EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CJ0132

Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 13. března 2014.
Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV Frankfurt am Main v. ILME GmbH.
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Köln.
Řízení o předběžné otázce – Sbližování právních předpisů – Směrnice 2006/95/ES – Pojem ,elektrické zařízení‘ – Označení shody CE – Kryty pro vícepólové elektrické konektory.
Věc C‑132/13.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:141

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (šestého senátu)

13. března 2014 ( *1 )

„Řízení o předběžné otázce — Sbližování právních předpisů — Směrnice 2006/95/ES — Pojem „elektrické zařízení“ — Označení shody CE — Kryty pro vícepólové elektrické konektory“

Ve věci C‑132/13,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Landgericht Köln (Německo) ze dne 12. března 2013, došlým Soudnímu dvoru dne 18. března 2013, v řízení

Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV Frankfurt am Main

proti

ILME GmbH,

SOUDNÍ DVŮR (šestý senát),

ve složení A. Borg Barthet, předseda senátu, E. Levits (zpravodaj) a M. Berger, soudci,

generální advokátka: E. Sharpston,

vedoucí soudní kanceláře: A. Impellizzeri, rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 29. ledna 2014,

s ohledem na vyjádření předložená:

za Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs H.-J. Ruhlem a M. Bohnerem, Rechtsanwälte,

za ILME GmbH U. Blumenröderem, Rechtsanwalt,

za Evropskou komisi M. Noll-Ehlersem a G. Zavvosem, jako zmocněnci,

s přihlédnutím k rozhodnutí, přijatému po vyslechnutí generální advokátky, rozhodnout věc bez stanoviska,

vydává tento

Rozsudek

1

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu některých ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES ze dne 12. prosince 2006 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí (Úř. věst. L 374, s. 10).

2

Tato žádost byla podána ve sporu mezi sdružením Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV Frankfurt am Main (centrála pro boj proti nekalé soutěži Frankfurt nad Mohanem, dále jen „sdružení Zentrale“) a společností ILME GmbH ohledně připojení označení CE na kryty vícepólových konektorů pro průmyslové použití.

Právní rámec

Směrnice 2006/95

3

Podle článku 1 směrnice 2006/95 se pojmem „elektrické zařízení“ rozumí jakékoli zařízení určené pro použití v rozsahu jmenovitých napětí střídavých od 50 do 1000 V a stejnosměrných od 75 do 1500 V.

4

Článek 2 odst. 1 této směrnice stanoví:

„Členské státy přijmou veškerá vhodná opatření, aby elektrické zařízení mohlo být uvedeno na trh pouze tehdy, bylo-li vyrobeno v souladu se správnou technickou praxí týkající se bezpečnosti platnou v[ Evropské unii], pokud neohrožuje bezpečnost osob, domácích zvířat a majetku, je-li správně instalováno, udržováno a užíváno k účelu, pro který bylo vyrobeno.“

5

Článek 8 odst. 1 uvedené směrnice stanoví:

„Elektrické zařízení musí být před uvedením na trh opatřeno označením CE podle článku 10, které vyjadřuje jeho shodu s ustanoveními této směrnice včetně postupů posuzování shody podle přílohy IV.“

6

Článek 10 odst. 1 téže směrnice zní:

„Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený v[ Unii] opatří elektrické zařízení označením shody CE nebo, pokud to není možné, obal, návod k použití nebo záruční list tak, aby toto označení bylo viditelné, čitelné a nesmazatelné.“

7

Do oblasti působnosti směrnice 2006/95 nespadají podle její přílohy II některá specifická elektrická zařízení a některé specifické elektrické jevy.

8

Příloha III uvedené směrnice obsahuje popis připojovaného označení CE a náležitosti ES prohlášení o shodě.

9

Příloha IV téže směrnice obsahuje ustanovení o pravidlech týkajících se interního řízení výroby elektrických zařízení.

