemůže být dotyčná osoba žádným způsobem odloučena od rodinného příslušníka, na kterém je závislá;

je-li občan Unie nezletilý, posouzení existence takového vztahu závislosti musí být v nejvlastnějším zájmu dítěte založeno na zohlednění všech okolností daného případu, zejména věku dítěte, jeho fyzického a emočního vývoje, míry jeho citové vazby na každého z rodičů, jakož i rizika, že by odloučení od rodiče, který je státním příslušníkem třetí země, ohrozilo psychickou rovnováhu dítěte; existence rodinného vztahu s tímto státním příslušníkem, ať už biologické či právní povahy, není dostačující a soužití s posledně uvedeným není pro účely konstatování takového vztahu závislosti nezbytné;

je nerozhodné, že vztah závislosti, kterého se dovolává státní příslušník třetí země na podporu své žádosti o povolení k pobytu za účelem sloučení rodiny, vznikl poté, co vůči němu bylo přijato rozhodnutí o zákazu vstupu na území;

je nerozhodné, že rozhodnutí o zákazu vstupu na území, které se vztahuje na státního příslušníka třetí země, bylo v okamžiku, kdy podal žádost o povolení k pobytu za účelem sloučení rodiny, pravomocné, a

je nerozhodné, že rozhodnutí o zákazu vstupu na území, které se vztahuje na státního příslušníka třetí země, jenž požádal o povolení k pobytu za účelem sloučení rodiny, je odůvodněno nesplněním povinnosti návratu; pokud takové rozhodnutí bylo odůvodněno důvody veřejného pořádku, mohou tyto důvody vést k odmítnutí přiznat tomuto státnímu příslušníkovi třetí země odvozené právo pobytu na základě tohoto článku pouze tehdy, pokud z konkrétního posouzení všech okolností daného případu, s ohledem na zásadu proporcionality, nejvlastnějšího zájmu případně dotčených dětí a základních práv vyplývá, že dotčená osoba představuje skutečné, aktuální a dostatečně závažné ohrožení veřejného pořádku.

3)

Článek 5 směrnice 2008/115 musí být vykládán v tom smyslu, že brání vnitrostátní praxi, podle které se vůči státnímu příslušníkovi třetí země, vůči kterému již bylo vydáno rozhodnutí o navrácení spojené s rozhodnutím o zákazu vstupu na území, který je dosud platný, vydá rozhodnutí o navrácení, aniž jsou zohledněny okolnosti jeho rodinného života, a zejména zájem jeho nezletilého dítěte, uvedené v žádosti o povolení k pobytu za účelem sloučení rodiny, která byla podána po přijetí takového zákazu vstupu na území, ledaže mohl dotčený takové okolnosti uplatnit již dříve.


( 1 ) – Úř. věst. C 145, 25.4.2016.

Top