Nařízení (ES) č. 765/2008

10

Článek 30 odst. 3 a 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 339/93 (Úř. věst. L 218, s. 30), stanoví:

„3.   Připojením označení CE nebo tím, že označení CE nechá připojit, výrobce dává na srozuměnou, že nese odpovědnost za shodu výrobku se všemi příslušnými požadavky stanovenými v harmonizačních právních předpisech ?Unie?, které upravují jeho připojování.

4.   Označení CE je jediné označení osvědčující shodu výrobku s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů ?Unie?, které upravují jeho připojování.“

Pokyny k uplatňování směrnice 2006/95

11

V srpnu roku 2007 sepsala Evropská komise pokyny k uplatňování směrnice 2006/95 (dále jen „pokyny“).

12

V poznámce pod čarou 8 těchto pokynů se uvádí:

„Pojem ‚elektrické zařízení‘ není ve směrnici definován, a proto je nutné tento pojem chápat v jeho mezinárodně uznaném významu. V mezinárodním elektro[tech]nickém slovníku Mezinárodní elektro[tech]nické komise (IEC) je pojem elektrická zařízení stanoven takto: ‚výrobek, který je používán pro účely výroby, přeměny, přenosu, distribuce nebo použití elektrické energie, např. stroje, transformátory, spínací přístroje a řídící přístroje, měřicí přístroje, ochranná zařízení, kabely, rozvody, elektrický spotřební materiál‘.“ (neoficiální překlad).

13

V bodě 9 pokynů se stanoví, že základní součástky elektrického zařízení spadají do působnosti směrnice 2006/95, pokud lze jejich bezpečnost podle této směrnice posoudit před jejich zabudováním do elektrického zařízení, avšak za předpokladu, že samy spadají do kategorie „elektrické zařízení“ ve smyslu uvedené směrnice.

14

V uvedeném bodě se upřesňuje, že bezpečnost některých typů elektrických součástí, jež mají být zabudovány jakožto základní součástky do jiných elektrických přístrojů, závisí do značné míry na tom, jakým způsobem jsou tyto součásti zabudovány do finálního výrobku. Podle poznámky pod čarou 13 uvedených pokynů do této kategorie elektrických součástí patří zejména aktivní součástky jako integrované obvody, tranzistory, diody, usměrňovače, triaky, GTO, IGBT a optické polovodiče, dále pasivní díly jako kondenzátory, indukční cívky, odpory a filtry a rovněž elektromechanické součásti jako spojovací prvky, mechanická ochranná zařízení zabudovávaná do přístrojů, relé do plošných spojů a mikrospínače.

Spor v původním řízení a předběžná otázka

15

Společnost ILME GmbH uvádí v Německu na trh vícepólové konektory vyráběné společností ILME SpA v Itálii.

16

Součástky konektorů si vybírá zákazník podle svých potřeb. Po dodání jednotlivých součástek si je zákazník smontuje sám.

17

Kryty pro konektory jsou opatřeny označením CE podle přílohy III směrnice 2006/95. ES prohlášení o shodě, které se vztahuje k tomuto označení, se ale netýká konektorů obsažených v těchto krytech, nýbrž uvedených krytů.

18

Dle názoru sdružení Zentrale není připojení označení CE odůvodněné, neboť se týká výhradně krytů, a neposkytuje tedy žádnou záruku bezpečnosti smontovaných konektorů. Toto označení by podle sdružení Zentrale mohlo uvést spotřebitele v omyl, a za okolností věci v původním řízení by tak mohlo porušovat vnitrostátní pravidla, jež zakazují nekalou soutěž.

19

Vzhledem k tomu, že všechna elektrická zařízení musí být podle vnitrostátních právních předpisů, jimiž se provádí směrnice 2006/95, opatřena označením CE, vyvstává otázka, zda lze kryty, o něž jde ve věci v původním řízení, pod tato zařízení podřadit.

20

Landgericht Köln (zemský soud v Kolíně nad Rýnem), jemuž byl sdružením Zentrale podán návrh na zdržení se jednání a který má za to, že řešení sporu v původním řízení závisí na výkladu uvedené směrnice, se rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžnou otázku:

„Mají být články 1, 8 a 10, jakož i přílohy II [až] IV směrnice [2006/95] vykládány tak, že neexistuje povinnost opatřovat kryty jako součástky vícepólových konektorů pro průmyslové použití označením CE?“

K předběžné otázce

21

Podstatou otázky předkládajícího soudu je, zda musí být článek 1 směrnice 2006/95 vykládán v tom smyslu, že takové kryty vícepólových konektorů pro průmyslové použití, jako jsou kryty ve věci v původním řízení, lze podřadit pod pojem „elektrické zařízení“ ve smyslu tohoto ustanovení, a musejí být proto opatřeny označením CE.

22

Na úvod je třeba připomenout, že označení CE může být připojeno pouze na výrobcích, u kterých je toto připojení stanoveno ve zvláštních harmonizačních právních předpisech Unie, a na žádný jiný výrobek připojeno být nesmí. Jakékoliv jiné posouzení by totiž mělo za následek vznik rizika záměny, pokud jde o význam tohoto označení (rozsudek ze dne 21. října 2010, Latchways a Eurosafe Solutions, C-185/08, Sb. rozh. s. I-9989, bod 63).

23

V tomto ohledu musí být podle čl. 8 odst. 1 směrnice 2006/95 elektrické zařízení opatřeno označením CE.

24

Je však třeba konstatovat, že pojem „elektrické zařízení“ není v uvedené směrnici definován. V článku 1 této směrnice jsou uvedeny meze napětí, v nichž je takové zařízení určeno k používání. V příloze II téže směrnice jsou dále vyjmenovány druhy elektrických zařízení a specifických jevů, které do působnosti směrnice 2006/95 nespadají.

25

V poznámce pod čarou 8 svých pokynů Komise z neexistující definice vyvozuje, že pojem „elektrické zařízení“ je nutné chápat v jeho mezinárodně uznaném významu.

26

V této poznámce pod čarou se odkazuje zvláště na definici obsaženou v mezinárodním elektrotechnickém slovníku IEC, podle níž se elektrickým zařízením rozumí „výrobek, který je používán pro účely výroby, přeměny, přenosu, distribuce nebo použití elektrické energie“.

27

V daném případě z předkládacího rozhodnutí vyplývá, že kryty, o něž jde ve věci v původním řízení, jsou součástkami vícepólových konektorů pro průmyslové použití, neboť tvoří jejich vnější obal. Tyto kryty v tomto ohledu plní hlavní funkci, tj. zajišťují fyzickou a elektrickou izolaci různých kabelů mezi sebou navzájem a rovněž vůči vnějšímu prostředí pomocí uzemnění.

28

Vzhledem k těmto vlastnostem je třeba mít za to, že kryty, o něž jde ve věci v původním řízení, lze podřadit pod pojem „elektrické zařízení“ ve smyslu směrnice 2006/95, neboť zaručují bezpečné spojení elektrických dílů a tím přispívají k přenosu elektrické energie a zdaleka neplní jen funkci estetickou a ochrannou.

29

Jsou-li tyto kryty v souladu s bezpečnostními normami upravenými touto směrnicí, musí na nich tedy být připojeno označení CE.

30

Předkládající soud však uvedené kryty kvalifikuje jako součástky elektrických přístrojů – vícepólových konektorů pro průmyslové použití.

31

Sdružení Zentrale má za to, že jelikož se v případě předmětných krytů jedná o součástky, nemůže být jejich shoda s bezpečnostními požadavky ověřena, dokud nebyly vícepólové konektory kompletně smontovány.

32

V tomto ohledu je třeba poukázat na skutečnost, že čl. 30 odst. 3 a 4 nařízení č. 765/2008 stanoví, že připojením označení CE, což je jediné označení osvědčující shodu výrobku s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie, které upravují jeho připojování, dává výrobce tohoto výrobku na srozuměnou, že nese odpovědnost za shodu uvedeného výrobku s těmito požadavky.

33

V článku 2 odst. 1 směrnice 2006/95 se v podstatě připomíná, že na trh může být uvedeno pouze elektrické zařízení, které neohrožuje bezpečnost osob a majetku.

34

Označení CE tedy nemůže být připojeno na součástku, která je elektrickým zařízením, jehož bezpečnost by z převážné části závisela na tom, jak je zabudováno do finálního elektrického přístroje. Za takových okolností by totiž zaprvé mohlo připojení označení CE na tuto součástku uvést uživatele elektrického přístroje, do něhož byla zabudována, v omyl, neboť by charakter uvedené součástky nedovoloval předem určit bezpečnost tohoto přístroje. Zadruhé by její zabudování mohlo vést k narušení dříve konstatované shody téže součástky s bezpečnostními požadavky i dříve konstatované shody elektrického přístroje, do něhož je předmětná součástka zabudována.

35

V tomto ohledu je třeba zaprvé zdůraznit, že vykazuje-li elektrické zařízení coby součástka zabudovávaná do elektrického přístroje charakteristické vlastnosti, jež mohou být předmětem kontroly z hlediska bezpečnostních požadavků, je namístě považovat připojení označení CE za odůvodněné.

36

Ve věci v původním řízení přísluší předkládajícímu soudu, aby ověřil, zda zejména vzhledem k tomu, že kryty, o něž jde ve věci v původním řízení, umožňují izolovat kabely mezi sebou i konektory od vnějšího prostředí pomocí uzemňovacího mechanismu, mohou být tyto kryty jako takové nezávisle na svém zabudování do jiného elektrického zařízení skutečně předmětem posouzení z hlediska bezpečnostních požadavků.

37

Pokud jde dále o riziko uvedení uživatele v omyl, k němuž by mohlo označení uvedených krytů vést, z předkládacího rozhodnutí vyplývá, že konektory, o něž jde ve věci v původním řízení, jsou dodávány formou samostatných dílů, a že je tedy na samotném uživateli, aby je smontoval. Označení krytu tedy nelze chápat tak, že by se vztahovalo na celý konektor.

38

Zadruhé je třeba připomenout, že podle článku 2 směrnice 2006/95 se shoda elektrického zařízení s bezpečnostními požadavky posuzuje s přihlédnutím ke správné instalaci, údržbě a užívání tohoto zařízení k účelu, pro který bylo vyrobeno.

39

Vzhledem k tomu, že je u krytů, o něž jde ve věci v původním řízení, dána shoda s bezpečnostními požadavky, z hlediska kterých byly kontrolovány, a dále že jejich správné zabudování do vícepólových konektorů k účelu, pro který byly vyrobeny, nemůže vést k narušení jejich shody s těmito požadavky, nemůže mít jejich použití coby součástky elektrického přístroje za následek zpochybnění jejich kvalifikace jakožto „elektrického zařízení“.

40

Z výše uvedeného vyplývá, že na otázku položenou předkládajícím soudem je třeba odpovědět tak, že článek 1 směrnice 2006/95 musí být vykládán v tom smyslu, že takové kryty vícepólových konektorů pro průmyslové použití, jako jsou kryty ve věci v původním řízení, lze podřadit pod pojem „elektrické zařízení“ ve smyslu tohoto ustanovení, a musejí být proto opatřeny označením CE, pakliže jejich správné zabudování k účelu, pro který byly vyrobeny, nemůže v žádném případě narušit jejich shodu s bezpečnostními požadavky, z hlediska kterých byly kontrolovány.

K nákladům řízení

41

Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.

 

Z těchto důvodů Soudní dvůr (šestý senát) rozhodl takto:

 

Článek 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES ze dne 12. prosince 2006 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí musí být vykládán v tom smyslu, že takové kryty vícepólových konektorů pro průmyslové použití, jako jsou kryty ve věci v původním řízení, lze podřadit pod pojem „elektrické zařízení“ ve smyslu tohoto ustanovení, a musejí být proto opatřeny označením CE, pakliže jejich správné zabudování k účelu, pro který byly vyrobeny, nemůže v žádném případě narušit jejich shodu s bezpečnostními požadavky, z hlediska kterých byly kontrolovány.

 

Podpisy.


( *1 ) – Jednací jazyk: němčina.

Top